Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 29.10.2019. - 08.06.2020. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.2

Daugavpilī 2008.gada 31.janvārī (prot. Nr.2, 11.§)
Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām
15.panta pirmās daļas 4.punktu un 43.panta trešo daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Noteikumi nosaka pašvaldības stipendijas (turpmāk tekstā – Stipendija) piešķiršanas nosacījumus, kārtību un apmēru.

1.2. Stipendiju piešķiršanas mērķis ir, gādājot par iedzīvotāju izglītību un nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, stimulēt studējošo intelektuālo spēju attīstību un tālāk izglītību, kā arī veicināt ārstu piesaisti darbam Daugavpils pilsētas veselības aprūpes iestādēs.

(Daugavpils pilsētas domes 28.11.2013. saistošo noteikumu Nr.57 redakcijā)

2. Stipendijas piešķiršanas nosacījumi

2.1. Augstskola pirms Stipendijas piešķiršanas slēdz līgumu ar Daugavpils pilsētas domi par Stipendiju izmaksu.

2.2. Stipendiju piešķir:

2.2.1. otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmā (ārsta kvalifikācija) studējošajiem, kuri ir noslēguši līgumu ar Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo veselības aprūpes iestādi, apņemoties pēc studiju programmas un rezidentūras beigšanas turpmākos piecus gadus nostrādāt Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajā veselības aprūpes iestādē, kā arī pilna laika profesionālās augstākās izglītības programmā vai bakalaura studiju programmā studējošajiem (turpmāk – Studenti);

2.2.2. rezidentiem, kuri apgūst izglītību saskaņā ar akreditētām rezidentūras izglītības programmām medicīnā (turpmāk– Rezidenti);

2.2.3. (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 25.07.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 15).

(Daugavpils pilsētas domes 28.11.2013. saistošo noteikumu Nr. 57 redakcijā, kas grozīta ar 12.06.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 17; 26.03.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 18; 08.02.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

2.3. Uz stipendiju var pretendēt Daugavpils pilsētas pašvaldībā dzīvesvietu deklarējušie Studenti, kurus rakstveidā rekomendē augstskolu vadība, kuri vienlaicīgi atbilst visiem šādiem kritērijiem:

2.3.1. sesijas laikā uzrādījuši sekmes, kas vidēji ir ne mazāk kā 8 balles, un kuri nesaņem augstskolas stipendiju valsts finansētajās studiju vietās;

2.3.2. sekmīgi noteiktajā termiņā nokārto nepieciešamos pārbaudījumus;

2.3.3. pilnībā iegūst attiecīgajam akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu;

2.3.4. aktīvi piedalās augstskolu dzīvē.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.05.2011. saistošajim noteikumiem Nr.16)

2.3.1 Uz stipendiju var pretendēt Rezidenti, kuri ir noslēguši līgumu ar pašvaldības kapitālsabiedrību, kurā pašvaldībai pieder ne mazāk kā 50% daļu (turpmāk – ārstniecības iestāde), kurā pēc rezidentūras beigšanas apņemas nostrādāt turpmākos piecus gadus.

(Daugavpils pilsētas domes 14.08.2014. saistošo noteikumu Nr.23 redakcijā)

2.3.2 (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 25.07.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

2.4. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 28.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.57)

3. Stipendijas apmērs

(Nodaļa Daugavpils pilsētas domes 15.09.2016. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

3.1. Stipendijas apmērs Studentam ir EUR 43 mēnesī.

3.2. Stipendijas apmērs no valsts budžeta finansētam rezidentam ir EUR 220 mēnesī.

3.3. Stipendijas apmērs mēnesī no valsts budžeta nefinansētam rezidentam ir EUR 365 mēnesī.

3.4. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 25.07.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

4. Stipendijas piešķiršanas kārtība

4.1. Domes Izglītības un kultūras jautājumu komiteja (turpmāk – Komiteja) izskata dokumentus stipendiju piešķiršanai un sniedz atzinumu Domes lēmuma pieņemšanai.

(Daugavpils pilsētas domes 08.02.2018. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

4.2. Augstskola divas reizes gadā (pēc katra akadēmiskā gada semestra) iesniedz Komitejai Studentu sarakstu stipendijas saņemšanai.

4.2.1 Ārstniecības iestāde iesniedz Komitejai Rezidentu sarakstu stipendijas saņemšanai.

(Daugavpils pilsētas domes 28.11.2013. saistošo noteikumu Nr. 57 redakcijā, kas grozīta ar 15.10.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 41)

4.3. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 08.02.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

4.4. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 08.02.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

4.5. Stipendija Studentiem tiek piešķirta uz 6 (sešiem) mēnešiem. Rezidentiem stipendiju piešķir uz visu rezidentūras laiku, izmaksu veicot ar to mēnesi, kad pieņemts Domes lēmums.

(Daugavpils pilsētas domes 15.09.2016. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā, kas grozīta ar 08.02.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 4; 25.07.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

4.6. Stipendiju izmaksas Rezidentam pārtrauc, ja Rezidents neizpilda ar ārstniecības iestādi noslēgtā līguma nosacījumus, ir atskaitīts no augstskolas nesekmības dēļ vai pārtrauc apmācību rezidentūrā.

(Daugavpils pilsētas domes 28.11.2013. saistošo noteikumu Nr.57 redakcijā)

4.7. Izvērtējot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un nepārsniedzot pašvaldības budžetā šim mērķim pieejamo līdzekļu apjomu, Daugavpils pilsētas dome var piešķirt stipendijas Rezidentiem, kuri ir noslēguši līgumu ar pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo veselības aprūpes iestādi, kas nav pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā pašvaldībai pieder ne mazāk kā 50% daļu, kurā pēc rezidentūras beigšanas apņemas nostrādāt turpmākos piecus gadus. Šajā gadījumā stipendijas Rezidentiem piešķir saskaņā ar šajos noteikumos noteikto kārtību.

(Daugavpils pilsētas domes 14.08.2014. saistošo noteikumu Nr.23 redakcijā)

5. Prioritātes, piešķirot stipendiju

5.1. Ja diviem vai vairākiem Studentiem, kuri pretendē uz Stipendiju, ir līdzvērtīgi sek­mju rādītāji, Komiteja stipendiju vispirms piešķir:

5.1.1. personai ar invaliditāti, bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam, kā arī Studentam, kura ģimenei, ar ko viņam ir nedalīta saimniecība (turpmāk – ģimene), piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, pamatojoties uz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegtu izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam;

5.1.2. Studentam no ģimenes, kurā audzina trīs vai vairāk bērnu;

5.1.3. Studentam, kura ģimenē ir bērni.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.06.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.17)

5.1 Rezidentu piesaiste darbam veselības aprūpes iestādēs

(Nodaļa Daugavpils pilsētas domes 12.11.2015. saistošo noteikumu Nr. 44 redakcijā)

5.11. No valsts budžeta nefinansētiem rezidentiem pašvaldība budžeta ietvaros var segt pilnā apmērā izdevumus, kas saistīti ar rezidentu apmācību, pamatojoties uz Domes Veselības aprūpes plānošanas komisijas atzinumu par attiecīgā ārsta-speciālista piesaistes nepieciešamību Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, ja rezidents ir noslēdzis līgumu ar pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo veselības aprūpes iestādi, kurā pēc rezidentūras beigšanas rezidents apņēmies nostrādāt vismaz piecus gadus.

5.12. Rezidentam, kura pamata dzīvesvieta nav Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, pašvaldība var izīrēt dienesta dzīvokli, pamatojoties uz Domes Veselības aprūpes plānošanas komisijas atzinumu par attiecīgā ārsta-speciālista piesaistes nepieciešamību Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, ja rezidents ir noslēdzis līgumu ar pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo veselības aprūpes iestādi, kurā pēc rezidentūras beigšanas rezidents apņēmies nostrādāt vismaz piecus gadus.

5.2 Medicīnas māsu piesaiste darbam veselības aprūpes iestādēs

(Nodaļa Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošo noteikumu Nr. 22 redakcijā)

5.21. Pamatojoties uz Domes Veselības aprūpes plānošanas komisijas atzinumu par attiecīgās specialitātes medicīnas māsas (turpmāk – māsa) piesaistes nepieciešamību Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, pašvaldība budžeta ietvaros māsām var segt pilnā apmērā apmācību izdevumus šādās no valsts budžeta nefinansētās māsu izglītības programmās:

5.21.1. akreditēta profesionālā bakalaura studiju programma māsu pamatspecialitātē un papildspecialitātē;

5.21.2. akreditēta maģistra studiju programma "Māszinības".

(Daugavpils pilsētas domes 24.08.2017. saistošo noteikumu Nr. 29 redakcijā)

5.22. Noteikumu 5.21.punktā minētos apmācības izdevumus sedz:

5.22.1. māsai, kura ir noslēgusi līgumu ar pašvaldības kapitālsabiedrību, kurā pašvaldībai pieder ne mazāk kā 50% kapitāla daļu, vai ar Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā esošo valsts kapitālsabiedrību, kas sniedz veselības aprūpes pakalpojumus, kurā pēc apmācību beigšanas māsa apņēmusies nostrādāt vismaz piecus gadus;

5.22.2. izglītības programmās, kurās saskaņā ar sadarbības līgumu starp veselības aprūpes iestādi un augstskolu praktiskā un teorētiskā apmācība notiek Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā.

(Daugavpils pilsētas domes 24.08.2017. saistošo noteikumu Nr. 29 redakcijā)

5.23. Domes Veselības aprūpes plānošanas komisija pieņem šo noteikumu 5.21.punktā minēto atzinumu, izvērtējot veselības aprūpes iestādes iesniegto rekomendāciju un skaidrojumu par nepieciešamo atbalstu māsai.

(Daugavpils pilsētas domes 24.08.2017. saistošo noteikumu Nr. 29 redakcijā)

5.3 Atbalsts zobārstniecības studiju programmas studentiem

(Nodaļa Daugavpils pilsētas domes 25.07.2019. saistošo noteikumu Nr. 15 redakcijā)

5.31. Dome pašvaldības budžeta ietvaros zobārstniecības studiju programmas par studentu, kas ir noslēdzis līgumu ar pašvaldības kapitālsabiedrību SIA "Daugavpils zobārstniecības poliklīnika", kurā apņemas nostrādāt pēc studiju programmas beigšanas vismaz turpmākos 10 gadus:

5.31.1. sedz studiju maksu pilnā apmērā, bet ne vairāk kā 12000 EUR apmērā gadā;

5.31.2. piešķir studentam stipendiju 365 EUR mēnesī.

(Daugavpils pilsētas domes 25.07.2019. saistošo noteikumu Nr. 15 redakcijā)

5.32. Pašvaldības atbalsts tiek nodrošināts, noslēdzot trīspusēju līgumu ar studentu un galvinieku, kurā tiek ietverti vismaz šādi nosacījumi:

5.32.1. studiju maksas un stipendijas apmērs un izmaksas kārtība;

5.32.2. līdzēju tiesības un pienākumi;

5.32.3. līdzēju atbildība;

5.32.4. līguma izbeigšanas kārtība;

5.32.5. studiju maksas un stipendijas atmaksas kārtība līguma saistību neizpildes gadījumā.

(Daugavpils pilsētas domes 25.07.2019. saistošo noteikumu Nr. 15 redakcijā)

5.33. Studiju maksas segšanu un stipendijas izmaksu pārtrauc, ja students ir atskaitīts no augstskolas vai pārtrauc studijas uz laiku. Studiju maksas segšanu un stipendijas izmaksu atjauno pēc studenta atgriešanās no studiju pārtraukuma.

(Daugavpils pilsētas domes 25.07.2019. saistošo noteikumu Nr. 15 redakcijā)

5.4 Atbalsts funkcionālo speciālistu studiju programmas studentiem

(Nodaļa Daugavpils pilsētas domes 26.09.2019. saistošo noteikumu Nr. 22 redakcijā)

5.41. Pamatojoties uz Domes Veselības aprūpes plānošanas komisijas atzinumu par attiecīgās specialitātes funkcionālā speciālista piesaistes nepieciešamību Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, Dome pašvaldības budžeta ietvaros var piešķirt stipendiju 220 EUR mēnesī studentam, kas apgūst akreditētu profesionālā bakalaura studiju programmu attiecīgajā funkcionālo speciālistu specialitātē.

(Daugavpils pilsētas domes 26.09.2019. saistošo noteikumu Nr. 22 redakcijā)

5.42. Uz stipendiju var pretendēt students, kas noslēdzis līgumu ar kapitālsabiedrību, kurā pašvaldībai pieder ne mazāk kā 50% kapitāla daļu, vai pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo valsts kapitālsabiedrību, kuras sniedz veselības aprūpes pakalpojumus, vai pašvaldības budžeta iestādi, kurās apņemas nostrādāt pēc studiju programmas beigšanas vismaz turpmākos 5 gadus.

(Daugavpils pilsētas domes 26.09.2019. saistošo noteikumu Nr. 22 redakcijā)

5.43. Stipendiju piešķir uz visu studiju laiku, izmaksu veicot ar to mēnesi, kad pieņemts Domes lēmums.

(Daugavpils pilsētas domes 26.09.2019. saistošo noteikumu Nr. 22 redakcijā)

5.44. Stipendijas izmaksu pārtrauc, ja students ir atskaitīts no augstskolas vai pārtrauc studijas uz laiku. Stipendijas izmaksu atjauno pēc studenta atgriešanās no studiju pārtraukuma.

(Daugavpils pilsētas domes 26.09.2019. saistošo noteikumu Nr. 22 redakcijā)

6. Lēmuma pārsūdzēšanas kārtība

(Nosaukums grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 28.02.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.8)

Lēmumu par Stipendijas piešķiršanu vai atteikumu piešķirt Stipendiju var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV–4601).

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 09.09.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.32)

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja R.Strode
29.10.2019