Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 30.09.2010. - 14.07.2011. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.36

Daugavpilī 2007.gada 13.decembrī (prot. Nr.23, 70.§)
Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
43.panta trešo daļu un Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu
(Daugavpils pilsētas domes 09.09.2010. saistošo noteikumu Nr.29 redakcijā)
I. Vispārīgie noteikumi

1.1. Saistošie noteikumi “Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs” (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā uzņem bērnus Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs (turpmāk – Iestāde).

1.2. Pirmsskolas izglītības programmu bērni apgūst no 1 līdz 7 gadu vecumam. Obligāta bērnu sagatavošana pamatizglītības ieguvei ir no piecu gadu vecuma un sagatavošana pamatizglītības apguvei tiek sākta tajā kalendārajā gadā, kurā bērnam aprit pieci gadi. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības pirmsskolas izglītības programmas apguves laiku var pagarināt vai saīsināt par vienu gadu, pamatojoties uz vecāku iesniegumu un ģimenes ārsta atzinumu.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 09.09.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

1.3. Bērnus ar speciālām vajadzībām uzņem speciālā pirmsskolas izglītības iestādē vai vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes speciālajā grupā, atbilstoši iestādes nolikumam un pamatojoties uz Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas (turpmāk tekstā – Pārvalde) atzinumu.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 09.09.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

1.4. Bērnam tiek nodrošināta pirmsskolas izglītības programmas apguve tikai vienā iestādē. Vecākiem ir tiesības mainīt iestādi, ja ir brīvas vietas citās iestādēs.

1.5. Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošana pamatizglītības uzsākšanai ir obligāta.

1.6. Vecāki, kuru bērni līdz obligātajam izglītības vecumam nav apmeklējuši iestādi, piesaka bērnu mācībām obligātajai piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanai pamatizglītības uzsākšanai tajā kalendārajā gadā, kurā bērnam aprit pieci gadi.

1.7. Pēc vecāku, iestādes, pārvaldes pedagoģiski medicīniskās komisijas ierosinājuma un pamatojoties uz ģimenes ārsta atzinumu, bērns obligātās piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanas pamatizglītības uzsākšanai programmu var apgūt mājmācībā šādos gadījumos:

1.7.1. bērns ar grūtībām iekļaujas kolektīvā,

1.7.2. bērnam ir slikts veselības stāvoklis,

1.7.3. bērnam nepieciešami īpaši apstākļi, kurus izglītības iestāde nevar nodrošināt.

1.8. Vecāki var pieteikt bērnu reģistrācijai ne vairāk kā uz divām iestādēm.

1.9. Programmas apguve iestādē sākas kārtējā gada 1.septembrī.

1.10. Pārvaldes atbildīgajam darbiniekam (turpmāk – darbinieks), komplektējot pirmsskolas grupas, jāievēro Vispārējās izglītības likums, Ministru kabineta noteikumi, šie saistošie noteikumi un citi spēkā esošie normatīvie akti.

II. Pieteikumu reģistrācija bērnu uzņemšanai iestādēs

2.1. Bērnu pieteikšana reģistrācijai notiek pārvaldē visu gadu no bērna dzimšanas brīža līdz septiņu gadu vecumam, vecākiem uzrādot bērna dzimšanas apliecību (vai dokumentu, kurā norādīts bērna personas kods), vecāka personu apliecinošu dokumentu.

2.2. Reģistrācijas pieteikuma elektronisko formu Valsts izglītības informācijas sistēmas (turpmāk tekstā – VIIS) datu bāzē vecāku klātbūtnē pēc vecāku sniegtās informācijas aizpilda darbinieks un izdrukā 2 (divos) eksemplāros, vienu pieteikuma eksemplāru saņem vecāki, otrs paliek pārvaldes uzskaitē.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 09.09.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

2.3. Aizpildot pieteikuma elektronisko formu, darbinieks pārbauda, vai mutiski norādītā bērna deklarētā dzīvesvietas adrese atbilst Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra datiem un vai bērns jau neapmeklē kādu iestādi.

2.4. Darbinieks informē vecākus par iestādē piedāvātajām izglītības programmām un noskaidro, kurā programmā vecāki vēlas bērnu reģistrēt.

2.5. Reģistrācijas pieteikumi tiek sistematizēti VIIS programmā šādos reģistros:

2.5.1. Bērni, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Daugavpils, un viņi nav uzņemti nevienā iestādē (1. pakāpes reģistrs):

2.5.1.1. vispārējā tipa latviešu vai mazākumtautību grupā;

2.5.1.2. speciālajā latviešu vai mazākumtautību grupā.

2.5.2. Bērni, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Daugavpils un kuri jau ir uzņemti kādā iestādē, bet vecāki (aizbildņi) vēlas mainīt iestādi (dzīvesvietas, darba vietas u. tml. maiņa) (2. pakāpes reģistrs):

2.5.2.1. vispārējā tipa latviešu vai mazākumtautību grupā;

2.5.2.2. speciālajā latviešu vai mazākumtautību grupā.

2.5.3. Bērni, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Daugavpils rajons vai cita pašvaldība, un viņi nav uzņemti nevienā iestādē (3. pakāpes reģistrs):

2.5.3.1. vispārējā tipa latviešu vai mazākumtautību grupā;

2.5.3.2. speciālajā latviešu vai mazākumtautību grupā.

2.5.4. Bērni, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Daugavpils rajons vai cita pašvaldība, un viņi jau ir uzņemti kādā iestādē, bet vecāki (aizbildņi) vēlas mainīt iestādi (dzīves vietas, darba vietas u. tml. maiņa) (4. pakāpes reģistrs):

2.5.4.1. vispārējā tipa latviešu vai mazākumtautību grupā;

2.5.4.2. speciālajā latviešu vai mazākumtautību grupā.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 09.09.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

2.6. Ja tehnisku iemeslu dēļ darbiniekam nav iespējams aizpildīt elektronisko formu VIIS datu bāzē, darbinieks:

2.6.1. par tehnisko problēmu ziņo pārvaldes datorspeciālistam;

2.6.2. reģistrācijas pieteikumu aizpilda ar roku;

2.6.3. triju darba dienu laikā pēc tehnisko problēmu novēršanas reģistrācijas pieteikumu ievada elektroniski.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 09.09.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

2.7. Vecāki pārbauda pieteikumā ierakstīto ziņu atbilstību un apstiprina to ar savu parakstu.

2.8. Ja bērns ir reģistrēts divās iestādēs un vienā iestādē viņš tiek uzņemts, tad otrā iestādē pieteikums tiek pārreģistrēts 2. pakāpes reģistrā (saskaņā ar 2.5.2.punktu).

2.9. Vecāki pieteikšanas reģistrāciju var anulēt, uzrakstot iesniegumu.

2.10. Pirmām kārtām ar vietām iestādē nodrošina bērnus no 1. pakāpes reģistra.

III. Norīkojumu izsniegšana un bērnu uzņemšana iestādēs

3.1. Norīkojumu uz attiecīgo iestādi vecāki (aizbildņi) var saņemt Pārvaldē, uzrādot bērna dzimšanas apliecību.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 09.09.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

3.2. Grupu komplektācija notiek katru gadu no maija trešās pirmdienas līdz 1.septembrim. No maija trešās pirmdienas tiek uzņemti bērni, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Daugavpils pilsētā. No augusta pirmās pirmdienas tiek uzņemti bērni, kuru dzīvesvieta atrodas ārpus Daugavpils pilsētas. Visa gada garumā vecākiem ir iespēja iekārtot bērnu Iestādē, ja ir brīvas vietas.

3.3. Iestāžu vadītāji regulāri, vienu reizi nedēļā, informē Pārvaldes darbinieku par brīvajām vietām Iestādē.

3.4. Komplektējot grupas, priekšrocības tiek dotas bērniem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Daugavpils pilsētā:

3.4.1. iestādes darbinieka bērnam;

3.4.2. bērnam, kuram Iestādē jau ir uzņemts brālis vai māsa;

3.4.3. bērnam, kuram ar Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu speciālās programmas apguve nomainīta uz vispārējo.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 09.09.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

3.5. Pirms pārvaldes norīkojuma izsniegšanas 3.4.punktā minētajos gadījumos, iestādes vadītājs iesniedz ziņojumu Pārvaldes darbiniekam, norādot attiecīgu pamatojumu (3.4.1.punkts vai 3.4.2.punkts) bērna uzņemšanai.

3.6. Piesakot bērnu Iestādē, vecāki iesniedz šādus dokumentus:

3.6.1. pārvaldes norīkojumu;

3.6.2. iesniegumu;

3.6.3. bērna dzimšanas apliecības kopiju;

3.6.4. medicīnisko karti;

3.6.5. profilaktiskās potēšanas karti;

3.6.6. Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu (ja bērns apgūst programmu speciālajā izglītības iestādē (grupā)).

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 09.09.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

3.7. Bērna uzņemšanu iestādē noformē ar iestādes vadītāja rīkojumu, pamatojoties uz 3.6.punktā minētajiem dokumentiem, norādot pirmsskolas izglītības programmu, kuru bērns apgūs.

IV. Dokumenti par piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas pamatizglītības apguves uzsākšanu

4.1. Bērnam, kurš apgūst vai apguvis piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas programmu, izsniedz attiecīgo izziņu.

4.2. Pamats izziņas izsniegšanai ir vadītāja rīkojums par piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas programmas apguvi.

4.3. Izziņu par piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas programmas apguvi vecāki iesniedz vispārējās izglītības iestādē, kurā bērns uzsāks mācības 1.klasē.

4.4. Ja tiek mainīta Iestāde, kurā bērns apgūst piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas programmu, vecāki iesniedz Iestādei, no kuras bērns vēlas izstāties, izziņu no tās izglītības iestādes, uz kuru bērns vēlas pāriet mācīties. Izziņa bērnam garantē uzņemšanu šajā izglītības iestādē noteiktā datumā. Pēc izziņas saņemšanas bērna personas dokumentus izsniedz bērna vecākiem.

V. Lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība

5.1. Lēmumu par norīkojuma izsniegšanu pieņem pārvaldes darbinieks.

5.2. Lēmumu par pārvaldes norīkojuma neizsniegšanu vai par bērna uzņemšanas atteikumu var apstrīdēt Daugavpils pilsētas domē. Iesniegums par lēmuma apstrīdēšanu iesniedzams domes kancelejā K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja R.Strode
30.09.2010