Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.797

Rīgā 2008.gada 29.septembrī (prot. Nr.69 7.§)
Noteikumi par atsevišķu vertikālo vienošanos nepakļaušanu Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktajam vienošanās aizliegumam
Izdoti saskaņā ar Konkurences likuma 11.panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. atsevišķas tirgus dalībnieku vertikālās vienošanās, kuras būtiski neietekmē konkurenci;

1.2. kritērijus, ar kuriem saskaņā atsevišķas tirgus dalībnieku vertikālās vienošanās netiek pakļautas Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktajam vienošanās aizliegumam (turpmāk – vienošanās aizliegums).

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. vertikālā vienošanās – vienošanās, kuru noslēguši divi vai vairāki tirgus dalībnieki, no kuriem katrs veic saimniecisko darbību atšķirīgā ražošanas vai izplatīšanas līmenī, un kura attiecas uz vienošanās preču pirkšanas vai pārdošanas noteikumiem;

2.2. vienošanās preces – preces vai pakalpojumi, kuri ir vertikālās vieno­šanās priekšmets;

2.3. ekskluzīvās piegādes (izplatīšanas) vienošanās – vertikāla vienošanās, ar kuru saskaņā piegādātājs tieši vai netieši apņemas pārdot vienošanās preces tikai vienam pircējam konkrētajā teritorijā īpašai lietošanai vai tālākpārdošanai;

2.4. selektīvās izplatīšanas vienošanās – vertikāla vienošanās, ar kuru saskaņā piegādātājs tieši vai netieši apņemas pārdot vienošanās preces tikai pēc noteiktiem kritērijiem izvēlētiem izplatītājiem, un šie izplatītāji apņemas nepārdot vienošanās preces nepilnvarotiem izplatītājiem;

2.5. nekonkurēšanas pienākums – šo noteikumu izpratnē – vertikāla vienošanās, ar kuru saskaņā pircējs tieši vai netieši apņemas neražot, nepirkt vai nepārdot preces, kuras konkurē ar vienošanās precēm, vai tieši vai netieši apņemas pirkt no piegādātāja vai no piegādātāja norādīta tirgus dalībnieka vairāk nekā 80 procentu no kopējā vienošanās preču vai ar tām konkurējošu preču pirkuma apjoma konkrētajā tirgū iepriekšējā kalendāra gadā;

2.6. intelektuālā īpašuma tiesības – šo noteikumu izpratnē – rūpnieciskā īpašuma tiesības, autortiesības un blakustiesības;

2.7. piegādātājs – šo noteikumu izpratnē – ražotājs vai cits tirgus dalībnieks, kurš pārdod vienošanās preces pircējam;

2.8. pircējs – tirgus dalībnieks, kurš iepērk preces īpašai lietošanai vai to tālākai pārdošanai;

2.9. preces, kuras iegādājas īpašai lietošanai – šo noteikumu izpratnē –preces, kuras pircējs pērk no piegādātāja, lai izmantotu tās savu preču ražošanai, tajā skaitā preces, kuras pārdod un pērk, lai iznomātu trešajām personām;

2.10. aktīvā pārdošana – preces izplatītāja aktīvas darbības, kuru mērķis ir pārdot preces klientiem cita izplatītāja ekskluzīvajā teritorijā vai ekskluzīvajā klientu grupā, piemēram, izmantojot tiešo pastu vai apmeklējumus, ierīkojot tirdzniecības vietas vai ar citu pasākumu palīdzību;

2.11. pasīvā pārdošana – preču pārdošana atsevišķiem klientiem pēc to lūguma (arī preču piegāde šādiem klientiem), neveicot pasākumus, kas vērsti uz to, lai radītu vai palielinātu pieprasījumu pēc preces ekskluzīvās klientu grupās vai ekskluzīvās teritorijas klientu vidū;

2.12. gala patērētājs – šo noteikumu izpratnē – fiziska vai juridiska persona, kas pērk vienošanās preces savai lietošanai, nevis to tālākai pārdošanai;

2.13. vienošanās par abpusēju izplatīšanu – šo noteikumu izpratnē – līgums starp konkurentiem, tajā skaitā ražotājiem un pakalpojumu sniedzējiem, ar kuru saskaņā vienošanās dalībnieki savstarpēji apņemas izplatīt otra vienošanās dalībnieka ražotās vai piegādātās preces.

3. Vertikālā vienošanās netiek pakļauta vienošanās aizliegumam, ja katra vienošanās dalībnieka tirgus daļa konkrētajā tirgū nepārsniedz 10 procentus un vienošanās nesatur šo noteikumu 8.punktā minētos konkurences ierobežojumus.

4. Vertikālā vienošanās netiek pakļauta vienošanās aizliegumam, ja piegādātāja tirgus daļa konkrētajā tirgū, kurā tas pārdod vienošanās preces, nepārsniedz 30 procentu. Minētais nosacījums neattiecas uz ekskluzīvās piegādes (izplatīšanas) vienošanos.

5. Ja vertikālā vienošanās paredz ekskluzīvo piegādi (izplatīšanu), tā netiek pakļauta vienošanās aizliegumam ar nosacījumu, ka pircēja tirgus daļa konkrētajā tirgū, kurā tas pērk vienošanās preces, nepārsniedz 30 procentu.

6. Ja šo noteikumu 3. un 4.punktā minētā tirgus daļa vienošanās noslēgšanas brīdī nesasniedz 30 procentu, bet pēc vienošanās noslēgšanas palielinās, nepārsniedzot 35 procentus, šāda vertikālā vienošanās netiek pakļauta vienošanās aizliegumam divus turpmākos kalendāra gadus, kas seko pēc gada, kad tirgus daļa pirmo reizi pārsniedza 30 procentus.

7. Ja šo noteikumu 3. un 4.punktā minētā tirgus daļa vienošanās noslēg­šanas brīdī nesasniedz 30 procentu, bet pēc vienošanās noslēgšanas palielinās, pārsniedzot 35 procentus, šāda vertikālā vienošanās netiek pakļauta vienošanās aizliegumam vienu kalendāra gadu, kas seko pēc gada, kad tirgus daļa pirmo reizi pārsniedza 30 procentus.

8. Vertikālā vienošanās tiek pakļauta vienošanās aizliegumam, ja vienošanās mērķis tieši vai netieši, atsevišķi vai kopā ar citiem apstākļiem, ko var ietekmēt vienošanās dalībnieki, ir:

8.1. ierobežot pircēja iespēju noteikt pārdošanas cenu. Piegādātājs ir tiesīgs noteikt maksimālo vai ieteicamo pārdošanas cenu ar nosacījumu, ka vienošanās dalībnieki šādi slēptā veidā ar savu faktisko rīcību neievieš noteiktu vai minimālo pārdošanas cenu;

8.2. ierobežot klientu loku vai teritoriju, kurā pircējs ir tiesīgs pārdot vienošanās preces, izņemot:

8.2.1. aizliegumu veikt aktīvo pārdošanu ekskluzīvajās teritorijās vai ekskluzīvajām klientu grupām, ko piegādātājs rezervējis sev vai piešķīris citam pircējam, ja šādu aizliegumu neattiecina uz pārdošanu, ko veic pircēja klienti;

8.2.2. aizliegumu pircējam, kas darbojas vairumtirdzniecības līmenī, pārdot vienošanās preces gala patērētājam;

8.2.3. aizliegumu selektīvās izplatīšanas tīkla dalībniekiem pārdot vienošanās preces nepilnvarotiem izplatītājiem;

8.2.4. aizliegumu pārdot tās sastāvdaļas, kas ir piegādātas gala preču nokomplektēšanai, tiem klientiem, kuri tās varētu izmantot tāda paša veida preču izgatavošanai, kādas ražo piegādātājs;

8.3. aizliegumu selektīvās izplatīšanas tīkla dalībniekiem, kuri saimnie­cisko darbību veic mazumtirdzniecības līmenī, veikt aktīvo vai pasīvo pārdošanu gala patērētājiem, ja vien šādas darbības netiek veiktas no nepilnvarotas tirdzniecības vietas;

8.4. aizliegumu selektīvās izplatīšanas tīkla dalībniekiem (arī tādiem, kas veic saimniecisko darbību dažādos tirdzniecības līmeņos) veikt savstarpējas piegādes;

8.5. aizliegumu piegādātājam pārdot sastāvdaļas kā rezerves daļas gala patērētājiem un tādiem remonta un citu apkopes pakalpojumu sniedzējiem, kurus pircējs, kas šīs sastāvdaļas izmanto gala preču nokomplektēšanai, nav pilnvarojis remontēt vai apkalpot savas preces.

9. Vertikālās vienošanās netiek pakļautas vienošanās aizliegumam, ja tās paredz intelektuālā īpašuma tiesību nodošanu pircējam, ja šāds nav vienošanās pamatmērķis un intelektuālā īpašuma tiesību nodošana ir tieši saistīta ar preču izmantošanu vai pārdošanu. Šādas vertikālās vienošanās netiek pakļautas vienošanās aizliegumam ar nosacījumu, ka intelektuālā īpašuma tiesību nosacījumi attiecībā uz vienošanās precēm neietver konkurences ierobežojumus ar līdzīgu mērķi vai sekām kā vertikālās vienošanās nosacījumi, kuri tiek pakļauti vienošanās aizliegumam.

10. Vertikālās vienošanās starp tirgus dalībnieku apvienību un tās dalībniekiem vai starp tirgus dalībnieku apvienību un tās piegādātājiem netiek pakļautas vienošanās aizliegumam, ja visi tās dalībnieki ir mazumtirgotāji un nevienam no tirgus dalībnieku apvienības dalībniekiem kopā ar saistītajiem uzņēmumiem tirgus daļa konkrētajā tirgū vai attiecīgajā iepirkuma tirgū nepārsniedz 10 procentus.

11. Vertikālās vienošanās, kuras noslēguši konkurenti, netiek pakļautas vienošanās aizliegumam, ja tās neparedz abpusēju izplatīšanu un vismaz vienu no šādiem nosacījumiem:

11.1. pircēja tirgus daļa konkrētajā tirgū nepārsniedz 10 procentu;

11.2. piegādātājs ir preču ražotājs un izplatītājs, savukārt pircējs ir izplatītājs, nevis vienošanās precēm konkurējošu preču ražotājs;

11.3. piegādātājs ir pakalpojumu sniedzējs vairākos tirdzniecības līmeņos, savukārt pircējs nepiedāvā konkurējošus pakalpojumus tajā tirdzniecības līmenī, kur pircējs pērk vienošanās pakalpojumu.

12. Vertikālās vienošanās tiek pakļautas vienošanās aizliegumam, ja vienošanās satur vismaz vienu no šādiem nosacījumiem:

12.1. tiešu vai netiešu nekonkurēšanas pienākumu, kura termiņš ir nenoteikts vai pārsniedz piecus gadus. Pēc pieciem vai vairāk gadiem automātiski atjaunojams nekonkurēšanas pienākums uzskatāms par nekonku­rēšanas pienākumu uz nenoteiktu termiņu. Nekonkurēšanas pienākuma ierobe­žojumus laikā neattiecina uz šādiem gadījumiem:

12.1.1. ja pircējs pārdod vienošanās preces no telpām vai zemes, kas pieder piegādātājam vai ko piegādātājs nomā no trešās personas, kura nav saistīta ar pircēju. Šādā gadījumā nekonkurēšanas pienākums nedrīkst pārsniegt termiņu, kurā pircējs izmanto minētās telpas vai zemi;

12.1.2. franšīzes līgumos, kuru ietvaros nekonkurēšanas pienākums ir objektīvi nepieciešams, lai uzturētu kopējo zīmola identitāti un franšīzes tīkla reputāciju;

12.2. tiešu vai netiešu aizliegumu pircējam pēc vienošanās izbeigšanās ražot, pirkt vai pārdot preces, izņemot gadījumu, ja šāds aizliegums:

12.2.1. attiecas uz tādu preču ražošanu, pirkšanu vai pārdošanu, kuras konkurē ar vienošanās precēm;

12.2.2. aprobežojas ar telpām vai zemi, kurā pircējs līguma darbības laikā veica saimniecisko darbību, ja pircējs arī pēc vienošanās izbeigšanās turpina izmantot šīs telpas vai zemi;

12.2.3. ir nepieciešams, lai aizsargātu zinātību, kuru piegādātājs nodevis pircējam;

12.2.4. nepārsniedz viena gada termiņu no vienošanās izbeigšanās brīža, izņemot gadījumus, ja vienošanās dalībnieki aizliegumu nosaka uz nenoteiktu laiku attiecībā uz tādas zinātības izmantošanu un atklāšanu trešajām personām, kura nav publiski lietota vai izpausta jebkurā citā veidā;

12.3. tiešu vai netiešu aizliegumu selektīvas izplatīšanas tīkla dalībniekam pārdot konkurējošu piegādātāju zīmolpreces.

13. Par vertikālo vienošanos, kura netiek pakļauta vienošanās aizliegu­mam, Konkurences padome nav jāinformē.

14. Konkurences padome ir tiesīga aizliegt jau noslēgtu vertikālo vienošanos, ja vienošanās sekas neatbilst Konkurences likuma 11.panta otrajā daļā minētajiem nosacījumiem vai paralēla līdzīgu vertikālo vienošanos (kuras noslēguši konkurējoši pārdevēji vai pircēji) tīkla ietekme kavē, ierobežo vai deformē konkurenci konkrētajā tirgū, vai līdzīgas vertikālās vienošanās aptver vairāk nekā 50 procentu no konkrētā tirgus.

Ministru prezidents I.Godmanis

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
03.10.2008