Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumus Nr. 364 "Kārtība, kādā licencē un uzrauga komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā".
Ministru kabineta noteikumi Nr.874

Rīgā 2007.gada 18.decembrī (prot. Nr.70 26.§)
Noteikumi par personu iekārtošanu darbā uz kuģiem
Izdoti saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma 24.panta piekto un sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā komersantiem, kuri iekārto personas darbā uz kuģiem (turpmāk - komersants), izsniedz un anulē speciālo atļauju (licenci) personu iekārtošanai darbā uz kuģiem, un komersantu tiesības, pienākumus un atbildību, kā arī šo noteikumu izpildes uzraudzības kārtību.

2. Komersants ir tiesīgs sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus personu iekārtošanai darbā uz kuģiem - konsultēšanu darbiekārtošanas jautājumos, infor­mēšanu par brīvajām darba vietām, iekārtošanu darbā vai citus nodarbinātību veicinošus pakalpojumus (turpmāk - darbiekārtošanas pakalpojums) -, ja tas ir saņēmis speciālo atļauju (licenci) (1.pielikums).

3. Speciālo atļauju (licenci) izsniedz Satiksmes ministrija uz nenoteiktu laiku.

4. Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Jūrnieku reģistrs (turpmāk - Jūrnieku reģistrs) pēc Satiksmes ministrijas pieprasījuma pārbauda, vai komersants, kurš vēlas saņemt speciālo atļauju (licenci), atbilst šo noteikumu prasībām, lai uzsāktu darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu, un sagatavo komersanta darbības uzsākšanas novērtējumu (2.pielikums) divos eksemplāros. Vienu eksemplāru iesniedz Satiksmes ministrijā, otru izsniedz komersantam.

5. Jūrnieku reģistrs, uzraugot komersanta darbības atbilstību šo noteikumu prasībām, reizi gadā pārbauda komersantu tā darbības vietā un sagatavo komersanta darbības novērtējumu (3.pielikums) divos eksemplāros, kā arī pieprasa ziņas un apstrādā datus, kas saistīti ar darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu un personu darbu uz kuģiem. Vienu komersanta darbības novērtējuma eksemplāru izsniedz komersantam, otrs paliek Jūrnieku reģistrā.

6. Ja komersanta darbības novērtējumā ir konstatētas neatbilstības, komersants tās novērš Jūrnieku reģistra noteiktajā termiņā. Jūrnieku reģistrs veic atkārtotu komersanta darbības novērtējumu.

7. Jūrnieku reģistram ir tiesības šo noteikumu 5. un 6.punktā noteiktajā kārtībā veikt komersanta darbības papildu novērtēšanu, ja tas ir ieguvis vai saņēmis no valsts, pašvaldības vai ārvalsts kompetentajām institūcijām, kā arī privātpersonām informāciju par iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem attiecībā uz jūrnieku darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu.

8. Komersanta darbības uzsākšanas novērtējums un komersanta darbības novērtējums ir maksas pakalpojums. Šī pakalpojuma tarifus nosaka atbilstoši Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma 6.panta otrajai daļai.

9. Komersanta darbības uzsākšanas novērtējumu un komersanta darbības novērtējumu mēneša laikā pēc to spēkā stāšanās var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot attiecīgu iesniegumu valsts akciju sabiedrībā "Latvijas Jūras administrācija". Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" lēmumu mēneša laikā var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

II. Speciālās atļaujas (licences) saņemšanai nepieciešamie dokumenti

10. Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci), komersants iesniedz Satiksmes ministrijā attiecīgu iesniegumu (4.pielikums). Iesniegumam pievieno šādus dokumentus valsts valodā:

10.1. komercreģistra izsniegtās reģistrācijas apliecības kopiju;

10.2. Datu valsts inspekcijas izsniegtās personas datu apstrādes sistēmas reģistrācijas apliecības kopiju;

10.3. dokumentāru apliecinājumu, ka komersantam ir vismaz viens darbinieks ar kuģa kapteiņa vai virsnieka profesionālo kvalifikāciju;

10.4. dokumenta kopiju, kas apliecina, ka iesnieguma iesniedzējam ir tiesības pārstāvēt komersantu;

10.5. komersanta spiedoga paraugu (divos eksemplāros) un tā darbinieka paraksta paraugu (divos eksemplāros), kurš pilnvarots komersanta vārdā parakstīt ar darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu saistītus dokumentus.

11. Iesniedzot dokumentu kopijas, uzrāda oriģinālus. Komersants ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu.

12. Komersants, iesniedzot dokumentus speciālās atļaujas (licences) saņemšanai, rakstiski apliecina, ka tam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu.

III. Dokumentu izskatīšana un speciālās atļaujas (licences) saņemšana

13. Ja iesniegtajos dokumentos, kas minēti šo noteikumu 10.punktā, norādītā informācija ir nepilnīga vai neprecīza, Satiksmes ministrija vai Jūrnieku reģistrs pieprasa, lai komersants 10 darbdienu laikā iesniedz papildu informāciju vai precizē iesniegto informāciju.

14. Satiksmes ministrija speciālo atļauju (licenci) neizsniedz, ja:

14.1. komersants nav iesniedzis šo noteikumu prasībām atbilstošus dokumentus;

14.2. komersants Satiksmes ministrijā vai Jūrnieku reģistrā sniedzis nepatiesas vai maldinošas ziņas. Šādā gadījumā iesniegumu speciālās atļaujas (licences) saņemšanai atkārtoti var iesniegt ne agrāk kā gadu pēc lēmuma pieņemšanas par atteikumu izsniegt speciālo atļauju (licenci);

14.3. komersanta darbības uzsākšanas novērtējuma laikā ir konstatētas neatbilstības.

15. Ja pieņemts lēmums par atteikumu izsniegt speciālo atļauju (licenci), komersantam nosūta rakstisku paziņojumu. Paziņojumā norāda atteikuma iemeslu, kā arī norāda, ka komersantam ir tiesības pēc tam, kad novērsti atteikuma iemesli, atkārtoti iesniegt dokumentus speciālās atļaujas (licences) saņemšanai vispārējā kārtībā.

16. Speciālo atļauju (licenci) izsniedz atkārtoti, ja mainījusies komersanta firma vai juridiskā adrese. Ja speciālā atļauja (licence) izsniegta atkārtoti, komersants iepriekš izsniegto speciālo atļauju (licenci) nodod Satiksmes ministrijā.

17. Speciālās atļaujas (licences) dublikātu izsniedz, ja tā ir nozaudēta, sabojāta vai kļuvusi nederīga. Satiksmes ministrija pēc informācijas saņemšanas par speciālās atļaujas (licences) nozaudēšanu atzīst nozaudēto speciālo atļauju (licenci) par spēkā neesošu. Saņemot speciālās atļaujas (licences) dublikātu, komersants nodod sabojāto vai nederīgo speciālo atļauju (licenci) Satiksmes ministrijā.

18. Speciālās atļaujas (licences) saņemšanai iesniegtos dokumentus, kā arī ar šo noteikumu izpildes uzraudzību saistītos dokumentus glabā Jūrnieku reģistrā.

19. Paziņojumu par komersantu, kuram anulēta speciālā atļauja (licence), Satiksmes ministrija publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

20. Komersantu saraksts, kuriem izsniegta speciālā atļauja (licence), ir pieejams valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" mājaslapā internetā (www.jurasadministracija.lv).

IV. Komersanta pienākumi un tiesības

21. Komersantam ir šādi pienākumi:

21.1. zināt un ievērot starptautisko tiesību normas un saistošo nacionālo normatīvo aktu prasības, kas attiecas uz izglītību, sertificēšanu un darbu jūrniecības jomā;

21.2. uzturēt darbā iekārtoto personu datubāzi, uzglabāt profesionālās kvalifikācijas, izglītības un veselības atbilstību apliecinošo dokumentu un darba līgumu kopijas, kā arī informāciju par personu darbu uz kuģiem;

21.3. pārbaudīt darbā iekārtojamo personu profesionālo kvalifikāciju apliecinošo dokumentu autentiskumu un iekārtot darbā uz kuģiem tikai tādas personas, kuru kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām par jūrnieku sertificēšanu;

21.4. informēt Jūrnieku reģistru par dokumentiem, kuros konstatētas viltojuma pazīmes;

21.5. nodrošināt, lai noslēgtie darba līgumi un to nosacījumi atbilstu saistošo normatīvo aktu prasībām par jūrnieku sertificēšanu un darba tiesiskajām attiecībām vai darba koplīgumu prasībām;

21.6. nodrošināt personām piemērotus apstākļus, lai varētu iepazīties ar darba līgumu un tā nosacījumiem pirms un pēc tā parakstīšanas, kā arī nodrošināt personas ar vienu darba līguma eksemplāru un informēt par viņu tiesībām un pienākumiem atbilstoši darba līgumam un tā nosacījumiem;

21.7. reģistrēt un izskatīt sūdzības par darba vai sadzīves apstākļiem uz kuģa un atbildēt uz tām;

21.8. darbiekārtošanas pakalpojumu reklāmā norādīt firmu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi, kā arī speciālās atļaujas (licences) reģistrācijas numuru;

21.9. nodrošināt, lai ar darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu nodarbo­jas vismaz viens darbinieks ar kuģa kapteiņa vai kuģa virsnieka profesionālo kvalifikāciju;

21.10. līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša piecpadsmitajam datumam iesniegt Jūrnieku reģistrā pārskatu par 1978.gada Starptautiskās konvencijas par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu pielikuma I/14 noteikuma prasību izpildi, sniedzot darbiekārtošanas pakalpojumus iepriekšējā ceturksnī;

21.11. pirms darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas informēt personas par viņu iespējamiem izdevumiem;

21.12. 10 darbdienu laikā rakstiski paziņot Jūrnieku reģistram par izmaiņām iesniegumā vai citos dokumentos norādītajās ziņās un iesniegt dokumentus, kas apliecina izmaiņas, kā arī rakstiski paziņot, ja komersants pārtrauc darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu;

21.13. 20 darbdienu laikā pēc tam, kad uzsākta personu iekārtošana darbā uz kuģiem, iesniegt Jūrnieku reģistrā dokumentāru apliecinājumu, ka kuģa īpašnieks ir pilnvarojis komersantu komplektēt kuģa apkalpi vai iekārtot personas darbā uz tā kuģiem. Šī pilnvarojuma apmēram jāatbilst starptautisko tiesību normām, Latvijas Republikas un kuģa karoga valsts normatīvo aktu prasībām par jūrnieku darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu. Minētā prasība neattiecas uz kuģa īpašnieku, kas patstāvīgi nodarbojas ar personu iekārtošanu darbā uz kuģiem;

21.14. triju darbdienu laikā rakstiski paziņot Satiksmes ministrijai, ja speciālā atļauja (licence) nozaudēta, sabojāta vai kļuvusi nederīga;

21.15. pēc Jūrnieku reģistra pieprasījuma sniegt informāciju par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu.

22. Komersantam ir tiesības pieprasīt un saņemt no Jūrnieku reģistra informāciju par tā izsniegto profesionālo kvalifikāciju apliecinošo dokumentu autentiskumu.

V. Speciālās atļaujas (licences) anulēšana

23. Satiksmes ministrija anulē speciālo atļauju (licenci), ja:

23.1. komersanta darbības novērtējumā divas reizes pēc kārtas ir konstatētas neatbilstības;

23.2. komersants speciālās atļaujas (licences) saņemšanai ir sniedzis nepatiesas vai maldinošas ziņas;

23.3. komersants sniedzis Jūrnieku reģistram nepatiesas vai maldinošas ziņas par jūrnieku nodarbinātību;

23.4. komersants neievēro starptautisko tiesību normas vai Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības jūrniecības jomā;

23.5. komersants nav izņēmis speciālo atļauju (licenci) 30 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par tās izsniegšanu;

23.6. komersants pēdējo 12 mēnešu laikā nav iekārtojis personas darbā uz kuģiem.

24. Satiksmes ministrija lēmumu par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu rakstiski paziņo komersantam.

25. Satiksmes ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

26. Komersants ir tiesīgs atkārtoti iesniegt dokumentus speciālās atļaujas (licences) saņemšanai vispārējā kārtībā ne agrāk kā gadu pēc tam, kad pieņemts lēmums par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu.

27. Ja darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšana ir izbeigta vai speciālā atļauja (licence) anulēta, komersants triju darbdienu laikā nodod speciālo atļauju (licenci) Satiksmes ministrijā.

VI. Noslēguma jautājumi

28. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 26.aprīļa noteikumus Nr.278 "Noteikumi par personu iekārtošanu darbā uz kuģiem" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 77.nr.; 2006, 140.nr.).

29. Speciālās atļaujas (licences), kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

30. Komersants, kas iekārto personas darbā uz kuģiem, pamatojoties uz šo noteikumu 29.punktā minēto speciālo atļauju (licenci), un vēlas turpināt darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu, līdz esošās speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņa beigām iesniedz Satiksmes minis­trijā iesniegumu jaunas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.874
Speciālās atļaujas (licences) paraugs personu iekārtošanai darbā uz kuģiem

01.JPG (52119 bytes)

02.JPG (166540 bytes)

03.JPG (71805 bytes)

Satiksmes ministrs A.Šlesers
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.874

04.JPG (93734 bytes)

05.JPG (39350 bytes)

06.JPG (39552 bytes)

Satiksmes ministrs A.Šlesers
3.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.874

07.JPG (95324 bytes)

08.JPG (75280 bytes)

09.JPG (58673 bytes)

10.JPG (38882 bytes)

Satiksmes ministrs A.Šlesers
4.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.874
Iesnieguma paraugs speciālās atļaujas (licences) saņemšanai
11.JPG (92944 bytes)
Satiksmes ministrs A.Šlesers
22.12.2007
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.