Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.130

Rīgā 2008.gada 26.februārī (prot. Nr.12 28.§)
Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.9.aktivitāti "Augstas kvalifikācijas darbinieku piesaiste"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Cilvēk­resursi un nodarbi­nātība" papildinājuma 1.3.prioritātes "Nodarbinātības veicinā­šana un sabiedrības veselības pasākumi" 1.3.1.pasākuma "Nodarbinātība" 1.3.1.9.aktivitāti "Augstas kvalifikācijas darbinieku piesaiste" (turpmāk - aktivitāte);

1.2. Eiropas Sociālā fonda projektu (turpmāk - projekts) iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības projekta iesniedzējam;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī sadarbības iestādes funkcionālās pado­tības formu.

2. Aktivitātes mērķis ir paaugstināt komersantu konkurētspēju un veicināt komersantos pētniecisku aktivitāti, jaunradītās darba vietās piesaistot augsti kva­lificētus darbiniekus, kas risinātu konkrētas tehnoloģiskas problēmas vai attīstītu jaunus produktus.

3. Aktivitātes mērķa grupa ir komersanti un fiziskas personas - dokto­rantūras studenti, akadēmisko iestāžu un institūtu pētniecības darbinieki un aug­sti kvalificēti speciālisti. Aktivitātes ietvaros sasniedzamie uzraudzības rādītāji ir piesaistīto augsti kvalificēto darbinieku skaits jaunradītajās darba vietās uzņē­mumos.

4. Aktivitātes īstenošanas veids ir atklāta projektu iesniegumu atlase.

5. Aktivitātes īstenošanu nodrošina atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde. Atbildīgās iestādes funkcijas veic Ekonomikas ministrija. Sadarbības iestā­des funkcijas veic valsts aģentūra "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra". Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

6. Atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes kompetence:

6.1. atbildīgās iestādes kompetence:

6.1.1. nodrošināt aktivitātes īstenošanu, uzraudzību un kontroli;

6.1.2. piemērot n+2 un n+3 principu aktivitātes līmenī, īstenojot Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006 (publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī Nr. L 210, 31.07.2007., 25.-78.lp.), ar ko paredz vispārīgus no­teikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Ko­hēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk - Padomes Regula Nr. 1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu;

6.2. sadarbības iestādes kompetence:

6.2.1. izveidot projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju;

6.2.2. pirms projektu iesniegumu iesniegšanas izstrādāt, apstiprināt un publicēt sadarbības iestādes mājaslapā internetā projektu iesnieguma veid­la­pas aizpildīšanas metodiku, projektu iesnie­gumu atlases un vērtēšanas kārtību, pro­jektu iesniegumu vērtēšanas veid­lapu, līguma paraugu par projekta īste­nošanu, starpposma un noslēguma pārskata formu, kā arī izdevumus apliecinošo dokumentu sarakstu;

6.2.3. izstrādāt vērtēšanas komisijas darbības kārtību;

6.2.4. veikt projektu iesniegumu atlasi un nodrošināt vērtēšanu pēc vērtē­šanas metodikas saskaņošanas ar atbildīgo iestādi;

6.2.5. pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstip­rināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un informēt par to projekta iesniedzēju;

6.2.6. izvērtēt un pieņemt lēmumu par projekta grozījumiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

6.2.7. sniegt informāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu, projekta īstenošanu un līguma nosacījumu izpildi;

6.2.8. slēgt līgumu ar finansējuma saņēmēju par projekta īstenošanu;

6.2.9. nodrošināt aktivitātes ietvaros apstiprināto projektu uzraudzību un kontroli, tai skaitā n+2 un n+3 principu projektu līmenī, īstenojot Padomes Regulas Nr. 1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu;

6.2.10. analizēt problēmas aktivitātes un projektu īstenošanā, kā arī sniegt atbildīgajai iestādei priekšlikumus par aktivitātes un projektu īstenošanas uzla­bošanu;

6.2.11. pārbaudīt un apstiprināt finansējuma saņēmēja maksājuma pieprasījumu un sagatavot izdevumu deklarāciju;

6.2.12. sniegt sabiedrībai informāciju un nodrošināt publicitāti jau­tājumos, kas saistīti ar aktivitātes īstenošanu un ar aktivitātes ietvaros iesnieg­tajiem projektu iesniegumiem;

6.2.13. nodrošināt datu uzkrāšanu Eiropas Savienības fondu vadības infor­mācijas sistēmā par projektu iesniegumiem un projektiem.

7. Aktivitāti finansē no Eiropas Sociālā fonda lī­dzekļiem. Kopējais aktivitātes ietvaros pieejamais Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 4 919 628 lati.

II. Projekta iesniedzējam noteiktās prasības

8. Aktivitātes ietvaros finansējumu var saņemt komercreģistrā reģistrēts ko­mersants.

9. Aktivitātes ietvaros finansējumu var saņemt šo noteikumu 8.punktā minētais komersants, lai nodarbinātu inženierus, zinātniekus vai citus augsti kvalificētus speciālistus.

10. Aktivitātes ietvaros nevar pretendēt uz finansējumu, ja projekta iesniedzējs pro­jektu īsteno kādā no neatbalstāmajām nozarēm (1.pielikums):

10.1. tērauda rūpniecība;

10.2. sintētisko šķiedru ražošana;

10.3. lauksaimniecības produktu ražošana;

10.4. zivsaimniecība un akvakultūra;

10.5. ogļu rūpniecība;

10.6. alkoholisko dzērienu ražošana;

10.7. tabakas izstrādājumu ražošana;

10.8. kuģu būve;

10.9. tirdzniecība;

10.10. finanšu starpniecība;

10.11. komercpakalpojumi;

10.12. azartspēles.

11. Finansējuma piešķiršanas vispārīgie nosacījumi:

11.1. finansējumu var saņemt, lai pie komersanta nodarbinātu inženierus, zi­nāt­­­niekus vai citus augsti kvalificētus speciālistus uz laiku no sešiem mēne­šiem līdz 24 mēnešiem;

11.2. darbinieks uzsāk darbu pie komersanta ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc tam, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu;

11.3. finansējumu var saņemt projekta iesniedzējs, ja:

11.3.1. tas ar tiesas lēmumu nav atzīts par maksātnespējīgu (tai skaitā neatrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā), tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai saskaņā ar komercreģistra informāciju tas neatrodas likvidācijas procesā;

11.3.2. tam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu un citu valsts vai pašvaldību noteikto obligāto maksājumu parādu;

11.3.3. tas nav sniedzis nepatiesu informāciju sadarbības iestādei saistībā ar struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanu;

11.3.4. tā interesēs fiziska persona nav izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu inte­reses, un saskaņā ar Krimināllikumu tam nav piemēroti piespiedu ietek­mēšanas līdzekļi;

11.3.5. tas nav saņēmis finansējumu vai neparedz saņemt finansējumu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros no vietējiem, reģionā­lajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem;

11.3.6. tas ir ievērojis vai nav pārkāpis finansējuma saņemšanas nosacījumus;

11.3.7. tas projekta iesnieguma vērtēšanas gaitā nav centies iegūt savā rīcībā konfidenciālu informāciju vai ietekmēt sadarbības iestādes darbiniekus.

12. Ja kādai no nozarēm, kurā darbojas projekta iesniedzējs, nav paredzēts finansējums un projekta iesniedzējs pretendē uz projekta īstenošanu atbalstāmajā no­zarē, projekta iesniedzējs nodrošina atbalstāmās nozares projekta īstenošanas finanšu plūsmas skaidru nodalīšanu no citu darbības nozaru finanšu plūsmām projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc projekta īste­nošanas.

III. Atbalstāmās un neatbalstāmās darbības

13. Finansējumu piešķir inženieru, zinātnieku vai citu kvalificētu speciālistu piesaistei konkrētam komersantam, ja:

13.1. darbiniekam ir atbilstoša augstākā izglītība - vismaz maģistra grāds vai tam pielīdzināma izglītība dabas zinātnēs, matemātikā, informācijas tehno­loģijās, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, ražošanā un pārstrādē, kā arī dizainā atbilstoši normatīvajiem aktiem par Latvijas izglītības klasifikāciju. Šīs akti­vitātes ietvaros par neatbilstošu tiek uzskatīta izglītība sociālajās un humanitārajās zinātnēs (izņemot dizainu);

13.2. darbiniekam ir vismaz piecu gadu profesionālā pieredze pētniecībā, jaunu produktu izstrādē un attīstībā, ražošanā attiecīgajā jomā, kurā tiks īstenots projekts (mācības doktorantūrā ir uzskatāmas par attiecīgo profesionālo piere­dzi);

13.3. darbinieks nav bijis nodarbināts pie projekta iesniedzēja vai pie cita ko­mersanta Latvijā pēdējo divu gadu laikā (izņemot zinātniekus, kuru pamat­darbavieta ir augstākās izglītības iestāde vai pētniecības institūcija un kuri pēdējo divu gadu laikā ir īslaicīgi (ne ilgāk kā sešus mēnešus) nodarbināti pie Latvijas komersantiem);

13.4. projekta laikā darbinieks netiks nodarbināts pie cita Latvijas komersanta ne pastāvīgā darbā, ne projekta ietvaros (izņemot darbinieka veikto pedagoģisko un zinātnisko darbību);

13.5. darbinieks tiek piesaistīts konkrētu pētniecisku aktivitāšu, tehno­lo­ģisku problēmu risināšanai vai jaunu produktu izstrādei pie komersanta.

14. Finansējumu nepiešķir darbībām, kuras projekta iesniedzējs ir uzsācis, pirms noslēgts līgums ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu.

15. Sadarbības iestādei ir tiesības slēgt līgumu ar projekta iesniedzēju par projekta īstenošanu pēc 1.darbības programmas un darbības programmas papil­di­nājuma apstiprināšanas Ministru kabinetā.

IV. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

16. Aktivitātes ietvaros attiecināmās izmaksas ir šādas:

16.1. projekta īstenošanas personāla izmaksas - atalgojums piesaistītajam darbiniekam (darba alga, ieskaitot slimības naudu (darba nespējas lapa A, kuru apmaksā darba devējs), ikgadējo atvaļinājumu, papildatvaļinājumu un atvaļi­nā­juma kompensāciju) un darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī citi normatīvajos aktos noteiktie darba ņēmēja labā obligāti veicamie maksā­jumi. Atvaļinājuma, papildatvaļinājuma un atvaļinājuma kompensācijas izmak­sas ir uzskatāmas par attiecināmām, ja tās ir veiktas par projekta īstenošanas periodu);

16.2. pārcelšanās izmaksas - dzīvesvietas maiņa no ārvalsts uz Latviju:

16.2.1. sabiedriskā transporta (ekonomiskā klase) izmaksas;

16.2.2. bagāžas pārvadāšanas izmaksas.

17. Aktivitātes ietvaros neattiecināmās izmaksas ir šādas:

17.1. izmaksas, kas radušās, pirms noslēgts līgums par projekta īste­nošanu un pēc līgumā noteiktā projekta īstenošanas beigu datuma;

17.2. pievienotās vērtības nodoklis;

17.3. izmaksas, par kurām nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu aplie­cinoši dokumenti;

17.4. aizdevumu procentu maksājumi;

17.5. citas izmaksas, kas nav noteiktas kā attiecināmas, tai skaitā projekta administrēšanas izmaksas.

18. Aktivitātes ietvaros atbalsta tikai tādas attiecināmās izmaksas, kuras ir tieši saistītas ar projekta ietvaros veiktajām darbībām, ir samērīgas, pama­totas un atbilst finanšu vadības principiem.

19. Maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte ir 40 % no projekta atbalstāmajām izmaksām. Atbalsta intensitāti palielina par 10 %, ja projektu īsteno ārpus Rīgas un Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Garkalnes, Krimuldas, Ķekavas, Mālpils, Mārupes, Olaines, Salaspils, Saulkrastu, Siguldas un Stopiņu novada. Projekta īstenošanas vieta ir attiecīgā komersanta adrese, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība un kurā tiek nodarbināts attiecīgais darbinieks.

20. Projekta iesniedzējs vienas projektu iesniegumu atlases laikā drīkst iesniegt ne vairāk kā vienu projekta iesniegumu. Katru nākamo projekta iesnie­gumu drīkst iesniegt pēc iepriekšējā projekta noslēguma pārskata iesniegšanas.

21. Viena projekta ietvaros maksimāli pieļaujamais finansējuma apmērs ir 40 000 latu gadā (12 mēnešu periodā).

22. Aktivitātes ietvaros tiek sniegts atbalsts saskaņā ar de minimis atbalsta nosacījumiem, kas noteikti Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulā (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam (publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, Nr. L, 379, 28.12.2006., 5.-10.lp.), normatīvajos aktos par komercdarbības atbalsta kontroli un citos normatīvajos aktos, kas nosaka de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību.

23. Starpību starp kopējām viena projekta atbalstāmajām izmaksām un Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmēru sedz, nepiesaistot finansējumu no valsts vai pašvaldību finanšu resursiem vai Eiropas Savienības piešķirtā finansējuma.

V. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana

24. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu, pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina:

24.1. laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";

24.2. sadarbības iestādes mājaslapā internetā - www.liaa.gov.lv.

25. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu izsludina vismaz mēnesi iepriekš. Paziņojumā norāda projektu iesnie­gumu atlases ietvaros pieejamo finansējumu, projektu iesniegumu atlases sākuma un beigu termiņu. Paziņojumā minētā informācija ir saistoša projekta iesniedzējam, sadarbības iestādei, atbildīgajai iestādei un vadošajai iestādei.

26. Projektu iesniegumu iesniegšanu izsludina ne biežāk kā reizi trijos mēnešos. Katrā projektu iesniegumu atlases kārtā pieejamais finansējums ir 550 000 latu. Pēdējo projektu iesniegumu iesniegšanu rīko par atlikušo finan­sējumu.

27. Lai pieteiktos finansējuma saņemšanai, projekta iesniedzējs sadarbības iestādē iesniedz projekta iesniegumu. Projekta iesniegums sastāv no:

27.1. aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (2.pielikums);

27.2. papildus iesniedzamajiem dokumentiem:

27.2.1. piesaistāmā darbinieka CV (3.pielikums);

27.2.2. piesaistāmā darbinieka augstāko izglītību apliecinošo dokumentu kopijām;

27.2.3. Valsts ieņēmumu dienesta izziņas (ne vecāka par 30 kalendāra dienām) par vidējo darbinieku skaitu pēdējos divos gados (atsevišķi pa gadiem), kuri strādā pie komersanta, un par nodokļu parādu neesību vai projekta iesnie­dzēja vēstules par to, ka viņš pilnvaro sadarbības iestādi no Valsts ieņē­mumu dienesta pieprasīt izziņu (4.pielikums);

27.2.4. uzskaites veidlapas par saņemto minimālo atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par minimālā atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību;

27.2.5. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņas par pēdējo divu gadu laikā veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām par katru piesaistāmo darbinieku - sociālā nodokļa maksātāju Latvijā.

28. Projekta iesniegumu var iesniegt papīra formā vai elektroniska do­kumenta veidā. Projekta iesniegumu papīra formā iesniedz sadarbības iestādē vai nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē. Projekta iesniegumu, kas noformēts elek­troniska dokumenta veidā, iesniedz sadarbības iestādē, nosūta pa pastu vai nosūta uz sadarbības iestādes elektroniskā pasta adresi, kas norādīta paziņojumā par projekta iesniegumu iesniegšanu.

29. Iesniedzamie dokumenti atbilst šādām prasībām:

29.1. projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts, sagatavots datorrakstā latviešu valodā;

29.2. ja papildus iesniedzamie dokumenti nav latviešu valodā, pievieno apliecinātu dokumentu tulkojumu latviešu valodā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā;

29.3. projekta iesniegums ir noformēts atbilstoši normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu minētajām prasībām;

29.4. projekta iesnieguma oriģinālam ir dokumenta juridiskais spēks;

29.5. projekta iesniegumā finanšu aprēķins ir veikts latos.

30. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, ievēro šādas prasības (šo noteikumu 27.2.3.apakšpunktā minēto vēstuli iesniedz atsevišķi):

30.1. projekta iesniegumu iesniedz divos eksemplāros, no kuriem viens ir oriģināleksemplārs un viens - kopija (uz oriģināleksemplāra pirmās lapas ir norāde "oriģināls", uz kopijas pirmās lapas ir norāde "kopija");

30.2. visi projekta iesnieguma eksemplāri ir cietos vākos, cauraukloti, lapas ir secīgi sanumurētas, pēdējās lapas otrā pusē diegu gali ir pielīmēti, un uz uzlīmes ir informācija par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību, projekta iesniedzēja nosaukums, projekta iesnieguma sagatavošanas datums, dokumenta izstrādāšanas vieta un projekta iesniedzēja amatpersonas paraksts.

31. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, ievēro šādas prasības:

31.1. projekta iesniegumu izstrādā un noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē elektronisko dokumentu izstrādāšanu un noformēša­nu;

31.2. projekta iesniegumu izstrādā DOC, XLS, PDF vai JPG datņu formātā;

31.3. projekta iesnieguma veidlapa un papildus iesniedzamo dokumentu oriģināli ir parakstīti katrs atsevišķi ar to autora drošu elektronisku parakstu un apliecināti ar laika zīmogu pirms projekta iesniegumu atlases termiņa beigām. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tie ir apliecināti katrs atsevišķi ar projekta iesniedzēja drošu elektronisku parakstu un laika zīmogu pirms projekta iesniegumu atlases termiņa beigām.

32. Ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, par projekta iesniegšanas laiku uzskatāms sadarbības iestādes zīmogā norādītais saņemšanas datums un laiks.

33. Ja projekta iesniegumu sūta pa pastu, par projekta iesniegšanas laiku uzskatāma diena, kad projekta iesniegums ir nodots pastā. Ja rodas šaubas, projekta iesniedzējam jāpierāda, kad sūtījums nodots pastā.

34. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, nosūtot uz sadarbības iestādes elektroniskā pasta adresi, par iesniegšanas laiku uzskatāms brīdis, kad tas ir nosūtīts pa elektronisko pastu. Ja rodas dom­starpības, projekta iesniedzējam jāpierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, bet sadarbības iestādei pēc projekta iesniedzēja lūguma jāpamato, ka projekta iesniegums nav saņemts vai saņemts pēc projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņa.

35. Projekta iesniedzēja pienākums ir sagatavot un uzglabāt savu projekta iesnieguma oriģinālu vai tā atvasinājumu ar juridisku spēku līdz projekta izvēr­tē­šanas beigām, bet, ja projekts tiek apstiprināts, - līdz 2021.gada 31.de­cem­brim.

36. Sadarbības iestāde 15 darbdienu laikā pēc projektu iesniegumu atlases beigām rakstiski paziņo projekta iesniedzējam projekta iesnieguma reģistrācijas numuru.

VI. Projekta iesniegumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana

37. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu no­drošina sadarbības iestādes izveidota projektu iesniegumu vērtēšanas komisija (turpmāk - komisija). Komisijas sastāvā ir pārstāvji no atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes. Komisiju izveido šādā kārtībā:

37.1. komisijas vadītāju un balsstiesīgos komisijas locekļus apstiprina sadarbības iestādes vadītājs;

37.2. komisijas sastāvu saskaņo atbildīgā iestāde;

37.3. komisijas sēdēs novērotāja statusā drīkst piedalīties vadošās iestādes un atbildīgās iestādes pārstāvji.

38. Komisijas darbību nosaka sadarbības iestādes izstrādāta un apstip­rināta kārtība.

39. Ja projekta iesniegumā nav informācijas, lai komisija varētu izvērtēt projekta iesnieguma atbilstību vienam vai vairākiem vērtēšanas kritērijiem, vai ja minētā informācija nav salasāma vai nav sniegta latviešu valodā, projekta iesniegums neatbilst attiecīgajam kritērijam vai attiecīgajā kritērijā piešķir zemāko novērtējumu.

40. Projekta iesniegumus vērtē pēc šādiem vērtēšanas kritērijiem (5.pieli­kums):

40.1. kvalitātes kritēriji:

40.1.1. piesaistītā darbinieka izglītība;

40.1.2. piesaistītā darbinieka darba pieredze attiecīgajā jomā;

40.1.3. horizontālā prioritāte "makro­ekonomiskā stabilitāte" - pieprasītā atbalsta intensitāte;

40.2. atbilstības kritēriji:

40.2.1. projekta iesniedzēja atbilstība šo noteikumu 8., 11.3.1. un 11.3.2.apakšpunktā minētajām prasībām;

40.2.2. piesaistītā darbinieka atbilstība šo noteikumu 13.3. un 13.5.apakšpunktā minētajām prasībām;

40.2.3. projekta nozares atbilstība (nozare ir noteikta saskaņā ar Saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju (NACE), un nozare ir atbalstāma);

40.2.4. projekta izmaksu atbilstības kritēriji:

40.2.4.1. izmaksas atbilst šo noteikumu 16., 18., 19., 21. un 22.punktā minētajām prasībām;

40.2.4.2. projekta izmaksas ir aprēķinātas aritmētiski pareizi;

40.2.4.3. projekta aktivitātes ir skaidri definētas un atbilst projekta mērķim;

40.2.5. vispārīgo projekta īstenošanas nosacījumu atbilstības kritēriji:

40.2.5.1. projekts atbilst šo noteikumu 13. un 60.punktā minētajām prasībām;

40.2.5.2. projektā ir pamatota piesaistītā darbinieka nepieciešamība;

40.2.5.3. projektā ir pamatota piesaistītā darbinieka izglītības un pieredzes atbilstība projektā definētajiem darba uzdevumiem un sasniedzamajiem rezultātiem;

40.3. administratīvie kritēriji (noformēšanas un iesniegšanas atbilstības kritēriji):

40.3.1. projektu iesniegumu atlases ietvaros ir iesniegts tikai viens projekta iesniegums, un tas atbilst šo noteikumu 20.punktā minētajām prasībām;

40.3.2. projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši šo noteikumu 27.1.apakšpunktā minētajai projekta iesnieguma veidlapai, noformēts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un ir pievienoti visi papildus iesniedzamie dokumenti;

40.3.3. projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta;

40.3.4. projekta iesnieguma oriģinālā lapas ir sanumurētas;

40.3.5. projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu - dzēsumu, aizkrā­sojumu, svītrojumu un papildinājumu, un projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 29.3.apakš­punktā minētajām prasībām;

40.3.6. projekta iesnieguma oriģinālam ir dokumenta juridiskais spēks. Projekta iesnieguma oriģināls atbilst šo noteikumu 29.3.apakšpunktā minētajām prasībām;

40.3.7. projekta iesniegumā finanšu aprēķins ir veikts latos;

40.3.8. projekta iesniegums iesniegts projektu iesniegumu pieņemšanas termiņā;

40.3.9. projekta iesniegums ir aizpildīts datorrakstā latviešu valodā;

40.3.10. projekta iesniegums ir iesniegts divos eksemplāros.

41. Projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem kritērijiem un atbilstības kritērijiem vērtē ar "Jā" vai "Nē" ("Jā" - atbilst, "Nē" - neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritē­rijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu. Projekta iesnie­guma atbilstību vērtē, pamatojoties uz šo noteikumu 40.punktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem un izmantojot projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību un projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, kas noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās insti­tūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu un nosaka Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības.

42. Ja vienā projektā paredzēts piesaistīt divus darbiniekus vai vairāk, vērtējot projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem, kas minēti šo noteikumu 40.1.1. un 40.1.2.apakšpunktā, aprēķina vidējo novērtējumu kritērijā. Katram darbiniekam piešķir viņa izglītības līmenim un darba pieredzei atbilstošo punktu skaitu saskaņā ar šo noteikumu 5.pielikumu. Visu darbinieku vienā kritērijā iegūtos punktus summē un izdala ar darbinieku skaitu. Iegūto rezultātu izmanto, lai sarindotu projekta iesniegumus atbilstoši iegūtajam punktu skaitam un salīdzinātu ar citiem projektu iesniegumiem.

43. Vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo no­­teikumu 40.3.8.apakšpunktā minētajai prasībai. Vērtēšanu par atbilstību pā­rējiem administratīvajiem kritērijiem, atbilstības kritērijiem un kvalitātes kritērijiem turpina tad, ja nav konstatēta neatbilstība šo noteikumu 40.3.8.apakšpunktā minētajam kritērijam.

44. Ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 40.3.8.apakšpunktā minētajam kritērijam, vērtē projekta iesnieguma atbilstību neprecizējamiem administratīvajiem kritērijiem un atbilstības kritērijiem (vai projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 8., 10., 11.3.1., 20. un 29.4.apakš­punktā minētajām prasībām). Ja projekta iesniegums neatbilst kaut vienam no neprecizējamiem atbilstības kritērijiem vai administratīvajiem kritērijiem, projekta iesnieguma vērtēšanu par atbilstību pārējiem kritērijiem neturpina. Ja projekta iesniegums atbilst visiem neprecizējamiem administratīvajiem kritērijiem un atbilstības kritērijiem, vērtē projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem (vai projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 13.1., 13.2., un 40.1.3.apakšpunktā minētajām prasībām). Visus vienā projektu iesniegumu atlasē iesniegtos projektu iesniegumus, kuros vērtēta atbilstība kvalitātes kritērijiem, sakārto dilstošā secībā pēc punktu skaita par atbilstību kvalitātes kritērijiem. Pēc pārējiem precizējamiem atbilstības un administratīvajiem kritērijiem turpina vērtēt tikai tos projektu iesniegumus, kuri saņēmuši pietiekamu punktu skaitu, lai saņemtu finansējumu.

45. Sadarbības iestādes vadītājs, pamatojoties uz komisijas lēmumu, pie­ņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja izpildīti šādi no­sacījumi:

45.1. projekta iesniegums atbilst visiem atbilstības kritērijiem un visiem administratīvajiem kritērijiem (izņemot šo noteikumu 47.1.apakšpunktā minēto gadījumu);

45.2. projekta iesniegums ir saņēmis vismaz 40 punktu par atbilstību kvalitātes kritērijiem;

45.3. projekta iesniegums izsludinātās projektu iesniegumu atlases finan­sējuma ietvaros ir saņēmis augstāku vērtējumu par atbilstību kvalitātes kritērijiem, salīdzinot ar citiem projektu iesniegumiem. Ja vairāki projektu iesniegumi saņem vienādu punktu skaitu, pieņemot lēmumu par projekta iesniegumu apstiprināšanu, priekšroku dod projekta iesniegumam, kurš saņēmis augstāku punktu skaitu vērtējumā par darbinieka izglītību. Ja vairāki projektu iesniegumi šajā kritērijā saņem vienādu punktu skaitu, priekšroku dod projekta iesniegumam ar mazāku atbalsta intensitāti. Ja vairāki projektu iesniegumi šajā kritērijā saņem vienādu punktu skaitu, priekšroku dod projekta iesniegumam, kurā darbiniekam ir lielāka darba pieredze. Ja projektu iesniegumi, kuros piesaista divus darbiniekus vai vairāk, ir jāsalīdzina ar projekta iesnie­gumiem, kuros piesaista vienu darbinieku, izmanto vidējo vērtējumu kritērijā, kas minēts šo noteikumu 42.punktā.

46. Sadarbības iestādes vadītājs, pamatojoties uz komisijas lēmumu, pie­ņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu, ja tiek izpildīts vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

46.1. projekta iesniegums neatbilst vismaz vienam neprecizējamam projekta iesniegumu atbilstības kritērijam vai administratīvajam kritērijam;

46.2. sakārtojot projektu iesniegumus atbilstoši iegūtajam punktu skaitam saskaņā ar kvalitātes kritērijiem, projekta iesniegums izsludinātās projektu iesniegumu atlases finansējuma ietvaros nav saņēmis pietiekamu punktu skaitu un tam nepietiek finansējuma.

47. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu var ietvert šādus no­sacījumus, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt līgumu par projekta īstenošanu:

47.1. jāprecizē projekta iesniegums atbilstoši atbilstības kritērijiem un administratīvajiem kritērijiem (izņemot atbilstības kri­tē­rijus, kas minēti šo noteikumu 8., 10. un 11.3.1.apakšpunktā, un administratīvos kritērijus, kas minēti šo noteikumu 20. un 29.4.apakšpunktā);

47.2. jāprecizē projekta iesnieguma izmaksu tāme, ja ir pieļautas aritmē­tiskas aprēķinu kļūdas. Veicot precizējumus, attiecināmo izmaksu kopsumma, finansējuma apmērs un intensitāte nevar tikt palielināta;

47.3. jāsniedz papildu informācija, ja projekta iesniegumā nav ietverta pilnīga informācija vai tā nav skaidri saprotama;

47.4. no projekta attiecināmajām izmaksām jāsvītro izmaksas, kas šo noteikumu 17.punktā noteiktas kā neattiecināmas;

47.5. jāprecizē finansējuma apmērs atbilstoši šo noteikumu 19., 21. un 22.punktā minētajām prasībām;

47.6. jāprecizē projekta īstenošanas laiks;

47.7. jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par vidējo darbinieku skaitu pēdējos divos gados (atsevišķi pa gadiem), kuri strādā pie komersanta, un par nodokļu parādu neesību;

47.8. projekta iesniegumā skaidri jādefinē projekta iesniedzēja vajadzības, lai sasniegtu mērķi - augsti kvalificēta darbinieka piesaistīšana;

47.9. projekta iesniegums jānoformē atbilstoši šo noteikumu 29.1., 29.2., 29.3., 29.5., 30. un 31.punktā minētajām prasībām.

48. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu sadarbības iestāde norāda projekta iesniedzējam pieprasīto papildu vai precizējošo informāciju, kas minēta šo noteikumu 47.punktā, un termiņu, kurā informācija ir iesniedzama. Pēc informācijas iesniegšanas kvalitātes kritēriju vērtējums netiek mainīts.

49. Sadarbības iestādes lēmumā ietverto nosacījumu izpildes termiņš nevar būt ilgāks par trijiem kalendāra mēnešiem no lēmuma nosūtīšanas dienas. Informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs iesniedz sadarbības iestādei izvērtēšanai. Sadarbības iestāde izvērtē projekta iesniedzēja informāciju un sagatavo atzinumu par tās atbilstību lēmumā ietvertajam nosacījumam. Ja projekta iesniedzējs nenodrošina lēmumā ietverto nosacījumu izpildi vai arī nosacījumi netiek izpildīti lēmumā ar nosacījumu noteiktajā termiņā, projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu. Atzinumu par to, ka lēmumā ietvertie nosacījumi nav izpildīti, sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā no parakstīšanas datuma nosūta projekta iesniedzējam.

50. Šo noteikumu 47.punktā minēto nosacījumu izpildei noteiktais ter­miņš nevar tikt pagarināts.

51. Kārtību, kādā projekta iesniedzējs ir tiesīgs apstrīdēt vai pārsūdzēt pieņemtos lēmumus, nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums. Šo noteikumu 49.punktā minētā atzinuma tiesiskums izvērtējams vienlaikus ar pieņemtā lēmuma tiesiskuma izvērtējumu.

VII. Projekta īstenošanas un finansējuma saņemšanas nosacījumi

52. Sadarbības iestāde finansējuma saņēmējam izmaksājamo finansējuma apmēru nosaka, pamatojoties uz noslēguma pārskatu vai starpposma pārskatu.

53. Finansējuma saņēmējs nodrošina aktuālās informācijas ievietošanu finansējuma saņēmēja mājaslapā internetā (ja tāda ir) par projekta īstenošanas gaitu ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

54. Finansējuma saņēmējs saņem finansējumu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

54.1. projekta iesniedzējs ar sadarbības iestādi ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu;

54.2. finansējuma saņēmējs projekta īstenošanai ir atvēris atsevišķu norēķinu kontu bankā, kurā tiek veikti un saņemti visi ar projekta īstenošanu saistītie maksājumi;

54.3. līgums par projekta īstenošanu noslēgts, pirms finansējuma saņē­mējs ir uzsācis projekta atbalstāmās darbības. Ja projekta īstenotājs ir uzsācis projekta īstenošanu, pirms noslēgts līgums par projekta īstenošanu, par veiktajām darbībām tas nevar saņemt finansējumu šo noteikumu ietvaros;

54.4. īstenojot projektu, ir nodrošināta atsevišķa ar projekta īstenošanu saistīto saimniecisko darījumu ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaite atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kādā finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Kopienas, citu starptautisko organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts (finanšu palīdzība), ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā;

54.5. ir sagatavots un līgumā par projekta īstenošanu paredzētajā laikā sadarbības iestādē iesniegts starpposma vai noslēguma maksājuma pieprasījums. Maksājuma pieprasījumam ir pievienotas dokumentu kopijas saskaņā ar sadarbības iestādes izstrādātu un apstiprinātu izdevumus apliecinošo dokumentu sarakstu;

54.6. pēc sadarbības iestādes veiktās projekta īstenošanas pārbaudes un iesniegtā noslēguma vai starpposma pārskata pārbaudes projekta īstenošanas izmaksas tiek atzītas par attiecināmām.

55. Sadarbības iestāde proporcionāli samazina finansējuma summu šādos gadījumos:

55.1. ja faktiskais finanšu līdzekļu izlietojums ir mazāks, nekā paredzēts projekta iesniegumā;

55.2. ja nav īstenota kāda no līgumā par projekta īstenošanu paredzētajām darbībām, bet tiek sasniegts projekta mērķis;

55.3. ja nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinošie dokumenti;

55.4. ja projekta izmaksu tāmē norādītās attiecināmās izmaksas nav samērīgas un ekonomiski pamatotas;

55.5. ja finansējuma saņēmējs projekta īstenošanas laikā ir maldinājis sadarbības iestādi, sniedzot nepatiesu informāciju.

56. Sadarbības iestādei ir tiesības noslēguma vai starpposma pārskata izvērtēšanas laikā, kā arī pēc maksājuma veikšanas pieprasīt no finansējuma saņēmēja papildu informāciju, kas saistīta ar noslēguma vai starpposma pārskata izvērtēšanu.

57. Sadarbības iestādei ir tiesības noslēguma vai starpposma pārskata iz­vērtēšanas laikā pieaicināt ekspertu, lai pārbaudītu, vai projekta izmaksu tāmē iekļautās attiecināmās izmaksas ir samērīgas un ekonomiski pamatotas.

58. Maksājumus veic bezskaidras naudas norēķinu veidā, izmantojot projekta īstenošanai atvērto finansējuma saņēmēja bankas kontu, kurš norādīts maksājuma pieprasījumā.

59. Projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējs var saņemt finansējumu ne vairāk kā trijās daļās, kur starpposma maksājumu var saņemt par pilnu sešu mēnešu periodu, ja projekta īstenošanas ilgums pārsniedz 12 mē­nešus.

60. Noslēguma pārskatu sadarbības iestādē iesniedz ne vēlāk kā trīs gadus pēc tam, kad noslēgts līgums ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu.

61. Starpposma vai noslēguma maksājumu veic pēc attiecīgā projekta posma pabeigšanas.

Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs A.Šlesers

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.februāra noteikumiem Nr.130
Nozaru saraksts, kurām nav paredzēts atbalsts

Neatbalstāmo nozaru ierobežojumi ir attiecināmi uz komersantu ražotajiem produktiem vai pakalpojumiem, kurus komersanti piedāvā tirgū, izņemot gadījumus, ja specifiski norādīts citādi.

I. Tērauda rūpniecība

1. Atbilstoši Valsts reģionālā atbalsta pamatnostādņu 2007.-2013.gadam 1.pielikumam1 tērauda rūpniecības nozares ierobežojums ir attiecināms uz komersantiem, kas ražo šādus produktus:

Nr.
p.k.

Izstrādājums

Kombinētās nomenklatūras kods (KN 20072)

1.

Čuguns

7201

2.

Ferosakausējumi

7202 11 20, 7202 11 80, 7202 99 10

3.

Dzelzsrūdas tiešā reducēšanā iegūtie produkti un citi porainās dzelzs produkti

7203

4.

Dzelzs un neleģētais tērauds

7206

5.

Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti

7207 11 11, 7207 11 14, 7207 11 16, 7207 12 10, 7207 19 12, 7207 19 80, 7207 20 11, 7207 20 15, 7207 20 17, 7207 20 32, 7207 20 52, 7207 20 80

6.

Dzelzs vai neleģētā tērauda plakani velmējumi

7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 51, 7208 52, 7208 53, 7208 54 00, 7208 90, 7209 15 00, 7209 16, 7209 17, 7209 18, 7209 25 00, 7209 26, 7209 27, 7209 28, 7209 90, 7210 11 00, 7210 12, 7210 20 00, 7210 30 00, 7210 41 00, 7210 49 00, 7210 50 00, 7210 61 00, 7210 69 00, 7210 70, 7210 90, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, 7211 23, 7211 29 00, 7211 90, 7212 10, 7212 20 00, 7212 30 00, 7212 40, 7212 50, 7212 60 00

7.

Dzelzs vai neleģētā tērauda karsti velmēti stieņi, brīvi tītos saišķos

7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91, 7213 99

8.

Pārējie dzelzs vai neleģētā tērauda stieņi

7214 20 00, 7214 30 00, 7214 91, 7214 99, 7215 90 00

9.

Dzelzs un neleģētā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili

7216 10 00, 7216 21 00, 7216 22 00, 7216 31, 7216 32, 7216 33, 7216 40, 7216 50, 7216 99 00

10.

Nerūsējošs tērauds

7218 10 00, 7218 91 10, 7218 91 80, 7218 99 11, 7218 99 20

11.

Nerūsējošā tērauda plakani velmējumi

7219 11 00, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 21, 7219 22, 7219 23 00, 7219 24 00, 7219 31 00, 7219 32, 7219 33, 7219 34, 7219 35, 7219 90, 7220 11 00, 7220 12 00, 7220 20, 7220 90

12.

Nerūsējošā tērauda stieņi

7221 00, 7222 11, 7222 19, 7222 30 97, 7222 40 10, 7222 40 90

13.

Citāda leģētā tērauda plakani velmējumi

7225 11 00, 7225 19, 7225 30, 7225 40, 7225 50, 7225 91 00, 7225 92 00, 7225 99 00, 7226 11 00, 7226 19, 7226 20 00, 7226 91, 7226 92 00, 7226 99

14.

Citāda leģētā tērauda stieņi

7224 10, 7224 90 02, 7224 90 03, 7224 90 05, 7224 90 07, 7224 90 14, 7224 90 31, 7224 90 38, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90, 7228 10 20, 7228 20 10, 7228 20 91, 7228 30 20, 7228 30 41, 7228 30 49, 7228 30 61, 7228 30 69, 7228 30 70, 7228 30 89, 7228 60, 7228 70, 7228 80 00

15.

Rievkonstrukcijas

7301 10 00

16.

Sliedes un gulšņi

7302 10 21, 7302 10 23, 7302 10 29, 7302 10 40, 7302 10 50, 7302 10 90, 7302 40 00, 7302 90 00

17.

Bezšuvju caurules, cauruļvadi un dobie profili

7303 00, 7304

18.

Metināta dzelzs vai tērauda caurules un cauruļvadi, kuru ārējais diametrs pārsniedz 406,4 mm

7305

Piezīmes.

1. 1 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 54, 04.03.2006., 33.lpp.-34.lpp.

2. 2 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 301, 31.10.2006., 448.lpp.-472.lpp. (Komisijas Regula (EK) Nr. 1549/2006 (2006.gada 17.oktobris), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu.)

II. Sintētisko šķiedru ražošana

2. Atbilstoši Valsts reģionālā atbalsta pamatnostādņu 2007.-2013.gadam 2.pielikumam1 ierobežojums attiecas uz komersantiem, kuri iesaistīti šādos mākslīgo šķiedru ražošanas palīgprocesos:

2.1. visu veidu poliestera, poliamīda, akrila vai polipropilēna šķiedru un diegu (neatkarīgi no to izmantošanas veida) ekstrūzija vai teksturēšana;

2.2. polimerizācija (ieskaitot polikondensāciju), ja tā ir apvienota ar ekstrūziju izmantoto iekārtu ziņā;

2.3. jebkādi palīgprocesi, kas saistīti ar vienlaicīgu ekstrūzijas vai teksturēšanas jaudu uzstādīšanu, ko veic projekta iesniedzējs vai cits tās grupas uzņēmums, kurā tas ietilpst, un kuri attiecīgajā komercdarbības veidā izmantoto iekārtu ziņā parasti tiek apvienoti ar šādām jaudām.

3. Sintētisko šķiedru ražošanas nozare ietilpst Eiropas Savienības Ekonomiskās darbības statistiskās klasifikācijas (turpmāk - NACE) 2.red. grupā 20.6 "Sintētisko šķiedru ražošana" (NACE 1.1.red. grupa 24.7 "Sintētisko šķiedru ražošana").

Piezīme. 1 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 54, 04.03.2006., 35.lpp.

III. Lauksaimniecības produktu ražošana

4. Ierobežojums attiecas uz Eiropas Kopienas dibināšanas līguma I pielikumā minēto lauksaimniecības produktu primāro ražošanu, kā arī tādu produktu ražošanu un tirdzniecību, kas atdarina vai aizstāj pienu un piena produktus, kā norādīts Padomes 1987.gada 2.jūlija Regulas (EEK) Nr. 1898/87 par to apzīmējumu aizsardzību, kurus izmanto piena un piena produktu tirdzniecībā1, 3.panta 2.punktā.

Piezīme. 1 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 182, 03.07.1987., 36.lpp. Regula, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar 1994.gada Pievienošanās aktu.

IV. Zivsaimniecība un akvakultūra

5. Ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2.red. 03.nodaļu "Zivsaimniecība" (NACE 1.1.red. B sekcija "Zvejniecība").

V. Ogļu rūpniecība

6. Atbilstoši Padomes 2002.gada 23.jūlija Regulai Nr. 1407/2002 par valsts atbalstu ogļu rūpniecībai1 ogles definē kā augstas kvalitātes, vidējas kvalitātes, kā arī zemas kvalitātes A un B kategorijas ogles ANO Eiropas Ekonomikas komisijas izstrādātās starptautiskās ogļu kodifikācijas sistēmas2 nozīmē.

7. Ogļu rūpniecības nozare ietilpst NACE 2.red. 05.nodaļā "Ogļu un brūnogļu (lignīta) ieguve" (NACE 1.1.red. grupa 10.1 "Akmeņogļu ieguve, apstrāde un aglomerācija" un grupa 10.2 "Brūnogļu (lignīta) ieguve, apstrāde un aglomerācija").

Piezīmes.

1. 1 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 205, 02.08.2006., 1.lpp.-8.lpp.

2. 2 Starptautiskā vidējas kvalitātes un augstas kvalitātes ogļu kodifikācijas sistēma (1998); Ogļu slāņa starptautiskā klasifikācija (1998) un Starptautiskā zemas kvalitātes ogļu kodifikācijas sistēma (1999).

VI. Alkoholisko dzērienu ražošana

8. Ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2.red. 11.nodaļu "Dzērienu ražošana", izņemot klasi 11.06 "Iesala ražošana" un klasi 11.07 "Bezalkohola dzērienu ražošana; minerālūdeņu un pudelēs iepildītu citu ūdeņu ražošana" (NACE 1.1.red. grupa 15.9 "Dzērienu ražošana", izņemot klasi 15.97 "Iesala ražošana" un klasi 15.98 "Minerālūdeņu un bezalkoholisko dzērienu ražošana").

VII. Tabakas izstrādājumu ražošana

9. Ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2.red. 12.nodaļu "Tabakas izstrādājumu ražošana" (NACE 1.1.red. 16.nodaļa "Tabakas izstrādājumu ražošana").

VIII. Kuģu būve

10. Atbilstoši Nostādnēm par valsts atbalstu kuģu būvei1 kuģu būve tiek definēta kā pašpiedziņas jūras tirdzniecības kuģu būve Kopienā.

11. Kuģu būves nozare ietilpst NACE 2.red. klasē 30.11 "Kuģu un peldošo iekārtu būve" (NACE 1.1.red. klase 35.11 "Kuģu būve un remonts").

Piezīme. 1 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 317, 30.12.2003., 11.lpp.

IX. Tirdzniecība

12. Ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2.red. G sadaļu "Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts", izņemot grupu 45.2 "Automobiļu apkope un remonts" (NACE 1.1.red. G sekcija "Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu, motociklu individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts", izņemot grupu 50.2 "Automobiļu apkope un remonts" un grupu 52.7 "Individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts").

X. Finanšu starpniecība

13. Ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2.red. K sadaļu "Finanšu un apdrošināšanas darbības" (NACE 1.1.red. J sekcija "Finanšu starpniecība").

XI. Komercpakalpojumi

14. Ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2.red. L sadaļu "Operācijas ar nekustamo īpašumu" un 77.nodaļu "Iznomāšana un ekspluatācijas līzings" (NACE 1.1.red. 70.nodaļa "Operācijas ar nekustamo īpašumu" un 71.nodaļa "Transportlīdzekļu, mašīnu un iekārtu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu iznomāšana").

XII. Azartspēles

15. Ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2.red. 92.nodaļu "Azartspēles un derības" (NACE 1.1.red. klase 92.71 "Azartspēles un derības").

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.februāra noteikumiem Nr.130

KN130P2-1_PAGE_01.JPG (67856 bytes)

KN130P2-1_PAGE_03.JPG (67669 bytes)

KN130P2-1_PAGE_04.JPG (33160 bytes)

KN130P2-1_PAGE_05.JPG (33008 bytes)

KN130P2-1_PAGE_06.JPG (20480 bytes)

KN130P2-1_PAGE_07.JPG (87748 bytes)

KN130P2-1_PAGE_08.JPG (118789 bytes)

KN130P2-1_PAGE_09.JPG (66822 bytes)

KN130P2-1_PAGE_10.JPG (201527 bytes)

KN130P2-1_PAGE_11.JPG (75603 bytes)

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.februāra noteikumiem Nr.130

KN130P3_PAGE_1.JPG (60537 bytes)

KN130P3_PAGE_2.JPG (13871 bytes)

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.februāra noteikumiem Nr.130
KN130P4.JPG (58108 bytes)
Ekonomikas ministrs K.Gerhards
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

5.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.februāra noteikumiem Nr.130

KN130P5_PAGE_1.JPG (83310 bytes)

KN130P5_PAGE_2.JPG (139057 bytes)

KN130P5_PAGE_3.JPG (135558 bytes)

KN130P5_PAGE_4.JPG (24713 bytes)

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
15.03.2008