Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 18.02.2009. - 16.04.2010. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumus Nr. 345 "Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs svaigpiena apritei nelielā apjomā".
Ministru kabineta noteikumi Nr.875

Rīgā 2007.gada 18.decembrī (prot. Nr.70 35.§)
Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs svaigpiena apritei nelielā apjomā
Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 4.panta otro daļu un 8.panta desmito daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs svaigpiena (turpmāk - piens) ieguvei nelielā apjomā, pirmapstrādei, uzglabā­šanai, transportēšanai un realizācijai, ja ražotājs tieši piegādā pienu galapatērētājam vai personai, kas nodarbojas ar mazumtirdzniecību un tieši realizē pienu galapatērētājam Latvijas teritorijā (turpmāk - mazum­tirdzniecība).

(Grozīts ar MK 03.02.2009. noteikumiem Nr.105)

2. Šo noteikumu prasību izpildi kontrolē un uzrauga Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk - dienests).

3. Piena ražotājs, kurš iegūto pienu piegādā tieši galapatērētājam vai mazumtirdzniecībai, ir atbildīgs par piena atbilstību šajos noteikumos noteiktajām higiēnas un obligātajām nekaitīguma prasībām.

4. Par nelielu piena apjomu uzskata tādu piena apjomu, ko piena ražotājs iegūst savā saim­niecībā un var pārdot gada laikā, izmantojot tam piešķirtās tiešās tirdzniecības kvotas.

(MK 27.05.2008. noteikumu Nr.376 redakcijā)

5. Tieši piegādāt pienu nelielā apjomā galapatērētājam vai mazumtirdzniecībai ir atļauts piena ražotājam, kam pieder tiešās tirdzniecības kvota un kas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā ir saņēmis piena realizācijas atļauju. Lai saņemtu piena realizācijas atļauju, piena ražotājs dienesta teritoriālajā struktūrvienībā iesniedz iesniegumu (elektroniski, papīra formā vai piesaka pa tālruni). Dienests 10 darbdienu laikā izskata iesniegumu, izvērtē risku un, ja nepieciešams, pārbauda novietni, kā arī paņem piena paraugu, lai noteiktu baktēriju kopskaitu, somatisko šūnu skaitu un inhibitoru klātbūtni pienā.

(MK 03.02.2009. noteikumu Nr.105 redakcijā)

5.1 Šo noteikumu 5.punktā minētos pakalpojumus dienests sniedz par maksu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam dienesta maksas pakalpojumu cenrādim. Piena paraugu testēšanas izmaksas sedz piena ražotājs atbilstoši šo noteikumu 27.punktā minētās laboratorijas cenrādim.

(MK 03.02.2009. noteikumu Nr.105 redakcijā)

6. Ja piena ražotājs atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām, dienests piecu darbdienu laikā izsniedz piena realizācijas atļauju. Piena ražotājs pēc pieprasījuma uzrāda piena realizācijas atļaujas kopiju.

(MK 03.02.2009. noteikumu Nr.105 redakcijā)

7. Ja netiek ievērotas šajos noteikumos noteiktās prasības, dienests aptur piena realizācijas atļauju. Piena realizācijas atļauju var atjaunot, ja piena ražotājs iesniedz dienestā laboratoriskās testēšanas rezultātus, kas apliecina, ka piens atbilst mikrobioloģiskajiem un kvalitātes kritērijiem (1.pielikums), un ja dzīvnieku veselība un dzīvnieku novietne atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

(MK 03.02.2009. noteikumu Nr.105 redakcijā)

II. Prasības dzīvnieku veselībai un dzīvnieku novietnei

8. Dzīvnieki, kuru pienu tieši piegādā galapatērētājam vai mazumtirdz­niecībai, ir:

8.1. izmeklēti atbilstoši normatīvajos aktos par infekcijas slimību uzraudzību un kontroli noteiktajām prasībām;

8.2. klīniski veseli;

8.3. apzīmēti un reģistrēti atbilstoši normatīvajos aktos par dzīvnieku ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas kārtību noteiktajām prasībām.

9. Piena ražošanā ievēro normatīvo aktu prasības par ierobežojumiem zāļu lietošanā dzīvniekiem un dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu apriti, ja dzīvniekiem ievadītas lietošanas ierobežojumiem pakļautas zāles.

10. Piena ražotājs nodrošina to dzīvnieku atšķirīgu apzīmēšanu, kuri ir slimi vai tiek ārstēti.

11. Dzīvnieku novietne, kurā iegūst pienu:

11.1. ir reģistrēta atbilstoši normatīvajos aktos par dzīvnieku ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas kārtību noteiktajām prasībām;

11.2. atbilst normatīvajos aktos par dzīvnieku labturību noteiktajām prasībām.

12. Dzīvnieku novietnē:

12.1. ja nepieciešams, veic dezinfekciju, deratizāciju un dezinsekciju atbilstoši normatīvajiem aktiem par dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pasākumu veikšanas kārtību;

12.2. dezinfekcijas, deratizācijas, dezinsekcijas un mazgāšanas līdzekļus, kā arī veterinārās zāles uzglabā slēgtā vietā vai telpā;

12.3. mazgāšanas, dezinfekcijas, deratizācijas un dezinsekcijas līdzekļus lieto un uzglabā saskaņā ar instrukcijām.

(Grozīts ar MK 03.02.2009. noteikumiem Nr.105)

13. Dienests novietni pārbauda ne retāk kā reizi gadā.

(MK 03.02.2009. noteikumu Nr.105 redakcijā)

III. Prasības piena ieguvei, pirmapstrādei, uzglabāšanai un transportēšanai

14. Pirms katras slaukšanas govij nomazgā tesmeni, pupus un, ja nepie­ciešams, arī blakusesošās ķermeņa daļas.

15. Pirms slaukšanas pirmās piena strūklas ieslauc atsevišķā traukā ar tumšu pamatni, novērtējot piena īpašības, kas minētas šo noteikumu 25.punktā.

16. Pienu tūlīt pēc slaukšanas atdzesē līdz temperatūrai, kas nav augstāka par 6 °C, un realizē galapatērētājam 48 stundu laikā pēc izslaukšanas.

(MK 03.02.2009. noteikumu Nr.105 redakcijā)

17. Telpās, kurās veic piena pirmap­strādi (piena filtrēšanu un atdzesē­šanu) un uzglabā pienu:

17.1. grīdas, sienas un darba virsmas ir viegli tīrāmas un, ja nepieciešams, dezinficējamas;

17.2. ir nodrošināta ventilācija un apgaismojums;

17.3. ir novērsta piena piesārņošanas iespēja.

18. Aprīkojums, kas nonāk saskarē ar pienu:

18.1. ir izgatavots no materiāla, kas atbilst normatīvajiem aktiem par obligātajām nekaitīguma prasībām materiāliem un priekšmetiem, kas nonāk saskarē ar pārtiku;

18.2. ir labā stāvoklī, viegli tīrāms, mazgājams un, ja nepieciešams, dezinficējams;

18.3. tiek mazgāts pēc katras lietošanas reizes un, ja nepieciešams, dezinficēts;

18.4. tiek izmantots tikai tam paredzētajam nolūkam;

18.5. tiek uzglabāts apstākļos, kas novērš piesārņojuma iespēju.

19. Visās darbībās, kas saistītas ar piena apriti, izmanto ūdeni, kas atbilst normatīvajiem aktiem par dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma un kvalitātes prasībām.

20. Piena ražotājs nodrošina, ka:

20.1. piena ieguvē un pirmapstrādē tiek nodarbinātas personas, kuras neslimo ar tādām slimībām vai nav tādu slimību ierosinātāju nēsātājas, kuras var izplatīt tālāk ar pārtiku;

20.2. personas, kas veic jebkādas darbības ar pienu, lieto piemērotu un tīru apģērbu un ievēro personīgo higiēnu.

21. Nav pieļaujama dzīvnieku atrašanās telpās, kurās veic piena pirm­apstrādi vai uzglabā pienu.

22. Piena transportēšanai izmanto tīrus traukus, kas izgatavoti no materiāliem, kuri atbilst normatīvajiem aktiem par obligātajām nekaitīguma prasībām materiāliem un priekšmetiem, kas nonāk saskarē ar pārtiku. Trauki ir cieši noslēdzami.

23. Transportēšanas laikā pienam nodrošina temperatūru, kas nav augstāka par 8 °C.

(Grozīts ar MK 03.02.2009. noteikumiem Nr.105)

24. Uzglabāšanas un transportēšanas laikā pienu aizliegts sasaldēt.

IV. Piena kvalitātes un nekaitīguma prasības un piena paraugu ņemšana

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 03.02.2009. noteikumiem Nr.105)

25. Piena ražotājam ir atļauts realizēt pienu, ja tas ir:

25.1. baltā krāsā;

25.2. ar pienam raksturīgu garšu un smaržu;

25.3. šķidrs, ar viendabīgu konsistenci, bez pārslām, gļotām, mehāniskiem vai citiem piemaisījumiem.

(MK 03.02.2009. noteikumu Nr.105 redakcijā)

26. Ja piena ražotājs realizē pienu, ievērojot normatīvos aktus par veterinārajām, higiēnas un nekaitīguma prasībām svaigpiena apritei, var izmantot piena pircēja ņemto obligāto paraugu testēšanas rezultātus. Ja nepieciešams, ievērojot šo noteikumu 1.pielikumā minētos kritērijus, pienu papildus pārbauda, lai noteiktu patogēnās mikrofloras klātbūtni pienā.

(MK 03.02.2009. noteikumu Nr.105 redakcijā)

27. Piena paraugus testē laboratorijā, kas ir akreditēta Metroloģijas un akreditācijas valsts aģentūrā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības”, kura veic šo noteikumu 1.pielikumā minēto kritēriju testēšanu un par kuru Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Piena kvalitātes kontroli veic laboratorijā, kas atbilst normatīvajos aktos par svaigpiena kvalitātes kontroles laboratoriju atzīšanas un uzraudzības kārtību minētajām prasībām.

(MK 03.02.2009. noteikumu Nr.105 redakcijā)

28. Piena ražotājs piena paraugu ņem no kannām, dzesētājiem vai cisternām laboratorijas izsniegtā sterilā stobriņā, ievērojot šādus nosacījumus:

28.1. pirms piena parauga ņemšanas pienu tilpnē rūpīgi samaisa līdz viendabīgai konsistencei;

28.2. piena paraugu ņem tūlīt pēc samaisīšanas;

28.3. paraugam ņem 35-40 ml piena;

28.4. piena paraugu marķē;

28.5. piena paraugu uzglabā un transportē temperatūrā no 0 °C līdz 4 °C;

28.6. uzglabāšanas un transportēšanas laikā piena paraugu pasargā no tiešiem sau­les stariem;

28.7. piena paraugu laboratorijā nogādā pēc iespējas īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc parauga ņemšanas;

28.8. uzglabāšanas un transportēšanas laikā piena paraugu nedrīkst sasaldēt.

(Grozīts ar MK 03.02.2009. noteikumiem Nr.105)

29. Piena ražotājam ir atļauts realizēt pienu, ja ir nodrošināta piena atbilstība šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem kritērijiem.

(MK 03.02.2009. noteikumu Nr.105 redakcijā)

30. Ja piena ražotājs konstatē, ka piens neatbilst šo noteikumu 25.punktā minētajām prasībām, vai piena ražotājam ir aizdomas par dzīvnieka saslimšanu, kas var ietekmēt piena kvalitāti, tas nekavējoties pārtrauc piena realizāciju un ziņo par to praktizējošam veterinārārstam. Praktizējošais veterinārārsts pārbauda dzīvnieku veselības stāvokli un, ja nepieciešams, ņem piena paraugu un nosūta to pārbaudei uz laboratoriju iespējamās patogēnās mik­rofloras klātbūtnes noteikšanai atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem kritērijiem.

(MK 03.02.2009. noteikumu Nr.105 redakcijā)

31. Ja dienests novietnes pārbaudes laikā konstatē šo noteikumu pārkāpumus, tas nosaka pasākumus, kas veicami piena nekaitīguma rādītāju uzlabošanai. Ja nepieciešams, dienests nosaka produkcijas realizācijas aizliegumu un aptur piena realizācijas atļauju.

(Grozīts ar MK 03.02.2009. noteikumiem Nr.105)

32. Piena ražotājs dienesta lēmumus var apstrīdēt vai pārsūdzēt Pārtikas aprites uzraudzības likumā un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

V. Prasības piena realizācijai

33. Ja piena ražotājs, piegādājot pienu mazumtirdzniecībai:

33.1. pievieno pavadzīmi ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtu numuru vai citu normatīvajos aktos par darījumu apliecinošajiem dokumentiem minētu dokumentu, tad tā otrā pusē papildus norāda šo noteikumu 2.pielikuma 2., 3. un 6.punktā minēto informāciju;

33.2. nav pievienojis šo noteikumu 33.1.apakšpunktā minētos dokumen­tus, viņš iesniedz šo noteikumu 2.pielikumā minēto pavaddokumentu. Pavad­dokumentu pienam sagatavo divos eksemplāros. Vienu eksemplāru iesniedz piena piegādes vietā, otru glabā piena ražošanas vietā.

(MK 03.02.2009. noteikumu Nr.105 redakcijā)

34. Pēc piena saņemšanas mazumtirdzniecībā no piena ražotāja:

34.1. pienu novērtē atbilstoši šo noteikumu 25.punktā minētajām prasībām;

34.2. ēdināšanas uzņēmumā to tūlīt termiski apstrādā, karsējot vismaz 72 °C temperatūrā ne mazāk kā 15 sekundes, vai izmanto citu temperatūras un laika kombināciju, lai iegūtu līdzvērtīgu efektu, ja piens nav paredzēts termiski apstrādātu pārtikas produktu gatavošanai. Pēc karsēšanas pienu divu stundu laikā atdzesē un uzglabā 2 – 6 °C temperatūrā ne ilgāk kā 36 stundas.

(MK 03.02.2009. noteikumu Nr.105 redakcijā)

35. Piena ražotājs šo noteikumu 8.1.apakš­punktā minēto informāciju, pavaddokumentu pienam un piena paraugu testēšanas pārskatus glabā trīs gadus pēc attiecīgā kvotas gada beigām un uzrāda pēc dienesta inspektora pieprasījuma. Šo noteikumu 33.1.apakšpunktā minētos dokumentus glabā normatīvajos aktos par darījumu apliecinošajiem dokumentiem noteiktajā kārtībā.

(MK 03.02.2009. noteikumu Nr.105 redakcijā)

36. Mazumtirdzniecības vietā pavaddokumentu pienam glabā vienu gadu un uzrāda pēc dienesta inspektora pieprasījuma. Šo noteikumu 33.1.apakšpunktā minētos dokumentus glabā normatīvajos aktos par darījumu apliecinošajiem dokumentiem noteiktajā kārtībā.

(MK 03.02.2009. noteikumu Nr.105 redakcijā)

37. Piena realizācijas vietā piena temperatūra ir ne augstāka par 6 °C.

(MK 03.02.2009. noteikumu Nr.105 redakcijā)

38. Piena realizācijas vietā ir norāde “Svaigpiens, pirms lietošanas uzvārīt”. Mazumtirdzniecības vietā papildus norāda arī derīguma termiņu “Izlietot līdz” un piena ražotāja nosaukumu.

(MK 03.02.2009. noteikumu Nr.105 redakcijā)

39. Pienu realizē pircēja traukos vai pēc pircēja lūguma vienreizēji lietojamā iepakojumā, kas atbilst normatīvajiem aktiem par obligātajām nekaitīguma prasībām materiāliem un priekšmetiem, kas nonāk saskarē ar pārtiku.

(Grozīts ar MK 03.02.2009. noteikumiem Nr.105)

39.1 Ražotājs var fasēt pienu ražošanas vietā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulas (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu II pielikumā minētajām prasībām, ja:

39.11. ražotājs tieši piegādā pienu galapatērētājam;

39.12. pienu fasē vienreiz lietojamā iepakojumā, kurš atbilst normatīvajiem aktiem par obligātajām nekaitīguma prasībām materiāliem un priekšmetiem, kas nonāk saskarē ar pārtiku;

39.13. uz iepakojuma etiķetē ir norādīts tirdzniecības nosaukums “Svaigpiens”, derīguma termiņš “Izlietot līdz”, uzglabāšanas apstākļi, piena ražotāja nosaukums un adrese.

(MK 03.02.2009. noteikumu Nr.105 redakcijā)

VI. Noslēguma jautājums

40. Noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministra vietā - vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.875
Piena mikrobioloģiskie un kvalitātes kritēriji

(Pielikums MK 03.02.2009. noteikumu Nr.105 redakcijā)

1.

Baktēriju kopskaits 30 °C temperatūrā vienā mililitrā piena nepārsniedz 100 000

2.

Somatisko šūnu skaits vienā mililitrā piena nepārsniedz 400 000

3.

Nav konstatēta inhibitoru klātbūtne

4.

Piena sasalšanas temperatūra nav augstāka par mīnus 0,520 °C

5.

Staphylococcus aureus kolonijas veidojošo vienību skaits vienā mililitrā piena nepārsniedz 500 baktēriju

6.

Salmonella spp. nav sastopama 25 mililitros piena

2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.875
Pavaddokuments pienam

(Pielikums MK 03.02.2009. noteikumu Nr.105 redakcijā)

1. Piena ražotājs

________________________________

(vārds, uzvārds vai nosaukums)

2. Dzīvnieku novietne

________________________________

(nosaukums, adrese, reģistrācijas Nr.)

3. Piena ieguves datums, laiks

________________________________

4. Piena saņēmējs

________________________________

(nosaukums, adrese)

5. Piegādātā piena daudzums (kg/l)

________________________________

6. Ar parakstu apliecinu, ka piens atbilst Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.875 “Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs svaigpiena apritei nelielā apjomā” noteiktajām prasībām.

________________________________

________________________________

(datums)

(piena ražotāja paraksts)

________________________________

________________________________

(datums)

(piena saņēmēja paraksts)

18.02.2009