Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 24.01.2012. - 28.05.2013. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta rīkojums Nr.873

Rīgā 2008.gada 23.decembrī (prot. Nr.94 115.§)
Par valsts pārvaldes iestādes “Latvijas Nacionālā opera” pārveidi

1. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.pantu, likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 24.panta pirmo daļu un Latvijas Nacionālās operas likuma 2.panta pirmo daļu un pārejas noteikumu 1.punktu pārveidot Kultūras ministrijas pārraudzībā esošo valsts pārvaldes iestādi “Latvijas Nacionālā opera” un līdz 2009.gada 1.janvārim izveidot valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālā opera” (turpmāk – sabiedrība).

2. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 40.pantu, kā arī Latvijas Nacionālās operas likuma pārejas noteikumu 3.punktu ieguldīt sabiedrības pamatkapitālā kā mantisko ieguldījumu 68 000 latu vērtībā skaņu miksēšanas iekārtu “Struder VISTA 5” un deju grīdu “LIBERTY”.

3. Noteikt, ka sabiedrības pamatkapitāls ir 68 000 latu.

4. Saskaņā ar Latvijas Nacionālās operas likuma 2.panta trešo daļu apstiprināt sabiedrības statūtus (pielikums).

5. Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja ir Kultūras ministrija.

6. Noteikt, ka sabiedrība ir valsts pārvaldes iestādes “Latvijas Nacionālā opera” funkciju, saistību, tiesību, mantas un finanšu līdzekļu pārņēmēja.

7. Kultūras ministrijai izveidot valsts pārvaldes iestādes “Latvijas Nacionālā opera” pārveidošanas komisiju. Komisijai līdz 2009.gada 1.janvārim:

7.1. veikt valsts pārvaldes iestādes “Latvijas Nacionālā opera” materiālo un finanšu līdzekļu inventarizāciju;

7.2. sastādīt slēguma bilanci;

7.3. noteikt mantas vērtību un saistību apjomu;

7.4. nodrošināt finanšu līdzekļu, mantas un saistību, arhīva un lietvedības nodošanu sabiedrībai.

8. Ar pārveidi saistītos izdevumus segt no valsts pārvaldes iestādes “Latvijas Nacionālā opera” līdzekļiem.

Ministru prezidents I.Godmanis

Kultūras ministre H.Demakova
Pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 23.decembra rīkojumam Nr.873
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālā opera” statūti

(Pielikums grozīts ar MK 24.01.2012. rīkojumu Nr.43)

I. Vispārīgie noteikumi

1. Sabiedrības firma: valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālā opera” (turpmāk – sabiedrība).

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

2.1. radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības (90.0);

2.2. kultūras iestāžu darbība (90.04);

2.3. cita izklaides un atpūtas darbība (93.29);

2.4. vēsturisku objektu un līdzīgu apmeklējuma vietu darbība (91.03);

2.5. poligrāfija un ierakstu reproducēšana (18);

2.6. sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.2);

2.7. darbības ar nekustamo īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību (68.3).

3. Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” un Komerclikuma noteikumus.

4. Šajos statūtos paredzētos paziņojumus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē vai elektroniski (piemēram, izmantojot telefaksu, e-pastu) uz adresēm, kuras sabiedrības pārvaldes un kontroles institūciju locekļi ir paziņojuši valdes loceklim, kurš kārto dalībnieku reģistru.

5. Sabiedrības darbības mērķis ir nacionālā kultūras mantojuma saglabāšana operas un baleta žanrā, latviešu nacionālās operas, baleta un mūzikas kultūras nostiprināšana un attīstīšana, aktualizēšana un popularizēšana Latvijā un ārvalstīs, kā arī pasaules operas, baleta un mūzikas kultūras sasniegumu pieejamības nodrošināšana Latvijā.

II. Pamatkapitāls un daļa

6. Sabiedrības pamatkapitāls ir 68 000 latu.

7. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 68 000 daļās.

8. Sabiedrības daļas pārdod likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” noteiktajā kārtībā.

III. Valde

9. Sabiedrības valde sastāv no viena valdes locekļa, kurš vada un pārstāv sabiedrību.

9.1 Valdes locekli ieceļ amatā uz laiku, kas nepārsniedz trīs gadus.

10. Papildus likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” un Komerclikumā noteiktajām prasībām valdei nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

10.1. līgumu noslēgšanai par sabiedrības valdījumā vai lietošanā esoša nekustamā īpašuma iznomāšanu, ja līguma termiņš pārsniedz vienu gadu;

10.2. sabiedrības īpašumā esoša nekustamā īpašuma ieķīlāšanai, atsavināšanai vai apgrūtināšanai;

10.3. aizņēmumu ņemšanai;

10.4. galvojumu izsniegšanai;

10.5. nekustamā īpašuma pirkšanai;

10.6. esošo darbības veidu pārtraukšanai un jaunu darbības veidu uzsākšanai.

11. Valdei ir pienākums sniegt dalībnieku sapulcei ziņas par noslēgtajiem darījumiem starp sabiedrību un atbildīgo darbinieku, kā arī starp sabiedrību un valdes locekli.

Kultūras ministre H.Demakova
24.01.2012