Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 05.06.2014. - 13.11.2014. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.9

Rēzeknē 2007.gada 8.jūnijā (prot. Nr.12, 18.p., lēmums Nr.230)
Rēzeknes pilsētas piespiedu uzkopšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām
21.panta 1.daļas 23.punktu un 43.panta 1.daļas 6.punktu
Lietotie termini

Atkritumi – jebkurš priekšmets vai viela, no kuras īpašnieks atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties un kura atbilst atkritumu klasifikatorā noteiktajām kategorijām (Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumi Nr.985 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”).

Zemesgabals – juridiski noteikta teritorija konkrētam zemes izmantotājam vai īpašniekam.

Uzkopjamā teritorija – dažāda veida atkritumiem piegružots juridiskai vai fiziskai personai piederošs (valdījumā esošs) zemesgabals vai tā daļa.

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Rēzeknes pilsētas teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzkopšanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir saistoši visā Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā (t.sk. mazdārziņu un garāžu teritorijas) un nosaka kārtību, kādā visām (t.sk. ārvalstu) fiziskajām un juridiskajām personām, kurām īpašumā (neatkarīgi no tā, vai īpašums ir vai nav reģistrēts Nekustamā īpašuma reģistrā vai Zemesgrāmatā), lietošanā, valdījumā vai apsaimniekošanā ir nekustamais īpašums vai tā daļa, jānodrošina uzkopšana, ciktāl to nenosaka speciāli normatīvie akti Latvijas Republikā.

1.2. Noteikumi tiek ieviesti sakarā ar nepieciešamību noteikt tiesisko regulējumu, kas ļautu efektīvāk pašvaldībai panākt likumā “Par pašvaldībām” noteikto autonomo funkciju izpildi savas administratīvās teritorijas labiekārtošanā un sanitārā tīrībā.

2. Teritorijas uzkopšana

2.1. Visām fiziskām un juridiskām personām to īpašumā vai lietošanā esošajos zemesgabalos jānodrošina kārtība un sanitārā tīrība, kā arī aizliegts pieļaut teritorijas piegružošanu ar atkritumiem un apkārtējās vides piesārņošanu.

2.2. Fiziskām un juridiskām personām nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc saistošo noteikumu Nr.14 “Rēzeknes pilsētas teritorijas uzturēšanas un labiekārtošanas noteikumi” kārtībā izteiktā brīdinājuma vai uzliktā soda attiecīgais zemesgabals ir jāuzkopj.

2.3. Pēc šo noteikumu 2.2.punktā minētā uzkopšanas termiņa iztecēšanas ar domes izpilddirektora rīkojumu izveidota komisija 5 (piecu) locekļu sastāvā ir tiesīga veikt attiecīgā zemes gabala apsekošanu, sastādot attiecīgo aktu un pieņemot lēmumu par darbu izpildi.

2.4. Par šo noteikumu 2.3.punktā minētās komisijas plānoto apsekošanu zemesgabala īpašnieks (valdītājs) tiek rakstiski brīdināts un ir tiesīgs piedalīties apsekošanas veikšanā.

2.5. Par attiecīgā komisijas lēmuma pieņemšanu un spēkā stāšanos Rēzeknes pašvaldība rakstiski informē neuzkoptās teritorijas īpašnieku (valdītāju), paziņojot par neuzkoptās teritorijas piespiedu uzkopšanas laiku. Paziņojumā zemesgabala īpašnieks (valdītājs) tiek brīdināts par iespējamo vērtīgo mantu aizvākšanu, kuras netīšām var tikt izvestas kopā ar atkritumiem.

2.6. Teritorijas uzkopšanu veic Rēzeknes pašvaldības rīkotās iepirkumu procedūras rezultātā izvēlēts pakalpojumu sniedzējs.

2.7. Pēc teritorijas uzkopšanas šo noteikumu 2.6. punktā minētais pakalpojumu sniedzējs piestāda rēķinu Rēzeknes pilsētas domei. Rēzeknes pilsētas dome saskaņā ar šo rēķinu no uzkoptās teritorijas īpašnieka (valdītāja) regresa kārtībā piedzen visus izdevumus, kas saistīti ar neuzkoptās teritorijas sakopšanu.

3. Saistošo noteikumu izpildes kontrole

3.1. Amatpersonas, kuras ir tiesīgas kontrolēt saistošo noteikumu izpildi un sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus savas kompetences ietvaros:

3.1.1. Valsts policijas Rēzeknes pilsētas un rajona policijas pārvaldes un Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes amatpersonas dienesta pienākumu pildīšanas laikā.

3.1.2. Rēzeknes pašvaldības struktūrvienību amatpersonas savas kompetences ietvaros, ja tiesības sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu viņām noteiktas ar Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 25.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.21)

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs J.G.Vjakse
05.06.2014