Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumus Nr. 782 "Tiesu ekspertu disciplinārlietu ierosināšanas un izskatīšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.564

Rīgā 2008.gada 21.jūlijā (prot. Nr.51 1.§)
Tiesu ekspertu disciplinārlietu izskatīšanas un sodu piemērošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Tiesu ekspertu likuma 25.panta ceturto daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka disciplinārlietas izskatīšanas un disciplinārsodu piemērošanas kārtību tiesu ekspertiem.

II. Disciplinārlietas izskatīšana

2. Lai izskatītu pret tiesu ekspertu ierosināto disciplinārlietu, izveido komisiju disciplinārlietas izskatīšanai (turpmāk – komisija) ne mazāk kā triju cilvēku sastāvā. Rīkojumā par komisijas izveidošanu norāda komisijas priekšsēdētāju un tās sastāvu.

3. Komisiju, izņemot šo noteikumu 4. un 5.punktā minētajos gadījumos, iekļaujot tās sastāvā Tiesu ekspertu padomes (turpmāk – padome) pārstāvi, izveido tiesu ekspertīžu iestādes (turpmāk – iestāde) vadītājs.

4. Komisiju izveido padomes priekšsēdētājs, ja disciplinārlieta ierosināta pret:

4.1. privāto tiesu ekspertu;

4.2. valsts tiesu ekspertu (pamatojoties uz iestādes pamatotu lūgumu izskatīt disciplinārlietu);

4.3. iestādes vadītāju, kurš veic tiesu eksperta pienākumus (pamatojoties uz attiecīgās augstākās iestādes lūgumu izskatīt disciplinārlietu).

5. Ja disciplinārlieta ierosināta pret iestādes vadītāju, kurš veic tiesu eksperta pienākumus, komisiju, iekļaujot tās sastāvā padomes pārstāvi, izveido augstākas iestādes amatpersona.

6. Ja padome izskata disciplinārlietu pret valsts tiesu ekspertu, komisijas sastāvā iekļauj attiecīgās iestādes vadītāju.

7. Komisija mēneša laikā no disciplinārlietas ierosināšanas dienas izskata disciplinārlietu – noskaidro disciplinārlietas apstākļus, konstatē disciplinārpārkāpuma esību vai neesību, apzina tā sekas un noskaidro disciplinārpārkāpuma izdarīšanā vainīgo tiesu ekspertu – un sagatavo atzinumu par to, vai ir izdarīts disciplinārpārkāpums.

8. Disciplinārlietas izskatīšanas termiņā neieskaita laiku, kurā tiesu ekspertam ir bijusi pārejoša darbnespēja vai viņš ir bijis atvaļinājumā vai komandējumā. Atzinuma sagatavošanas termiņu var pagarināt Administratīvā procesa likumā noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā.

9. Noskaidrojot disciplinārpārkāpuma apstākļus, komisija iegūst informāciju par disciplinārlietas faktiskajiem apstākļiem, apkopo un pievieno disciplinārlietai materiālus, kas pamato konstatētos apstākļus.

10. Tiesu ekspertam un personai, kurai radīts kaitējums, kā arī citai iesaistītajai personai ir pienākums pēc komisijas rakstiska pieprasījuma sniegt rakstisku vai mutisku paskaidrojumu.

11. Ja paskaidrojumu sniedz mutiski, to protokolē. Protokolu paraksta paskaidrojuma sniedzējs un komisijas priekšsēdētājs vai viņa pilnvarots komisijas loceklis. Protokolu pievieno disciplinārlietas materiāliem.

12. Nosakot disciplinārsodu, ņem vērā tiesu eksperta izdarītā disciplinārpārkāpuma raksturu, sekas un vainas formu.

13. Par katru izdarīto disciplinārpārkāpumu tiesu ekspertam piemēro tikai vienu disciplinārsodu.

14. Pēc disciplinārlietas apstākļu noskaidrošanas un izvērtēšanas komisija sagatavo atzinumu. Atzinumā norāda:

14.1. atzinuma sagatavošanas datumu un vietu;

14.2. tā lēmuma datumu un numuru, ar kuru ierosināta disciplinārlieta;

14.3. tā rīkojuma datumu un numuru, ar kuru izveidota komisija, kā arī komisijas sastāvu;

14.4. tiesu eksperta vārdu, uzvārdu un amatu;

14.5. normatīvā akta konkrēto tiesību normu, par kuras pārkāpšanu ierosināta disciplinārlieta, un tiesību normu, kurā par šo pārkāpumu paredzēta disciplināratbildība;

14.6. komisijas veiktās darbības, kā arī informāciju par termiņa pagarināšanu, ja tas tika pagarināts;

14.7. komisijas konstatētos faktus un materiālus, kuros fiksēti konstatētie apstākļi;

14.8. personu, kurai radīts kaitējums, ja tāda ir;

14.9. disciplinārlietas izskatīšanas laikā konstatēto apstākļu analīzi;

14.10. secinājumus par to, vai ir izdarīts disciplinārpārkāpums, norādot tiesību normas un apstākļus, kas pamato izdarītos secinājumus;

14.11. secinājumus par to, vai tiesu eksperts, pret kuru ierosināta disciplinārlieta, ir vainojams disciplinārpārkāpuma izdarīšanā, un tiesu eksperta vainas formu;

14.12. tiesu eksperta sniegto paskaidrojumu vērtējumu un argumentus, kuri tos atspēko vai pamato;

14.13. komisijas priekšlikumu:

14.13.1. par tiesu eksperta saukšanu pie disciplināratbildības, norādot disciplinārpārkāpumu un piemērojamo disciplinārsodu;

14.13.2. par disciplinārlietas izbeigšanu, ja disciplinārlietas izmeklēšanā konstatē, ka tiesu eksperts nav vainojams disciplinārpārkāpuma izdarīšanā vai ir iestājušies citi apstākļi, kas nepieļauj piemērot disciplinārsodu;

14.13.3. par disciplinārlietas materiālu nosūtīšanu kompetentai institūcijai jautājuma izlemšanai par tiesu eksperta saukšanu pie administratīvās vai kriminālatbildības.

15. Atzinumu paraksta visi komisijas locekļi. Ja kādam komisijas loceklim ir atsevišķas domas, tās norāda atzinumā.

16. Parakstīto atzinumu kopā ar disciplinārlietas materiāliem iesniedz iestādes vadītājam vai padomei.

III. Disciplinārsoda piemērošanas kārtība

17. Iestādes vadītājs vai padome, pamatojoties uz komisijas atzinumu, piecu darbdienu laikā pieņem lēmumu par disciplinārsoda piemērošanu vai disciplinārlietas izbeigšanu. Ja iestādes vadītājs vai padome pieņem atšķirīgu lēmumu, nevis atzinumā ieteikto, to pamato lēmumā.

18. Ja lēmumu par disciplinārsoda piemērošanu vai disciplinārlietas izbeigšanu pieņem iestādes vadītājs, lēmuma kopiju nosūta padomei.

19. Lēmums par disciplinārsoda piemērošanu, izņemot lēmumu par Tiesu ekspertu likuma 25.panta otrajā daļā noteikto sodu piemērošanu, stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots tiesu ekspertam.

20. Lēmums par Tiesu ekspertu likuma 25.panta otrajā daļā noteikto sodu piemērošanu stājas spēkā lēmumā noteiktajā termiņā un izpildāms nekavējoties.

21. Lēmuma izpildi par disciplinārsoda piemērošanu pārtrauc, ja ar tiesu ekspertu ir izbeigušās darba attiecības.

22. Lēmuma izpildi par disciplinārsoda piemērošanu atjauno, ja gada laikā pēc darba attiecību izbeigšanās tiesu ekspertu pieņem darbā vai ieceļ amatā tajā pašā vai citā tiesu ekspertīžu iestādē.

23. Tiesu eksperts uzskatāms par disciplināri nesodītu, ja gada laikā pēc disciplinārsoda piemērošanas vai no dienas, kad beigusies disciplinārsoda izpilde, tas nav izdarījis jaunu disciplinārpārkāpumu.

24. Ja piemērots disciplinārsods – piezīme, tiesu eksperts uzskatāms par disciplināri nesodītu, ja triju mēnešu laikā pēc disciplinārsoda piemērošanas tas nav izdarījis jaunu disciplinārpārkāpumu.

25. Disciplinārsoda darbības laikā tiesu ekspertu nedrīkst paaugstināt amatā.

26. Ja par tiesu eksperta rīcību ir paredzēta administratīvā atbildība vai kriminālatbildība, iestāde vai padome sagatavo disciplinārlietas materiālus un nosūta tos izskatīšanai pēc piekritības.

27. Lēmuma kopiju par disciplinārlietas ierosināšanu, disciplinārsoda piemērošanu, disciplinārlietas izbeigšanu vai vēstules kopiju par materiālu nosūtīšanu institūcijai, kura ir kompetenta lemt par tiesu eksperta saukšanu pie likumā paredzētās atbildības, pievieno tiesu eksperta personas lietai.

IV. Disciplinārlietas materiālu reģistrēšana, glabāšana un lēmumu paziņošana

28. Disciplinārlietas materiālus reģistrē un glabā institūcija, kura izskata disciplinārlietu.

29. Iestādes vadītājs vai padome nekavējoties, bet ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par disciplinārlietas ierosināšanu, disciplinārsoda piemērošanu vai disciplinārlietas izbeigšanu izsniedz tiesu ekspertam pret parakstu attiecīgo lēmumu vai nosūta to ierakstītā sūtījumā uz attiecīgās personas deklarēto dzīvesvietas adresi.

30. Lēmuma eksemplāru ar tiesu eksperta apliecinājumu par attiecīgā lēmuma saņemšanu vai pasta nodaļas izdotu apliecinājumu par ierakstītā sūtījuma nosūtīšanu pievieno disciplinārlietas materiāliem.

V. Lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana

31. Lēmumu par disciplinārsoda piemērošanu tiesu eksperts var apstrīdēt mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas:

31.1. augstākai amatpersonai – ja lēmumu pieņēmis iestādes vadītājs;

31.2. Tieslietu ministrijā – ja lēmumu pieņēmusi padome.

32. Lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

33. Ja lēmumu par disciplinārsoda piemērošanu pieņēmusi augstāka amatpersona, tiesu eksperts lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Ministru prezidents I.Godmanis

Tieslietu ministra vietā – ekonomikas ministrs K.Gerhards
25.07.2008