Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumus Nr. 1240 "Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” nolikums".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1069

Rīgā 2008.gada 22.decembrī (prot. Nr.94 23.§)
Sociālās aprūpes centra “Kalkūni” nolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Sociālās aprūpes centrs “Kalkūni” (turpmāk – centrs) ir labklājības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Labklājības ministra uzdevu­mā pakļautību pār centru īsteno ar Sociālo pakalpojumu pārvaldes starpniecību.

II. Centra funkcijas, uzdevumi un tiesības

2. Centrs īsteno valsts politiku ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā attiecībā uz:

2.1. bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri nav sasnieguši divu gadu vecumu;

2.2. bērniem ar smagiem garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem, kuri nav sasnieguši četru gadu vecumu;

2.3. bērniem invalīdiem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (pirmās un otrās grupas invalīdiem), kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu;

2.4. pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (pirmās un otrās grupas invalīdiem), kuras turpina izglītības programmas apguvi;

2.5. jauniešiem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem – invalīdiem, kuriem izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību.

3. Centrs veic šādus uzdevumus:

3.1. šo noteikumu 2.1., 2.2., 2.3. un 2.4.apakš­punktā minētajiem bērniem un pirmās un otrās grupas invalīdiem nodrošina:

3.1.1. mājokli un sociālo aprūpi, lai apmierinātu viņu pamat­vajadzības;

3.1.2. audzināšanu, izglītošanu un sociālo rehabilitāciju, lai attīstītu un uzlabotu viņu sociālās funkcionēšanas spējas;

3.1.3. pasākumus, kas veicina viņu atgriešanos ģimenē vai nodošanu ģimenes tipa aprūpē;

3.2. šo noteikumu 2.5.apakšpunktā minētajiem invalīdiem nodrošina:

3.2.1. mājokli un sociālo aprūpi, lai apmierinātu viņu pamatvajadzības;

3.2.2. sociālo rehabilitāciju, lai attīstītu vai uzlabotu viņu sociālās funkcionēšanas spējas;

3.3. īsteno citus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un citos sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomas normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

4. Centram ir tiesības:

4.1. pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām centra funkciju un uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus;

4.2. sniegt maksas pakalpojumus;

4.3. atbilstoši kompetencei sadarboties ar ārvalstu un starptautiskajām organizācijām, piedalīties starpvalstu sadarbības programmās un projektos;

4.4. veikt privāttiesiskus darījumus, kas nepieciešami centra darbības nodrošināšanai.

III. Centra struktūra un amatpersonu kompetence

5. Centru vada centra direktors. Centra direktoru pieņem darbā un atlaiž no darba Sociālo pakalpojumu pārvaldes direktors pēc saskaņošanas ar labklā­jības ministru.

6. Centra direktors veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas.

7. Centra direktoram ir vietnieks.

8. Centram ir struktūrvienības. Centra struktūrvienību vada struktūrvienī­bas vadītājs. Centra struktūrvienību veidus un to uzdevumus nosaka centra reglamentā.

IV. Centra darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskati par centra darbību

9. Centra darbības tiesiskumu nodrošina centra direktors. Centra direktors ir atbildīgs par iekšējās kontroles sistēmas un pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

10. Centra direktoram ir tiesības atcelt centra darbinieku lēmumus un iekšējos normatīvos aktus.

11. Centra izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt Sociālo pakalpojumu pārvaldē. Sociālo pakalpojumu pārvaldes lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

12. Centrs ne retāk kā reizi gadā iesniedz Sociālo pakalpojumu pārvaldē pārskatu par darbību un budžeta līdzekļu izlietojumu, kā arī gada publisko pārskatu.

13. Labklājības ministram ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatu par centra darbību.

V. Noslēguma jautājums

14. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumus Nr.641 “Bērnu sociālās aprūpes centra “Kalkūni” nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 124.nr.).

Ministru prezidents I.Godmanis

Labklājības ministre I.Purne
30.12.2008