Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2003. gada 25. jūnija noteikumus Nr. 333 "Valsts civildienesta pārvaldes nolikums".

Ministru kabineta noteikumi Nr. 349

Rīgā 1999.gada 12.oktobrī (prot. Nr. 54, 3.§)

Valsts civildienesta pārvaldes nolikums

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts civildienestu" 4.panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Valsts civildienesta pārvalde (turpmāk - pārvalde) ir īpašu uzdevumu ministra valsts pārvaldes un pašvaldību reformu lietās pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas realizē valsts politiku valsts civildienesta jomā.

2. Pārvalde ir juridiska persona, un tai ir zīmogs ar papildinātā Latvijas Republikas valsts mazā ģerboņa attēlu un pilnu iestādes nosaukumu, kā arī norēķinu konts Valsts kasē.

II. Pārvaldes funkcijas

3. Pārvaldes funkcijas ir šādas:

3.1. analizēt un prognozēt stāvokli valsts civildienestā, apzināt perspektīvās vajadzības un plānot to īstenošanai nepieciešamos pasākumus un resursus;

3.2. uzturēt un pilnveidot valsts pārvaldes iestāžu, to funkciju un personāla dienesta gaitu raksturojošas informācijas vienotās uzskaites sistēmu;

3.3. kontrolēt likuma "Par valsts civildienestu" un citu ar valsts civildienesta jomu saistītu normatīvo aktu ievērošanu valsts pārvaldes iestāžu darbībā;

3.4. izstrādāt vienotus personāla vadības principus valsts civildienestā un uzraudzīt to ievērošanu;

3.5. sagatavot ziņojumus par normatīvo aktu un personālvadības principu piemērošanas efektivitāti valsts civildienesta jomā un valsts civildienesta gaitas, ierēdņu (ierēdņu kandidātu) skaita un to izvietojuma analīzi, kā arī sniegt cita satura informāciju un skaidrojumus valsts civildienesta jomā;

3.6. Īpašu uzdevumu ministra valsts pārvaldes un pašvaldību reformu lietās sekretariāta uzdevumā sagatavot atzinumus par normatīvo aktu un koncepciju projektu atbilstību valsts politikai civildienesta jomā;

3.7. pētīt un analizēt ierēdņu (ierēdņu kandidātu) vajadzības izglītības jomā un izstrādāt mācību pasūtījumu Valsts administrācijas skolai kārtējam gadam;

3.8. izskatīt iedzīvotāju sūdzības par ierēdņiem (ierēdņu kandidātiem) un novērst ierēdņu (ierēdņu kandidātu) prettiesiskās darbības;

3.9. savas kompetences ietvaros piedalīties ārvalstu un starptautisko institūciju sadarbības projektos, programmās un pasākumos;

3.10. pēc valsts pārvaldes iestādes pieprasījuma pārbaudīt ierēdņu (ierēdņu kandidātu) atbilstību amatam.

III. Pārvaldes struktūra

4. Pārvaldi vada priekšnieks, kuru pēc īpašu uzdevumu ministra valsts pārvaldes un pašvaldību reformu lietās ieteikuma ieceļ amatā un no amata atbrīvo Ministru kabinets.

5. Pārvaldes priekšniekam var būt vietnieks.

6. Priekšnieks:

6.1. plāno, organizē un vada pārvaldes darbu;

6.2. ir atbildīgs par pārvaldes funkciju un noteikto uzdevumu izpildi;

6.3. nosaka pārvaldes struktūru, štatu sarakstu un darbinieku atalgojumu;

6.4. pilda īpašu uzdevumu ministra valsts pārvaldes un pašvaldību reformu lietās uzdevumus valsts civildienesta jomā;

6.5. pēc pieprasījuma sniedz īpašu uzdevumu ministram valsts pārvaldes un pašvaldību reformu lietās pārskatu par pārvaldes darbu;

6.6. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv pārvaldi;

6.7. slēdz līgumus pārvaldes funkciju nodrošināšanai.

IV. Noslēguma jautājums

7. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 1994.gada 10.maija lēmumu Nr.43 "Par valsts civildienesta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 63.nr.; 1995, 90.nr.).  

Ministru prezidents A.Šķēle  

Īpašu uzdevumu ministrs valsts pārvaldes
un pašvaldību reformu lietās J.Bunkšs

16.10.1999