Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 17.12.2011. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.1082

Rīgā 2008.gada 22.decembrī (prot. Nr.94 63.§)
Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.2.aktivitāti “Pasākumi motivācijas celšanai inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas“ papildinājuma 2.3.prioritātes “Uzņēmējdarbības veicināšana“ 2.3.1.pa­sā­­kuma “Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes“ 2.3.1.2.aktivitāti “Pasākumi motivācijas celšanai inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai“ (turpmāk – aktivitāte);

1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu (turpmāk – projekts) iesnie­gumu vērtēšanas kritērijus (turpmāk – kritēriji);

1.3. prasības projekta iesniedzējam;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kā arī kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību;

1.5. atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības for­mu.

2. Aktivitātes mērķis ir informēt un iedrošināt pēc iespējas plašāku sabiedrības daļu sākt uzņēmējdarbību (tai skaitā piešķirot tiešu finansiālu atbalstu (grantu)), paaugstināt uzņēmējdarbības prestižu sabiedrībā, kā arī sekmēt sabiedrības izpratni par inovāciju lomu konkurētspējas veicināšanā, informēt sabiedrību par norisēm saistībā ar inovācijām un to potenciālu, tādējādi iedrošinot pēc iespējas plašāku sabiedrības un uzņēmēju daļu pievērsties inovatīvu risinājumu izstrādei un lietošanai.

(MK 24.05.2011. noteikumu Nr.405 redakcijā)

3. Aktivitātes ietvaros atbalsta šādas darbības:

3.1. praktiski apmācību pasākumi vidējās un augstākās izglītības iestāžu izglītojamajiem par inovatīvas uzņēmējdarbības sākšanu;

3.2. pedagogu izpratnes padziļināšana par inovatīvas uzņēmējdarbības iespē­jām, sekmējot praktisku apmācību norisi;

3.3. “skolēnu mācību firmas” programmas īstenošana;

3.4. semināru rīkošana inovatīvo ideju autoriem un mentoringa pro­grammu nodrošināšana;

3.5. debašu konkursu rīkošana vidējās un augstākās izglītības iestāžu izglī­tojamajiem par inovatīvas uzņēmējdarbības jautājumiem;

3.6. inovatīvas uzņēmējdarbības uzsākšanas un inovāciju attīstības labās prakses apzināšanas un izplatīšanas pasākumi, veicinot ar inovāciju saistītās labās prakses pārņemšanu uzņēmējdarbībā:

3.6.1. biznesa plānu un ideju konkursu rīkošana, tai skaitā grantu piešķiršana un ekspertu konsultāciju sniegšana biznesa plānu un ideju konkursu uzvarētājiem uzņēmējdarbības uzsākšanai vai uzņēmējdarbības tālākai attīstībai;

3.6.2. informācijas apkopošana un brošūru izdošana par veiksmes stāstiem un labās prakses piemēriem uzņēmējdarbības izglītībā, komercdarbībā un sa­bied­rības intereses rosināšanā par tehnoloģiju lietojumu konkurētspējas palie­lināšanai;

3.7. inovācijas un uzņēmējdarbības mārketinga aktivitātes, tajā skaitā audiālā un vizuālā (arī video) reklāma:

3.7.1. sabiedrības intereses rosināšana par tehnoloģiju lietošanu ino­vatīvas uzņēmējdarbības attīstībai;

3.7.2. pārraižu ciklu sagatavošana par pasākumiem aktivitātes ietvaros.

(Grozīts ar MK 24.05.2011. noteikumiem Nr.405)

4. Aktivitātes mērķa grupa ir pamatizglītības, vidējās, vidējās speciālās, augstākās izglītības iestāžu audzēkņi, potenciālie uzņēmējdarbības uzsācēji, komersanti, nevalstiskās organizācijas, pašvaldības, valsts institūcijas, kā arī sabiedrība kopumā.

(MK 24.05.2011. noteikumu Nr.405 redakcijā)

5. Aktivitātes ietvaros sasniedzamais uzraudzības rādītājs – līdz 2013.ga­dam motivācijas programmās iesaistītas 2250 personas.

6. Aktivitātes īstenošanas veids ir ierobežota projektu iesniegumu atlase.

7. Aktivitātes īstenošanu nodrošina atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde. Atbildīgā iestāde ir Ekonomikas ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Sadarbības iestāde ir valsts aģentūra “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra“ (turpmāk – sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

8. Atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes kompetence:

8.1. atbildīgās iestādes kompetence:

8.1.1. nodrošina aktivitātes īstenošanu, uzraudzību un kontroli, tajā skaitā piemēro n+2 un n+3 principu aktivitātes līmenī, īstenojot Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk – Padomes Regula Nr. 1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu;

8.1.2. izveido ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu iesnie­gumu vērtēšanas komisiju;

8.1.3. nosūta ierobežotam projektu iesniedzēju lokam uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu;

8.1.4. sniedz projekta iesniedzējam informāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu;

8.1.5. izvērtē projekta iesniegumu un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu, un informē par to projekta iesniedzēju;

8.1.6. uzkrāj datus par projekta iesniegumu normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu noteiktajā kārtībā;

8.1.7. piedalās vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) projekta izstrādē;

8.1.8. plāno un īsteno informatīvus pasākumus par aktivitātes īstenošanu, tai skaitā publicē informāciju par aktivitātes ietvaros apstiprinātajiem projektiem;

8.1.9. izsludina atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu, iesniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu;

8.1.10. izstrādā, apstiprina un publicē atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē projekta iesnieguma atlases un vērtēšanas kārtību, kā arī projekta iesniegumu vērtēšanas veidlapu;

8.2. sadarbības iestādes kompetence:

8.2.1. izstrādā vienošanās projektu un slēdz vienošanos ar finansējuma saņēmēju;

8.2.2. sniedz informāciju finansējuma saņēmējam par vienošanās noteikumu izpildi;

8.2.3. pārbauda finansējuma saņēmēja iesniegtos maksājumu piepra­sījumus, apstiprina attiecināmo izdevumu summas un sagatavo maksājuma uzdevumus, sagatavo izdevumu deklarācijas un nosūta tās vadošajai iestādei pārbaudei;

8.2.4. nodrošina informācijas sagatavošanu atbildīgajai iestādei par aktivitātes īstenošanai pieejamā finansējuma apguvi;

8.2.5. pēc tam, kad noslēgta vienošanās ar finansējuma saņēmēju, uzkrāj datus par projektiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

8.2.6. plāno un īsteno sabiedrības informēšanas pasākumus par projektu īstenošanu;

8.2.7. nodrošina aktivitātes ietvaros apstiprināto projektu uzraudzību un kontroli, tajā skaitā piemēro n+3 un n+2 principu projektu līmenī, īstenojot Padomes Regulas Nr. 1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu;

8.2.8. analizē problēmas aktivitātē un projektu īstenošanā un sniedz atbildīgajai iestādei priekšlikumus par aktivitātes un projektu īstenošanas uzlabošanu;

8.2.9. izskata un apstiprina finansējuma saņēmēja iesniegtos projekta progresa pārskatus.

9. Aktivitātes ietvaros projektu līdzfinansē no Eiropas Reģionālās attīs¬tības fonda un valsts budžeta līdzekļiem. Kopējais aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums ir 2 017 020 latu, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 1 714 402 lati un valsts budžeta finansējums – 302 618 latu.

(MK 13.12.2011. noteikumu Nr.955 redakcijā)

II. Projekta iesniedzējam noteiktās prasības

10. Aktivitātes ietvaros projekta iesniedzējs ir valsts aģentūra, kuras mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību.

11. Finansējuma saņēmējs saņemto finansējumu izmanto šo noteikumu 3.punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai. Finansējuma saņēmējs izstrādā kritērijus, pēc kuriem nosaka attiecīgo atbalstāmo darbību gala labuma saņēmējus atbilstoši šo noteikumu 4.punktā minētajām mērķa grupām.

(MK 24.05.2011. noteikumu Nr.405 redakcijā)

12. Finansējuma saņēmējs šo noteikumu 3.punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanas nodrošināšanai var pie­saistīt ārējo pakalpojumu sniedzējus. Ārējo pakalpojumu sniedzējus izvēlas, veicot iepirkumu. Ja finansējuma saņēmējs veic iepirkumu šo noteikumu 3.punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, ārējo pakalpojumu sniedzējs atbalstāmo darbību gala labuma saņēmējus izvēlas, ievērojot finansējuma saņēmēja izstrādātos kritērijus.

13. Finansējuma saņēmējs nodrošina projekta īstenošanas finanšu plūs­mas skaidru nodalīšanu no citu finansējuma saņēmēja darbības finanšu plūsmām projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc tam, kad pabeigta projekta īstenošana.

14. Finansējuma saņēmējs nodrošina aktuālās informācijas par projekta īstenošanas gaitu ievietošanu finansējuma saņēmēja iestādes tīmekļa vietnē (ja tāda ir) ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

14.1 Grantus piešķir un ekspertu konsultācijas sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1998/2006). Finansējuma saņēmējs slēdz līgumu par eksperta konsultāciju piešķiršanu un granta piešķiršanu un izlietošanu, ja:

14.1 1. biznesa plānu vai ideju konkursa laureāts finansējuma saņēmējam ir iesniedzis uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību vai de minimis un cita ierobežota apmēra atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem un piešķiršanas kārtību;

14.1 2. biznesa plānu vai ideju konkursa laureāts izmanto grantu vai saņem konsultācijas nozarē, kas nav minēta Komisijas regulas Nr. 1998/2006 1.panta 1.punktā;

14.1 3. grantu un ekspertu konsultācijām piešķirtais finansējuma apjoms atbilstoši šiem noteikumiem kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu biznesa plānu vai ideju konkursa laureātam nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 1998/2006 2.panta 2.punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru vai kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis un citu ierobežota apmēra atbalstu nepārsniedz EUR 500 000 ekvivalentu latos;

14.1 4. biznesa plānu vai ideju konkursa laureāts nav saņēmis un neparedz saņemt finansējumu citu aktivitāšu ietvaros no valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības līdzekļiem par tām pašām darbībām, kuru īstenošanai tiks piešķirts grants vai iespēja saņemt eksperta konsultācijas.

(MK 24.05.2011. noteikumu Nr.405 redakcijā)

14.2 Grantu un ekspertu konsultāciju saņēmējs de minimis atbalsta uzskaiti veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem vai de minimis un cita ierobežota apmēra atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem un piešķiršanas kārtību.

(MK 24.05.2011. noteikumu Nr.405 redakcijā)

14.3 Šo noteikumu 14.1 3.apakšpunktā minēto ierobežota apmēra atbalstu biznesa plānu vai ideju konkursa laureāts uzskaita līdz 2011.gada 31.decembrim saskaņā ar šo noteikumu 14.2 punktā minēto normatīvo aktu par de minimis un cita ierobežota apmēra atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem un piešķiršanas kārtību.

(MK 24.05.2011. noteikumu Nr.405 redakcijā)

III. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

15. Aktivitātes ietvaros attiecināmas ir šādas izmaksu pozīcijas:

15.1. ārējo pakalpojumu un piegāžu izmaksas, kas nepieciešamas šo noteikumu 3.punktā minēto darbību īstenošanai;

15.2. ar šo noteikumu 3.punktā minēto darbību īstenošanu saistītie no­dokļi un nodevas atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu jomā un ja atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem finansējuma saņēmējs tos nevar atgūt pilnā vai daļējā apmērā;

15.3. grantu un ekspertu konsultāciju izmaksas.

(Grozīts ar MK 24.05.2011. noteikumiem Nr.405)

16. Izmaksas ir attiecināmas, ja tās:

16.1. ir veiktas un uzskaitītas finansējuma saņēmēja grāmatvedības uz­skaitē, identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām, pārbaudāmas un ap­lie­cinātas ar attiecīgu attaisnojuma dokumentu oriģināliem. Izdevumu attaisnojuma dokumenti atbilst attiecīgo normatīvo aktu prasībām;

16.2. ir nepieciešamas projekta īstenošanai, paredzētas apstiprinātajā projekta iesniegumā un tiks veiktas, ievērojot finanšu vadības, ekonomiskuma, produktivitātes un efektivitātes principus;

16.3. projektu izmaksu tāmē ir aprēķinātas aritmētiski pareizi un ievērojot aktivitātē noteiktos attiecināmo izmaksu ierobežojumus;

16.4. atbilst aktivitātē noteiktajam veidam un apjomam.

17. Aktivitātes ietvaros neattiecināmas ir šādas izmaksu pozīcijas:

17.1. projekta administratīvās izmaksas (ne vairāk par 5 % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām);

17.2. izmaksas, kas nav saistītas ar projekta atbalstāmo darbību īste­nošanu.

18. Projekta iesniegumā neiekļauj izmaksas, kas nav noteiktas šo notei­kumu 15. un 17.punktā.

IV. Projektu iesniegumu atlase

19. Atbildīgā iestāde 30 dienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās nosūta uzaicinājumu projekta iesniedzējam, kas atbilst šo noteikumu 10.punktā minētajai prasībai, iesniegt projekta iesniegumu par visu aktivitātē pieejamo finansējumu.

20. Uzaicinājumā norāda projekta iesnieguma iesniegšanas kārtību tā iesniegšanai personīgi, nosūtīšanai pa pastu vai elektroniski.

21. Pēc atbildīgās iestādes uzaicinājuma, lai pretendētu uz finansējumu, projekta iesniedzējs iesniedz projekta iesniegumu, kas sastāv no:

21.1. aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (1.pielikums);

21.2. papildus iesniedzamiem dokumentiem:

21.2.1. pirmā darbības gada iepirkuma dokumentācijas, lai pēc projekta apstiprināšanas varētu uzsākt iepirkumu procedūras par šo noteikumu 3.punktā minēto darbību veikšanu;

21.2.2. pirmajā darbības gadā īstenojamo pasākumu darbības plāna (2.pielikums).

22. Projekta iesniegumu var iesniegt papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā. Projekta iesniegumu, kas noformēts papīra formā, var iesniegt atbildīgajā iestādē vai nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē. Projekta iesniegumu, kas noformēts elektroniska dokumenta veidā, var iesniegt atbildīgajā iestādē, nosūtīt uz atbildīgās iestādes elektroniskā pasta adresi, kas norādīta paziņojumā par projektu iesniegumu iesniegšanu.

23. Iesniedzamie dokumenti atbilst šādām prasībām:

23.1. projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts, sagatavots latviešu valodā datorrakstā;

23.2. projekta iesnieguma oriģināls ir noformēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu.

24. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, to iesniedz divos eksemplāros (viens oriģināls un viena kopija). Katru projekta iesnieguma eksemplāru iesniedz cietos vākos, caurauklotu, sanumurētu, uz pēdējās lapas aizmugurē diegu galiem jābūt pielīmētiem, kā arī uz uzlīmes jābūt norādītai infor­mācijai par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, apliecinājumam par dokumentu kopiju pareizību, dokumenta autora nosaukumam, dokumenta datumam, dokumenta izstrādāšanas vietas nosaukumam un parakstam. Uz oriģināla eksemplāra pirmās lapas ir norāde “Oriģināls“, savukārt uz kopijas pirmās lapas ir norāde “Kopija“.

25. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, tas atbilst šādām prasībām:

25.1. tas ir izstrādāts un noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

25.2. tas ir izstrādāts DOC, XLS, PDF vai JPG datņu formātā;

25.3. projekta iesnieguma veidlapa ir parakstīta ar drošu elektronisku parakstu un apliecināta ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām;

25.4. papildus iesniedzamo dokumentu oriģināli ir parakstīti ar tā autora drošu elektronisku parakstu un apliecināti ar laika zīmogu.

26. Ja projekta iesniegumu iesniedz ar pasta starpniecību un rodas domstarpības, projekta iesniedzējam jāpierāda, ka projekta iesniegums nodots pastā pirms projekta iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

27. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniski un rodas domstarpības, projekta iesniedzējam jāpierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts līdz projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja atbildīgā iestāde apgalvo, ka projekta iesniegums nav saņemts, tai minētais apgalvojums jāpamato.

28. Projekta iesniedzēja pienākums ir sagatavot un uzglabāt savu projekta iesnieguma oriģinālu un ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģinālus līdz projekta iesnieguma vērtēšanas beigām, bet, ja projekta iesniegums apstiprināts, – līdz 2021.gada 31.decembrim, kā arī sniegt pieeju šiem dokumentiem Eiropas Savienības un Latvijas Republikas institūcijām.

29. Atbildīgā iestāde vienas darbdienas laikā pēc projekta iesnieguma iesnieg­šanas rakstiski paziņo projekta iesniedzējam projekta iesnieguma reģis­trācijas numuru.

V. Projektu iesniegumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana

30. Iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina atbildīgās iestādes izveidota projektu iesniegumu vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija). Komisijas sastāvā ietilpst:

30.1. ar balsstiesībām – trīs Ekonomikas ministrijas pārstāvji;

30.2. ar novērotāja tiesībām – vadošās iestādes un valsts aģentūras “Lat­vijas Investīciju un attīstības aģentūra“ pārstāvji.

31. Komisijas darbību nosaka atbildīgās iestādes izstrādāta un apstiprināta kārtība.

32. Komisiju izveido šādā kārtībā:

32.1. komisijas priekšsēdētāju un balss­tiesīgos komisijas locekļus un to aizvietotājus apstiprina atbildīgās iestādes vadītājs;

32.2. komisijas locekļa vai tā aizvietotāja prombūtnē viņu aizstāj cits pilnvarots pārstāvis. Šādu pilnvarojumu noformē rakstiski komisijas noteiktajā kārtībā.

33. Komisija projektu iesniegumu vērtē atbilstoši šādiem kritērijiem (3.pie­li­kums):

33.1. kvalitātes kritēriji:

33.1.1. projektā īstenotajos pasākumos (izņemot uzņēmējdarbības mārke­tinga aktivitātes pasākumos) vidēji gadā iesaistīto personu skaits;

33.1.2. projekta ietvaros vidēji gadā sagatavoto mārketinga materiālu (bukleti, brošūras un publikācijas plašsaziņas līdzekļos) skaits;

33.1.3. projekta īstenošanā iesaistīto darbinieku kvalifikācija;

33.1.4. motivācijas un mārketinga pasākumu plāns;

33.1.5. horizontālā prioritāte “Teritorijas līdzsvarota attīstība“;

33.1.6. horizontālā prioritāte “Ilgtspējīga attīstība“ ;

33.1.7. horizontālā prioritāte “Informācijas sabiedrība“;

33.1.8. horizontālā prioritāte “Makro­ekonomiskā stabilitāte“;

33.1.9. horizontālā prioritāte “Vienādas iespējas“;

33.2. atbilstības kritēriji:

33.2.1. projekta atbilstības kritēriji:

33.2.1.1. projekta iesniegumā ir apzinātas visas potenciālās mērķa grupas un apzinātas tām svarīgākās problēmas;

33.2.1.2. projekta iesniegumā plānotās projekta aktivitātes paredz projektā definēto problēmu risināšanu;

33.2.1.3. projekta iesniegums atspoguļo projekta vadības, uzraudzības, kvalitātes un sasniedzamo rādītāju nodrošināšanas sistēmu;

33.2.1.4. projekta iesniegumā ir definēti projekta īstenošanas personāla darba pienākumi un tā kvalifikācijas prasības;

33.2.1.5. projekta iesniegumā plānotās aktivitātes paredz mācību personāla kapacitātes pilnveidošanas pasākumus un jaunatnes motivācijas pasākumus, lai sekmētu izpratni par uzņēmējdarbību un inovācijas jēdzienu;

33.2.1.6. projekta iesniegumā plānotās aktivitātes paredz īstenot motivācijas pasākumus uzņēmējdarbības uzsākšanai, inovācijas labās prakses apzināšanai un izplatīšanai, nodrošinot labās prakses piemēru pārnesi esošajos un topošajos uzņēmumos jebkura uzņēmuma darbības attīstības posmā;

33.2.1.7. projekta iesniegumā plānotās aktivitātes paredz īstenot inovācijas un uzņēmējdarbības veicināšanas un attīstības mārketinga pasākumus;

33.2.1.8. projekta izmaksas (kopējās projekta attiecināmās izmaksas, kopējās projekta neattiecināmās un kopējās projekta izmaksas) projektu izmaksu tāmē ir aprēķinātas aritmētiski pareizi un ievērojot aktivitātē noteiktos attie­cināmo izmaksu ierobežojumus;

33.2.1.9. pieprasītais finansējuma apmērs ir aprēķināts pareizi un atbilst aktivitātē noteiktajam apmēram;

33.2.1.10. projekta attiecināmo izmaksu veidi un apjoms atbilst aktivitātē noteiktajam;

33.2.1.11. projekta iesniegumā plānotās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti ir precīzi definēti, pamatoti, izmērāmi, atbilstoši projekta īstenošanas laika grafikam un vērsti uz projekta mērķa sasniegšanu;

33.2.1.12. projekta īstenošanas ilgums nepārsniedz aktivitātē noteikto laika periodu;

33.2.1.13. projekta iesniegumā tiek aprakstīts mehānisms, kādā projekta rezultāti ir publiski pieejami;

33.2.2. projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji:

33.2.2.1. projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projektu iesniegumu atlasei;

33.2.2.2. projekta iesniedzēja atbilstība šo noteikumu 10.punktā minētajai prasībai;

33.3. administratīvie kritēriji:

33.3.1. projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši šo noteikumu 23., 24. vai 25.punktā minētajām prasībām;

33.3.2. projekta iesnieguma oriģinālam ir dokumenta juridiskais spēks;

33.3.3. projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta;

33.3.4. projekta iesnieguma oriģināls ir ar sanumurētām lapām;

33.3.5. projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu – dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu un papildinājumu;

33.3.6. projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir lats;

33.3.7. projekta iesniegums iesniegts projektu iesniegumu iesniegšanas termiņā;

33.3.8. projekta iesniegums ir aizpildīts latviešu valodā datorrakstā;

33.3.9. projekta iesniegums ir iesniegts divos eksemplāros.

34. Kritēriju vērtēšanas secība:

34.1. vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 33.3.7.apakš­punktā minētajam kritērijam. Vērtēšanu par atbilstību pārējiem administratīvajiem kritērijiem, atbilstības kritērijiem un kvalitātes kritērijiem turpina tikai tādā gadījumā, ja nav konstatēta neatbilstība šo noteikumu 33.3.7.apakšpunktā minē­tajam kritērijam;

34.2. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 33.3.7.apakšpunktā minētajam kritērijam, vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 33.2.1.2., 33.2.1.5., 33.2.1.6., 33.2.1.7. un 33.2.2.apakšpunktā minētajiem kritērijiem. Ja projekta iesniegums neatbilst kaut vienam no minētajiem kritērijiem, projekta iesnieguma vērtēšanu par atbilstību pārējiem šo noteikumu 33.punktā minētajiem kritērijiem neturpina;

34.3. ja projekta iesniegums atbilst visiem šo noteikumu 33.2.1.2., 33.2.1.5., 33.2.1.6., 33.2.1.7., 33.2.2. un 33.3.7.apakšpunktā minētajiem kritērijiem, vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 33.1.1., 33.1.2., 33.1.3., 33.1.4., 33.1.5., 33.1.6., 33.1.7., 33.1.8. un 33.1.9.apakšpunktā minētajiem kvalitātes kritērijiem;

34.4. projekta iesnieguma atbilstību pārējiem šo noteikumu 33.punktā minētajiem kritērijiem vērtē, ja projekta iesniegumā izpildīta šo noteikumu 36.2.apakšpunktā minētā prasība.

35. Projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem un atbilstības kritērijiem vērtē ar “Jā“ vai “Nē“ (“Jā“ – atbilst, “Nē“ – neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu. Projekta iesnieguma atbilstību vērtē, pamatojoties uz šo noteikumu 33.punktā minētajiem projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijiem un izmantojot projektu iesniegumu vērtēšanas kārtību atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās insti­tūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu un nosaka Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības.

36. Atbildīgās iestādes vadītājs, pamatojoties uz komisijas vērtējumu, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja izpildīti šādi nosacījumi:

36.1. projekta iesniegums atbilst visiem atbilstības un administratīvajiem kritērijiem;

36.2. projekta iesniegums ir saņēmis vismaz 49 punktus par atbilstību kvalitātes kritērijiem.

37. Atbildīgās iestādes vadītājs, pamatojoties uz komisijas vērtējumu, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu, ja projekta iesniegums neatbilst vienam vai vairākiem šo noteikumu 33.2.1.2., 33.2.1.5., 33.2.1.6., 33.2.1.7., 33.2.2. un 33.3.7.apakšpunktā minētajiem kritērijiem vai vērtējumā par atbilstību kvalitātes kritērijiem nav ieguvis vismaz 49 pun­ktus.

38. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu var ietvert šādus nosacījumus, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt vienošanos:

38.1. jāprecizē projekta iesniegums atbilstoši kritērijiem, kurus vērtē ar “Jā“ vai “Nē“, izņemot šo noteikumu 33.2.1.2., 33.2.1.5., 33.2.1.6., 33.2.1.7., 33.2.2. un 33.3.7.apakšpunktā minētos kritērijus;

38.2. jāprecizē projekta iesnieguma izmaksu tāme, ja ir pieļautas arit­mētiskas aprēķinu kļūdas. Veicot precizējumus, attiecināmo izmaksu kopsumma nevar tikt palielināta;

38.3. jāiesniedz papildu informācija, lai nodrošinātu informācijas atbilstību kritērijam;

38.4. no projekta attiecināmajām izmaksām jāizslēdz izmaksas, kas šo noteikumu 17.punktā noteiktas kā neattiecināmas;

38.5. jāprecizē projekta īstenošanas laiks;

38.6. jāapliecina nodokļu un citu valsts vai pašvaldības noteikto obligāto maksājumu samaksa pilnā apmērā un normatīvajos aktos noteiktajos termiņos;

38.7. projekta iesniegums jānoformē atbilstoši šo noteikumu 23., 24. vai 25.punktā minētajām prasībām.

39. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu atbildīgā iestāde norāda projekta iesniedzējam pieprasīto informāciju, kas minēta šo noteikumu 38.punktā. Pēc informācijas iesniegšanas kvalitātes kritēriju vērtējums netiek mainīts.

40. Atbildīgās iestādes lēmumā ietverto nosacījumu izpildes termiņš nav ilgāks par 45 dienām no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs iesniedz atbildīgajā iestādē izvērtēšanai. Atbildīgā iestāde vērtē projekta iesniedzēja iesniegto informāciju un 45 dienu laikā pēc nosacījumu izpildei noteiktā termiņa sagatavo atzinumu par tās atbilstību lēmumā ietvertajiem nosacījumiem. Ja projekta iesniedzējs nenodrošina lēmumā ietverto nosacījumu izpildi lēmumā noteiktajā apjomā un termiņā, projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu. Atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi vai neizpildi atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc atzinuma parakstīšanas nosūta projekta iesniedzējam.

41. Šo noteikumu 40.punktā minēto nosacījumu izpildei noteikto termiņu nepagarina.

42. Lēmumu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu projekta iesniedzējam nosūta pa pastu piecu darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

43. Ja projekta iesnieguma iesniegšanas noteiktajā termiņā projekta iesnieguma iesniedzējs neiesniedz projekta iesniegumu vai projekta iesniegumu noraida, atbildīgā iestāde rakstiski nosūta aktivitātes ietvaros noteiktajam projekta iesniedzējam atkārtotu uzaicinājumu atbilstoši šo noteikumu 19. un 20.punktā minētajām prasībām.

44. Kārtību, kādā projekta iesniedzējs ir tiesīgs apstrīdēt pieņemtos lēmumus, nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums. Šo noteikumu 40.punktā minēto atzinumu par lēmumā ietvertā nosacījuma izpildi apstrīd un pārsūdz tādā pašā kārtībā un termiņos kā lēmumu, par kurā ietvertā nosacījuma izpildi sagatavots atzinums.

VI. Projekta īstenošanas un finansējuma saņemšanas nosacījumi

45. Projekta maksimālais īstenošanas ilgums ir līdz 2014.gada 31.decem­brim.

46. Šo noteikumu 3.punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai finansējuma saņēmējs, ja nepieciešams, izvēlas pakalpojumu sniedzējus un piegādātājus atbilstoši normatīvajiem aktiem par publiskajiem iepirkumiem.

47. Ne vēlāk kā 90 dienas pirms nākamā kalendāra gada sākuma finan­sējuma saņēmējs iesniedz atbildīgajā iestādē apstiprināšanai nākamā gada darbības plānu. Pirmā gada darbības plānu iesniedz kopā ar projekta iesniegumu.

48. Vienošanās noteikumos paredzētajā kārtībā un laikā finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē starpposmu pārskatu:

48.1. noslēdzoties kārtējam ceturksnim, – ceturkšņa pārskatu;

48.2. noslēdzoties kārtējam gadam, – gada pārskatu.

49. Ja kārtējā gada darbības plānā norādītie iznākuma rādītāji nav sasniegti pilnā apmērā, turpmākais finansējums var tikt pārskatīts un samazināts atbilstoši sasniegtajiem rādītājiem.

50. Pēc pirmajiem diviem darbības gadiem sadarbības iestādei ir tiesības veikt finansējuma saņēmēja vidējā termiņa pārvērtēšanu, analizējot sasniegtos darbības rādītājus, turpmākās aktivitātes un tām plānotās izmaksas. Sadarbības iestāde 10 darbdienu laikā pēc vidējā termiņa pārvērtēšanas rakstiski paziņo finansējuma saņēmējam par pieņemto lēmumu.

51. Finansējuma saņēmējs pirmo iepirkuma konkursu izsludina ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no projekta iesnieguma apstiprināšanas dienas. Ja konkurss netiek izsludināts iepriekš minētajā termiņā, sadarbības iestāde var lemt par vienošanās izbeigšanu.

52. Sadarbības iestādei ir tiesības starpposma un noslēguma maksājuma pieprasījuma vērtēšanas laikā, kā arī pēc maksājuma veikšanas pieprasīt no finansējuma saņēmēja papildu informāciju, kas saistīta ar starpposma un noslēguma pārskata vērtēšanu.

53. Sadarbības iestādei ir tiesības starp­posmu un noslēguma pārskata vērtēšanas laikā pieaicināt ekspertu, lai pārbaudītu, vai projekta izmaksu tāmē norādītās attiecināmās izmaksas nav nepamatoti augstas.

54. Finansējuma saņēmējs noslēguma maksājuma pieprasījumu sadarbī­bas iestādē iesniedz pēc projekta īstenošanas.

55. Grozījumi vienošanās noteikumos ir izdarāmi saskaņā ar nor­matīvajiem aktiem un vienošanās nosacījumiem. Šādi grozījumi ir pieļaujami, ja to rezultātā nemainās projekta mērķis.

56. Noslēguma pārskatu iesniedz sadarbības iestādē ne vēlāk kā 45 dienu laikā pēc tam, kad pabeigta projekta īstenošana.

57. Finansējumu projektam šo noteikumu ietvaros neapvieno ar finansējumu citu finansējuma programmu vai individuālo finansējuma projektu ietvaros.

Ministru prezidents I.Godmanis

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1082
Ekonomikas ministrs K.Gerhards
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1082
Ekonomikas ministrs K.Gerhards
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1082
Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji

Darbības programmas numurs un nosaukums

2.

Uzņēmējdarbība un inovācijas

Prioritātes numurs un nosaukums

2.3.

Uzņēmējdarbības veicināšana

Pasākuma numurs un nosaukums

2.3.1.

Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes

Aktivitātes numurs un nosaukums

2.3.1.2.

Pasākumi motivācijas celšanai inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai

Projektu atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Atbildīgā iestāde

Ekonomikas ministrija

1. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes*

Piešķirot punktus

Minimālais punktu skaits – 49 punkti (visu kritēriju kopsumma)

1.1.

Projektā īstenotajos pasākumos (izņemot uzņēmējdarbības mārketinga aktivitātes pasākumus) vidēji gadā iesaistīto personu skaits:

20 punktu – vairāk par 500 personām;

15 punktu – 400–500 personu;

10 punktu – 350–399 personas;

0 punktu – mazāk par 350 personām

20

Min. – 10

1.2.

Projekta ietvaros vidēji gadā sagatavoto mārketinga materiālu (piemēram, bukleti, brošūras, publikācijas plašsaziņas līdzekļos) skaits:

20 punktu – vairāk nekā 50 sagatavoto mārketinga materiālu;

15 punktu – 30–50 sagatavoto mārketinga materiālu;

10 punktu – 20–29 sagatavoto mārketinga materiālu;

0 punktu – mazāk nekā 20 sagatavoto mārketinga materiālu

20

Min. – 10

1.3.

Projekta īstenošanā iesaistīto darbinieku kvalifikācija

20 punktu – diviem darbiniekiem ir vismaz triju gadu pieredze līdzīgu projektu īstenošanā vai koordinēšanā;

10 punktu – diviem darbiniekiem ir mazāk nekā triju gadu pieredze līdzīgu projektu īstenošanā vai koordinēšanā;

0 punktu – darbiniekiem nav pieredzes līdzīgu projektu īstenošanā

20

Min. – 10

1.4.

Motivācijas un marketinga pasākumu plāns

18 punktu – plāns ir pamatots, saprotams, aktivitāšu plānojums ir optimāls un rada pārliecību par projektā noteikto mērķu un rezultātu sasniegšanu un definēto problēmu risinājumu;

0 punktu – plāns nav pamatots, saprotams, aktivitāšu plānojums nav optimāls un nerada pārliecību par projektā noteikto mērķu un rezultātu sasniegšanu un definēto problēmu risinājumu

18

Min. – 18

2. KRITĒRIJI PAR HORIZONTĀLĀM PRIORITĀTĒM

Piešķirot punktus

2.1.

Horizontālā prioritāte “Teritorijas līdzsvarota attīstība”

4 punkti – projektā plānotās aktivitātes aptvers visus Latvijas plānošanas reģionus atbilstoši plānošanas reģionu attīstības perspektīvām un darba devēju prasībām;

1 punkts – projektā plānotās aktivitātes aptvers vismaz trīs Latvijas plānošanas reģionus atbilstoši plānošanas reģionu attīstības perspektīvām un darba devēju prasībām;

0 punktu – projektā plānotās aktivitātes neaptvers visus Latvijas plānošanas reģionus un nenodrošinās atbilstību plānošanas reģionu attīstības perspektīvām un darba devēju prasībām

4

Min. – 1

2.2.

Horizontālā prioritāte “Ilgtspējīga attīstība”

4 punkti – projektā paredzēts īstenot pasākumus, lai sekmētu ‘’ekoinovācijas’’;

0 punktu – projektā nav paredzēts īstenot pasākumus, lai sekmētu ‘’ekoinovācijas’’

4

Min. – 0

2.3.

Horizontālā prioritāte “Informācijas sabiedrība”

4 punkti – projekta ietvaros informāciju izplata, lietojot interneta portālu;

0 punktu – projekta ietvaros informācija netiek izplatīta, lietojot interneta portālu

4

Min. – 0

2.4.

Horizontālā prioritāte “Makroekonomiskā stabilitāte”

4 punkti – pieprasītā finansējuma intensitāte ir samazināta vairāk par pieciem procentpunktiem no maksimāli pieļaujamās finansējuma intensitātes projektiem;

0 punktu – pieprasītā finansējuma intensitāte ir maksimāli pieļaujamā vai samazināta ne vairāk par pieciem pro­cent­punktiem no maksimāli pieļaujamās finan­sējuma intensitātes projektam

4

Min. – 0

2.5.

Horizontālā prioritāte “Vienādas iespējas”

4 punkti – projektā paredzētas specifiskas aktivitātes, kas sekmē dzimumu līdztiesības, aktīvās novecošanās un personu ar invaliditāti tiesību pamatprincipu ievērošanu, kā arī projekta iesniegumā ir atspoguļots projekta aktivitāšu mērķa grupu sociālais portrets, t.sk. mērķa grupas dati sadalījumā pēc dzimuma, vecuma un invaliditātes;

3 punkti – projektā paredzētas specifiskas aktivitātes, kas sekmē dzimumu līdztiesības un aktīvās novecošanās, kā arī personu ar invaliditāti tiesību pamatprincipu ievērošanu;

1 punkts – projekta iesniedzējs projekta iesniegumā ir atspoguļojis projekta aktivitāšu mērķa grupu sociālo portretu, t.sk. mērķa grupas datus sadalījumā pēc dzimuma, vecuma un invaliditātes;

0 punktu – projektā nav paredzētas specifiskas aktivitātes, kas sekmē dzimumu līdztiesības, aktīvās novecošanās un personu ar invaliditāti tiesību pamatprincipu ievērošanu, un projekta iesniegumā nav atspoguļots projekta aktivitāšu mērķa grupu sociālais portrets

4

Min. – 0

2.6.

Horizontālā prioritāte “Vienādas iespējas”

Projektā īstenotajos pasākumos (izņemot uzņēmēj­darbības mārketinga aktivitātes pasākumos) vidēji gadā iesaistīto nelabvēlīgākā situācijā esošo darba ņēmēju skaits vai strādājošu personu ar invaliditāti skaits.

Nelabvēlīgākā situācijā esošs darba ņēmējs ir persona, kura atbilst vienam no minētajiem kritērijiem:

a) kurai iepriekšējos sešos mēnešos nav bijis regulāri apmaksāta darba;

b) kura nav ieguvusi vidējo izglītību vai profesionālu kvalifikāciju (ISCED 3);

c) kura ir vecāka par 50 gadiem;

d) kurai kā vientuļam pieaugušajam ir viens vai vairāki apgādājamie;

e) kura strādā nozarē vai profesijā dalībvalstī, kurā dzimumu līdzsvara trūkums vismaz par 25 % pārsniedz vidējo dzimumu līdzsvara trūkumu visās saimniecības nozarēs minētajā dalībvalstī, un kas pieder minētajai nepietiekami pārstāvētajai dzimuma grupai;

f) kura pieder etniskai minoritātei kādā no dalībvalstīm un kurai ir jānostiprina valodas zināšanas, pro­fesionālās zināšanas vai profesionālā pieredze, lai palielinātu savas iespējas iegūt pastāvīgu darbu.

Strādājoša persona ar invaliditāti ir persona, kura atbilst vienam no minētajiem kritērijiem:

a) kurai ir atzīta invaliditāte saskaņā ar valsts tiesību aktiem;

b) kurai ir atzīti ierobežojumi, ko rada fiziskas, garīgas vai psiholoģiskas problēmas;

2 punkti – vairāk par 50 personām;

1 punkts – 5–50 personu;

0 punktu – mazāk par 4 personām

2

Min. – 0

 

 

3. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

3.1. PROJEKTA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

3.1.1.

Projekta iesniegumā ir apzinātas visas potenciālās mērķa grupas un apzinātas tām svarīgākās problēmas

P

3.1.2.

Projekta iesniegumā plānotās projekta aktivitātes paredz projektā definēto problēmu risināšanu

N

3.1.3.

Projekta iesniegums atspoguļo projekta vadības, uzraudzības, kvalitātes un sasniedzamo rādītāju nodrošināšanas sistēmu

P

3.1.4.

Projekta iesniegumā ir definēti projekta īstenošanas personāla darba pienākumi un tā kvalifikācijas prasības

P

3.1.5.

Projekta iesniegumā plānotās aktivitātes paredz mācību personāla kapacitātes pilnveidošanas pasākumus un jaunatnes motivācijas pasākumus, lai sekmētu izpratni par uzņēmējdarbību un inovācijas jēdzienu

N

3.1.6.

Projekta iesniegumā plānotās aktivitātes paredz īstenot motivācijas pasākumus uzņēmējdarbības uzsākšanai, inovācijas labās prakses apzināšanai un izplatīšanai, nodrošinot labās prakses piemēru pārnesi esošajos un topošajos uzņēmumos jebkura uzņēmuma darbības attīstības posmā

N

3.1.7.

Projekta iesniegumā plānotās aktivitātes paredz īstenot inovācijas un uzņēmējdarbības veicināšanas un attīstības mārketinga pasākumus

N

3.1.8.

Projekta izmaksas (kopējās projekta attiecināmās izmaksas, kopējās projekta neattiecināmās un kopējās projekta izmaksas) tāmē ir aprēķinātas aritmētiski pareizi un ievērojot aktivitātē noteiktos attiecināmo izmaksu ierobežojumus

P

3.1.9.

Pieprasītais finansējuma apmērs ir aprēķināts pareizi un atbilst aktivitātē noteiktajam apmēram

P

3.1.10.

Projekta attiecināmo izmaksu veidi un apjoms atbilst aktivitātē noteiktajam

P

3.1.11.

Projekta iesniegumā plānotās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti ir precīzi definēti, pamatoti, izmērāmi, atbilstoši projekta īstenošanas laika grafikam un vērsti uz projekta mērķa sasniegšanu

P

3.1.12.

Projekta īstenošanas ilgums nepārsniedz aktivitātē noteikto laika periodu

P

3.1.13.

Projekta iesniegumā tiek aprakstīts mehānisms, kādā projekta rezultāti ir publiski pieejami

P

3.2. PROJEKTA IESNIEDZĒJA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

3.2.1.

Projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projektu iesniegumu atlasei

N

3.2.2.

Projekta iesniedzējs ir valsts aģentūra

N

3.2.3.

Projekta iesniedzēja darbības mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību

N

4. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

4.1. 

Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, pievienoti visi papildus iesniedzamo dokumentu sarakstā minētie dokumenti, un tie ir noformēti atbilstoši attiecīgo normatīvo aktu prasībām

P

4.2. 

Projekta iesnieguma oriģinālam ir dokumenta juridiskais spēks

P

4.3. 

Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta

P

4.4. 

Projekta iesnieguma oriģināls ir ar sanumurētām lapām

P

4.5. 

Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu – dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu un papildinājumu

P

4.6. 

Projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir lats – LVL

P

4.7. 

Projekta iesniegums iesniegts projektu iesniegumu iesniegšanas termiņā

N

4.8. 

Projekta iesniegums ir aizpildīts latviešu valodā datorrakstā

P

4.9. 

Projekta iesniegums ir iesniegts divos eksemplāros

P

Piezīmes.

1. Minimālais punktu skaits atsevišķam kritērijam vai vairākiem kritērijiem (apzīmējums – Min.).

2. Ja vērtējums ir negatīvs:

1) projekta iesniegumu noraida (apzīmējums – N);

2) var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu, ka projekta iesniedzējs nodrošina atbilstību kritērijam lēmumā noteiktajā laikā (apzīmējums – P).

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
17.12.2011