Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.9

Rēzeknē 2008.gada 28.martā (prot. Nr.7, 4.p.)

Par sociālajiem pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā

Izdoti saskaņā ar LR likuma "Par pašvaldībām" 15.panta 1.d. 7 p., 43.panta 3.daļu; LR "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma" 3.panta 3.daļu, 9.panta 1.daļu, 17.panta 1.daļu

 

Noteikumos lietotie termini

Sociālie pakalpojumi - sociālā aprūpe, sociālā rehabilitācija, sociālais darbs, kas atbilst personas vajadzībām, dod iespēju pašpalīdzībai un veicina personas iesaistīšanos sabiedrības dzīvē.

Klients - persona, kas saņem sociālos pakalpojumus.

Persona - atsevišķs cilvēks, indivīds kā sabiedrisko attiecību un darbības subjekts un objekts, cilvēks ar savām sociāli nosacītajām un individuālajām īpašībām.

Bērns ar īpašām vajadzībām - bērns, kuram sakarā ar slimības, traumas vai iedzimta defekta izraisītiem orgānu sistēmas funkciju traucējumiem ir nepieciešama papildu medicīniskā un sociālā palīdzība neatkarīgi no tā, vai likumā paredzētajā kārtībā ir noteikta invaliditāte.

PORTAGE pakalpojums bērniem līdz 5 gadu vecumam - Amerikas Savienoto Valstu Viskonsīnas štata Portage pilsētas radītā agrīnā pirmsskolas vecuma apmācības un audzināšanas sistēma.

Sociālā riska ģimene - sociālā grupa, kas labklājības vai veselības stāvokļa un dzīvesveida dēļ atrodas kritiskā situācijā un var būt bīstama pati sev un apkārtējiem.

Naktspatversme - sociālā institūcija, kas personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām nodrošina naktsmītni, vakariņas un personiskās higiēnas iespējas.

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie noteikumi nosaka Rēzeknes pilsētas pašvaldībā (turpmāk - Pašvaldība) pieejamo sociālo pakalpojumu veidus, to piešķiršanas un saņemšanas kārtību.

1.2. Sociālos pakalpojumus Rēzeknes pilsētas domes (turpmāk - Dome) Sociālās aprūpes pārvaldē (turpmāk - Pārvalde) var pieprasīt persona vai viņa likumīgais pārstāvis, ja personas dzīvesvieta ir deklarēta Rēzeknes pilsētas pašvaldībā, izņemot personas, kurām nepieciešami sociālie pakalpojumi Naktspatversmē.

1.3. Pārvalde saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, Latvijas Republikas un starptautisko normatīvo aktu prasībām, kā arī Domes un Pārvaldes iekšējiem normatīviem aktiem izvērtē personas vajadzības, pieņem lēmumu par atbilstoša sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikšanu un organizē sociālā pakalpojuma saņemšanu.

1.4. Ja personai ir nepieciešami sociālie pakalpojumi Naktspatversmē, tā vēršas tieši pie sociālā pakalpojuma sniedzēja, kurš lemj par pakalpojuma nodrošināšanu.

1.5. Lai saņemtu sociālos pakalpojumus, personai vai tās likumīgajam pārstāvim ir jāiesniedz rakstisks iesniegums un attiecīgā pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti. Dokumentu saraksts un iesniegšanas vieta katram sociālajam pakalpojumam ir atspoguļoti šo saistošo noteikumu attiecīgajās nodaļās.

1.6. Lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikšanu, sagatavo Sociālo pakalpojumu nodaļas (turpmāk - Nodaļa) sociālais darbinieks vai Pārvaldes struktūrvienības vadītājs atbilstoši spēkā esošajām tiesību normām un šiem saistošajiem noteikumiem, saskaņo Nodaļas vadītājs un apstiprina Pārvaldes vadītājs.

1.7. Ja sociālais pakalpojums tiek sniegts Naktspatversmē, tad lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikšanu sagatavo Naktspatversmes vadītāja vietnieks vai sociālais darbinieks, apstiprina Naktspatversmes vadītājs.

2. Klienta tiesības

2.1. Tiesības saņemt sociālos pakalpojumus ir Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārzemniekiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Rēzeknes pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuriem piešķirts personas kods, izņemot personas, kuras ir saņēmušas termiņuzturēšanās atļauju.

2.2. Klienta tiesības:

2.2.1. bez maksas iegūt no sociālo pakalpojumu sniedzēja informāciju par iespējām saņemt sociālos pakalpojumus, to saņemšanas nosacījumiem un kārtību;

2.2.2. bez maksas saņemt no sociālā darba speciālista konsultāciju par sociālo problēmu risināšanu;

2.2.3. pieprasīt un saņemt Latvijas Republikas administratīvajos aktos minētos sociālos pakalpojumus;

2.2.4. saņemt pamatotu rakstveida atteikumu gadījumā, kad pieņemts lēmums par sociālā pakalpojuma atteikšanu;

2.2.5. līdzdarboties ar sociālā pakalpojuma saņemšanu saistītā lēmuma pieņemšanas procesā.

3. Klienta pienākumi

3.1. Klienta pienākums:

3.1.1. aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus;

3.1.2. sniegt ziņas par sevi;

3.1.3. ja nepieciešams, pakļauties ārstēšanai un atveseļošanās procesam.

3.2. Darbspējīga vecuma klientiem, kuri izmanto Naktspatversmes pakalpojumus, ir pienākums iesaistīties nodarbinātību veicinošos pasākumos (aktīvā darba meklēšanā u.c. darbos).

3.3. Ja klients atsakās pildīt vai nepilda līdzdarbības pienākumus savas situācijas uzlabošanai, sociālo pakalpojumu sniedzējs var pilnīgi vai daļēji pārtraukt sociālā pakalpojuma sniegšanu līdz šo pienākumu izpildīšanas brīdim.

4. Sociālo pakalpojumu veidi

4.1. Rēzeknes pilsētas pašvaldība nodrošina šādus sociālos pakalpojumus:

4.1.1. aprūpe mājās personām pensijas vecumā, 1. un 2.grupas invalīdiem;

4.1.2. sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija ilgstošas sociālās aprūpes iestādē personām pensijas vecumā, 1. un 2.grupas invalīdiem;

4.1.3. sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija bērniem (no 2 līdz 18 gadu vecumam);

4.1.4. sociālās aprūpes pakalpojums krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem;

4.1.5. īslaicīga sociālā aprūpe bērniem, kuri ievietoti bērnu patversmē sociālo apstākļu dēļ;

4.1.6. īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija bērniem ar īpašām vajadzībām (no 2 līdz 18 gadu vecumam);

4.1.7. PORTAGE pakalpojums bērniem (līdz 5 gadu vecumam);

4.1.8. sociālais pakalpojums Pensionāru dienas centrā pensijas vecuma personām;

4.1.9. sociālā rehabilitācija personām ar intelektuāla un fiziska rakstura attīstības traucējumiem (no 18 gadu vecuma);

4.1.10. sociālie pakalpojumi Naktspa­tversmē personām (no 18 gadu vecuma);

4.1.11. sociālā darba pakalpojumi;

4.1.12. psihologa pakalpojumi.

4.2. Pašvaldība veic šādu personu vajadzību izvērtēšanu, lai persona saņemtu šādus pakalpojumus no valsts budžeta līdzekļiem:

4.2.1. sociālā rehabilitācija personām ar funkcionāliem traucējumiem;

4.2.2. sociālā rehabilitācija politiski represētām personām;

4.2.3. sociālā rehabilitācija Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajiem dalībniekiem;

4.2.4. sociālā rehabilitācija no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem;

4.2.5. sociālā rehabilitācija no psihoaktīvām vielām atkarīgām pilngadīgām personām;

4.2.6. sociālā rehabilitācija bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām;

4.2.7. sociālā aprūpe ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem (līdz 2 gadu vecumam);

4.2.8. sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija personām ar garīga rakstura traucējumiem.

5. Aprūpe mājās

5.1. Sociālos pakalpojumus mājās nodrošina Aprūpes mājās sektors (Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, LV-4600).

5.2. Tiesības saņemt sociālos pakalpojumus mājās ir personām, kurām vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ ir grūtības veikt ikdienas darbus un savu personisko aprūpi pašu spēkiem (pensionāriem, 1. un 2.grupas invalīdiem).

5.3. Persona var saņemt minimāli nepieciešamās un paplašinātās sociālās aprūpes pakalpojumus vai atsevišķus sociālos pakalpojumus.

5.4. Minimāli nepieciešamās sociālās aprūpes pakalpojumi:

5.4.1. personiskā aprūpe;

5.4.2. ikdienas mājas darbi.

5.5. Paplašinātās sociālās aprūpes pakalpojumi un atsevišķi sociālie pakalpojumi aptver dažādus papildu pakalpojumus: pagalma uzkopšanu (zāles pļaušanu, sniega tīrīšanu, sauso lapu grābšanu), malkas sagādi, kā arī citus pakalpojumus pēc vienošanās.

5.6. Lai persona saņemtu viņa individuālajām vajadzībām atbilstošus sociālās aprūpes pakalpojumus mājās, tiek izdalīti četri aprūpes līmeņi:

5.6.1. pirmā līmeņa aprūpe ir 2 reizes nedēļā līdz 16 stundām mēnesī;

5.6.2. otrā līmeņa aprūpe ir 2 reizes nedēļā līdz 24 stundām mēnesī;

5.6.3. trešā līmeņa aprūpe ir 2 reizes nedēļā līdz 32 stundām mēnesī;

5.6.4. ceturtā līmeņa aprūpe ir 5 reizes nedēļā līdz 50 stundām mēnesī (īslaicīgie pakalpojumi līdz 3 mēnešiem).

5.7. Sociālās aprūpes pakalpojumus mājās Aprūpes mājās sektors sniedz par maksu. Klients par sociālās aprūpes pakalpojumiem maksā saskaņā ar Aprūpes mājās sektora nolikumu.

5.8. Lai saņemtu sociālo pakalpojumu mājās, personai vai viņa likumīgajam pārstāvim jāvēršas Aprūpes mājās sektorā pie sociālā darbinieka un jāiesniedz šādi dokumenti:

5.8.1. rakstisks iesniegums, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;

5.8.2. ziņas par ienākumiem (pensijas apmēru);

5.8.3. ziņas par likumīgiem apgādniekiem (ja tādi ir), viņu dzīvesvietu un sociālo statusu;

5.8.4. ģimenes ārsta izsniegta izziņa par veselības stāvokli, kontrindikāciju neesamību un atzinumu par aprūpes mājās nepieciešamību (forma 027/u);

5.8.5. invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija, ja sociālās aprūpes pakalpojumus vēlas saņemt persona ar invaliditāti;

5.8.6. dzīvesvietas deklarēšanas izziņas kopija;

5.8.7. citi dokumenti, kuri nepieciešami lēmuma pieņemšanai (pēc pieprasījuma).

5.9. Sociālās aprūpes pakalpojumus mājās pārtrauc ar Pārvaldes lēmumu, ja:

5.9.1. klients ievietots sociālās aprūpes institūcijā;

5.9.2. klients atteicies no sociālās aprūpes pakalpojuma mājās;

5.9.3. klients nepilda līgumā noteiktās saistības;

5.9.4. klients ir nomiris;

5.9.5. pēc sociālā darbinieka izvērtējuma.

6. Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā

6.1. Sociālos pakalpojumus Pensionāru sociālās aprūpes centrā (Rēznas ielā 41, Rēzeknē, LV-4603) ir tiesības saņemt pensijas vecuma personām, 1. un 2.grupas invalīdiem, kuras vecuma vai garīga un fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi, dzīvo vienas vai ar šo personu dzīvojošie ģimenes locekļi vai kopā dzīvojošās personas nevar nodrošināt minētajām personām nepieciešamo aprūpi mājās.

6.2. Pensionāru sociālās aprūpes centrā tiek uzņemtas personas uz laiku līdz 12 mēnešiem vai uz pastāvīgu laiku. Ja persona ir uzņemta uz laiku, tad tiek saglabāta iepriekšējā deklarētā dzīvesvieta.

6.3. Pašvaldības sociālo pakalpojumu saņemšanai persona vai viņa likumīgais pārstāvis vai pilnvarota persona Nodaļas sociālajam darbiniekam (Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, LV-4600, 125.a kabinetā) iesniedz šādus dokumentus:

6.3.1. rakstisku iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;

6.3.2. dokumentus, kas apliecina personas, viņa laulātā un to personu ienākumus un materiālo stāvokli, ar kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, kā arī atsevišķi dzīvojošu apgādnieku ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus;

6.3.3. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli ar norādi par medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesamību;

6.3.4. psihiatra atzinumu par speciālo kontrindikāciju neesamību un piemērotāko pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem, ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem;

6.3.5. invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija, ja sociālos pakalpojumus vēlas saņemt persona ar invaliditāti;

6.3.6. pensionāra apliecības kopiju, ja personai piešķirta vecuma pensija;

6.3.7. dzīvesvietas deklarācijas izziņa (oriģinālu);

6.3.8. citus dokumentus atbilstoši attiecīgā sociālā pakalpojuma veidam (pēc sociālā darbinieka pieprasījuma).

6.4. Nodaļas sociālais darbinieks 10 darba dienu laikā pēc 6.3.punktā minēto dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas izvērtē dokumentus un veic šādas darbības:

6.4.1. aizpilda Personas vajadzību pēc sociāliem pakalpojumiem novērtēšanas karti;

6.4.2. izvērtē Rēzeknes pilsētas pašvaldības iespējas sniegt personas vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu;

6.4.3. izvērtē personas vai viņa ģimenes locekļu līdzdarbības iespējas;

6.4.4. nosaka apmaksu personai par sociālās aprūpes pakalpojumu saņemšanu, kurai piešķirtā likumā noteiktā summa vai sociālā nodrošinājuma pabalsts, naudas summa, kas paliek tās rīcībā, nedrīkst būt mazāka par 15% no šīs personas pensijas vai valsts nodrošinājuma pabalsta apmēra;

6.4.5. sagatavo lēmumu par sociālo pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu. Lēmumu saskaņo Nodaļas vadītājs, apstiprina Pārvaldes vadītājs.

6.5. Nodaļas sociālais darbinieks visus 6.3., 6.4.1., 6.4.5.punktā minētos dokumentu oriģinālus nosūta Pensionāru sociālās aprūpes centra Aprūpes sektoram (Rēznas iela 41, Rēzeknē, LV-4603).

6.6. Ja klienta ienākumi nesedz visas izmaksas par sociālā aprūpes pakalpojuma saņemšanu Pensionāru sociālās aprūpes centrā, tad sociālās aprūpes pakalpojuma apmaksā līdzdarbojas personas apgādnieki. Pārvalde, izvērtējot apgādnieku ienākumus, LR administratīvajos aktos noteiktajā kārtībā noslēdz atsevišķu līgumu starp apgādnieku, klientu un Pārvaldi par sniegtā pakalpojuma apmaksu.

6.7. Ja klienta apgādnieks normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par trūcīgu (uzrādot trūcīgas ģimenes vai personas statusa izziņu), tad starpība starp uzturēšanās izmaksām Pensionāru sociālās aprūpes centrā vienam mēnesim un klienta samaksāto uzturmaksas daļu par sociālo pakalpojumu tiek segtas no Rēzeknes pilsētas pašvaldības budžeta.

6.8. Klienta apgādnieka līdzekļi tiek izvērtēti un pēc samaksas par sociālo pakalpojumu nedrīkst būt mazāki par summu, kura aprēķināta, reizinot valstī noteikto minimālo darba algu ar šādu koeficientu:

6.8.1. par vienas personas ģimeni - 1,0;

6.8.2. par katru nākamo apgādnieka ģimenes locekli - 0,5.

6.9. Ja apgādnieka ģimenes rīcībā esošie līdzekļi pārsniedz šo noteikumu 6.8.punktā noteikto līmeni, bet apgādnieks nevar samaksāt pilnu pakalpojuma apmaksu, kura noteikta ar Pārvaldes rīkojumu "Par uzturmaksas apstiprināšanu", apgādnieks maksā daļu no pakalpojuma maksas - starpību starp viņa ienākumu līmeni un šo noteikumu 6.8.punktā noteiktajā kārtībā aprēķināto summu, kura paliek tās rīcībā. Pārējo sociālā pakalpojuma samaksas daļu līdz pilnai apmaksai sedz no Rēzeknes pilsētas pašvaldības budžeta.

6.10. Lēmumu par sociālā pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu sagatavo Pensionāru sociālā aprūpes centra Aprūpes sektora vadītājs. Lēmumu saskaņo Nodaļas vadītājs, apstiprina Pārvaldes vadītājs šādos gadījumos:

6.10.1. ja klients vēlas dzīvot patstāvīgi ārpus Pensionāru sociālās aprūpes centra vai pāriet uz citu atbilstošu sociālās aprūpes iestādi vai specializētu ārstniecības iestādi pēc Klienta vai likumīgā pārstāvja rakstiska iesnieguma;

6.10.2. ja klientam ir iespējams izmantot sociālās aprūpes pakalpojumus mājās;

6.10.3. ja klientam atkārtotā pārbaudē noteikta 3.invaliditātes grupa un klients nav sasniedzis pensijas vecumu;

6.10.4. ja klientam invaliditātes grupa atkārtoti nav noteikta un klients nav sasniedzis pensijas vecumu;

6.10.5. ja klients pārkāpis Pensionāru sociālās aprūpes centra iekšējās kārtības noteikumus (klientam gada laikā izteikta rakstiska piezīme, rakstisks rājiens);

6.10.6. ja klients apdraud citu Klientu vai darbinieku veselību un dzīvību;

6.10.7. ja klientam vai viņa likumīgajam pārstāvim izteikts rakstisks brīdinājums par sociālās aprūpes pakalpojuma apmaksu, bet apmaksa nav veikta mēneša laikā pēc brīdinājuma saņemšanas;

6.10.8. ja klients ir nomiris.

6.11. Maksa Pašvaldības iedzīvotājiem par sociālo pakalpojumu ir noteikta, pamatojoties uz domes lēmumu.

6.12. Pensionāru sociālās aprūpes centrā sociālos pakalpojumus var saņemt personas no citām pašvaldībām, ja attiecīgā pašvaldība par personas saņemtajiem pakalpojumiem veic apmaksu pilnā apmērā. Pašvaldību savstarpējie norēķini tiek veikti, pamatojoties uz Latvijas Republikas spēkā esošiem likumdošanas aktiem. Pārvalde slēdz līgumu ar attiecīgu pašvaldību par uzturēšanās izdevumu apmaksu, pamatojoties uz Pārvaldes apstiprināto rīkojumu "Par uzturmaksas apstiprināšanu".

7. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija bērniem (no 2 līdz 18 gadu vecumam)

7.1. Sociālais pakalpojums personai no 2 līdz 18 gadu vecumam (atsevišķos gadījumos līdz vispārējās vai profesionālās izglītības iegūšanai pēc pilngadību sasniegušas personas iesnieguma izskatīšanas) tiek sniegts Bērnu patversmē (Viļānu ielā 10, Rēzeknē, LV-4601).

7.2. Bērnu patversmē tiek uzņemti:

7.2.1. bērni - bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni;

7.2.2. nepilngadīgās jaunās māmiņas, kuras palikušas bez vecāku gādības;

7.2.3. bērni, kuri tajā ievietoti sociālo apstākļu dēļ;

7.2.4. bērni, kuri uzņemti uz Valsts policijas vai Pašvaldības policijas, Rēzeknes bāriņtiesas, veselības aprūpes iestādes iesnieguma pamata;

7.2.5. krīzes situācijā nonākušas ģimenes ar bērniem;

7.2.6. bērni, kuri paši vērsušies pēc palīdzības;

7.2.7. bērni no citām pašvaldībām, pamatojoties uz Pašvaldības un Pārvaldes noslēgto līgumu atbilstoši likumdošanas aktiem.

7.3. Bērnus - bāreņus, bez vecāku gādības palikušus bērnus, nepilngadīgās jaunās māmiņas ar bērniem Bērnu patversmē uzņem, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

7.3.1. Rēzeknes bāriņtiesas lēmumu par personas ievietošanu ārpusģimenes aprūpes iestādē (kopija);

7.3.2. personas dzimšanas apliecību (oriģināls);

7.3.3. Rēzeknes bāriņtiesas izziņu par tuvākajiem radiniekiem (kopija);

7.3.4. Rēzeknes bāriņtiesas izziņu par mantas piederību (kopija);

7.3.5. dzīvesvietas deklarēšanas izziņu;

7.3.6. citiem dokumentiem, kas raksturo personas juridisko statusu:

7.3.6.1. vecāku miršanas apliecību (oriģināls);

7.3.6.2. Rēzeknes bāriņtiesas lēmumu par aprūpes tiesību atņemšanu (kopija);

7.3.6.3. Rēzeknes tiesas spriedumu par aizgādības tiesību atņemšanu (kopija).

7.3.7. personas medicīniskajiem dokumentiem.

7.4. Sociālo pakalpojumu sniegšanu pagarina, pārtrauc vai izbeidz:

7.4.1. ja klients atgriežas bioloģiskajā ģimenē, pamatojoties uz:

7.4.1.1. Rēzeknes tiesas spriedumu par aizgādības tiesību atjaunošanu,

7.4.1.2. Rēzeknes bāriņtiesas lēmumu par aprūpes tiesību atjaunošanu,

7.4.2. ja klients tiek nodots audzināšanā jaunā ģimenē (adopcijā, aizbildnībā) saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu;

7.4.3. ja klients sasniedzis 18 gadu vecumu;

7.4.4. atsevišķos gadījumos pēc vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iegūšanas, uz klienta iesnieguma pamata ar Pārvaldes lēmumu par pakalpojuma izbeigšanu;

7.4.5. ja klients tiek pārcelts uz citu sociālās aprūpes institūciju;

7.4.6. ja klients ir nomiris.

7.5. Lēmumu par pakalpojuma izbeigšanu vai pārtraukšanu sagatavo Bērnu patversmes vadītāja vietnieks sociālajā darbā, saskaņo Nodaļas vadītājs, apstiprina Pārvaldes vadītājs.

7.6. Ja bērns ievietots Bērnu patversmē un vecākiem atņemtas aizgādības tiesības, vecākiem ir pienākums veikt apmaksu par bērnam sniegtajiem ārpusģimenes sociālajiem pakalpojumiem:

7.6.1. bērna uzturēšanās izdevumus, kuri ir vienādi ar vidējām mēneša izmaksām bērnu aprūpes iestādē valstī;

7.6.2. gadījumā, ja bērnu ievieto audžuģimenē, bērna vecāku pienākums ir solidāri samaksāt Rēzeknes pilsētas pašvaldībai par bērnam izmaksāto pabalstu uzturam, pabalstu apģērbam un mīkstā inventāra iegādei.

7.7. Samaksu par bērnam sniegto sociālo pakalpojumu, saskaņā ar noslēgto līgumu, Pārvalde pieprasa vienādās daļās no abiem vecākiem, kuriem atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības.

7.8. Ja vecāki nevar veikt apmaksu par bērna ārpusģimenes aprūpi, tas nevar būt par pamatu ārpusģimenes sociālā pakalpojuma nesniegšanai. Maksa par sociālajiem pakalpojumiem šajos gadījumos tiek segta no Rēzeknes pilsētas pašvaldības budžeta un pēc tam atgūstama no vecākiem Civillikumā noteiktajā kārtībā.

7.9. Bērnu patversmē sociālos pakalpojumus var saņemt personas no citām pašvaldībām, ja attiecīgā pašvaldība par personas saņemtajiem sociālajiem pakalpojumiem veic apmaksu pilnā apmērā. Pašvaldību savstarpējie norēķini tiek veikti, pamatojoties uz Latvijas Republikas spēkā esošiem likumdošanas aktiem. Pārvalde slēdz līgumu ar attiecīgu pašvaldību par uzturēšanās izdevumu apmaksu, pamatojoties uz Pārvaldes apstiprināto rīkojumu "Par uzturmaksas apstiprināšanu".

8. Sociālās aprūpes pakalpojums krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem

8.1. Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem sociālās aprūpes pakalpojumu sniedz Bērnu patversmē (Viļānu ielā 10, Rēzeknē, LV-4601).

8.2. Lai saņemtu sociālo pakalpojumu, krīzes situācijā nonākušajai ģimenei ar bērniem vai viņu likumīgajam pārstāvim jāiesniedz Atbalsta nodaļas sociālajam darbiniekam (Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, LV-4600) šādi dokumenti:

8.2.1. personas rakstisks iesniegums, kurā jānorāda problēma un tās vēlamais risinājums;

8.2.2. jāuzrāda personas pase (bērniem - dzimšanas apliecība);

8.2.3. klienta dzīvesvietas deklarēšanas izziņa (oriģināls);

8.2.4. medicīniskā izziņa par ģimenes veselības stāvokli sociālā pakalpojuma saņemšanai;

8.2.5. Valsts policijas, pašvaldības policijas iesniegums vai Rēzeknes bāriņtiesas rakstisks iesniegums, ja klienti tiek ievietoti pēc minēto institūciju ieteikuma.

8.3. Atbalsta nodaļas sociālais darbinieks veic krīzē nonākušās ģimenes dzīves apstākļu apsekošanu un izvērtē personas vajadzību pēc sociālās aprūpes un psihosociālā atbalsta.

8.4. Atbalsta nodaļas sociālais darbinieks sagatavo lēmumu par bērna ievietošanu institūcijā - Bērnu patversmē īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojuma saņemšanai (uzturēšanās laiks līdz 6 mēnešiem). Lēmumu apstiprina Pārvaldes vadītājs.

8.5. Atbalsta nodaļas sociālais darbinieks sagatavo līgumu par krīzes situācijā nonākušo ģimeņu ar bērniem īslaicīgā sociālās aprūpes un psihosociālā pakalpojuma nodrošināšanu.

8.6. Krīzes situācijā nonākušo ģimeņu ar bērniem īslaicīgas sociālās aprūpes un psihosociālā pakalpojuma pagarināšana, pārtraukšana, izbeigšana notiek, pamatojoties uz:

8.6.1. klienta rakstisku iesniegumu;

8.6.2. Pārvaldes lēmumu, ņemot vērā Bērnu patversmes sociālā darbinieka atzinumu par sociālā gadījuma risināšanu, un līgumu par pakalpojuma nosacījumiem.

8.7. Rēzeknes pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem sociālais pakalpojums ir bezmaksas.

8.8. Bērnu patversmē sociālo pakalpojumu var saņemt personas no citām pašvaldībām, ja attiecīgā pašvaldība par personas saņemtajiem pakalpojumiem veic apmaksu pilnā apmērā. Pašvaldību savstarpējie norēķini tiek veikti, pamatojoties uz Latvijas Republikas spēkā esošiem likumdošanas aktiem. Pārvalde slēdz līgumu ar attiecīgu pašvaldību par uzturēšanās izdevumu apmaksu, pamatojoties uz Pārvaldes apstiprināto rīkojumu "Par uzturmaksas apstiprināšanu".

9. Īslaicīgs sociālās aprūpes pakalpojums bērniem, kuri ievietoti bērnu patversmē sociālo apstākļu dēļ

9.1. Bezmaksas īslaicīgu sociālās aprūpes pakalpojumu bērniem (vecumā no 2 līdz 18 gadiem), kuri ir izņemti no ģimenēm sociālo apstākļu dēļ, sniedz Bērnu patversmē (Viļānu ielā 10, Rēzeknē, LV-4601).

9.2. Lai saņemtu īslaicīgu bezmaksas sociālās aprūpes pakalpojumu Bērnu patversmē, personai vai likumīgajam pārstāvim Atbalsta nodaļas sociālajam darbiniekam ir jāiesniedz šādi dokumenti:

9.2.1. viena no vecākiem vai likumīgā pārstāvja iesniegums bērna ievietošanai Bērnu patversmē sociālo apstākļu dēļ;

9.2.2. personas dzimšanas apliecība (oriģināls);

9.2.3. medicīniskā izziņa uzņemšanai sociālās aprūpes institūcijā (oriģināls);

9.2.4. dzīvesvietas deklarēšanas izziņa (oriģināls).

9.3. Atbalsta nodaļas sociālais darbinieks veic ģimenes dzīves apstākļu apsekošanu un izvērtē personas vajadzību pēc sociālās aprūpes un psihosociālā atbalsta.

9.4. Atbalsta nodaļas sociālais darbinieks sagatavo lēmumu par ievietošanu institūcijā - Bērnu patversmē īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojuma saņemšanai (uzturēšanās līdz 1 gadam), apstiprina Pārvaldes vadītājs.

9.5. Atbalsta nodaļas sociālais darbinieks iesniedz 9.2., 9.3., 9.4.punktā minētos dokumentus Bērnu patversmes vadītāja vietniekam sociālajā darbā.

9.6. Bērniem, kuri ievietoti Bērnu patversmē sociālo apstākļu dēļ, bez maksas īslaicīgas sociālās aprūpes un psihosociālā pakalpojuma pagarināšana, pārtraukšana vai izbeigšana notiek, pamatojoties uz viena no vecākiem vai likumīgā pārstāvja iesniegumu.

9.7. Atbalsta nodaļas sociālais darbinieks sagatavo lēmumu par īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojuma pagarināšanu, pārtraukšanu vai izbeigšanu institūcijā - Bērnu patversmē. Lēmumu apstiprina Pārvaldes vadītājs.

9.8. Ja pēc īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojuma izbeigšanas situācija ģimenē nav uzlabojusies un pastāv augsts risks bērna drošībai, Atbalsta nodaļas sociālais darbinieks, pamatojoties uz Pārvaldes lēmumu, ģimenes lietu nodod tālākai izskatīšanai Rēzeknes bāriņtiesai.

9.9. Rēzeknes pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem sociālais pakalpojums ir bezmaksas.

10. Īslaicīgs sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar īpašām vajadzībām

10.1. Dienas aprūpes centrā "Īpašais bērns" (turpmāk - Centrs) tiek uzņemtas personas ar īpašām vajadzībām no 3 līdz 18 gadu vecumam, kurām dzīvesvieta deklarēta Rēzeknes pilsētas Pašvaldībā uz vecāku vai likumīgā aizbildņa iesnieguma pamata.

10.2. Lai personu no 3 līdz 5 gadu vecumam uzņemtu Centrā, viņa vecākiem vai likumīgajam aizbildnim jāvēršas pie Centra sociālā darbinieka Viļānu ielā10, Rēzeknē, LV-4601, un jāiesniedz šādi dokumenti:

10.2.1. vecāku vai personas (likumīgā aizbildņa) iesniegums;

10.2.2. personas invaliditātes apliecība (kopija);

10.2.3. Rēzeknes pilsētas Medicīniski pedagoģiskās komisijas slēdziens (kopija);

10.2.4. dzimšanas apliecība (kopija);

10.2.5. dzīvesvietas deklarēšanas izziņa (kopija);

10.2.6. bērna pārbaudes karte.

10.3. Lai personu no 5 līdz 18 gadu vecumam uzņemtu Centrā, viņa vecākiem vai likumīgajam aizbildnim jāvēršas pie Centra sociālā darbinieka (Viļānu ielā 10, Rēzeknē, LV-4601) un jāiesniedz šādi dokumenti:

10.3.1. vecāku vai personas (likumīgā aizbildņa) iesniegums;

10.3.2. personas invaliditātes apliecība (kopija);

10.3.3. valsts Medicīniski pedagoģiskās komisijas slēdziens (kopija);

10.3.4. dzimšanas apliecība (kopija);

10.3.5. dzīvesvietas deklarēšanas izziņa (kopija);

10.3.6. bērna pārbaudes karte;

10.3.7. medicīniskā karte;

10.3.8. jāuzrāda pase (ja persona sasniegusi 16 gadu vecumu).

10.4. Centra sociālais darbinieks 10 darba dienu laikā pēc 10.2. vai 10.3.punktā minēto dokumentu saņemšanas izvērtē un aizpilda personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti, sagatavo lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu un sadarbības līgumu ar vecākiem par pakalpojumu sniegšanu. Lēmumu saskaņo Nodaļas vadītājs un apstiprina Pārvaldes vadītājs. Sadarbības līgumu ar vecākiem apstiprina Centra vadītājs.

10.5. Klientam sociālo pakalpojumu sniegšanu pārtrauc vai izbeidz šādos gadījumos:

10.5.1. pamatojoties uz vecāku vai personas (likumīgā aizbildņa) iesniegumu;

10.5.2. ja klientam atrasta cita piemērotāka aprūpes vai apmācības forma;

10.5.3. ja klients sasniedzis 18 gadu vecumu;

10.5.4. ja klients ir nomiris.

10.6. Lēmumu par sociālā pakalpojuma pārtraukšanu vai izbeigšanu sagatavo Centra sociālais darbinieks, saskaņo Nodaļas vadītājs, apstiprina Pārvaldes vadītājs.

10.7. Rēzeknes pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem sociālais pakalpojums ir bezmaksas.

10.8. Daļēja maksa Rēzeknes pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem par ēdināšanas pakalpojumiem ir noteikta, pamatojoties uz Domes lēmumu.

10.9. Centrā sociālo pakalpojumu var saņemt personas no citām pašvaldībām, ja attiecīgā pašvaldība par personas saņemtajiem pakalpojumiem veic apmaksu pilnā apmērā. Pašvaldību savstarpējie norēķini tiek veikti, pamatojoties uz Latvijas Republikas spēkā esošiem likumdošanas aktiem. Pārvalde slēdz līgumu ar attiecīgu pašvaldību par uzturēšanās izdevumu apmaksu, pamatojoties uz Pārvaldes apstiprināto rīkojumu "Par uzturmaksas apstiprināšanu".

11. PORTAGE pakalpojums bērniem līdz 5 gadu vecumam

11.1. Sociālais pakalpojums ir paredzēts bērniem ar īpašām vajadzībām, kuru dzīvesvieta deklarēta Rēzeknes pilsētas pašvaldībā, uz vecāku vai likumīgā aizbildņa iesnieguma pamata.

11.2. Centrs sniedz sociālos pakalpojumus personām, kuras neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes, dienas centrus vai citas mācību iestādes praktisko dzīves iemaņu veidošanai līdz 5 gadu vecumam mājas apstākļos pēc specializētās PORTAGE apmācību sistēmas.

11.3. Lai persona saņemtu PORTAGE pakalpojumu, viņa vecākiem vai likumīgajam aizbildnim jāvēršas Centrā pie sociālā darbinieka (Viļānu ielā 10, Rēzeknē, LV-4601) un jāiesniedz šādi dokumenti:

11.3.1. vecāku vai personas (likumīgā aizbildņa) iesniegums;

11.3.2. personas invaliditātes apliecība (kopija);

11.3.3. dzimšanas apliecība (kopija);

11.3.4. dzīvesvietas deklarēšanas izziņa (kopija).

11.4. Pēc 11.3.punktā minēto dokumentu saņemšanas Centra sociālais darbinieks izvērtē minētos dokumentus un sagatavo lēmumu par PORTAGE pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu. Lēmumu saskaņo Nodaļas vadītājs, apstiprina Pārvaldes vadītājs.

11.5. Centra sociālais darbinieks sagatavo sadarbības līgumu ar vecākiem par PORTAGE pakalpojuma apmācības sistēmu.

11.6. Klientam ar īpašām vajadzībām PORTAGE pakalpojumu pārtrauc, izbeidz:

11.6.1. pamatojoties uz vecāku vai personas (likumīgā aizbildņa) iesniegumu;

11.6.2. ja klientam atrasta cita piemērotāka aprūpes vai apmācības forma;

11.6.3. ja klients sasniedzis 5 gadu vecumu;

11.6.4. ja klients nomiris.

11.7. Lēmumu par PORTAGE pakalpojuma izbeigšanu vai pārtraukšanu sagatavo Centra sociālais darbinieks, saskaņo Nodaļas vadītājs, apstiprina Pārvaldes vadītājs.

Rēzeknes pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem sociālais pakalpojums ir bezmaksas.

12. Sociālais pakalpojums Pensionāru dienas centrā

12.1. Pensionāru dienas centrs (Rēznas ielā 41, Rēzeknē, LV-4603) pensijas vecuma personām dienas laikā nodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas.

12.2. Lai saņemtu sociālo pakalpojumu, personai jāiesniedz Pensionāru dienas centra sociālajam darbiniekam šādi dokumenti:

12.2.1. personas rakstisks iesniegums;

12.2.2. invaliditāti apliecinošs dokuments (kopija), ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar invaliditāti;

12.2.3. pensionāra apliecība (kopija);

12.2.4. dzīvesvietas deklarēšanas izziņa (kopija).

12.3. Pensionāru dienas centra sociālais darbinieks 10 darba dienu laikā izvērtē iesniegtos dokumentus, aizpilda personas reģistrācijas lapu, personai sagatavo un izsniedz apliecību - "Pensionāru dienas centra apmeklētājs".

12.4. Pensionāru dienas centrs nodrošina klientiem iespēju saņemt sociālā darbinieka atbalstu, izmantot bibliotēkas pakalpojumus, pašiem organizēt un darboties aušanas un adīšanas, izšūšanas un aplikāciju veidošanas pulciņā, kā arī organizēt savu rokdarbu izstādes Pensionāru dienas centrā, iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs ārpus Pensionāru dienas centra, apmeklēt kultūras un sporta pasākumus, piedalīties mūzikas nodarbībās.

12.5. Rēzeknes pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem sociālais pakalpojums ir bezmaksas.

12.6. Daļēja maksa Rēzeknes pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem par dušas izmantošanas, veļas mazgāšanas, friziera un ēdināšanas pakalpojumiem ir noteikta, pamatojoties uz Domes lēmumu.

13. Sociālā rehabilitācija personām ar intelektuāla un fiziska rakstura attīstības traucējumiem

13.1. Pensionāru dienas centrs (Rēznas ielā 41, Rēzeknē, LV-4603) personām ar intelektuāla un fiziska rakstura attīstības traucējumiem, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu, dienas laikā nodrošina:

13.1.1. sociālās rehabilitācijas pakalpojumus;

13.1.2. brīvā laika pavadīšanas iespējas.

13.2. Lai saņemtu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, personai vai likumīgajam pārstāvim Pensionāru dienas centra sociālajam darbiniekam jāiesniedz šādi dokumenti:

13.2.1. personas vai viņa likumīgā pārstāvja iesniegums;

13.2.2. ģimenes ārsta izziņa (veidlapa Nr.027/u) ar diagnožu norādi un psihiatra slēdzienu par kontrindikāciju neesamību;

13.2.3. invaliditātes apliecība (kopija);

13.2.4. dzīvesvietas deklarēšanas izziņa (kopija);

13.2.5. izglītības dokuments (kopija);

13.2.6. foto 4x5 cm.

13.3. Pensionāru dienas centra sociālais darbinieks 10 darba dienu laikā izvērtē iesniegtos dokumentus, aizpilda personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti, sagatavo lēmumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu. Lēmumu saskaņo Nodaļas vadītājs, apstiprina Pārvaldes vadītājs.

13.4. Pensionāru dienas centra sociālais darbinieks sagatavo pakalpojuma līgumu starp Pensionāru dienas centru - pakalpojuma sniedzēju un personu vai viņa likumīgo pārstāvi - pakalpojuma saņēmēju par abu pušu pienākumiem un tiesībām.

13.5. Klientam izbeidz vai pārtrauc sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu uz lēmuma pamata. Lēmumu sagatavo Pensionāru dienas centra sociālais darbinieks, saskaņo Nodaļas vadītājs, apstiprina Pārvaldes vadītājs šādos gadījumos:

13.5.1. ja klientam invaliditātes grupa atkārtoti nav noteikta;

13.5.2. ja klients un viņa ģimene nepilda līguma saistības;

13.5.3. ja klients bez objektīva iemesla neapmeklē Pensionāru dienas centru 30 dienas (par objektīvu iemeslu uzskatāma saslimšana, izziņu apliecina likumīgais pārstāvis);

13.5.4. ja klients pārkāpis Pensionāru dienas centra iekšējās kārtības noteikumus (klientam gada laikā izteikta rakstiska piezīme vai rājiens);

13.5.5. uz klienta vai viņa likumīgā pārstāvja iesnieguma pamata;

13.5.6. ja kientam ir nepieciešami citi sociālie pakalpojumi;

13.5.7. ja klients nomiris.

13.6. Rēzeknes pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem sociālās rehabilitācijas pakalpojums personām ar intelektuāla un fiziska rakstura attīstības traucējumiem ir bezmaksas.

14. Sociālie pakalpojumi Naktspatversmē

14.1. Sociālos pakalpojumus Naktspatversmē ir tiesības saņemt personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušajiem (no 18 gadu vecuma), kuru iepriekšējā dzīvesvieta bijusi Rēzeknes pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, vēršoties tieši Naktspatversmē (Raiņa ielā 9B, Rēzeknē, LV-4600).

14.2. Bezmaksas uzturēšanās laiks Naktspatversmē ir 3 mēneši kalendārā gada ietvaros.

14.3. Lai persona saņemtu Naktspatversmes pakalpojumus, personai Naktspatversmē jāiesniedz šādi dokumenti:

14.3.1. rakstisks iesniegums, kurā jāizklāsta sava problēma;

14.3.2. jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;

14.3.3. invaliditāti apliecinošs dokuments (kopija), ja sociālos pakalpojumus vēlas saņemt persona ar invaliditāti;

14.3.4. pensionāra apliecība (kopija), ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt pensionārs;

14.3.5. dzīvesvietas deklarēšanas izziņas kopija;

14.3.6. plaušu rentgenogrāfijas izmeklējuma apraksts;

14.3.7. dermatovenerologa atzinums par izmeklējuma rezultātiem.

14.4. Naktspatversmes vadītāja vietnieks vai sociālais darbinieks 5 darba dienu laikā izvērtē iesniegtos dokumentus, sagatavo lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikšanu. Lēmumu apstiprina Naktspatversmes vadītājs.

14.5. Līdz lēmuma pieņemšanai klientam ir tiesības uzturēties Naktspatversmē no iesnieguma iesniegšanas datuma.

14.6. Pēc pieņemtā lēmuma par Naktspatversmes pakalpojuma piešķiršanu starp klientu un Naktspatversmi tiek noslēgts līgums par uzturēšanās noteikumiem Naktspatversmē. Līgumā tiek iekļauts uzturēšanās laika periods no iesnieguma reģistrēšanas dienas.

14.7. Klientam izbeidz vai pārtrauc Naktspatversmes sociālo pakalpojumu sniegšanu, sagatavojot lēmumu "Par pakalpojuma izbeigšanu". Lēmumu sagatavo Naktspatversmes vadītāja vietnieks vai sociālais darbinieks, apstiprina Naktspatversmes vadītājs, šādos gadījumos:

14.7.1. pēc klienta iesniegta rakstiska uzteikuma;

14.7.2. ja klients nepilda vai pārkāpj līguma "Par uzturēšanās noteikumiem Naktspatversmē" saistības;

14.7.3. ja klients pārkāpj Naktspatversmes iekšējās kārtības noteikumus;

14.7.4. ja tiek likvidēta vai reorganizēta Naktspatversme.

14.8. Pēc šo noteikumu 14.2.punktā minētā termiņa beigām kalendārā gada laikā klientam ir iespēja uzturēties Naktspatversmē, noslēdzot līgumu par uzturēšanās noteikumiem un līdzdalības maksājumu kārtību, pamatojoties uz apstiprinātu Domes lēmumu "Par Sociālās aprūpes pārvaldes maksas pakalpojumiem".

14.9. Sociālos pakalpojumus Naktspatversmē var saņemt personas no citām pašvaldībām, ja attiecīgā pašvaldība par personas saņemtajiem pakalpojumiem veic apmaksu pilnā apmērā. Pašvaldību savstarpējie norēķini tiek veikti, pamatojoties uz Latvijas Republikas spēkā esošiem likumdošanas aktiem. Pārvalde slēdz līgumu ar attiecīgu pašvaldību par uzturēšanās izdevumu apmaksu, pamatojoties uz Pārvaldes apstiprināto rīkojumu "Par uzturmaksas apstiprināšanu".

15. Sociālā darba pakalpojumi

15.1. Sociālā gadījuma profesionālu vadīšanu nodrošina Pārvaldes Atbalsta nodaļas un Ģimenes atbalsta centra sociālie darbinieki (Viļānu ielā 10, Rēzeknē, LV-4601):

15.1.1. riska ģimenēm un personām no sociālas atstumtības grupām;

15.1.2. bērna ārpusģimenes aprūpes laikā (īslaicīga uzturēšanās institūcijā sociālo apstākļu dēļ) nepieciešamo psihosociālo palīdzību bērna un vecāku atkalapvienošanai;

15.1.3. personām ar speciālām vajadzībām un viņu ģimeņu locekļiem;

15.1.4. atkarīgām un līdzatkarīgām personām;

15.1.5. ģimenēm, kurās kāds no ģimenes locekļiem ir ieslodzījuma vietā vai ir nosacīti notiesāts;

15.1.6. personām un ģimenēm krīzes situācijā.

15.2. Sociālā darba pakalpojumu var saņemt personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Rēzeknes pilsētas pašvaldības teritorijā.

15.3. Lai persona saņemtu sociālā darba pakalpojumu, jāvēršas Pārvaldes Atbalsta nodaļā vai Ģimenes atbalsta centrā pie sociālā darbinieka, kur personai (vai likumīgajam pārstāvim) jāiesniedz šādi dokumenti:

15.3.1. personas rakstisks iesniegums, kurā jāpamato pakalpojuma nepieciešamība;

15.3.2. jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un dzīvesvietas deklarēšanas izziņa;

15.3.3. trūcīgai personai jāiesniedz Pārvaldes nosūtījums un/vai izziņa par trūcīgas personas (ģimenes) statusa piešķiršanu (kopija).

15.4. Atbalsta nodaļas vai Ģimenes atbalsta centra sociālais darbinieks palīdz personām, ģimenēm veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus:

15.4.1. motivē patstāvīgi pieņemt lēmumus un tos īstenot;

15.4.2. piesaista nepieciešamos resursus un organizē sociālos pakalpojumus personas sociālo problēmu risināšanai;

15.4.3. sniedz klientam interesējošo informāciju par pakalpojumiem, sociālo palīdzību un veido sadarbību starp personu un pakalpojumu sniedzēju.

16. Psihologa pakalpojumi

16.1. Ģimenes atbalsta centrs (Viļānu ielā 10, Rēzeknē, LV-4601) nodrošina psihologa konsultācijas, kā arī atbalstu krīzes situācijā nonākušām ģimenēm un personām, kuras nespēj saviem spēkiem pārvarēt psiholoģiskās problēmas.

16.2. Ģimenes atbalsta centrā var saņemt šādus pakalpojumus:

16.2.1. individuālās psihologa konsultācijas un rehabilitāciju;

16.2.2. psihologa konsultācijas pāriem;

16.2.3. ģimenes konsultēšanu;

16.2.4. psiholoģisko atbalstu bērniem (līdz 18 gadu vecumam) - diagnostiku, korekciju, konsultēšanu un rehabilitāciju;

16.2.5. "uzticības" telefona pakalpojumu;

16.2.6. pašpalīdzības un psiholoģiskā atbalsta grupas;

16.2.7. preventīvos pasākumus un lekcijas vecākiem - "Topošo māmiņu skola", "Vecāku skola".

16.3. Bezmaksas psihologa konsultācijas pieejamas Rēzeknes pilsētas pašvaldībā dzīvesvietu deklarējušām personām šādos gadījumos:

16.3.1. trūcīgām personām, iesniedzot izziņu par trūcīgas personas (ģimenes) statusa piešķiršanu - (kopija);

16.3.2. Bērnu patversmes bērniem, pamatojoties uz likumīgā pārstāvja nosūtījumu;

16.3.3. ģimenei, personai, nonākušai krīzes situācijā;

16.3.4. bērniem un vecākiem, pamatojoties uz Rēzeknes bāriņtiesas nosūtījumu;

16.3.5. grūtniecēm, kuras apmeklē "Topošo māmiņu skolas" nodarbības, un viņu partneriem;

16.3.6. bērniem līdz 18 gadiem;

16.3.7. personām ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem;

16.3.8. atsevišķos gadījumos pēc sociālā darbinieka izvērtējuma, saskaņojot to ar Ģimenes atbalsta centra vadītāju.

16.4. Lai persona saņemtu psihologa pakalpojumu, jāvēršas Ģimenes atbalsta centrā pie psihologa un personai jāiesniedz un/vai jāuzrāda šādi dokumenti:

16.4.1. rakstisks iesniegums, kurā jānorāda nepieciešamība pēc pakalpojuma;

16.4.2. personu apliecinošs dokuments un dzīvesvietas deklarēšanas izziņa, uz kā pamata psihologs aizpilda "Klienta karti";

16.4.3. bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam jāiesniedz Rēzeknes bāriņtiesas vai Bērnu patversmes nosūtījums;

16.4.4. trūcīgai personai jāiesniedz Pārvaldes nosūtījums un/vai izziņa par trūcīgas personas (ģimenes) statusa piešķiršanu (kopija).

16.5. Personām, kuras nav minētas 16.3.punktā, maksa par pakalpojumiem noteikta, pamatojoties uz Domes lēmumu.

16.6. Psihologa konsultācijas kā maksas pakalpojumu var saņemt arī personas no citām pašvaldībām, ja klients vai attiecīgā pašvaldība par šo personu veic norēķinu par sniegtajiem pakalpojumiem pilnā apmērā. Pašvaldību savstarpējie norēķini tiek veikti, pamatojoties uz Latvijas Republikas spēkā esošiem likumdošanas aktiem.

17. Valsts apmaksāts sociālās rehabilitācijas pakalpojums personām ar funkcionāliem traucējumiem

17.1. Valsts apmaksātu 21 dienu ilgu Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu ir tiesīgas saņemt personas ar funkcionāliem traucējumiem, ja funkcionālie traucējumi atbilst 28.12.2004. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos Nr.1067 "Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās" noteiktajiem kritērijiem vai funkcionālo traucējumu smaguma pakāpe paaugstinās, rehabilitāciju var saņemt atkārtoti, bet ne biežāk kā reizi divos gados.

17.2. Lai saņemtu valsts apmaksātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, personai ar funkcionāliem traucējumiem jāiesniedz Nodaļas sociālajam darbiniekam (Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, LV-4600) šādi dokumenti:

17.2.1. ģimenes ārsta atzinums par to, vai personai nav medicīnisku kontrindikāciju pakalpojumu saņemšanai un ir funkcionāli traucējumi;

17.2.2. personas rakstisks iesniegums par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nepieciešamību.

17.3. Nodaļas sociālais darbinieks 10 darba dienu laikā pēc 17.2.punktā minēto dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas novērtē personas pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbu funkcionālo traucējumu smaguma pakāpi atbilstoši Bartela indeksam un sagatavo lēmumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu vai atteikšanu atbilstoši novērtējumam. Lēmumu saskaņo Nodaļas vadītājs, apstiprina Pārvaldes vadītājs. Lēmuma viens eksemplārs tiek nosūtīts personai uz dzīvesvietas adresi, otrs lēmuma eksemplārs ar visiem iesniegto dokumentu oriģināliem tiek nosūtīts Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu pārvaldei.

18. Valsts apmaksāts sociālās rehabilitācijas pakalpojums politiski represētām personām, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušām personām

18.1. Valsts apmaksātu 21 dienu ilgu Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu ir tiesīgas saņemt likuma "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" 2. un 4.pantā minētās personas reizi trijos gados un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma 15.pantā minētās personas reizi gadā - atbilstoši Nodaļas sociālā darbinieka veiktajam novērtējumam.

18.2. Lai saņemtu valsts apmaksātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu politiski represētām personām, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām personām jāiesniedz Nodaļas sociālajam darbiniekam (Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, LV-4600) šādi dokumenti:

18.2.1. personas rakstisks iesniegums par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nepieciešamību;

18.2.2. politiski represētās personas apliecības kopija, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecība vai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas apliecība (kopija, uzrādot oriģinālu);

18.2.3. ģimenes ārsta izsniegta izziņa par personas veselības stāvokli un medicīnisku kontrindikāciju neesamību sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai.

18.3. Nodaļas sociālais darbinieks normatīvajos aktos noteiktajos termiņos pakalpojuma saņemšanai izvērtē nepieciešamos dokumentus un sagatavo lēmumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu. Lēmumu saskaņo Nodaļas vadītājs, apstiprina Pārvaldes vadītājs. Lēmuma viens eksemplārs tiek nosūtīts personai uz dzīvesvietas adresi, otrs lēmuma eksemplārs ar visiem iesniegto dokumentu oriģināliem tiek nosūtīts Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu pārvaldei.

19. Valsts apmaksāts sociālās rehabilitācijas pakalpojums no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem

19.1. No psihoaktīvām vielām (alkohola, narkotiskajām, toksiskajām) vai citām apreibinošām vielām atkarīgie bērni par valsts budžeta līdzekļiem var saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, lai panāktu atteikšanos no psihoaktīvo vielu lietošanas, tādējādi uzlabojot fizisko un garīgo veselību un veicinot atgriešanos pilnvērtīgā dzīvē.

19.2. Bērni 19.1.punktā minētos pakalpojumus saņem pēc pilna motivācijas un ārstēšanās kursa pabeigšanas narkoloģiskajā ārstniecības iestādē vai pēc narkologa noteiktā ārstēšanās kursa pabeigšanas. Bērns pakalpojumus var saņemt atkārtoti, kā arī pabeigt uzsāktā pakalpojumu kursa saņemšanu pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas, ja līdz tā pilnīgai pabeigšanai atlikuši ne vairāk kā seši mēneši.

19.3. Lai bērns, kuram dzīvesvieta deklarēta Rēzeknes pilsētas pašvaldībā, varētu saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, bērna likumīgajam pārstāvim (vecāki, aizbildnis, Rēzeknes bāriņtiesa vai Bērnu patversmes vadītājs) jāiesniedz Atbalsta nodaļas sociālajam darbiniekam (Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, LV-4600) šādi dokumenti:

19.3.1. rakstisks iesniegums par nepieciešamību saņemt pakalpojumu;

19.3.2. sertificēta narkologa atzinums par sociālās rehabilitācijas nepieciešamību, kurā norādīta diagnoze, vēlamais sociālās rehabilitācijas ilgums un norāde, ka bērnam nav kontrindikāciju pakalpojuma saņemšanai;

19.3.3. izraksts no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par bērna vispārējo veselības stāvokli (veidlapa Nr.027/u).

19.4. Pēc bērna likumīgā pārstāvja iesnieguma saņemšanas Atbalsta nodaļas sociālais darbinieks:

19.4.1. 3 darba dienu laikā novērtē bērna sociālo vidi, kontaktus un sastāda novērtējuma aktu;

19.4.2. 3 darba dienu laikā pēc šo noteikumu 19.3.punktā minēto dokumentu saņemšanas (ja dokumenti atbilst noteiktajām prasībām) sagatavo lēmumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas nepieciešamību specializētā rehabilitācijas institūcijā (uzturēšanās no 3 līdz 18 mēnešiem). Lēmumu apstiprina Pārvaldes vadītājs. Lēmums kopā ar iesniegto dokumentu oriģināliem tiek nosūtīts Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu pārvaldei;

19.4.3. laika posmā, kad bērns atrodas sociālās rehabilitācijas institūcijā, vai arī pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas veic sociālo darbu ar viņa ģimeni, personām, kuras dzīvo kopā ar bērnu vienā mājsaimniecībā, kā arī citām personām, kuras ietekmē bērna sociālo uzvedību;

19.4.4. sadarbojas ar sociālās rehabilitācijas institūcijām, nodrošinot informā­cijas apmaiņu un veicinot bērna integrāciju sabiedrībā;

19.4.5. ja nepieciešams, nodrošina bērnu un viņa likumīgo pārstāvi ar transportu, lai viņi nokļūtu sociālās rehabilitācijas institūcijā.

20. Valsts apmaksāts sociālās rehabilitācijas pakalpojums no psihoaktīvām vielām atkarīgām pilngadīgām personām

20.1. No psihoaktīvām vielām (alkohola, narkotiskajām, toksiskajām) vai citām apreibinošām vielām atkarīgas pilngadīgas personas par valsts budžeta līdzekļiem var saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, lai panāktu atteikšanos no psihoaktīvo vielu lietošanas, tādējādi uzlabojot fizisko un garīgo veselību un veicinot atgriešanos pilnvērtīgā dzīvē.

20.2. Pilngadīgas personas, kuras ir atkarīgas no psihoaktīvām vielām, valsts apmaksātus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņem pēc pilna ārstēšanās kursa saņemšanas. Pilngadīga persona sociālās rehabilitācijas pakalpojumus var saņemt atkārtoti, bet ne biežāk kā reizi divos gados.

20.3. Lai pilngadīga persona varētu saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, tā iesniedz Atbalsta nodaļas sociālajam darbiniekam (Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, LV-4600) šādus dokumentus:

20.3.1. rakstisku iesniegumu par nepieciešamību saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu;

20.3.2. sertificēta narkologa atzinumu par sociālās rehabilitācijas nepieciešamību, kurā norādīta diagnoze, informācija par pabeigtu ārstēšanās kursu, vēlamais sociālās rehabilitācijas ilgums un norāde, ka personai nav kontrindikāciju pakalpojuma saņemšanai;

20.3.3. izrakstu no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par personas vispārējo veselības stāvokli (veidlapa Nr.027/u).

20.4. Atbalsta nodaļas sociālais darbinieks pēc šo noteikumu 20.3.punktā minēto dokumentu saņemšanas:

20.4.1. 3 darba dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas (ja dokumenti atbilst noteiktajām prasībām) sagatavo lēmumu par valsts apmaksāta sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas nepieciešamību specializētā sociālās rehabilitācijas institūcijā. Lēmumu apstiprina Pārvaldes vadītājs. Lēmumu ar iesniegto dokumentu oriģināliem nosūta Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu pārvaldei;

20.4.2. laika posmā, kad pilngadīgā persona atrodas sociālās rehabilitācijas institūcijā vai arī pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas veic sociālo darbu ar viņas ģimeni, personām, kuras dzīvo ar viņu vienā mājsaimniecībā, kā arī citām personām, kas ietekmē attiecīgās personas sociālo uzvedību;

20.4.3. sadarbojas ar sociālās rehabilitācijas institūcijām, nodrošinot informācijas apmaiņu un veicinot personas integrāciju sabiedrībā.

21. Valsts apmaksāts sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām

21.1. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi tiek sniegti bērnam, kurš ir prettiesisko darbību - noziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālas izmantošanas, vardarbības vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības - upuris. Bērnam par valsts budžeta līdzekļiem sniedzama nepieciešamā palīdzība, lai viņš atgūtu fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā.

21.2. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām, sniedz dzīvesvietā (ne vairāk par desmit 45 minūšu konsultācijām) vai rehabilitācijas institūcijā (sociālās rehabilitācijas kurss līdz 30 dienām) un finansē no valsts budžeta līdzekļiem.

21.3. Atbalsta nodaļas sociālais darbinieks (Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, LV-4600) vai Ģimenes atbalsta centra psihologs (Viļānu ielā 10, Rēzeknē, LV-4601) pēc cietušā bērna vecāku, aizbildņa vai Rēzeknes bāriņtiesas pieprasījuma 10 darba dienu laikā sniedz atzinumu, kurā iekļauj informāciju:

21.3.1. par psiholoģisko traumu pazīmēm;

21.3.2. par nepieciešamajiem rehabilitācijas pasākumiem;

21.3.3. par nepieciešamo palīdzību, kuru vēlams saņemt dzīvesvietā vai rehabilitācijas institūcijā;

21.3.4. vai nepieciešams, lai kopā ar bērnu sociālās rehabilitācijas institūcijā uzturas bērna vecāki vai likumīgais pārstāvis.

21.4. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu bērna dzīvesvietā vai rehabilitācijas institūcijā organizē Atbalsta nodaļas sociālais darbinieks, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

21.4.1. bērna vecāku, likumīgā aizbildņa vai Rēzeknes bāriņtiesas iesniegumu;

21.4.2. psihologa vai sociālā darbinieka atzinumu;

21.4.3. izrakstu no bērna medicīniskās kartes par saņemto ārstēšanu un medicīnisko rehabilitāciju (ja tāda izsniegta).

21.5. Atbalsta nodaļas sociālais darbinieks 3 darba dienu laikā pēc šo noteikumu 21.4.punktā minēto dokumentu saņemšanas izsniedz nosūtījumu bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām, uz sociālo rehabilitāciju dzīvesvietā un sagatavo līgumu ar likumā "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām" noteiktajā kārtībā izvēlētu pakalpojuma sniedzēju vai izsniedz nosūtījumu bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām, uz sociālās rehabilitācijas institūciju. Līgumu apstiprina Pārvaldes vadītāja.

22. Valsts apmaksāts sociālās aprūpes pakalpojums ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā bērniem bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem līdz 2 gadu vecumam

22.1. Valsts apmaksāts sociālās aprūpes pakalpojums ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā tiek sniegts bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem līdz 2 gadu vecumam.

22.2. Lai nodrošinātu pakalpojuma saņemšanu bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam līdz 2 gadu vecumam, Rēzeknes bāriņtiesai jāiesniedz Atbalsta nodaļas sociālajam darbiniekam šādi dokumenti:

22.2.1. bērna likumīgā pārstāvja iesniegums;

22.2.2. bērna statusu apliecinoši dokumenti vai Rēzeknes bāriņtiesas lēmums par aprūpes tiesību atņemšanu bērna vecākiem un Rēzeknes bāriņtiesas lēmums par bērna ievietošanu sociālās aprūpes iestādē;

22.2.3. ārsta atzinums par bērna vispārējo veselības stāvokli un medicīnisko kontrindikāciju neesamību;

22.2.4. dzimšanas apliecības kopija;

22.2.5. bērna vecāku dzīvesvietas deklarēšanas izziņa.

22.3. Ja persona pieprasījusi valsts finansētu sociālās aprūpes pakalpojumu, Atbalsta nodaļas sociālais darbinieks 10 darba dienu laikā izvērtē personas statusa atbilstību pakalpojuma saņemšanai un sagatavo lēmumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nepieciešamību. Lēmumu apstiprina Pārvaldes vadītājs.

22.4. Lēmumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nepieciešamību un iesniegto dokumentu oriģinālus nosūta Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu pārvaldei.

23. Valsts apmaksāts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem

23.1. Lai saņemtu valsts apmaksātus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus speciālizētā ilgstošas sociālās aprūpes iestādē, personām jāiesniedz Nodaļas sociālajam darbiniekam (Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, LV-4600) šādi dokumenti:

23.1.1. personas vai likumiskā pārstāvja rakstisks iesniegums, kurā jānorāda problēma un tās vēlamais risinājums;

23.1.2. ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli ar norādi par medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesamību;

23.1.3. psihiatra atzinums par speciālo kontrindikāciju neesamību un piemērotāko pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem, ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem;

23.1.4. invaliditāti apliecinošs dokuments (kopija);

23.1.5. citi dokumenti (pēc sociālā darbinieka pieprasījuma).

23.2. Nodaļas sociālais darbinieks normatīvajos aktos noteiktajos termiņos pēc 23.1.punktā minēto dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas izvērtē dokumentus, apmeklē personu dzīvesvietā un aizpilda dzīvesvietas pārbaudes aktu (ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai), sagatavo lēmumu par sociālā pakalpojuma nepieciešamību vai atteikšanu. Lēmumu saskaņo Nodaļas vadītājs, apstiprina Pārvaldes vadītājs.

23.3. Nodaļas sociālais darbinieks visus 23.1.punktā minēto dokumentu oriģinālus un pieņemto lēmumu nosūta Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu pārvaldei.

24. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma apmaksas kārtība

24.1. Katra klienta vai viņa apgādnieka pienākums ir samaksāt par saņemtajiem sociālajiem pakalpojumiem normatīvajos aktos un Domes lēmumā noteiktajā apmērā.

24.2. Savu iespēju robežās Dome var paplašināt to personu loku, kurām sociālie pakalpojumi tiek sniegti bezmaksas.

24.3. Klients vai viņa apgādnieki norēķinās par saņemtajiem sociālajiem pakalpojumiem līgumā noteiktajā kārtībā.

24.4. Fiziskām personām ir tiesības nodod savas īpašuma tiesības par mantu Rēzeknes pilsētas pašvaldībai, savukārt Rēzeknes pilsētas pašvaldība jebkurā gadījumā garantē sociālā pakalpojuma piešķiršanu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

24.5. Tiesības uz sociālajiem pakalpojumiem saglabājas trīs gadus pēc tā kalendārā gada beigām, kurā tās radušās.

25. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

25.1. Lēmums par sociālā pakalpojuma piešķiršanu, atteikšanu, izbeigšanu, pagarināšanu vai pārtraukšanu tiek izsniegts klientam pret parakstu vai izsūtīts pa pas­tu, kurā norādīta lēmuma apstrīdēšanas kārtība un lēmuma spēkā stāšanās diena.

25.2. Lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu, atteikšanu, izbeigšanu, pagarināšanu vai pārtraukšanu klients ir tiesīgs apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot rakstisku iesniegumu Rēzeknes pilsētas domei Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, LV-4601, viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

25.3. Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratītavajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010) Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

26. Noslēguma noteikumi

26.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 45.panta 3. un 4.daļā noteikto kārtību.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs J.G.Vjakse

25.04.2008