Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.265

Rīgā 2008.gada 15.aprīlī (prot. Nr.24 12.§)
Kārtība, kādā piešķir valsts mērķdotācijas pašvaldību apvienošanās projektu sagatavošanai
Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2008.gadam" 28.pantu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts mērķdotācijas pašvaldību apvienošanās projektu sagatavošanai (turpmāk - valsts mērķdotācija).

2. Valsts mērķdotāciju piešķir un izmaksā par pašvaldību apvienošanās projekta (turpmāk - apvienošanās projekts) sagatavošanu atbildīgajai paš­valdībai, pamatojoties uz reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra (turpmāk - ministrs) rīkojumu.

3. Valsts mērķdotāciju piešķir, lai izstrādātu apvienošanās projektu noteikumos par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo iedalījumu (turpmāk - administratīvi teritoriālā iedalījuma noteikumi) paredzētajai novada adminis­tratīvajai teritorijai, ja pašvaldību grupu, kurā pašvaldības ir pieņēmušas lēmumu par apvienošanās projekta izstrādi, veido vairāk nekā puse no administratīvi teritoriālā iedalījuma noteikumos paredzētajām novadu veido­jošām pašvaldībām.

4. Valsts mērķdotāciju piešķir šādā apmērā:

4.1. līdz 4000 latu, ja administratīvi teritoriālā iedalījuma noteikumos novadu, kuram izstrādā apvienošanās projektu, veido līdz četrām vietējām pašvaldībām;

4.2. līdz 7000 latu, ja administratīvi teritoriālā iedalījuma noteikumos novadu, kuram izstrādā apvienošanās projektu, veido no piecām līdz deviņām vietējām pašvaldībām;

4.3. līdz 10 000 latu, ja administratīvi teritoriālā iedalījuma noteikumos novadu, kuram izstrādā apvienošanās projektu, veido 10 un vairāk vietējo pašvaldību

5. Lai saņemtu valsts mērķdotāciju, par apvienošanās projekta saga­tavošanu atbildīgā pašvaldība Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā (turpmāk - ministrija) iesniedz šādus dokumentus:

5.1. pašvaldību grupas pieteikumu par apvienošanās projekta saga­tavošanu;

5.2. attiecīgajā pašvaldību grupā ietilpstošo pašvaldību domju (padomju) lēmumus par apņemšanos sagatavot apvienošanās projektu saskaņā ar Administratīvi teritoriālās reformas likuma 8.pantu un par to, ka apvienošanās projektu sagatavos viena no pašvaldībām;

5.3. apvienošanās projekta izstrādes izdevumu tāmi (pasākumu un aktivitāšu līmenī) un priekšlikumus par apvienošanās projekta izpildes termiņu, kas nepārsniedz sešus mēnešus no valsts mērķdotācijas piešķiršanas dienas.

6. Ministrija divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu 5.punktā minēto dokumentu saņemšanas izvērtē to atbilstību Administratīvi teritoriālās reformas likuma 2.pantā noteiktajam reformas mērķim.

7. Ja iesniegtie dokumenti atbilst Administratīvi teritoriālās reformas likuma 2.pantā noteiktajam reformas mērķim, ministrija divu nedēļu laikā pēc dokumentu izvērtēšanas sagatavo ministra rīkojuma projektu par valsts mērķdotācijas piešķiršanu apvienošanās projekta sagatavošanai (turpmāk - rīkojums) saskaņā ar valsts pamatbudžeta apakšprogrammas 25.04.00 "Mērķdotācija pašvaldību apvienošanas projektu sagatavošanai un dotācijas pašvaldībām Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei" finansēšanas plānu.

8. Ja iesniegtie dokumenti neatbilst Administratīvi teritoriālās reformas likuma 2.pantā noteiktajam reformas mērķim vai nav izpildīta šo noteikumu 3.punktā noteiktā prasība, ministrija divu nedēļu laikā pēc dokumentu izvērtēšanas nosūta par apvienošanās projekta sagatavošanu atbildīgajai pašvaldībai pamatotu atteikumu piešķirt valsts mērķdotāciju.

9. Ja valsts budžetā apvienošanās projektu sagatavošanai paredzētie finanšu līdzekļi ir izlietoti, iesniegtos dokumentus izvērtē šajos noteikumos paredzētajā kārtībā, bet ministrija rīkojuma projektu sagatavo un ministrs rī­kojumu paraksta pēc attiecīgā finansējuma piešķiršanas budžeta apakš­programmā.

10. Ministra parakstīto rīkojumu ministrija piecu darbdienu laikā nosūta par apvienošanās projekta sagatavošanu atbildīgajai pašvaldībai.

11. Par apvienošanās projekta sagatavošanu atbildīgā pašvaldība 10 darb­dienu laikā pēc rīkojuma saņemšanas paziņo ministrijai pašvaldības norēķinu kontu Valsts kasē.

12. Ministrija piecu darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas par norēķinu kontu pārskaita piešķirto valsts mērķdotāciju attiecīgās pašvaldības norādītajā norēķinu kontā Valsts kasē.

13. Par apvienošanās projekta sagatavošanu atbildīgā pašvaldība reizi divos mēnešos (līdz pirmajam datumam) iesniedz ministrijā pārskatu par apvienošanās projekta izstrādes gaitu un valsts mērķdotācijas izlietojumu (pielikums).

Ministru prezidents I.Godmanis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
Pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.265
Pārskats par apvienošanās projekta izstrādes gaitu un piešķirtās valsts mērķdotācijas izlietojumu
03.JPG (55641 bytes)
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
19.04.2008