Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.400

Rīgā 2007.gada 19.jūnijā (prot. Nr.36 30.§)
Noteikumi par Labklājības ministrijas valsts budžeta apakšprogrammā 05.04.00 "Valsts sociālo pakalpojumu administrēšana, uzraudzība un kontrole" paredzētās apropriācijas sadalījumu pa pašvaldībām un kārtību, kādā republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām piešķiramas valsts mērķdotācijas sociālo darbinieku atalgojuma daļējai nodrošināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2007.gadam" 37.pantu

1. Noteikumi nosaka Labklājības ministrijas valsts budžeta apakšprogrammā 05.04.00 "Valsts sociālo pakalpojumu administrēšana, uzraudzība un kontrole" paredzētās apropriācijas 100000 latu apmērā sadalījumu pa pašvaldībām un kārtību, kādā republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām piešķiramas valsts mērķdotācijas to sociālo darbinieku atalgojuma daļējai nodrošināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (turpmāk - valsts mērķdotācija), kuriem ir vai kuri iegūst otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību vai akadēmisko izglītību sociālā darba jomā un kuri pašvaldību sociālajos dienestos vai pašvaldību domēs (padomēs) veic sociālo darbu ar ģimenēm un bērniem (turpmāk - sociālais darbinieks).

2. Valsts mērķdotāciju piešķir republikas pilsētas domei vai rajona padomei par laikposmu no 2007.gada 1.augusta līdz 2007.gada 30.novembrim atbilstoši aprēķinam 124,09 lati mēnesī, tajā skaitā 24,09 lati valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par katru sociālo darbinieku, kurš saskaņā ar Darba likumu strādā normālo darba laiku vai strādā nepilnu darba laiku pamatdarbā, bet vairākās pašvaldībās kopā tas sastāda normālo darba laiku.

3. Sociālo darbinieku skaitu, par kuriem aprēķina valsts mērķdotāciju, nosaka, ņemot vērā pašvaldības administratīvajā teritorijā uz 2007.gada 1.janvāri reģistrēto iedzīvotāju skaitu:

3.1. republikas pilsētās un rajonu pilsētās, kurām nav lauku teritorijas un kuras neietilpst novados, - par vienu sociālo darbinieku uz 5000 iedzīvotāju;

3.2. novados, rajonu pilsētās ar lauku teritoriju vai pagastos - par vienu sociālo darbinieku uz 3000 iedzīvotāju.

4. Ja attiecīgajā pašvaldības administratīvajā teritorijā iedzīvotāju skaits ir mazāks par šo noteikumu 3.1. vai 3.2.apakšpunktā minēto iedzīvotāju skaitu, mērķdotāciju aprēķina par vienu sociālo darbinieku.

5. Valsts mērķdotāciju aprēķina Sociālo pakalpojumu pārvalde (turpmāk - pārvalde).

6. Lai saņemtu valsts mērķdotāciju, republikas pilsētas dome vai rajona padome līdz 2007.gada 15.jūlijam pārvaldē iesniedz republikas pilsētas domes priekšsēdētāja vai rajona padomes priekšsēdētāja parakstītu pieprasījumu mērķdotācijas piešķiršanai (turpmāk - pieprasījums) par sociālajiem darbiniekiem, kuri ir darba attiecībās ar attiecīgo domi vai padomi pieprasījuma iesniegšanas brīdī (pielikums). Par sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā nepilnu darba laiku pamatdarbā, bet vairākās pašvaldībās kopā tas sastāda normālo darba laiku, pieprasījumu iesniedz pamatdarbavietas pašvaldība.

7. Ar 2007.gada septembri pārvalde katru mēnesi līdz desmitajam datumam valsts mērķdotāciju pārskaita republikas pilsētas domei vai rajona padomei. Rajona padome katru mēnesi līdz piecpadsmitajam datumam valsts mērķdotāciju pārskaita pašvaldībām, kurās ir sociālie darbinieki.

8. Vietējo pašvaldību domes (padomes) nodrošina daļējā atalgojuma izmaksu sociālajam darbiniekam un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu ieskaitīšanu valsts budžetā saskaņā ar šo noteikumu 2.punktu.

9. Ja darba attiecības ar sociālo darbinieku tiek uzsāktas pēc 2007.gada 15.jūlija, republikas pilsētas dome vai rajona padome piecu darbdienu laikā pēc darba attiecību uzsākšanas ar sociālo darbinieku ziņo par to pārvaldei un iesniedz pieprasījumu. Pārvalde ar nākamo mēnesi pēc darba attiecību uzsākšanas ar sociālo darbinieku aprēķina un piešķir valsts mērķdotāciju.

10. Pamatojoties uz pieprasījumu, pārvalde aprēķina valsts mērķdotācijas apmēru un ar republikas pilsētas domes priekšsēdētāju vai rajona padomes priekšsēdētāju, vai ar attiecīgās pašvaldības pilnvarotu pārstāvi slēdz līgumu par mērķdotācijas piešķiršanu. Līgumā iekļauj noteikumus par valsts mērķdotācijas pārskaitīšanu, izlietošanu, pārskatu sniegšanu par katru kalendāra mēnesi, kā arī informācijas sniegšanu par sociālajiem darbiniekiem.

11. Republikas pilsētas dome vai rajona padome piecu darbdienu laikā pēc darba attiecību izbeigšanas ar sociālo darbinieku ziņo par to pārvaldei. Pārvalde ar nākamo mēnesi attiecīgi samazina pašvaldībai paredzētās valsts mērķdotācijas apmēru.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Labklājības ministre D.Staķe
Pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.400
Pieprasījums valsts mērķdotācijas piešķiršanai
01.JPG (85869 bytes)

02.JPG (23797 bytes)

Labklājības ministre D.Staķe
22.06.2007