Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.07.2021. - 31.12.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumus Nr. 610 "Noteikumi par paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām iekļaujamo informāciju".
Ministru kabineta noteikumi Nr.677

Rīgā 2008.gada 25.augustā (prot. Nr.60 12.§)
Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem
Izdoti saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli38.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka šādu iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumu veidlapu paraugus un izpildīšanas kārtību:

1.1. paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām (1.pielikums);

1.2. paziņojums par fiziskajām personām izmaksātajām summām (kopsavilkums) (2.pielikums).

(Grozīts ar MK 15.07.2014. noteikumiem Nr.403)

2. Šo noteikumu 1.1.apakšpunktā minēto paziņojumu izsniedz ienākuma saņēmējam.

3. Šo noteikumu 1.1.apakšpunktā minētajā paziņojumā ienākuma izmaksas mēnesi nenorāda (04.rinda), ja ienākums ir gūts par taksācijas gadu.

(Grozīts ar MK 15.07.2014. noteikumiem Nr.403; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2015., sk. grozījumu 2.punktu)

4. Ienākuma izmaksātājs izsniedz ienākuma saņēmējam par katru fiziskai personai izmaksātā ienākuma veidu un piemēroto papildu atvieglojuma kodu atsevišķu šo noteikumu 1.1.apakšpunktā minēto paziņojumu vai, ja tas ienākuma saņēmējam izmaksā dažādu veidu ienākumus, – šo noteikumu 1.2.apakšpunktā minēto paziņojumu par konkrētās personas ienākumiem.

(MK 19.05.2009. noteikumu Nr.444 redakcijā)

5. Šo noteikumu 1.2. apakšpunktā minēto paziņojumu ienākuma izmaksātājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā par Latvijas rezidentam izmaksātajām summām.

(MK 15.07.2016. noteikumu Nr. 462 redakcijā)

5.1 Šo noteikumu 1.1. apakšpunktā minētā paziņojuma rindā "Neapliekamais minimums" un šo noteikumu 1.2. apakšpunktā minētā paziņojuma rindā "Neapliekamais minimums" norāda saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 12. panta pirmo daļu taksācijas gadā piemēroto Valsts ieņēmumu dienesta prognozēto mēneša neapliekamo minimumu vai maksātāja prognozēto mēneša neapliekamo minimumu.

(MK 15.07.2016. noteikumu Nr. 462 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.11.2017. noteikumiem Nr. 656; MK 13.08.2019. noteikumiem Nr. 361)

6. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra izsniedz šo noteikumu 1.1.apakš­punktā minēto paziņojumu par neapliekamajiem ienākumiem ienākuma saņēmējam 15 dienu laikā pēc ienākuma saņēmēja rakstiska pieprasījuma saņemšanas.

(MK 19.05.2009. noteikumu Nr.444 redakcijā)

6.1 (Svītrots ar MK 27.02.2018. noteikumiem Nr. 115)

6.2 (Svītrots ar MK 27.02.2018. noteikumiem Nr. 115)

7. Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

8. (Svītrots ar MK 27.02.2018. noteikumiem Nr. 115)

9. (Svītrots ar MK 07.11.2017. noteikumiem Nr. 656)

10. Izmaksājot ienākumu saskaņā ar Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumu uz tiesas nolēmuma vai iestādes lēmuma pamata, kas Finanšu ministrijā iesniegts līdz 2018. gada 28. februārim, šo noteikumu 1.1. apakšpunktā minēto paziņojumu aizpilda un iesniedz kārtībā, kas bija spēkā līdz 2018. gada 28. februārim.

(MK 27.02.2018. noteikumu Nr. 115 redakcijā)

11. Šo noteikumu 1.1. apakšpunktā minētā paziņojuma 1. piezīmes tabulas 58. punktā un šo noteikumu 1.2. apakšpunktā minētā paziņojuma 1. piezīmes tabulas 58. punktā minētā ienākuma veida kodu "1061" piemēro attiecībā uz izmaksātajiem ienākumiem, kuri aprēķināti no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim.

(MK 15.06.2021. noteikumu Nr. 371 redakcijā)

Ministru prezidenta vietā – satiksmes ministrs A.Šlesers

Finanšu ministrs A.Slakteris
1. pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.augusta noteikumiem Nr.677

(Pielikums MK 13.08.2019. noteikumu Nr. 361 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.06.2021. noteikumiem Nr. 371)

Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām
 

Taksācijas gads

    
 

IENĀKUMA IZMAKSĀTĀJS

             

(nosaukums/vārds, uzvārds)

(reģistrācijas Nr./personas kods)

 

IENĀKUMA SAŅĒMĒJS

       

-

     

(vārds, uzvārds)

(personas kods)

  
Ienākuma veida kods*

01

     
 
Ienākuma gūšanas periods

03

        

        
 
Ienākuma izmaksas mēnesis

04

         

(euro, centi)

Ieņēmumi

05

 
Neapliekamie ienākumi

06

 
Neapliekamais minimums

07

 
Atvieglojumi par apgādājamiem

08

 
Papildu atvieglojuma kods**

09a

   

Summa

09

 
Attaisnotie izdevumi:valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

10

 
iemaksas privātajos pensiju fondos

11

 
dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju summas

12

 
dzīvības apdrošināšanas (bez līdzekļu uzkrāšanas), veselības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmiju summas

13

 
izdevumi

14

 
Ienākums, no kura ir aprēķināts nodoklis

(05. – 06. – 07. – 08. – 09. – 10. – 11. – 12. – 13. – 14. rinda)

15

 
Ieturētais nodoklis

16

 

Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

  

(datums)

 
  

Vadītājs

  
 

(paraksts)

(uzvārds)

Izpildītājs

  
 

(paraksts)

(uzvārds)

 

Izpildītāja tālruņa numurs

        

Piezīmes.

1.* Ienākuma veida kodi.

Nr.
p. k.

Ienākuma veida nosaukums

Apliekams ienākums (ietur izmaksas vietā)

Apliekams ienākums (neietur izmaksas vietā)

Neapliekams ienākums

Likumā noteikto normu ietvaros neapliekams ienākums

1.

Darba alga

1001

   

2.

Ieņēmumi no savas lauksaimniecības produkcijas un ievāktu savvaļas velšu pārdošanas   

4002

3.

Ienākumi no intelektuālā īpašuma (izņemot autortiesību mantinieku ienākumus)

1003

   

4.

Metāllūžņu pārdošanas ienākumi

1004

   

5.

Ienākumi no sava īpašuma atsavināšanas (izņemot nekustamo īpašumu)  

3005

 

6.

Ienākumi no nekustamā īpašuma izmantošanas (iznomāšanas, izīrēšanas)

1006

2006

  

7.

Ienākumi no citas saimnieciskās darbības

1007

2007

  

8.

Ienākumi no uzņēmuma līguma

1008

2008

  

9.

Ienākumi no kustamā īpašuma izmantošanas (iznomāšanas, izīrēšanas)

1009

2009

  

10.

Ienākumi no kokmateriālu un augoša meža atsavināšanas

1010

2010

  

11.

Dividendes, dividendēm pielīdzināms ienākums vai nosacītās dividendes

1011

 

3011

 

12.

Autoratlīdzība (honorārs), kuru izmaksā autortiesību mantiniekiem

1012

   

13.

Preču pārdošana (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta pirmās daļas 19.punkta "a" apakšpunkts)

1013

   

14.

No juridiskās personas saņemtais dāvinājums

1014

   

15.

Ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas 

2015

  

16.

Stipendijas

1016

 

3016

 

17.

Apdrošināšanas atlīdzība

1017

 

3017

 

18.

Ienākumi no pienākumu pildīšanas padomē vai valdē

1018

   

19.

Procenti

1019

   

20.

Citi ar nodokli apliekami ienākumi, no kuriem nodokli ietur izmaksas vietā

1020

   

21.

Citi ar nodokli apliekami ienākumi, no kuriem nodokli neietur izmaksas vietā 

2021

  

22.

Citi ar nodokli neapliekami ienākumi  

3022

 

23.

Citi ienākumi, kuri likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteikto normu ietvaros ir neapliekams ienākums (9. panta pirmās daļas 20., 25. un 27. punkts un 44. punkta "a" apakšpunkts)   

4023

24.

Ienākums no privātajos pensiju fondos veikto iemaksu ieguldīšanas

1024

 

3024

 

25.

Konkursos un sacensībās saņemtās mantiskās un naudas balvas (prēmijas)   

4025

26.

Papildpensijas kapitāls, kas veidojies no darba devēja veiktajām iemaksām privātajos pensiju fondos atbilstoši licencētiem pensiju plāniem un izmaksāts pensiju plānu dalībniekiem

1026

   

27.

Ienākums no ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību pārdošanas 

2027

  

28.

Procentu ienākums no valsts un pašvaldību parādzīmēm  

3028

 

29.

Ienākumi, ko saņem likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā 

2030

3030

 

30.

Atlīdzība, kuru izmaksā sagādes un citas organizācijas par medījumu jēlādām, medījumiem un to gaļu, medību trofejām, zoobarību un citu savvaļā iegūto produkciju

1032

   

31.

Slimības pabalsti ("B" daļa)

1033

   

32.

Vecuma pensija

1034

   

33.

Invaliditātes pensija

1035

   

34.

Izdienas pensija

1036

   

35.

Apgādnieka zaudējuma pensija

1037

   

36.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātie pabalsti un atlīdzības  

3038

 

37.

Valsts speciālā pensija, invalīdu speciālā pensija

1039

   

38.

Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, kas ir atmaksātas

1040

   

39.

Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas brīvprātīgās iemaksas, kas ir atmaksātas  

3041

 

40.

Pensija, kura izmaksāta saskaņā ar Eiropas Savienības regulām un starpvalstu līgumiem

1042

 

3042

 

41.

Iznomātā personāla ienākums

1043

   

42.

Ienākums no dzīvības apdrošināšanas līguma ar līdzekļu uzkrāšanu

1044

 

3044

 

43.

Pabalsts likumos vai Ministru kabineta noteikto normu ietvaros  

3045

 

44.

Ienākums no kapitāla aktīvu (izņemot nekustamo īpašumu) atsavināšanas 

2046

  

45.

Ienākums, kas gūts aizdevuma (kredīta) saistību samazināšanas vai dzēšanas rezultātā 

2047

3047

 

46.

Ienākums uz tiesas nolēmuma vai iestādes lēmuma pamata no valsts budžeta izmaksājamās kompensācijas, kas nav saistīta ar darba attiecībām vai to pārtraukšanu vai kurai nav ienākuma gūšanas rakstura  

3048

 

47.

Ienākums uz tiesas nolēmuma vai iestādes lēmuma pamata no valsts budžeta izmaksājamās kompensācijas, kas ir saistīta ar darba attiecībām vai to pārtraukšanu vai kurai ir ienākuma gūšanas raksturs

1049

   

48.

Algota darba ienākumi par darba pienākumu veikšanu citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, vai valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgts un stājies spēkā starptautiskais līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 24. panta septītā daļa)  

3050

 

49.

Ienākums no mūža pensijas apdrošināšanas līgumiem, kas veidojas no apdrošinātāja piešķirtajām gratifikācijām

1051

   

50.

Pensijai pielīdzināms ienākums

1052

   

51.

Izložu vai azartspēļu laimests, kas pārsniedz 3000 euro (izņemot preču un pakalpojumu loteriju laimestus)

1053

 

3053

 

52.

Ienākumam pielīdzināms aizdevums

1054

2054

  

53.

Samazinātu aizdevuma procentu maksājumu radītais ienākums 

2055

  

54.

Ienākumi, kurus Nodarbinātības valsts aģentūra kvalificējusi par stipendijām vai atlīdzībām (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" pārejas noteikumu 52. punkts)  

3057

 

55.

Ienākumi, kas izmaksāti no pašvaldības budžeta kā atlīdzība fiziskajai personai par sociālās aprūpes pakalpojuma – aprūpe mājās – sniegšanu (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" pārejas noteikumu 44. punkts)  

3058

 

56.

Darba devēja apmaksātie darba koplīgumā noteiktie darbinieka ēdināšanas izdevumi, kas nepārsniedz 480 euro gadā  

3059

 

57.

Čeku loterijas laimesti saskaņā ar Čeku loterijas likumu  

3060

 

58.

Ienākums no samaksas par intelektuālo īpašumu vai no literatūras, zinātnes vai mākslas darbu, atklājumu, izgudrojumu un rūpniecisko paraugu autoru un izpildītāju darbu radīšanas, izdošanas, izpildīšanas vai citādas izmantošanas (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" pārejas noteikumu 163. punkts)

1061

 

 

 

2. ** Papildu atvieglojuma kodi.

090Par invaliditāti
091Politiski represētai personai, kura saņem pensiju
092Politiski represētai personai, kura nesaņem pensiju
093Nacionālās pretošanās kustības dalībniekam, kurš saņem pensiju
094Nacionālās pretošanās kustības dalībniekam, kurš nesaņem pensiju
2. pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.augusta noteikumiem Nr.677

(Pielikums MK 13.08.2019. noteikumu Nr. 361 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.06.2021. noteikumiem Nr. 371)

Paziņojums par fiziskajām personām izmaksātajām summām (kopsavilkums)
 

Taksācijas gads

    
 

IENĀKUMA IZMAKSĀTĀJS

             

(nosaukums/vārds, uzvārds)

(reģistrācijas Nr./personas kods)

IENĀKUMA SAŅĒMĒJI

Nr.
p. k.

Vārds, uzvārds

Personas kods

Ienākuma

Ieņēmumi

Neapliekamie ienākumi

Neapliekamais minimums

Atvieglojumi par apgādājamiem

Papildu atvieglojuma

Attaisnotie izdevumi

Izdevumi

Ienākums, no kura aprēķināts nodoklis

(05. – 06. – 07. – 08. – 09. – 10. – 11. – 12. – 13. – 14. rinda)

Ieturētais nodoklis

veida kods*

veids

gūšanas periods

izmaksas mēnesis

kods**

summa

valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

iemaksas privātajos pensiju fondos

dzīvības apdrošināšanas prēmiju summas (ar līdzekļu uzkrāšanu)

dzīvības apdrošināšanas prēmiju summas (bez līdzekļu uzkrāšanas), veselības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmiju summas

   

01

02

03

04

05

06

07

08

09a

09

10

11

12

13

14

15

16

                    
                    

Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

  

(datums)

 
  

Vadītājs

  
 

(paraksts)

(uzvārds)

Izpildītājs

  
 

(paraksts)

(uzvārds)

 

Izpildītāja tālruņa numurs

        

Piezīmes.

1.* Ienākuma veida kodi.

Nr.
p. k.

Ienākuma veida nosaukums

Apliekams ienākums (ietur izmaksas vietā)

Apliekams ienākums (neietur izmaksas vietā)

Neapliekams ienākums

Likumā noteikto normu ietvaros neapliekams ienākums

1.

Darba alga

1001

   

2.

Ieņēmumi no savas lauksaimniecības produkcijas un ievāktu savvaļas velšu pārdošanas   

4002

3.

Ienākumi no intelektuālā īpašuma (izņemot autortiesību mantinieku ienākumus)

1003

   

4.

Metāllūžņu pārdošanas ienākumi

1004

   

5.

Ienākumi no sava īpašuma atsavināšanas (izņemot nekustamo īpašumu)  

3005

 

6.

Ienākumi no nekustamā īpašuma izmantošanas (iznomāšanas, izīrēšanas)

1006

2006

  

7.

Ienākumi no citas saimnieciskās darbības

1007

2007

  

8.

Ienākumi no uzņēmuma līguma

1008

2008

  

9.

Ienākumi no kustamā īpašuma izmantošanas (iznomāšanas, izīrēšanas)

1009

2009

  

10.

Ienākumi no kokmateriālu un augoša meža atsavināšanas

1010

2010

  

11.

Dividendes, dividendēm pielīdzināms ienākums vai nosacītās dividendes

1011

 

3011

 

12.

Autoratlīdzība (honorārs), kuru izmaksā autortiesību mantiniekiem

1012

   

13.

Preču pārdošana (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta pirmās daļas 19.punkta "a" apakšpunkts)

1013

   

14.

No juridiskās personas saņemtais dāvinājums

1014

   

15.

Ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas 

2015

  

16.

Stipendijas

1016

 

3016

 

17.

Apdrošināšanas atlīdzība

1017

 

3017

 

18.

Ienākumi no pienākumu pildīšanas padomē vai valdē

1018

   

19.

Procenti

1019

   

20.

Citi ar nodokli apliekami ienākumi, no kuriem nodokli ietur izmaksas vietā

1020

   

21.

Citi ar nodokli apliekami ienākumi, no kuriem nodokli neietur izmaksas vietā 

2021

  

22.

Citi ar nodokli neapliekami ienākumi  

3022

 

23.

Citi ienākumi, kuri likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteikto normu ietvaros ir neapliekams ienākums (9. panta pirmās daļas 20., 25. un 27. punkts un 44. punkta "a" apakšpunkts)   

4023

24.

Ienākums no privātajos pensiju fondos veikto iemaksu ieguldīšanas

1024

 

3024

 

25.

Konkursos un sacensībās saņemtās mantiskās un naudas balvas (prēmijas)   

4025

26.

Papildpensijas kapitāls, kas veidojies no darba devēja veiktajām iemaksām privātajos pensiju fondos atbilstoši licencētiem pensiju plāniem un izmaksāts pensiju plānu dalībniekiem

1026

   

27.

Ienākums no ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību pārdošanas 

2027

  

28.

Procentu ienākums no valsts un pašvaldību parādzīmēm  

3028

 

29.

Ienākumi, ko saņem likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā 

2030

3030

 

30.

Atlīdzība, kuru izmaksā sagādes un citas organizācijas par medījumu jēlādām, medījumiem un to gaļu, medību trofejām, zoobarību un citu savvaļā iegūto produkciju

1032

   

31.

Slimības pabalsti ("B" daļa)

1033

   

32.

Vecuma pensija

1034

   

33.

Invaliditātes pensija

1035

   

34.

Izdienas pensija

1036

   

35.

Apgādnieka zaudējuma pensija

1037

   

36.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātie pabalsti un atlīdzības  

3038

 

37.

Valsts speciālā pensija, invalīdu speciālā pensija

1039

   

38.

Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, kas ir atmaksātas

1040

   

39.

Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas brīvprātīgās iemaksas, kas ir atmaksātas  

3041

 

40.

Pensija, kura izmaksāta saskaņā ar Eiropas Savienības regulām un starpvalstu līgumiem

1042

 

3042

 

41.

Iznomātā personāla ienākums

1043

   

42.

Ienākums no dzīvības apdrošināšanas līguma ar līdzekļu uzkrāšanu

1044

 

3044

 

43.

Pabalsts likumos vai Ministru kabineta noteikto normu ietvaros  

3045

 

44.

Ienākums no kapitāla aktīvu (izņemot nekustamo īpašumu) atsavināšanas 

2046

  

45.

Ienākums, kas gūts aizdevuma (kredīta) saistību samazināšanas vai dzēšanas rezultātā 

2047

3047

 

46.

Ienākums uz tiesas nolēmuma vai iestādes lēmuma pamata no valsts budžeta izmaksājamās kompensācijas, kas nav saistīta ar darba attiecībām vai to pārtraukšanu vai kurai nav ienākuma gūšanas rakstura  

3048

 

47.

Ienākums uz tiesas nolēmuma vai iestādes lēmuma pamata no valsts budžeta izmaksājamās kompensācijas, kas ir saistīta ar darba attiecībām vai to pārtraukšanu vai kurai ir ienākuma gūšanas raksturs

1049

   

48.

Algota darba ienākumi par darba pienākumu veikšanu citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, vai valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgts un stājies spēkā starptautiskais līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 24. panta septītā daļa)  

3050

 

49.

Ienākums no mūža pensijas apdrošināšanas līgumiem, kas veidojas no apdrošinātāja piešķirtajām gratifikācijām

1051

   

50.

Pensijai pielīdzināms ienākums

1052

   

51.

Izložu vai azartspēļu laimests, kas pārsniedz 3000 euro (izņemot preču un pakalpojumu loteriju laimestus)

1053

 

3053

 

52.

Ienākumam pielīdzināms aizdevums

1054

2054

  

53.

Samazinātu aizdevuma procentu maksājumu radītais ienākums 

2055

  

54.

Ienākumi, kurus Nodarbinātības valsts aģentūra kvalificējusi par stipendijām vai atlīdzībām (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" pārejas noteikumu 52. punkts)  

3057

 

55.

Ienākumi, kas izmaksāti no pašvaldības budžeta kā atlīdzība fiziskajai personai par sociālās aprūpes pakalpojuma – aprūpe mājās – sniegšanu (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" pārejas noteikumu 44. punkts)  

3058

 

56.

Darba devēja apmaksātie darba koplīgumā noteiktie darbinieka ēdināšanas izdevumi, kas nepārsniedz 480 euro gadā  

3059

 

57.

Čeku loterijas laimesti saskaņā ar Čeku loterijas likumu  

3060

 

58.

Ienākums no samaksas par intelektuālo īpašumu vai no literatūras, zinātnes vai mākslas darbu, atklājumu, izgudrojumu un rūpniecisko paraugu autoru un izpildītāju darbu radīšanas, izdošanas, izpildīšanas vai citādas izmantošanas (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" pārejas noteikumu 163. punkts)

1061

 

 

 

2. ** Papildu atvieglojuma kodi.

090Par invaliditāti
091Politiski represētai personai, kura saņem pensiju
092Politiski represētai personai, kura nesaņem pensiju
093Nacionālās pretošanās kustības dalībniekam, kurš saņem pensiju
094Nacionālās pretošanās kustības dalībniekam, kurš nesaņem pensiju
01.07.2021