Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumus Nr. 253 "Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu".
Ministru kabineta noteikumi Nr.901

Rīgā 2007.gada 18.decembrī (prot. Nr.70 50.§)
Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību samaksu
Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 20.panta otro daļu un 21.1 panta devīto daļu, Veterinārmedicīnas likuma 12.pantu, 51.pantu un 53.panta pirmās daļas 5.punktu un Likuma par budžetu un finanšu vadību 5.panta devīto daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā veicama samaksa par Pārtikas aprites uzraudzības likumā noteiktajām valsts uzraudzības un kontroles darbībām;

1.2. kārtību, kādā veicama samaksa par Veterinārmedicīnas likumā noteiktajām valsts uzraudzības un kontroles darbībām;

1.3. Pārtikas un veterinārā dienesta sniegto maksas pakalpojumu veidus;

1.4. kārtību, kādā veicama samaksa par veterināro ekspertīzi un pastāvīgu veterināro uzraudzību;

1.5. kārtību, kādā veicama samaksa par veterināro kontroli;

1.6. samaksas apmēru par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto dokumentu ekspertīzi uztura bagātinātāju reģistrēšanai;

1.7. samaksas apmēru par diētiskās pārtikas izvērtēšanu, lai noteiktu tās atbilstību normatīvo aktu prasībām par diētisko pārtiku.

2. Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk - dienests) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulu (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (turpmāk - Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 882/2004), iekasē samaksu par:

2.1. dzīvnieku kaušanas inspekciju, gaļas sadalīšanas uzņēmumu, medījumu pārstrādes uzņēmumu, kā arī zvejniecības un akvakultūras produktu ražošanas un laišanas tirgū valsts uzraudzību un kontroli;

2.2. dzīvu dzīvnieku un gaļas, tajā skaitā gaļas produktu, mājputnu, medību dzīvnieku, trušu, saimniecībā audzētu medību dzīvnieku gaļas, kā arī blakusproduktu, dzīvnieku izcelsmes barības un zvejniecības produktu valsts uzraudzību un kontroli, ja tie tiek importēti no valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis;

2.3. dzīvu dzīvnieku un gaļas, tajā skaitā gaļas produktu, mājputnu, medību dzīvnieku, trušu, saimniecībā audzētu medību dzīvnieku gaļas, kā arī blakusproduktu, dzīvnieku izcelsmes barības un zvejniecības produktu valsts uzraudzību un kontroli, ja tie tiek vesti tranzītā caur Eiropas Savienības dalībvalstīm.

3. Šo noteikumu 2.2. un 2.3.apakšpunktā minēto samaksu par valsts uzraudzību un kontroli, kas minēta Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 882/2004 V pielikumā, dienests aprēķina un piemēro latos atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas maiņas kursam dienā, kad veikta attiecīgā kontrole (atbilstības pārbaude), konvertējot ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata.

4. Šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minēto samaksu par valsts uzraudzību un kontroli dienests iekasē, ņemot vērā faktiskās kontroles izmaksas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 882/2004 27.panta 4.punktam un VI pielikumam.

5. Samaksu par pārtikas nekaitīguma, nepārtikas preču un augu izcelsmes dzīvnieku barības uzraudzību un kontroli, ja tā tiek importēta no valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis, valsts dienests iekasē atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam.

6. Samaksu, kas minēta Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 882/2004 V pielikumā, un samaksu, kas minēta šo noteikumu 5.punktā, dienests iekasē atbilstoši preču neto svaram.

7. Samaksu par veterinārā (veselības) sertifikāta, atbilstības sertifikāta, apliecību un pārējo ar uzraudzību un kontroli saistītu apliecinājumu, sertifikātu un izziņu sagatavošanu un izsniegšanu, atļaujas izsniegšanu, pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas apliecības izsniegšanu, kontroles institūcijas apstiprinā­šanas apliecības izsniegšanu, uztura bagātinātāju dokumentu ekspertīzi un iekļaušanu uztura bagātinātāju reģistrā un diētiskās pārtikas izvērtēšanu, lai noteiktu tās atbilstību normatīvo aktu prasībām par diētisko pārtiku, dienests iekasē atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam.

8. Dienests par valsts uzraudzības un kontroles darbībām sniedz šādu veidu maksas pakalpojumus:

8.1. laboratoriskie pakalpojumi;

8.2. veterinārā (veselības) sertifikāta, atbilstības sertifikāta, apliecību un pārējo ar uzraudzību un kontroli saistītu apliecinājumu, sertifikātu un izziņu sagatavošana un izsniegšana;

8.3. atļauju izsniegšana;

8.4. kontroles institūcijas apstiprināšanas apliecības un pārtikas uzņēmumu atzīšanas vai reģistrācijas apliecības izsniegšana;

8.5. zvejas kuģu reģistrācija;

8.6. pārtikas un veterinārā ekspertīze;

8.7. veterināro zāļu un veterinārfarmaceitisko produktu reģistrācija un pārreģistrācija;

8.8. veterinārfarmaceitiskās darbības licencēšana;

8.9. preču un produktu veterinārā kontrole, fitosanitārā kontrole un kontrole, lai pārbaudītu to atbilstību obligātajām nekaitīguma un drošuma prasībām;

8.10. uztura bagātinātāju dokumentu ekspertīze un iekļaušana uztura bagātinātāju reģistrā;

8.11. diētiskās pārtikas izvērtēšana, lai noteiktu tās atbilstību normatīvo aktu prasībām par diētisko pārtiku.

9. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 18.marta noteikumus Nr.144 "Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta maksas pakalpojumiem un samaksu par valsts uzraudzības un kontroles darbībām" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 68.nr.).

10. Noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 1.janvāri.

11. Šo noteikumu 2.pielikuma V un VI nodaļa stājas spēkā ar 2008.gada 1.februāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministra vietā - vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.901
Samaksa par valsts uzraudzības un kontroles darbībām pārtikas un nepārtikas preču robežkontrolē

Nr.
p.k.

Uzraudzības un kontroles veids

Cena
(Ls)*

1.

Pārtikas nekaitīguma uzraudzība un kontrole (izņemot pārtiku, par kuras kontroli samaksa noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes regulā Nr. 882/2004):

1.1.

kravām, kas nav minētas šī pielikuma 1.2. un 1.3.apakšpunktā:

1.1.1.

kravai, kuras svars ir līdz 10 kg (starptautiskie pasta sūtījumi, kuru svars ir 1-10 kg) (par kravu)

2,00

1.1.2.

kravai, kuras svars ir no 11 līdz 5000 kg (par kravu)

5,00

1.1.3.

kravai, kuras svars ir no 5001 līdz 25 000 kg (par katriem 1000 kg)

3,00

1.1.4.

kravai, kuras svars ir no 25001 līdz 50 000 kg

90,00

1.1.5.

kravai, kuras svars ir no 50 001 līdz 75 000 kg

105,00

1.1.6.

kravai, kuras svars ir no 75 001 līdz 100 000 kg

120,00

1.1.7.

kravai, kuras svars ir 100 001 kg un lielāks

135,00

1.2.

sālim (par kravu)

5,00

1.3.

graudaugiem un eļļas augu sēklām (paredzētas lietošanai pārtikā vai pārtikas ražošanā), jēlcukuram, melasei:

1.3.1.

kravai, kuras svars ir līdz 10 000 kg

6,00

1.3.2.

kravai, kuras svars ir no 10 001 līdz 40 000 kg

13,00

1.3.3.

kravai, kuras svars ir no 40 001 līdz 100 000 kg

20,00

1.3.4.

kravai, kuras svars ir 100 001 kg un lielāks

40,00

2.

Nepārtikas preču drošuma kontrole rotaļlietām, medikamentiem, materiāliem un priekšmetiem, kas nonāk saskarē ar pārtiku, par katru kravu:

2.1.

kravai, kuras svars ir līdz 10 kg (starptautiskie pasta sūtījumi, kuru svars ir 1-10 kg) (par kravu)

2,00

2.2.

kravai, kuras svars ir no 11 līdz 5000 kg (par kravu)

5,00

2.3.

kravai, kuras svars ir no 5001 līdz 25 000 kg (par katriem 1000 kg)

1,00

2.4.

kravai, kuras svars ir no 25 001 līdz 50 000 kg

30,00

2.5.

kravai, kuras svars ir no 50 001 līdz 75 000 kg

35,00

2.6.

kravai, kuras svars ir no 75 001 līdz 100 000 kg

40,00

2.7.

kravai, kuras svars ir 100 001 kg un lielāks

45,00

3.

Augu izcelsmes dzīvnieku barības kontrole:

3.1.

kravai, kuras svars ir līdz 10 000 kg

6,00

3.2.

kravai, kuras svars ir no 10 001 līdz 40 000 kg

13,00

3.3.

kravai, kuras svars ir no 40 001 līdz 100 000 kg

20,00

3.4.

kravai, kuras svars ir 100 001 kg un lielāks

40,00

Piezīme.

* Pievienotās vērtības nodoklis netiek piemērots saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 2.panta divdesmit otro daļu.

Zemkopības ministra vietā - vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.901
Samaksa par normatīvajos aktos noteiktajām Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām

Nr.
p.k.

Uzraudzības un kontroles veids

Cena (Ls)*

I. Samaksa par veterinārā (veselības) sertifikāta izsniegšanu**

1.

Dzīvnieku veterinārā (veselības) sertifikāta izsniegšana atbilstoši faktiskajām kontroles izmaksām par stundas darba likmi

9,50

2.

Dzīvnieku izcelsmes produktu veterinārā (veselības) sertifikāta izsniegšana atbilstoši faktiskajām kontroles izmaksām par stundas darba likmi

9,50

3.

Augu un dzīvnieku valsts barības veterinārā (veselības) sertifikāta izsniegšana atbilstoši faktiskajām kontroles izmaksām par stundas darba likmi

9,50

4.

Transporta izmaksas, veicot dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu kontroli, - līdz kontroles vietai un atpakaļ līdz pastāvīgajai darba vietai (par kilometru)

0,20

II. Samaksa par atbilstības sertifikāta, apliecību un pārējo ar uzraudzību un kontroli saistītu apliecinājumu, sertifikātu un izziņu sagatavošanu un izsniegšanu***

5.

Augkopības produktu atbilstības sertifikāta izsniegšana:

 

5.1.

par neiepakotu labību un tās pārstrādes produktiem:

 

5.1.1.

ja partijā ir līdz 60 tonnām produktu

14,00

5.1.2.

ja partijā ir no 61 līdz 1000 tonnām produktu (par tonnu)

0,23

5.1.3.

ja partijā ir no 1001 līdz 5000 tonnām produktu (par tonnu)

0,21

5.1.4.

ja partijā ir no 5001 līdz 10 000 tonnām produktu (par tonnu)

0,16

5.1.5.

ja partijā ir vairāk par 10 000 tonnām produktu (par tonnu)

0,14

5.2.

par labību un tās pārstrādes produktiem iepakojumā:

 

5.2.1.

ja partijā ir līdz 60 tonnām produktu

17,00

5.2.2.

ja partijā ir no 61 līdz 1000 tonnām produktu (par tonnu)

0,28

5.2.3.

ja partijā ir no 1001 līdz 5000 tonnām produktu (par tonnu)

0,25

5.2.4.

ja partijā ir no 5001 līdz 10 000 tonnām produktu (par tonnu)

0,20

5.2.5.

ja partijā ir vairāk par 10000 tonnām produktu (par tonnu)

0,15

5.3.

par citiem augkopības produktiem (par kravu)

7,50

6.

Sertifikāta izsniegšana par sēnēm un meža ogām (par kravu)

15,00

7.

Ievešanas, izvešanas un pārstrādes sertifikātu vai apliecību izsniegšana par iepakotu un neiepakotu svaigu augļu, ogu un dārzeņu atbilstību kvalitātes un klasifikācijas prasībām:

 

7.1.

ja kravas svars ir līdz 1000 kg (par kravu)

7,50

7.2.

ja kravas svars ir lielāks par 1000 kg (par katriem nākamajiem 1000 kg virs 1000 kg)

0,50

8.

Kontroles apliecības izsniegšana normatīvajos aktos noteikto produktu kvalitātes un klasifikācijas atkārtotas novērtēšanas gadījumos (ņemot vērā neatbilstošā produkta partijas kopsvaru):

 

8.1.

ja kopsvars ir līdz 100 kg

10,00

8.2.

ja kopsvars ir no 101 līdz 1000 kg

15,00

8.3.

ja kopsvars ir no 1001 līdz 10 000 kg

20,00

8.4.

ja kopsvars ir no 10 001 līdz 25 000 kg

25,00

8.5.

ja kopsvars ir lielāks par 25 000 kg

30,00

9.

Atbilstības un speciālo sertifikātu izsniegšana par lauksaimniecības un pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem eksporta kompensāciju saņemšanai (atbilstoši faktiskajām kontroles izmaksām par stundas darba likmi)

9,50

10.

Dažādu ar uzraudzību un kontroli saistītu apliecinājumu, sertifikātu un izziņu sagatavošana un izsniegšana

15,00

11.

Dažādu ar uzraudzību un kontroli saistītu apliecinājumu, sertifikātu un izziņu sagatavošana un izsniegšana, kurām nav nepieciešama valsts veterinārā uzraudzības objekta speciāla apsekošana vai citas darbības (laboratoriskie izmeklējumi)

1,00

III. Samaksa par atļaujas izsniegšanu

12.

Atļaujas izsniegšana vai tās darbības termiņa pagarināšana komersantam tirdzniecībai ar mājas (istabas) dzīvniekiem

15,00

13.

Samaksa par iesnieguma izvērtēšanu atļaujas izsniegšanai vai tās darbības termiņa pagarināšanai konvencionālās lauksaimniecības sastāvdaļu izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā

20,00

IV. Samaksa par kontroles institūcijas apstiprināšanas apliecības un pārtikas uzņēmuma atzīšanas vai reģistrācijas apliecības izsniegšanu

14.

Atzīšanas, apstiprināšanas vai reģistrācijas apliecības noformēšana un izsniegšana

8,00

15.

Izmaiņu veikšana pārtikas uzņēmumu reģistrā, pārtikas uzņēmuma atzīšanas vai reģistrācijas apliecībā un kontroles institūcijas apstiprināšanas apliecībā

5,00

16.

Pārtikas uzņēmuma atzīšanas vai reģistrācijas apliecības un kontroles institūcijas apstiprināšanas apliecības dublikāta izsniegšana

5,00

17.

Eksperta vienas darba stundas izmaksas par pārtikas uzņēmuma atzīšanu, reģistrāciju vai kontroles institūcijas apstiprināšanu

9,50

18.

Transporta izmaksas, veicot pārtikas uzņēmuma atzīšanu vai apstiprināšanu un kontroles institūciju apstiprināšanu, - līdz kontroles vietai un atpakaļ līdz pastāvīgajai eksperta darba vietai (par kilometru)

0,20

V. Samaksa par uztura bagātinātāju dokumentu ekspertīzi un iekļaušanu uztura bagātinātāju reģistrā

19.

Pirmreizējā uztura bagātinātāja dokumentu ekspertīze un iekļaušana uztura bagātinātāju reģistrā

300,00

20.

Iepriekš reģistrēta uztura bagātinātāja dokumentu ekspertīze, kuru paredzēts izplatīt jaunā formā, kā arī tāda uztura bagātinātāja dokumentu atkārtota ekspertīze, kurš reģistrēts pēc 2004.gada 1.maija, ja mainījies uztura bagātinātāja sastāvs vai marķējums

150,00

21.

Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs ražota, reģistrēta vai tirgū laista uztura bagātinātāja iepriekšēja paziņošana iekļaušanai uztura bagātinātāju reģistrā

70,00

22.

Izmaiņu veikšana uztura bagātinātāju reģistrā, ja mainījies uztura bagātinātāja sastāvs vai marķējums

30,00

VI. Samaksa par diētiskās pārtikas atbilstības izvērtēšanu****

23.

Diētiskās pārtikas izvērtēšana, lai noteiktu tās atbilstību normatīvo aktu prasībām par diētisko pārtiku

160,00

Piezīmes

* Pievienotās vērtības nodoklis netiek piemērots saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 2.panta divdesmit otro daļu.

** Samaksa par veterinārā (veselības) sertifikāta izsniegšanu neietver paraugu ņemšanas, laboratorisko izmeklējumu un transporta izmaksas.

*** Maksa par atbilstības sertifikāta, apliecību un pārējo ar uzraudzību un kontroli sais­tītu apliecinājumu, sertifikātu un izziņu sagatavošanu un izsniegšanu neietver parau­gu ņemšanas, laboratorisko izmeklējumu un transporta izmaksas.

**** Ja diētiskā pārtika pirms iekļaušanas diētiskās pārtikas datubāzē ir izplatīta citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, tās atbilstību novērtē bez maksas.

Zemkopības ministra vietā - vides ministrs R.Vējonis
01.01.2008