Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 21.04.2012. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta instrukcija Nr.12

Rīgā 2008.gada 5.augustā (prot. Nr.56 14.§)
Instrukcija par atbildīgo institūciju rīcību nezināmas izcelsmes vielas vai priekšmeta atrašanas gadījumā, ja ir aizdomas, ka tas satur sprādzienbīstamas, radioaktīvas, bīstamas ķīmiskas vai bioloģiskas vielas, kā arī ja konstatētas terora akta pazīmes

(Instrukcijas nosaukums grozīts ar MK 17.04.2012. instrukciju Nr.5)

Izdota saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Instrukcija nosaka Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Slimību profilakses un kontroles centra, sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Valsts vides dienesta, Drošības policijas un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (turpmāk – atbildīgās institūcijas) rīcību, ja saņemta informācija (tajā skaitā anonīma) par:

1.1. atrastu nezināmas izcelsmes vielu vai priekšmetu;

1.2. neatvērtu pasta sūtījumu (vēstuli, bandroli, sīkpaku, paku), kas izraisa aizdomas par nezināmas izcelsmes vielas vai priekšmeta klātbūtni tajā;

1.3. bojātu (līdz ar to daļēji atvērtu) pasta sūtījumu, kurā konstatēta nezināmas izcelsmes viela vai priekšmets;

1.4. pasta sūtījumu, kas ir radioaktīvs un tā fons pārsniedz pieļaujamo (ja šis fakts konstatēts ar radiācijas dozas jaudas mēraparātu);

1.5. faktiem, kas norāda uz nezināmas izcelsmes vielas vai priekšmeta izmantošanu terora akta īstenošanai.

(Grozīts ar MK 01.11.2011. instrukciju Nr.9, MK 17.04.2012. instrukciju Nr.5)

2. Šīs instrukcijas izpratnē nezināmas izcelsmes viela vai priekšmets ir:

2.1. neidentificēta viela jebkurā tās agregātstāvoklī (piemēram, cieta viela, pulverveida viela, šķidrums, gāze), kuras izcelsme nav zināma;

2.2. priekšmets, kas satur šīs instrukcijas 2.1.apakšpunktā minēto vielu, vai priekšmets, no kura minētā viela izkrīt, izbirst, izlīst, noplūst vai ir izkritusi, izbirusi, noplūdusi vai izlijusi;

2.3. priekšmets, kas satur radioaktīvas, bīstamas ķīmiskas vai bioloģiskas vielas kopā ar sprāgstvielām un ierīcēm, kas paredzētas šo vielu izkliedei.

II. Rīcība, ja tiek atrasta nezināmas izcelsmes viela vai priekšmets

3. Šīs instrukcijas 1.punktā minētajos gadījumos informācija tiek nodota Valsts policijai.

4. Ja informāciju saņem pa vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru "112", tā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Centrālā sakaru punkta amatpersona vai teritoriālās struktūrvienības sakaru punkta amatpersona, kura pieņem izsaukumu, šo informāciju nekavējoties pāradresē Valsts policijas Operatīvās vadības struktūrvienības amatpersonai vai Valsts policijas teritoriālās policijas pārvaldes Operatīvās vadības struktūrvienības amatpersonai.

(MK 01.11.2011. instrukcijas Nr.9 redakcijā)

5. Valsts policija, saņemot informāciju par nezināmas izcelsmes vielu vai priekšmetu, nekavējoties:

5.1. šo informāciju nodod Drošības policijai;

5.2. ierodas notikuma vietā.

6. Notikuma vietā Valsts policijas norīkota atbildīgā amatpersona vada pasākumus, lai novērstu vai mazinātu draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, kaitējumu īpašumam un videi, kā arī koordinē atbildīgo institūciju sadarbību.

7. Ja nezināmas izcelsmes viela vai priekšmets atrasts Aizsardzības ministrijas valdījumā esošā objektā, šajā instrukcijā paredzētos Valsts policijas atbildīgās amatpersonas pienākumus notikuma vietā pilda Nacionālo bruņoto spēku atbildīgā amatpersona.

8. Ja ir aizdomas, ka noticis noziedzīgs nodarījums, un Valsts policija uzsāk kriminālprocesu, Valsts policijas atbildīgā amatpersona darbojas sadarbībā ar procesa virzītāju.

9. Ja notikuma vietā konstatē, ka ir cietuši cilvēki, tiem ir parādījušās veselības traucējumu pazīmes vai pastāv aizdomas, ka nezināmas izcelsmes viela vai priekšmets var radīt kaitējumu cilvēku veselībai, Valsts policijas atbildīgā amatpersona nekavējoties ziņo par to Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam.

(MK 01.11.2011. instrukcijas Nr.9 redakcijā)

10. Ja informācija par cietušajiem saņemta telefoniski, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Centrālā sakaru punkta amatpersona, Valsts policijas Operatīvās vadības struktūrvienības amatpersona vai Valsts policijas teritoriālās policijas pārvaldes Operatīvās vadības struktūrvienības amatpersona nekavējoties ziņo par to Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam.

(MK 01.11.2011. instrukcijas Nr.9 redakcijā)

11. Ja notikuma vietas apskates laikā radušās aizdomas, ka nezināmas izcelsmes viela vai priekšmets rada draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, kaitējumu īpašumam un videi vai arī nezināmas izcelsmes viela vai priekšmets varētu būt radioaktīvs, vielā vai priekšmetā atrodas spridzināšanas ierīce vai nezināmas izcelsmes viela vai priekšmets varētu saturēt bīstamas ķīmiskas vai bioloģiskas vielas, Valsts policijas atbildīgā amatpersona uz notikuma vietu izsauc šādas atbildīgās institūcijas:

11.1. Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centru, lai pārbaudītu, vai nezināmas izcelsmes viela vai priekšmets ir radioaktīvs un tā fons pārsniedz pieļaujamo normu;

11.2. Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Izmeklēšanas atbalsta pārvaldes pretterorisma vienību “Omega” (turpmāk – pretterorisma vienība “Omega”), lai pārbaudītu, vai nezināmas izcelsmes vielā vai priekšmetā atrodas spridzināšanas ierīce;

11.3. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un Valsts vides dienestu, lai pārbaudītu, vai nezināmas izcelsmes viela vai priekšmets ir ķīmiski bīstams;

11.4. Slimību profilakses un kontroles centra neatliekamo pretepidēmijas pasākumu vienību nezināmas izcelsmes vielu vai priekšmetu savākšanai, lai pārbaudītu, vai attiecīgā nezināmas izcelsmes viela vai priekšmets nesatur bīstamus bioloģiskus aģentus.

(Grozīts ar MK 01.11.2011. instrukciju Nr.9; MK 17.04.2012. instrukciju Nr.5)

12. Nezināmas izcelsmes vielas vai priekšmeta ķīmiskās, bioloģiskās vai sprādzienbīstamības pārbaudes drīkst veikt tikai tad, ja atbildīgo institūciju pārbaudēs noskaidrots un dokumentāri apstiprināts, ka minētā viela vai priekšmets nav radioaktīvs un tā fons par 50 procentiem nepārsniedz dabisko gamma starojuma fona līmeni, kā arī tie nav sprādzienbīstami.

13. Ja no pasta pakalpojumu sniedzēja saņemta šo noteikumu 1.2., 1.3., 1.4. un 1.5.apakšpunktā minētā informācija, Valsts policijas atbildīgā amatpersona noskaidro:

13.1. pasta sūtījuma piegādātāju (vārds, uzvārds, deklarētā dzīvesvietas adrese);

13.2. deklarēto sūtījuma saturu;

13.3. pasta sūtījuma adresātu (vārds, uzvārds, deklarētā dzīvesvietas adrese).

14. Ja nepieciešams, Valsts policija nodrošina, lai atbildīgo institūciju transportlīdzekļi, ar kuriem transportē nezināmas izcelsmes vielu vai priekšmetu, tiktu pavadīti apsardzes uzraudzībā.

15. Ja nepieciešams, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests notikuma vietā attīra no piesārņojuma iesaistīto institūciju speciālistus un bīstamajā zonā esošos cilvēkus, kuri bijuši kontaktā ar nezināmas izcelsmes vielu vai priekšmetu.

15.1 Ja notikuma vietā ir cietušie, neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību cietušajiem pēc tam, kad tie ir attīrīti no piesārņojuma un nogādāti ārpus bīstamās zonas.

(MK 01.11.2011. instrukcijas Nr.9 redakcijā)

III. Nezināmas izcelsmes vielas vai priekšmeta jonizējošā starojuma pārbaude un rīcība, ja viela vai priekšmets ir radioaktīvs

16. Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra speciālisti, ierodoties notikuma vietā, pārbauda nezināmas izcelsmes vielas vai priekšmeta jonizējošo starojumu un par pārbaudes rezultātiem informē Valsts policijas atbildīgo amatpersonu.

(Grozīts ar MK 01.11.2011. instrukciju Nr.9)

17. Ja pārbaudes laikā konstatē, ka nezināmas izcelsmes viela vai priekšmets ir radioaktīvs un tā fons par 50 procentiem pārsniedz dabisko gamma starojuma fona līmeni vai konstatē neitronu starojumu, Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra speciālisti veic šādas darbības:

17.1. organizē nezināmas izcelsmes vielas vai priekšmeta transportēšanu uz radiometrijas vai radioķīmijas laboratoriju;

17.2. nodrošina apdraudējuma novērtēšanu;

17.3. organizē radioaktīvā piesārņojuma seku novēršanu;

17.4. sagatavo atzinumu par nezināmas izcelsmes vielas vai priekšmeta pārbaudes rezultātiem.

(Grozīts ar MK 01.11.2011. instrukciju Nr.9)

18. Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra speciālisti informē tos cilvēkus, kuriem ir bijis kontakts ar jonizējošā starojuma avotiem, par nepieciešamību veikt medicīnisko novērošanu.

(Grozīts ar MK 01.11.2011. instrukciju Nr.9)

IV. Nezināmas izcelsmes vielas vai priekšmeta sprādzienbīstamības pārbaude un neitralizēšana, ja tas ir sprādzienbīstams

19. Pretterorisma vienība “Omega”, ierodoties notikuma vietā, pārbauda nezināmas izcelsmes vielas vai priekšmeta sprādzienbīstamību un par pārbaudes rezultātiem informē Valsts policijas atbildīgo amatpersonu.

20. Ja pārbaudes laikā konstatē, ka nezināmas izcelsmes vielā vai priekšmetā atrodas spridzināšanas ierīce, pretterorisma vienība “Omega” nodrošina nezināmas izcelsmes vielas vai priekšmeta neitralizēšanu, ja nepieciešams, nogādājot vielu vai priekšmetu neitralizēšanai drošā vietā.

21. Par nezināmas izcelsmes vielas vai priekšmeta pārbaudes rezultātiem pretterorisma vienības “Omega” amatpersona sastāda aktu.

V. Nezināmas izcelsmes vielas vai priekšmeta ķīmiskās bīstamības pārbaude un rīcība, ja viela vai priekšmets ir ķīmiski bīstams

22. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālās struktūr­vienības un Valsts vides dienesta teritoriālās struktūrvienības inspektori, ierodoties notikuma vietā, pārbauda nezināmas izcelsmes vielas vai priekšmeta ķīmisko bīstamību un par pārbaudes rezultātiem informē Valsts policijas atbildīgo amatpersonu.

23. Ja pārbaudes laikā konstatē, ka nezināmas izcelsmes viela ir ķīmiski bīstama, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālās struktūrvienības amatpersonas veic šādas darbības:

23.1. organizē nezināmas izcelsmes vielas vai priekšmeta savākšanu;

23.2. organizē pasākumus attīrīšanai no piesārņojuma.

(Grozīts ar MK 01.11.2011. instrukciju Nr.9)

24. Ja pārbaudes laikā konstatē, ka nezināmas izcelsmes viela ir ķīmiski bīstama un rada vai var radīt kaitējumu videi, Valsts vides dienesta inspektori organizē:

24.1. nezināmas izcelsmes vielas vai priekšmeta savākšanu;

24.2. neatliekamos vai sanācijas pasākumus.

25. Pēc nezināmas izcelsmes vielas vai priekšmeta noskaidrošanas un iepakošanas Valsts policijas atbildīgā amatpersona nekavējoties uz notikuma vietu izsauc valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu nodaļas darbiniekus.

(Grozīts ar MK 01.11.2011. instrukciju Nr.9)

26. Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu nodaļas darbinieki nekavējoties nogādā nezināmas izcelsmes vielu vai priekšmetu glabāšanā valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu nodaļā.

(MK 01.11.2011. instrukcijas Nr.9 redakcijā)

VI. Rīcība, ja ir aizdomas par bioloģiskā aģenta klātbūtni nezināmas izcelsmes vielā vai priekšmetā

27. Ja ir aizdomas par bioloģiska aģenta klātbūtni atrastajā vielā vai priekšmetā, Slimību profilakses un kontroles centra neatliekamo pretepidēmijas pasākumu vienība veic šādas darbības:

27.1. apskata notikuma vietu un nezināmas izcelsmes vielu vai priekšmetu;

27.2. savāc nezināmas izcelsmes vielu vai priekšmetu laboratoriskai testēšanai un ievieto to speciālā konteinerā.

(MK 01.11.2011. instrukcijas Nr.9 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.04.2012. instrukciju Nr.5)

28. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" 3.biodrošības līmeņa laboratorija (BSL-3) veic nezināmas izcelsmes vielas vai priekšmeta (parauga) laboratorisko izmeklēšanu, lai identificētu potenciāli bīstamo bioloģisko aģentu.

(MK 01.11.2011. instrukcijas Nr.9 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.04.2012. instrukciju Nr.5)

29. (Svītrots ar MK 01.11.2011. instrukciju Nr.9)

30. Ja ir profesionāli pamatotas aizdomas par bioloģiskā aģenta klātbūtni vidē, Slimību profilakses un kontroles centra neatliekamo pretepidēmijas pasākumu vienības speciālisti organizē šādus pretepidēmijas pasākumus:

30.1. veic epidemioloģisko izmeklēšanu, apkopo informāciju par cilvēkiem, kuri bijuši kontaktā ar nezināmas izcelsmes vielu vai priekšmetu, un sniedz ieteikumus par profilakses pasākumiem;

30.2. dezinficē telpas un priekšmetus.

(MK 01.11.2011. instrukcijas Nr.9 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.04.2012. instrukciju Nr.5)

31. Telpas un priekšmetus drīkst dezinficēt pēc parauga laboratoriskās izmeklēšanas rezultātu saņemšanas, ja ir iespējams norobežot telpas un priekšmetus, kā arī novērst cilvēku un dzīvnieku saskari ar iespējami piesārņoto vidi.

32. (Svītrots ar MK 01.11.2011. instrukciju Nr.9)

33. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" laboratorijas speciālisti sagatavo testēšanas pārskatu par bioloģiskā aģenta klātbūtni vielā vai priekšmetā (paraugā). Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" par testēšanas rezultātiem nekavējoties informē Valsts policiju, Drošības policiju, Veselības ministriju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Pārtikas un veterināro dienestu, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu un Slimību profilakses un kontroles centru.

(MK 17.04.2012. instrukcijas Nr.5 redakcijā)

VII. Rīcība, ja ir konstatētas terora akta pazīmes, izmantojot sprādzienbīstamas, radioaktīvas, bīstamas ķīmiskas vai bioloģiskas vielas

34. Ja pēc notikuma vietā sākotnēji veiktajām pārbaudēm rodas pamatotas aizdomas par jau notikušu vai iespējamu terora aktu, kurā izmantots sprādzienbīstams priekšmets vai radioaktīvas, bīstamas ķīmiskas vai bioloģiskas vielas, Valsts policijas atbildīgā amatpersona nekavējoties par to informē Drošības policiju.

35. Saņemot no Valsts policijas šīs instrukcijas 34.punktā minēto informāciju, Drošības policija veic šādas darbības:

35.1. izbrauc uz notikuma vietu;

35.2. pārņem Valsts policijas atbildīgās amatpersonas pienākumus;

35.3. vada pretterorisma pasākumus un koordinē tajos iesaistītās institūcijas;

35.4. sniedz rekomendācijas par rīcību citām seku likvidēšanā iesaistītajām institūcijām.

Ministru prezidenta vietā – satiksmes ministrs A.Šlesers

Iekšlietu ministrs M.Segliņš
21.04.2012