Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 12.08.2016. - 23.11.2018. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumus Nr. 706 "Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs veicamo notariālo funkciju noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.283

Rīgā 2008.gada 21.aprīlī (prot. Nr.25 6.§)
Noteikumi par notariālo funkciju veikšanu Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās
Izdoti saskaņā ar likuma "Konsulārais reglaments" 14.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā konsulārā amatpersona veic notariālās funkcijas Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs (turpmāk - pārstāvniecības), un šo funkciju apjomu.

2. Ārlietu ministrija iesniedz Tieslietu ministrijā un Latvijas Zvērinātu notāru padomē to konsulāro amatpersonu sarakstu, kuras ir tiesīgas veikt notariālās funkcijas, kā arī informē minētās institūcijas par izmaiņām šajā sarakstā.

3. Pirms uzsākt notariālās funkcijas, konsulārā amatpersona iesniedz Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā sava paraksta un pārstāvniecības zīmoga nospieduma paraugus trijos eksemplāros. Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments vienu parauga eksemplāru nodod Tieslietu ministrijai, otru - Latvijas Zvērinātu notāru padomei.

4. Konsulārā amatpersona notariālās funkcijas veic attiecīgās pārstāvnie­cības darba laikā pārstāvniecības telpās vai nosaka atsevišķas dienas vai stundas, kad tā veic tikai notariālās funkcijas.

5. Veicot notariālās funkcijas, konsulārā amatpersona iekasē valsts node­vu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, kas nosaka valsts nodevas likmes par notariālo darbību izpildi, ko veic konsulārās amatpersonas ārvalstīs.

6. Personām, kuras nevar ierasties pie konsulārās amatpersonas, tā drīkst taisīt aktus un apliecinājumus šo personu atrašanās vietā un arī ārpus darba laika, par to iekasējot papildu samaksu saskaņā ar normatīvo aktu par Ārlietu ministrijas sniegto konsulāro maksas pakalpojumu cenrādi.

7. Konsulārā amatpersona notariālās funkcijas veic:

7.1. tās konsulārajā apgabalā pastāvīgi dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, Latvijas nepilsoņiem un personām, kurām Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka, bēgļa vai alternatīvais statuss un kuri Iedzīvotāju reģistra likumā noteiktajā kārtībā ir paziņojuši par savas dzīvesvietas adresi ārvalstī;

7.2. tiem Latvijas pilsoņiem, Latvijas nepilsoņiem un personām, kurām Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka, bēgļa vai alternatīvais statuss, kas neatbilst šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minētajām prasībām, – tikai konsulārās palīdzības ietvaros;

7.3. ārzemniekam izņēmuma gadījumā, ja saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nepieciešama notariālā akta vai notariālā apliecinājuma forma, kādu neparedz attiecīgās ārvalsts normatīvie akti, un ja šo notariālo aktu vai notariālo apliecinājumu ir nepieciešams izmantot Latvijas Republikā.

(MK 09.08.2016. noteikumu Nr. 522 redakcijā)

8. Konsulārā amatpersona veic notariālās funkcijas tikai savā konsulārajā apgabalā. Notariālajām funkcijām, ko konsulārā amatpersona veikusi citā konsulārajā apgabalā, nav notariālās darbības spēka.

9. Konsulārā amatpersona veic šādas funkcijas:

9.1. notariālo aktu formā taisa pilnvaras un piekrišanu bērnu un personu ar ierobežotu rīcībspēju interešu pārstāvībai. Minētie dokumenti notariālo aktu formā citos gadījumos tiek taisīti tikai tad, ja tas ir nepieciešams konsulārās palīdzības ietvaros vai ja saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nepieciešama notariālā akta vai notariālā apliecinājuma forma, kādu neparedz attiecīgās ārvalsts normatīvie akti;

9.2. taisa apliecinājumus;

9.3. izsniedz izrakstus no notariālo aktu grāmatas, aktu un apliecinājumu reģistra.

(Grozīts ar MK 09.08.2016. noteikumiem Nr. 522)

10. Konsulārā amatpersona apliecina:

10.1. paraksta īstumu (arī tulkotāja paraksta īstumu);

10.2. to, ka persona ir dzīva;

10.3. noraksta un tulkojuma pareizību.

(MK 09.08.2016. noteikumu Nr. 522 redakcijā)

11. Konsulārā amatpersona ved:

11.1. reģistrus aktu un apliecinājumu ierakstīšanai;

11.2. notariālo aktu grāmatas.

12. Konsulārās amatpersonas reģistrus un aktu grāmatas glabā pārstāvnie­cības arhīvā.

13. Kārtību, kādā konsulārās amatpersonas ved un arhivē reģistrus un aktu grāmatas, nosaka ārlietu ministrs.

(MK 09.08.2016. noteikumu Nr. 522 redakcijā)

14. Ja konsulārā amatpersona ir pārcelta, atcelta, atbrīvota vai atstādināta no amata vai mirusi, pārstāvniecības zīmogus, grāmatas, lietas un aktus pārņem tās pēctecis šajā amatā, sastādot aktu.

Ministru prezidents I.Godmanis

Ārlietu ministrs M.Riekstiņš
12.08.2016