Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.120

Rīgā 2008.gada 27.maijā (prot. Nr.100, 1.§)

Par kuģošanas līdzekļu satiksmi Pilsētas kanālā

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 2.punktu

 

I. Vispārīgie noteikumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Pilsētas kanāls izmantojams kuģošanai.

2. Šo noteikumu mērķis ir nodrošināt Pilsētas kanāla aizsardzību no kuģošanas līdzekļu radītās krastu izskalošanas un piesārņojuma, kā arī uzlabot kuģošanas drošību.

3. Šie noteikumi neattiecas uz kuģošanas līdzekļiem, kas ir attiecīgi marķēti un aprīkoti, ja šie kuģošanas līdzekļi pilda dienesta pienākumus un tiek nodrošināta ūdens satiksmes drošība.

II. Satiksme Pilsētas kanālā

4. Pilsētas kanālā atļauta pārvietošanās ar mazizmēra kuģošanas līdzekļiem un ūdens velosipēdiem, kuru garums nav lielāks par 8 m un platums 2,3 m. Kuģojot Pilsētas kanālā, pie vidējā ilggadējā jūras līmeņa kuģošanas līdzekļa iegrime nedrīkst pārsniegt 0,7 m un augstums virs ūdens līmeņa (konstrukciju augstums) nedrīkst būt lielāks par 1,8 m. Pārvietoties ar ūdens­motocikliem Pilsētas kanālā nav atļauts.

5. Pilsētas kanālā jāpārvietojas ar minimālu ātrumu (mazākais ātrums, ar kuru kuģošanas līdzeklis saglabā vadību noteiktos apstākļos un stāvoklī), bet ne lielāku par 7 km/h.

6. Kuģošanas līdzekļa vadītājs ir atbildīgs par drošu kuģošanu Pilsētas kanālā. Kuģošanas līdzekļa vadītājam pirms iebraukšanas Pilsētas kanālā ir jāizvērtē, vai kuģošanas apstākļi ir droši, ņemot vērā kuģošanas līdzekļa gabarītus, tehnisko aprīkojumu, vadītāja pieredzi, laikapstākļu radītos kuģošanas apgrūtinājumus (ledus, plūdi, stiprs vējš), kā arī ūdens līmeņa izmaiņas.

7. Motorizētu kuģošanas līdzekļu satiksme Pilsētas kanālā atļauta vienā virzienā pa straumi no Centrāltirgus uz Andrejostu.

8. Kuģošanas līdzekļu tauvošanās pasažieru iekāpšanai un izkāpšanai no kuģošanas līdzekļiem notiek speciāli šim mērķim izveidotās īslaicīgās tauvošanās piestātnēs.

9. Noenkuroties Pilsētas kanālā aizliegts. Pietauvoties vai stāvēt atļauts tikai pie speciāli šim mērķim izveidotām piestātnēm. Apstāties aizliegts, ja tas traucē citu kuģošanas līdzekļu satiksmi.

10. Pilsētas kanālā aizliegts rīkot kuģošanas apmācības.

11. Rīgas pilsētas izpilddirektors ir tiesīgs uz laiku slēgt kuģošanu Pilsētas kanālā vai tā daļā sakarā ar publisku pasākumu rīkošanu, drošības apsvērumu dēļ vai sakarā ar ledus apstākļiem, plūdiem, remontdarbiem un citiem kuģošanu ierobežojošiem apstākļiem.

III. Atļauju kuģošanai Pilsētas kanālā izsniegšanas kārtība

12. Pilsētas kanālā atļauts kuģot ar kuģošanas līdzekļiem ar motoru tikai tiem vadītājiem, kam ir Rīgas domes izveidotas komisijas (turpmāk - Komisija) izsniegta atļauja.

13. Atļaujas kuģošanai Pilsētas kanālā tiek izsniegtas Rīgas domes Satiksmes departamenta telpās Rīgā, Ģertrūdes ielā 36.

Atļaujas saņemšanai jāiesniedz šādi dokumenti (kopijas, uzrādot oriģinālu):

13.1. mazizmēra kuģošanas līdzekļa vadīšanas tiesības apliecinošs dokuments;

13.2. mazizmēra kuģošanas līdzekļa, kuru paredzēts izmantot kuģošanai Pilsētas kanālā, reģistrācijas apliecība.

14. Kuģošanas līdzekļu vadītājiem, kuriem saskaņā ar Komisijas lēmumu ir atļauta kuģošana Pilsētas kanālā, tiek izsniegta atļauja kuģošanai Pilsētas kanālā ar noteiktu kuģošanas līdzekli ar motoru uz vienu gadu (Atļauja kuģošanai Pilsētas kanālā) un atbilstošs Komisijas izsniegts karogs, kas jālieto, kuģošanas līdzeklim pārvietojoties pa Pilsētas kanālu.

15. Komisijas lēmumu par Atļaujas kuģošanai Pilsētas kanālā piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt privātpersona var apstrīdēt, vēršoties pie Rīgas domes priekšsēdētāja, bet Rīgas domes priekšsēdētāja lēmumu par apstrīdēto atļauju vai atteikumu privātpersona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

16. Atļaujai kuģošanai Pilsētas kanālā ir jāatrodas uz kuģošanas līdzekļa, un tā jāuzrāda policijas darbiniekam pēc viņa pieprasījuma.

17. Kuģošanas līdzekļiem bez motora atļauja kuģošanai Pilsētas kanālā nav nepieciešama. Tas neatbrīvo no pārējo šo sais­tošo noteikumu prasību ievērošanas.

18. Ja tiek nodrošināta ūdens satiksmes drošība, ar Komisijas atļauju ir pieļaujamas atkāpes no šo noteikumu prasībām:

18.1. kuģošanas līdzekļiem, kas veic remontdarbus vai Pilsētas kanāla uzturēšanas darbus (padziļināšana, zīmju uzstādīšana, krasta nostiprināšana);

18.2. ūdenssporta, nevalstisko vai citu organizāciju rīkotajos pasākumos (piemēram, sacensībās, publiskos pasākumos) izmantojamajiem kuģošanas līdzekļiem;

18.3. kuģošanas līdzekļiem, kuru garums un platums pārsniedz 4.punktā norādīto, pārliecinoties, ka šāda kuģošanas līdzekļa manevrētspēja ir pietiekama drošai satiksmei Pilsētas kanālā.

IV. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par šo noteikumu neievērošanu

19. Saistošo noteikumu izpildes kontroli veic policija. Policijas tiesības kontrolēt šo saistošo noteikumu prasību izpildi nosaka likums "Par policiju" un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss.

20. Atbildība par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu tiek noteikta saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

21. Ja atkārtoti pārkāptas saistošo noteikumu prasības viena kalendārā gada laikā, Komisijai ir tiesības atcelt lēmumu par Atļaujas kuģošanai Pilsētas kanālā piešķiršanu.

V. Noslēguma jautājumi

22. Rīgas domes Satiksmes departaments ir atbildīgs par šo saistošo noteikumu izpildes novērošanu.

23. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un "5 min" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Rīgas domes priekšsēdētājs J.Birks

Rīgā 2008.gada 2.jūnijā

27.06.2008