Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.07.2020. - ... / Spēkā esošā
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.15

Liepājā 2008.gada 8.maijā (prot. Nr.7, 28.§)
Kuģošanas kārtība Liepājas ezerā Liepājas pilsētai piekrītošajā teritorijā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām43.panta pirmās daļas 2.punktu

1. Šie noteikumi nosaka kuģošanas kārtību Liepājas ezerā Liepājas pilsētai piekrītošajā teritorijā un atbildību par šo noteikumu prasību neievērošanu.

2. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuras izmanto jebkādu kuģošanas (ūdens transporta) līdzekli, kā arī nodarbojas ar rūpniecisko zveju un licencēto makšķerēšanu Liepājas ezerā.

3. Šie noteikumi nosaka kuģošanas ceļa ass līniju, kas dabā iezīmēta ar navigācijas zīmēm, saskaņā ar pielikumu.

4. Kuģošanas ceļa platums ir 50 m uz abām pusēm no dabā iezīmētās ass līnijas.

5. Kuģošanas ceļā atļauta visu veidu laivu satiksme.

6. Aizliegts:

6.1. makšķerēt un izvietot rūpnieciskās zvejas rīkus kuģošanas ceļa zonā;

6.2. izvietot zušu un zivju murdus uz ziemeļiem no līnijas, kas savieno Jauno ielu perpendikulāri ar akciju sabiedrības “Liepājas Metalurgs” izdedžu dambi;

6.3. braukt 50 metru zonā no apzīmētiem zvejas rīkiem;

6.4. braukt ar nereģistrētiem kuģošanas līdzekļiem, tai skaitā visa veida airu laivām, ja tās nav reģistrētas biedrībā “Liepājas ezeri”;

6.5. braukt miglā vai citos nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos;

6.6. iebraukt peldēšanai un pludmalēm atvēlētajās vietās;

6.7. piesārņot ūdeni ar atkritumiem un naftas produktiem.

7. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 19.03.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

8. Noteikumu kontrole un administratīvā pārkāpuma process par šo noteikumu pārkāpšanu tiek veikts saskaņā ar nozari regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

(Liepājas pilsētas domes 19.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā)

9. Administratīvā soda samaksāšana neatbrīvo vainīgās personas no pienākuma atlīdzināt šo noteikumu prasību neievērošanas rezultātā nodarītos zaudējumus.

10. Saistošie noteikumi publicējami tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
Pielikums
Liepājas pilsētas domes
2008.gada 8.maija saistošajiem noteikumiem Nr.15
Liepājas ezera kuģošanas ceļš

Nr.

p.k.

Platums, N

LKS 92

Garums, E

LKS 92

Apraksta piezīmes

1.

56o30.597’

266758

021o02.510’

317974

Ezera ziemeļu gals

2.

56o30.338’

266273

021o02.635’

318081

izdedžu dambja rajons

3.

56o30.036’

265710

021o02.701’

318125

izdedžu dambja rajons

4.

56o29.793’

265255

021o02.791’

318198

 

5.

56o29.508’

264718

021o02.996’

318385

Pret Putnu kalvu

6.

56o29.228’

264198

021o03.017’

318384

 

7.

56o28.943’

263664

021o03.128’

318476

 

8.

56o28.733’

263271

021o03.210’

318543

 

9.

56o28.532’

262895

021o03.291’

318610

 

10.

56o27.998’

261895

021o03.521’

318804

Ūdensvada brīdinājuma zīme

11.

56o27.495’

260962

021o03.520’

318763

 

12.

56o27.134’

260296

021o03.440’

318652

 

13.

56o26.873’

259815

021o03.383’

318573

 

14.

56o26.597’

259306

021o03.318’

318484

 

15.

56o26.250’

258668

021o03.205’

318341

Bārtas ietekas rajons

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
01.07.2020