Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par bijušajā PSRS uzkrāto apdrošināšanas periodu ieskaitīšanu

1.pants. 2007.gada 12.oktobrī Tallinā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgums par bijušajā PSRS uzkrāto apdrošināšanas periodu ieskaitīšanu (turpmāk - Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Labklājības ministrija.

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 8.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu un angļu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 21.februārī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2008.gada 13.martā
LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN IGAUNIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS LĪGUMS PAR BIJUŠAJĀ PSRS UZKRĀTO APDROŠINĀŠANAS PERIODU IESKAITĪŠANU

Latvijas Republikas valdība un Igaunijas Republikas valdība, turpmāk tekstā "Līgumslēdzējas puses",

- tā kā Latvijas Republika un Igaunijas Republika tika inkorporēti vienā un tajā pašā valstī - bijušajā Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā (turpmāk tekstā "bijusī PSRS");

- tā kā Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas pensijas apdrošināšanu regulējošajos normatīvajos aktos ir noteikts pienākums ņemt vērā bijušās PSRS teritorijā uzkrātos periodus, kas dod tiesības uz pensiju;

- tā kā kopš pievienošanās Eiropas Savienībai 2004.gada 1.maijā Latvijas Republikā un Igaunijas Republikā piemēro Padomes 1971.gada 14.jūnija Regulu (EEK) Nr. 1408/71 par sociālās drošības shēmu piemērošanu darba ņēmējiem, pašnodarbinātajiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri pārvietojas Kopienas teritorijā;

- tā kā kopš pievienošanās Eiropas Savienībai 2004.gada 1.maijā Latvijas Republikā un Igaunijas Republikā piemēro Padomes 1972.gada 21.marta Regulu (EEK) Nr. 574/72, ar ko nosaka Regulas (EEK) Nr. 1408/71 par sociālās drošības shēmu piemērošanu darba ņēmējiem, pašnodarbinātajiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri pārvietojas Kopienas teritorijā, īstenošanas kārtību;

- tā kā kopš pievienošanās Eiropas Savienībai 2004.gada 1.maijā Latvijas Republikā un Igaunijas Republikā piemēro Padomes 2003.gada 14.maija Regulu (EK) Nr. 859/2003, ar ko Regulas (EEK) Nr. 1408/71 un Regulas Nr. 574/72 noteikumus attiecina arī uz tiem trešo valstu pilsoņiem, uz kuriem minētie noteikumi neattiecas tikai viņu pilsonības dēļ;

- ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordināciju;

- lai izvairītos no pensiju pārklāšanās gadījumos, kad, piešķirot pensiju, ņem vērā vienu un to pašu periodu atbilstoši Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas normatīvajiem aktiem,

ir vienojušās par sekojošo:

1. pants
Termini

1. Šī Līguma izpratnē:

- "bijušās PSRS apdrošināšanas periods" - periods, kas dod tiesības uz pensiju un uzkrāts bijušās PSRS teritorijā, izņemot Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas teritoriju, pirms 1991.gada 1.janvāra, ko vienlaikus ņem vērā atbilstoši Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas normatīvajiem aktiem;

- "kopējais apdrošināšanas periods" - apdrošināšanas periods, kas uzkrāts atbilstoši Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas normatīvajiem aktiem.

2. Citiem šajā Līgumā izmantotajiem terminiem ir tāda nozīme, kāda tiem noteikta tiek Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas normatīvajos aktos un preambulā minētajās Eiropas Savienības regulās.

2. pants
Personas, uz kurām līgums attiecas

Šo Līgumu piemēro attiecībā uz personām, kuras vienlaicīgi ieguvušas tiesības uz pensiju atbilstoši Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas normatīvajiem aktiem, un ja Līgumslēdzējas puses, aprēķinot šo personu pensijas, ņem vērā vienus un tos pašus bijušās PSRS apdrošināšanas periodus.

3. pants
Bijušās PSRS apdrošināšanas periodu ieskaitīšana

1. Bijušās PSRS apdrošināšanas periodus ņem vērā tās valsts kompetentā iestāde, saskaņā ar kuras normatīvajiem aktiem uzkrātais kopējais apdrošināšanas periods ir pilnos gados garāks.

2. Ja kopējais apdrošināšanas periods atbilstoši katras valsts normatīvajiem aktiem ir vienāds, bijušās PSRS apdrošināšanas periodus ņem vērā tās valsts kompetentā iestāde, saskaņā ar kuras normatīvajiem aktiem persona bija pēdējoreiz apdrošināta.

3. Pensiju par bijušās PSRS apdrošināšanas periodiem piešķir saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem.

4. Ja persona pierāda papildu apdrošināšanas periodu esamību un bijušās PSRS apdrošināšanas periodi ir ieskaitīti, tad, veicot pensijas pārrēķinu, par bijušās PSRS apdrošināšanas periodu ieskaitīšanu kompetentā iestāde nemainās.

5. Ja personai piešķir jauna veida pensiju, bijušās PSRS apdrošināšanas periodus ņem vērā saskaņā ar šī panta 1.-3.daļas nosacījumiem.

6. Ja persona, kurai ir piešķirta pensija, pārvietojas no vienas valsts uz otru, par bijušās PSRS apdrošināšanas periodu ieskaitīšanu kompetentā iestāde nemainās.

4. pants
Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas līguma par sadarbību sociālās drošības jomā darbības pārtraukšana

1. Šim Līgumam stājoties spēkā, Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas līguma par sadarbību sociālās drošības jomā, kas parakstīts 1996.gada 28.maijā, darbība izbeidzas.

2. Personai tiek saglabātas visas tiesības, kas ir iegūtas, saskaņā ar Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā, kas parakstīts 1996.gada 28.maijā.

5. pants
Informācijas apmaiņa un savstarpēja palīdzība

1. Līgumslēdzēju pušu kompetentās iestādes sniedz savstarpēju palīdzību un apmainās ar šī Līguma piemērošanai nepieciešamo informāciju.

2. Līgumslēdzēju pušu kompetentās iestādes, noslēdzot īstenošanas vienošanos, var noteikt nepieciešamos pasākumus šī Līguma piemērošanai.

6. pants
Domstarpību risināšana

Domstarpības, kas radušās par šī Līguma interpretāciju vai piemērošanu, tiek risinātas savstarpējas vienošanās vai sarunu ceļā.

7. pants
Līguma darbības ilgums un pārtraukšana

Līgumslēdzēja puse var pārtraukt Līguma darbību, par to rakstiski paziņojot pa diplomātiskajiem kanāliem sešus mēnešus iepriekš. Personai tiek saglabātas visas saskaņā ar šo Līgumu iegūtās tiesības.

8. pants
Stāšanās spēkā

Šis Līgums stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā, kas seko mēnesim, kad Līgumslēdzējas puses ir apmainījušās ar rakstiskiem paziņojumiem pa diplomātiskajiem kanāliem, apstiprinot, ka tās ir izpildījušas attiecīgās tiesiskās prasības, lai šis Līgums stātos spēkā. Par rakstisko paziņojumu apmaiņas dienu uzskata pēdējā paziņojuma saņemšanas dienu.

Sastādīts 2007.gada 12.oktobrī divos eksem­plāros latviešu, igauņu un angļu valodā, kur visi ir vienlīdz autentiskiem. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā, noteicošais ir teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas

Igaunijas Republikas

valdības vārdā

valdības vārdā

labklājības ministre

sociālo lietu ministre

Dagnija Staķe

Maret Maripuu

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA ON TAKING ACCOUNT OF INSURANCE PERIODS COMPLETED IN THE TERRITORY OF THE FORMER USSR

The Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Estonia, hereinafter referred to as "the Contracting Parties",

- whereas the territory of Republic of Latvia and the territory of Republic of Estonia were incorporated in the same state - the former Union of Soviet Socialist Republics (hereafter referred to as "the former USSR");

- whereas the obligation to take into account periods qualifying for a pension completed in the territory of the former USSR has been established by the legislation of the Republic of Latvia and the Republic of Estonia on pension insurance;

- whereas since the accession to the European Union on 1 May 2004 Council Regulation (EEC) No 1408/71 of 14 June 1971 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community applies in the Republic of Latvia and the Republic of Estonia;

- whereas since the accession to the European Union on 1 May 2004 Council Regulation (EEC) No 574/72 of 21 March 1972 laying down the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community applies in the Republic of Latvia and the Republic of Estonia;

- whereas since the accession to the European Union on 1 May 2004 Council Regulation (EC) No 859/2003 of 14 May 2003 extending the provisions of Regulation (EEC) No 1408/71 and Regulation (EEC) No 574/72 to nationals of third countries who are not already covered by those provisions solely on the ground of their nationality applies in the Republic of Latvia and the Republic of Estonia;

- having regard to Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the coordination of social security systems;

- in order to avoid the overlapping of pensions in cases when the same period is taken into account under the legislation of the Republic of Latvia and the Republic of Estonia by the award of pension,

have agreed as follows:

Article 1
Definitions

1. For the purposes of this Agreement:

- "insurance period of the former USSR" - period qualifying for a pension completed in the territory of the former USSR, except in the territory of the Republic of Latvia and the Republic of Estonia, before 1 January 1991, which is concurrently foreseen to be taken into account under the legislation of the Republic of Latvia and the Republic of Estonia;

- "overall insurance period" - period of insurance completed under the legislation of the Republic of Latvia or the Republic of Estonia.

2. Other terms used in this Agreement have the meaning assigned to them under the legislation of the Republic of Latvia and the Republic of Estonia and the Regulations of the European Union referred to in the Preamble.

Article 2
Persons covered by the Agreement

This Agreement shall apply to persons who simultaneously have acquired right to pension under the legislation of the Republic of Latvia and the Republic of Estonia and if calculating their pension the Contracting Parties take into account the same insurance periods of the former USSR.

Article 3
Taking Account of Insurance Periods of the Former USSR

1. Insurance periods of the former USSR shall be taken into account by the competent institution of the state under whose legislation the overall insurance period in full years is longer.

2. In case the overall insurance period under the legislation of each state is equal, insurance periods of the former USSR shall be taken into account by the competent institution of the state under whose legislation the person was last insured.

3. Pension for insurance periods of the former USSR will be awarded in accordance with the legislation of the respective state.

4. If a person proves the existence of supplementary insurance periods and insurance periods of the former USSR have already been taken into account, the competent institution taking into account insurance periods of the former USSR by the recalculation of pension shall remain unchanged.

5. Where a new type of pension is awarded to a person, insurance periods of the former USSR shall be taken into account according to the provisions of paragraphs 1 to 3 of this Article.

6. Where a person who has been awarded a pension moves from one state to another, the competent institution taking into account insurance periods of the former USSR shall remain unchanged.

Article 4
Termination of the Agreement between the Republic of Latvia and the Republic of Estonia on Cooperation in the Field of Social Security

1. After the entry into force of this Agreement the Agreement between the Republic of Latvia and the Republic of Estonia on Cooperation in the Field of Social Security, signed on 28 May 1996, shall cease to be in force.

2. Any right acquired by a person in accordance with the provisions of the Agreement between the Republic of Latvia and the Republic of Estonia on Cooperation in the Field of Social Security, signed on 28 May 1996, shall be maintained.

Article 5
Exchange of Information and Mutual Assistance

1. Competent institutions of the Contracting Parties shall provide mutual assistance to each other and share information necessary for the application of this Agreement.

2. Competent institutions of the Contracting Parties may establish, by means of an implementing agreement, the measures necessary for the application of this Agreement.

Article 6
Settlement of Disagreements

Any disagreements arising as to the interpretation or application of this Agreement shall be resolved by mutual consent or negotiations.

Article 7
Duration and Termination

The Contracting Party may terminate the Agreement by giving notice of termination in writing through diplomatic channels six months beforehand. Any right acquired by a person in accordance with the provisions of this Agreement shall be maintained.

Article 8
Entry into Force

This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following month in which the Contracting Parties shall have exchanged written notices through the diplomatic channels confirming that their respective legal requirements for the entry into force of this Agreement have been completed. The date of the exchange of the written notices shall be the date of the delivery of the last notice.

Done on 12th October 2007 in duplicate in the Latvian, Estonian and English languages, each text being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Republic
of Latvia

For the Government of the Republic
of Estonia

Minister of Welfare

Minister of Social Affairs

Dagnija Staķe

Maret Maripuu

14.03.2008