Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.05.2014. - 13.04.2018. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Jelgavas domes saistošie noteikumi Nr.148

2007.gada 26.aprīlī
Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā

(Saistošo noteikumu nosaukums grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)

Apstiprināti ar Jelgavas domes 26.04.2007. lēmumu Nr. 5/56

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu

(Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošo noteikumu Nr.11-8 redakcijā)
1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Noteikumi nosaka Jelgavas pilsētas pašvaldībā pieejamo sociālo pakalpojumu – sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un sociālā darba pakalpojumu (turpmāk tekstā – Pakalpojumi) veidus, apjomu, piešķiršanas un saņemšanas kārtību un kārtību, kādā persona vai viņas likumiskais pārstāvis pieprasa Pakalpojumus Jelgavas pilsētas pašvaldībā, Pakalpojumu apmaksas kārtību, kā arī lēmuma par Pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to sniegt pārsūdzēšanas kārtību.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)

1.2. Jelgavas pilsētas pašvaldība piešķir Pakalpojumu ģimenēm (personām), kuras savu pamatdzīvesvietu deklarējušas Jelgavas pilsētā, kā arī citām normatīvajos aktos noteiktām personām, ja tās nonākušas krīzes situācijā:

1.2.1. bērniem, kuru faktiskā dzīvesvieta ir Jelgavas pilsētas pašvaldības teritorijā;

1.2.2. personām bez noteiktas dzīvesvietas.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)

1.3. Pakalpojumu persona pieprasa Pašvaldības iestādē “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk tekstā – JSLP).

2. Sociālo pakalpojumu veidi

2.1. Jelgavas pilsētas pašvaldība nodrošina šādus sociālos pakalpojumus:

2.1.1. aprūpe mājās;

2.1.2. sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām;

2.1.3. sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija bērniem;

2.1.4. dienas centrs personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem;

2.1.4.1 dienas centrs;

2.1.5. grupu dzīvoklis;

2.1.6. naktspatversme;

2.1.7. specializētā autotransporta pakalpojumi;

2.1.8. higiēnas pakalpojumi;

2.1.9. sociālā darba pakalpojumi;

2.1.10. psihologa pakalpojumi;

2.1.11. sociālā rehabilitācija bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām;

2.1.12. sociālās rehabilitācijas pakalpojumi sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanai;

2.1.13. pakalpojums "Drošības poga".

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8; 27.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.14-7)

2.2. Jelgavas pilsētas pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvērtē personu statusu atbilstību valsts finansētu sociālo pakalpojumu saņemšanai.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)

3. Aprūpe mājās

3.1. Aprūpe mājās ir pakalpojumi mājās pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt. Aprūpi mājās ir tiesīgas saņemt pensijas vecuma personas un personas ar invaliditāti, kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nespēj patstāvīgi veikt ikdienas mājas darbus vai pašaprūpi.

(Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošo noteikumu Nr.11-8 redakcijā)

3.2. Maksa par Pakalpojumiem ir noteikta saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes apstiprinātajiem maksas pakalpojumiem:

3.2.1. ja persona normatīvajos aktos noteiktā kārtībā atzīta par trūcīgu, tā no maksas par pakalpojumu tiek atbrīvota.

(Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošo noteikumu Nr.11-8 redakcijā)

3.2.1 Aprūpi mājās sniedz darba dienās no 9:00-18:00, pamatojoties uz sociālā darba speciālista veikto personas pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu novērtēšanu.

(Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošo noteikumu Nr.11-8 redakcijā)

3.2.2 Lai persona saņemtu savām vajadzībām atbilstošu Pakalpojumu, aprūpes mājās sniegto pakalpojumu apjoms tiek sadalīts četros aprūpes līmeņos:

3.2.21. pirmais aprūpes līmenis ir līdz 2 stundām nedēļā, kopējais aprūpes pakalpojuma sniegšanas laiks mēnesī nepārsniedz 8 stundas;

3.2.22. otrais aprūpes līmenis ir līdz 5 stundām nedēļā, kopējais aprūpes pakalpojuma sniegšanas laiks mēnesī nepārsniedz 20 stundas;

3.2.23. trešais aprūpes līmenis ir līdz 9 stundām nedēļā, kopējais aprūpes pakalpojuma sniegšanas laiks mēnesī nepārsniedz 36 stundas;

3.2.24. ceturtais aprūpes līmenis ir līdz 12 stundām nedēļā, kopējais aprūpes pakalpojuma sniegšanas laiks mēnesī nepārsniedz 48 stundas.

(Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošo noteikumu Nr.11-8 redakcijā)

3.3. Aprūpi mājās nepiešķir personām:

3.3.1. kurām ir medicīniskās kontrindikācijas pakalpojuma saņemšanai (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvas slimības);

3.3.2. kuru pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu smaguma pakāpe atbilstoši Bartela indeksam ir novērtēta ar 14 punktiem un mazāk vai pārsniedz 25 punktus;

3.3.3. ja kopā ar personu dzīvojošiem ģimenes locekļiem vai citām personām nav objektīvu iemeslu (vecums, veselības stāvoklis vai nodarbinātība) nenodrošināt nepieciešamo aprūpi;

3.3.4. kurām ir noslēgti Uztura līgumi;

3.3.5. (svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8).

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)

3.4. Aprūpi mājās pārtrauc, ja persona:

3.4.1. rakstiski pieprasa pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu;

3.4.2. tiek ievietota ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā uz pastāvīgu dzīvi;

3.4.3. maina savu dzīvesvietu uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju vai citu valsti;

3.4.4. pārkāpj noslēgtā līguma saistības;

3.4.5. ja atkārtoti izvērtējot personas funkcionalitāti secināts, ka nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz 3.3.2.apakšpunktā noteiktos aprūpei mājās saņemšanas kritērijus;

3.4.6. pakalpojuma saņemšanas laikā ir noslēgusi Uztura līgumu;

3.4.7. stājas laulībā ar personu, kura spēj nodrošināt nepieciešamo aprūpi;

3.4.8. ja persona savā dzīvesvietā izmitina personas darbspējīgā vecumā, kurām nav objektīvu iemeslu (veselības stāvoklis, nodarbinātība) nenodrošināt nepieciešamo aprūpi.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)

3.1 Pakalpojums "Drošības poga"

(Nodaļa Jelgavas pilsētas domes 27.03.2014. saistošo noteikumu Nr.14-7 redakcijā)

3.11. Pakalpojums "Drošības poga" diennakti nodrošina nepārtrauktas saziņas iespējas personas dzīvesvietā, informatīvu atbalstu un palīdzību situācijās, kad rodas draudi personas veselībai un dzīvībai.

3.12. Pakalpojumu "Drošības poga" piešķir atsevišķi dzīvojošām pensijas vecuma personām un personām, kurām ir noteikta I vai II grupas invaliditāte, kurām nav likumisko apgādnieku, un tām tiek noteikts aprūpes mājās pakalpojuma trešais vai ceturtais aprūpes līmenis.

3.13. Pakalpojumu "Drošības poga" nepiešķir, ja personas dzīvesvietā:

3.13.1. nav analogā (fiksētā) vai mobilā sakaru tīkla pieslēguma;

3.13.2. nav elektrības pieslēguma.

3.14. Lai saņemtu pakalpojumu "Drošības poga", personai JSLP jāiesniedz:

3.14.1. iesniegums;

3.14.2. ģimenes ārsta izraksts no stacionāra/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (izziņa 027-u) par personas veselības stāvokli un rekomendācija pakalpojuma "Drošības poga" saņemšanai.

3.15. JSLP Sociālās un medicīniskās aprūpes centrs veic personas dzīvesvietas apsekošanu un vajadzības pēc pakalpojuma "Drošības poga" novērtēšanu.

3.16. Pakalpojums "Drošības poga" tiek nodrošināts rindas kārtībā kārtējā gada budžeta ietvaros.

3.17. Pakalpojuma "Drošības poga" sniegšanu pārtrauc, ja persona:

3.17.1. nepilda noslēgtā līguma saistības;

3.17.2. rakstiski pieprasa pārtraukt pakalpojuma "Drošības poga" sniegšanu;

3.17.3. maina savu dzīvesvietu uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju vai citu valsti.

4. Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)

4.1. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija (turpmāk tekstā – Institūcija) nodrošina mājokli, diennakts aprūpi un sociālo rehabilitāciju personām, kuras funkcionāla stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, un nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājā noteikto apjomu.

4.1.1. Pakalpojumu ir tiesīgas saņemt:

4.1.1.1. pensijas vecuma personas un invalīdi ar redzes vai fiziska rakstura traucējumiem, ja nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz noteikto aprūpei mājās vai dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu;

4.1.1.2. pilngadīgas personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem, kurām nav nepieciešama atrašanās specializētā ārstniecības iestādē un kuru stāvoklis neapdraud apkārtējos, ja nepieciešamā pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās, dienas aprūpes centrā vai grupu mājā (dzīvoklī) noteikto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma apjomu.

4.1.2. Pakalpojuma sniegšanu Institūcijā personai var pārtraukt:

4.1.2.1. persona apdraud citu personu veselību, dzīvību vai pārkāpj noslēgtā līguma saistības;

4.1.2.2. personai rehabilitācijas rezultātā vairs nav nepieciešami Institūcijā sniegtie Pakalpojumi un tos var nomainīt ar Pakalpojumiem dzīvesvietā;

4.1.2.3. rakstiski pieprasa pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)

4.2. Īslaicīga sociālā aprūpe nodrošina diennakts sociālo aprūpi pilngadīgām personām, kurām nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai nakts patversmei noteikto apjomu, kad ārstēšanās stacionārā nav pamatota ar medicīniskām indikācijām, kā arī pēcoperācijas un atveseļošanas periodā pēc veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas stacionārā.

4.2.1. Pakalpojumu ir tiesīgas saņemt:

4.2.1.1. pensijas vecuma personas, ja viņām nepieciešama uzraudzība, veselības un sociālā aprūpe;

4.2.1.2. personas ar invaliditāti, ja viņām nepieciešama uzraudzība, veselības un sociālā aprūpe;

4.2.1.3. personas bez mājokļa vai krīzes situācijā nonākušas personas, ja viņām ir nepieciešama uzraudzība, veselības un sociālā aprūpe.

4.2.2. Pakalpojumu nepiešķir personām, kurām ir medicīniskās kontrindikācijas pakalpojuma saņemšanai (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvas slimības).

4.2.2.1. (svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8);

4.2.2.2. (svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8);

4.2.2.3. (svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8).

4.2.3. Pakalpojums Institūcijā tiek nodrošināts līdz diviem mēnešiem. Pakalpojuma sniegšanas termiņš var tikt pagarināts līdz invaliditātes grupas piešķiršanai vai līdz personas ievietošanai Institūcijā uz pastāvīgu dzīvi.

4.2.4. Pakalpojuma apmaksa tiek veikta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)

5. Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija bērniem

5.1. Pakalpojums bērnam sociālu apstākļu dēļ no dzimšanas līdz divu gadu vecumam

5.1.1. Pakalpojumu bērnam sociālu apstākļu dēļ no dzimšanas līdz divu gadu vecumam nodrošina Institūcijā.

5.1.2. Pakalpojumu bērnam nodrošina pēc vecāku lūguma, ja:

5.1.2.1. sakarā ar ārstēšanos viņi nespēj bērnu aprūpēt;

5.1.2.2. (svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8);

5.1.2.3. jaundzimušā mātei nav iztikas līdzekļu vai pajumtes. Šajā gadījumā māte uzņemama Institūcijā kopā ar bērnu uz laiku, kamēr viņa baro bērnu ar krūti.

5.1.3. Bērnu aprūpes iestādē ņem īslaicīgā aprūpē (līdz trim mēnešiem) pēc bāriņtiesas priekšsēdētāja vienpersoniska lēmuma, pēc policijas rīkojuma vai pašvaldības sociālā dienesta atzinuma.

5.1.4. Uzturēšanās laiks Institūcijā ir līdz sešiem mēnešiem.

5.1.5. Pakalpojuma sniegšanu Institūcijā bērnam var pārtraukt, ja:

5.1.5.1. bērna vecākiem tiek atņemtas aprūpes tiesības;

5.1.5.2. bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē vai nodošanu aizbildnībā;

5.1.5.3. JSLP pieņēmusi lēmumu par Pakalpojuma pārtraukšanu.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)

5.2. Pakalpojums bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem

5.2.1. Bāreņus un bez vecāku gādības palikušus bērnus ievieto Institūcijā ar bāriņtiesas lēmumu, ja ārpusģimenes aprūpi bērnam nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa.

5.2.2. Ārkārtas gadījumā bērnu nekavējoties ievieto Institūcijā, pamatojoties uz vienu no šādiem dokumentiem:

5.2.4.1. bāriņtiesas priekšsēdētāja vienpersonisku lēmumu;

5.2.4.2. policijas aktu par veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos pamestu bērnu.

5.3. Atbalsts ģimenēm un bērniem, kuri cietuši no vardarbības

5.3.1. Bērniem, kuri cietuši no vardarbības, ģimenēm un bērniem krīzes situācijās sociālo un psiholoģisko palīdzību vai diennakts sociālo rehabilitāciju sniedz Institūcijā vai Krīzes centrā.

5.3.2. Pakalpojumu ir tiesīgi saņemt:

5.3.2.1. bērni vecumā no 2 līdz 18 gadiem;

5.3.2.2. vardarbībā cietušas personas ar bērniem;

5.3.3. Lai saņemtu Pakalpojumu:

5.3.3.1. bērns personīgi vēršas pēc palīdzības;

5.3.3.2. bērna vecāki vai aizbildnis vēršas pēc palīdzības;

5.3.3.3. lūgumu uzņemt bērnu Institūcijā var iesniegt bāriņtiesa, valsts vai pašvaldības policija, veselības aprūpes iestādes, izglītības iestādes.

5.3.4. Uzturēšanās laiks Institūcijā ir līdz trīs mēnešiem un to var pagarināt līdz sešiem mēnešiem, ja bāriņtiesa nav pieņēmusi lēmumu par bērna nodošanu aizbildnībā vai ievietošanu audžuģimenē vai Institūcijā.

5.3.5. Pakalpojumu pārtrauc šādos gadījumos:

5.3.5.1. pabeigts sociālās rehabilitācijas kurss;

5.3.5.2. Institūcija vai bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna atgriešanu ģimenē;

5.3.5.3. bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē vai nodošanu aizbildnībā;

5.3.5.4. bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

5.3.6. Maksa par Pakalpojumiem ir noteikta saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes apstiprinātiem maksas pakalpojumiem.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)

5.4. (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)

5.5. Atbalsta ģimenes (personas) pakalpojums (turpmāk – pakalpojums) ģimenēm, kurās piedzimuši trīs vai vairāk bērni (turpmāk – bērni) vienās dzemdībās.

(Jelgavas pilsētas domes 23.02.2012. saistošo noteikumu Nr.12-7 redakcijā)

5.6. Pakalpojumu var saņemt ne ilgāk kā līdz bērnu 10 (desmit) gadu vecumam.

(Jelgavas pilsētas domes 23.02.2012. saistošo noteikumu Nr.12-7 redakcijā)

5.7. Lai saņemtu pakalpojumu, persona iesniedz JSLP adresētu iesniegumu, papildus norādot vēlamo atbalsta ģimeni (personu) pakalpojuma saņemšanai. Iesniegumam pievieno šādu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu):

5.7.1. bērnu dzimšanas apliecības;

5.7.2. aizbildnim – bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu.

(Jelgavas pilsētas domes 23.02.2012. saistošo noteikumu Nr.12-7 redakcijā)

5.8. JSLP izvērtē atbalsta ģimenes (personas) spējas un prasmes sniegt atbalsta ģimenes (personas) pakalpojumu.

(Jelgavas pilsētas domes 23.02.2012. saistošo noteikumu Nr.12-7 redakcijā)

5.9. Pakalpojumu piešķir, neizvērtējot ģimenes ienākumus.

(Jelgavas pilsētas domes 23.02.2012. saistošo noteikumu Nr.12-7 redakcijā)

5.10. JSLP sagatavo un slēdz trīspusēju līgumu (turpmāk – līgums) starp atbalsta ģimeni (personu) un pakalpojuma saņēmēju līdz 1(vienam) gadam par pakalpojuma sniegšanu, nepieciešamības gadījumā līgumu var pagarināt.

(Jelgavas pilsētas domes 23.02.2012. saistošo noteikumu Nr.12-7 redakcijā)

5.11. Pakalpojuma saņēmējam ir tiesības saņemt pakalpojumu ne vairāk kā 40 (četrdesmit) stundas mēnesī.

(Jelgavas pilsētas domes 23.02.2012. saistošo noteikumu Nr.12-7 redakcijā)

5.12. Samaksa atbalsta ģimenei (personai) tiek veikta proporcionāli nostrādātajām stundām, 1,71 euro par vienu stundu.

(Jelgavas pilsētas domes 28.11.2013. saistošo noteikumu Nr.13-48 redakcijā)

5.13. Pakalpojuma sniegšanu pārtrauc, pamatojoties uz:

5.13.1. pakalpojuma saņēmēja vai atbalsta ģimenes (personas) iesniegumu;

5.13.2. JSLP sociālā darbinieka atzinumu;

5.13.3. līguma nosacījumiem.

(Jelgavas pilsētas domes 23.02.2012. saistošo noteikumu Nr.12-7 redakcijā)

6. Dienas centrs personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem

(Nodaļas nosaukums Jelgavas pilsētas domes 27.03.2014. saistošo noteikumu Nr.14-7 redakcijā)

6.1. Dienas centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošina:

6.1.1. sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus;

6.1.2. sociālo prasmju attīstību;

6.1.3. izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas;

6.1.4. ēdināšanu;

6.1.5. aprūpētāja-pavadoņa pakalpojumus.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)

6.2. Dienas centrā uzņem personas:

6.2.1. (svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8);

6.2.2. kuras sasniegušas 16 gadu vecumu;

6.2.3. (svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8);

6.2.4. kuras nav nodarbinātas.

6.3. Pakalpojuma sniegšanu dienas centrā var pārtraukt, ja persona:

6.3.1. nepilda līguma saistības;

6.3.2. (svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8);

6.3.3. bez attaisnojoša iemesla neapmeklē Dienas centru ilgāk par vienu mēnesi;

6.3.4. (svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8);

6.3.5. uzsākusi strādāt algotu darbu;

6.3.6. sasniegti rehabilitācijas plānā noteiktie mērķi;

6.3.7. rakstiski lūdz pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu;

6.3.8. persona ir mainījusi dzīvesvietu uz citas pašvaldības teritoriju vai citu valsti.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)

6.4. Maksa par pakalpojumiem ir noteikta saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes apstiprinātajiem maksas pakalpojumiem.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)

6.5. Ja persona normatīvajos aktos noteiktā kārtībā atzīta par trūcīgu, tā no maksas par pakalpojumu tiek atbrīvota.

(Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošo noteikumu Nr.11-8 redakcijā)

6.1 Dienas centrs

(Nodaļa Jelgavas pilsētas domes 27.03.2014. saistošo noteikumu Nr.14-7 redakcijā)

6.11. Dienas centrs nodrošina:

6.11.1. sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus;

6.11.2. sociālo prasmju attīstību;

6.11.3. izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas;

6.11.4. ēdināšanu;

6.11.5. higiēnas pakalpojumus.

6.12. Dienas centrā uzņem personas, kurām nepieciešama sociālo prasmju attīstīšana, un augsta riska ģimenes ar bērniem.

6.13. Lai saņemtu 6.11.apakšpunktā minētos pakalpojumus, persona iesniedz nepieciešamos dokumentus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6.14. Pakalpojuma sniegšanu dienas centrā pārtrauc, ja persona:

6.14.1. nepilda noslēgtā līguma saistības;

6.14.2. bez attaisnojoša iemesla neapmeklē dienas centru ilgāk par vienu mēnesi;

6.14.3. sasniegusi sociālās rehabilitācijas plānā noteiktos mērķus;

6.14.4. rakstiski pieprasa pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu;

6.14.5. maina savu dzīvesvietu uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju vai citu valsti.

6.15. Maksa par pakalpojumiem ir noteikta saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes apstiprinātajiem maksas pakalpojumiem.

6.16. Persona, kurai nepieciešama sociālo prasmju attīstīšana un kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīta par trūcīgu, tiek atbrīvota no maksas par saistošo noteikumu 6.11.1.–6.11.4.apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem.

7. Grupu dzīvoklis

7.1. Grupu dzīvoklī nodrošina mājokli un atbalstu sociālo problēmu risināšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās Institūcijā.

7.2. Grupu dzīvoklī uzņem:

7.2.1. pilngadīga persona ar garīga rakstura traucējumiem, kurai vairs nav nepieciešams rehabilitācijas pakalpojums institūcijā un kura vēlas dzīvot grupu dzīvoklī;

7.2.2. citas pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās Institūcijā.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)

7.3. Pakalpojumu grupu dzīvoklī pārtrauc:

7.3.1. ja persona rakstiski lūdz pārtraukt pakalpojuma sniegšanu;

7.3.2. personai ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi un viņa atgriežas Institūcijā;

7.3.3. (svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8);

7.3.4. persona pārkāpj noslēgtā līguma saistības un iekšējās kārtības noteikumus;

7.3.5. (svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8);

7.3.6. persona saņēmusi dzīvokli pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)

7.4. JSLP ar personu slēdz līgumu par uzturēšanos grupu dzīvoklī.

7.5. Persona maksā par Pakalpojumiem saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes apstiprinātajiem maksas pakalpojumiem.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)

7.6. Ja Grupu dzīvoklī uzturas persona, kura nav Jelgavas pilsētas pašvaldības iedzīvotājs vai par kuras ievietošanu Institūcijā lēmumu pieņēmusi cita pašvaldība, JSLP slēdz līgumu ar attiecīgo pašvaldību par uzturēšanās izdevumu samaksu.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)

8. Naktspatversme

(Nodaļas nosaukums Jelgavas pilsētas domes 27.03.2014. saistošo noteikumu Nr.14-7 redakcijā)

8.1. Naktspatversmē uzņem bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušas pilngadīgas personas.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 27.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.14-7)

8.2. Naktspatversme personām nodrošina:

8.2.1. naktsmītni, ēdināšanu;

8.2.2. personiskās higiēnas iespējas;

8.2.3. sociālā darbinieka konsultācijas.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8; 27.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.14-7)

8.3. Naktspatversmē neuzņem personas, kuras atrodas alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 27.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.14-7)

8.4. No Naktspatversmes izraida personas, kuras neievēro iekšējās kārtības noteikumus.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 27.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.14-7)

8.5. Maksimālais personas uzturēšanās laiks Naktspatversmē ir 60 dienas.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 27.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.14-7)

8.6. Uzturēšanās laiku Naktspatversmē virs 60 dienu termiņa pagarina ar JSLP vadītājas rīkojumu personām, kuras aktīvi iesaistās savu problēmu risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus.

(Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošo noteikumu Nr.11-8 redakcijā, kas grozīta ar 27.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.14-7 )

8.7. Par uzturēšanos Naktspatversmē no personas iekasē maksu Jelgavas pilsētas domes noteiktajā apmērā.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8; 27.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.14-7)

8.8. Ja persona nespēj samaksāt par Naktspatversmes sniegtajiem pakalpojumiem, viņu iesaista līdzdarbības pienākumu izpildē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 27.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.14-7)

8.9. Ja Naktspatversmē uzturas persona, no citas pašvaldības, Naktspatversme risina jautājumu ar attiecīgo pašvaldību par līguma slēgšanu.

(Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošo noteikumu Nr.11-8 redakcijā, kas grozīta ar 27.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.14-7)

9. Specializētā autotransporta pakalpojumi

9.1. Pakalpojumu nodrošina personām ar pārvietošanās traucējumiem, kuras nespēj patstāvīgi izmantot sabiedrisko transportu.

(Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošo noteikumu Nr.11-8 redakcijā)

9.2. Pieprasot šo Pakalpojumu, persona JSLP iesniedz iesniegumu, kurā norāda deklarēto dzīvesvietu, brauciena mērķi, datumu, laiku, iespējamo izmantošanas ilgumu (nepieciešamības gadījumā pavadoņa pakalpojumus persona nodrošina pati).

(Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošo noteikumu Nr.11-8 redakcijā)

9.3. Atkārtotu pakalpojumu persona var pieprasīt telefoniski.

9.4. (svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8).

9.5. Pakalpojumu nepiešķir, ja persona:

9.5.1. transportējama guļus stāvoklī;

9.5.2. transportējama ar neatliekamo medicīniskās palīdzības dienesta transportu;

9.5.3. atrodas Institūcijā vai stacionārā.

(Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošo noteikumu Nr.11-8 redakcijā)

9.6. Persona maksā par Pakalpojumu saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes apstiprinātajiem maksas pakalpojumiem.

(Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošo noteikumu Nr.11-8 redakcijā)

10. Higiēnas pakalpojumi

10.1. Dušas, veļas mazgāšanas un veļas žāvēšanas pakalpojumus sniedz JSLP Higiēnas centrā.

(Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošo noteikumu Nr.11-8 redakcijā)

10.2. Šo pakalpojumu var saņemt:

10.2.1. trūcīgas personas (ģimenes);

10.2.2. pensijas vecuma personas un personas ar invaliditāti;

10.2.3. sociālās dzīvojamās mājas iedzīvotāji.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)

10.3. Lai saņemtu pakalpojumu, personai jāuzrāda šādi dokumenti:

10.3.1. izziņa par atbilstību trūcīgas personas statusam;

10.3.2. invalīda apliecība;

10.3.3. pensionāra apliecība;

10.3.4. sociālās dzīvojamās mājas apliecība.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)

10.4. Maksa par pakalpojumiem Higiēnas centrā ir noteikta saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes apstiprinātajiem maksas pakalpojumiem.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)

11. Sociālā darba pakalpojumi

11.1. JSLP nodrošina:

11.1.1. speciālistu konsultācijas ģimenēm ar bērniem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm, atbalsta ģimenēm, uzticības personām, kurām nepieciešams sociālais un psiholoģiskais atbalsts;

11.1.2. bērna ārpusģimenes aprūpes laikā nepieciešamos pasākumus bērna un vecāku atkalapvienošanai;

11.1.3. bērna ārpusģimenes aprūpes laikā izglītojošu, sociālu un citu palīdzību bērna vecākiem, lai radītu apstākļus bērna aprūpes atjaunošanai ģimenē;

11.1.4. sociālo darbu ar sociālās atstumtības riska grupu personām;

11.1.5. sociālais darbs ar atkarīgām personām;

11.1.6. sociālais darbs ar nepilngadīgiem likumpārkāpējiem un viņu vecākiem;

11.1.7. likumpārkāpumu profilakses darbs ar sociālā riska ģimeņu bērniem un jauniešiem.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8; 27.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.14-7)

11.2. Sociālais darbinieks:

11.2.1. palīdz personai noteikt, risināt vai mazināt sociālās problēmas un risināt personiskās, savstarpējās attiecības;

11.2.2. atbalsta personas attīstības iespējas, motivē patstāvīgi pieņemt lēmumus un tos īstenot;

11.2.3. piesaista nepieciešamos resursus un organizē Pakalpojumus personas sociālo problēmu risināšanai;

11.2.4. sniedz informāciju par Pakalpojumiem, sociālo palīdzību un veido sadarbību starp personu un Pakalpojumu sniedzējiem;

11.2.5. izstrādā sociālās rehabilitācijas plānu un veic riska novērtēšanu ģimenēs, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 27.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.14-7)

12. Psihologa pakalpojumi

12.1. JSLP nodrošina:

12.1.1. psihologa konsultācijas ģimenēm un personām, kuras nokļuvušas krīzes situācijās (iegūta invaliditāte, tuva cilvēka zaudējums, suicīda mēģinājums, pārciesta vardarbība);

12.1.2. psihosociālo rehabilitāciju dzīvesvietā bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām;

12.1.3. personu (ģimeņu) izpēti pēc Jelgavas pilsētas bāriņtiesas lūguma;

12.1.4. konsultācijas citām personām ar JSLP sociālo darbinieku nosūtījumu.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)

12.2. Lai saņemtu šo pakalpojumu, persona vēršas personīgi pie pakalpojuma sniedzēja.

12.3. Maksa par Pakalpojumiem ir noteikta saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes apstiprinātajiem maksas pakalpojumiem.

(Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošo noteikumu Nr.11-8 redakcijā)

12.4. No maksas par Pakalpojumu atbrīvo:

12.4.1. personas, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem atzītas par trūcīgām;

12.4.2. saistošo noteikumu 12.1.1. un 12.1.2.apakšpunktā minētās personas.

(Jelgavas pilsētas domes 27.03.2014. saistošo noteikumu Nr.14-7 redakcijā)

13. Sociālā rehabilitācija bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām

13.1. Sociālo rehabilitāciju sniedz bērnam, kurš ir prettiesisku darbību – noziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālās izmantošanas, vardarbības vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības – upuris, lai viņš atgūtu fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā.

13.2. Pakalpojumu bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām, sniedz:

13.2.1. dzīvesvietā (ne vairāk par desmit 45 minūšu konsultāciju);

13.2.2. rehabilitācijas institūcijā ( sociālās rehabilitācijas kurss līdz 30 dienām).

13.3. Ja saskaņā ar psihologa vai sociālā darbinieka atzinumu nepieciešams, lai kopā ar bērnu rehabilitācijas institūcijā uzturas kāds no ģimenes locekļiem vai persona, kas bērnu aprūpē, šīs personas uzturēšanos attiecīgajā institūcijā apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem.

13.4. JSLP, ja nepieciešams, organizē bērna nokļūšanu pie pakalpojuma sniedzēja.

13.5. Pakalpojumu bērnam, kurš ir cietis no prettiesiskām darbībām, apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem.

14. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanai

14.1. Sociālās rehabilitācijas kurss sociālās rehabilitācijas institūcijā.

14.1.1. Pakalpojumu ir tiesīgas saņemt:

14.1.1.1. pensijas vecuma personas pēc akūtām slimībām vai hronisku slimību paasinājumiem, kuru ienākumi nepārsniedz valstī noteiktās minimālas mēnešalgas apmēru;

14.1.1.2. trūcīgās personas akūtu vai hronisku slimību paasinājumu gadījumos, ja slimība radījusi funkcionālus traucējumus;

14.1.1.3. invalīdi, ja diagnoze neietilpst valsts apmaksātās programmas ietvaros;

14.1.1.4. (svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8).

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)

14.2. Īslaicīgs Pakalpojums krīzes istabās sociālajā dzīvojamā mājā.

14.2.1. Pakalpojumu ir tiesīgas saņemt ģimenes (personas), kuru īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā.

14.2.2. Persona slēdz līgumu ar Pakalpojuma sniedzēju.

14.2.3. Pakalpojumu bez maksas piešķir uz laiku līdz trīs mēnešiem.

14.2.4. Uzturēšanās laiku krīzes istabās var pagarināt līdz sešiem mēnešiem, saskaņā ar JSLP vadītājas lēmumu, kas tiek pieņemts, pamatojoties uz sociālā darbinieka atzinumu.

14.2.5. Sākot ar ceturto mēnesi, persona apmaksā īres un komunālos maksājumus.

14.2.6. Pakalpojumu pārtrauc, ja:

14.2.6.1. persona rakstiski lūdz pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu;

14.2.6.2. persona pārkāpj līguma saistības vai apdraud citu personu dzīvību un veselību;

14.2.6.3. personai tiek piešķirta cita dzīvojamā telpa;

14.2.6.4. citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

(Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošo noteikumu Nr.11-8 redakcijā)

14.3. Higiēnas preces ir tiesīgi saņemt bērni invalīdi ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, ja viņi apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi.

(Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošo noteikumu Nr.11-8 redakcijā)

14.4. Pretizgulējumu matrači, funkcionālās gultas, tehniskie palīglīdzekļi (turpmāk inventārs)

14.4.1. Inventāru, kurš nav iekļauts valsts apmaksāto tehnisko palīglīdzekļu sarakstā, tiesīgas saņemt personas ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti ar funkcionēšanas ierobežojumiem.

14.4.2. JSLP ar personu slēdz Patapinājuma līgumu.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)

14.5. Reitterapijas pakalpojums.

14.5.1. Pakalpojumu ir tiesīgas saņemt:

14.5.1.1. pilngadīgas personas, kurām ir noteikta invaliditāte;

14.5.1.2. bērni invalīdi ar smagiem funkcionāliem traucējumiem vai nervu sistēmas bojājumiem.

(Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošo noteikumu Nr.11-8 redakcijā, kas grozīta ar 27.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.14-7)

14.6. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem invalīdiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem:

14.6.1. pakalpojumu ir tiesīgi saņemt bērni invalīdi vecumā no 6 (sešu) līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecumam;

14.6.2. vecāki (aizbildņi) iesniedz JSLP iesniegumu, bērna invalīda apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu) un izrakstu no stacionāra/ambulatora pacienta medicīniskās kartes (izziņa 027-u) par personas veselības stāvokli un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai kontrindikāciju neesamību;

14.6.3. pakalpojumu piešķir, neizvērtējot ģimenes ienākumus.

(Jelgavas pilsētas domes 23.02.2012. saistošo noteikumu Nr.12-7 redakcijā)

14.7. Ūdensdziedniecības procedūras bērniem invalīdiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem:

14.7.1. pakalpojumu ir tiesīgi saņemt bērni invalīdi ar smagiem funkcionāliem traucējumiem;

14.7.2. vecāki (aizbildņi) iesniedz JSLP iesniegumu, bērna invalīda apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu) un izrakstu no stacionāra/ambulatora pacienta medicīniskās kartes (izziņa 027-u) par personas veselības stāvokli un ūdensdziedniecības procedūru saņemšanai kontrindikāciju neesamību;

14.7.3. pakalpojumu piešķir, neizvērtējot ģimenes ienākumus;

14.7.4. pakalpojumā ietilpst 10 (desmit) ūdensdziedniecības procedūras.

(Jelgavas pilsētas domes 23.02.2012. saistošo noteikumu Nr.12-7 redakcijā)

14.8. Vasaras nometnes pakalpojumu, Jelgavas pilsētas pašvaldības organizētajās nometnēs, piešķir trūcīgo ģimeņu bērniem, no 6 (sešu) līdz 12 (divpadsmit) gadu vecumam, līdz 10 dienām.

(Jelgavas pilsētas domes 23.02.2012. saistošo noteikumu Nr.12-7 redakcijā)

15. Sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtība

15.1. JSLP normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvērtē personas vajadzības pēc Pakalpojuma, pieņem lēmumu, kā arī organizē Pakalpojuma saņemšanu.

(Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošo noteikumu Nr.11-8 redakcijā)

15.2. Ja persona pieprasa valsts apmaksātu sociālo Pakalpojumu, JSLP izvērtē personas atbilstību Pakalpojuma saņemšanai un pieņem lēmumu par Pakalpojuma nepieciešamību, informē personu par to. Ja pieņemts lēmums par Pakalpojuma piešķiršanas nepieciešamību, JSLP lēmumu un personas iesniegtos dokumentus nosūta par konkrētu sociālo pakalpojumu koordinēšanu atbildīgajai institūcijai.

(Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošo noteikumu Nr.11-8 redakcijā)

15.3. (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)

15.4. (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)

15.5. (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)

16. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība

16.1. Personas vai viņa apgādnieka pienākums ir samaksāt par saņemtajiem sociālajiem Pakalpojumiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes apstiprinātajiem maksas pakalpojumiem.

(Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošo noteikumu Nr.11-8 redakcijā)

16.2. Institūcijā ievietotai personai, uz kuras naudas līdzekļiem tiek vērsta piedziņa, ir pienākums no saviem personīgajiem līdzekļiem atlīdzināt pašvaldībai radušos zaudējumus, kas izveidojušies sakarā ar piedziņu.

(Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošo noteikumu Nr.11-8 redakcijā)

16.3. (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)

16.4. (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)

16.5. (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)

16.6. (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)

17. Personas līdzdarbības pienākumi

17.1. Personai ir pienākums:

17.1.1. aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus;

17.1.2.līdzdarboties ar sociālā pakalpojuma saņemšanu saistītā lēmuma pieņemšanā;

17.1.3. sniegt ziņas par sevi;

17.1.4. aktīvi darboties, lai palielinātu savu pelnītspēju un ienākumus;

17.1.5. izmantot iespējas saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, ja klientam vai kādam no viņa ģimenes locekļiem ir atkarības problēmas (atkarība no alkohola, narkotikām, azartspēlēm);

17.1.6. pakļauties ārstēšanai un atveseļošanās pasākumiem.

17.2. Ja persona, kura vēlas saņemt vai saņem Pakalpojumus, ļaunticīgi (ļaunprātīgi) nepilda iepriekšminētos līdzdarbības pienākumus, var pilnīgi vai daļēji pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu.

18. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

18.1. JSLP rakstiski informē personu par pieņemto lēmumu, norādot lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

18.2. JSLP lēmumu var apstrīdēt Jelgavas pilsētas domē viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)

18.3. Jelgavas pilsētas domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.11-8)

Jelgavas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
01.05.2014