Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.79 

Rīgā 2007.gada 19.jūnijā (prot. Nr.74, 4.§)

Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 43.panta trešo daļu un Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu

 

I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi nosaka pirmsskolas vecuma bērnu (turpmāk - bērni) reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk - Iestādes).

2. Pirmsskolas izglītības programmu (turpmāk - programma) bērni apgūst no pusotra līdz septiņu gadu vecumam. Obligāta ir piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošana pamatizglītības apguvei. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības programmas apguves laiku var pagarināt vai saīsināt par vienu gadu, pamatojoties uz vecāku (aizbildņu) (turpmāk - vecāki) iesniegumu un ģimenes ārsta atzinumu vai Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta (turpmāk - Departaments) pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja bērns apgūst speciālo programmu.

3. Bērnus ar speciālām vajadzībām uzņem speciālā Iestādē vai vispārējās Iestādes speciālajā grupā, pamatojoties uz Departamenta pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu un saskaņā ar Iestādē īstenojamo speciālo programmu.

4. Programmas apguvi bērnam nodrošina tikai vienā Iestādē.

5. Programmas apguve Iestādē sākas kārtējā gada 1.septembrī.

II. Pieteikumu reģistrācija un bērnu uzņemšana Iestādēs

6. Bērnu reģistrācija Iestādēs notiek visu gadu, vecākiem uzrādot bērna dzimšanas apliecību vai dokumentu, kurā norādīts bērna personas kods, un vecāku personu apliecinošu dokumentu (aizbildnim - bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu).

7. Pieteikumu (1.pielikums) aizpilda Latvijas Izglītības informatizācijas sistēmas (turpmāk - LIIS) datu bāzē Iestādes vadītājs (turpmāk - vadītājs) vai ar vadītāja rīkojumu noteikts iestādes darbinieks (turpmāk - LIIS administrators), pirms tam informējot vecākus par Iestādē īstenojamajām programmām un noskaidrojot, kādā programmā vecāki vēlas bērnu reģistrēt.

8. Reģistrējot bērnu kādā no speciālajām grupām, vecāki informē par bērna veselības traucējumiem un iesniedz ārsta speciālista atzinumu par nepieciešamību nodrošināt bērnam atbilstošās programmas apguvi.

9. Aizpildot pieteikuma elektronisko formu, LIIS administrators pārbauda, vai mutiski norādītā bērna deklarētā dzīvesvietas adrese atbilst Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra datiem un vai bērns jau neapmeklē kādu Iestādi, un reģistrē bērnu kādā no šīm rindām:

9.1. bērni, kuru dzīvesvieta deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un kuri nav uzņemti nevienā Iestādē (turpmāk - 1.pakāpes rinda):

9.1.1. vispārējā tipa latviešu vai mazākumtautību grupā;

9.1.2. speciālajā latviešu vai mazākumtautību grupā:

9.1.2.1. ar fiziskās attīstības traucējumiem;

9.1.2.2. ar valodas attīstības traucējumiem;

9.1.2.3. ar dzirdes traucējumiem;

9.1.2.4. ar redzes traucējumiem;

9.1.2.5. ar somatiskām saslimšanām;

9.1.2.6. ar psihiskās attīstības aizturi;

9.1.2.7. ar psihoneiroloģiskām saslimšanām;

9.1.2.8. ar garīgās attīstības traucējumiem;

9.2. bērni, kuru dzīvesvieta deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un kuri jau ir uzņemti kādā Iestādē, bet vecāki vēlas mainīt Iestādi (dzīvesvietas, darbavietas u.tml. maiņa; turpmāk - 2.pakāpes rinda):

9.2.1. vispārējā tipa latviešu vai mazākumtautību grupā;

9.2.2. speciālajā latviešu vai mazākumtautību grupā:

9.2.2.1. ar fiziskās attīstības traucējumiem;

9.2.2.2. ar valodas attīstības traucējumiem;

9.2.2.3. ar dzirdes traucējumiem;

9.2.2.4. ar redzes traucējumiem;

9.2.2.5. ar somatiskām saslimšanām;

9.2.2.6. ar psihiskās attīstības aizturi;

9.2.2.7. ar psihoneiroloģiskām saslimšanām;

9.2.2.8. ar garīgās attīstības traucējumiem;

9.3. bērni, kuru dzīvesvieta deklarēta ārpus Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas un kuri nav uzņemti nevienā Iestādē (turpmāk - 3.pakāpes rinda):

9.3.1. vispārējā tipa latviešu vai mazākumtautību grupā;

9.3.2. speciālajā latviešu vai mazākumtautību grupā:

9.3.2.1. ar fiziskās attīstības traucējumiem;

9.3.2.2. ar valodas attīstības traucējumiem;

9.3.2.3. ar dzirdes traucējumiem;

9.3.2.4. ar redzes traucējumiem;

9.3.2.5. ar somatiskām saslimšanām;

9.3.2.6. ar psihiskās attīstības aizturi;

9.3.2.7. ar psihoneiroloģiskām saslimšanām;

9.3.2.8. ar garīgās attīstības traucējumiem;

9.4. bērni, kuru dzīvesvieta deklarēta ārpus Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas un kuri jau ir uzņemti kādā Iestādē, bet vecāki vēlas mainīt Iestādi (dzīvesvietas, darbavietas u.tml. maiņa; turpmāk - 4.pakāpes rinda):

9.4.1. vispārējā tipa latviešu vai mazākumtautību grupā;

9.4.2. speciālajā latviešu vai mazākumtautību grupā:

9.4.2.1. ar fiziskās attīstības traucējumiem;

9.4.2.2. ar valodas attīstības traucējumiem;

9.4.2.3. ar dzirdes traucējumiem;

9.4.2.4. ar redzes traucējumiem;

9.4.2.5. ar somatiskām saslimšanām;

9.4.2.6. ar psihiskās attīstības aizturi;

9.4.2.7. ar psihoneiroloģiskām saslimšanām;

9.4.2.8. ar garīgās attīstības traucējumiem.

10. LIIS administrators aizpilda pieteikumu vecāku klātbūtnē un izdrukā to divos eksemplāros.

11. Vecāki pārbauda pieteikumā ierakstītās informācijas atbilstību viņu norādītajām ziņām un apstiprina to ar savu parakstu.

12. Vienu pieteikuma eksemplāru saņem vecāki, otrs paliek Iestādes lietvedībā.

13. Ja tehnisku iemeslu dēļ LIIS administratoram nav iespējams aizpildīt elektronisko formu LIIS datu bāzē un nav iespējams pārbaudīt bērna deklarētās dzīvesvietas adresi, kā arī to, vai bērns jau neapmeklē kādu Iestādi, vadītājs vai LIIS administrators:

13.1. par tehnisko problēmu ziņo Departamenta Administratīvās pārvaldes Informācijas tehnoloģiju nodaļai;

13.2. pieteikumu aizpilda ar roku;

13.3. trīs darba dienu laikā pēc tehnisko problēmu novēršanas pieteikumu ievada elektroniski.

14. Ja, ievadot elektronisko pieteikumu pēc tam, kad tehniskās problēmas novērstas, tiek konstatēta pieteikumā ierakstītās informācijas neatbilstība vecāku norādītajām ziņām, vadītājs nosūta ierakstītā vēstulē uzaicinājumu vecākiem ierasties Iestādē informācijas precizēšanai.

15. Reģistrētos pieteikumus sistematizē pēc bērnu dzimšanas gada pieteikumu iesniegšanas secībā, norādot laiku (gadu, mēnesi), kad nepieciešama vieta Iestādē:

15.1. ja Iestādē ir grupas, kas īsteno programmu latviešu un mazākumtautību valodā, tad sistematizē arī pēc mācību valodas pieteikumu iesniegšanas secībā;

15.2. ja Iestādē ir vispārējā tipa un speciālās grupas, tad sistematizē arī pēc grupas tipa pieteikumu iesniegšanas secībā.

16. Vecākiem ir tiesības mainīt pieteikumā norādīto vēlamo Iestādes apmeklēšanas sākuma laiku, iesniedzot iesniegumu vadītājam. LIIS administrators veic izmaiņas LIIS datu bāzē, pārreģistrējot bērnu uz iesniegumā norādīto laiku un piešķirot bērnam jaunu rindas kārtas numuru.

17. Ja bērns ir reģistrēts rindā vairākās Iestādēs ar vienādu programmas apguves valodu un vienā Iestādē viņš tiek uzņemts, tad pārējās Iestādēs LIIS administrators bērnu pārreģistrē 2. vai 4.pakāpes rindā (saskaņā ar šo saistošo noteikumu 9.2. vai 9.4.apakšpunktu), pamatojoties uz vecāku iesniegumu. Ja vecāki neiesniedz iesniegumu par bērna pārreģistrāciju 2. vai 4.pakāpes rindā, bērns zaudē rindas kārtas numuru.

18. Ja bērns ir reģistrēts vairākās Iestādēs ar dažādām programmas apguves valodām, bet pieteikumā norādītajā laikā nav iespējams nodrošināt vietu Iestādē ar vēlamo programmas apguves valodu, vecāki 30 dienu laikā no bērna uzņemšanas Iestādē iesniedz pārējo Iestāžu vadītājiem izziņu no Iestādes, kurā bērnu ir iespējams uzņemt, par to, ka bērns šajā Iestādē uzņemts uz laiku līdz obligātā izglītības vecuma sasniegšanai vai līdz tam brīdim, kamēr atbrīvosies vieta vēlamajā Iestādē. Šajā gadījumā bērnu nepārreģistrē uz 2. vai 4.pakāpes rindu.

19. Ja bērns ir reģistrēts 3.pakāpes rindā, bet vēlāk viņa dzīvesvieta tiek deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, tad viņu reģistrē 1.pakāpes rindā ar to datumu, kurā veikta dzīvesvietas deklarēšana saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra datiem. Vecāki 30 dienu laikā informē vadītāju par dzīvesvietas deklarēšanas faktu, iesniedzot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra departamenta izsniegtu izziņu. Ja šāda izziņa 30 dienu laikā netiek iesniegta, vadītājs reģistrē bērnu 1.pakāpes rindā ar to datumu, kad viņam kļuvis zināms dzīvesvietas deklarēšanas fakts.

20. Vecāki atsauc pieteikumu Iestādē, uzrakstot iesniegumu vadītājam.

21. Vadītājs nodrošina publiski pieejamu informāciju par bērnu rindu Iestādes informācijas stendā, izvietojot bērnu rindas reģistra sarakstus atbilstoši gadam, uz kuru bērni reģistrēti rindā. Sarakstos norāda reģistrētā bērna rindas kārtas numuru, pieteikšanās datumu, bērna vārdu, uzvārdu un dzimšanas datus (diena, mēnesis, gads) un piezīmi par ārpuskārtas uzņemšanas gadījumiem. Sarakstus atjauno katra mēneša 1.datumā un pēc tam uzglabā saskaņā ar Iestādes lietu nomenklatūru.

22. Vecāki, kuri reģistrējuši bērnu rindā, līdz bērna piecu gadu vecumam vai līdz tam brīdim, kamēr bērnam tiek nodrošināta vieta, katru gadu aprīlī veic pārreģistrāciju, ierodoties Iestādē.

23. Veicot bērna pārreģistrāciju, vecāki uzrāda pieteikuma eksemplāru, kurā vadītājs vai LIIS administrators izdara atzīmi par pārreģistrācijas faktu, norāda datumu un apliecina to ar savu parakstu.

24. Ja vecāki aprīlī neveic pārreģistrāciju, bērns zaudē rindas kārtas numuru.

25. Vadītājs pirms grupu komplektācijas pārbauda, vai bērns neapmeklē citu Iestādi, un veic bērna deklarētās dzīvesvietas adreses pārbaudi Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra datos. Konstatējot faktu, ka bērns apmeklē citu Iestādi vai viņa dzīvesvieta ir deklarēta ārpus Rīgas, vadītājs informē vecākus, ka grupu komplektācija notiek saskaņā ar šo saistošo noteikumu 27.punktu.

26. Vadītājs grupas komplektē no 1.jūlija līdz 15.augustam. No 1.maija līdz 30.jūnijam vadītājs ar ierakstītu pasta sūtījumu informē bērna vecākus par iespēju uzņemt bērnu Iestādē ar 1.septembri, kā arī par nepieciešamo dokumentu iesniegšanu saskaņā ar šo saistošo noteikumu 33.punktu.

27. Komplektējot grupas, rindas kārtībā ar vietu nodrošina:

27.1. 1.pakāpes rindā reģistrētos bērnus;

27.2. ja grupā ir brīvas vietas, tad piedāvā vietu 2.pakāpes rindā reģistrētiem bērniem. Par bērna uzņemšanu vadītājs informē tās Iestādes vadītāju, kuru bērns apmeklēja iepriekš;

27.3. 3. un 4.pakāpes rindā reģistrētos bērnus, ja grupas nenokomplektē līdz 15.augustam.

28. Komplektējot grupas, vadītājs ir tiesīgs ārpus kārtas uzņemt:

28.1. Iestādes darbinieku bērnus uz darbinieka darba tiesisko attiecību laiku;

28.2. audzēkņu, kuri tajā brīdī apgūst programmu konkrētajā Iestādē, māsas (brāļus), kuri reģistrēti rindā ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc dzimšanas;

28.3. bērnus, kuriem ar Departamenta pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu speciālās programmas apguve nomainīta ar vispārējo.

29. Citos gadījumos vecāku iesniegumus par bērna uzņemšanu Iestādē ārpus kārtas izskata Departamenta direktors.

30. Vadītājs ar rīkojumu apstiprina un Iestāde informācijas stendā izvieto Iestādē uzņemto bērnu sarakstus pa grupām, kuros norādīti uzņemto bērnu vārdi, uzvārdi un dzimšanas dati (diena, mēnesis, gads) un piezīme par ārpuskārtas uzņemšanas gadījumiem.

31. Tos bērnus, kurus nebija iespējams uzņemt Iestādē pieteikumā norādītajā laikā vai kuru vecāki 30 dienu laikā no ierakstītā pasta sūtījuma saņemšanas dienas nav atsaukušies uz vadītāja aicinājumu iesniegt šo saistošo noteikumu 33.punktā minētos dokumentus, LIIS administrators elektroniski pārreģistrē uz nākamo gadu pieteikumu iesniegšanas secībā.

32. Ja grupas ir jau nokomplektētas un Iestādē atbrīvojas vieta, tad vadītājs ar ierakstītu pasta sūtījumu informē bērna vecākus par iespēju uzņemt bērnu Iestādē, kā arī par nepieciešamo dokumentu iesniegšanu saskaņā ar šo saistošo noteikumu 33.punktu.

33. Lai bērnu uzņemtu Iestādē, vecākiem jāiesniedz šādi dokumenti:

33.1. iesniegums par bērna uzņemšanu Iestādē (2.pielikums);

33.2. bērna dzimšanas apliecības kopija vai noraksts, uzrādot oriģinālu;

33.3. medicīniskā karte (veidlapa 026/u);

33.4. izraksts no ambulatorās slimnieka medicīniskās kartes (veidlapa 027/u) par iepriekš izdarītajām profilaktiskajām vakcinācijām;

33.5. Departamenta pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums (ja bērns apgūs speciālo programmu).

34. Bērna uzņemšanu Iestādē, pamatojoties uz šo saistošo noteikumu 33.punktā minētajiem dokumentiem, noformē ar vadītāja rīkojumu, norādot programmu, kuru bērns apgūs.

35. LIIS administrators trīs darba dienu laikā pēc bērna uzņemšanas Iestādē vai izstāšanās no tās veic izmaiņas LIIS datu bāzē.

36. Iestādē, kuru bērns neapmeklē attaisnojošu iemeslu dēļ laikposmā, kas nav garāks par vienu kalendāro gadu, vieta tiek saglabāta, pamatojoties uz vecāku iesniegumu un (vai) Departamenta pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu. Šajā laikā vadītājs ir tiesīgs uz terminētu laiku uzņemt citu bērnu no rindas kārtībā pieteiktajiem.

37. LIIS administratora prombūtnes laikā vadītājs ar rīkojumu nosaka citu atbildīgo personu, kura veic bērnu pieteikumu reģistrāciju Iestādē un nepieciešamās izmaiņas LIIS datu bāzē. Vadītājs par to paziņo Departamenta Administratīvās pārvaldes Informācijas tehnoloģiju nodaļai, iesniedzot mēnesi iepriekš iesniegumu, kurā norāda atbildīgās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un ieņemamo amatu Iestādē. Departamenta Administratīvās pārvaldes Informācijas tehnoloģiju nodaļa uz laiku piešķir piekļuves tiesības par LIIS datu bāzi atbildīgajai personai.

III. Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātā sagatavošana pamatizglītības apguvei

38. Vecāki, kuru bērni līdz obligātā izglītības vecuma sasniegšanai nav apmeklējuši Iestādi, piesaka bērnu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātajai sagatavošanai pamatizglītības apguvei tajā kalendārajā gadā, kurā bērnam aprit pieci gadi.

39. Ja Iestādē nav iespējams uzņemt bērnu, kurš ir sasniedzis piecu gadu vecumu un līdz tam vēl nav uzsācis programmas apguvi, vadītājs par to informē Departamenta Izglītības pārvaldes Pirmsskolu nodaļu, kas nodrošina bērnam vietu citā Iestādē atbilstošas programmas apguvei.

40. Piesakot bērnu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātajai sagatavošanai pamatizglītības apguvei, vecākiem jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība vai dokuments, kurā norādīts bērna personas kods, un vecāku personu apliecinošs dokuments (aizbildnim - bāriņtiesas lēmums, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu). Vadītājs vai LIIS administrators veic bērna reģistrāciju un pieteikuma noformēšanu (3.pielikums) saskaņā ar šo saistošo noteikumu 7., 8., 9., 10., 11., 12. un 13.punktu.

41. Ja tiek mainīta Iestāde, kurā bērns apgūst piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas pamatizglītības apguvei programmu, vecākiem jāiesniedz Iestādei, no kuras bērns vēlas izstāties, rakstisks tās iestādes, kurā bērns turpinās minētās programmas apguvi, apliecinājums (4.pielikums) par to, ka bērns uzņemts šajā iestādē. Pēc šāda apliecinājuma saņemšanas bērna personas dokumentus pārsūta ierakstītā vēstulē uz Iestādi, kurā bērns turpinās minētās programmas apguvi, vai pēc rakstiska pieprasījuma izsniedz dokumentus bērna vecākiem.

42. Ja veselības stāvokļa dēļ bērns ilgāk par mēnesi nespēj apmeklēt Iestādi, pēc Departamenta pedagoģiski medicīniskās komisijas ieteikuma un, pamatojoties uz ārstu komisijas vai ģimenes ārsta atzinumu, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvei var apgūt mājmācībā.

43. Vecākiem, kuru bērns apmeklējis piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas pamatizglītības apguvei programmu, izsniedz izziņu (5.pielikums), un līdz 30.jūnijam vadītājs izdod rīkojumu par bērna atskaitīšanu no Iestādes.

44. Ja vecāki vēlas bērnam saīsināt vai pagarināt minētās programmas apguvi par vienu gadu, tad vecāki līdz 31.maijam iesniedz iestādes vadītājam iesniegumu un ģimenes ārsta atzinumu.

45. Izziņu par piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas pamatizglītībai programmas apguvi vecāki iesniedz vispārējās vai speciālās izglītības iestādē, kurā bērns uzsāks mācības 1.klasē.

Noslēguma jautājumi

46. Departaments ir atbildīgs par saistošo noteikumu izpildes novērošanu.

47. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos "Latvijas Vēstnesis" un "5 min" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" likumā noteiktajā kārtībā.

Rīgas domes priekšsēdētājs J.Birks

Rīgā 2007.gada 21.jūnijā

 


1.pielikums

Rīgas domes 19.06.2007.

saistošajiem noteikumiem Nr.79

01.JPG (80630 bytes)

Rīgas domes priekšsēdētājs J.Birks


 

2.pielikums

Rīgas domes 19.06.2007.

saistošajiem noteikumiem Nr.79

02.JPG (40084 bytes)

Rīgas domes priekšsēdētājs J.Birks


 

3.pielikums

Rīgas domes 19.06.2007.

saistošajiem noteikumiem Nr.79

03.JPG (76539 bytes)

Rīgas domes priekšsēdētājs J.Birks

 


4.pielikums

Rīgas domes 19.06.2007.

saistošajiem noteikumiem Nr.79

04.JPG (37387 bytes)

Rīgas domes priekšsēdētājs J.Birks


 

5.pielikums

Rīgas domes 19.06.2007.

saistošajiem noteikumiem Nr.79

05.JPG (42319 bytes)

Rīgas domes priekšsēdētājs J.Birks

25.07.2007