Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 26.09.2014. - 31.05.2017. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumus Nr. 322 "Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju".
Ministru kabineta noteikumi Nr.990

Rīgā 2008.gada 2.decembrī (prot. Nr.86 18.§)
Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju

1. Noteikumi nosaka Latvijas izglītības klasifikāciju.

2. Latvijas izglītības klasifikācijas struktūru veido šādi līmeņi:

2.1. pirmais klasifikācijas līmenis (izglītības pakāpe un koda 1.cipars) (1.pielikums);

2.2. otrais klasifikācijas līmenis (izglītības programmas veids un koda 2.cipars (ar burtu/bez burta) kopā ar 1.ciparu) (1.pielikums);

2.3. trešais klasifikācijas līmenis (izglītības tematiskā grupa un koda 3.cipars) (2.pielikums);

2.4. ceturtais klasifikācijas līmenis (izglītības tematiskā joma un koda 4.cipars kopā ar 3.ciparu) (2.pielikums);

2.5. piektais klasifikācijas līmenis (izglītības programmu grupa un koda 5.cipars kopā ar 3. un 4.ciparu) (2.pielikums).

3. Izglītības programmu licencēšanā un izglītības programmu reģistra veidošanā var lietot papildu sesto klasifikācijas līmeni:

3.1. vispārējā izglītībā – vispārējās izglītības programmu īpašie veidi, mācību valoda un izglītības ieguves forma (koda 6., 7. un 8.cipars) (3.pieli­kums);

3.2. profesionālajā izglītībā – izglītības programmu grupām atbilstošās profesionālās izglītības programmu kopas, kas ietver saturiski radniecīgas profesionālās pilnveides, profesionālās ievirzes izglītības programmas (izņemot profesionālās augstākās izglītības programmas) un izglītības programmas, kurās iegūst pirmā, otrā vai trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju (koda 6. un 7.cipars) (4.pielikums).

4. Licence vai akreditācijas lapa, kas izsniegta tādu izglītības programmu īstenošanai, kuru koda 1. un 2. cipars ir 00, 26 vai 48 un kuru kodā nav ietverts koda 8. cipars vai kuru koda 8. cipars ir 3, ir derīga līdz tajā norādītā termiņa beigām.

(MK 23.09.2014. noteikumu Nr.562 redakcijā)

Ministru prezidents I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 2.decembra noteikumiem Nr.990

(Pielikums MK 05.10.2010. noteikumu Nr.931 redakcijā, kas grozīta ar MK 23.09.2014. noteikumiem Nr.562)

1.tabula

Pirmais un otrais klasifikācijas līmenis un tā salīdzinājums ar Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru (EKI) un Starptautisko standartizēto izglītības klasifikāciju (ISCED-2011)

Pirmais klasifikācijas līmenis

Otrais klasifikācijas līmenis

EKI

ISCED–2011
(3 ciparu kodējumā)

koda 1. cipars

izglītības pakāpe

koda 1. un 2. cipars (ar burtu/ bez burta)

izglītības programmas veids

ISCED-P
(izglītības programmas)

ISCED-A
(izglītības kvalifikācijas)

1

2

3

4

5

6

7

0

Pirmsskolas izglītība

01

Pirmsskolas izglītības programmas 

0101

0201

0202

0202

1

Pamatizglītības 1. posms

11

Vispārējā izglītība, pamatizglītības 1. posma (1.–6. klase) programmas 

100

100

10V

Profesionālās ievirzes izglītība, īstenojama līdztekus pamatizglītības 1. posma programmai 

100

030

10T

Profesionālā tālākizglītība (1. līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma. Mācību ilgums vismaz 480 stundas 

251

100

2

Pamatizglītības 2. posms

21

Vispārējā izglītība, pamatizglītības (1.–9. klase) programmas

1–3

1003

1003

2444

2444

2435

2435

23

Vispārējā izglītība, pamatizglītības 2. posma (7.–9. klase) programmas

3

244

244

22

Profesionālā pamatizglītība, īstenojama bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma (1. līmeņa profesionālā kvalifikācija). Mācību ilgums 1–3 gadi

3

254

254

20T

Profesionālā tālākizglītība (2. līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc pilnīgas vai daļējas pamatizglītības programmas apguves. Mācību ilgums 480, 640 vai vairāk stundu

3

351

254

20P

Profesionālā pilnveide, īstenojama pēc pilnīgas vai daļējas pamatizglītības programmas apguves

3

351

254

20V

Profesionālās ievirzes izglītība, īstenojama līdztekus vispārējās pamatizglītības (1.–9. klase) programmai

3

251

100

3

Vidējās izglītības pakāpe

31

Vispārējā vidējā izglītība, īstenojama pēc pamatizglītības ieguves. Mācību ilgums 3 gadi

4

344

344

32

Arodizglītība (2. līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc pamatizglītības ieguves. Mācību ilgums 3 gadi

4

353

353

32a

Arodizglītība (2. līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc pamatizglītības ieguves. Mācību ilgums 1 gads

3

351

254

32b

Arodizglītība (2. līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc daļējas pamatizglītības programmas apguves. Mācību ilgums 3 gadi

3

254

254

33

Profesionālā vidējā izglītība (3. līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc pamatizglītības ieguves. Mācību ilgums 4 gadi

4

354

354

35a

Arodizglītība (2. līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Mācību ilgums 1 gads

4

453

453

35b

Profesionālā vidējā izglītība (3. līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc vispārējās vidējās izglītības ieguves. Mācību ilgums 1,5–3 gadi

4

453

453

36

Vispārējā vidējā izglītība, turpinājums izglītības programmai ar kodu 32. Mācību ilgums 1 gads

4

344

344

37

Profesionālā vidējā izglītība (3. līmeņa profesionālā kvalifikācija), turpinājums izglītības programmai ar koda 1. un 2. ciparu 32. Mācību ilgums 2 gadi

4

354

354

30T

Profesionālā tālākizglītība (2. vai 3. līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Mācību ilgums 640, 960 vai vairāk stundu

4

453

453

30P

Profesionālā pilnveide, īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves

4

451

354

30V

Profesionālās ievirzes izglītība, īstenojama līdztekus vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguvei

4

351

254

4

Augstākās izglītības pakāpe

41

1. līmeņa profesionālā augstākā (koledžas) izglītība (4. līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās 2–3 gadi

5

554

550

42

2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (5. līmeņa profesionālā kvalifikācija un profesionālā bakalaura grāds) vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (5. līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās 4 gadi

6

655

650

6566

6506

43

Akadēmiskā izglītība (bakalaura grāds), īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās 3–4 gadi

6

645

640

44

2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (5. līmeņa profesionālā kvalifikācija), turpinājums izglītības programmai ar kodu 41. Studiju ilgums pilna laika studijās vismaz 1–2 gadi. Kopējais pilna laika studiju ilgums vismaz 4 gadi

6

655

650

45

Akadēmiskā izglītība (maģistra grāds), īstenojama pēc bakalaura vai profesionālā bakalaura grāda ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās 1–2 gadi. Kopējais pilna laika studiju ilgums vismaz 5 gadi

7

747

740

46

2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (5. līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc bakalaura, profesionālā bakalaura grāda vai 5. līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās vismaz 1 gads. Kopējais pilna laika studiju ilgums vismaz 4 gadi

6

657

650

47

2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (profesionālā maģistra grāds vai 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija un profesionālā maģistra grāds), īstenojama pēc bakalaura, profesionālā bakalaura grāda vai 5. līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās vismaz 1 gads. Kopējais pilna laika studiju ilgums 5 gadi

7

757

750

49

2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (5. līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās vismaz 5 gadi

7

756

750

5

 

51

Doktora studijas (doktora grāds), īstenojamas pēc maģistra vai profesionālā maģistra grāda ieguves vai kā turpinājums izglītības programmai ar kodu 49. Studiju ilgums pilna laika studijās 3–4 gadi

8

864

860

Piezīmes.
1 Pirmsskolas izglītības programmas, kuras apgūst izglītojamie līdz triju gadu vecumam.
2 Pirmsskolas izglītības programmas, kuras apgūst izglītojamie pēc triju gadu vecuma.
3 Izglītības programmas, kuras apgūst izglītojamie 1.–6. klasē.
4 Izglītības programmas, kuras apgūst izglītojamie 7.–9. klasē.
5 Izglītības programmas ar koda 5. un 6. ciparu 58 vai 59, kuras apgūst izglītojamie 7.–9. klasē.
6 Izglītības programmas, kuru ilgums pilna laika studijās ir vairāk nekā 4 gadi.

2.tabula

EKI līmenim atbilstošo zināšanu, prasmju un kompetences apraksti

EKI līmenis

Zināšanas (zināšanas un izpratne)

Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes)

Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana)

1.Spēj parādīt elementāras zināšanas, kuras izpaužas atpazīstot vai atcerotiesSpēj izmantot elementāras praktiskas un kognitīvas iemaņas, kuras var izpildīt tiešā uzraudzībā, izmantojot vienkāršus instrumentus. Spēj veikt vienkāršus uzdevumus, kas saturiski atkārtojas un ir paredzamiSpēj veikt uzdevumus strukturētā vidē, darboties ierobežotā kontekstā. Pēc parauga spēj izpildīt elementārus uzdevumus, apgūt pašapkalpošanās iemaņu pamatus
2.Spēj parādīt konkrētas mācību priekšmetu programmās noteiktās pamatzināšanasSpēj izmantot pamata kognitīvās un praktiskās prasmes, kas nepieciešamas, lai, izmantojot attiecīgu informāciju, veiktu uzdevumus un, izmantojot vienkāršus noteikumus un līdzekļus, risinātu ikdienas problēmas. Spēj izprast savas darbības sekas attiecībā uz sevi un citiemSpēj veikt uzdevumus individuāli vai grupā pārraudzībā, vai daļēji patstāvīgi.

Spēj piedalīties atsevišķu mācību uzdevumu mērķu izvirzīšanā un darbības procesa plānošanā

3.Spēj parādīt faktu, principu, procesu un vispārējo jēdzienu zināšanas un izmanto tās mācību un profesionālās darbības jomā.

Spēj izprast dažādu veidu informāciju par materiāliem, aprīkojumu, tehnoloģijām atbilstošā mācību jomā vai noteiktā profesijā

Spēj izmantot dažādas kognitīvās un praktiskās prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas, izvēloties un piemērojot pamata metodes, līdzekļus, materiālus, informāciju un tehnoloģijasSpēj apzināties un uzņemties atbildību par darba vai mācību uzdevumu veikšanu nemainīgā un stabilā vidē nozares speciālista uzraudzībā.

Risinot uzdevumus, spēj pielāgot savu rīcību apstākļiem un atbildēt par darba rezultātu

4.Spēj parādīt vispusīgas faktu, teoriju un likumsakarību zināšanas, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai.

Spēj detalizēti izprast un parādīt daudzveidīgu specifisku faktu, principu, procesu un jēdzienu zināšanas noteiktā mācību vai profesionālās darbības jomā standarta un nestandarta situācijās.

Pārzina tehnoloģijas un metodes mācību uzdevumu vai darba uzdevumu veikšanai profesijā

Spēj plānot un organizēt darbu, izmantot dažādas metodes, tehnoloģijas (tai skaitā informācijas un komunikācijas tehnoloģijas), ierīces, instrumentus un materiālus uzdevumu veikšanai.

Spēj atrast, izvērtēt un radoši izmantot informāciju mācību vai profesionālo darba uzdevumu izpildei un problēmu risinājumiem.

Spēj sazināties vismaz divās valodās rakstiski un mutiski gan pazīstamā, gan nepazīstamā kontekstā.

Spēj patstāvīgi strādāt profesijā, mācīties un pilnveidoties.

Spēj sadarboties

Ir motivēts turpmākās karjeras veidošanai, izglītības turpināšanai, mūžizglītībai uz zināšanām orientētā demokrātiskā, daudzvalodu un daudzkultūru sabiedrībā Eiropā un pasaulē.

Spēj plānot un veikt mācību vai darba uzdevumus profesijā individuāli, komandā vai vadot komandas darbu.

Spēj uzņemties atbildību par mācību vai profesionālās darbības rezultātu kvalitāti un kvantitāti

5.Spēj parādīt vispusīgas un specializētas attiecīgajai profesionālajai jomai atbilstošas faktu, teoriju, likumsakarību un tehnoloģiju zināšanas un izpratniSpēj, balstoties uz analītisku pieeju, veikt praktiskus uzdevumus attiecīgajā profesijā, parādīt prasmes, kas profesionālajām problēmām ļauj rast radošus risinājumus, pārrunāt un argumentēti apspriest praktiskus jautājumus un risinājumus attiecīgajā profesijā ar kolēģiem, klientiem un vadību, ar attiecīgu patstāvības pakāpi mācīties tālāk, pilnveidojot savas kompetences. Spēj izvērtēt un pilnveidot savu un citu cilvēku darbību, strādāt sadarbībā ar citiem, plānot un organizēt darbu, lai veiktu konkrētus uzdevumus savā profesijā, veikt vai pārraudzīt tādas darba aktivitātes, kurās iespējamas neprognozējamas izmaiņasSpēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas savā profesijā, atlasīt nepieciešamo informāciju un izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanai, piedalīties attiecīgās profesionālās jomas attīstībā, parādīt, ka izprot attiecīgās profesijas vietu plašākā sociālā kontekstā
6.Spēj parādīt attiecīgajai zinātnes nozarei vai profesijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni, turklāt daļa zināšanu atbilst attiecīgās zinātnes nozares vai profesijas augstāko sasniegumu līmenim. Spēj parādīt attiecīgās zinātnes nozares vai profesionālās jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratniSpēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, veikt profesionālu, māksliniecisku, inovatīvu vai pētniecisku darbību, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus savā zinātnes nozarē vai profesijā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem. Spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu un padoto tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi, parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļosSpēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas attiecīgajā zinātnes nozarē vai profesijā, parādīt, ka izprot profesionālo ētiku, izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību un piedalīties attiecīgās profesionālās jomas attīstībā
7.Spēj parādīt padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni, no kurām daļa atbilst attiecīgās zinātnes nozares vai profesionālās jomas jaunākajiem atklājumiem un kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai vai pētniecībai, tajā skaitā darbojoties dažādu jomu saskarēSpēj patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku vai māksliniecisku darbību, vai augsti kvalificētas profesionālas funkcijas. Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem attiecīgās zinātnes nozares vai profesionālās jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem. Spēj patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju, uzņemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi, veikt uzņēmējdarbību, inovācijas attiecīgajā zinātnes nozarē vai profesijā, veikt darbu, pētniecību vai tālāku mācīšanos sarežģītos un neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, lietojot jaunas pieejasSpēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas, pamatot lēmumus, un, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi. Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai profesionālās darbības metožu attīstībā, parādīt izpratni un ētisko atbildību par zinātnes rezultātu vai profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību
8.Spēj parādīt, ka pārzina un izprot aktuālākās zinātniskās teorijas un atziņas, pārvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības metodes attiecīgajā zinātnes nozarē vai profesionālajā jomā un dažādu jomu saskarēSpēj patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties zinātniskiem pētījumiem atbilstošas metodes, ir veicis ieguldījumu zināšanu robežu paplašināšanā vai devis jaunu izpratni esošām zināšanām un to pielietojumiem praksē, īstenojot būtiska apjoma oriģinālu pētījumu, no kura daļa ir starptautiski citējamu publikāciju līmenī. Spēj gan mutiski, gan rakstiski komunicēt par savu zinātniskās darbības jomu (savu nozari) ar plašākām zinātniskajām aprindām un sabiedrību kopumā. Spēj patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju, īstenot zinātniskus projektus, gūstot zinātnes nozares starptautiskiem kritērijiem atbilstošus sasniegumus, vadīt pētnieciskus vai attīstības uzdevumus uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, kur nepieciešamas plašas pētnieciskas zināšanas un prasmesSpēj, veicot patstāvīgu, kritisku analīzi, sintēzi un izvērtēšanu, risināt nozīmīgus pētnieciskus vai inovāciju uzdevumus, patstāvīgi izvirzīt pētījuma ideju, plānot, strukturēt un vadīt liela apjoma zinātniskus projektus, tajā skaitā starptautiskā kontekstā

Piezīme. EKI nākamajā līmenī ir ietvertas EKI iepriekšējam līmenim noteiktās zināšanas, prasmes un kompetence.

2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 2.decembra noteikumiem Nr.990
Trešais, ceturtais un piektais klasifikācijas līmenis (izglītības tematiskās grupas, tematiskās jomas un programmu grupas)

Trešais klasifikācijas līmenis

Ceturtais klasifikācijas līmenis

Piektais klasifikācijas līmenis

koda 3.cipars

izglītības tematiskā grupa

koda
3. un 4.cipars

izglītības tematiskā joma

koda 3., 4. un 5.cipars

izglītības programmu

grupa

1

2

3

4

5

6

0

Vispārējā izglītība

01

Vispārizglītojošā

011

Vispārizglītojoša virziena izglītības programmas

012

Humanitārā un sociālā virziena izglītības programmas

013

Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmas

014

Profesionāli orientētā virziena izglītības programmas

015

Speciālās izglītības programmas

09

Personības attīstība

090

Personības attīstība

1

Izglītība

14

Pedagogu izglītība un izglītības zinātnes

141

Pedagogu izglītība

142

Izglītības zinātne

2

Humani­tārās zinātnes un māksla

21

Mākslas

211

Vizuāli plastiskā māksla

212

Mūzika un skatuves māksla

213

Audiovizuālā māksla un mediju māksla

214

Dizains

215

Amatniecība

216

Lietišķā māksla

217

Radošās industrijas

22

Humanitārās zinātnes

221

Reliģija un teoloģija

222

Valodu un kultūras studijas

223

Dzimtās valodas studijas

224

Vēsture, filozofija un radniecīgās zinātnes

225

Valodu programmas

3

Sociālās zinātnes, komerc­zinības un tiesības

31

Sociālās un cilvēkrīcības zinātnes

310

Sociālās un cilvēkrīcības zinātnes

32

Informācijas un komunikācijas zinātnes

321

Žurnālistika un komunikācija

322

Bibliotēku, informācijas un arhīvu zinības

34

Komerczinības un administrēšana

341

Vairumtirdzniecība un mazumtirdz­niecība

342

Tirgzinības un reklāma

343

Finanses, banku lietas un apdrošināšana

344

Grāmatvedība un nodokļi

345

Vadība un administrēšana

346

Sekretariāta un biroja darbs

347

Darba dzīve

38

Tiesību zinātne

380

Tiesību zinātne

4

Dabas­zinātnes, matemā­tika un informā­cijas tehnolo­ģijas

42

Dzīvās dabas zinātnes

420

Dzīvās dabas zinātnes

44

Fizikālās zinātnes

440

Fizikālās zinātnes

46

Matemātika un statistika

460

Matemātika un statistika

48

Datorika

481

Datorzinātnes

482

Datoru lietošana

5

Inženier­zinātnes, ražošana un būvnie­cība

52

Inženierzinātnes un tehnoloģijas

521

Mehānika un metālapstrāde

522

Enerģētika

523

Elektronika un automātika

524

Ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija

525

Mašīnzinības

526

Citas inženierzinātnes

54

Ražošana un pārstrāde

541

Pārtikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

542

Tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

543

Kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

544

Derīgo izrakteņu ieguve

545

Poligrāfijas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

546

Ādas apstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

547

Stikla un keramikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

548

Materiālu ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

58

Arhitektūra un būvniecība

581

Arhitektūra un pilsētu plānošana

582

Būvniecība un civilā celtniecība

6

Lauksaim­niecība

62

Lauksaimniecība,

mežsaimniecība un zivsaimniecība

621

Lauksaimniecība

622

Dārzkopība

623

Mežsaimniecība

624

Zivsaimniecība

64

Veterinārija

640

Veterinārija

7

Veselības aprūpe un sociālā labklājība

72

Veselības aprūpe

721

Ārstniecība

722

Medicīniskie pakalpojumi

723

Māszinības

724

Zobārstniecība

725

Farmācija

726

Sabiedrības veselība

76

Sociālā labklājība

761

Bērnu un jauniešu attīstību veicinošie pakalpojumi

762

Sociālie pakalpojumi

763

Sociālā palīdzība

8

Pakalpo­jumi

81

Individuālie pakalpojumi

811

Viesnīcu un restorānu serviss

812

Tūrisma un atpūtas organizācija

813

Sports

814

Mājsaimniecības pakalpojumi

815

Skaistumkopšanas pakalpojumi

816

Audio, video un foto pakalpojumi

817

Floristikas pakalpojumi

818

Citi pakalpojumi

84

Transporta pakalpojumi

840

Transporta pakalpojumi

85

Vides aizsardzība

850

Vides aizsardzība

86

Civilā un militārā aizsardzība

861

Personu un īpašuma aizsardzība

862

Darba aizsardzība un drošība

863

Militārā aizsardzība

9

Citur neklasificē­tās tematiskās grupas

99

Citur neklasificētās tematiskās jomas

999

Citur neklasificētās programmu grupas

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 2.decembra noteikumiem Nr.990
Sestais klasifikācijas līmenis vispārējā izglītībā (vispārējās izglītības programmu īpašie veidi, mācību valoda un izglītības ieguves forma)

(Pielikums MK 23.09.2014. noteikumu Nr.562 redakcijā)

Sestais klasifikācijas līmenis

Koda 5. un 6. cipars

Izglītības programmu īpašais veids, EKI līmenis

Koda 7. cipars

Mācību valoda

Koda 8. cipars

Izglītības ieguves forma

1

2

3

4

5

6

18

Pedagoģiskās korekcijas programmas

1

Latviešu mācībvaloda

1

Dienas

2

Vakara (maiņu)

2

Mazākumtautību mācībvaloda

19

Sociālās korekcijas programmas

3

Neklātienes

3

Cita mācībvaloda

51

Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar redzes traucējumiem – 3. līmenis

52

Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem – 3. līmenis  

4

Tālmācība

53

Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem – 3. līmenis    

54

Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar somatiskām saslimšanām – 3. līmenis    

55

Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar valodas traucējumiem – 3. līmenis    

56

Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (jauktiem attīstības traucējumiem – pirmsskolā) – 3. līmenis    

57

Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem – 3. līmenis    

58

Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem – 2. līmenis    

59

Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem – 1. līmenis    

Piezīme. Pirmsskolas un pamatizglītības programmām 6. cipars ir 1, pārējām programmām – 0.

4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 2.decembra noteikumiem Nr.990
Sestais klasifikācijas līmenis profesionālajā izglītībā (profesionālās izglītības programmu kopas un izglītības ieguves forma)

(Pielikums MK 23.09.2014. noteikumu Nr.562 redakcijā)

Koda 3., 4. un 5. cipars

Izglītības programmu grupa

Koda 3., 4., 5., 6. un 7. cipars

Izglītības programmu kopas

Koda 8. cipars

Izglītības ieguves forma

1

2

3

4

5

6

141

Pedagogu izglītība

141 06

Profesionālās izglītības pedagogu tālākizglītība

1

Klātienes

211

Vizuāli plastiskā māksla

211 01

Mākslas

3

Neklātienes

211 02

Mākslas zinātnes

4

Tālmācība

211 03

Restaurācija  

212

Mūzika un skatuves māksla

212 01

Taustiņinstrumentu spēle  

212 02

Stīgu instrumentu spēle  

212 03

Pūšaminstrumentu spēle  

212 04

Sitaminstrumentu spēle  

212 05

Diriģēšana  

212 06

Vokālā mūzika  

212 07

Mūzikas vēsture un teorija  

212 08

Kompozīcija  

212 09

Mūzika  

212 10

Deja  

212 11

Horeogrāfija  

212 12

Teātra māksla  

212 13

Instrumentālā mūzika  

213

Audiovizuālā māksla un mediju māksla

213 01

Vizuālās saziņas līdzekļu māksla  

214

Dizains

214 01

Datordizains  

214 02

Vides dizains  

214 03

Interjera dizains  

214 04

Reklāmas dizains  

214 05

Koka izstrādājumu dizains  

214 06

Tekstilizstrādājumu dizains  

214 07

Metālizstrādājumu dizains  

214 08

Keramikas izstrādājumu dizains  

214 09

Stikla izstrādājumu dizains  

214 10

Ādas izstrādājumu dizains  

214 11

Apģērbu dizains  

214 12

Multimediju dizains  

214 13

Foto dizains  

215

Amatniecība

215 01

Tautas māksla un amatniecība  

215 02

Rokdarbi  

215 03

Juvelierdarbi  

215 04

Mūzikas instrumentu izgatavošana un labošana  

215 05

Akmens kalšana  

215 06

Aušana  

215 07

Kokgriešana  

216

Lietišķā māksla

216 01

Metāla mākslinieciskā apstrāde  

216 02

Koka mākslinieciskā apstrāde  

216 03

Tekstila mākslinieciskā apstrāde  

216 04

Ādas mākslinieciskā apstrāde  

216 05

Stikla mākslinieciskā apstrāde  

216 06

Keramikas mākslinieciskā apstrāde  

216 07

Rokdarbi  

225

Valodu programmas

225 00

Valodu programmas  

310

Sociālās un cilvēkrīcības zinātnes

310 03

Ekonomika  

310 07

Psiholoģija  

322

Bibliotēku, informācijas un arhīvu zinības

322 00

Bibliotēku, informācijas un arhīvu zinības  

341

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība

341 01

Elektroniskā komercija  

341 02

Komerczinības  

341 03

Nekustamā īpašuma tirdzniecība un apsaimniekošana  

342

Tirgzinības un reklāma

342 01

Mārketings un tirdzniecība  

342 02

Sabiedriskās attiecības  

342 03

Reklāmas zinības  

342 04

Tirgzinības  

342 05

Reklāma un sabiedriskās attiecības  

342 06

Reklāmas vadība  

343

Finanses, banku lietas un apdrošināšana

343 01

Banku zinības un finanses  

343 02

Finanšu vadība  

343 03

Apdrošināšana  

344

Grāmatvedība un nodokļi

344 01

Grāmatvedība un finanses  

344 02

Grāmatvedība  

345

Vadība un administrēšana

345 01

Biznesa vadība  

345 02

Eiropas ekonomika un bizness  

345 03

ES bizness un tiesības  

345 04

Kvalitātes nodrošināšana un vadība  

345 05

Mazā un vidējā biznesa vadība  

345 06

Ostu vadība  

345 07

Telemātika un loģistika  

345 08

Vadības zinātne  

345 09

Komercdarbība (uzņēmējdarbība)  

345 10

Komercdarbība un ekonomika  

345 11

Komercdarbība un uzņēmuma vadība  

345 12

Telemehānika un loģistika  

345 13

Kultūras vadība  

345 14

Sabiedrības vadība  

345 15

Ēdināšanas un viesnīcu komercdarbība  

345 16

Viesnīcu vadība  

345 17

Tūrisma vadība  

345 18

Kvalitātes sistēmas vadība  

345 19

Personāla vadība  

345 20

Projektu vadība  

345 21

Iestāžu un organizāciju ārējie sakari  

345 22

Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība  

345 23

Mūzikas projektu vadība  

345 24

Ražošanas inženierzinības un vadība  

345 25

Darba ar jaunatni vadība  

346

Sekretariāta un biroja darbs

346 01

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi  

347

Darba dzīve

347 01

Personāla sagatavošana darbam  

481

Datorzinātnes

481 01

Datorsistēmas  

481 02

Datorsistēmu un datortīklu administrēšana  

481 03

Programmēšana  

481 04

Datortīklu administrēšana  

482

Datoru lietošana

482 00

Datoru lietošana  

521

Mehānika un metālapstrāde

521 01

Metālapstrāde  

521 02

Inženiermehānika  

521 03

Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūves tehnoloģija  

521 04

Bionika un protezēšana  

521 05

Materiālzinātne  

521 06

Mehatronika  

521 07

Ostu tehnika  

521 08

Ražošanas tehnoloģija  

522

Enerģētika

522 01

Enerģētika un elektrotehnika  

522 02

Elektrotehnika un elektronika  

522 03

Elektriskās iekārtas  

522 04

Elektrotehnoloģiju datorvadība  

522 05

Lauksaimniecības enerģētika  

522 06

Siltumenerģētika  

523

Elektronika un automātika

523 01

Automātika un datortehnika  

523 02

Elektronika  

523 03

Telekomunikācijas  

523 04

Datortehnikas remonts  

523 05

Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas  

524

Ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija

524 01

Ķīmijas tehnoloģija  

524 02

Biotehnoloģija  

525

Mašīnzinības

525 01

Autotransports  

525 02

Kuģu mehānika  

525 03

Transports  

525 04

Dzelzceļa transports  

525 05

Aviācijas transports  

525 06

Jūras transports  

525 07

Lauksaimniecības tehnika  

525 08

Mežsaimniecības tehnika  

525 09

Lauksaimniecības inženierzinātne  

525 10

Transporta sistēmu inženierija  

541

Pārtikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

541 01

Pārtikas produktu tehnoloģija  

541 02

Pārtikas zinātne  

541 03

Pārtikas produktu kvalitātes kontrole  

541 04

Miltu izstrādājumu ražošana  

541 05

Gaļas produktu ražošana  

541 06

Piena produktu ražošana  

541 07

Augļu un dārzeņu pārstrāde  

541 08

Zivju apstrādes tehnoloģija  

541 09

Dzērienu ražošana  

542

Tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

542 01

Tekstila un apģērbu tehnoloģija  

542 02

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija  

542 03

Trikotāžas izstrādājumu ražošanas tehnoloģija  

543

Kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

543 01

Kokapstrāde  

543 02

Koksnes materiāli un tehnoloģija  

543 03

Materiālu dizains un tehnoloģija  

543 04

Koka izstrādājumu izgatavošana  

545

Poligrāfijas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

545 01

Grāmatu iesiešana  

545 02

Poligrāfija un izdevējdarbība  

546

Ādas apstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

546 00

Ādas apstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana  

547

Stikla un keramikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

547 00

Stikla un keramikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana  

548

Materiālu ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

548 01

Materiālu tehnoloģija un dizains  

581

Arhitektūra un pilsētu plānošana

581 01

Arhitektūra  

581 02

Ainavu arhitektūra  

581 03

Ģeodēzija un kartogrāfija  

581 04

Zemes ierīcība  

582

Būvniecība un civilā celtniecība

582 01

Būvdarbi  

582 02

Būvniecība  

582 03

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija  

582 04

Hidroinženierzinātne  

582 05

Transportbūve  

621

Lauksaimniecība

621 01

Augkopība  

621 02

Augļkopība  

621 03

Dārzeņkopība  

621 04

Lopkopība  

621 05

Biškopība  

621 06

Mājdzīvnieku kopšana  

622

Dārzkopība

622 01

Puķkopība  

622 02

Stādu audzēšana  

622 03

Apzaļumošanas darbi  

622 04

Dārzu un parku kopšana  

623

Mežsaimniecība

623 01

Meža darbi un tehnika  

623 02

Meža ekoloģija un mežkopība  

623 03

Mežizstrāde  

623 04

Meža ekonomika un politika  

623 05

Mežzinātne  

624

Zivsaimniecība

624 01

Zivkopība  

624 02

Vēžveidīgo audzēšana  

640

Veterinārija

640 01

Veterinārmedicīna  

640 02

Dzīvnieku veselības aprūpe  

721

Ārstniecība

721 01

Medicīna  

721 02

Pediatrija  

722

Veselības aprūpes pakalpojumi

722 01

Audiologopēdija  

722 02

Ergoterapija  

722 04

Fizioterapija  

722 05

Medicīnas inženierija un fizika  

722 06

Ortozēšana, protezēšana  

722 07

Optometrija  

722 08

Uzturzinātne  

722 09

Kosmetoloģija  

722 11

Mūzikas terapija  

723

Māszinības

723 00

Māszinības  

724

Zobārstniecība

724 00

Zobārstniecība  

724 01

Zobu higiēna  

725

Farmācija

725 00

Farmācija  

726

Sabiedrības veselība

726 00

Sabiedrības veselība  

761

Bērnu un jauniešu attīstību veicinošie pakalpojumi

761 01

Bērnu aprūpe  

761 02

Bērnu atpūtas organizēšana  

762

Sociālie pakalpojumi

762 01

Sociālais darbs  

762 02

Sociālā rehabilitācija  

762 03

Sociālā aprūpe  

763

Sociālā palīdzība

763 01

Sociālās palīdzības organizēšana  

811

Viesnīcu un restorānu pakalpojumi

811 01

Saimniecības vadīšana  

811 02

Ēdināšanas pakalpojumi  

811 03

Viesnīcu pakalpojumi  

811 04

Restorānu pakalpojumi  

811 05

Apkalpošana uz kuģiem  

811 06

Apkalpošana lidmašīnās  

812

Tūrisma un atpūtas organizācija

812 01

Tūrisma pakalpojumi  

812 02

Lauku tūrisma pakalpojumi  

813

Sports

813 01

Sporta treneru sagatavošana  

813 02

Invalīdu sporta organizatoru sagatavošana  

813 03

Tiesnešu sagatavošana  

813 04

Sporta instruktoru sagatavošana  

814

Mājsaimniecības pakalpojumi

814 01

Mājturība  

815

Skaistumkopšanas pakalpojumi

815 01

Dekoratīvā kosmētika  

815 02

Frizieru pakalpojumi  

815 03

Nagu kopšanas pakalpojumi  

815 04

Fitness un svara kontrole  

816

Audiopakalpojumi, videopakalpojumi un fotopakalpojumi

816 01

Fotopakalpojumi  

817

Floristikas pakalpojumi

817 00

Floristikas pakalpojumi  

818

Citi pakalpojumi

818 01

Pakalpojumi degvielas uzpildes stacijās  

818 02

Azartspēļu un izložu vadīšana  

840

Transporta pakalpojumi

840 01

Kuģu vadīšana  

840 02

Pasta pakalpojumi  

840 03

Gaisa satiksmes vadība  

840 04

Starptautisko pārvadājumu organizācija  

840 05

Gaisa satiksmes pakalpojumi  

840 06

Kuģniecības pakalpojumi  

840 07

Pilsētas elektrotransporta pakalpojumi  

840 08

Dzelzceļa pakalpojumi  

840 09

Autotransporta pakalpojumi  

840 10

Pašgājējmašīnu vadīšana  

850

Vides aizsardzība

850 01

Vide un ūdenssaimniecība  

850 02

Vides aizsardzība un ekspertīze  

850 03

Vides pārvalde  

850 04

Vides zinātne  

861

Personu un īpašuma aizsardzība

861 00

Personu un īpašuma aizsardzība  

861 01

Civilā drošība un aizsardzība  

861 02

Organizāciju drošība  

861 03

Penitenciārais darbs  

861 04

Policijas darbs  

861 05

Robežapsardze  

861 06

Ugunsdrošība un aizsardzība  

861 07

Ieslodzījuma vietu apsardze  

861 08

Ugunsdrošība un ugunsdzēsība  

861 09

Muitas un nodokļu administrēšana  

861 10

Muita  

862

Darba aizsardzība un drošība

862 00

Darba aizsardzība un drošība  

999

Citur neklasificētās programmu grupas    

Piezīme. Citur neklasificēto profesionālās izglītības programmu kopu klasificēšanai konkrētas profesionālās izglītības programmas grupas ietvaros lieto 00 kā koda 6. un 7. ciparu.

26.09.2014