Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2018. gada 6. marta noteikumus Nr. 147 "Kārtība, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar vieglo automobili".
Ministru kabineta noteikumi Nr.814

Rīgā 2007.gada 27.novembrī (prot. Nr.66 35.§)
Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem
Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 37.panta trešo daļu un 39.panta 5.1daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Šie noteikumi regulē tiesiskās attiecības starp pasažieriem un pārvadātājiem, kas veic pasažieru komercpārvadājumus (turpmāk - pārvadājums) ar vieglajiem taksometriem (turpmāk - taksometrs), un nosaka prasības takso­metru vadītājiem (šoferiem) (turpmāk - vadītājs).

II. Taksometru noformējums un aprīkojums

2. Taksometra aprīkojumam jāatbilst Ceļu satiksmes noteikumos noteikta­jām prasībām, un papildus tam jābūt aprīkotam un apgādātam ar:

2.1. pazīšanas zīmi - speciālu izgaismotu taksometru pazīšanas zīmi, kas ir nostiprināta uz transportlīdzekļa jumta un ieslēgta, kad taksometrs ir brīvs, un izslēgta, kad tas ir aizņemts. Pazīšanas zīmes priekšpusē un aizmugurē ir attēlota taksometra atšķirības zīme. Tā ietver lielo "T" burtu un tam abās pusēs divās rindās šahveidā izvietotus melnus kvadrātus uz balta fona. Minimālais kvadrātu skaits katrā pusē burtam - pieci, no kuriem divi kvadrāti izkārtoti augšējā rindā, trīs - apakšējā. Taksometra atšķirības zīmes minimālie izmēri (milimetros) noteikti šo noteikumu pielikuma 1.zīmējumā;

2.2. taksometra numura zīmi - speciālu valsts reģistrācijas numura zīmi, kura atbilst valsts standarta LVS 20:2003 "Transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmes" prasībām un kuru izsniedz Ceļu satiksmes drošības direkcija, ja attiecīgās republikas pilsētas domes vai rajona padomes noteiktajā kārtībā ir pieņemts lēmums par speciālas atļaujas (licences), kā arī licences kartītes (individuālā darba veicējam - patenta) izsniegšanu konkrētajam transportlīdzeklim;

2.3. gaismas kontrolsignālu, kas ir piestiprināts taksometra salonā aiz priekšējā stikla un ieslēdzas vai izslēdzas reizē ar pazīšanas zīmi;

2.4. taksometra skaitītāju (periodiski tiek verificēts saskaņā ar normatīva­jiem aktiem par mērījumu vienotību);

2.5. vizītkarti ar vadītāja fotogrāfiju, vārdu, uzvārdu, transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, pārvadātāja adresi un tālruņa numuru, kas novietota transportlīdzekļa salonā uz priekšējā paneļa. Vadītāja vizītkartes minimālie izmēri (milimetros) noteikti šo noteikumu pielikuma 2.zīmējumā;

2.6. informāciju par taksometra dienas un nakts lietošanas maksu (tarifu), norādot taksometra nolīgšanas, viena kilometra nobraukuma un nolīgta taksometra stundas stāvē­šanas maksu. Šo informāciju norāda ārpusē uz transportlīdzekļa labās puses aizmugurējām durvīm ar transportlīdzekļa pamatkrāsu kontrastējošas krāsas burtiem un cipariem, kuru augstums ir ne mazāks par 60 milimetriem. Ja taksometram labajā pusē ir tikai vienas durvis, tad informācija par maksu (tarifu) norāda taksometra labās puses aizmugurējā daļā. Vietā, kurā paredzēta informācija par taksometra pakalpojumu maksu, nedrīkst atrasties cita ar taksometra lietošanas maksu nesaistīta informācija vai arī informācija, kas maldinātu klientu par piedāvātā pakalpojuma faktisko maksu;

2.7. informāciju par pārvadātāju (nosau­kums, emblēma, republikas pilsētas vai rajona nosaukums, kur izsniegta speciālā atļauja (licence) vai licences kartīte, pārvadātāja - individuālā darba veicēja - patenta numurs) - transportlīdzekļa ārpusē uz abām priekšējām salona durvīm;

2.8. šo noteikumu eksemplāru.

3. Par taksometru nedrīkst izmantot vieglo transportlīdzekli, kuram labajā pusē ir tikai vienas durvis, izņemot gadījumu, ja transportlīdzeklis ir speciāli konstruēts kā taksometrs vai tā durvis atveras paralēli virsbūvei.

4. Ja izsniegtās speciālās atļaujas (licences) vai licences kartītes (patenta) derīguma termiņš ir beidzies vai tā ir anulēta:

4.1. ar taksometru ir aizliegts piedalīties ceļu satiksmē;

4.2. Ceļu satiksmes drošības direkcija transportlīdzeklim neveic valsts tehnisko apskati kā vieglajam taksometram.

5. Republikas pilsētas dome vai rajona padome, kas izsniegusi speciālo atļauju (licenci) vai licences kartīti (patentu), datus par tās izbeigšanos vai anulēšanu elektroniski ievada Ceļu satiksmes drošības direkcijas uzturētajā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

III. Pārvadājuma līgums

6. Pārvadājumus veic, slēdzot pārvadājuma līgumu mutiski. Ja taksometra pakalpojumi regulāri nepieciešami juridiskai personai vai fiziskai personai, tad, pusēm vienojoties, pārvadājuma līgumu var noslēgt rakstiski.

7. Saskaņā ar noslēgtu pārvadājuma līgumu pārvadātājs apņemas par taksometru lietošanas tarifam atbilstošu maksu aizvest pasažieri līdz pasažiera nosauktajai vietai, bet pasažieris - samaksāt par braucienu un bagāžas pārvadā­šanu.

8. Pasažieris taksometru var nolīgt:

8.1. taksometru stāvvietā;

8.2. apturot taksometru ārpus stāvvietas;

8.3. pasūtot taksometru pa tālruni vai izmantojot citus sakaru līdzekļus.

9. Kārtību, kādā taksometrs pasūtāms pa tālruni, nosaka pārvadātājs. Pieņemot pasūtījumu pa tālruni, pārvadātājs vienojas ar pasažieri par attālumu, no kāda tiek nosūtīts taksometrs, un taksometra nosūtīšanas maksu.

10. Pieņemot pasūtījumu uz noteiktu laiku, pārvadātājs nosaka pieļaujamo taksometra kavēšanās laiku. Ja tas tiek pārsniegts, pasažieris taksometru var negaidīt un par tā piebraukšanu nav jāmaksā. Pārvadātājs reģistrē pasūtījuma pieņemšanas laiku un paredzamo taksometra piebraukšanas laiku.

IV. Norēķinu kārtība

11. Vadītājs, norēķinoties ar pasažieri, pēc pasažiera pieprasījuma izsniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē reģistrētu kvīti (kvīts kopija paliek vadītājam), kurā norādīti visi likumā "Par grāmatvedību" noteiktie rekvizīti, kā arī šādi pārvadātāja papildu rekvizīti:

11.1. juridiskās personas nosaukums, adrese, tālruņa numurs un nodokļu maksātāja kods vai fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods un patenta numurs;

11.2. taksometra lietošanas tarifi;

11.3. datums un laiks;

11.4. taksometra valsts reģistrācijas numurs.

12. Kvīti var aizstāt ar grāmatvedības prasībām atbilstošu atskaites dokumentu par brauciena maksu, ja tā izdruku nodrošina šo noteikumu 2.4.apakšpunktā minētā ierīce.

13. Par taksometra izmantošanu pasažieris maksā brauciena beigās. Vadītājs pēc vienošanās ar pasažieri var pieprasīt iemaksāt avansu. Saņemot avansu, vadītājs pēc pasažiera pieprasījuma izsniedz šo noteikumu 11.punktā minēto kvīti ar uzrakstu "Avanss". Brauciena beigās, norēķinoties ar pasažieri, vadītājs ņem vērā iepriekš iemaksāto avansu.

14. Ja pasažieris vēlas, lai taksometrs viņu gaidītu, pasažieris, samaksājot avansu saskaņā ar noteikto tarifu, vienojas par gaidīšanas laiku. Pasažiera gaidīšanas laikā skaitītājs ir ieslēgts. Ja pasažieris norunātajā laikā neatgriežas, vadītājs viņa apkalpošanu var uzskatīt par pabeigtu.

15. Ja taksometru nolīgst vairāki pasažieri braucienam uz vienu un to pašu vietu (kolektīvs brauciens), maksu par braucienu iekasē līdzīgās daļās no visiem pasažieriem (ja pasažieri ar vadītāju nav vienojušies citādi). Vadītājs izsniedz kvīti ikvienam pasažierim, kas to pieprasa, atbilstoši viņa maksātajai summai.

16. Ja pasažieri kolektīvi izmanto taksometru braucienam uz dažādām vietām, galīgo maksu par braucienu iekasē no pēdējā pasažiera. Vadītājs pēc pasažieru pieprasījuma izsniedz kvīti par saņemto summu tam pasažierim, kurš norēķinās par braucienu, vai katram pasažierim atsevišķi atbilstoši viņa maksājumam.

17. Ja tehnisku iemeslu dēļ vadītājs ir spiests pārtraukt pasažiera pārvadājumu ar taksometru:

17.1. pilsētas teritorijā, - pasažieris samaksā par nobraukto attālumu, izņemot iekāpšanas maksu;

17.2. ārpus pilsētas teritorijas, - vadītājam jāveic visi iespējamie pasāku­mi, lai nogādātu pasažieri vajadzīgajā vietā vai - pēc pasažiera vēlēšanās - brauciena sākumpunktā.

18. Ja taksometru ir iespējams saremontēt vietā, kur noticis tehniskais bojājums, un ar pasažieri ir panākta vienošanās par brauciena turpināšanu, par taksometra remonta laiku pasažieris nemaksā. Ja vienošanās netiek panākta:

18.1. pilsētas teritorijā pasažieris norēķinās saskaņā ar šo noteikumu 17.1.apakš­punktu;

18.2. ārpus pilsētas teritorijas pasažieris samaksā par nobraukto attālumu, izņemot iekāpšanas maksu, un vadītājs pēc pasažiera pieprasījuma izsniedz kvīti par nobrauktā attāluma maksu. Kvītī vadītājs ieraksta, ka pārvadājums nav veikts tehnisku iemeslu dēļ, un parakstās uz tās.

19. Ja pasažieris ir iemaksājis avansu, vadītājs, pārtraucot pārvadājumu, atmaksā pasažierim avansa daļu, par kuru nav sniegts pakalpojums. Vadītājs kvīti ar uzrakstu "Avanss", kas noformēta par samaksāto avansu, anulē. Par faktiski sniegto pakalpojumu pēc pasažiera pieprasījuma vadītājs pasažierim izsniedz kvīti.

20. Ja taksometrs tehniski bojāts ārpus pilsētas teritorijas un šo noteikumu 18.2.apakš­punktā minētā vienošanās netiek panākta, pasažieris mēneša laikā var vērsties pie pārvadātāja un, uzrādot kvīti, saņemt atpakaļ samaksāto naudu par braucienu līdz vietai, kur noticis tehniskais bojājums.

V. Bagāžas pārvadāšana

21. Pārvadāšanai pieļaujamās bagāžas svars un gabarīti ir atkarīgi no taksometra tehniskā raksturojuma.

22. Taksometrā ir aizliegts pārvadāt:

22.1. asus priekšmetus un sprāgstošas, viegli uzliesmojošas, indīgas un kodīgas vielas, izņemot gāzes balonus ar tilpumu līdz pieciem litriem un degvielu traukos, kas izgatavoti no materiāla, kas nepieļauj statiskās strāvas veidošanos;

22.2. šaujamieročus bez apvalkiem vai neiesaiņotus šaujamieročus;

22.3. priekšmetus, kuri var notraipīt vai sabojāt citu pasažieru apģērbu, salona apšuvumu, sēdekļus un bagāžas nodalījumu;

22.4. dzīvniekus, izņemot gadījumus, kad pasažieris un vadītājs vienojas par to un pasažieris nodrošina salona tīrību, kārtību un drošību;

22.5. priekšmetus, kuru izmēri un novietojums traucē vadītājam vadīt taksometru.

23. Putnus pārvadā tikai krātiņos vai citā veidā, kas nepieļauj to pārvietošanos salonā. Suņus pārvadā pavadā ar uzliktu uzpurni un nodrošina sēdekļu un salona tīrību.

24. Bagāžas nodalījumā novietojamajai bagāžai jābūt attiecīgā iesaiņo­jumā. Maksa par bagāžas iekraušanu un izkraušanu no pasažiera netiek iekasēta.

VI. Vadītāja pienākumi un tiesības

25. Vadītājam ir šādi pienākumi:

25.1. pēc pasažiera pieprasījuma uzrādīt šos noteikumus;

25.2. taksometru stāvvietās ievērot taksometru rindas kārtību, izņemot šo noteikumu 28.1.apakšpunktā minēto gadījumu, un nepārsniegt stāvvietā pieļaujamo taksometru skaitu;

25.3. uzsākot pasažieru apkalpošanu, ieslēgt skaitītāju;

25.4. zināt pilsētas ielu plānojumu un braukt uz pasažiera nosaukto vietu pa iespējami īsāko ceļu vai pa pasažiera izvēlēto maršrutu;

25.5. brīdināt pasažieri, ka pēc norunātā gaidīšanas laika pasažiera apkalpošana var tikt izbeigta;

25.6. pēc brauciena fiksēt skaitītāja rādījumu un paziņot par to pasažierim. Ņemot vērā iemaksāto avansu, veikt pārrēķinu atbilstoši skaitītāja rādījumam;

25.7. pēc pirmā pieprasījuma uzrādīt kontroles iestādes amatpersonai licences kartīti (individuālā darba veicējs - patentu) un citus ar taksometru pārvadājumiem sais­tītus dokumentus un nodrošināt iespēju nolasīt skaitītāja summāros rādītājus;

25.8. nodrošināt bagāžas nodalījumā pārvadājamās bagāžas saglabāšanu;

25.9. nodrošināt tīrību un kārtību salonā un bagāžas nodalījumā;

25.10. uzraudzīt taksometra skaitītāja tehnisko stāvokli un nepieļaut tā plombējuma bojājumus.

26. Vadītājam ir aizliegts:

26.1. pārvadāt pasažierus, ja skaitītājs nav ieslēgts, izņemot gadījumus, ja ir noslēgts rakstisks pārvadājuma līgums un tiek veikti bezskaidras naudas norēķini ar bankas starpniecību. Pie vadītāja jābūt pārvadājuma līguma kopijai, kas jāuzrāda pēc kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma;

26.2. taksometru stāvvietās, autoostās un citās vietās pašam vai ar citu personu starpniecību (kuras nebūs brauciena pasažieri) uzaicināt pasažierus, norādot brauciena virzienu vai galapunktu;

26.3. pēc savas iniciatīvas uzņemt taksometrā citus pasažierus, ja tam nepiekrīt taksometrā esošie pasažieri;

26.4. pēc savas izvēles uzņemt pasažieri, nosakot brauciena galapunktu, izņemot gadījumu, ja pasažieris tiek uzņemts atpakaļceļā, kad taksometrs atgriežas administratīvajā teritorijā, kurā darbojas izsniegtā speciālā atļauja (licence);

26.5. smēķēt taksometra salonā, ja tam nepiekrīt kaut viens no pasažieriem.

27. Vadītājam ir tiesības neuzņemt taksometrā vai izsēdināt no tā pasažieri, ja:

27.1. ar pasažieri nav panākta vienošanās par avansa samaksu;

27.2. pasažieris izvēlas braucienu pa ceļu, kura stāvoklis nenodrošina transportlīdzekļu drošu kustību;

27.3. pasažiera apģērbs (bagāža) var nosmērēt vai sabojāt salona sēdekļus (bagāžas nodalījumu);

27.4. pasažieris atrodas stiprā alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu reibuma stāvoklī vai izturas rupji un agresīvi;

27.5. pirms brauciena vai brauciena laikā atklājas, ka ir pārkāptas šo noteikumu 22.punktā minētās prasības.

VII. Pasažieru tiesības un pienākumi

28. Pasažierim ir tiesības:

28.1. taksometru stāvvietā izvēlēties jebkuru taksometru neatkarīgi no to rindas kārtības;

28.2. izvēlēties brauciena maršrutu;

28.3. pēc savas iniciatīvas pārtraukt pārvadājumu;

28.4. pieprasīt vadītājam šos noteikumus, lai ar tiem iepazītos.

29. Pasažierim ir šādi pienākumi:

29.1. pēc iesēšanās taksometrā nosaukt brauciena galapunktu vai maršrutu;

29.2. iemaksāt avansu par braucienu, ja vadītājs vienojies ar pasažieri par šādas iemaksas nepieciešamību;

29.3. brauciena beigās samaksāt vadītājam saskaņā ar skaitītāja rādījumu, ņemot vērā avansu, ja tāds ir iemaksāts. Ja pasažieris par braucienu nesamaksā, parādu piedzen normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

29.4. atbildēt par bagāžas iekraušanu un izkraušanu, un salonā pārvadā­jamās bagāžas saglabāšanu.

VIII. Noslēguma jautājums

30. Atzīt par spēku zaudējušiem Minis­tru kabineta 1999.gada 9.novembra noteikumus Nr.378 "Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 374.nr.; 2002, 151.nr.; 2003, 53.nr.; 2007, 28.nr.).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
Pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 27.novembra noteikumiem Nr.814
Taksometra atšķirības zīme, vadītāja (šofera) vizītkarte
01.JPG (20126 bytes)

1.zīmējums. Vieglā taksometra atšķirības zīme


02.JPG (25161 bytes)

2.zīmējums. Vadītāja (šofera) vizītkarte

Satiksmes ministrs A.Šlesers
08.12.2007