Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 31.12.2008. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.562

Rīgā 2008.gada 14.jūlijā (prot. Nr.49 5.§)
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.2.2.aktivitāti “Tūrisma informācijas sistēmas attīstība”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.prioritātes “Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.2.pasākuma “Tūrisms” 3.4.2.2.aktivitāti “Tūrisma informācijas sistēmas attīstība” (turpmāk – aktivitāte);

1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegumu (turpmāk –projekta iesniegums) vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības projekta iesniedzējam;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm, sadarbības kārtību, kā arī sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Aktivitātes mērķis ir izveidot kompleksu tūrisma informācijas nesēju sis­tēmu, kas ceļotājiem nodrošinātu ērtu tūrisma objektu atrašanu un informācijas iegūšanu.

3. Aktivitātes mērķa grupa ir Latvijas iedzīvotāji un ārvalstu ceļotāji.

4. Noteikumos lietoti šādi termini:

4.1. tūrisma informācijas nesēju sistēma – tūrisma informācijas piedāvājums, kas pieejams dažādos informācijas kanālos – vizuālā, verbālā, drukātā un elektroniskā veidā;

4.2. elektroniskais pakalpojums – valsts vai pašvaldības nodrošināts tiešsaistes pakalpojums, ko izmanto lietotājs.

5. Aktivitātes īstenošanas veids ir ierobežota projekta iesniegumu atlase.

6. Aktivitātes īstenošanu nodrošina atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde. Atbildīgās iestādes funkcijas veic Ekonomikas ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Sadarbības iestādes funkcijas veic valsts aģentūra “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” (turpmāk – sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

7. Atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes kompetence:

7.1. atbildīgā iestāde veic šādas funkcijas:

7.1.1. nodrošina aktivitātes īstenošanu, uzraudzību un kontroli, tai skaitā piemēro n+3 un n+2 principu aktivitātes līmenī, īstenojot Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk – Padomes Regula Nr. 1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu;

7.1.2. informē sabiedrību un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar aktivitātes īstenošanu;

7.2. sadarbības iestāde veic šādas funkcijas:

7.2.1. izveido projekta iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija), tās sastāvu saskaņojot ar atbildīgo iestādi, un izstrādā komisijas darbības kārtību;

7.2.2. pirms ierobežotas projekta iesniegumu pieņemšanas izstrādā, apstiprina un publicē sadarbības iestādes mājaslapā internetā projekta iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību, kā arī izstrādā un publicē sadarbības iestādes mājaslapā internetā projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku, vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) paraugu, starpposma un noslēguma pārskata veidlapu un tās aizpildīšanas kārtību un izdevumus apliecinošo dokumentu sarakstu;

7.2.3. nosūta uzaicinājumu aktivitātes ietvaros noteiktajam projekta iesniedzējam iesniegt projekta iesniegumu;

7.2.4. sniedz informāciju projekta iesniedzējam par projekta iesnieguma sagatavošanu;

7.2.5. vērtē projekta iesniegumus;

7.2.6. pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un informē par to projekta iesniedzēju;

7.2.7. izskata projekta iesniedzēja iepirkumu plānu un iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojā;

7.2.8. slēdz vienošanos ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēju (turpmāk – finansējuma saņēmējs) par projekta īstenošanu;

7.2.9. sniedz informāciju finansējuma saņēmējam par projekta īstenošanu un par vienošanās nosacījumu izpildi;

7.2.10. izvērtē un pieņem lēmumu par projekta grozījumiem normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu noteiktajā kārtībā;

7.2.11. nodrošina aktivitātes ietvaros apstiprinātā projekta uzraudzību un kontroli, tai skaitā piemēro n+2 un n+3 principu projekta līmenī, īstenojot Padomes Regulas Nr. 1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu;

7.2.12. nodrošina informācijas sagatavošanu atbildīgajai iestādei par aktivitātes īstenošanai pieejamā finansējuma apguvi;

7.2.13. veic finansējuma saņēmēja iesniegto maksājumu pieprasījumu pārbaudi, apstiprina attiecināmo izdevumu summas un sagatavo maksājuma uzdevumus un izdevumu deklarācijas;

7.2.14. sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar aktivitātes ietvaros apstiprināto projektu;

7.2.15. uzkrāj datus par projekta īstenošanu normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 22.12.2008. noteikumiem Nr.1083)

8. Aktivitātes ietvaros projektu līdzfinansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem. Kopējais aktivitātes ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 790 499,88 lati. Aktivitātes ietvaros pieejamais nacionālais publiskais finansējums ir vismaz 216 737,02 lati.

II. Prasības projekta iesniedzējam

9. Aktivitātes ietvaros projekta iesniedzējs var būt valsts tūrisma politikas īstenotājs.

10. Aktivitātes ietvaros var saņemt finansējumu, ja projekta iesniedzējs:

10.1. ir izpildījis pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem, kas izriet no normatīvajiem aktiem par nodokļiem un nodevām;

10.2. nav sniedzis nepatiesu informāciju atbildīgajai iestādei vai sadarbības iestādei saistībā ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu īstenošanu un ir iesniedzis nepieciešamo informāciju;

10.3. projekta iesnieguma vērtēšanas gaitā nav centies iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības informāciju vai ietekmēt komisiju, atbildīgo iestādi vai sadarbības iestādi.

III. Projekta atbalstāmās darbības, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

11. Finansējumu piešķir tūrisma informācijas sistēmas attīstībai:

11.1. interaktīvas tūrisma kartes izveidei un integrācijai Latvijas tūrisma informācijas sistēmā;

11.2. kapacitātes celšanai tūrisma informācijas birojos un tūrisma informācijas centros;

11.3. informatīvo tūrisma ceļa zīmju tīkla attīstībai un tūrisma objektu informācijas pieejamības pilnveidošanai.

12. Aktivitātes ietvaros attiecināmas ir šādas izmaksas;

12.1. interaktīvas tūrisma kartes un interneta mājaslapas izstrādes izmaksas;

12.2. biroja tehnikas iegādes un uzstādīšanas izmaksas tūrisma informācijas biroju un tūrisma informācijas centru vajadzībām (datora, programmatūras, projektora, printera, kopētāja, skenera, faksa, digitālā fotoaparāta, globālās pozicionēšanas sistēmas mērītāja un apmeklētāju skaitītāja iegādes izmaksas katram centram un birojam);

12.3. informatīvo ceļa zīmju (stendu) saskaņošanas, izveidošanas un uzstādīšanas izmaksas;

12.4. izmaksas, kas saistītas ar informācijas un publicitātes pasākumiem par projekta īstenošanu saskaņā ar Eiropas Savienības fondu īstenošanas jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, nepārsniedzot 0,5 % no projekta tiešajām attiecinā­majām izmaksām;

12.5. pievienotās vērtības nodoklis, kas tiešā veidā saistīts ar līdzfinansēto projektu, ja atbilstoši normatīvajiem aktiem projekta iesniedzējs to nevar atgūt pilnā vai daļējā apmērā.

13. Šo noteikumu 12.punktā minētās izmaksas ir attiecināmas, ja tās:

13.1. pamatotas ar iepirkumu, kas nepieciešams projekta īstenošanai un ir veikts saskaņā ar normatīvajos aktos par iepirkumu veikšanu noteikto kārtību;

13.2. ir veiktas un norādītas finansējuma saņēmēja grāmatvedības uzskaitē, ir identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām un pārbaudāmas, kā arī tās apliecina attiecīgi izdevumus attaisnojošie dokumenti (oriģināli). Izdevumus attaisnojošajiem dokumentiem ir jāatbilst normatīvo aktu prasībām;

13.3. ir nepieciešamas projekta īstenošanai, ir paredzētas apstiprinātajā projekta iesniegumā un ir veiktas, ievērojot finanšu vadības, ekonomiskuma, produktivitātes un efektivitātes principus;

13.4. ir apkopotas starpposma vai noslēguma pārskatos, kuri vienošanās nosacījumos paredzētajā termiņā ir iesniegti sadarbības iestādē, pievienojot izdevumus attaisnojošo dokumentu kopijas.

(Grozīts ar MK 22.12.2008. noteikumiem Nr.1083)

14. Aktivitātes ietvaros neattiecināmas ir projekta administrēšanas, uzraudzības (atlīdzība par konkrēta terminēta uzdevuma veikšanu vai darba rezultāta sasniegšanu – projekta vadība, grāmatvedība) un projekta iepirkuma dokumentācijas un tehnisko specifikāciju sagatavošanas izmaksas, kas nepārsniedz 5 % no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām (projekta tiešās attiecināmās izmaksas ir minētas šo noteikumu 12.1., 12.2., 12.3. un 12.5.apakš­punktā). Minēto darbību veikšanai izpildītāju var piesaistīt tikai uz uzņēmuma vai pakalpojuma līguma pamata, atlīdzībā iekļaujot arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ja to nosaka normatīvie akti nodokļu jomā.

15. Projektā var iekļaut tikai šo noteikumu 12. un 14.punktā minētās izmaksas.

16. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma intensitāte nepārsniedz 78,5 % no kopējām attiecināmajām izmaksām. Maksimāli pieļaujamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs vienam projektam ir 790 499,88 lati. Minimāli pieļaujamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs vienam projektam nav ierobežots.

17. Projekta iesniegumā minētās aktivitātes īstenojamas divu gadu laikā pēc vienošanās noslēgšanas ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu.

IV. Projekta iesniegumu atlases izsludināšana un projekta iesniegumu iesniegšana

18. Projekta iesniegumu iesniegšanu organizē sadarbības iestāde.

19. Sadarbības iestāde aktivitātes ietvaros noteiktajam projekta iesniedzējam rakstiski nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu (turpmāk – uzaicinājums). Uzaicinājumā norāda projekta iesniegumu iesniegšanas termiņu, pieejamo finansējumu, projekta iesnieguma iesniegšanas adresi un sadarbības iestādes elektroniskā pasta adresi. Uzaicinājumā minētā informācija ir saistoša projekta iesniedzējam, sadarbības iestādei un atbildīgajai iestādei.

20. Aktivitātes ietvaros organizē vienu projekta iesniegumu iesniegšanas kārtu par visu aktivitātei pieejamo finansējumu. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniegšanas kārtas ietvaros var iesniegt vienu projekta iesniegumu.

21. Lai pieteiktos finansējuma saņemšanai, projekta iesniedzējs sadarbības iestādē iesniedz projekta iesniegumu. Projekta iesniegums sastāv no:

21.1. aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (1.pielikums);

21.2. papildus iesniedzamajiem dokumentiem:

21.2.1. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par nodokļu samaksu (izziņa projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nedrīkst būt vecāka par 30 dienām) vai projekta iesniedzēja piekrišanas vēstule (iesniedz atsevišķi, neiesietu projekta iesniegumā), kurā projekta iesniedzējs pilnvaro sadarbības iestādi pieprasīt no Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par nodokļu samaksu (2.pielikums);

21.2.2. iepirkuma dokumentācija, ja tā ir sagatavota pirms projekta iesnieguma iesniegšanas;

21.2.3. tehniskās specifikācijas visām projekta iesniegumā paredzētajām aktivitātēm.

22. Projekta iesniegumu var iesniegt papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā. Projekta iesniegumu, kas noformēts papīra formā, var iesniegt sadarbības iestādē vai nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē. Projekta iesniegumu, kas noformēts elektroniska dokumenta veidā, var iesniegt sadarbības iestādē, nosūtīt pa pastu vai nosūtīt uz sadarbības iestādes elektronisko pasta adresi, kas norādīta sadarbības iestādes nosūtītajā uzaicinājumā par projekta iesnieguma iesniegšanu:

22.1. ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, par projekta iesnieguma iesniegšanas datumu tiek uzskatīts saņēmējas iestādes zīmogā norādītais saņemšanas datums;

22.2. ja projekta iesniegumu nosūta pa pastu, par projekta iesnieguma iesniegšanas datumu tiek uzskatīts pasta zīmogā norādītais nosūtīšanas datums. Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējam jāpierāda, ka projekta iesniegums ir nodots pastā pirms projekta iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām;

22.3. ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, nosūtot uz sadarbības iestādes elektroniskā pasta adresi, par projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi tiek uzskatīts laiks, kad tas nosūtīts pa elektronisko pastu vai izmantojot iestādes pārziņā esošās speciālās tiešsaistes formas. Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējam jāpierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts pirms projekta iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, bet sadarbības iestādei pēc projekta iesniedzēja lūguma jāpamato, ka projekta iesniegums nav saņemts vai saņemts pēc projekta iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

23. Iesniedzamie dokumenti atbilst šādām prasībām:

23.1. projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts, sagatavots un iesniegts datorrakstā latviešu valodā;

23.2. ja papildus iesniedzamie dokumenti nav latviešu valodā, tiem pievieno apliecinātu dokumentu tulkojumu latviešu valodā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā;

23.3. projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, ir pievienoti visi papildus iesniedzamo dokumentu sarakstā minētie dokumenti, un tie ir noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu;

23.4. projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu – dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu vai papildinājumu;

23.5. projekta iesnieguma oriģinālam ir dokumenta juridiskais spēks;

23.6. projekta iesniegumā finanšu aprēķins ir veikts latos.

24. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, ievēro šādas prasības:

24.1. projekta iesniegumu iesniedz divos eksemplāros (oriģinālu un kopiju). Uz oriģināla eksemplāra pirmās lapas ir norāde “oriģināls”, uz kopijas pirmās lapas – norāde “kopija”;

24.2. projekta iesnieguma veidlapas 6.1., 6.2., 7.2., 7.3. un 7.4.sadaļas papildus iesniedz elektroniski vienā eksemplārā (informāciju iesniedz XLS datņu formātā, ierakstītu nepārrakstāmā datu nesējā);

24.3. katru projekta iesnieguma eksemplāru iesniedz cietos vākos, caurauklotu, ar secīgi sanumurētām lapām. Pēdējās lapas aizmugurē diegu gali ir pielīmēti, un uz uzlīmes ir informācija par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību, projekta iesniedzēja nosaukums, projekta iesnieguma sagatavošanas datums, dokumenta izstrādāšanas vieta un projekta iesniedzēja amatpersonas paraksts;

24.4. projekta iesniegumu paraksta un projekta iesnieguma kopiju apliecina projekta iesniedzēja institūcijas amatpersona ar paraksta tiesībām vai tās pilnvarota persona. Ja projekta iesniegumu paraksta pilnvarotā persona, kopā ar projekta iesniegumu iesniedz dokumentu, kas pilnvaro šo personu parakstīt projekta iesniegumu.

25. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, ievēro šādas prasības:

25.1. projekta iesniegumu izstrādā un noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē elektronisko dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu;

25.2. projekta iesniegumu izstrādā DOC, XLS, PDF vai JPG datņu formātā;

25.3. projekta iesnieguma veidlapas 6.1., 6.2., 7.2., 7.3. un 7.4.sadaļas iesniedz XLS datņu formātā;

25.4. projekta iesnieguma veidlapa un papildus iesniedzamo dokumentu oriģināli ir parakstīti katrs atsevišķi ar to autora drošu elektronisku parakstu un apliecināti ar laika zīmogu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tie ir apliecināti katrs atsevišķi ar projekta iesniedzēja drošu elektronisku parakstu un laika zīmogu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām;

25.5. projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzēja institūcijas amatpersona ar paraksta tiesībām vai tās pilnvarota persona. Ja projekta iesniegumu paraksta pilnvarotā persona, kopā ar projekta iesniegumu iesniedz dokumentu, kas pilnvaro šo personu parakstīt projekta iesniegumu.

26. Finansējuma saņēmējs glabā projekta iesnieguma oriģinālu vai tā atvasinājumu ar juridisku spēku līdz 2021.gada 31.decembrim.

V. Projekta iesniegumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana

27. Aktivitātes ietvaros iesniegtā projekta iesnieguma vērtēšanu no­drošina sadarbības iestādes izveidota komisija. Komisijas sastāvā ir sadarbības iestādes, un atbildīgās iestādes pārstāvji. Komisiju izveido šādā kārtībā:

27.1. vērtēšanas komisijas sastāvu saskaņo ar atbildīgo iestādi;

27.2. komisijas priekšsēdētāju un balsstiesīgos komisijas locekļus apstiprina sadarbības iestādes vadītājs;

27.3. komisijas sēdēs novērotāja statusā var piedalīties vadošās iestādes un atbildīgās iestādes pārstāvji.

28. Komisijas darbību nosaka sadarbības iestādes izstrādāta un apstiprināta kārtība.

29. Projekta iesniegumu vērtē pēc šādiem vērtēšanas kritērijiem (3.pielikums):

29.1. kvalitātes kritēriji:

29.1.1. plānotās aktivitātes interaktīvas tūrisma kartes izveidei un integrācijai Latvijas tūrisma informācijas sistēmā;

29.1.2. plānotās aktivitātes kapacitātes celšanai tūrisma informācijas birojos un tūrisma informācijas centros;

29.1.3. plānotās aktivitātes informatīvo tūrisma ceļa zīmju tīkla attīstībai un tūrisma objektu informācijas pieejamības pilnveidošanai – informatīvo stendu uzstādīšana;

29.1.4. investīciju ekonomiskā efektivitāte;

29.1.5. projekta iesnieguma atbilstība horizontālajai prioritātei “Informācijas sabiedrība” – elektronisko pakalpojumu izveidošana;

29.1.6. projekta iesnieguma atbilstība horizontālajai prioritātei “Makroekonomiskā stabilitāte” – projekta gatavība ieviešanai;

29.1.7. projekta iesnieguma atbilstība horizontālajai prioritātei “Vienādas iespējas” – specifiskas aktivitātes vienādu iespēju principa nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem;

29.2. atbilstības kritēriji:

29.2.1. projekta atbilstības kritēriji:

29.2.1.1. projekta izmaksu un finansēšanas avotu sadalījuma aprēķins ir veikts aritmētiski pareizi;

29.2.1.2. pieprasītais finansējuma apmērs ir aprēķināts pareizi un atbilst aktivitātē noteiktajam apmēram;

29.2.1.3. projekta attiecināmo izmaksu veidi un apjoms atbilst aktivitātē noteiktajam;

29.2.1.4. projekta iesniegumā plānotās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti ir precīzi definēti, pamatoti, izmērāmi, atbilstoši projekta īstenošanas laika grafikam un vērsti uz projekta mērķa sasniegšanu;

29.2.1.5. projekta ietvaros izveidojamā vai pilnveidojamā elektroniskā pakalpojuma apraksts ir pilnīgs;

29.2.1.6. izdevumi ir ekonomiski pamatoti un nepieciešami projekta īstenošanai un nodrošina fiziski izmērāmu rezultātu rašanos;

29.2.2. projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji:

29.2.2.1. projekta iesniedzējs ir valsts tūrisma politikas īstenotājs;

29.2.2.2. projekta iesniedzējs ir samaksājis nodokļus un citus valsts vai pašvaldību noteiktos obligātos maksājumus pilnā apmērā un normatīvajos aktos par nodokļiem un nodevām noteiktajos termiņos;

29.3. administratīvie kritēriji:

29.3.1. projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir lats;

29.3.2. projekta iesnieguma oriģinālam ir dokumenta juridiskais spēks;

29.3.3. projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, un ir pievienoti visi papildus iesniedzamo dokumentu sarakstā minētie dokumenti, un tie ir noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu;

29.3.4. projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta;

29.3.5. projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu – dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu vai papildinājumu;

29.3.6. projekta īstenošanas termiņš nepārsniedz aktivitātē noteikto laikposmu;

29.3.7. projekta iesniegums ir sagatavots un iesniegts latviešu valodā;

29.3.8. projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā;

29.3.9. projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā;

29.3.10. projekta iesniegums ir iesniegts divos eksemplāros – oriģināls un kopija (ja tas iesniegts papīra formā).

29.4. finansējuma piešķiršanas kritērijs – projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 29.2.1.6., 29.2.2.1., 29.3.2. un 29.3.9.apakš­punktā minētajam vērtēšanas kritērijam, kā arī 29.1.1.apakšpunktā minētajā vērtēšanas kritērijā ir saņēmis vismaz 20 punktu, 29.1.2. un 29.1.3.apakšpunktā minētajā vērtēšanas kritērijā ir saņēmis katrā vismaz 10 punktu, 29.1.6.apakšpunktā minētajā kritērijā ir saņēmis vismaz vienu punktu un kopā vismaz 50 punktu, vērtējot pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.

30. Projekta iesniegumu vērtēšanas secība:

30.1. uzsākot vērtēšanu, vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 29.3.9.apakšpunktam. Ja projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 29.3.9.apakšpunktā minētajam kritērijam, projekta iesnieguma vērtēšanu atbilstoši pārējiem šo noteikumu 29.punktā minētajiem kritērijiem neturpina;

30.2. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 29.3.9.apakšpunktā minētajam kritērijam, uzsāk projekta iesnieguma vērtēšanu atbilstoši šo noteikumu 29.2.1.6., 29.2.2.1. un 29.3.2.apakšpunktā minētajiem kritērijiem. Ja projekta iesniegums neatbilst vismaz vienam šo noteikumu 29.2.1.6., 29.2.2.1. vai 29.3.2.apakšpunktā minētajam kritērijam, projekta iesnieguma vērtēšanu atbilstoši pārējiem šo noteikumu 29.punktā minētajiem kritērijiem neturpina;

30.3. ja projekta iesniegums atbilst visiem šo noteikumu 29.2.1.6., 29.2.2.1., un 29.3.9.apakšpunktā minētajiem kritērijiem, projekta iesnieguma vērtēšanu turpina atbilstoši šo noteikumu 29.1.apakšpunktā minētajiem kritērijiem;

30.4. pēc tam, kad projekta iesniegums ir vērtēts atbilstoši šo noteikumu 29.1.apakš­punktā minētajiem kritērijiem, to vērtē pēc šo noteikumu 29.4.apakšpunktā minētā kritērija. Ja projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 29.4.apakšpunktā minētajam kritērijam, tā vērtēšanu neturpina. Pēc pārējiem šo noteikumu 29.punktā minētajiem kritērijiem projekta iesniegumu turpina vērtēt tikai tad, ja tas atbilst šo noteikumu 29.4.apakšpunktā minētajam kritērijam.

31. Projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem un atbilstības kritērijiem vērtē ar “jā” vai “nē” (“jā” – atbilst, “nē” – neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu. Projekta iesnieguma atbilstību vērtē, pamatojoties uz šo noteikumu 29.punktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem un izmantojot projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību, kā arī projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, kas noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās insti­tūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu un nosaka Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības.

32. Ja projekta iesniegumā nav informācijas, lai komisija varētu vērtēt projekta iesnieguma atbilstību vienam vai vairākiem vērtēšanas kritērijiem, kā arī ja minētā informācija nav salasāma vai nav iesniegta latviešu valodā, uzskata, ka projekta iesniegums neatbilst attiecīgajam kritērijam vai attiecīgajā kritērijā piešķir zemāko vērtējumu.

33. Sadarbības iestādes vadītājs, pamatojoties uz komisijas lēmumu, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja projekta iesniegums atbilst visiem kvalitātes, atbilstības, administratīvajiem un finansējuma piešķiršanas kritērijiem.

34. Lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu pieņem, ja projekta iesniegums neatbilst vienam vai vairākiem šo noteikumu 29.2.1.6., 29.2.2.1., 29.3.2., 29.3.9. un 29.4.apakšpunktā minētajiem kritērijiem.

35. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu var ietvert šādus nosacījumus, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt vienošanos:

35.1. jāprecizē projekta iesniegums atbilstoši kritērijiem, kurus vērtē ar “jā” vai “nē”, izņemot šo noteikumu 29.2.1.6., 29.2.2.1., 29.3.2. un 29.3.9.apakšpunktā minētos kritērijus;

35.2. jāprecizē projekta iesnieguma izmaksu tāme, ja ir pieļautas aritmētiskas aprēķinu kļūdas. Veicot precizējumus, attiecināmo izmaksu kopsummu, finansējuma apjomu un intensitāti nedrīkst palielināt;

35.3. jāiesniedz papildu informācija, lai nodrošinātu informācijas atbilstību kritērijiem;

35.4. no projekta izmaksām jāizslēdz izmaksas, kas nav noteiktas kā attiecināmas vai neattiecināmas;

35.5. jāprecizē projekta īstenošanas termiņš, ja tas neatbilst šo noteikumu 17.punktam;

35.6. jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienesta izziņa, kas apliecina, ka projekta iesniedzējam nav nodokļu parādu;

35.7. projekta iesniegums jānoformē atbilstoši šo noteikumu 23.1., 23.2., 23.3., 23.4. un 23.6.apakš­punkta un 24. vai 25.punkta prasībām.

36. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu sadarbības iestāde norāda projekta iesniedzējam pieprasīto papildu vai precizējošo informāciju, kas minēta šo noteikumu 35.punktā, un termiņu, kurā informācija ir iesniedzama. Pēc informācijas iesniegšanas kvalitātes kritēriju vērtējums netiek mainīts.

37. Sadarbības iestādes lēmumā ietverto nosacījumu izpildes termiņš nav garāks par trim mēnešiem no lēmuma nosūtīšanas dienas. Informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs iesniedz sadarbības iestādei vērtēšanai. Sadarbības iestāde vērtē projekta iesniedzēja iesniegto informāciju un 20 darbdienu laikā pēc nosacījumu izpildei noteiktā termiņa sagatavo atzinumu par tās atbilstību lēmumā ietvertajiem nosacījumiem. Ja projekta iesniedzējs nenodrošina lēmumā ietverto nosacījumu izpildi vai arī nosacījumi netiek izpildīti lēmumā minētajā termiņā, projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu. Atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi vai neizpildi sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā pēc atzinuma parakstīšanas nosūta projekta iesniedzējam.

38. Šo noteikumu 37.punktā minēto termiņu nepagarina.

39. Ja noteiktajā termiņā projekta iesniedzējs projekta iesniegumu neiesniedz vai projekta iesniegums tiek noraidīts, sadarbības iestāde rakstiski nosūta aktivitātes ietvaros noteiktajam projekta iesniedzējam atkārtotu uzaicinājumu atbilstoši šo noteikumu 19.punkta prasībām.

40. Kārtību, kādā projekta iesniedzējs ir tiesīgs apstrīdēt vai pārsūdzēt pieņemtos lēmumus, nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma IV nodaļa. Šo noteikumu 37.punktā minētā atzinuma tiesiskums izvērtējams vienlaikus ar pieņemtā lēmuma tiesiskuma izvērtējumu.

VI. Projekta īstenošanas un finansējuma saņemšanas nosacījumi

41. Finansējuma saņēmējs nodrošina, lai aktuālā informācija par projekta īstenošanas gaitu tiktu ievietota finansējuma saņēmēja mājaslapā internetā (ja tāda ir) ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

42. Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, piecu darbdienu laikā pēc vienošanās noslēgšanas finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē iepirkuma plānu.

43. Finansējuma saņēmējs pirmo iepirkuma konkursu izsludina ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas. Ja konkursu neizsludina iepriekš minētajā termiņā, sadarbības iestāde var lemt par vienošanās izbeigšanu.

44. (Svītrots ar MK 22.12.2008. noteikumiem Nr.1083.)

45. (Svītrots ar MK 22.12.2008. noteikumiem Nr.1083.)

46. Izmaksas, kas minētas šo noteikumu 12.2. un 12.3.apakšpunktā, veido ieguldījumus, kas ir iekļauti finansējuma saņēmēja aktīvos kā amortizējamie ilgtermiņa ieguldījumi un vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas paliks finansējuma saņēmēja īpašumā.

(MK 22.12.2008. noteikumu Nr.1083 redakcijā)

47. (Svītrots ar MK 22.12.2008. noteikumiem Nr.1083.)

48. (Svītrots ar MK 22.12.2008. noteikumiem Nr.1083.)

49. Sadarbības iestāde pārbauda finansējuma izlietojumu, pamatojoties uz projekta attiecināmo izmaksu tāmi, iepirkuma dokumentāciju un iesnieg­tajiem izdevumus apliecinošajiem dokumentiem, kas sagatavoti, ievērojot normatīvo aktu prasības par maksājumu un darījumu apliecinošo dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu.

(MK 22.12.2008. noteikumu Nr.1083 redakcijā)

50. Sadarbības iestādei ir tiesības starpposma vai noslēguma pārskata izvērtēšanas laikā, kā arī pēc maksājuma veikšanas pieprasīt no finansējuma saņēmēja papildu informāciju, kas saistīta ar starpposma vai noslēguma pārskata izvērtēšanu. Sadarbības iestādei ir tiesības starpposma un noslēguma pārskata izvērtēšanas laikā pieaicināt ekspertu, lai pārbaudītu, vai projekta izmaksu tāmē norādītās attiecināmās izmaksas nav nepamatoti augstas.

(MK 22.12.2008. noteikumu Nr.1083 redakcijā)

51. (Svītrots ar MK 22.12.2008. noteikumiem Nr.1083.)

52. Finansējuma saņēmējs noslēguma pārskatu sadarbības iestādē iesniedz pēc projekta īstenošanas un pēc sadarbības iestādes veiktās starpposma pārskata pārbaudes un attiecināmo izdevumu summu apstiprināšanas.

(MK 22.12.2008. noteikumu Nr.1083 redakcijā)

53. Vienošanos var grozīt saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, ja grozījumu rezultātā nemainās projekta mērķis.

54. Finansējumu šo noteikumu ietvaros neapvieno ar finansējumu citu finansējuma programmu vai individuālo finansējuma projektu ietvaros.

55. (Svītrots ar MK 22.12.2008. noteikumiem Nr.1083.)

Ministru prezidents I.Godmanis

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.562

KN-562-1.PIEL_PAGE_01.JPG (83881 bytes)

KN-562-1.PIEL_PAGE_02.JPG (91611 bytes)

KN-562-1.PIEL_PAGE_03.JPG (68977 bytes)

KN-562-1.PIEL_PAGE_04.JPG (91237 bytes)

KN-562-1.PIEL_PAGE_05.JPG (76190 bytes)

KN-562-1.PIEL_PAGE_06.JPG (116658 bytes)

KN-562-1.PIEL_PAGE_07.JPG (33197 bytes)

KN-562-1.PIEL_PAGE_08.JPG (51436 bytes)

KN-562-1.PIEL_PAGE_09.JPG (50275 bytes)

KN-562-1.PIEL_PAGE_10.JPG (46754 bytes)

KN-562-1.PIEL_PAGE_16.JPG (38995 bytes)

KN-562-1.PIEL_PAGE_17.JPG (200421 bytes)

KN-562-1.PIEL_PAGE_18.JPG (27454 bytes)

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.562
KN-562-2.PIEL.JPG (53873 bytes)
Ekonomikas ministrs K.Gerhards
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.562
Vērtēšanas kritēriji

3.4.2.2. “Tūrisma informācijas sistēmas attīstība”

1. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Minimālais punktu skaits atsevišķam kritērijam vai vairākiem kritērijiem.

Ja vērtējums ir negatīvs:

1) projekta iesniegumu noraida (apzīmējums – N);

2) pieņem lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu, ka projekta iesniedzējs nodrošinās atbilstību kritērijam lēmumā noteiktajā laikā (apzīmējums – P)

Punktu skaits

1.

Projekta iesniegumā plānotās aktivitātes paredz interaktīvas tūrisma kartes izveidi un integrāciju Latvijas tūrisma informācijas sistēmā:

0–20
(minimālais punktu skaits – 20)

Minimālais punktu skaits – 50

1.1.

interaktīvas tūrisma kartes izveide nav paredzēta

0

1.2.

projekta iesniegumā ir paredzēta interaktīvas tūrisma kartes izveide

10

1.3.

projekta iesniegumā ir paredzēta interaktīvas tūrisma kartes izveide un integrācija Latvijas tūrisma informācijas sistēmā

20

2.

Projekta iesniegumā plānotās aktivitātes paredz kapacitātes celšanu:

0–20
(minimālais punktu skaits – 10)

2.1.

līdz 55 tūrisma informācijas birojos un tūrisma informācijas centros

0

2.2.

55–59 tūrisma informācijas birojos un tūrisma informācijas centros

10

2.3.

60 un vairāk tūrisma informācijas birojos un tūrisma informācijas centros

20

3.

Projekta iesniegumā plānotās aktivitātes paredz informatīvo tūrisma ceļa zīmju tīkla attīstību un tūrisma objektu informācijas pieejamības pilnveidošanu. Tiek uzstādīti:

0–20
(minimālais punktu skaits – 10)

3.1.

līdz 40 informatīvi stendi

0

3.2.

41–60 informatīvi stendi

10

3.3.

61 un vairāk informatīvi stendi

20

4.

Izdevumu un ieguvumu analīze parāda investīciju ekonomisko efektivitāti:

0–20

4.1.

EIRR līdz 10 % (ieskaitot)

0

4.2.

EIRR ir no 10,01 %–20 % (ieskaitot)

10

4.3.

EIRR ir virs 20 %

20

1.1. HORIZONTĀLO PRIORITĀŠU KRITĒRIJI

Punktu skaits

5.

Projekta ietvaros tiek izveidoti elektroniskie pakalpojumi:

0–10

5.1.

projektā nav paredzēts izveidot elektroniskos pakalpojumus

0

5.2.

izveidots viens elektroniskais pakalpojums

5

5.3.

izveidoti divi vai vairāk elektroniskie pakalpojumi

10

6.

Projekta gatavība ieviešanai:

0–5 (minimālais punktu skaits – 1)

6.1.

nav izstrādāta tehniskā specifikācija

0

6.2.

izstrādāta tehniskā specifikācija projekta ietvaros ietvertajām aktivitātēm

1

6.3.

izstrādāts un saskaņots būvprojekts, izstrādāta tehniskā specifikācija iegādēm

3

6.4.

izstrādāta iepirkuma dokumentācija, izstrādāts un saskaņots būvprojekts, izstrādāta tehniskā specifikācija iegādēm

5

7.

Vai projektā paredzētas specifiskas aktivitātes vienādu iespēju principa nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem:

0–5

7.1.

projektā nav paredzētas specifiskas aktivitātes vienādu iespēju nodrošināšanai

0

7.2.

projektā paredzētas 1–3 specifiskas aktivitātes vienādu iespēju nodrošināšanai

3

7.3.

projektā paredzētas četras un vairāk specifiskas aktivitātes vienādu iespēju nodrošināšanai

5

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

2.1. PROJEKTA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

8.

Projekta izmaksu un finansēšanas avotu sadalījuma aprēķins ir veikts aritmētiski pareizi

P

9.

Pieprasītais finansējuma apmērs ir aprēķināts pareizi un atbilst aktivitātē noteiktajam apmēram

P

10.

Projekta attiecināmo izmaksu veidi un apjoms atbilst aktivitātē noteiktajam

P

11.

Projekta iesniegumā plānotās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti ir precīzi definēti, pamatoti, izmērāmi, atbilstoši projekta īstenošanas laika grafikam un vērsti uz projekta mērķa sasniegšanu

P

12.

Projekta ietvaros izveidojamā vai pilnvei­dojamā e-pakalpojuma apraksts ir pilnīgs

P

13.

Izdevumi ir ekonomiski pamatoti un nepieciešami projekta īstenošanai, un nodrošina fiziski izmērāmu rezultātu rašanos

N

2.2. PROJEKTA IESNIEDZĒJA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

14.

Projekta iesniedzējs ir valsts tūrisma politikas īstenotājs

N

15.

Projekta iesniedzējs ir samaksājis nodokļus un citus valsts vai pašvaldību noteiktos obligātos maksājumus pilnā apmērā un normatīvajos aktos noteiktajos termiņos

P

3. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

16.

Projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir lats

P

17.

Projekta iesnieguma oriģinālam ir dokumenta juridiskais spēks

N

18.

Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai un ir pievienoti visi papildus iesniedzamo dokumentu sarakstā minētie dokumenti, un tie ir noformēti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām

P

19.

Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta

P

20.

Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu – dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu vai papildinājumu

P

21.

Projekta īstenošanas ilgums nepārsniedz aktivitātē noteikto laikposmu

P

22.

Projekta iesniegums ir sagatavots un iesniegts latviešu valodā

P

23.

Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā

P

24.

Projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā

N

25.

Projekta iesniegums ir iesniegts divos eksemplāros – oriģināls un kopija (ja tas iesniegts papīra formā)

P

4. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

26.

Projekta iesniegums atbilst 13., 14., 17. un 24.vērtēšanas kritērijam, kā arī 1.vērtēšanas kritērijā ir saņēmis vismaz 20 punktu, 2. un 3.vērtēšanas kritērijā ir saņēmis katrā vismaz 10 punktu, 6.vērtēšanas kritērijā ir saņēmis vismaz vienu punktu un kopā vismaz 50 punktu, vērtējot pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem

N

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
31.12.2008