Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr.470

Rīgā 2008.gada 30.jūnijā (prot. Nr.44 10.§)
Svaigu augļu un dārzeņu kvalitātes un klasifikācijas prasības un kārtība, kādā novērtējama svaigu augļu un dārzeņu atbilstība tirdzniecības standartiem
Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma
4.panta ceturto daļu un 13.panta trešo daļu

1. Noteikumi nosaka svaigu augļu un dārzeņu (turpmāk – produkts) kvali­tātes, klasifikācijas un marķējuma prasības, kā arī kārtību, kādā novērtējama produkta atbilstība tirdzniecības standartiem, kas noteikti Padomes 1996.gada 28.oktobra Regulas (EK) Nr. 2200/96 par augļu un dārzeņu tirgus kopēju organizāciju I pielikumā (turpmāk – standarts).

2. Noteikumi neattiecas:

2.1. uz produktiem, kurus ieved no trešajām valstīm, ja produkti nav paredzēti komerciāliem mērķiem un viena veida produktu daudzums nav lielāks par 10 kg;

2.2. uz griezta produkta (arbūzu, meloņu, galviņkāpostu) daļām. Griezta produkta daļas drīkst izplatīt mazumtirdzniecībā, ja tās iepakotas atbilstoši normatīvajiem aktiem par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, un marķētas atbilstoši normatīvajiem aktiem par pārtikas marķēšanu.

3. Komisijas 2007.gada 21.decembra Regulas (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1580/2007), 8.pantā noteiktās koordinācijas un pārbaudes iestādes funkcijas veic Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk – dienests).

4. Dienests izveido un uztur komersantu, zemnieku saimniecību un kooperatīvo sabiedrību (turpmāk – uzņēmējs) datubāzi saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1580/2007 9.pantu.

5. Ja valsts sanitārais robežinspektors vai dienesta valsts pārtikas inspek­tors (turpmāk – inspektors) konstatē, ka produkts atbilst standartam, inspektors izraksta Komisijas regulas Nr. 1580/2007 III pielikumā minēto sertifikātu.

6. Ja inspektors konstatē, ka produkts neatbilst standartam, viņš saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1580/2007 20.panta 3.punktā noteiktajām prasībām izraksta kontroles apliecību (1.pielikums).

7. Lai novērtētu uz trešo valsti izvedamā produkta atbilstību standartam, uzņēmējs nosūta dienestam iesniegumu par produkta atbilstības novērtēšanu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

7.1. uzņēmēja nosaukums un adrese;

7.2. produkta veids;

7.3. produkta daudzums;

7.4. nosūtīšanas galamērķis;

7.5. norāde par izlietošanas mērķi;

7.6. plānotais izvešanas datums.

8. Lai varētu novērtēt no trešās valsts ievedamā produkta atbilstību standartam, uzņēmējs ne vēlāk kā 24 stundas pirms paredzētās atbilstības pārbaudes nosūta valsts robežas kontroles punkta inspektoram iesniegumu par produkta atbilstības novērtēšanu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

8.1. datums, kad produktu krava šķērsos Latvijas valsts robežu;

8.2. produkta veids, daudzums un partiju skaits.

9. Ja konstatēta ievedamā produkta partijas neatbilstība standartam, dienests saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1580/2007 12.panta 6.punktu nosūta Eiropas Komisijai un dalībvalstu koordinējošām institūcijām paziņojumu par augļu un dārzeņu neatbilstību standartam (2.pielikums).

10. Uzņēmējs sedz ar produkta ievešanu, izvešanu un atkārtotu atbilstības novērtēšanu saistītās izmaksas normatīvajos aktos par Pārtikas un veterinārā dienesta maksas pakalpojumiem noteiktajā kārtībā.

11. Visas izmaksas, kas saistītas ar produkta atpakaļnosūtīšanu, iznīcinā­šanu, nosūtīšanu pārstrādei vai izmantošanai dzīvnieku barībai, sedz uzņēmējs.

12. Uzņēmējs par produkta partiju, kurai ir piemēroti šo noteikumu 11.punktā minētie pasākumi, 10 darbdienu laikā pēc produkta saņemšanas nosūta dienestam kontroles apliecības kopiju. Kontroles apliecību ir parakstījis produkta partijas saņēmējs, apstiprinot, ka kontroles apliecībā norādītā produkta partija ir saņemta un izlietota noteiktajam mērķim.

13. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 8.jūnija noteikumus Nr.533 “Svaigu augļu un dārzeņu kvalitātes un klasifikācijas prasības un kārtība, kādā novērtējama svaigu augļu un dārzeņu atbilstība standartiem” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 95.nr.; 2005, 68.nr.).

Ministru prezidenta vietā – satiksmes ministrs A.Šlesers

Zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.470

01.JPG (63036 bytes)

02.JPG (89388 bytes)

Zemkopības ministrs M.Roze
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.470
03.JPG (93115 bytes)
Zemkopības ministrs M.Roze
03.07.2008