Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumus Nr. 565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām".
Ministru kabineta noteikumi Nr.466

Rīgā 2008.gada 30.jūnijā (prot. Nr.44 55.§)
Valsts tiesu eksperta mācību maksas un kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Tiesu ekspertu likuma 18.panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā valsts tiesu ekspertīžu iestāde (turpmāk – iestāde) sedz mācību maksu valsts tiesu ekspertam (turpmāk – eksperts) par amata pienākumu izpildei nepieciešamo zināšanu iegūšanu valsts akreditētā augstākās izglītības iestādē vai izglītības iestādē ārvalstīs (turpmāk – izglītības iestāde) un kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumus;

1.2. mācību maksas un kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumu segšanas un atmaksāšanas apmēru;

1.3. kārtību, kādā eksperts atmaksā iestādei mācību maksu un kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumus.

2. Iestāde un eksperts slēdz līgumu par mācību maksas segšanu un atmaksāšanu un kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumu segšanu un atmak­sāšanu, ja kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumu apmērs pārsniedz piecas valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas attiecīgajā saimnieciskajā gadā.

II. Mācību maksas segšana

3. Lai pieprasītu mācību maksas kompensāciju, eksperts iesniedz iestādes vadītājam attiecīgu iesniegumu. Iesniegumā norāda izglītības iestādi, studiju programmas (apakšprogrammas) nosaukumu, mācību maksas apmēru, studiju sākuma laiku un studiju ilgumu.

4. Pēc šo noteikumu 3.punktā minētā iesnieguma saņemšanas iestādes vadītāja izveidota komisija izvērtē iesniegto informāciju un to, vai zināšanas, kuras eksperts vēlas iegūt, ir nepieciešamas viņa amata pienākumu izpildei, un sniedz viedokli iestādes vadītājam.

5. Ņemot vērā šo noteikumu 4.punktā minētās komisijas viedokli, iestādes vadītājs triju darbdienu laikā pieņem lēmumu par mācību maksas segšanu vai atteikumu segt mācību maksu.

6. Lai saņemtu mācību maksas segšanai noteikto naudas summu, eksperts iesniedz iestādes vadītājam šādus dokumentus:

6.1. iesniegumu par mācību maksas segšanu (norāda kontu kredītiestādē, uz kuru jāpārskaita mācību maksas kompensācija);

6.2. izglītības iestādes izsniegtu izziņu, kas apliecina, ka eksperts uzņemts attiecīgajā izglītības iestādē (norāda studiju programmas (apakšprogrammas) nosaukumu), katrā nākamajā mācību gadā – izglītības iestādes izsniegtu izziņu, kas apliecina, ka eksperts ir sekmīgi nokārtojis attiecīgā semestra pārbaudījumus un ekspertam nav akadēmisko parādu (izņemot parādus, kuri radušies mācību plānu atšķirības dēļ un kurus pieļauj izglītības iestādes noteiktais semestra pārbaudījumu kārtošanas termiņš);

6.3. apliecinātu dokumenta kopiju, kas apliecina mācību maksas samaksu;

6.4. izglītības iestādes izsniegtu izziņu par mācību maksas apmēru attiecīgajā gadā.

7. Iestāde 10 darbdienu laikā pēc iestādes vadītāja rakstiska rīkojuma izsniegšanas par mācību maksas segšanu pārskaita rīkojumā minēto summu uz eksperta norādīto kontu kredītiestādē.

III. Kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumu segšana

8. Kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumi ir:

8.1. maksa par kursiem, semināriem vai lekcijām Latvijā vai ārvalstīs;

8.2. maksa par tiesu eksperta kvalifikācijas iegūšanu katrā nākamajā tiesu eksperta specialitātē, ja eksperts attiecīgās kvalifikācijas iegūšanai nosūtīts, pamatojoties uz iestādes vadītāja rīkojumu;

8.3. komandējuma izdevumi.

9. Šo noteikumu 8.1.apakšpunktā noteikto maksu iestāde sedz, pamatojoties uz mācību organizētāja izsniegto rēķinu.

10. Lai saņemtu šo noteikumu 8.2.apakš­punktā paredzēto izdevumu segšanai noteikto naudas summu, eksperts iesniedz iestādes vadītājam šādus dokumentus:

10.1. iesniegumu par izdevumu atmaksāšanu, kas saistīti ar kvalifikācijas paaugstināšanu attiecīgajos kursos, semināros vai lekcijās (norāda kontu kredītiestādē, uz kuru jāpārskaita minētie izdevumi);

10.2. līguma kopiju (uzrāda oriģinālu) par apmācību eksperta specialitātē;

10.3. maksājumu apliecinošos dokumentus.

11. Iestāde 10 darbdienu laikā pēc iestādes vadītāja rakstiska rīkojuma izsniegšanas par šo noteikumu 8.3.apakšpunktā minēto izdevumu segšanu pārskaita rīkojumā minēto summu uz eksperta norādīto kontu kredītiestādē (izņemot tos izdevumus, par kuriem samaksā iestāde, kas norīko ekspertu uz kvalifikācijas paaugstināšanu, atbilstoši pakalpojuma sniedzēja izsniegtam rēķinam).

IV. Mācību maksas un kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumu atmaksāšana iestādei

12. Ja likvidē iestādi, eksperta amatu vai ekspertu no amata atbrīvo veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina Veselības un darbspējas ekspertīzes ārstu komisijas atzinums, eksperts mācību maksu un kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumus iestādei neatmaksā.

13. Eksperts, kuru atbrīvo no amata un kurš pēc izglītības iestādes pabeigšanas vai kvalifikācijas paaugstināšanas nostrādājis iestādē mazāk par pieciem gadiem, atmaksā iestādei tās segto mācību maksu un kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumus pilnā apmērā.

14. Kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumus eksperts iestādei neatmaksā, ja to apmērs nepārsniedz piecas valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas attiecīgajā saimnieciskajā gadā.

15. Mācību maksu un kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumus, ko segusi iestāde, eksperts iestādei atmaksā pilnā apmērā triju mēnešu laikā pēc viņa atbrīvošanas no amata vai no dienas, kad eksperts bez attaisnojoša iemesla pārtraucis mācības izglītības iestādē vai kvalifikācijas paaugstināšanu.

16. Ja eksperts neatmaksā iestādes segto mācību maksu un kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumus šajos noteikumos noteiktajos termiņos, iestāde attiecīgo summu piedzen civilprocesuālā kārtībā.

17. Ja eksperts saskaņā ar šiem noteikumiem atmaksā iestādei tās segto mācību maksu un kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumus tajā saimnieciskajā gadā, kurā iestāde to ir segusi, atmaksāto naudas summu ieskaita attiecīgās iestādes budžetā. Citos gadījumos atmaksāto naudas summu, izņemot no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem segto mācību maksu, ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

18. Ja eksperts saskaņā ar šiem noteikumiem atmaksā mācību maksu vai kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumus, ko iestāde segusi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, šo summu ieskaita iestādes budžetā citu ekspertu apmācībai vai ieskaita atpakaļ finansējuma piešķīrējam.

Ministru prezidenta vietā – satiksmes ministrs A.Šlesers

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
02.07.2008