Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 31.01.2017. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.97

Rīgā 2007.gada 11.decembrī (prot. Nr.86, 4.§)
Noteikumi par Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstu aizbildņiem
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 8.punktu un 43.panta trešo daļu
(Rīgas domes 08.12.2009. saistošo noteikumu Nr.38 redakcijā)
I. Vispārīgie nosacījumi

1. Šie saistošie noteikumi nosaka Rīgas pilsētas pašvaldības pabalsta aizbildnim un pagaidu aizbildnim par aizbildņa pienākumu pildīšanu, aprūpējot divus (vai vairāk) bērnus, (turpmāk – pabalsts) apmēru, kā arī tā piešķiršanas un izmaksas kārtību.

2. Pabalstu izmaksā aizbildnim par aizbildnībā esošo otro un katru nākamo bērnu papildus valsts sociālajiem pabalstiem aizbildnim.

3. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kas ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni bērniem, kuru deklarētā pamata dzīvesvieta ir Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, un kas saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām pilda aizbildņa pienākumus. Rīgas bāriņtiesa, izsniedzot lēmumu par aizbildnības nodibināšanu, vienlaikus rakstveidā informē aizbildni par tiesībām saņemt pabalstu.

4. Pabalsta apmērs ir 54,07 euro mēnesī (par vienu bērnu).

(Rīgas domes 27.08.2013. saistošo noteikumu Nr.19 redakcijā)

II. Pabalsta piešķiršanas un izmaksāšanas kārtība

5. Lai saņemtu pabalstu, aizbildnis vēršas Rīgas bāriņtiesā, uzrāda Rīgas bāriņtiesas atbildīgajam darbiniekam personu apliecinošu dokumentu un lēmuma par aizbildnības nodibināšanu norakstu, kā arī iesniedz pabalsta saņemšanai iesniegumu.

6. Rīgas bāriņtiesas atbildīgais darbinieks pēc aizbildņa iesnieguma ar pabalsta pieprasījumu saņemšanas elektroniskā veidā aizpilda iesniegumu, kas tiek saglabāts Rīgas domes vienotajā informācijas sistēmā. Iesniegumā ir pabalsta piešķiršanai un izmaksai nepieciešamā informācija, kas ir pieejama Rīgas Sociālā dienesta atbildīgajam darbiniekam turpmākajai informācijas apstrādei.

(Grozīts ar Rīgas domes 08.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.38)

7. Pēc iesnieguma aizpildīšanas to izdrukā, iesnieguma oriģinālu paraksta Rīgas bāriņtiesas atbildīgais darbinieks un aizbildnis, apliecinot, ka iesniegumā esošā informācija ir pareiza.

8. Pabalstu piešķir un izmaksā Rīgas Sociālais dienests.

(Grozīts ar Rīgas domes 08.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.38)

9. Iesniegumu oriģinālus un lēmumu par personas iecelšanu par aizbildni norakstus Rīgas bāriņtiesa vienu reizi nedēļā iesniedz Rīgas Sociālajam dienestam. Rīgas Sociālais dienests triju darba dienu laikā lemj par pabalsta piešķiršanu un izmaksu.

(Grozīts ar Rīgas domes 08.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.38)

10. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu Rīgas Sociālais dienests desmit darba dienu laikā rakstveidā paziņo aizbildnim, norādot lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

(Grozīts ar Rīgas domes 08.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.38)

11. Pabalsts pieprasāms 12 mēnešu laikā no tiesību rašanās dienas (t.i., dienas, kad pieņemts lēmums par personas iecelšanu par aizbildni). Ja šis termiņš nokavēts, pabalstu izmaksā tikai par iepriek­šējiem 12 mēnešiem, skaitot no pabalsta pieprasīšanas dienas.

12. Pabalsta apmērs par nepilnu mēnesi tiek noteikts proporcionāli dienu skaitam, par pamatu ņemot šo saistošo noteikumu 4.punktā minēto pabalsta apmēru.

13. Pabalstu izmaksā aizbildnim reizi mēnesī, pārskaitot to par iepriekšējo mēnesi aizbildņa kontā kredītiestādē līdz nākamā mēneša 5.datumam. Pabalsts tiek izmaksāts no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

14. Aizbildnis, kuram piešķirts pabalsts, nekavējoties informē Rīgas Sociālo dienestu un Rīgas bāriņtiesu par to, ka:

14.1. bērns ievietots valsts, pašvaldības vai nevalstisko organizāciju bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā un atrodas pilnā tās apgādībā vai nodots audzināšanā audžuģimenei;

14.2. bērns, par kuru tiek maksāts pabalsts, mainījis pamata dzīvesvietu un dzīvo ārpus Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas vai Latvijas Republikas teritorijas;

14.3. bērns sasniedzis 18 gadu vecumu;

14.4. bērns miris.

(Grozīts ar Rīgas domes 08.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.38)

15. Ja aizbildnis šo saistošo noteikumu 14.punktā minētos nosacījumus nav pildījis un ir saņēmis pabalstu, aizbildnim ir pienākums pārmaksāto pabalsta summu labprātīgi atmaksāt Rīgas Sociālajam dienestam. Ja aizbildnis šo summu labprātīgi neatmaksā, to normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piedzen tiesas ceļā.

(Grozīts ar Rīgas domes 08.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.38)

16. Aizbildnim līdz kārtējā gada 1.februārim jāiesniedz Rīgas bāriņtiesā norēķins par iepriekšējā gada aizbildnības pārvaldību.

17. Ja aizbildnis līdz kārtējā gada 1.februārim nav iesniedzis Rīgas bāriņtiesā norēķinu par iepriekšējā gada aizbildnības pārvaldību, Rīgas bāriņtiesa par to nekavējoties informē Rīgas Sociālā dienesta atbildīgo darbinieku un tas ir pamats pabalsta izmaksas aizturēšanai.

(Grozīts ar Rīgas domes 08.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.38)

18. Pabalsta izmaksu atjauno, ja Rīgas bāriņtiesa sniegusi Rīgas Sociālā dienesta atbildīgajam darbiniekam informāciju par to, ka norēķins par aizbildnības pārvaldību saņemts. Ja norēķins par aizbildnības pārvaldību tiek iesniegts trīs mēnešus vēlāk, pabalsta izmaksa tiek atsākta tikai no norēķina iesniegšanas dienas, anulējot aizturēto pabalsta summu.

(Grozīts ar Rīgas domes 08.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.38)

19. Ja aizbildnis laikus nav saņēmis piešķirto pabalstu Rīgas bāriņtiesas vai Rīgas Sociālā dienesta vainas dēļ, to izmaksā aizbildnim bez termiņa ierobežojuma.

(Grozīts ar Rīgas domes 08.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.38)

20. Pabalsta izmaksu Rīgas Sociālais dienests pārtrauc vai izbeidz, ja:

20.1. Rīgas bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par:

20.1.1. aizbildņa atlaišanu no aizbildņa pienākumu pildīšanas;

20.1.2. aizbildņa atcelšanu no aizbildņa pienākumu pildīšanas;

20.1.3. aizbildņa atstādināšanu uz laiku, kamēr aizbildnis vai bērns, par kuru maksā pabalstu, atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;

20.2. bērns mainījis pamata dzīvesvietu un dzīvo ārpus Latvijas Republikas teritorijas.

(Grozīts ar Rīgas domes 08.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.38)

21. Rīgas bāriņtiesa nekavējoties informē Rīgas Sociālo dienestu par šo saistošo noteikumu 20.punktā minētā lēmuma pieņemšanu.

(Grozīts ar Rīgas domes 08.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.38)

III. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

22. Rīgas Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā.

(Grozīts ar Rīgas domes 08.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.38)

23. Rīgas domes Labklājības departamenta lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Noslēguma jautājumi

24. Ar šo saistošo noteikumu stāšanos spēkā spēku zaudē Rīgas domes 15.10.2002. noteikumi Nr. 27 “Noteikumi par pašvaldības pabalstu aizbildņiem”.

25. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “5 min” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

26. (Svītrots ar Rīgas domes 27.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.19)

Rīgas domes priekšsēdētājs J.Birks
01.01.2014