Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 09.03.2017. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.842

Rīgā 2007.gada 11.decembrī (prot. Nr.69 7.§)
Kārtība, kādā juridiskajām un fiziskajām personām kompensējami izdevumi un zaudējumi, kas radušies, iesaistot personu resursus reaģēšanas pasākumos, ugunsgrēka dzēšanā vai glābšanas darbos, un kompensācijas apmēra aprēķināšanas kārtība

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā privāto tiesību juridiskajām un fiziskajām personām (turpmāk - privātpersona) kompensējami izdevumi un zaudējumi, kas radušies, iesaistot privātpersonu resursus reaģēšanas pasākumos, ugunsgrēka dzēšanā vai glābšanas darbos, un kompensācijas apmēra aprēķināšanas kārtību.

2. Valsts pārvaldes iestāde (turpmāk - iestāde) reaģēšanas pasākumos, ugunsgrēka dzēšanā vai glābšanas darbos ir tiesīga iesaistīt fiziskās personas, juridisko personu personālu un privātpersonu resursus (turpmāk - resursi).

3. Lēmumu par resursu iesaistīšanu reaģēšanas pasākumos, ugunsgrēka dzēšanā vai glābšanas darbos pieņem iestādes amatpersona (turpmāk - darbu vadītājs) un par to nekavējoties informē iestādes vadību.

4. Darbu vadītājs un resursu īpašnieks (valdītājs) vai viņa pilnvarota persona, ja iespējams, notikuma vietā noslēdz rakstisku vienošanos par resursu iesaistīšanu reaģēšanas pasākumos, ugunsgrēka dzēšanā vai glābšanas darbos (1.pielikums). Ja notikuma vietā noslēgt rakstisku vienošanos nav iespējams, darbu vadītājs un resursu īpašnieks (valdītājs) vai viņa pilnvarota persona rakstisku vienošanos noslēdz piecu darbdienu laikā pēc resursu iesaistīšanas attiecīgajā pasākumā.

5. Faktiskos izdevumus vai zaudējumus, kas radušies, iesaistot resursus reaģēšanas pasākumos, ugunsgrēka dzēšanā vai glābšanas darbos, kompensē pilnā apmērā, bet netiek kompensēta atrautā peļņa.

6. Lai saņemtu kompensāciju, privātpersona mēneša laikā pēc tās vai tās īpašumā vai valdījumā esošo resursu iesaistīšanas reaģēšanas pasākumos, uguns­grēka dzēšanā vai glābšanas darbos iesniedz iestādes teritoriālajā struktūrvienībā rakstisku iesniegumu par izdevumu vai zaudējumu kompensēšanu (2.pielikums). Iesniegumam pievieno dokumentu kopijas (uzrāda oriģinālu), kas apliecina privātpersonas resursu īpašuma vai valdījuma tiesības, kā arī dokumentu kopijas, kas apliecina nodarīto izdevumu vai zaudējumu apmēru.

7. Iestādes teritoriālā struktūrvienība pārbauda šo noteikumu 6.punktā mi­nētos dokumentus, 10 darbdienu laikā pēc to iesniegšanas sagatavo atzinumu par pieprasītās kompensācijas atbilstību faktiskajiem izdevumiem (turpmāk - atzinums) un kopā ar saņemtajiem dokumentiem iesniedz iestādes vadītājam.

8. Iestādes vadītājs atzinumu un šo noteikumu 6.punktā minētos dokumentus izskata 10 darbdienu laikā pēc to saņemšanas un pieņem lēmumu par faktisko izdevumu vai zaudējumu kompensēšanu (3.pielikums). Ja nepieciešama papildu informācija vai ir nepieciešams papildus pārbaudīt resursu iesaistīšanas apstākļus vai izdevumu faktisko apmēru, lēmumu pieņem mēneša laikā pēc atzinuma un dokumentu saņemšanas. Par papildu informācijas vai pārbaudes nepieciešamību iestāde informē privātpersonu.

9. Iestāde triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 8.punktā minētā lēmuma pieņemšanas informē par to privātpersonu, lēmumu izsniedzot personiski vai nosūtot pa pastu.

10. Šo noteikumu 8.punktā minēto lēmumu var apstrīdēt mēneša laikā pēc tā saņemšanas, iesniedzot iestādē, kas pieņēmusi lēmumu, attiecīgu iesniegumu. Iestāde iesniegumu septiņu dienu laikā nosūta izskatīšanai augstākai iestādei.

11. Augstākas iestādes lēmumu var pārsūdzēt tiesā mēneša laikā pēc tā saņemšanas.

12. Izdevumu vai zaudējumu kompensāciju izmaksā privātpersonai vai tās pilnvarotai personai, attiecīgo summu pārskaitot uz iesniegumā norādīto norēķinu kontu, vai pēc privātpersonas pieprasījuma izmaksā skaidrā naudā, izmantojot kredītiestādes pakalpojumus.

13. Izdevumu vai zaudējumu kompensācija izmaksājama no valsts pamatbudžetā iestādei šim mērķim piešķirtajiem līdzekļiem.

14. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumus Nr.563 "Kārtība, kādā atlīdzināmi fizisko un juridisko personu izdevumi un zaudējumi, kas radušies, iesaistot ugunsgrēka dzēšanā vai glābšanas darbos šo personu resursus šo personu resursus" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 147.nr.).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Iekšlietu ministrs I.Godmanis
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr.842

08.JPG (92068 bytes)

09.JPG (21130 bytes)

Iekšlietu ministrs I.Godmanis
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr.842

(Pielikums grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1213)

10.JPG (87116 bytes)
Iekšlietu ministrs I.Godmanis
3.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr.842
11.JPG (83678 bytes)
Iekšlietu ministrs I.Godmanis
01.01.2014