Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumus Nr. 230 "Higiēnas prasības gaļas sadalīšanai, atkaulošanai, sagriešanai un iepakošanai".

Ministru kabineta noteikumi Nr.187

Rīgā 2001.gada 8.maijā (prot. Nr.22, 7.§)

Higiēnas prasības gaļas sadalīšanai, iesaiņošanai un iepakošanai

Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 8.panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka higiēnas prasības to uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) telpām, iekārtām un aprīkojumam, kuros atkaulo, mehāniski atdala, sadala, iesaiņo vai iepako liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu, trušu, putnu un fermā audzētu savvaļas dzīvnieku un medījumu (turpmāk - dzīvnieki) svaigu gaļu (turpmāk - gaļa) un blakusproduktus (turpmāk - uzņēmums), kā arī nosaka higiēnas prasības uzņēmumā nodarbinātajam personālam.

2. Gaļu atļauts atkaulot, mehāniski atdalīt, sadalīt, iesaiņot un iepakot pilnvarotas kompetentas institūcijas atzītā un pārtikas uzņēmumu reģistrā reģistrētā uzņēmumā.

3. Atļauts sadalīt gaļu, par kuru ir saņemts veterinārās ekspertīzes atzinums.

4. Šo noteikumu 6.punktā un 5.2. un 10.6.apakšpunktā noteiktās prasības neattiecas uz mazumtirdzniecību un sabiedrisko ēdināšanu.

5. Uzņēmuma īpašnieks vai viņa pilnvarota persona nodrošina:

5.1. valsts uzraudzības un kontroles institūcijas inspektora darbībai nepieciešamos apstākļus un brīvu pieeju jebkurai uzņēmuma darba telpai;

5.2. Valsts veterinārā dienesta pilnvarota veterinārārsta (turpmāk - veterinārārsts) darbībai nepieciešamos apstākļus un brīvu pieeju jebkurai uzņēmuma darba telpai;

5.3. uzņēmuma paškontroles sistēmas izstrādāšanu un ieviešanu, kā arī paškontroles rezultātu reģistrēšanu un glabāšanu ne mazāk kā divus gadus;

5.4. uzņēmuma teritorijas, telpu, iekārtu un inventāra dezinfekciju, dezinsekciju un deratizāciju atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

5.5. personāla apmācības programmas izstrādi un personāla apmācību higiēnas prasību ievērošanā.

6. Veterinārārsts:

6.1. reģistrē veterinārās ekspertīzes rezultātus;

6.2. noformē un reģistrē veterinārās ekspertīzes atzinumu sadalītai gaļai, kuru izved no uzņēmuma;

6.3. uzrauga šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos noteikto higiēnas prasību ievērošanu.

II. Higiēnas prasības uzņēmuma telpām, iekārtām un aprīkojumam

7. Uzņēmumā iekārto:

7.1. telpu vai nodalītu vietu gaļas pieņemšanai;

7.2. telpu vai nodalītu vietu gaļas nosūtīšanai;

7.3. telpu gaļas glabāšanai;

7.4. telpu medījumu pieņemšanai, ķidāšanai, dīrāšanai vai noplūkšanai un veterinārās ekspertīzes veikšanai (ja nepieciešams);

7.5. telpu gaļas sadalīšanai, atkaulošanai un mehāniskai atdalīšanai;

7.6. telpu gaļas iesaiņošanai un iepakošanai;

7.7. aizslēdzamu telpu cilvēka uzturā neizmantojamas gaļas, kaulu šķembu un asins recekļu glabāšanai;

7.8. telpu iesaiņojamā un iepakojamā materiāla glabāšanai;

7.9. aizslēdzamu telpu vai skapi tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu glabāšanai;

7.10. aizslēdzamu telpu vai skapi dezinsekcijas un deratizācijas līdzekļu glabāšanai;

7.11. telpu vai skapi uzkopšanas inventāra glabāšanai;

7.12. personāla ģērbtuvi, dušas telpu un sanitāro mezglu (tualeti un ierīces roku mazgāšanai un dezinficēšanai);

7.13. telpu gaļas glabāšanas tvertņu un vairākkārt lietojamā iepakojuma mazgāšanai un dezinfekcijai.

8. Telpās, kurās gaļu atkaulo, mehāniski atdala, sadala, iesaiņo vai iepako, un telpās vai gaiteņos, pa kuriem to transportē:

8.1. grīdas ir gludas, izturīgas pret pūšanu un mehāniskiem bojājumiem, ar slīpumu ūdens notecei uz notekūdeņu savākšanas lūku, kas pārklāta ar aizsargrežģi;

8.2. sienas ir izturīgas pret pūšanu, mehāniskiem bojājumiem un drošas pret kukaiņu un grauzēju iekļūšanu telpā, klātas ar gaišas krāsas, gludu, ūdensnecaurlaidīgu materiālu, izturīgas pret mazgāšanas un dezinficēšanas līdzekļu iedarbību. Sienas un grīdas savienojuma vietas ir noapaļotas;

8.3. logi un to rāmji ir ar gludu virsmu;

8.4. durvis ir gaišā krāsā, ar gludu, ūdensizturīgu, nerūsējošu virsmu, izturīgas pret pūšanu un mehāniskiem bojājumiem;

8.5. griesti vai jumta iekšējā virsma ir gaišā krāsā, ar gludu virsmu, tīrāma un dezinficējama.

9. Prasības personāla ģērbtuvēm un sanitārajiem mezgliem:

9.1. grīdas un sienas ir gludas, ūdensizturīgas un izturīgas pret tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu iedarbību;

9.2. nav izejas tieši uz gaļas pieņemšanas, atkaulošanas, mehāniskas atdalīšanas, sadalīšanas, iesaiņošanas, iepakošanas, glabāšanas un nosūtīšanas telpām.

10. Gaļas atkaulošanas, sadalīšanas, mehāniskas atdalīšanas, iesaiņošanas un iepakošanas, kā arī veterinārās ekspertīzes telpas:

10.1. nodrošina ar ventilācijas sistēmu, kas novērš ūdens kondensāta un kaitīgo gāzu uzkrāšanos un ir aprīkota ar filtriem vai sietiem, lai nepieļautu putekļu, kukaiņu, grauzēju un putnu iekļūšanu telpās;

10.2. nodrošina ar 220 luksu apgaismojumu (dabisko vai mākslīgo), bet vietās, kur veic veterināro ekspertīzi, - 540 luksu apgaismojumu, kas nemaina krāsu uztveri;

10.3. nodrošina ar normatīvajos aktos noteiktajām dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām atbilstoša aukstā un karstā ūdens padevi;

10.4. aprīko ar termogrāfiem, kas izvietoti telpu siltākajās vietās;

10.5. aprīko ar gaļas sadalīšanas galdiem vai konveijera lenti un zāģiem, kas gatavoti no nerūsējoša materiāla un ir viegli tīrāmi, mazgājami un dezinficējami;

10.6. aprīko ar gaļas apskatei un veterinārajai ekspertīzei nepieciešamajām iekārtām;

10.7. aprīko ar ierīcēm roku, darba instrumentu un taras mazgāšanai un dezinficēšanai;

10.8. aprīko ar darba instrumentu sterilizācijas iekārtām, kurās ūdens temperatūra nav zemāka par +82 °C;

10.9. aprīko ar dzesēšanas iekārtām šajos noteikumos norādītās gaisa temperatūras uzturēšanai.

11. Gaļas atkaulošanas, sadalīšanas, mehāniskas atdalīšanas, iesaiņošanas un iepakošanas telpās gaisa temperatūra nav augstāka par +12 °C.

12. Karstā un aukstā ūdens padeves ierīces roku mazgāšanai un dezinfekcijai, kuras iekārto darba vietu tiešā tuvumā:

12.1. darbināmas bez roku palīdzības;

12.2. nodrošinātas ar tekošu ūdeni;

12.3. apgādātas ar mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem;

12.4. apgādātas ar vienreizējas lietošanas dvieļiem vai salvetēm, vai roku žāvēšanas iekārtām;

12.5. apgādātas ar atkritumu tvertnēm, kuras atveramas un aizveramas ar kāju palīdzību.

13. Karstā un aukstā ūdens padeves ierīces roku mazgāšanai un dezinfekcijai, kuras iekārto sanitārajos mezglos:

13.1. nodrošinātas ar tekošu ūdeni;

13.2. apgādātas ar mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem;

13.3. apgādātas ar vienreizējas lietošanas dvieļiem vai salvetēm, vai roku žāvēšanas iekārtām;

13.4. apgādātas ar atkritumu tvertnēm, kuras atveramas un aizveramas ar kāju palīdzību.

14. Aprīkojuma un instrumentu virsmas (arī savienojuma vietas), kas saskaras ar gaļu, ir gludas, viegli mazgājamas un dezinficējamas. Koka izmantošana pieļaujama vienīgi paliktņiem, kas paredzēti iesaiņotas vai iepakotas gaļas novietošanai.

15. Gaļas atkaulošanai, mehāniskai atdalīšanai, sadalīšanai, iesaiņošanai un iepakošanai paredzētos instrumentus un aprīkojumu:

15.1. izmanto vienīgi darbam ar gaļu;

15.2. uztur tehniskā kārtībā;

15.3. tīra, mazgā un dezinficē darba dienas beigās vai pēc divu vai vairāk stundu ilga pārtraukuma, atsākot darbu.

16. Atkaulojot, mehāniski atdalot, sadalot, iesaiņojot un iepakojot gaļu, ievēro tehnoloģisko procesu plūsmu un nodrošina, lai līnijas savstarpēji nekrustojas.

17. Uzņēmumā izmanto:

17.1. ūdeni, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām;

17.2. tehnisko ūdeni tvaika ražošanai un dzesēšanas iekārtās. Tehniskā ūdens caurules krāso no dzeramā ūdens caurulēm atšķirīgā krāsā, un tās nešķērso telpas, kurās atrodas gaļa.

18. Ūdens apgādes sistēmas caurules un krāni atbilst šādām prasībām:

18.1. caurules ir izgatavotas no viegli tīrāma materiāla, kas nerada organoleptiskas izmaiņas ūdenī un nesatur cilvēku veselībai vai videi kaitīgas vielas;

18.2. caurules ir iebūvētas sienā vai novietotas tādā attālumā no tās, lai būtu iespējama sienas, ūdens cauruļu un krānu tīrīšana, mazgāšana un dezinfekcija;

18.3. caurules un krāni ir apzīmēti ar identifikācijas numuriem, ko norāda uzņēmuma ūdensapgādes shematiskajā plānā.

19. Cilvēku uzturā neizmantojamās gaļas uzglabāšanas telpu aprīko ar marķētām tvertnēm, kas gatavotas no nerūsējoša un ūdensnecaurlaidīga materiāla un kurām ir blīvi noslēdzami vāki.

20. Uzņēmumā ierīko normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošu notekūdeņu izvadīšanas sistēmu.

21. Tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu izmantošana nedrīkst ietekmēt gaļas nekaitīgumu un kvalitāti.

22. Uzņēmuma telpās aizliegta nepiederošu personu un mājdzīvnieku atrašanās.

III. Higiēnas prasības personālam

23. Uzņēmuma darbinieki, kuri nonāk saskarē ar gaļu, darba laikā ievēro šādas prasības:

23.1. valkā tīru darba apģērbu, apavus, galvassegu un, ja nepieciešams, kakla aizsargu, bārdas masku un cimdus;

23.2. nenēsā rotaslietas;

23.3. nestrādā ar lakotiem nagiem;

23.4. pirms darba uzsākšanas un, ja nepieciešams, darba laikā mazgā un dezinficē rokas;

23.5. neēd, nedzer un nesmēķē telpās, kur notiek gaļas apstrāde.

IV. Higiēnas prasības gaļas sadalīšanai

24. Sadalot gaļu, nodrošina, lai gaļas iekšējā temperatūra nepārsniegtu +7 °C, zaķu un medījumu putnu gaļas iekšējā temperatūra nepārsniegtu +4 °C, bet blakusproduktu iekšējā temperatūra nepārsniegtu +3 °C.

25. Gaļu, kas no skeleta kauliem atdalīta mehāniski (turpmāk - spiesta gaļa), izmanto vienīgi termiski apstrādātu gaļas produktu ražošanai. Spiestu gaļu karsē ne mazāk par 30 minūtēm un nodrošina, lai tās iekšējā temperatūra būtu vismaz +72 °C.

26. Spiestu gaļu izmanto gaļas produktu ražošanai tūlīt pēc ieguves, izņemot šādus gadījumus:

26.1. ja to strauji atdzesē līdz temperatūrai, kas nav augstāka par +2 °C un izmanto gaļas produktu ražošanai ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc ieguves;

26.2. ja to sasaldē līdz temperatūrai, kas nav augstāka par -18 °C.

27. Gaļas produktu ražošanai aizliegts izmantot liellopu, aitu un kazu spiestu gaļu.

28. Gaļa un blakusprodukti, kas nav izmantojami cilvēku uzturā, norādīti šo noteikumu pielikumā.

29. Kaulu šķembas, asins recekļus un cilvēka uzturā neizmantojamu gaļu pēc kautķermeņa sadalīšanas ievieto šo noteikumu 18.punktā norādītajās tvertnēs un glabā šo noteikumu 7.6.apakšpunktā norādītajā telpā ne ilgāk kā 12 stundas temperatūrā, kas nav augstāka par:

29.1. +12 °C, ja to paredzēts iznīcināt;

29.2. +4 °C, ja to paredzēts pārstrādāt.

30. Ražošanas tehnoloģisko procesu laikā nav pieļaujama gaļas saskare ar telpu grīdām un sienām.

V. Higiēnas prasības sadalītas gaļas iesaiņošanai un iepakošanai

31. Vienā iesaiņojumā:

31.1. atrodas tikai vienas sugas dzīvnieku gaļa;

31.2. neatrodas gaļa kopā ar blakusproduktiem.

32. Iesaiņojot un iepakojot gaļu, nodrošina, lai gaļas iekšējā temperatūra nepārsniegtu +7 °C, zaķu un medījumu putnu gaļas iekšējā temperatūra nepārsniegtu +4 °C, bet blakusproduktu iekšējā temperatūra nepārsniegtu +3 °C.

33. Atkaulotu, mehāniski atdalītu, sadalītu, iesaiņotu un iepakotu gaļu glabā normatīvajos aktos noteiktajā temperatūrā.

VI. Noslēguma jautājumi

34. Šie noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

35. Uzņēmumiem, kuri sadalītu gaļu neeksportē, šo noteikumu 10.4., 12.1. un 13.3.apakšpunktā minētās prasības piemēro no 2003.gada 1.janvāra.

36. Šo noteikumu 25., 26., 27. un 28.punkts stājas spēkā ar 2003.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Zemkopības ministrs A.Slakteris

 

Pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 8.maija
noteikumiem Nr.187

Gaļa un blakusprodukti, kas nav izmantojami cilvēku uzturā

Nr.
p.k.
Dzīvnieku suga Gaļas un blakusprodukta veids
1. Govis (visas) Galva, ieskaitot smadzenes, acis, mandeles, izņemot mēli un ārējo gremošanas muskuli
Tievās un resnās zarnas
2. Govis, kas vecākas par 12 mēnešiem Mugurkauls, tā smadzenes un virsējie gangliji, izņemot mugurkaula astes daļas skriemeļus
3. Aitas un kazas (visas) Liesa
4. Aitas un kazas, kas vecākas par 12 mēnešiem un kurām izšķīlušies paliekošie priekšzobi Galva, ieskaitot smadzenes, acis, mandeles, izņemot mēli un ārējo gremošanas muskuli
Mugurkauls

Zemkopības ministrs A.Slakteris

01.01.2002