Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 22.09.2015. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.983

Rīgā 2008.gada 25.novembrī (prot. Nr.83 67.§)
Noteikumi par atbalsta piešķiršanu tehnoloģiju pārneses un riska kapitāla jomā
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 31.panta pirmās daļas 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka atbalsta piešķiršanas nosacījumus tehnoloģiju pārneses jomā (sagatavošanas kapitāla fondi) un riska kapitāla jomā (sākuma kapitāla fondi, izaugsmes kapitāla fondi un riska kapitāla fondi) darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.1.aktivitātē "Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos" izveidotā Ieguldījumu fonda ietvaros:

1.1. finansējumu un darbības termiņu;

1.2. finanšu starpniekus, fondu investorus un fondus;

1.3. neatbalstāmās nozares;

1.4. atbalstāmās darbības;

1.5. fondu investīcijas un investīciju saņēmējus;

1.6. finanšu starpnieku vērtēšanas kritērijus;

1.7. atbalsta kumulācijas nosacījumus.

(Grozīts ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.489)

2. Sagatavošanas kapitāla fondi un šo noteikumu 34.4 punktā minētie izaugsmes kapitāla fondi finansējumu sniedz saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 1407/2013) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352).

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr.415 redakcijā)

3. Sākuma kapitāla fondi un riska kapitāla fondi riska finansējumu sniedz saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par fondu pārvaldīšanu atbilstoši Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 651/2014) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187), 58. panta 3. punktam.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr. 415 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.09.2015. noteikumiem Nr. 532)

3.1 Šo noteikumu 34.5 punktā minētie izaugsmes kapitāla fondi reģionālo atbalstu ieguldījumiem sniedz saskaņā ar Komisijas Regulu Nr. 651/2014.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr.415 redakcijā)

4. Saskaņā ar Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 44.pantu izveidotais Ieguldījumu fonds darbosies kā publiskais investors vairākos jaunizveidotos fondos (turpmāk – fondi).

5. (Svītrots ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.489)

6. Sagatavošanas kapitāla fondos publiskā finansējuma investīciju apjoms nepārsniedz 10 000 000 euro.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr. 415 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.09.2015. noteikumiem Nr. 532)

6.1 Izaugsmes kapitāla fondos publiskā finansējuma investīciju apjoms nepārsniedz 45 000 000 euro.

(MK 15.09.2015. noteikumu Nr. 532 redakcijā)

7. Sākuma kapitāla fondos publiskā finansējuma investīciju apjoms nepārsniedz 5 372 182 euro.

(MK 23.12.2014. noteikumu Nr. 792 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.09.2015. noteikumiem Nr. 532)

8. Riska kapitāla fondos publiskā finansējuma investīciju apjoms nepārsniedz 20 000 000 euro.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr. 415 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.09.2015. noteikumiem Nr. 532)

9. Šo noteikumu ietvaros investīcijas fondos un sīkos (mikro), mazos un vidējos komersantos var veikt līdz 2022. gada 31. decembrim. Reģionālo atbalstu saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 651/2014 14. pantu sniedz līdz 2020. gada 31. decembrim. De minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas Regulu Nr. 1407/2013 sniedz līdz 2021. gada 30. jūnijam.

(MK 15.09.2015. noteikumu Nr. 532 redakcijā)

9.1 Eiropas Reģionālās attīstības fonda, valsts budžeta un finansējuma, ko veido ieņēmumi no brīvo publisko līdzekļu noguldījumiem 2.2.1.1. aktivitātē "Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos" (turpmāk – 2.2.1.1. aktivitāte), izmantošanas termiņš ir 2016. gada 31. oktobris. Papildus ir pieejams finansējums 22 646 996 euro apmērā darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.1. aktivitātes ietvaros, ko veido darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.1. aktivitātes ietvaros gūtie ieņēmumi no brīvo publisko līdzekļu noguldījumiem un 2.2.1.3. aktivitātes "Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai" un 2.2.1.4.1. apakšaktivitātes "Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai" ietvaros gūto atmaksu publiskā finansējuma daļa.

(MK 15.09.2015. noteikumu Nr. 532 redakcijā)

10. (Svītrots ar MK 29.05.2012. noteikumiem Nr.382)

11. Šo noteikumu izpratnē sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti ir komersanti, kas atbilst Komisijas Regulas Nr. 651/2014 1. pielikumā noteiktajai definīcijai.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr.415 redakcijā)

11.1 Šo noteikumu izpratnē saistītās personas ir komersanti, kas atbilst:

11.1 1. Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai "viena vienota uzņēmuma" definīcijai. Minētā definīcija ir piemērojama, ja atbalsts šo noteikumu ietvaros tiek sniegts saskaņā ar Komisijas Regulu Nr. 1407/2013;

11.1 2. Komisijas Regulas Nr. 651/2014 1. pielikuma 3. panta 3. punktā noteiktajai "saistīto uzņēmumu" definīcijai. Minētā definīcija ir piemērojama, ja atbalsts šo noteikumu ietvaros tiek sniegts saskaņā ar Komisijas Regulu Nr. 651/2014.

(MK 23.12.2014. noteikumu Nr.792 redakcijā)

II. Neatbalstāmās nozares un darbības

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.489)

12. Sagatavošanas kapitāla fondu un šo noteikumu 34.4 punktā minēto izaugsmes kapitāla fondu ietvaros nav atbalstāmas šādas nozares un darbības:

12.1. Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 1. panta pirmās daļas "a", "b", "c", "d" un "e" apakšpunktā noteiktās nozares un darbības;

12.2. transportlīdzekļu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un sadzīves iekārtu noma;

12.3. transportlīdzekļu un transporta aprīkojuma iegāde saimnieciskās darbības veicējiem, kas darbojas transporta nozarē;

12.4. operācijas ar nekustamo īpašumu, izņemot gadījumus, ja finansējums tiek piešķirts nekustamā industriālā īpašuma attīstīšanai;

12.5. azartspēles un derības;

12.6. ieroču, tabakas, alkoholisko dzērienu ražošana un tirdzniecība;

12.7. elektroenerģija un siltumapgāde.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr.415 redakcijā)

13. Sākuma kapitāla un riska kapitāla fondu ietvaros neatbalstāmas ir šādas nozares un darbības:

13.1. (svītrots ar MK 22.07.2014. noteikumiem Nr.415);

13.2. (svītrots ar MK 22.07.2014. noteikumiem Nr.415);

13.3. transportlīdzekļu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un sadzīves iekārtu noma;

13.3.1 operācijas ar nekustamo īpašumu, izņemot gadījumus, ja finansējums tiek piešķirts nekustamā industriālā īpašuma attīstīšanai;

13.3.2 transportlīdzekļu un transporta aprīkojuma iegāde saimnieciskās darbības veicējiem, kas darbojas transporta nozarē;

13.4. azartspēles un derības;

13.5. ieroču, tabakas, alus un alkoholisko dzērienu ražošana, piegāde un tirdzniecība;

13.6. (svītrots ar MK 22.07.2014. noteikumiem Nr.415);

13.7. eksporta pasākumi – atbalsts, kas tieši saistīts ar eksporta apjomiem, ar izplatīšanas tīkla izveidi un izmantošanu vai ar citām kārtējām izmaksām, kas saistītas ar eksportu;

13.8. pasākumi, kas nodrošina, lai importētu preču vietā tiktu izmantotas vietējās preces;

13.9. lauksaimniecības produktu pārstrāde un tirdzniecība saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas Līguma I pielikumu šādos gadījumos:

13.9.1. ja atbalsta apjomu nosaka, pamatojoties uz to produktu cenu un daudzumu, kurus attiecīgais komersants iepircis no sākotnējiem ražotājiem vai laidis tirgū;

13.9.2. ja atbalstu daļēji vai pilnībā nodod sākotnējiem ražotājiem;

13.10. ogļu nozares komersantiem saskaņā ar Padomes 2002.gada 23.jūlija Regulu (EK) Nr. 1407/2002 par valsts atbalstu ogļu rūpniecībai;

13.11. komersantiem, uz kuriem attiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar iepriekšēju Eiropas Komisijas lēmumu, ar ko atbalsts tiek atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu ar kopējo tirgu;

13.12. (svītrots ar MK 29.05.2012. noteikumiem Nr.382).

(Grozīts ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.489; MK 29.05.2012. noteikumiem Nr.382; MK 22.07.2014. noteikumiem Nr.415)

13.1 (Svītrots ar MK 22.07.2014. noteikumiem Nr.415)

13.2 Šo noteikumu 34.5 punktā minēto izaugsmes kapitāla fondu ietvaros nav atbalstāmas šādas nozares un darbības:

13.2 1. Komisijas Regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punktā noteiktās darbības;

13.2 2. Komisijas Regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punktā noteiktās nozares;

13.2 3. Komisijas Regulas Nr. 651/2014 13. panta "a" apakšpunktā noteiktās nozares;

13.2 4. transportlīdzekļu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un sadzīves iekārtu iznomāšana;

13.2 5. transportlīdzekļu un transporta aprīkojuma iegāde saimnieciskās darbības veicējiem, kas darbojas transporta nozarē;

13.2 6. operācijas ar nekustamo īpašumu, izņemot gadījumus, ja finansējums tiek piešķirts nekustamā industriālā īpašuma attīstīšanai;

13.2 7. azartspēles un derības;

13.2 8. ieroču, tabakas, alkoholisko dzērienu ražošana un tirdzniecība;

13.2 9. elektroenerģija un siltumapgāde;

13.2 10. komersantiem, uz kuriem attiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums, kas minēts Komisijas Regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktā.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr.415 redakcijā)

13.3 Sagatavošanas kapitāla fondu, sākuma kapitāla fondu, riska kapitāla fondu un izaugsmes kapitāla fondu ietvaros atbalstu nevar saņemt sīkais (mikro), mazais un vidējais komersants:

13.3 1. kuram saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju ir nodokļu vai nodevu parādi;

13.3 2. kuram ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, kura komercdarbība ir izbeigta, vai komersants atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma pieprasītu maksātnespējas procedūru;

13.3 3. kuram uz iesnieguma iesniegšanas dienu (ja komersants ir kapitālsabiedrība) uzkrāto zaudējumu dēļ ir zaudēta vairāk nekā puse no parakstītā kapitāla. Tā tas ir gadījumā, ja, uzkrātos zaudējumus atskaitot no rezervēm (un visām pārējām pozīcijām, kuras pieņemts uzskatīt par daļu no komersanta pašu kapitāla), rodas negatīvs rezultāts, kas pārsniedz pusi no parakstītā kapitāla;

13.3 4. kuram uz iesnieguma iesniegšanas dienu (ja kādam no dalībniekiem ir neierobežota atbildība par komersanta parādsaistībām) uzkrāto zaudējumu dēļ ir zaudēta vairāk nekā puse no grāmatvedības uzskaitē uzrādītā kapitāla;

13.3 5. kurš ir saņēmis glābšanas atbalstu un glābšanas atbalsta ietvaros saņemto aizdevumu nav atmaksājis vai garantiju nav atsaucis vai ir saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu un uz to joprojām attiecas pārstrukturēšanas plāns. Minētais nosacījums ir piemērojams, ja atbalsts šo noteikumu ietvaros komersantam tiek sniegts saskaņā ar Komisijas Regulu Nr. 651/2014.

(MK 23.12.2014. noteikumu Nr.792 redakcijā)

III. Finanšu starpnieki, fonda investori un fondi

14. Ieguldījumu fonda ieviesējs finanšu starpniekus izvēlas atklātā un caurskatāmā atlasē, nodrošinot brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi, ievērojot Ieguldījumu fonda ieviešanas līgumā noteiktos nosacījumus.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.489 redakcijā)

15. Sagatavošanas kapitāla fondu un sākuma kapitāla fondu finanšu starpniekus Ieguldījumu fonda ieviesējs izvēlas, pamatojoties uz finanšu starpnieku vērtēšanas kritērijiem tehnoloģiju pārneses jomā (1.pielikums).

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.489 redakcijā)

16. Riska kapitāla fondu finanšu starpniekus Ieguldījumu fonda ieviesējs izvēlas, pamatojoties uz finanšu starpnieku vērtēšanas kritērijiem riska kapitāla jomā (2.pielikums).

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.489 redakcijā)

16.1 Izaugsmes kapitāla fondu finanšu starpniekus Ieguldījumu fonda ieviesējs izvēlas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto iepirkuma procedūru.

(MK 29.05.2012. noteikumu Nr.382 redakcijā)

17. Ieguldījumu fonda ieviesējs atbilstoši šo noteikumu 15. un 16.punktā minētajiem kritērijiem vērtē finanšu starpnieku spējas fondu pārvaldē un piemērotību fondu pārvaldīšanas uzdevumiem, kā arī nosaka fondu pārvaldes izmaksu līmeni.

(MK 29.05.2012. noteikumu Nr.382 redakcijā)

18. Finanšu starpnieki dibina fondus kā jaunas, īpaši izveidotas komercsabiedrības. Fondu kapitālu izmanto tikai šajos noteikumos norādītajam mērķim.

(Grozīts ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.489)

19. Finanšu starpnieki pārvalda fondus, pamatojoties uz komerciāliem principiem. Sākuma kapitāla fondu, izaugsmes kapitāla fondu un riska kapitāla fondu mērķis ir gūt peļņu.

(Grozīts ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.489)

20. Finanšu starpnieki un fondu dalībnieki (fondu investori) rakstveidā slēdz līgumu, kurā līdztekus citiem nosacījumiem nosaka:

20.1. fonda mērķus;

20.2. fonda investīciju īstenošanas laika grafiku;

20.3. finanšu starpnieka atlīdzības apmēru un tā sasaisti ar fonda darbības rezultātiem.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.489 redakcijā)

21. Sagatavošanas kapitāla fondos un izaugsmes kapitāla fondos vienīgais fonda dalībnieks ir Ieguldījumu fonds, un privātie investori netiek piesaistīti. Ieguldījumu fonds nodrošina 100 procentus fondu kapitāla.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.489 redakcijā)

22. Sākuma kapitāla fondos un riska kapitāla fondos:

22.1. katrs finanšu starpnieks piesaista privāto investoru kapitālu vismaz 30 procentu apmērā no fonda kapitāla;

22.2. katrs fonds vismaz 70 procentus sava sīkajos (mikro), mazajos un vidējos komersantos ieguldītā budžeta iegulda pašu kapitāla (īpašumtiesības komersantā investoriem piešķirto daļu veidā) vai kvazikapitāla finanšu instrumentu formā (finanšu instrumenti, kuru turētāja peļņa pārsvarā ir atkarīga no komersanta peļņas vai zaudējumiem un kam nav nodrošinājuma, ja saistības netiek izpildītas).

(Grozīts ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.489)

23. Fondu pastāvēšanas laikā fondu pārvaldīšanas izmaksas vidēji gadā nedrīkst pārsniegt trīs procentus no ieguldītā kapitāla, ja vien finanšu starpnieku atlasē netiek noskaidrots, ka nepieciešama augstāka likme.

24. Investoru pārstāvji piedalās lēmumu pieņemšanā, piemēram, darbojoties investoru vai konsultatīvajā komitejā.

25. Fondu pārvaldē finanšu starpnieki izmanto labāko praksi, tai skaitā ievēro Eiropas privātā pašu kapitāla un riska kapitāla asociācijas izstrādātās vadlīnijas.

(Grozīts ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.489)

26. Fondi pastāv, kamēr tiek realizētas visas investīcijas, bet ne ilgāk par Ieguldījumu fonda ieviesēja noteikto laiku.

(Grozīts ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.489)

27. Sākuma kapitāla fondu un riska kapitāla fondu ienākumus secīgi sadala šādi:

27.1. proporcionāli starp visiem investoriem, kamēr tie saņem savu sākotnējo ieguldījumu, ieskaitot fonda pārvaldīšanas izmaksas;

27.2. proporcionāli starp visiem investoriem, kamēr investori saņem sešus procentus peļņas gadā;

27.3. atlikumu sadala starp privātajiem investoriem un finanšu starpnieku.

IV. Sagatavošanas kapitāla fondu investīcijas un investīciju saņēmēji

28. Sagatavošanas kapitāla fondu mērķis ir pilnveidot tehnoloģiju pārneses nozari Latvijā.

29. Sagatavošanas kapitāla fondu ietvaros investīcijas var saņemt sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti.

(Grozīts ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.489; MK 29.05.2012. noteikumiem Nr.382)

30. Investīciju saņēmēja primārā saimnieciskās darbības vieta ir Latvijā.

31. Investīcijas veic aizdevumu formā vai pašu kapitāla, vai kvazikapitāla finanšu instrumentu formā.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr.415 redakcijā)

32. Investīcijas veic, lai nodrošinātu finansējumu, kas paredzēts produkta vai biznesa idejas sākotnējās koncepcijas izpētei, novērtēšanai un attīstīšanai.

33. Sagatavošanas kapitāla fondos investīcijas vienai saimnieciskās darbības veicēja saistīto personu grupai nedrīkst pārsniegt Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto apjomu. Investīciju apmēru var samazināt, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu, ka šo noteikumu ietvaros saņemtais de minimis atbalsts kopā ar saņemto de minimis atbalstu citu atbalsta programmu ietvaros vienai saimnieciskās darbības veicēja saistīto personu grupai attiecīgajā fiskālajā gadā un divos iepriekšējos gados nepārsniedz Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto apjomu.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr.415 redakcijā)

34. Finanšu starpnieki pieņem investīciju lēmumus, pamatojoties uz produkta vai biznesa idejas sākotnējās koncepcijas aprakstu.

IV1. Izaugsmes kapitāla fondu investīcijas un investīciju saņēmēji

(Nodaļa MK 29.05.2012. noteikumu Nr.382 redakcijā)

34.1 Izaugsmes kapitāla fondu mērķis ir sniegt reģionālo atbalstu, riska kapitāla finansējumu un pilnveidot riska kapitāla nozari Latvijā.

34.2 Izaugsmes kapitāla fondu ietvaros šo noteikumu 34.4 vai 34.5, vai 34.6 punktā minētās investīcijas var saņemt sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti.

34.3 Izaugsmes kapitāla fonds investīcijas veic pašu kapitāla vai kvazikapitāla finanšu instrumentu formā.

34.4 Izaugsmes kapitāla fonds investīcijas veic, lai nodrošinātu finansējumu komersantu produktu izstrādei, sākotnējam mārketingam, izaugsmei un darbības paplašināšanai, kā arī piesaistītu papildu apgrozāmo kapitālu, ievērojot nosacījumu, ka komersanta primārā saimnieciskās darbības vieta ir Latvijas Republikā.

34.5 Izaugsmes kapitāla fonds investīcijas veic, lai nodrošinātu finansējumu ieguldījumiem materiālajos un nemateriālajos aktīvos, kas ir saistīti ar jauna komersanta izveidi, esoša komersanta paplašināšanu, esoša komersanta produkcijas daudzveidošanu ar jauniem papildu produktiem vai komersanta vispārējā ražošanas procesa būtisku maiņu, ievērojot šādas prasības:

34.5 1. nemateriālie aktīvi atbilst Komisijas Regulas Nr. 651/2014 14. panta 8. punkta nosacījumiem;

34.5 2. ieguldījumi paliek Latvijas Republikā atbilstoši prasībām, kas noteiktas Komisijas Regulas Nr. 651/2014 14. panta 5. punktā;

34.5 3. finansējumu sniedz, ja tam ir stimulējoša ietekme atbilstoši prasībām, kas noteiktas Komisijas Regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punktā;

34.5 4. maksimāli pieļaujamā finansējuma intensitāte sīkiem (mikro) un maziem komersantiem ir 55 procenti un vidējiem komersantiem – 45 procenti no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

(Grozīts ar MK 22.07.2014. noteikumiem Nr.415)

34.6 Finansējums investīcijās, kuras veic, lai nodrošinātu finansējumu komersantu produktu vai biznesa idejas sākotnējās koncepcijas izpētei, novērtēšanai un attīstīšanai, produktu izstrādei, sākotnējam mārketingam, izaugsmei un darbības paplašināšanai, kā arī lai piesaistītu papildu apgrozāmo kapitālu, nav kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, ja vienlaikus tiek izpildītas šādas prasības:

34.6 1. maksimāli pieļaujamais fonda finansējums ir 50 procentu no projekta kopējā finansējuma apjoma;

34.6 2. fonda finansējums tiek sniegts kopā ar privātiem finansētājiem uz vienādiem nosacījumiem un ar vienādām tiesībām visām iesaistītajām pusēm proporcionāli to finansējuma apjomam, un fonda finansējuma apjoms nepārsniedz lielākā privātā finansētāja finansējuma apjomu;

34.6 3. komersanta primārā saimnieciskās darbības vieta ir Latvijas Republikā.

34.7 Izaugsmes kapitāla fondu ietvaros investīcijas, kas sniegtas šo noteikumu 34.4 punktā minētajiem mērķiem, vienai saimnieciskās darbības veicēja saistīto personu grupai nedrīkst pārsniegt Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto apjomu. Investīciju apmēru var samazināt, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu, ka šo noteikumu ietvaros saņemtais de minimis atbalsts kopā ar saņemto de minimis atbalstu citu atbalsta programmu ietvaros vienai saimnieciskās darbības veicēja saistīto personu grupai attiecīgajā fiskālajā gadā un divos iepriekšējos gados nepārsniedz Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto apjomu.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr.415 redakcijā)

34.8 Izaugsmes kapitāla fondu ietvaros investīcijas, kas sniegtas šo noteikumu 34.5 punktā minētajiem mērķiem, vienā komersantā nedrīkst pārsniegt EUR 1 500 000. Fonda finansējumu sniedz kā reģionālo atbalstu ieguldījumiem saskaņā ar Komisijas Regulu Nr. 651/2014.

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1496; MK 22.07.2014. noteikumiem Nr.415)

34.9 Izaugsmes kapitāla fondu ietvaros investīcijas, kas sniegtas šo noteikumu 34.4, 34.5 un 34.6 punktā minētajiem mērķiem, kopā vienā komersantā nedrīkst pārsniegt EUR 1 500 000.

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1496; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

34.10 Finanšu starpnieki pieņem investīciju lēmumu, pamatojoties uz biznesa plānu par katru plānoto investīciju. Biznesa plānā iekļauts produktu apraksts, apgrozījuma un rentabilitātes aprēķini un prognozes, sākotnējais projekta dzīvotspējas novērtējums, kā arī katras investīcijas skaidra un reāla izejas stratēģija.

V. Sākuma kapitāla fondu investīcijas un investīciju saņēmēji

35. Sākuma kapitāla fondu mērķis ir pilnveidot riska kapitāla nozari Latvijā.

36. Sākuma kapitāla fondu ietvaros investīcijas var saņemt sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti.

(Grozīts ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.489)

36.1 Sākuma kapitāla fondu ietvaros investīcijas veic pašu kapitāla vai kvazikapitāla finanšu instrumentu formā.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr.415 redakcijā)

37. Investīciju saņēmēja primārā saimnieciskās darbības vieta ir Latvijā.

38. Investīcijas veic to komersantu produktu izstrādē un sākotnējā mārketingā, kuri vēl nav pārdevuši savas preces vai pakalpojumus un vēl negūst peļņu.

39. Sākuma kapitāla fondu ietvaros investīcijas vienā komersantā nedrīkst pārsniegt EUR 1 000 000.

40. Finanšu starpnieki pieņem investīciju lēmumus, pamatojoties uz katras investīcijas biznesa plānu, kas satur produktu aprakstu, apgrozījuma un rentabilitātes aprēķinus un prognozi, sākotnējo projekta dzīvotspējas novērtējumu, kā arī katras investīcijas skaidru un reālu izejas stratēģiju.

(Grozīts ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.489; MK 29.05.2012. noteikumiem Nr.382)

VI. Riska kapitāla fondu investīcija un investīciju saņēmēji

41. Riska kapitāla fondu mērķis ir pilnveidot riska kapitāla nozari Latvijā.

42. Riska kapitāla fondu ietvaros investīcijas var saņemt sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti.

(Grozīts ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.489)

42.1 Riska kapitāla fondu ietvaros investīcijas veic pašu kapitāla vai kvazikapitāla finanšu instrumentu formā.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr.415 redakcijā)

43. Investīciju saņēmēja primārā saimnieciskās darbības vieta ir Latvijā.

44. Investīcijas veic:

44.1. to komersantu produktu izstrādē un sākotnējā mārketingā, kuri vēl nav pārdevuši savas preces vai pakalpojumus un vēl negūst peļņu;

44.2. to komersantu izaugsmē un darbības paplašināšanā, paaugstinot ražošanas jaudas, attīstot noieta tirgus un produktus vai piesaistot papildus apgrozāmo kapitālu, kuri spēj vai nespēj strādāt bez zaudējumiem (rentabli).

45. Riska kapitāla fondu ietvaros investīcijas vienā komersantā nedrīkst pārsniegt EUR 1 500 000 jebkuru divpadsmit mēnešu periodā. Fonda darbības laikā investīcijas vienā komersantā nedrīkst pārsniegt EUR 3 000 000.

46. Finanšu starpnieki pieņem investīciju lēmumus, pamatojoties uz katras investīcijas biznesa plānu, kas satur produktu aprakstu, apgrozījuma un rentabilitātes aprēķinus un prognozi, sākotnējo projekta dzīvotspējas novērtējumu, kā arī katras investīcijas skaidru un reālu izejas stratēģiju.

(Grozīts ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.489; MK 29.05.2012. noteikumiem Nr.382)

VII. Atbalsta summēšana un uzskaite

(Nodaļa MK 29.05.2012. noteikumu Nr.382 redakcijā)

47. Sagatavošanas kapitāla fondu, sākuma kapitāla fondu, riska kapitāla fondu un šo noteikumu 34.4 un 34.5 punktā minēto izaugsmes kapitāla fondu ietvaros subsīdijas ekvivalents ir vienāds ar komersantā veikto investīciju apjomu.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1496 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

48. (Svītrots ar MK 22.07.2014. noteikumiem Nr.415)

49. Sākuma kapitāla fondu, riska kapitāla fondu un šo noteikumu 34.5 punktā minēto izaugsmes kapitāla fondu ietvaros saņemto atbalstu var apvienot ar:

49.1. citu valsts atbalstu, ja vien šie pasākumi attiecas uz dažādām nosakāmām attiecināmajām izmaksām;

49.2. citu valsts atbalstu attiecībā uz tām pašām attiecināmajām izmaksām, kas daļēji vai pilnībā pārklājas, tikai tādā gadījumā, ja šādas apvienošanas rezultātā netiek pārsniegta lielākā saskaņā ar šiem noteikumiem un Komisijas Regulu Nr. 651/2014 piemērojamā finansējuma intensitāte vai maksimālais publiskā finansējuma apjoms;

49.3. atbalstu, kura attiecināmās izmaksas nav nosakāmas un kuram saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 651/2014 21., 22. un 23. pantu piešķirts atbrīvojums, var apvienot ar citu valsts atbalstu, kura attiecināmās izmaksas ir nosakāmas. Atbalstu, kura attiecināmās izmaksas nav nosakāmas, var apvienot ar citu valsts atbalstu, kura attiecināmās izmaksas nav nosakāmas, nepārsniedzot attiecīgo augstāko kopējā finansējuma robežvērtību, kas konkrētā gadījuma īpašajiem apstākļiem noteikta Komisijas Regulā Nr. 651/2014 vai citā Komisijas pieņemtā grupu atbrīvojuma regulā vai lēmumā.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr.415 redakcijā)

49.1 Šo noteikumu ietvaros reģionālo ieguldījumu atbalstu nevar saņemt, ja komersants ir beidzis to pašu vai līdzīgu darbību EEZ divu gadu laikā pirms reģionālā ieguldījumu atbalsta pieteikuma vai kam atbalsta pieteikuma brīdī ir konkrēti plāni izbeigt šādu darbību divu gadu laikā no dienas, kad attiecīgajā apgabalā pabeigts sākotnējais ieguldījums, kuram tiek prasīts atbalsts.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr.415 redakcijā)

49.2 Ikvienu sākotnējo ieguldījumu, kuru atbalsta saņēmējs šo noteikumu ietvaros saņemtā atbalsta rezultātā ir sācis triju gadu laikā no dienas, kad sākti darbi pie cita atbalstītā ieguldījuma tajā pašā NUTS 3 reģionā, uzskata par daļu no vienota ieguldījumu projekta. Ja šis vienotais ieguldījumu projekts ir lielais ieguldījumu projekts, atbalsta kopsumma vienotajam ieguldījumu projektam nepārsniedz Komisijas Regulā Nr. 651/2014 lieliem ieguldījumu projektiem noteikto maksimālo atbalsta summu.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr.415 redakcijā)

49.3 Šo noteikumu ietvaros saņemto Eiropas Savienības fondu finansējumu nedrīkst apvienot ar citu Eiropas Savienības līdzekļu finansētas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu par vienām un tām pašām izmaksām.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr.415 redakcijā)

49.4 Ja komersants šo noteikumu 34.5 punktā minēto izaugsmes kapitāla fondu ietvaros saņemto reģionālo atbalstu ieguldījumu apvieno ar citu valsts atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām atbilstoši šo noteikumu 49. punktam, tad viņš nodrošina, lai tiktu ieguldīti 25 % no saviem resursiem vai ārējiem finanšu resursiem, par kuriem nav saņemts nekāds publiskais atbalsts, tai skaitā nav saņemts valsts vai pašvaldību galvojums, valsts vai pašvaldības izsniegts kredīts uz atvieglotiem nosacījumiem.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr.415 redakcijā)

50. Sagatavošanas kapitāla fondu un šo noteikumu 34.4 punktā minēto izaugsmes kapitāla fondu ietvaros de minimis atbalsts kopā ar citu atbalsta programmu un atbalsta projektu ietvaros saņemto de minimis atbalstu nedrīkst pārsniegt Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktos ierobežojumus.

(Grozīts ar MK 22.07.2014. noteikumiem Nr.415)

50.1 Saimnieciskās darbības veicēja apvienošanās gadījumā ņem vērā visu katram apvienošanā iesaistītajam saimnieciskās darbības veicējam iepriekš piešķirto de minimis atbalstu. Saimnieciskās darbības veicēja sadalīšanās gadījumā saņemto de minimis atbalstu attiecina uz to saimnieciskās darbības veicēju, kas de minimis atbalsta saņemšanas rezultātā guva labumu un kas pārņem darbības, kurām sākotnēji tika izmantots de minimis atbalsts sākotnēji, vai, ja minētā attiecināšana nav iespējama, saņemto de minimis atbalstu attiecina proporcionāli, pamatojoties uz saimnieciskās darbības veicēja pašu kapitāla bilances vērtību sadales faktiskajā datumā.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr.415 redakcijā)

51. Sākuma kapitāla fondu, riska kapitāla fondu un šo noteikumu 34.5 punktā minēto izaugsmes kapitāla fondu ietvaros finanšu starpnieks veic investīciju saņēmējiem piešķirtā atbalsta uzskaiti atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 651/2014 12. pantam.

(Grozīts ar MK 22.07.2014. noteikumiem Nr.415)

52. Sagatavošanas kapitāla fondu un šo noteikumu 34.4 punktā minēto izaugsmes kapitāla fondu ietvaros finanšu starpnieks veic investīciju saņēmējiem piešķirtā de minimis atbalsta uzskaiti atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 1407/2014 6. panta 4. punktam.

(Grozīts ar MK 22.07.2014. noteikumiem Nr.415)

53. Pirms atbalsta saņemšanas šo noteikumu ietvaros komersants iesniedz finanšu starpniekam deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis uzskaites veidlapu paraugiem un de minimis uzskaites un piešķiršanas kārtību par jebkādu atbilstoši Komisijas 2006. gada 15. decembra Regulai (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88. panta piemērošanu de minimis atbalstam vai Komisijas Regulai Nr. 1407/2013 saņemto atbalstu, kā arī informāciju par komersanta iepriekš saņemto atbalstu ieguldījumu projektiem vai citu valsts atbalstu un informāciju par iesniegtajiem pieteikumiem par atbalsta saņemšanu sākotnējiem ieguldījumiem citu atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu ietvaros, par kuriem atbildīgā institūcija vēl nav pieņēmusi lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr.415 redakcijā)

54. Šo noteikumu ietvaros saņemto Eiropas Savienības fondu finansējumu nedrīkst apvienot ar citu Eiropas Savienības līdzekļu finansētas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1496 redakcijā)

55. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Garantiju aģentūra" publicē savā mājaslapā internetā informāciju par šo noteikumu ietvaros izsniegto atbalstu atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktam, kā arī nodrošina šīs informācijas pieejamību 10 gadus kopš dienas, kad šo noteikumu ietvaros ir piešķirts pēdējais atbalsts.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr.415 redakcijā, kas grozīta ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.792)

Ministru prezidents I.Godmanis

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.novembra noteikumiem Nr.983
Finanšu starpnieku vērtēšanas kritēriji tehnoloģiju pārneses jomā

Darbības programmas nosaukums un numurs

2.

Uzņēmējdarbība un inovācijas

Prioritātes nosaukums un numurs

2.2.

Finanšu pieejamība

Pasākuma nosaukums un numurs

2.2.1.

Finanšu resursu pieejamība

Aktivitātes/apakšaktivitātes nosaukums un numurs

2.2.1.1.

Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos. Vērtēšanas kritēriju kopa “Tehnoloģiju pārnese”

Projektu atlases veids

Saskaņā ar Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 44.pantu

Atbildīgā iestāde

Ekonomikas ministrija

 

 

I. KVALITĀTES KRITĒRIJI (labāks sniegums saņem augstāku novērtējumu)

Vērtēšanas sistēma

Minimālais punktu skaits atsevišķam kritērijam vai vairākiem kritērijiem

(apzīmējums – Min.)

Ja vērtējums ir negatīvs, projekta iesniegumu noraida (apzīmējums – N)

vai pieņem lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (apzīmējums – P)

Indikatīvais svars (maksimālais punktu skaits, ja izpildīti kritērija nosacījumi)

1.

Projekta iesnieguma iesniedzēja vadības kapacitāte:

40*

1.1.

projekta iesnieguma iesniedzēja investīciju veikšanas un pārdošanas stratēģiju novērtējums

1.2.

izpratne par tirgus situāciju

1.3.

biznesa plāna īstenošanas iespējamība

1.4.

vadošā personāla atbilstība, profesionālā pieredze un spēja ieviest finansēšanas vadības instrumentu

1.5.

pārējā personāla atbilstība un profesionālā pieredze

1.6.

darbības, saimnieciskās darbības finansiālā, tehniskā, zinātnes, izpētes, akadēmiskā pieredze tehnoloģiju pārnesē

1.7.

pieredze intelektuālo īpašumtiesību ekspertīzē

1.8.

investīciju un konsultatīvo padomju komiteju locekļu kompetence

2.

Projekta iesnieguma iesniedzēja piemērotība instrumenta ieviešanai:

35*

2.1.

projekta iesnieguma iesniedzēja riska vadības metodoloģijas, procedūru un sistēmu novērtējums

2.2.

attiecības ar pētniecības organizācijām, akadēmiskām institūcijām un industriju pārstāvjiem

2.3.

komandas struktūra, sastāvs un darbība, funkciju un atbildības sadalījums, lomu specializācija, pārskatu rakstīšanas prasmes, attiecības starp komandas locekļiem

2.4.

projekta iesnieguma iesniedzēja spēja iesaistīsies papildu darbībās (darbaudzināšana, informācijas izplatīšana, apmācības, publicitāte)

2.5.

projekta iesnieguma iesniedzēja spēja īstenot Eiropas Investīciju fonda noteiktās pārskatu sniegšanas un uzraudzības prasības

3.

Līdzfinansējums un izmaksas:

25*

3.1.

projekta iesnieguma iesniedzēja paša ieguldījums, salīdzinot ar citiem projekta iesnieguma iesniedzējiem

3.2.

piesaistītais privātais investoru kapitāls, salīdzinot ar citiem projekta iesnieguma iesniedzējiem

3.3.

projekta iesnieguma iesniedzējs paredz nodrošināt ekonomiski efektīvu projekta īstenošanu, vidēji projekta īstenošanas laikā paredzot finanšu vadības instrumenta administratīvo izmaksu apmēru mazāku nekā maksimāli pieļaujamais slieksnis

*Atbilstoši Eiropas Investīciju fonda noteiktajai kritērija vērtēšanas skalai.

II. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā vai Nē

PROJEKTA IESNIEGUMA IESNIEDZĒJA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

4.

Ja projekta iesnieguma iesniedzējs neatbilst kādai no šādām prasībām, tas tiek izslēgts no piedalīšanās atlases procesā. Projekta iesnieguma iesniedzējs:

N

4.1.

ar tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā profesionālās darbības jomā

N

4.2.

ar tiesas lēmumu nav atzīts par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai izbeigta, saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tas neatrodas likvidācijas stadijā

N

4.3.

ar tiesas lēmumu nav atzīts par vainīgu nodarījumā, kas skar profesionālo darbību

4.4.

nav pierādīta projekta iesnieguma iesniedzēja smaga profesionālo pienākumu pārkāpšana un nepildīšana

N

4.5.

ir samaksājis nodokļus vai citus valsts vai pašvaldību noteiktos obligātos maksājumus pilnā apmērā valstī, kurā tas ir dibināts, un Latvijas Republikā

N

4.6.

nav maldinājis, sniedzot informāciju, kas pieprasīta saskaņā ar šiem kritērijiem

N

5.

Projekta iesnieguma iesniedzējs ir reģistrēts Latvijas Republikā, tam ir pienākumu veikšanai nepieciešamās atļaujas un licences atbilstoši nacionālajiem normatīvajiem aktiem

P

6.

Projekta iesnieguma iesniedzēja spēja komercializēt intelektuālo īpašumu, ko radījusi pētniecības organizācija vai individuāls izgudrotājs, licencējot, pārdodot vai izveidojot jaunu saimnieciskās darbības veicēju, kas atbilstu Eiropas Savienības (turpmāk – ES) un nacionālajiem normatīvajiem aktiem, ņemot vērā attiecīgajā darbības programmā noteiktos ierobežojumus un mērķus

P

7.

Projekta iesnieguma iesniedzēja finanšu kapacitāte atbilst drošas finanšu vadības principiem

P

8.

Projekta iesnieguma iesniedzējs var strādāt un sazināties latviešu un angļu valodā

P

9.

Projekta iesnieguma iesniedzēja atbilstība normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā sistēma tiek aizsargāta pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un citām līdzīgām darbībām

P

10.

Projekta iesnieguma iesniedzējam nav interešu konflikta

P

11.

Projekta iesnieguma iesniedzēja spēja sniegt pakalpojumus visā Latvijas teritorijā

P

12.

Projekta iesnieguma iesniedzēja kapacitāte nodrošināt atbilstību Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, prasībām attiecībā uz auditu, veicināšanu un publicitāti

P

13.

Projekta iesnieguma iesniedzēja kapacitāte izpildīt Ieguldījumu fonda apsaimniekotāja noteiktās informācijas sniegšanas prasības, kas izriet no ES un nacionālo institūciju prasībām, kā arī Eiropas Riska kapitāla asociācijas pārskatu sniegšanas vadlīnijās noteiktajām 2.līmeņa prasībām

P

14.

Projekta iesnieguma iesniedzēja vadības un kontroles sistēma atbilst Padomes 2006.gada 11.jūlija (EK) Regulai Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, noteiktajām prasībām

P

15.

Projekta iesnieguma iesniedzējs jau ir nodibinājis vai ir spējīgs nodibināt finansēšanas vadības instrumentu kā neatkarīgu juridisku personu, kas ir balstīta uz līgumu starp līdzfinansētājiem vai dalībniekiem

P

PROJEKTA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

16.

Iesniegtais biznesa plāns iekļauj vismaz Komisijas 2006.gada 8.decembra (EK) Regulas Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 43.panta 2.daļā noteiktās prasības

P

17.

Iesniegtais biznesa plāns atbilst visām prasībām, kas minētas Eiropas Investīciju fonda organizētās finanšu starpnieku atlases nosacījumos

P

18.

Finansēšanas vadības instrumenta ieviešana tiks uzsākta ne vēlāk kā 2009.gada 30.jūnijā

N

19.

Projekta attiecināmās izmaksas ir saskaņā ar Eiropas Investīciju fonda organizētās finanšu starpnieku atlases nosacījumos noteiktajām attiecināmajām izmaksām

P

20.

Projekta attiecināmās izmaksas var rasties līdz 2015. gada 31.augustam

P

III. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā vai Nē

21.

Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, ir pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, un tas ir noformēts atbilstoši Eiropas Investīciju fonda prasībām

P

22.

Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta un nesatur neatrunātus labojumus – dzēsumus, aizkrāsojumus, svītrojumus un papildinājumus

P

23.

Projekta iesniegumam ir dokumenta juridiskais spēks

N

24.

Projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir Eiropas Savienības valstu vienotā valūta

P

25.

Projekta izmaksas (kopējās projekta attiecināmās izmaksas, kopējās projekta neattiecināmās izmaksas un kopējās projekta izmaksas) projekta izmaksu tāmē ir aprēķinātas aritmētiski pareizi un ir ievēroti aktivitātē noteiktie attiecināmo izmaksu ierobežojumi

P

26.

Projekta iesniegums ir sagatavots angļu un latviešu valodā

P

27.

Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā

P

28.

Projekta iesniegums iesniegts projektu iesniegumu iesniegšanas termiņā

N

29.

Projekta iesniegums gan latviešu, gan angļu valodā ir iesniegts divos eksemplāros

P

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.novembra noteikumiem Nr.983
Finanšu starpnieku vērtēšanas kritēriji riska kapitāla jomā
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Darbības programmas nosaukums un numurs

2.

Uzņēmējdarbība un inovācijas

Prioritātes nosaukums un numurs

2.2.

Finanšu pieejamība

Pasākuma nosaukums un numurs

2.2.1.

Finanšu resursu pieejamība

Aktivitātes/apakšaktivitātes nosaukums un numurs

2.2.1.1.

Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos.

Vērtēšanas kritēriju kopa “Riska kapitāls”

Projektu atlases veids

Saskaņā ar Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 44.pantu

Atbildīgā iestāde:

Ekonomikas ministrija

 

I. KVALITĀTES KRITĒRIJI (labāks sniegums saņem augstāku novērtējumu)

Vērtēšanas sistēma

Minimālais punktu skaits atsevišķam kritērijam vai vairākiem kritērijiem

(apzīmējums– Min.).

Ja vērtējums ir negatīvs, projekta iesniegumu noraida (apzīmējums – N)

vai pieņem lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (apzīmējums – P)

Indikatīvais svars (maksimālais punktu skaits, ja izpildīti kritērija nosacījumi)

1.

Projekta iesnieguma iesniedzēja vadības kapacitāte:

40*

1.1.

projekta iesnieguma iesniedzēja investīciju veikšanas un pārdošanas stratēģiju novērtējums

1.2.

izpratne par tirgus situāciju

1.3.

biznesa plāna īstenošanas iespējamība

1.4.

vadošā personāla atbilstība, profesionālā pieredze un spēja ieviest finansēšanas vadības instrumentus

1.5.

pārējā personāla atbilstība un profesionālā pieredze

1.6.

darbības, saimnieciskās darbības finansiālā, tehniskā, zinātnes, izpētes, akadēmiskā, riska kapitāla pieredze

1.7.

investīciju vai konsultatīvo padomju, vai komiteju locekļu kompetence

2.

Projekta iesnieguma iesniedzēja piemērotība instrumenta ieviešanai:

35*

2.1.

projekta iesnieguma iesniedzēja riska vadības metodoloģijas, procedūru un sistēmu novērtējums

2.2.

komandas struktūra, sastāvs un darbība, funkciju un atbildības sadalījums, lomu specializācija, pārskatu rakstīšanas prasmes, attiecības starp komandas locekļiem

2.3.

projekta iesnieguma iesniedzēja spēja iesaistīsies papildu darbībās (darbaudzināšana, informācijas izplatīšana, apmācības, publicitāte)

2.4.

projekta iesnieguma iesniedzēja spēja īstenot Eiropas Investīciju fonda noteiktās pārskatu sniegšanas un uzraudzības prasības

3.

Līdzfinansējums un izmaksas:

25*

3.1.

projekta iesnieguma iesniedzēja paša finansējums, salīdzinot ar citiem projekta iesnieguma iesniedzējiem

3.2.

piesaistītais privātais investoru kapitāls, salīdzinot ar citiem projekta iesnieguma iesniedzējiem

3.3.

projekta iesnieguma iesniedzējs paredz nodrošināt ekonomiski efektīvu projekta īstenošanu, vidēji projekta īstenošanas laikā paredzot finanšu vadības instrumenta administratīvo izmaksu apmēru mazāku nekā maksimāli pieļaujamais slieksnis

*Atbilstoši Eiropas Investīciju fonda noteiktajai kritērija vērtēšanas skalai.

II. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā vai Nē

PROJEKTA IESNIEGUMA IESNIEDZĒJA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

4.

Ja projekta iesnieguma iesniedzējs neatbilst kādai no šādām prasībām, tas tiek izslēgts no piedalīšanās atlases procesā. Projekta iesnieguma iesniedzējs:

N

4.1.

ar tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā

N

4.2.

ar tiesas lēmumu nav atzīts par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai izbeigta, vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tas neatrodas likvidācijas stadijā

N

4.3.

ar tiesas lēmumu nav atzīts par vainīgu nodarījumā, kas skar profesionālo darbību

4.4.

nav pierādīta projekta iesnieguma iesniedzēja smaga profesionālo pienākumu pārkāpšana un nepildīšana

N

4.5.

ir samaksājis nodokļus vai citus valsts vai pašvaldību noteiktos obligātos maksājumus pilnā apmērā valstī, kurā tas ir dibināts, un Latvijas Republikā

N

4.6.

nav maldinājis, sniedzot informāciju, kas pieprasīta saskaņā ar šiem kritērijiem

N

5.

Projekta iesnieguma iesniedzējs ir reģistrēts Latvijas Republikā, tam ir pienākumu veikšanai nepieciešamās atļaujas un licences atbilstoši nacionālajiem normatīvajiem aktiem

P

6.

Projekta iesnieguma iesniedzēja spēja izveidot investīciju portfeli saimnieciskās darbības veicējos ar izaugsmes potenciālu un peļņas potenciālu, investīcijas pārdodot, kas atbilstu Eiropas Savienības (turpmāk – ES) un nacionālajiem normatīvajiem aktiem, ņemot vērā attiecīgajā darbības programmā noteiktos ierobežojumus un mērķus

P

7.

Projekta iesnieguma iesniedzēja finanšu kapacitāte atbilst drošas finanšu vadības principiem

P

8.

Projekta iesnieguma iesniedzējs var strādāt un sazināties latviešu un angļu valodā

P

9.

Projekta iesnieguma iesniedzēja atbilstība normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā sistēma tiek aizsargāta pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un citām līdzīgām darbībām

P

10.

Projekta iesnieguma iesniedzējam nav interešu konflikta

P

11.

Projekta iesnieguma iesniedzēja spēja sniegt pakalpojumus visā Latvijas teritorijā

P

12.

Projekta iesnieguma iesniedzēja kapacitāte nodrošināt atbilstību Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, prasībām attiecībā uz auditu, veicināšanu un publicitāti

P

13.

Projekta iesnieguma iesniedzēja kapacitāte izpildīt Ieguldījumu fonda apsaimniekotāja noteiktās informācijas sniegšanas prasības, kas izriet no ES un nacionālo institūciju prasībām, kā arī Eiropas Riska kapitāla asociācijas atskaišu sniegšanas vadlīnijās noteiktajām 2.līmeņa prasībām

P

14.

Projekta iesnieguma iesniedzēja vadības un kontroles sistēma atbilst Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulā (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, noteiktajām prasībām

P

15.

Projekta iesnieguma iesniedzējs jau ir nodibinājis vai ir spējīgs nodibināt finansēšanas vadības instrumentu kā neatkarīgu juridisku personu, kas ir balstīta uz līgumu starp līdzfinansētājiem vai dalībniekiem

P

PROJEKTA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

16.

Iesniegtais biznesa plāns iekļauj vismaz Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulas (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 43.panta 2.daļā noteiktās prasības

P

17.

Iesniegtais biznesa plāns atbilst visām prasībām, kas minētas Eiropas Investīciju fonda organizētās finanšu starpnieku atlases nosacījumos

P

18.

Finansēšanas vadības instrumenta ieviešana tiks uzsākta ne vēlāk kā 2009.gada 30.jūnijā

N

19.

Projekta attiecināmās izmaksas ir saskaņā ar Eiropas Investīciju fonda organizētās finanšu starpnieku atlases nosacījumos noteiktajām attiecināmajām izmaksām

P

20.

Projekta attiecināmās izmaksas var rasties līdz 2015.gada 31.augustam

P

III. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā vai Nē

21.

Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, ir pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, un tas ir noformēts atbilstoši Eiropas Investīciju fonda prasībām

P

22.

Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta un nesatur neatrunātus labojumus – dzēsumus, aizkrāsojumus, svītrojumus un papildinājumus

P

23.

Projekta iesniegumam ir dokumenta juridiskais spēks

N

24.

Projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir Eiropas Savienības valstu vienotā valūta

P

25.

Projekta izmaksas (kopējās projekta attiecināmās izmaksas, kopējās projekta neattiecināmās izmaksas un kopējās projekta izmaksas) projekta izmaksu tāmē ir aprēķinātas aritmētiski pareizi un ir ievēroti aktivitātē noteiktie attiecināmo izmaksu ierobežojumi

P

26.

Projekta iesniegums ir sagatavots angļu un latviešu valodā

P

27.

Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā

P

28.

Projekta iesniegums iesniegts projektu iesniegumu iesniegšanas termiņā

N

29.

Projekta iesniegums gan latviešu, gan angļu valodā ir iesniegts divos eksemplāros

P

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.novembra noteikumiem Nr.983
Finanšu starpnieku vērtēšanas kritēriji izaugsmes kapitāla jomā

(Pielikums svītrots ar MK 29.05.2012. noteikumiem Nr.382)

22.09.2015