Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 28.05.2014. - 20.12.2016. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumi Nr.64

Rīgā 2007.gada 2.maijā (prot. Nr.19 6. p.)
Uz iekšējiem reitingiem balstītās pieejas, attīstītās mērīšanas pieejas, iekšējā modeļa metodes un riskam pakļautās vērtības iekšējā modeļa izmantošanas atļauju saņemšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 50. panta trešo daļu un
Finanšu instrumentu tirgus likuma 123.5 panta otro daļu
(FKTK 27.05.2014. noteikumu Nr.99 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Finanšu un kapitāla tirgus komisija (tālāk tekstā – Komisija) atļauj bankai un ieguldījumu brokeru sabiedrībai (tālāk tekstā – iestāde) tās kapitāla prasības aprēķinā izmantot:

1.1. uz iekšējiem reitingiem balstīto (tālāk tekstā – IRB) (Internal Ratings Based) pieeju kredītriska kapitāla prasības aprēķināšanai;

1.2. attīstīto mērīšanas pieeju (tālāk tekstā – AMP) (Advanced Measurement Approach) operacionālā riska kapitāla prasības noteikšanai;

1.3. iekšējā modeļa metodi (tālāk tekstā – IMM) (Internal Model Method) darījumu partnera kredītriska kapitāla prasības aprēķināšanai;

1.4. riskam pakļautās vērtības (tālāk tekstā – RPV) (Value at Risk) iekšējos modeļus tirgus risku kapitāla prasības noteikšanai.

Tālāk tekstā 1.3.–1.4. punktā minētās atļaujas – iekšējo modeļu izmantošanas atļaujas.

2. Noteikumi attiecas arī uz iestādes, kas ir Latvijas Republikā reģistrēta Eiropas Savienības mātes kredītiestāde, Latvijas Republikā reģistrēta Eiropas Savienības mātes finanšu pārvaldītājsabiedrība vai Latvijas Republikā reģistrēta Eiropas Savienības mātes jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība (tālāk tekstā – konsolidācijas grupas mātes sabiedrība), un tās meitas sabiedrību kopīgajiem iesniegumiem 1.1.–1.3. punktā minēto atļauju saņemšanai.

(FKTK 07.06.2013. noteikumu Nr.136 redakcijā)

3. Noteikumu 1. punktā minēto atļauju saņemšanai iestāde iesniedz iesniegumu, iestāžu, kas vēlas saņemt 1. punktā minētās atļaujas kopā ar konsolidācijas grupas mātes sabiedrību, sarakstu (izņemot 1.4. punktā minētās atļaujas saņemšanai), šajos noteikumos minēto informāciju un iesniegumam pievienoto dokumentu sarakstu (2. pielikums). Iestāžu sarakstā (1. pielikums) ietver arī tās iestādes, kuru kapitāla prasības aprēķinam iekšējo modeli plānots izmantot vēlāk saskaņā ar pakāpeniskās ieviešanas plānu.

4. Iesniegums 1.1.–1.4. punktā minētās atļaujas saņemšanai iesniedzams latviešu valodā. Iesniegumam pievienotie dokumenti var būt arī angļu valodā šo noteikumu 2. punktā minētajā gadījumā.

5. Ja 1.1.–1.4. punktā minētās atļaujas saņemšanai nepieciešamā informācija jau ir iesniegta Komisijai un kopš tā laika izmaiņas informācijā nav notikušas, iestāde to norāda iesniegumā un šo informāciju atkārtoti nesniedz.

6. Iestāde iesniedz iesniegumu 1.1.–1.4. punktā minētās atļaujas saņemšanai, iepriekš saskaņojot ar Komisiju iesnieguma iesniegšanas termiņu.

7. Iestādei, kas saņēmusi 1.1., 1.3. vai 1.4. punktā minētās atļaujas, ir pienākums informēt Komisiju par jebkurām nozīmīgām izmaiņām iesniegumam pievienotajā informācijā.

(FKTK 02.07.2012. noteikumu Nr.144 redakcijā)

8. Ja iesniegumu iesniedz iestāde, kas ir konsolidācijas grupas mātes sabiedrība, un iesniegumā minētas vairākas iestādes, noteikumu 11.42. punktā minēto informāciju sniedz par katru iestādi un iesniegumam pievienoto dokumentu sarakstā (2. pielikums) atzīmē, kurām no iesniegumā minētajām iestādēm dokuments tiek piemērots.

9. Ja iestāde izmanto vai gatavojas izmantot vairākus iekšējos modeļus vai reitingu sistēmas, noteikumu 22., 31., 40., 49. un 50. punktā minēto informāciju iesniedz par katru iekšējo modeli vai reitingu sistēmu.

10. Iestāde, kas saņēmusi 1.1., 1.3. vai 1.4. punktā minētās atļaujas, vismaz reizi gadā vai pēc jebkuru būtisku izmaiņu veikšanas tās iekšējos modeļos atjauno attiecīgi šo noteikumu 3., 5. vai 6. pielikumā pieprasīto informāciju un iesniedz Komisijai.

(FKTK 02.07.2012. noteikumu Nr.144 redakcijā)

10.1 Iestāde, kas saņēmusi 1.2. punktā minēto atļauju, var veikt 32.1 punktā minēto iekšējā modeļa paplašināšanu vai būtiskas izmaiņas pēc Komisijas atļaujas ar vai bez papildu nosacījumiem saņemšanas. Atļaujas saņemšanai iestāde iesniedz Komisijai 32.24. punktā minēto informāciju. Iestāde plānoto iekšējā modeļa paplašināšanu vai plānotās būtiskās izmaiņas veic tikai pēc Komisijas atļaujas saņemšanas.

(FKTK 02.07.2012. noteikumu Nr.144 redakcijā)

10.2 Iestāde, kas saņēmusi 1.2. punktā minēto atļauju, var veikt 32.1 punktā minētās iekšējā modeļa nozīmīgas izmaiņas pēc 32.25. punktā minētās informācijas iesniegšanas Komisijai un tikai tad, ja Komisija neiebilst pēc būtības vai neuzskata, ka plānotās izmaiņas pielīdzināmas 32.1 punktā minētajai iekšējā modeļa paplašināšanai vai būtiskām izmaiņām. Ja Komisija atzīst, ka plānotās izmaiņas pielīdzināmas 32.1 punktā minētajai iekšējā modeļa paplašināšanai vai būtiskām izmaiņām, tad iestāde rīkojas atbilstoši 10.1 punktam.

(FKTK 02.07.2012. noteikumu Nr.144 redakcijā)

10.3 Iestāde, kas saņēmusi 1.2. punktā minēto atļauju, vismaz reizi gadā ziņo Komisijai par 32.1 punktā minētajām iekšējā modeļa maznozīmīgajām izmaiņām, ja vien iestāde jau nav sniegusi informāciju saskaņā ar 10.1 vai 10.2 punktu, ietverot arī veiktās 32.1 punktā minētās maznozīmīgās izmaiņas.

(FKTK 02.07.2012. noteikumu Nr.144 redakcijā)

10.4 Iestāde, kas saņēmusi 1.2. punktā minēto atļauju, vismaz reiz gadā atjauno šo noteikumu 4. pielikumā pieprasīto informāciju, ja vien tas jau nav veikts saskaņā ar 10.1 punktu, un iesniedz Komisijai.

(FKTK 02.07.2012. noteikumu Nr.144 redakcijā)

II. Atļaujas izmantot IRB pieeju kredītriska kapitāla prasības aprēķināšanai saņemšanai nepieciešamā informācija

11. Lai Komisija atļautu iestādei izmantot IRB pieeju kredītriska kapitāla prasības aprēķināšanai, iestāde iesniedz šādu informāciju:

11.1. iestādes organizatorisko struktūru;

11.2. IRB pieejas ieviešanas un izmantošanas aprakstu;

11.3. IRB pieejas ieviešanas plānu (ietverot pakāpeniskās ieviešanas plānu, ja tāds tiek piemērots);

11.4. kredītriska pārvaldīšanas organizācijas aprakstu;

11.5. reitingu sistēmas pielietojumu;

11.6. stresa testu veikšanas kārtību un rezultātus;

11.7. reitingu sistēmā izmantoto datu vadību;

11.8. reitingu sistēmas darbības pārbaužu dokumentāciju;

11.9. IRB pieejas izmantošanas ietekmes uz kapitāla prasības apmēru novērtējumu;

11.10. reitingu sistēmas dokumentāciju;

11.11. IRB pieejas izmantošanai kredītriska kapitāla prasības aprēķināšanā noteikto prasību atbilstības pašnovērtējumu (3. pielikums).

12. Informācija par iestādes organizatorisko struktūru ietver:

12.1. iestādes organizatoriskās struktūras grafisku attēlojumu un, ja pieteikumu iesniedz iestāde, kas ir konsolidācijas grupas mātes sabiedrība, arī grupas struktūru un kredītriska pārvaldīšanas organizācijas grupā grafisku attēlojumu;

12.2. informāciju par plānotajām izmaiņām iestādes un konsolidācijas grupas struktūrā vai kredītriska pārvaldīšanas organizācijā (ja tādas paredzētas).

13. IRB pieejas ieviešanas un izmantošanas aprakstā ietver:

13.1. riska darījumu kategorijām (saskaņā ar Komisijas 2007. gada 2. maija noteikumu Nr. 60 “Minimālo kapitāla prasību aprēķināšanas noteikumi” (tālāk tekstā – MKPA noteikumi) 120. punktā minēto riska darījumu uzskaitījumu) piemērotās kapitāla prasības aprēķina pieejas (IRB pieeja, kad iestāde pati veic tikai saistību nepildīšanas varbūtības (tālāk tekstā – SNV) aplēses, IRB pieeja, kad iestāde pati veic zaudējumu, kas var rasties saistību nepildīšanas gadījumā (tālāk tekstā – SNZ), un korekcijas pakāpju aplēses vai standartizētā pieeja), to pielietošanas īpatsvaru (procentos no riska darījumu kopējās vērtības), gadījumus, kad tiks izmantotas MKPA noteikumu 148. punktā minētās iespējas pastāvīgi neizmantot IRB pieeju, un neizmantošanas pamatojumu;

13.2. iestādē izmantoto reitingu sistēmu sarakstu, ietverot informāciju par to, kura reitingu sistēma tiek vai tiks izmantota kādām riska darījumu kategorijām. Ja pieteikumu iesniedz iestāde, kas ir konsolidācijas grupas mātes sabiedrība, ietver arī informāciju par to, kura reitingu sistēma tiek vai tiks izmantota katrā no meitas sabiedrībām.

14. IRB pieejas ieviešanas plāns, t.sk. pakāpeniskās ieviešanas plāns, ja iesnieguma iesniegšanas brīdī IRB pieeja vēl pilnībā nav ieviesta visām riska darījumu kategorijām, ietver reitingu sistēmas un iekšējā modeļa izstrādes, pārbaudes, darbinieku apmācību u.tml. ar ieviešanu saistītu darbību laika plānojumu (piemēram, izmantojot GANTT diagrammu vai līdzīgu rīku).

15. Informācija par kredītriska pārvaldīšanas organizāciju ietver:

15.1. vadības (padomes, valdes un valdei tiešā pakļautībā esošo struktūrvienību vadītāju) funkciju aprakstu (skaidri norādot, kādos jautājumos augstākā līmeņa vadība deleģē savas tiesības pieņemt lēmumus);

15.2. kredītriska kontroles struktūrvienības funkcijas;

15.3. ārpakalpojumu izmantošanu kredītriska kontroles funkciju nodrošināšanai;

15.4. procedūras, kas tiek piemērotas, lai pārliecinātos par MKPA noteikumu 6. pielikuma 205. punktā minēto kredītriska kontroles struktūrvienības neatkarības prasību ievērošanu;

15.5. pārskatu par kredītriska pārvaldīšanu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību – kā un cik bieži ar IRB pieejas ieviešanu saistītās struktūrvienības gatavo un iesniedz pārskatus par risku pārvaldīšanu atbildīgajām personām, iekšējam auditoram un vadībai, ietverot informāciju par pārskatos ietverto datu izmantošanu iestādes turpmākās darbības stratēģijas noteikšanā;

15.6. iekšējā audita funkciju attiecībā uz IRB pieejas ieviešanas un lietošanas procesu kontroli aprakstu;

15.7. ārējo revidentu un citu trešo pušu (ja tiek izmantotas) funkciju attiecībā uz IRB pieejas ieviešanas un lietošanas procesu kontroli aprakstu;

15.8. procedūras reitingu sistēmas un tajā veikto izmaiņu apstiprināšanai;

15.9. procedūras ārēji izstrādāto iekšējo modeļu darbības kontrolei.

16. Informācija par reitingu sistēmas pielietojumu ietver:

16.1. reitingu sistēmas ikdienas lietojumu kā iestādes darbības un risku vadības procesu un procedūru neatņemamu sastāvdaļu, ietverot informāciju par IRB pieejas lietojumu katrā no tālāk minētajām jomām:

16.1.1. kredītu piešķiršanas procesā;

16.1.2. individuālo un kredītportfeļa limitu noteikšanā;

16.1.3. vadības informēšanā par kredītrisku, ietverot pārskata struktūru, biežumu un pēdējo sagatavoto pārskatu;

16.1.4. paredzamo zaudējumu aprēķinā un uzkrājumu nedrošiem parādiem veidošanā;

16.1.5. iestādei pieņemamā riska līmeņa (risk appetite) noteikšanā;

16.1.6. iestādes pelnītspējas un darbības rezultātu novērtēšanā;

16.2. atšķirību, ja tādas pastāv, starp parametriem, kas tiek izmantoti kapitāla prasības aprēķinam un izmantoti iekšējiem mērķiem (piemēram, iekšējā kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesā (Internal Capital Adequacy Assessment Process)), uzskaitījumu;

16.3. atbilstības MKPA noteikumu 6. pielikuma 4. daļā minētajām prasībām attiecībā uz reitingu sistēmas lietošanas pieredzi vērtējumu;

16.4. iestādes infrastruktūras, kas nodrošina reitingu sistēmas izmantošanu, aprakstu, ietverot informācijas tehnoloģiju sistēmas, darbinieku prasmes un resursus, reitingu metodoloģijas pilnveidošanu, jaunu reitingu sistēmu un iekšējo modeļu iekšējās apstiprināšanas procesu u.c. informāciju, ko iestāde uzskata par nepieciešamu sniegt.

17. Informācija par stresa testu veikšanas kārtību un rezultātiem ietver informāciju par iestādes stresa testēšanas programmu, metodēm un to atbilstību MKPA noteikumu 6. pielikuma 116.–118. punktā minētajām prasībām, kā arī ziņošanas kārtību valdei par stresa testu rezultātiem.

18. Informācija par reitingu sistēmā izmantoto datu vadību ietver:

18.1. datu arhitektūras diagrammu, ietverot informāciju par datu vākšanu un glabāšanu, kā arī apkopošanu kapitāla prasības aprēķina vajadzībām;

18.2. iestādes datu atbilstības pārbaudēm MKPA noteikumu 6. pielikuma 112.–115. punktā noteiktajām prasībām izveidotās procedūras;

18.3. paskaidrojumu par reitingu sistēmas izveidē izmantoto datu pārstāvību un vēsturisko pamatotību, ietverot informāciju par izmantoto datu trūkumiem un to ietekmi uz kapitāla prasības aprēķinu;

18.4. informāciju par ārējo datu un datu, kas savākti kopā ar citām iestādēm, izmantošanu un to ietekmi uz vēsturiskajiem datiem.

19. Reitingu sistēmas darbības pārbaužu dokumentācija ietver:

19.1. procedūras regulārai reitingu sistēmas darbības pierakstu, izmantošanas un efektivitātes pārbaudei;

19.2. informāciju par iestādes pieeju reitingu sistēmas darbības pārbaudei, ietverot informāciju par reitingu sistēmas un tajā ietvertā iekšējā modeļa izšķirtspējas (discriminative power) un graduēšanas (calibration), t.i., atbilstības iepriekš noteiktiem standartiem, pārbaudēm (ja pārbaudes tiek veiktas tikai reitingu sistēmām vai iekšējiem modeļiem, sniedz tikai attiecīgo informāciju), īpaši attiecībā uz kredītiem ar mazu saistību neizpildes varbūtību;

19.3. informāciju par veidiem, kā valde pārliecinās par reitingu sistēmas vai tajā ietvertā iekšējā modeļa (pēc izvēles var sniegt informāciju gan par reitingu sistēmām, gan arī iekšējo modeli) piemērotību iestādes faktiskajai darbībai un atbilstību darbības mērķiem.

20. IRB pieejas izmantošanas ietekmes uz kapitāla prasības aprēķinu novērtējums ietver tālāk minēto informāciju par katru riska darījumu kategoriju, kam IRB pieeja tiek vai tiks piemērota:

20.1. kredītriska kapitāla prasību, kas aprēķināta, izmantojot Komisijas 2004. gada 25. janvāra noteikumu Nr. 255 “Kapitāla pietiekamības aprēķināšanas noteikumi” 4. punktā minētās prasības (līdz 2007. gada 31. decembrim spēkā esošie noteikumi);

20.2. kredītriska kapitāla prasību, kas aprēķināta, izmantojot MKPA noteikumu II sadaļas 2. nodaļas 3. daļā un 6. pielikumā minētās prasības;

20.3. paskaidrojumu par nodrošinājuma, vērtspapirizēšanas un kredīta atvasināto finanšu instrumentu izmantošanu un to ietekmes uz kredītriska kapitāla prasības lielumu novērtējumu.

21. Noteikumu 20. punktā minēto informāciju sniedz arī par konsolidācijas grupu kopumā (ja pieteikumu iesniedz iestāde, kas ir konsolidācijas grupas mātes sabiedrība) un katru riska darījumu kategoriju (saskaņā ar MKPA noteikumu 120. punktā minēto riska darījumu kategoriju uzskaitījumu).

22. Reitingu sistēmas dokumentācijā ietver:

22.1. reitingu sistēmas nosaukumu;

22.2. reitingu sistēmā izmantoto iekšējo modeļu lietojuma veidu: SNV, SNZ, korekcijas pakāpes;

22.3. riska darījumu kategoriju vai kategorijas, kam reitingu sistēma tiek piemērota;

22.4. produktus vai klientus, kam tiek piemērota reitingu sistēma;

22.5. reitingu sistēmā izmantoto iekšēji izstrādāto iekšējo modeļu sarakstu, ietverot informāciju par katra modeļa nozīmību reitingu sistēmā, izteiktu procentos no riska darījumu, kam tiek piemērota reitingu sistēma, vērtības kopsummas;

22.6. reitingu sistēmā izmantoto ārēji izstrādāto iekšējo modeļu sarakstu, ietverot informāciju par katra modeļa nozīmību reitingu sistēmā, izteiktu procentos no riska darījumu, kam tiek piemērota reitingu sistēma, vērtības kopsummas;

22.7. datumu, kad reitingu sistēma pirmo reizi tika vai tiks ieviesta;

22.8. reitingu sistēmā ietverto riska darījumu vērtību;

22.9. reitingu sistēmā ietverto riska darījumu riska svērto vērtību;

22.10. reitingu sistēmā ietverto parādnieku vai darījumu skaitu;

22.11. saistību neizpildes gadījumu faktisko skaitu un iestādes faktisko zaudējumu apmēra novērtējumu periodā, norādot šo periodu;

22.12. procedūras izņēmumu no reitingu noteikšanas kārtības izmantošanai;

22.13. izņēmumu no reitingu noteikšanas kārtības gadījumu faktisko skaitu un relatīvo biežumu (attiecībā pret reitingu sistēmā ietverto darījumu skaitu) periodā, norādot šo periodu;

22.14. procedūras riska darījumam, kuram iestājusies saistību neizpilde, piešķirtā reitinga pārskatīšanai;

22.15. informāciju par iestādes aplēstajiem SNZ un korekcijas pakāpēm;

22.16. norādi par reitingu sistēmas automatizācijas pakāpi, tas ir, cik lielā mērā reitingu sistēmas lietošanai nepieciešamas manuālas darbības. Novērtējumu veic 4 punktu sistēmā: 1 – pilnībā automatizēta; 2 – lielākoties automatizēta; 3 – lielākoties manuāla; 4 – pilnīgi manuāla;

22.17. ja iestāde izmanto ārējos datus – ārējo datu avotu sarakstu, ietverot vairāku ārējo datu salīdzinājumu un to izmantošanas nosacījumus;

22.18. pēdējās reitingu sistēmas pārbaudes datumu, norādot pārbaudes rezultātus apstiprinājušo personu;

22.19. reitingu sistēmas pārbaudes rezultātu kopsavilkumu, ietverot:

22.19.1. informāciju par reitingu sistēmā vai tajā izmantotajos iekšējos modeļos izmantoto datu precizitātes pārbaudēm;

22.19.2. informāciju par rezultātiem, kas iegūti, veicot reitingu sistēmas vai tajā izmantoto iekšējo modeļu darbības rezultātu (piemēram, SNV) salīdzinājumu ar citu iekšējo vai ārējo reitingu sistēmu vai modeļu darbības rezultātiem;

22.19.3. informāciju par statistiskajām metodēm vai testiem, kas tiek piemēroti, lai novērtētu reitingu sistēmas vai tajā izmantoto iekšējo modeļu izšķirtspēju, ietverot šo pārbaužu rezultātus, kā arī informāciju par iekšēji noteikto sliekšņu jeb pieļaujamo noviržu no plānotajiem rādītājiem pārkāpumiem;

22.19.4. informāciju par statistiskajām metodēm vai testiem, kas tiek piemēroti, lai novērtētu reitingu sistēmas vai tajā izmantoto iekšējo modeļu graduēšanu, ietverot šo pārbaužu rezultātus, kā arī informāciju par iekšēji noteikto sliekšņu jeb pieļaujamo noviržu no plānotajiem rādītājiem pārkāpumiem;

22.19.5. informāciju par kvalitatīvām metodēm, kas tiek izmantotas, lai nepārtraukti pārliecinātos par reitingu sistēmas vai tajā izmantoto iekšējo modeļu atbilstību MKPA noteikumu 6. pielikuma 4. daļā minētajām prasībām un to lietošanas integritāti un konsekvenci;

22.19.6. konstatēto nepilnību aprakstu un rekomendācijas turpmāk veicamajiem darbiem;

22.20. ja reitingu sistēma vēl nav tikusi formāli iekšēji apstiprināta vai nav veikta tās darbības iekšējā pārbaude, iestāde ietver informāciju par pārbaudēm, kas tika veiktas reitingu sistēmas izstrādes laikā, kā arī par turpmākajiem plāniem attiecībā uz reitingu sistēmas pārbaužu veikšanu.

23. IRB pieejas izmantošanai kredītriska kapitāla prasības aprēķināšanā noteikto prasību atbilstības pašnovērtējuma veikšanai iestāde izmanto noteikumu 3. pielikumu, kurā ietvertas MKPA noteikumu 6. pielikuma 4. daļā minētās prasības IRB pieejas izmantošanai kredītriska kapitāla prasības aprēķinā.

23.1. Iestāde izvērtē un pamato atbilstības pakāpi katram no noteikumu 3. pielikumā ietvertajiem kritērijiem, pamatojoties un atsaucoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c. dokumentiem, ko pievieno iesniegumam.

23.2. Ja, veicot pašnovērtējumu, iestāde konstatē neatbilstības vai daļējas neatbilstības noteikumu 3. pielikumā minētajiem kritērijiem, iestāde papildina izvērtējumu ar plānoto darbību atbilstības sasniegšanai aprakstu.

23.3. Veiktajam pašnovērtējumam iestāde pievieno pašnovērtējuma veikšanas procesa aprakstu, ietverot procesā iesaistīto personu vārdus, uzvārdus un viņu pienākumus pašnovērtējuma veikšanā.

III. Atļaujas izmantot AMP operacionālā riska kapitāla prasības noteikšanai saņemšanai nepieciešamā informācija

24. Lai Komisija atļautu iestādei izmantot AMP operacionālā riska kapitāla prasības noteikšanai, iestāde iesniedz šādu informāciju:

24.1. iestādes organizatorisko struktūru;

24.2. AMP ieviešanas un izmantošanas aprakstu;

24.3. AMP ieviešanas plānu (ietverot pakāpeniskās ieviešanas plānu, ja tāds tiek piemērots);

24.4. operacionālā riska pārvaldīšanas organizācijas aprakstu;

24.5. AMP pielietojumu;

24.6. iekšējā modelī izmantoto datu vadību un integritāti;

24.7. iekšējā modeļa dokumentāciju;

24.8. iekšējā modeļa darbības pārbaužu dokumentāciju;

24.8.1 iekšējā modeļa izmaiņu klasifikācijas un veikšanas politiku saskaņā ar 32.1 un 32.2 punktu;

24.9. AMP izmantošanai operacionālā riska kapitāla prasības noteikšanā noteikto prasību atbilstības pašnovērtējumu (4. pielikums).

(Grozīts ar FKTK 02.07.2012. noteikumiem Nr.144)

25. Informācija par iestādes organizatorisko struktūru ietver:

25.1. iestādes organizatoriskās struktūras grafisku attēlojumu un, ja iesniegumu iesniedz iestāde, kas ir konsolidācijas grupas mātes sabiedrība, arī grupas struktūru un operacionālā riska pārvaldīšanas organizācijas grupā grafisku attēlojumu;

25.2. informāciju par plānotajām izmaiņām iestādes un konsolidācijas grupas struktūrā vai operacionālā riska pārvaldīšanas organizācijā (ja tādas paredzētas).

26. AMP ieviešanas un izmantošanas apraksts ietver:

26.1. AMP izmantošanas ietekmes uz iestādes kapitāla prasību novērtējumu absolūtos skaitļos salīdzinājumā ar kapitāla prasības aprēķinu, kas veikts, izmantojot vienu no tālāk minētajām metodēm – pamatrādītāja pieeju, standartizēto pieeju, alternatīvo standartizēto pieeju – vai arī to kombināciju (saskaņā ar MKPA noteikumu II sadaļas 4. nodaļā minēto), norādot novērtējuma veikšanas periodu;

26.2. konsolidācijas grupas mātes sabiedrības sniegtu informāciju par tās meitas sabiedrību izmantotajām un plānotajām metodēm operacionālā riska noteikšanai (saskaņā ar MKPA noteikumu II sadaļas 4. nodaļas 2.–5. daļā minētajām metodēm), norādot, ja meitas sabiedrības gatavojas izmantot no mātes sabiedrības atšķirīgus iekšējos modeļus;

26.3. informāciju par plānoto AMP pieejas daļēju izmantošanu (saskaņā ar MKPA noteikumu 290.2.3.290.2.5. punktā minētajiem gadījumiem, ietverot daļējās izmantošanas pamatojumu).

27. AMP ieviešanas plāns, t.sk. pakāpeniskās ieviešanas plāns, ja iesnieguma iesniegšanas brīdī AMP vēl pilnībā nav ieviesta, ietver iekšējā modeļa izstrādes, pārbaudes, darbinieku apmācību u.tml. ar ieviešanu saistītu darbību laika plānojumu (piemēram, izmantojot GANTT diagrammu vai līdzīgu rīku).

28. Informācija par operacionālā riska pārvaldīšanas organizāciju ietver:

28.1. iestādes izmantotās operacionālā riska pārvaldīšanas metodes;

28.2. vadības (padomes, valdes un valdei tiešā pakļautībā esošo struktūrvienību vadītāju) funkciju aprakstu (skaidri norādot, kādos jautājumos augstāk stāvošā vadība deleģē savas tiesības pieņemt lēmumus);

28.3. operacionālā riska pārvaldīšanas struktūrvienības funkcijas un procedūras, kas tiek piemērotas, lai pārliecinātos par tās neatkarību;

28.4. iekšējā audita funkciju attiecībā uz AMP ieviešanas un lietošanas procesu kontroli aprakstu;

28.5. ārējo revidentu un citu trešo pušu (ja tiek izmantotas) funkciju attiecībā uz AMP ieviešanas un lietošanas procesu kontroli aprakstu;

28.6. vadības informācijas sistēmas aprakstu, ietverot katrā iestādes līmenī gatavotās informācijas satura un apjoma īsu aprakstu un paraugu, kā arī paskaidrojot, kā tiek noteikts nepieciešamās informācijas apjoms un saturs un kā tā tiek pārskatīta;

28.7. informāciju par lēmumu pieņemšanas procesu attiecībā uz operacionālā riska pārvaldīšanu, kā arī piemērus šā procesa īstenošanai praksē dažādos iestādes līmeņos, ietverot operacionālā riska identifikācijas aprakstu.

29. Informācija par AMP pielietojumu ietver:

29.1. dokumentus, kas apliecina iekšējā modeļa izmantošanu ikdienas operacionālā riska pārvaldīšanas procesos;

29.2. iestādes infrastruktūras, kas nodrošina AMP izmantošanu, aprakstu, ietverot informācijas tehnoloģiju sistēmas, darbinieku prasmes un resursus, jaunu sistēmu testēšanu un ieviešanu u.c. informāciju, ko iestāde uzskata par nepieciešamu sniegt.

30. Informācija par iekšējā modelī izmantoto datu vadību un integritāti ietver:

30.1. datu arhitektūras diagrammu, ietverot informāciju par datu vākšanu un glabāšanu;

30.2. iestādes izvēlētos datu standartus (saskaņā ar MKPA noteikumu II sadaļas 4. nodaļas 5. daļā minētajiem kritērijiem attiecībā uz iekšējā modelī izmantojamajiem elementiem), ietverot datu precizitātes, pilnības un atbilstības kapitāla prasības aprēķina vajadzībām vērtējuma procedūras;

30.3. informāciju par informācijas tehnoloģiju sistēmu darbības nepārtrauktības nodrošināšanas procedūrām, ietverot informāciju par sistēmu darbības pārtraukuma gadījumiem (skaits, iemesli, norādot periodu) un darbības atjaunošanai paredzētajiem termiņiem.

31. Iekšējā modeļa dokumentācija ietver:

31.1. iestādes izvēlēto pieeju iekšējam modelim (piemēram, zaudējumu sadalījuma pieeja (Loss Distribution Approach), uz scenārijiem balstīta pieeja (Scenario Based Approach) vai riska faktoru un kontroles pieeja (Risk Drivers and Controls Approach));

31.2. informāciju par iekšējam modelim izmantotās pieejas piemērošanu, ietverot informāciju par to, vai viena un tā pati pieeja tiek izmantota visā iestādē, vai tās izmantošana atšķiras atkarībā no darbības jomas un operacionālo zaudējumu veida, kā arī sniedzot pieejas izvēles pamatojumu;

31.3. iekšējā modelī ietvertos pamatpieņēmumus un parametrus (ietverot izņēmumus), kā arī pamatojumu izvēlētajiem pieņēmumiem un parametriem un to ietekmes uz iekšējā modeļa darbības rezultātiem novērtējumu;

31.4. iekšējā modelī ietverto pieņēmumu un parametru atbilstības iestādes faktiskā operacionālā riska parametriem vērtēšanas procedūras;

31.5. informāciju par četru elementu (saskaņā ar MKPA noteikumu II sadaļas 4. nodaļas 5. daļā minēto – iekšējo datu, ārējo datu, datu par scenāriju analīzi un datu par rādītāju, kas atspoguļo iestādes darījumu vides specifiku un iekšējo kontroli) izmantošanu (īpatsvaru) iekšējā modelī, ietverot šo elementu svēršanas pamatojumu;

31.6. pārbaudes procedūras iekšējā modelī izmantoto elementu atbilstībai MKPA noteikumu II sadaļas 4. nodaļas 5. daļā noteiktajiem kritērijiem četru elementu izmantošanai;

31.7. iestādes veikto iekšējā modeļa darbības, tā elementu, parametru un rezultātu pārbaužu aprakstu, novērtējot iekšējā modeļa darbības drošumu un rezultātu ticamību;

31.8. skaidrojumu iestādes izmantotajām metodēm līdzsvara starp iekšējā modeļa darbības stabilitāti un ātrdarbību nodrošināšanai;

31.9. skaidrojumu par zaudējumu, kas saistīti vienlaicīgi ar vairākām darbības jomām, sadalījuma metodēm, ietverot šo metožu aprakstu;

31.10. informāciju par to, kā iekšējā modelī tiek ņemti vērā iestādes darbības vides faktori un to izmaiņas;

31.11. politiku apdrošināšanas izmantošanai operacionālā riska samazināšanai, ietverot informāciju par metodi, kā iestāde pārliecinās, ka kaptīvo vai asociēto apdrošināšanas sabiedrību parakstītie apdrošināšanas līgumi vai cesijas līgumi netiek ņemti vērā kā risku samazinoši;

31.12. informāciju par apdrošināšanas seguma atspoguļošanu operacionālā riska samazināšanas aprēķinā (saskaņā ar MKPA noteikumu 317. punktā minēto);

31.13. politiku citu instrumentu, kas nav apdrošināšana, izmantošanai operacionālā riska samazināšanai, kā arī informāciju par to būtību, atbilstību MKPA noteikumu 317.1 punkta prasībām un iekļaušanas iekšējā modelī metodēm;

31.14. pamatojumu korelāciju izmantošanai kopējās operacionālā riska kapitāla prasības noteikšanai;

31.15. paskaidrojumu par korelāciju aplēšu noteikšanai izmantotajām metodēm un to pamatā esošos empīriskos pierādījumus;

31.16. skaidrojumu par veidu, kādā iekšējā modelī tiek ņemtas vērā korelācijas, un konstatēto ieguvumu (salīdzinājumā ar rezultātu, kas iegūts, neņemot vērā korelācijas) no iegūtā diversifikācijas līmeņa;

31.17. korelācijās izmantoto pieņēmumu pārbaudes procesu aprakstu, ietverot informāciju par pieņēmumu pamatotības pārbaudēm;

31.18. procedūras korelācijas pieņēmumu derīguma, atbilstības un precizitātes nepārtrauktai pārbaudei;

31.19. informāciju par iestādes izmantoto metodi tās kopējās operacionālā riska kapitāla prasības aprēķinam (kas aprēķināta saskaņā ar MKPA noteikumu II sadaļas 4. nodaļā minētajām prasībām);

31.20. ja pieteikumu iesniedz iestāde, kas ir konsolidācijas grupas mātes sabiedrība, informāciju par operacionālā riska kapitāla sadales starp dažādām grupas iestādēm metodoloģiju.

(Grozīts ar FKTK 13.11.2010. noteikumiem Nr.308)

32. Iekšējā modeļa darbības pārbaužu dokumentācija ietver:

32.1. procedūras regulārai iekšējā modeļa darbības pierakstu, izmantošanas un efektivitātes pārbaudei;

32.2. informāciju par veidiem, kā vadība pārliecinās par iekšējā modeļa rezultātu atbilstību iestādes darbības riskiem;

32.3. iestādes izmantoto iekšējā modeļa darbības pārbaužu aprakstu un iestādes viedokli par pārbaužu metožu pilnveidošanas nepieciešamību.

32.1 Šo noteikumu 24.8.1 punktā minētā iekšējā modeļa izmaiņu klasifikācijas un veikšanas politikas izveidošanai iestāde, izvērtējot iekšējā modeļa iespējamo izmaiņu apjomu un to ietekmi uz iestādes riska profilu un operacionālā riska kapitāla prasību, kā arī ņemot vērā izveidotā iekšējā modeļa īpatnības, iestādes darbības jomas un darījumu vides īpatnības, klasificē iespējamās iekšējā modeļa izmaiņas četrās kategorijās – paplašināšana, būtiskas izmaiņas (significant changes), nozīmīgas izmaiņas (major changes) un maznozīmīgas izmaiņas (minor changes) –, par pamatu ņemot šādu iespējamo izmaiņu klasifikāciju:

32.11. par iekšējā modeļa paplašināšanu uzskata:

32.11.1. izmaiņas operacionālā riska mērīšanas (noteikšanas) sistēmā – pirmo reizi kapitāla prasības aprēķinā izmantojot iespēju neņemt vērā paredzamos zaudējumus (saskaņā ar MKPA noteikumu 315. punktā minēto), pirmo reizi izmantojot operacionālā riska mazināšanas instrumentus (piemēram, apdrošināšanu), pirmo reizi kapitāla prasības aprēķinā ņemot vērā ieguvumus no diversifikācijas, kā arī pirmo reizi nosakot metodi (veidu), kā kapitāla prasība, kas aprēķināta konsolidācijas grupas līmenī, tiek sadalīta grupas ietvaros;

32.11.2. iekšējā modeļa pielietošanas jomas (AMP pielietojuma) paplašināšanu uz agrāk neietvertām iestādes struktūrvienībām vai darbības jomām un gadījumā, kad tiek lietota pieeju kombinācija saskaņā ar MKPA noteikumu 290.2.3.290.2.5. punktā minēto, izmantoto pieeju piemērošanas jomu maiņu, kura būtiski ietekmē iestādes riska profilu, ja vien iekšējā modeļa paplašināšana jau nav paredzēta AMP ieviešanas plānā;

32.12. par iekšējā modeļa būtiskām izmaiņām uzskata:

32.12.1. būtiskas izmaiņas iekšējā modelī izmantoto datu struktūrā (piemēram, pirmreizēja jauna ārējā datu avota izmantošana, kas iepriekš nav bijusi paredzēta);

32.12.2. būtiskas izmaiņas operacionālā riska mērīšanas pieejā (piemēram, līdz šim izmatotās pamatā uz datiem balstītās pieejas maiņa uz pieeju, kas balstīta uz scenāriju analīzi, un otrādi, būtiskas izmaiņas četru elementu – iekšējo datu, ārējo datu, datu par scenāriju analīzi un datu par rādītāju, kas atspoguļo uzņēmējdarbības vidi un iekšējo kontroli (saskaņā ar MKPA noteikumu II sadaļas 4. nodaļas 5. daļā minēto), – izmantošanā (īpatsvarā) vai šo elementu svēršanas pamatojumos, būtiskas izmaiņas iekšējā modelī ietverto pieņēmumu un parametru izvēlē);

32.12.3. izmaiņas metodē, kā kapitāla prasība tiek sadalīta grupas ietvaros;

32.12.4. būtiskas izmaiņas operacionālā riska pārvaldīšanas organizācijā, kas var ietekmēt tās neatkarību;

32.13. par iekšējā modeļa nozīmīgām izmaiņām uzskata:

32.13.1. izmaiņas kārtībā (procedūrās), kas nosaka iekšējo datu par operacionālajiem zaudējumiem vākšanu, scenāriju analīzi un rādītāju, kas atspoguļo iestādes darījumu vides specifiku un iekšējo kontroli, noteikšanu;

32.13.2. izmaiņas operacionālā riska mērīšanā, mainoties tās pamatā esošajai loģikai, metodēm vai grupas struktūrai (piemēram, iekšējā modelī izmantoto datu vēsturiskā novērošanas perioda izmaiņas vai izmaiņas jau iepriekš apstiprinātajos kritērijos vai metodēs, ko izmanto paredzamo zaudējumu vai korelāciju pieņēmumu noteikšanai, kā arī izmaiņas metodēs, ko izmanto operacionālā riska mazināšanai);

32.13.3. nozīmīgas pārmaiņas AMP nodrošināšanai (īstenošanai) izmantotajās informācijas tehnoloģiju sistēmās, kā arī informācijas tehnoloģiju sistēmās, kas nodrošina AMP nodrošināšanai nepieciešamo datu vākšanu, apstrādi un apkopošanu atbilstošo pārskatu izveidošanai;

32.13.4. metožu, ko iestāde lieto iekšējā modeļa izmantošanas un efektivitātes pārbaudēs, izmaiņas;

32.13.5. iekšējā modeļa izmaiņas, kas būtiski ietekmē operacionālā riska kapitāla prasības apmēru;

32.14. par iekšējā modeļa maznozīmīgām izmaiņām uzskata citas iekšējā modeļa izmaiņas, kas neatbilst iepriekš uzskaitītajām ne atsevišķi, ne arī kontekstā ar citām izmaiņām, kas klasificētas saskaņā ar 32.11.–32.13. punktu, kā arī izvērtējot kontekstā ar jau veiktajām izmaiņām vai tādām izmaiņām, kuras tiek plānots veikt.

(FKTK 02.07.2012. noteikumu Nr.144 redakcijā)

32.2 Iekšējā modeļa izmaiņu klasifikācijas un veikšanas politika ietver:

32.21. iekšējā modeļa izmaiņu klasifikāciju četrās kategorijās saskaņā ar 32.1 punktu;

32.22. kritērijus un procedūru iekšējā modeļa izmaiņu klasifikācijai, ņemot vērā izveidotā iekšējā modeļa specifiku, kas paredz, ka:

32.22.1. plānotās izmaiņas tiek izvērtētas, ņemot vērā to kopējo ietekmi uz iestādes riska profilu un uz operacionālā riska kapitāla prasību, kā arī izvērtējot kontekstā ar jau veiktajām izmaiņām vai tādām izmaiņām, kuras šobrīd tiek veiktas vai kuras plānots veikt;

32.22.2. ja, izvērtējot plānotās izmaiņas, kvantitatīvā ietekme uz operacionālā riska kapitāla prasību un kvalitatīvās ietekmes novērtējums atšķiras, iestāde plānotās izmaiņas klasificē, vadoties pēc novērtējuma ar lielāku ietekmi;

32.23. kārtību, kādā iestāde nodrošina neatkarīgā vērtētāja ziņojumu (novērtējumu) par plānoto iekšējā modeļa paplašināšanu vai būtiskām izmaiņām;

32.24. tādas dokumentācijas izstrādi, kas saistīta ar iekšējā modeļa paplašināšanu vai būtisku izmaiņu veikšanu un paredz, ka Komisijas atļaujas iekšējā modeļa paplašināšanai vai būtisku izmaiņu veikšanai saņemšanai tiek iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka pēc plānotās paplašināšanas vai būtisko izmaiņu veikšanas AMP atbilst MKPA noteikumu 4. nodaļas 5. daļā izvirzītajām prasībām, iekļaujot vismaz:

32.24.1. plānotās paplašināšanas vai būtisko izmaiņu aprakstu;

32.24.2. ar plānoto paplašināšanu vai būtisko izmaiņu veikšanu sasniedzamos mērķus un to pamatojumu, kā arī sagaidāmo ietekmi uz operacionālā riska kapitāla prasību;

32.24.3. neatkarīga vērtētāja ziņojumu par plānoto paplašināšanu vai būtiskām izmaiņām;

32.24.4. atjaunotu šo noteikumu 4. pielikumā pieprasīto informāciju;

32.25. tādas dokumentācijas izstrādi, kas saistīta ar nozīmīgu izmaiņu veikšanu un paredz, ka iestāde pirms plānoto nozīmīgu izmaiņu veikšanas iesniedz Komisijai informāciju par plānotajām nozīmīgām izmaiņām, kā arī dokumentus, kas apraksta plānoto izmaiņu būtību, pamatojumu un ietekmi uz operacionālā riska kapitāla prasību;

32.26. dokumentācijas izstrādi maznozīmīgu izmaiņu izvērtēšanai un veikšanai un pienākumu saskaņā ar 10.3 punktu iesniegt Komisijai informāciju par veiktajām maznozīmīgajām izmaiņām.

(FKTK 02.07.2012. noteikumu Nr.144 redakcijā)

33. AMP izmantošanai operacionālā riska kapitāla prasības noteikšanā noteikto prasību atbilstības pašnovērtējuma veikšanai iestāde izmanto noteikumu 4. pielikumu, kurā ietvertas MKPA noteikumu II sadaļas 4. nodaļas 5. daļā minētās prasības AMP izmantošanai operacionālā riska kapitāla prasības aprēķinā.

33.1. Iestāde izvērtē un pamato atbilstības pakāpi katram no noteikumu 4. pielikumā ietvertajiem kritērijiem, pamatojoties un atsaucoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c. dokumentiem, ko pievieno iesniegumam.

33.2. Ja, veicot pašnovērtējumu, iestāde konstatē neatbilstības vai daļējas neatbilstības 4. pielikumā minētajiem kritērijiem, iestāde papildina izvērtējumu ar plānoto darbību atbilstības sasniegšanai aprakstu.

33.3. Veiktajam pašnovērtējumam iestāde pievieno pašnovērtējuma veikšanas procesa aprakstu, ietverot procesā iesaistīto personu vārdus, uzvārdus un viņu pienākumus pašnovērtējuma veikšanā.

IV. Atļaujas izmantot IMM darījumu partnera kredītriska kapitāla prasības aprēķināšanai saņemšanai nepieciešamā informācija

34. Lai Komisija atļautu iestādei izmantot IMM darījumu partnera kredītriska kapitāla prasības aprēķināšanai, iestāde iesniedz šādu informāciju:

34.1. IMM ieviešanas un izmantošanas aprakstu;

34.2. IMM ieviešanas plānu (ietverot pakāpeniskās ieviešanas plānu, ja tāds tiek piemērots);

34.3. darījumu partnera kredītriska pārvaldīšanas organizācijas aprakstu;

34.4. IMM pielietojumu;

34.5. iekšējā modelī izmantoto datu vadību un integritāti;

34.6. iekšējā modeļa dokumentāciju;

34.7. iekšējā modeļa darbības pārbaužu dokumentāciju;

34.8. IMM izmantošanai darījumu partnera kredītriska kapitāla prasības aprēķināšanā noteikto prasību atbilstības pašnovērtējumu (5. pielikums).

35. Informācija par IMM ieviešanu un izmantošanu ietver:

35.1. IMM izmantošanas ietekmes uz iestādes kapitāla prasību novērtējumu absolūtos skaitļos salīdzinājumā ar kapitāla prasības aprēķinu, kas veikts, izmantojot MKPA noteikumu 1. pielikuma 3., 4. vai 5. daļā minēto metodi;

35.2. konsolidācijas grupas mātes sabiedrības sniegtu informāciju par tās meitas sabiedrību izmantotajām metodēm darījumu partneru kredītriska noteikšanai (saskaņā ar MKPA noteikumu 1. pielikuma 3.–6. daļā minētajām metodēm), ja konsolidācijas grupas mātes sabiedrība un tās meitas sabiedrības iesniegušas kopīgu iesniegumu;

35.3. informāciju par plānotajām izmaiņām iestādes un konsolidācijas grupas organizatoriskajā struktūrā (ja tādas paredzētas);

35.4. riska darījumu veidu, kuriem iestāde plāno piemērot IMM, uzskaitījumu (pamatojoties uz MKPA noteikumu 1. pielikuma 2. daļas 28. punktā minēto dalījumu) un darījumu partneru kopskaitu (reprezentatīvos nolūkos var pievienot arī informāciju par darījumu apmēru);

35.5. riska darījumu veidus, kuriem (ja tādi ir) iestāde gatavojas izmantot MKPA noteikumu 1. pielikuma 6. daļas 63. punktā minēto pakāpenisko ieviešanu;

35.6. riska darījumu veidi, kuriem (ja tādi ir) iestāde gatavojas vispār nepiemērot IMM (MKPA noteikumu 1. pielikuma 6. daļas 62. punktā minētajos gadījumos);

35.7. riska darījumu veidi, kuriem (ja tādi ir) iestāde gatavojas izmantot IMM kombinācijā ar MKPA noteikumu 1. pielikuma 3.–5. daļā aprakstītajām metodēm (saskaņā ar MKPA noteikumu 1. pielikuma 6. daļas 29. un 64. punktā minēto iespēju);

35.8. informāciju par to, vai, aprēķinot iestādes kredītrisku, IMM tiks izmantota kombinācijā ar standartizēto pieeju vai IRB pieeju.

36. IMM ieviešanas plāns, kā arī pakāpeniskās ieviešanas plāns, ja iesnieguma iesniegšanas brīdī IMM vēl pilnībā nav ieviesta, ietver IMM ieviešanas vai pakāpeniskās ieviešanas laika plānojumu (piemēram, izmantojot GANTT diagrammu vai līdzīgu rīku).

37. Informācija par darījumu partnera kredītriska pārvaldīšanas organizāciju ietver:

37.1. vadības (padomes, valdes un valdei tiešā pakļautībā esošo struktūrvienību vadītāju) funkciju darījumu partnera kredītriska pārvaldīšanā aprakstu;

37.2. riska kontroles struktūrvienības, kas kontrolē darījumu partnera kredītrisku, funkcijas un procedūras, kas tiek piemērotas, lai pārliecinātos par tās neatkarību;

37.3. iekšējā audita funkciju attiecībā uz iekšējā modeļa ieviešanas un lietošanas procesu kontroli aprakstu;

37.4. ārējo revidentu un citu trešo pušu (ja tiek izmantotas) funkciju attiecībā uz iekšējā modeļa ieviešanas un lietošanas procesu kontroli aprakstu;

37.5. nodrošinājuma pārvaldīšanas aprakstu;

37.6. informāciju par iekšējā modeļa darbības organizācijas struktūru;

37.7. ārēji izstrādātu iekšējo modeļu gadījumā – šādu modeļu darbības kontroles aprakstu;

37.8. informāciju par stresa testu veikšanas kārtību, programmu un veikto stresa testu rezultātiem.

38. Informācija par iekšējā modeļa pielietojumu ietver:

38.1. dokumentus, kas apliecina iekšējā modeļa izmantošanu darījumu partnera kredītriska pārvaldes procesos;

38.2. vadībai adresētus pārskatus, kas tiek izmantoti darījumu partnera kredītriska kontrolei un kas ietver informāciju par koncentrācijas risku, vispārējo korelācijas risku, specifisko korelācijas risku un veikto stresa testu rezultātiem.

39. Informācija par iekšējā modelī izmantoto datu vadību un integritāti ietver:

39.1. iestādes izvēlēto datu standartu aprakstu;

39.2. datu arhitektūras diagrammu, ietverot informāciju par datu vākšanu un glabāšanu, kā arī datu apvienošanas metodēm kapitāla prasības aprēķinam;

39.3. iestādes procedūras iekšējā modelī izmantoto datu atbilstības MKPA noteikumu 1. pielikuma 6. daļā izvirzītajiem kritērijiem novērtēšanai, kā arī datu precizitātes, pilnības un atbilstības kapitāla prasības aprēķina vajadzībām novērtējumam;

39.4. informāciju par informācijas tehnoloģiju sistēmu darbības nodrošināšanai veiktajiem pieņēmumiem;

39.5. informāciju par informācijas tehnoloģiju sistēmu darbības nepārtrauktības nodrošināšanas procedūrām, ietverot informāciju par darbības pārtraukuma gadījumiem (skaits, iemesli, norādot periodu) un darbības atjaunošanai paredzētajiem termiņiem.

40. Iekšējā modeļa dokumentācija ietver:

40.1. informāciju par iekšējā modeļa izmantošanu, ietverot informāciju par iestādes struktūrvienībām, produktiem un riska faktoriem;

40.2. dokumentus, kas ietver iekšējā modeļa veidošanā izmantoto parametru, veikto pieņēmumu, aplēšu, ierobežojumu aprakstu, kā arī riska faktoru modelēšanas, nodrošinājuma ietekmes, savstarpējā ieskaita ietekmes un maržinālo vienošanos (margin agreement) ietekmes modelēšanas aprakstus;

40.3. informāciju par tirgus datu izmantošanu, ietverot to kontroles un attiecībā uz tirgus datiem izmantojamo pieņēmumu veikšanas metožu dokumentāciju;

40.4. iestādes veikto pārbaužu rezultātus attiecībā uz iekšējā modelī izmantoto pieņēmumu un noapaļošanas ietekmi uz iekšējā modeļa darbības rezultātu precizitāti;

40.5. iestādes veikto pārbaužu attiecībā uz iekšējā modeļa atbilstību iestādes darījumu partnera kredītriska profilam rezultātus, ietverot informāciju par:

40.5.1. korelācijām starp darījumu partneru riska darījumiem (t.i., risku, ka darījumu partneru pozīcijas, mainoties vieniem un tiem pašiem tirgus faktoriem, mainās vienlaicīgi);

40.5.2. vispārējo korelācijas risku (general wrong-way risk) un specifisko korelācijas risku (specific wrong-way risk);

40.6. informāciju par jebkuriem riska faktoriem, ko neietver iekšējais modelis, novērtējot katra riska faktora nozīmību;

40.7. ziņojumus par iekšējā modeļa darbības pārbaudēm;

40.8. informāciju par plānotajām būtiskām iekšējā modeļa izmaiņām, ja tādas tiek plānotas.

41. Iekšējā modeļa darbības pārbaužu dokumentācija ietver:

41.1. procedūras regulārai iekšējā modeļa darbības pierakstu, izmantošanas un efektivitātes pārbaudei;

41.2. iestādes izmantotās atpakaļejošās pārbaudes metodes aprakstu un veikto pārbaužu rezultātu analīzi.

42. IMM izmantošanai darījumu partnera kredītriska kapitāla prasības aprēķināšanā noteikto prasību atbilstības pašnovērtējuma veikšanai iestāde izmanto noteikumu 5. pielikumu, kurā ietvertas MKPA noteikumu 1. pielikuma 6. daļas 78.103. punktā minētās prasības IMM izmantošanai darījumu partneru kredītriska kapitāla prasības aprēķinā.

42.1. Iestāde izvērtē un pamato atbilstības pakāpi katram no noteikumu 5. pielikumā ietvertajiem kritērijiem, pamatojoties un atsaucoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c. dokumentiem, ko pievieno iesniegumam.

42.2. Ja, veicot pašnovērtējumu, iestāde konstatē neatbilstības vai daļējas neatbilstības noteikumu 5. pielikumā minētajiem kritērijiem, iestāde papildina izvērtējumu ar plānoto darbību atbilstības sasniegšanai aprakstu.

42.3. Veiktajam pašnovērtējumam iestāde pievieno pašnovērtējuma veikšanas procesa aprakstu, ietverot procesā iesaistīto personu vārdus, uzvārdus un viņu pienākumus pašnovērtējuma veikšanā.

V. Atļaujas izmantot RPV iekšējos modeļus tirgus risku kapitāla prasības noteikšanai saņemšanai nepieciešamā informācija

43. Lai Komisija atļautu iestādei izmantot RPV iekšējo modeli tirgus risku kapitāla prasības noteikšanai, iestāde iesniedz šādu informāciju:

43.1. RPV iekšējā modeļa ieviešanas un izmantošanas aprakstu;

43.2. RPV iekšējā modeļa ieviešanas plānu;

43.3. tirgus risku pārvaldīšanas organizāciju;

43.4. RPV iekšējā modeļa pielietojumu;

43.5. RPV iekšējā modelī izmantoto datu vadību un integritāti;

43.6. RPV iekšējā modeļa dokumentāciju;

43.7. RPV iekšējā modeļa darbības pārbaužu dokumentāciju;

43.8. RPV iekšējā modeļa izmantošanai tirgus risku kapitāla prasības noteikšanā noteikto prasību atbilstības pašnovērtējumu (6. pielikums).

44. RPV iekšējā modeļa ieviešanas un izmantošanas apraksts ietver:

44.1. RPV iekšējā modeļa izmantošanas ietekmes uz iestādes kapitāla prasību novērtējumu salīdzinājumā ar kapitāla prasības aprēķinu, kas veikts, izmantojot MKPA noteikumu II sadaļas 3. nodaļas 1., 4. vai 5. daļā minēto metodi;

44.2. informāciju par tirdzniecības portfeli, norādot, kurai un cik lielai portfeļa daļai (izteiktai procentos attiecībā pret tirdzniecības portfeļa kopapmēru) tiks piemērots RPV iekšējais modelis;

44.3. informāciju par kontaktpersonu (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese) saistībā ar RPV iekšējā modeļa ieviešanu un izmantošanu.

45. RPV iekšējā modeļa ieviešanas plāns ietver RPV iekšējā modeļa izstrādes, pārbaudes, darbinieku apmācību u.tml. ar ieviešanu saistītu darbību laika plānojumu (piemēram, izmantojot GANTT diagrammu vai līdzīgu rīku).

46. Informācija par tirgus risku pārvaldīšanas organizāciju ietver:

46.1. vadības (padomes, valdes un valdei tiešā pakļautībā esošo struktūrvienību vadītāju) funkciju tirgus risku pārvaldīšanā aprakstu;

46.2. riska kontroles struktūrvienības, kas kontrolē tirgus riskus, funkcijas un procedūras, kas tiek piemērotas, lai pārliecinātos par tās neatkarību;

46.3. iekšējā audita funkciju attiecībā uz RPV iekšējā modeļa ieviešanas un lietošanas procesu kontroli aprakstu;

46.4. ārējo revidentu un citu trešo pušu (ja tiek izmantotas) funkciju attiecībā uz RPV iekšējā modeļa ieviešanas un lietošanas procesu kontroli aprakstu;

46.5. informāciju par iekšējā modeļa darbības organizācijas struktūru;

46.6. informāciju par stresa testu programmu un veikto stresa testu rezultātiem.

47. Informācija par RPV iekšējā modeļa pielietojumu ietver:

47.1. dokumentus (procedūras), kas apliecina RPV iekšējā modeļa izmantošanu ikdienas tirgus risku pārvaldes procesos;

47.2. risku kontroles struktūrvienības pārskatus vadībai par RPV iekšējā modeļa darbības rezultātiem;

47.3. iekšējā audita veikto RPV iekšējā modeļa darbības pārbaužu rezultātus.

48. Informācija par RPV iekšējā modelī izmantoto datu vadību un integritāti ietver:

48.1. iestādes izvēlēto datu standartu aprakstu;

48.2. datu arhitektūras diagrammu, ietverot informāciju par datu vākšanu un glabāšanu;

48.3. iestādes procedūras datu avotu konsekvences, savlaicīguma, drošuma un neatkarības pārbaudei;

48.4. informāciju par informācijas tehnoloģiju sistēmu darbības nodrošināšanai veiktajiem pieņēmumiem;

48.5. informāciju par informācijas tehnoloģiju sistēmu darbības nepārtrauktības nodrošināšanas procedūrām, ietverot informāciju par darbības pārtraukuma gadījumiem (skaits, iemesli, norādot periodu) un darbības atjaunošanai paredzētajiem termiņiem.

49. RPV iekšējā modeļa dokumentācija ietver:

49.1. informāciju par RPV iekšējā modeļa izmantošanu, norādot riskus, kuru vadībai iekšējais modelis tiks piemērots;

49.2. dokumentus, kas ietver RPV iekšējā modeļa veidošanā izmantoto parametru, veikto pieņēmumu, aplēšu, ierobežojumu aprakstu, kā arī riska faktoru modelēšanas aprakstus;

49.3. informāciju par metodi, ko iestāde izmanto MKPA noteikumu 283. punktā minētā pieaugošā saistību neizpildes riska ietveršanai kapitāla prasības aprēķinā;

49.4. ja iestāde neizmanto 49.3. punktā minēto metodi – metodi papildu kapitāla prasības aprēķinam;

49.5. informāciju par jebkuriem riska faktoriem, ko neietver RPV iekšējais modelis, novērtējot katra riska faktora nozīmību;

49.6. ziņojumus par iekšējā modeļa darbības pārbaudēm;

49.7. informāciju par plānotajām būtiskajām iekšējā modeļa izmaiņām, ja tādas tiek plānotas.

50. RPV iekšējā modeļa darbības pārbaužu dokumentācija ietver:

50.1. procedūras regulārai iekšējā modeļa darbības pierakstu, izmantošanas un efektivitātes pārbaudei;

50.2. informāciju par MKPA noteikumu 274. punktā paredzēto novērtējumu rezultātiem;

50.3. RPV iekšējos modeļos izmantoto pieņēmumu atbilstības faktiskajiem risku raksturojošajiem parametriem pārbaužu rezultātus;

50.4. informāciju par iestādes izveidotajiem RPV iekšējo modeļu testiem atbilstības faktiskajai tirdzniecības portfeļa struktūrai novērtēšanai;

50.5. informāciju par MKPA noteikumu 274.3. punktā minēto hipotētisko portfeļu izmantošanu RPV iekšējā modeļa darbības noturīguma pārbaudēs;

50.6. informāciju par MKPA noteikumu 281.4. punktā minēto parāda vērtspapīru un kapitāla vērtspapīru apakšportfeļu struktūru, ja iestāde plāno veikt atbilstošās atpakaļejošās pārbaudes uz apakšportfeļu pamata;

50.7. iestādes izmantotās atpakaļejošās pārbaudes metodes aprakstu un veikto pārbaužu rezultātu analīzi, ietverot informāciju par atpakaļejošajās pārbaudēs dokumentēto pārsniegumu skaitu pēdējo (pirms pieteikuma iesniegšanas) 250 darba dienu laikā.

51. RPV iekšējā modeļa izmantošanai tirgus risku kapitāla prasības noteikšanā noteikto prasību atbilstības pašnovērtējuma veikšanai iestāde izmanto noteikumu 6. pielikumu, kurā ietvertas MKPA noteikumu II sadaļas 3. nodaļas 6. daļā minētās prasības RPV iekšējā modeļa izmantošanai tirgus risku kapitāla prasības aprēķinā.

51.1. Iestāde izvērtē un pamato atbilstības pakāpi katram no noteikumu 6. pielikumā ietvertajiem kritērijiem, pamatojoties un atsaucoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c. dokumentiem, ko pievieno iesniegumam, izņemot 5. daļu, ko izvērtē gadījumā, ja iestāde gatavojas izmantot RPV iekšējo modeli parāda vērtspapīru un kapitāla vērtspapīru specifiskā riska aprēķinam.

51.2. Ja, veicot pašnovērtējumu, iestāde konstatē neatbilstības vai daļējas neatbilstības noteikumu 6. pielikumā minētajiem kritērijiem, iestāde papildina izvērtējumu ar plānoto darbību atbilstības sasniegšanai aprakstu.

51.3. Veiktajam pašnovērtējumam iestāde pievieno pašnovērtējuma veikšanas procesa aprakstu, ietverot procesā iesaistīto personu vārdus, uzvārdus un viņu pienākumus pašnovērtējuma veikšanā.

VI. Noslēguma jautājums

52. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Komisijas 2002. gada 6. decembra noteikumu Nr. 328 “Kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību darbību reglamentējošo Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju saņemšanas un informācijas sniegšanas noteikumi” 1.2.3. punkts.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām un citiem starptautiskajiem dokumentiem

(FKTK 02.07.2012. noteikumu Nr.144 redakcijā, kas grozīta ar FKTK 07.06.2013. noteikumiem Nr.136)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīvas 2006/48/EK par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu (pārstrādāta versija);

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīvas 2006/49/EK par ieguldījumu sabiedrību un kredītiestāžu kapitāla pietiekamību;

3) Eiropas Banku iestādes 2012. gada 6. janvāra "Vadlīnijām par attīstītās mērīšanas pieejas (iekšējā modeļa) pielietojuma paplašināšanu un izmaiņu veikšanu" (EBA Guidelines on Advanced Measurement Approach (AMA) – Extensions and Changes (GL45));

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. decembra Direktīvas 2011/89/ES, ar ko attiecībā uz finanšu konglomerātā esošo finanšu sabiedrību papildu uzraudzību groza Direktīvu 98/78/EK, 2002/87/EK, 2006/48/EK un 2009/138/EK.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs U.Cērps
1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
02.05.2007. noteikumiem Nr. 64
Iestāžu saraksts

Informācija par kontaktpersonu

Kontaktpersona saistībā ar jautājumiem attiecībā uz iesnieguma izskatīšanu (vārds, uzvārds)

Kontaktpersonas amats

Kontaktpersonas tālruņa numurs un e-pasta adreseKonsolidācijas grupas nosaukums/ Mātes sabiedrības nosaukums

Iesniegumā ietvertās iestādes (nosaukumi)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
02.05.2007. noteikumiem Nr. 64
Iesniegumam pievienoto dokumentu saraksts

Nr. p.k.

Iestādes iekšējā dokumenta nosaukums

Iekšējā dokumenta pēdējās versijas spēkā stāšanās datums

Iestādes, uz kuru darbību attiecināms iekšējais dokuments*

A

B

C

D

* Atzīmē, ja iesniegumu iesniedz iestāde, kas ir konsolidācijas grupas mātes sabiedrība, un iesniegumā minētas vairākas iestādes.

3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
02.05.2007. noteikumiem Nr. 64

_______________________________________
(iestādes nosaukums)

________________________________________
(pašnovērtējuma veikšanas datums)

 

IRB pieejas izmantošanai kredītriska kapitāla prasības aprēķināšanā noteikto prasību atbilstības pašnovērtējums

1. Reitingu sistēmas

1. Ja iestāde izmanto vairākas reitingu sistēmas, pamatojumu reitingu sistēmas izmantošanai attiecībā uz parādnieku vai darījumu dokumentē un reitingu sistēmu piemēro tādā veidā, kas pienācīgi atspoguļo parādniekam vai darījumam piemītošo risku.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

2. Reitingu piešķiršanas kritērijus un procesu regulāri pārskata, lai noteiktu, vai tie joprojām atbilst attiecīgajam portfelim un ārējiem nosacījumiem.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

1.1. Reitingu sistēmu struktūra

1.1.1. Riska darījumi ar komercsabiedrībām, iestādēm, centrālajām valdībām un centrālajām bankām

3. Reitingu sistēmā ņem vērā parādnieka un darījuma risku raksturojošos rādītājus.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

4. Reitingu sistēmā tiek izveidota parādnieku reitingu skala, kurā atspoguļo vienīgi parādnieku saistību neizpildes risku skaitliskā izteiksmē. Parādnieku reitingu skalā paredz vismaz septiņas kategorijas parādniekiem, kuri izpilda savas saistības, un vienu – parādniekiem, kuri nepilda saistības.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

5. Parādnieka kategorija ir riska kategorija reitingu sistēmas parādnieku reitingu skalā, kurā grupē parādniekus, balstoties uz tādu noteiktu un skaidru reitingu kritēriju kopumu, uz kura pamata tiek veiktas SNV aplēses.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

6. Iestāde dokumentē kritērijus, ko izmanto, lai atšķirtu saistību neizpildes riska līmeni starp parādnieku kategorijām.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

7. Iestāde, kuras portfeļi koncentrēti kādā noteiktā tirgus segmentā un saistību neizpildes riska diapazonā, izveido pietiekami daudz parādnieku kategoriju šajā saistību neizpildes riska diapazonā, lai novērstu parādnieku nevajadzīgu koncentrēšanu kādā noteiktā kategorijā.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

8. Būtisku koncentrēšanu kādā vienā kategorijā pamato ar pārliecinošiem empīriskiem pierādījumiem, ka parādnieku kategorija aptver pietiekami šauru SNV intervālu un ka visu šajā kategorijā sagrupēto parādnieku saistību neizpildes risks ietilpst minētajā intervālā.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

9. Lai iestāde varētu izmantot pašas noteiktos SNZ kapitāla prasības aprēķinā, reitingu sistēmā iekļauj atsevišķo darījumu reitingu skalu, kas atspoguļo vienīgi ar SNZ saistītos darījumu raksturojošos rādītājus.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

10. Darījuma kategorija ir riska kategorija reitingu sistēmas skalā, kurā grupē riska darījumus, balstoties uz noteiktu un skaidru reitingu kritēriju kopumu, kas nosaka SNZ aplēses vai arī korekcijas pakāpes aplēses. Kategorijas definīcija ietver gan to, kā riska darījumus iekļauj kategorijā, gan kritērijus, kurus lieto, lai noteiktu riska līmeni katrai kategorijai.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

11. Būtisko riska darījumu koncentrāciju kādā vienā darījumu kategorijā pamato ar pārliecinošiem empīriskiem pierādījumiem tam, ka darījumu kategorija aptver pietiekami šauru SNZ intervālu un ka visu šajā kategorijā nozīmēto riska darījumu risks ietilpst minētajā intervālā.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

12. Iestāde, kas izmanto MKPA noteikumu 6. pielikuma 1. daļas 6. punktā noteiktās metodes riska pakāpes noteikšanai specializētās kreditēšanas riska darījumiem, ir atbrīvota no prasības par parādnieku reitingu skalu, kurā atspoguļotu vienīgi parādnieka saistību neizpildes risku skaitliskā izteiksmē šiem riska darījumiem. Neatkarīgi no šā pielikuma 5. un 6. punkta prasībām šādā gadījumā iestāde šādiem riska darījumiem paredz vismaz četras kategorijas saistības pildošajiem parādniekiem un vismaz vienu kategoriju – parādniekiem, kas nepilda saistības.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

1.1.2. Mazo riska darījumu portfelis

13. Reitingu sistēmas atspoguļo gan parādnieku risku, gan darījumu risku un aptver visus attiecīgos parādniekus un darījumus raksturojošos rādītājus.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

14. Riska diferencēšanas pakāpe nodrošina to, lai riska darījumu skaits kādā noteiktā kategorijā vai portfelī būtu pietiekams, lai varētu skaidri kvantitatīvi noteikt un apstiprināt zaudējumus raksturojošos rādītājus kategorijas vai portfeļa līmenī.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

15. Riska darījumu un parādnieku sadalījums kategorijās vai portfeļos tiek veikts tādā veidā, lai novērstu to pārmērīgu koncentrāciju.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

16. Process, kurā riska darījumu sadala kategorijās vai portfeļos, nodrošina pamatotu risku atšķirību un pietiekami viendabīgu riska darījumu grupēšanu vienā kategorijā un ļauj rūpīgi un konsekventi aplēst zaudējumus raksturojošos rādītājus kategorijas vai portfeļa līmenī.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

17. Attiecībā uz nopirktajiem debitoru parādiem grupēšana kategorijās atspoguļo pārdevēja kredītu piešķiršanas praksi un tā klientu daudzveidību.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

18. Sadalot riska darījumus kategorijās vai portfeļos, ņem vērā šādus risku raksturojošos rādītājus:

• parādnieka risku raksturojošos rādītājus;

• darījuma risku raksturojošos rādītājus, tostarp produktu un/vai nodrošinājumu veidus. Iestāde skaidri nosaka gadījumus, kad viens un tas pats nodrošinājums attiecas uz vairākiem riska darījumiem;

• kavējumus, ja vien iestāde nepierāda Komisijai, ka šim riska darījumam kavējums nav būtisks risku nosakošais faktors.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

1.2. Prasības grupēšanai kategorijās vai portfeļos

19. Iestādei ir izstrādātas nepieciešamās definīcijas, kritēriji un procesi, lai riska darījumus sadalītu kategorijās vai portfeļos reitingu sistēmas ietvaros. Tie atbilst vismaz šādām prasībām:

• kategoriju un portfeļu definīcijas un kritēriji ir noteikti pietiekami detalizēti, lai iestādes darbinieki, kam uzdots veikt riska darījumu reitingu piešķiršanu, varētu parādniekus vai darījumus ar līdzīgu risku konsekventi grupēt vienā un tajā pašā kategorijā vai portfelī. Šo konsekvenci ievēro darbības veidos, struktūrvienībās un ģeogrāfiskā ziņā;

• reitinga noteikšanas procesa dokumentēšana ļauj trešajām personām izprast riska darījumu iedalīšanu kategorijās vai portfeļos, veikt atkārtotu sadalīšanu kategorijās un portfeļos un novērtēt, vai šī sadalīšana kategorijās vai portfeļos ir atbilstoša;

• šie kritēriji arī atbilst iestādes iekšējiem aizdevumu standartiem un tās politikai attiecībā uz grūtībās nonākušiem parādniekiem un problemātiskiem darījumu veidiem.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

20. Iestāde, grupējot parādniekus un darījumus kategorijās vai portfeļos, ņem vērā visu attiecīgo informāciju. Šāda informācija ir aktuāla un ļauj iestādei prognozēt turpmāko ar riska darījumu saistīto risku. Jo mazāk informācijas ir iestādei, jo konservatīvāk tā veic riska darījumu grupēšanu parādnieku un darījumu kategorijās vai portfeļos.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

21. Ja iestāde, nosakot grupēšanu pēc iekšējā reitinga, kā pirmo faktoru izmanto ārējo novērtējumu, tad iestāde nodrošina, ka tiek ņemta vērā pārējā attiecīgā informācija.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

1.3. Reitingu piešķiršana riska darījumiem

1.3.1. Riska darījumi ar komercsabiedrībām, iestādēm, centrālajām valdībām un centrālajām bankām

22. Kredīta piešķiršanas procesā katru parādnieku nozīmē kādā no parādnieku kategorijām.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

23. Iestāde, kurai atļauts izmantot savus aprēķinātos SNZ līmeņus vai korekcijas pakāpes, kredīta piešķiršanas procesā katru riska darījumu nozīmē arī darījumu kategorijā.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

24. Iestāde, kas izmanto MKPA noteikumu 6. pielikuma 1. daļas 6. punktā aprakstītās metodes, lai noteiktu riska pakāpi specializētajiem kreditēšanas riska darījumiem, katru no šiem riska darījumiem nozīmē atbilstošajā kategorijā saskaņā ar šā pielikuma 12. punkta noteikumiem.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

25. Katru juridisko personu, ar kuru iestādei ir riska darījumi, novērtē atsevišķi.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

26. Iestādei ir piemērotas procedūras attiecībā uz klientiem – parādniekiem un sais­tīto klientu grupām.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

27. Riska darījumus ar vienu un to pašu parādnieku nozīmē vienā un tajā pašā parādnieku kategorijā, neraugoties uz atšķirībām starp katra atsevišķā darījuma īpašībām.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

28. Izņēmumi, kad viena un tā paša parādnieka atsevišķus riska darījumus atļauj grupēt vairākās kategorijās, ir šādi:

• valsts pārveduma risks (country transfer risk), kurš ir atkarīgs no tā, vai riska darījums ir veikts vietējā vai ārvalstu valūtā;

• ja ar kādu riska darījumu saistītās garantijas var izpausties kā korekcija parādnieka nozīmēšanā attiecīgajā kategorijā;

• ja patērētāju aizsardzības, konfidencialitātes nodrošinājuma vai citi normatīvie akti aizliedz apmainīties ar klienta datiem ar trešajām pusēm.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

1.3.2. Mazo riska darījumu portfelis

29. Kredīta piešķiršanas procesā katru riska darījumu nozīmē kādā no kategorijām vai portfeļiem.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

1.3.3. Noteiktās kārtības izņēmumi (overrides)

30. Iestāde nozīmēšanai kategorijās un portfeļos dokumentāri nosaka situācijas, kurās izņēmuma kārtā atļauj atkāpties no reitinga piešķiršanas, pamatojoties uz ievadītajiem datiem vai to apstrādes rezultātiem, bet atļauj noteikt reitingu, pamatojoties uz atbildīgā darbinieka subjektīvo vērtējumu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

31. Izņēmumus no noteiktās kārtības apstiprina šiem mērķiem pilnvaroti darbinieki. Iestāde dokumentē atkāpšanās gadījumus un darbiniekus, kas to veikuši.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

32. Iestāde analizē to riska darījumu gaitu, kuros reitingu piešķiršana tikusi veikta, atkāpjoties no reitinga nozīmēšanai noteiktās kārtības, t.sk. neņemot vērā ievadītos datus vai rezultātus. Šī analīze aptver riska darījumu saistību neizpildes riska faktisko novērtējumu, sniedzot pārskatus par visām atbildīgajām personām, kas apstiprinājušas atkāpšanās gadījumus no reitingu piešķiršanas parastās kārtības.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

1.4. Reitingu piešķiršanas procesa integritāte

1.4.1. Riska darījumi ar komercsabiedrībām, iestādēm, centrālajām valdībām un centrālajām bankām

33. Reitingu piešķiršanu un to piešķiršanas procesa periodisko pārskatīšanu veic vai apstiprina tāda neatkarīga persona, kas negūst tiešu labumu no lēmuma par kredīta piešķiršanu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

34. Iestāde vismaz reizi gadā pārskata piešķirtos reitingus.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

35. Attiecībā uz tādiem parādniekiem, kuru riska līmenis vērtējams kā augsts, kā arī riska darījumiem, saistībā ar kuriem konstatēta saistību neizpilde vai kredītsaistību izpildes kavējums, pārskatīšanu veic biežāk.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

36. Ja iestādei kļūst pieejama būtiska jauna informācija par parādnieku vai riska darījumu, tā veic jaunu reitingu piešķiršanu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

37. Iestādei ir nodrošināts efektīvs process attiecīgās informācijas iegūšanai un atjaunināšanai par tiem parādnieka rādītājiem, kas ietekmē SNV.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

38. Iestādei ir nodrošināts efektīvs process attiecīgās informācijas iegūšanai un atjaunināšanai par tiem darījuma rādītājiem, kas ietekmē SNZ un korekcijas pakāpi.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

1.4.2. Mazo riska darījumu portfelis

39. Iestāde vismaz reizi gadā pārskata parādnieku un darījumu sadali kategorijās un portfeļos vai attiecīgi pārskata zaudējumu rādītājus un kavējumu statusu katram riska portfelim, ja tas ir piemērojams.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

40. Iestāde vismaz reizi gadā reprezentatīvā izlasē pārskata atsevišķu riska darījumu statusu katrā portfelī, lai pārliecinātos, ka riska darījumus joprojām iedala pareizajā portfelī.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

1.5. Modeļu lietošana

41. Ja iestāde riska darījumu nozīmēšanai parādnieku vai darījumu kategorijās vai portfeļos izmanto statistiskos modeļus un citas automatizētas metodes, tad iestāde pārliecinās, ka, izmantojot izvēlēto modeli, iespējams iegūt ticamas prognozes un ka tā lietošanas rezultātā aprēķinātā kapitāla prasība kredītriskam ir atbilstoša iekšējā kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesā iegūtajam rezultātam.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

42. Statistiskajos modeļos ievadītie mainīgie lielumi veido saprātīgu un efektīvu pamatu modelēšanas rezultātā iegūtajām prognozēm.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

43. Modeļa darbības rezultātus manuāli nav iespējams būtiski ietekmēt.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

44. Iestādei ir izveidots modeļu datu ievades visaptverošs pārbaudes process, kas ietver datu precizitātes, pilnības un atbilstības novērtējumu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

45. Dati, ko izmanto modeļa veidošanā, ir reprezentatīvi attiecībā uz iestādes faktiskajiem parādniekiem vai riska darījumiem.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

46. Iestādei pastāv regulārs modeļu novērtējuma cikls, kas ietver modeļu darbības un stabilitātes uzraudzību, modeļu specifikāciju pārskatīšanu un modeļu iznākuma salīdzināšanu ar faktiskajiem rezultātiem.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

47. Iestāde papildina statistisko modeli ar subjektīvo spriedumu un darbinieku veiktu pārraudzību, lai pārskatītu uz modeli balstīto reitingu piešķiršanu un nodrošinātu modeļa pienācīgu piemērošanu. Pārskatīšanas procedūru mērķis ir atklāt un ierobežot kļūdas, kas saistītas ar modeļa nepilnībām. Subjektīvajā spriedumā ņem vērā visu attiecīgo informāciju, kas nav tikusi ietverta modelī. Iestāde dokumentāri nosaka to, kā apvieno subjektīvā sprieduma un modeļa rezultātus.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

1.6. Reitingu sistēmu dokumentācija

48. Iestāde dokumentāri nosaka savas reitingu sistēmas uzbūvi un darbību. Dokumentācija apliecina atbilstību MKPA noteikumu 6. pielikuma 4. daļā reitingu sistēmām noteiktajām minimālajām prasībām un apraksta jautājumus, kas ietver nosacījumus portfeļu diferencēšanai, reitingu kritērijus, to personu atbildību, kas piešķir reitingus parādniekiem un novērtē riska darījumus, reitingu piešķiršanas pārskatīšanas biežumu un administratīvo pārraudzību.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

49. Iestāde dokumentāri nosaka loģisko pamatojumu un analīzes metodes, uz kurām balstās reitinga kritēriju izvēle.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

50. Iestāde dokumentē visas lielākās izmaiņas riska reitinga piešķiršanas procesā.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

51. Iestāde dokumentē reitingu piešķiršanas organizāciju, t.sk. pašu reitingu piešķiršanas procesu un iekšējās kontroles struktūru.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

52. Iestāde dokumentē specifiskās iekšēji lietotās saistību nepildīšanas un zaudējumu definīcijas un apliecina to atbilstību MKPA noteikumu definīcijām.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

53. Ja iestāde reitinga piešķiršanas procesā izmanto statistiskos modeļus, tad tā dokumentē to metodoloģiju. Šie materiāli:

• detalizēti izklāsta teoriju, pieņēmumus un/vai matemātisko un empīrisko pamatu aplēsēm attiecībā uz nozīmēšanu kategorijās, atsevišķajiem parādniekiem, riska darījumiem vai portfeļiem un datu avotu (avotiem), ko izmanto modeļa aplēsēm;

• nosaka stingru statistisko procesu (ieskaitot ārpuskārtas un ārpusizlases darbības pārbaudes) modeļa apstiprināšanai;

• norāda apstākļus, kuros modelis nedarbojas efektīvi.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

1.7. Datu uzturēšana

54. Iestāde vāc un uzglabā datus par saviem iekšējiem reitingiem, vismaz lai nodrošinātu informācijas atklāšanu saskaņā ar Komisijas 2007. gada 2. maija noteikumiem Nr. 61 “Informācijas atklāšanas noteikumi”.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

1.7.1. Riska darījumi ar komercsabiedrībām, iestādēm, centrālajām valdībām un centrālajām bankām

55. Iestāde vāc un uzglabā šādus datus:

• pilnīgu reitingu vēsturi attiecībā uz parādniekiem un atzītiem galvotājiem:

• datumus, kuros veikta reitingu piešķiršana;

• pamatdatus un metodoloģiju, kas izmantota reitingu noteikšanai;

• personu, kas atbild par reitingu piešķiršanu, identificējošos datus;

• tos parādniekus un riska darījumus identificējošos datus, kuriem iestājas saistību nepildīšana;

• šādu saistību nepildīšanas datumu un apstākļus;

• datus par SNV un realizētām saistību nepildīšanas varbūtībām saistībā ar reitingu kategorijām un reitingu migrāciju starp kategorijām;

• iestāde, kas neizmanto pašas noteiktos SNZ un/vai korekcijas pakāpes, vāc un uzglabā datus par salīdzinājumu starp realizētajiem SNZ un SNZ, kas noteikti MKPA noteikumu 6. pielikuma 2. daļas 44. punktā, un starp realizētajām korekcijas pakāpēm un korekcijas pakāpēm, kas noteiktas MKPA noteikumu 6. pielikuma 3. daļas 72. punktā.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

56. Iestāde, kas izmanto pašas noteiktos SNZ un/vai korekcijas pakāpes, vāc un uzglabā šādus datus:

• pilnīgu datu vēsturi par darījumu reitingiem, SNZ un korekcijas pakāpēm saistībā ar katru reitinga skalu;

• datumus, kuros veikta reitingu piešķiršana un parametru aplēses;

• pamatdatus un metodoloģiju, kas izmantota, lai iegūtu riska darījumu reitingus, SNZ un korekcijas pakāpju aplēses;

• informāciju par personu, kas piešķīrusi darījuma reitingu, un personu, kas veikusi SNZ un korekcijas pakāpes aplēses;

• datus par pašas noteiktajiem un faktiskajiem SNZ un korekcijas pakāpēm saistībā ar katru riska darījumu, kuram iestājusies saistību nepildīšana;

• datus par riska darījuma SNZ pirms un pēc garantijas vai kredīta atvasinātā instrumenta ietekmes novērtēšanas, ja iestāde atspoguļo garantiju vai kredīta atvasināto instrumentu kredītriska mazināšanas efektu SNZ aplēsēs;

• datus par katra tāda riska darījuma zaudējumu komponentiem, kam bijusi saistību nepildīšana.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

1.7.2. Mazo riska darījumu portfelis

57. Iestāde vāc un uzglabā šādus datus:

• datus, ko izmanto riska darījumu iedalīšanas kategorijās vai portfeļos procesā;

• datus par pašas noteiktajām SNV, SNZ un korekcijas pakāpēm saistībā ar kategorijām vai portfeļiem;

• informāciju par to parādnieku un riska darījumu identitāti, kam iestājusies saistību nepildīšana;

• attiecībā uz riska darījumiem, kuros iestājusies saistību neizpilde, – datus par kategorijām vai portfeļiem, kuros tika grupēti riska darījumi gada laikā pirms saistību neizpildes, un par faktiskajiem rezultātiem attiecībā uz SNZ un korekcijas pakāpēm;

• datus par mazo riska darījumu portfeļa kvalificētu atjaunojamo riska darījumu zaudējumu rādītāju.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

1.8. Stresa testi kapitāla pietiekamības noteikšanai

58. Iestādei ir izveidoti un tiek piemēroti pienācīgi stresa pārbaudes procesi, ko izmanto, lai novērtētu tās kapitāla pietiekamību. Stresa pārbaude ietver tādu iespējamo notikumu vai paredzamo izmaiņu ekonomiskajos nosacījumos identificēšanu, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt iestādes kredītriskam pakļautos darījumus, un novērtēšanu attiecībā uz iestādes spēju pārvarēt šādas izmaiņas.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

59. Iestāde regulāri veic kredītriska stresa testus, lai izvērtētu atsevišķu īpašu nosacījumu ietekmi uz tās kredītriska kapitāla prasību. Testu izvēlas iestāde, tas ir nozīmīgs, saprātīgi konservatīvs, un tajā ņem vērā vismaz mērenas lejupslīdes scenārija ietekmi.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

60. Iestāde stresa testa scenārija ietvaros izvērtē savu reitingu migrāciju.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

61. Portfeļi, kam veikti stresa testi, satur lielāko daļu iestādes riska darījumu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

62. Iestāde, kas izmanto MKPA noteikumu 6. pielikuma 1. daļas 4. punktā minētās korekcijas riska svērtās vērtības aprēķinam, izstrādājot savu stresa pārbaužu sistēmu, ņem vērā arī aizsardzības devēja kredīta kvalitātes pasliktināšanās ietekmi, īpaši tāda aizsardzības devēja ietekmi, kas neatbilst MKPA noteikumos noteiktajiem piemērotības kritērijiem.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

2. Riska kvantitatīvā noteikšana

2.1. Saistību neizpildes definīcija

63. Konkrētā parādnieka saistību neizpilde ir notikusi, ja ir noticis kāds no šādiem diviem notikumiem vai tie abi:

• iestāde uzskata, ka parādnieks varētu nespēt pilnā apmērā atmaksāt savas kredītsaistības pret iestādi, tās mātes sabiedrību, meitas sabiedrībām vai mātes sabiedrības meitas sabiedrībām, ja iestāde neveiks papildpasākumus, piemēram, nodrošinājuma (ja tāds pastāv) realizāciju;

• parādniekam ir vairāk nekā 90 dienu kavējums attiecībā uz jebkādām būtiskām kredītsaistībām pret iestādi, tās mātes sabiedrību, meitas sabiedrībām vai mātes sabiedrības meitas sabiedrībām.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

64. Kredītsaistību kavējuma dienas nosaka šādi:

• kavējuma dienas overdrafta kredītiem sāk skaitīt, tiklīdz parādnieks vai nu pārkāpj paziņoto limitu (limits, par kuru parādniekam ir paziņots, noslēdzot līgumu vai kādā citā veidā), vai parādniekam tiek piešķirts limits, kas ir mazāks nekā neatmaksātais parāda atlikums, vai arī parādnieks ir izņēmis kredītu bez apstiprinājuma un overdrafta kredīta apmērs ir būtisks;

• kredītkaršu kredītu kavējums sākas datumā, kad ir nepieciešams veikt minimālo maksājumu, atmaksājot parādu, bet tas netiek veikts;

• pārējām kredītsaistībām kavējuma diena sākas nākamajā dienā pēc to pamatsummas, procentu vai citu saistību līgumā paredzētā atmaksas datuma, ja to radītais risks ir būtisks.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

65. Mazo riska darījumu portfelim iestāde var piemērot šo saistību neizpildes definīciju darījumu kategoriju reitingu līmenī.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

66. Par varbūtēju nespēju samaksāt parādu liecina šādi indikatori:

• iestāde pārtrauc uzkrāt ienākumus parādam un piešķir parādam ienākumus nenesoša parāda statusu;

• iestāde veic parāda pārvērtēšanu, jo ir vērojama nozīmīga kredīta kvalitātes pasliktināšanās;

• iestāde pārdod parādu ar ievērojamiem ekonomiskiem zaudējumiem;

• iestāde piekrīt parāda pārstrukturēšanai problēmās nonākušajam parādniekam, ja tās rezultātā varētu panākt parādnieka finansiālo saistību samazināšanos, ko izraisa atteikšanās no būtiskas pamatsummas daļas, procentu maksājumu vai (attiecīgā gadījumā) apkalpošanas maksas atmaksa vai maksājumu atlikšana. Kapitāla vērtspapīru riska darījumu, kas tiek vērtēti, lietojot SNV/SNZ pieeju, gadījumā notiek emitenta kapitāla pārstrukturēšana;

• iestāde ir pieprasījusi atzīt parādnieku par maksātnespējīgu vai veikusi līdzīgu pieprasījumu attiecībā uz parādnieka parādiem iestādei, tās mātes sabiedrībai, meitas sabiedrībām vai mātes sabiedrības meitas sabiedrībām;

• parādnieks ir pieprasījis atzīt tā maksātnespēju vai tam ir noteikta bankrota procedūra vai līdzīgs aizsardzības pasākums, kura rezultātā var netikt atmaksāts parāds iestādei, tās mātes sabiedrībai, meitas sabiedrībām vai mātes sabiedrības meitas sabiedrībām vai šī atmaksa var aizkavēties.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

67. Ja iestāde izmanto ārējos datus, kuri neatbilst šā pielikuma 63. punktā minētajai saistību neizpildes definīcijai, veic pienācīgas korekcijas, lai panāktu to, ka koriģētie ārējie dati būtiskos aspektos atbilst saistību neizpildes definīcijai.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

68. Ja iestāde uzskata, ka uz riska darījumu, kam agrāk fiksētas saistību neizpildes pazīmes, vairs nav attiecināms neviens no saistību neizpildes definīcijas gadījumiem, iestāde piešķir reitingu parādniekam vai darījumam tā, it kā tam nebūtu iestājies saistību neizpildes gadījums. Ja vēlāk tiks iedarbināts saistību neizpildes definīcijas piemērošanas mehānisms, tad uzskata, ka ir iestājusies ar iepriekšējo nesaistīta saistību neizpilde.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

2.2. Vispārējās prasības attiecībā uz aplēsēm

69. Iestādes aplēses attiecībā uz riska parametriem – SNV, SNZ, korekcijas pakāpi un paredzamajiem zaudējumiem – satur visus attiecīgos datus, informāciju un metodes. Veicot aplēses, izmanto gan vēsturisko pieredzi, gan empīriskos pierādījumus, un tās netiek balstītas vienīgi uz vērtējošiem pieņēmumiem. Aplēses ir ticamas un saprātīgas, un tās balstās uz attiecīgo riska parametru būtiskiem noteikšanas faktoriem.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

70. Jo mazāk datu ir iestādei, jo konservatīvāk tā veic SNV, SNZ, korekcijas pakāpes un paredzamo zaudējumu aplēses.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

71. Iestāde spēj iedalīt savus vēsturiskos zaudējumus tādos faktoros, ko tā uzskata par attiecīgo riska parametru noteikšanas faktoriem.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

72. Iestādes veiktās SNV, SNZ, korekcijas pakāpes un paredzamo zaudējumu aplēses ir reprezentatīvas ilgstošā laikposmā.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

73. Ņem vērā visas aizdevumu prakses vai piedziņas procesa izmaiņas šā pielikuma 98., 99., 107., 109., 123., 124., 128., 130., 142., 143., 145. un 147. punktā minētajos novērošanas laikposmos. Iestādes aplēses atspoguļo tehnisko sasniegumu izmantošanu, jaunus datus un citu informāciju, kad tā kļūst pieejama. Savas aplēses iestāde pārskata tad, kad atklājas jauna informācija, bet ne retāk kā reizi gadā.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

74. Riska darījumu kopa, kas lietota aplēses noteikšanai izmantotajos datos, aizdošanas standarti, ko izmanto datu ieguvē, un citi attiecīgie rādītāji ir salīdzināmi ar tiem, kas piemīt iestādes riska darījumiem un standartiem.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

75. Dati balstās uz tādiem ekonomiskiem vai tirgus nosacījumiem, kas atbilst esošajiem vai paredzamajiem nosacījumiem.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c..

76. Datu izlasē ir pietiekams riska darījumu skaits, un laika posms, ko izmanto kvantitatīvajai noteikšanai, ir pietiekams, lai iestāde varētu būt pārliecināta par savu aplēšu precizitāti un ticamību.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

77. Attiecībā uz nopirktajiem debitoru parādiem aplēsēs atspoguļo visu attiecīgo informāciju, kas pieejama iestādei – pircējai par nopirkto debitoru parādu kvalitāti, ieskaitot datus par līdzīgām parādu izlasēm, ko nodrošina pārdevējs vai citi ārējie avoti.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

78. Iestāde – pircēja izvērtē attiecīgo pārdevēja datu atbilstību iestādes prasībām.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

79. Iestāde veic aplēses ar drošības rezervi, kuras lielumu nosaka aplēšu kļūdu paredzamais diapazons.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

80. Ja metodes un dati nav pietiekami apmierinoši un aplēšu kļūdu paredzamais diapazons ir liels, arī drošības rezerve ir liela.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

81. Ja iestāde riska pakāpes aprēķinam un iekšējām vajadzībām izmanto atšķirīgas aplēses, to nosaka dokumentāri.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

82. Datiem, kas savākti pirms MKPA noteikumu ieviešanas, ir veiktas vajadzīgās korekcijas, lai panāktu, ka tie vispārējos aspektos atbilst saistību nepildīšanas vai zaudējumu definīcijai.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

83. Ja iestāde izmanto datus, kas ir savākti kopā ar citām iestādēm, tad:

• tās reitingu sistēmas un kritēriji ir līdzīgi tiem, kas ir iestādēm, kas kopīgi vāc datus par parādniekiem;

• kopīgi savāktie dati ir reprezentatīvi attiecībā uz portfeli, kuram tos izmanto;

• iestāde visu laiku konsekventi izmanto kopīgos datus, veicot pastāvīgās aplēses.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

84. Ja iestāde izmanto iestāžu grupas apkopotos datus, tā joprojām ir atbildīga par savas reitingu sistēmas integritāti.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

85. Iestāde pietiekami labi izprot savu reitingu sistēmu, un tā spēj efektīvi uzraudzīt un pārbaudīt reitingu piešķiršanas procesu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

2.2.1. Īpašās prasības attiecībā uz SNV aplēsēm

2.2.1.1. Riska darījumi ar komercsabiedrībām, iestādēm, centrālajām valdībām un centrālajām bankām

86. Iestāde aplēš SNV parādnieku kategorijām, ņemot vērā ilga laika posma vidējos rādītājus par saistību neizpildes līmeni viena gada laikā.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

87. Ja iestāde ilgā laika posmā vidējās SNV un SNZ aplēses nopirktajiem debitoru – komercsabiedrību parādiem iegūst no paredzamo zaudējumu aplēsēm un atbilstošajām SNV vai SNZ aplēsēm, kopējo zaudējumu noteikšanas process atbilst MKPA noteikumu 6. pielikuma 4. daļā noteiktajiem vispārējiem SNV un SNZ aplēšu standartiem un rezultāts atbilst šā pielikuma 112. punktā noteiktajai SNZ koncepcijai.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

88. Attiecībā uz nopirktajiem debitoru – komercsabiedrību parādiem iestāde var aplēst SNV parādnieku kategorijām, arī pamatojoties uz ilga laika posma vidējiem rādītajiem par realizēto saistību neizpildes līmeni viena gada laikā.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

89. Iestāde izmanto SNV aplēšu metodes tikai kopā ar analīzi, kas sniedz apstiprinājumu attiecīgo metožu atbilstībai MKPA noteikumu 6. pielikuma prasībām.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

90. Iestāde atzīst subjektīvā vērtējuma nozīmi, kombinējot dažādu metožu rezultātus un izdarot korekcijas saistībā ar metožu un informācijas ierobežojumiem.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

91. Ciktāl iestāde izmanto iekšējos apkopotos datus par saistību neizpildes gadījumiem ilgā laika periodā, lai aplēstu SNV, tā savā analīzē parāda, ka aplēsēs ņem vērā kredītu izsniegšanas un citu darījumu veikšanas standartus un jebkādas atšķirības tajā reitingu sistēmā, no kuras iegūti dati, un esošajā reitingu sistēmā.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

92. Ja ir mainījušies kredītu izsniegšanas un citu darījumu veikšanas standarti vai reitingu sistēmas, iestāde veic SNV aplēses ar lielāku drošības rezervi.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

93. Ciktāl iestāde saista vai saskaņo savas iekšējās reitingu kategorijas ar reitingu skalu, ko izmanto piemērotā ārējā kredītu novērtēšanas institūcija (tālāk tekstā – ĀKNI) vai līdzīgas organizācijas, un tad piemērotās ĀKNI reitingu kategoriju saistību neizpildes līmeni attiecina uz iestādes kategorijām, šāda saskaņošana balstās uz iekšējo reitingu kritēriju salīdzināšanu ar tiem kritērijiem, ko izmanto ĀKNI, un uz iekšējo un ārējo reitingu salīdzināšanu iestādes parādniekiem, kuriem reitingu piešķīrusi arī attiecīgā ĀKNI.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

94. Neobjektivitāte un nekonsekvence saskaņošanas pieejā vai pamatinformācijā nav pieļaujama.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

95. Izmantotās ĀKNI kritēriji, kas ir pamatā datiem, ko izmanto reitingu piešķiršanā, ir vērsti vienīgi uz saistību neizpildes risku un neatspoguļo darījuma rādītājus. Iestādes analīze ietver izmantoto saistību neizpildes definīciju salīdzināšanu, ņemot vērā šā pielikuma 63.–68. punkta prasības. Iestāde dokumentāri nosaka reitingu un atbilstošo kritēriju saskaņošanas pamatu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

96. Ciktāl iestāde izmanto statistiskos saistību neizpildes prognozes modeļus, tā drīkst aplēst SNV kā atsevišķo parādnieku SNV vidējo aritmētisko kādā noteiktā kategorijā.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

97. Ja iestāde aplēš SNV saskaņā ar šā pielikuma 96. punkta nosacījumiem, tā izmanto SNV modeļus atbilstoši šā pielikuma 41.–47. punktā noteiktajiem standartiem.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

98. Neatkarīgi no tā, vai iestāde izmanto ārējos, iekšējos vai kopīgos datu avotus vai visu triju veidu kombināciju, SNV aplēsēm par pamatu izmantotā vēsturiskā novērojuma perioda ilgums vismaz vienam avotam ir ne mazāk kā pieci gadi. Ja pieejamais novērojuma periods jebkuram avotam ietver garāku laiku un šie dati attiecas uz apskatāmo jautājumu, izmanto ilgāko periodu. Šis punkts attiecas arī uz SNV/SNZ pieeju kapitāla vērstpapīriem.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

99. Iestāde, kurai nav atļaujas izmantot pašas aplēstos SNZ un korekcijas pakāpes, ieviešot IRB pieeju kredītriska kapitāla prasības noteikšanai, drīkst samazināt atbilstošo datu novērojuma periodu līdz diviem gadiem.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

100. Šā pielikuma 99. punktā minēto perioda ilgumu palielina par vienu gadu, kamēr tas nesasniedz piecus gadus.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

2.2.1.2. Mazo riska darījumu portfelis

101. Iestāde aplēš SNV parādnieku kategorijām vai portfeļiem, ņemot vērā ilga laika posma vidējos rādītājus par saistību neizpildes līmeni viena gada laikā.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

102. Neatkarīgi no šā pielikuma 101. punkta prasībām SNV aplēses var aprēķināt arī, pamatojoties uz faktiskajiem zaudējumiem un atbilstošām SNZ aplēsēm.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

103. Iestāde uzskata iekšējos datus riska darījumu nozīmēšanai kategorijās vai portfeļos par primāro informācijas avotu, lai aplēstu zaudējumu rādītājus.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

104. Kvantitatīvajai zaudējumu rādītāju noteikšanai iestāde var izmantot ārējos datus (ieskaitot kopīgi ar citām iestādēm savāktos datus) vai statistiskos modeļus, ja ir izveidota cieša saikne starp iestādes procesu, kurā tā grupē riska darījumus kategorijās vai portfeļos, un procesu, ko izmanto ārējais datu avots, kā arī starp iestādes iekšējo riska profilu un ārējo datu sastāvu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

105. Nopirktajiem mazo riska darījumu portfeļa debitoru parādiem iestāde var izmantot ārējos un iekšējos atsauces datus. Šādā gadījumā salīdzinājumā iestāde izmanto visus attiecīgos datu avotus.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

106. Ja iestāde ilgā laika posmā vidējās SNV un SNZ aplēses mazo riska darījumu portfelim iegūst no kopējo zaudējumu aplēsēm un attiecīgo SNV vai SNZ aplēsēm, kopējais zaudējumu noteikšanas process atbilst MKPA noteikumu 6. pielikuma 4. daļā noteiktajiem vispārējiem SNV un SNZ aplēšu standartiem un rezultāts atbilst šā pielikuma 112. punkta SNZ koncepcijai.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

107. Neatkarīgi no tā, vai iestāde izmanto ārējos, iekšējos vai ar citām iestādēm kopīgos datu avotus vai visu triju veidu apvienojumu, tās zaudējumu rādītāju aplēsēm par pamatu izmantotā vēsturiskā novērojuma perioda ilgums vismaz vienam avotam ir ne mazāk kā pieci gadi. Ja pieejamais novērojuma periods jebkuram avotam ietver garāku periodu un šie dati attiecas uz apskatāmo jautājumu, izmanto ilgāko periodu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

108. Iestādei nav nepieciešams piešķirt vienlīdzīgu nozīmi senākiem datiem, ja tā ir pārliecinājusies, ka ar jaunākajiem datiem iespējams labāk prognozēt zaudējumu līmeni.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

109. Iestāde, ieviešot IRB pieeju kredītriska kapitāla prasības noteikšanai, drīkst samazināt atbilstošo datu novērojuma periodu līdz diviem gadiem.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

110. Šā pielikuma 109. punktā minēto perioda ilgumu pakāpeniski palielina par vienu gadu, kamēr tas sasniedz piecus gadus.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

111. Iestāde identificē un analizē visā riska darījuma laikā paredzamās riska parametru izmaiņas (sezonālās izmaiņas).

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

2.2.2. Īpašās prasības attiecībā uz pašu veiktajām SNZ aplēsēm

112. Iestāde aplēš SNZ darījumu kategorijām vai portfeļiem, balstoties uz vidējiem realizētajiem darījumu kategorijas vai portfeļa zaudējumiem, kas var rasties saistību nepildīšanas gadījumā, izmantojot visas saistību neizpildes, kas novērotas datu avotos (default weighted average – saistību neizpildes vidējais svērtais lielums).

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

113. Iestāde izmanto SNZ aplēses, kurās ņemta vērā iespējamā ekonomikas lejupslīde, ja tās ir konservatīvākas nekā ilgtermiņa vidējais rādītājs.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

114. Ciktāl ir paredzams, ka reitingu sistēma visu laiku uzrādīs pastāvīgus realizētos SNZ katrai kategorijai vai portfelim, iestāde veic korekcijas savās kategorijas vai portfeļa riska parametru aplēsēs, lai ierobežotu ekonomikas lejupslīdes ietekmi uz nepieciešamā pašu kapitāla apmēru.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

115. Iestāde ņem vērā atkarības līmeni starp parādnieka risku un nodrošinājuma vai nodrošinājuma devēja risku. Gadījumos, kad atkarības pakāpe ir augsta, rīkojas konservatīvi.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

116. Ja parāds un nodrošinājums ir denominēts atšķirīgās valūtās, nosakot SNZ, iestāde rīkojas konservatīvi.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

117. Ja SNZ aplēsēs ņem vērā nodrošinājuma pastāvēšanu, šīs aplēses tomēr nebalstās tikai uz nodrošinājuma paredzamo tirgus cenu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

118. SNZ aplēsēs ņem vērā ietekmi, kāda var būt, ja iestāde nespēj steidzamā kārtā iegūt kontroli pār savu nodrošinājumu un to realizēt.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

119. Atbilstoši pakāpei, kādā iestāde, nosakot SNZ, ņem vērā nodrošinājumu, izstrādā iekšējās prasības nodrošinājuma pārvaldīšanai, juridiskajam pamatojumam un riska pārvaldīšanai, kas vispārējos virzienos atbilst MKPA noteikumu 3. pielikumā noteiktajām minimālajām prasībām attiecībā uz nodrošinājumu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c..

120. Tādā apmērā un veidā, kādā iestāde atzīst nodrošinājumu, nosakot riska darījuma vērtību darījumu partnera riska kapitāla prasības aprēķinam saskaņā ar MKPA noteikumu 1. pielikuma 5. un 6. daļu, jebkura riska darījuma vērtības daļa, kuru ir paredzēts segt ar nodrošinājumu, nosakot SNZ, netiek ņemta vērā.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

121. Attiecībā uz īpašajiem gadījumiem, kad riska darījumiem jau ir iestājusies sais­tību neizpilde, iestāde izmanto tādu rādītāju, kas summē iespējami precīzu paredzamo zaudējumu aplēsi katram riska darījumam noteiktos ekonomiskajos apstākļos un riska darījuma statusā un iespējamos papildu neparedzētos zaudējumus nodrošinājuma realizācijas laikā.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

122. Ciktāl nesamaksātās kavētās komisijas maksas ir kapitalizētas iestādes peļņas vai zaudējumu aprēķinā, par to vērtību palielina riska darījuma vērtību un zaudējumu lielumu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

2.2.2.1. Riska darījumi ar komercsabiedrībām, iestādēm, centrālajām valdībām un centrālajām bankām

123. SNZ aplēses balstās uz vismaz piecu gadu datiem, palielinot šo periodu katru gadu pēc ieviešanas, līdz tas sasniedz septiņus gadus vismaz vienam datu avotam.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

124. Ja pieejamais novērojuma periods jebkuram avotam ietver garāku periodu un šie dati attiecas uz apskatāmo jautājumu, izmanto ilgāko periodu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

2.2.2.2. Mazo riska darījumu portfelis

125. Neatkarīgi no šā pielikuma 112. punkta prasībām SNZ aplēses var veikt, pamatojoties uz realizētajiem zaudējumiem un pienācīgām SNV aplēsēm.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

126. Neatkarīgi no šā pielikuma 88. punkta prasībām iestāde var atspoguļot apmēru, ko klients turpmāk izmantos pašreiz iespējamo saistību ietvaros, vai nu savā noteiktajā korekcijas pakāpē, vai arī savās SNZ aplēsēs.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

127. Nopirktajiem mazo riska darījumu portfeļa debitoru parādiem, lai aplēstu SNZ, iestāde var izmantot ārējos un iekšējos atsauces datus.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

128. SNZ aplēses balstās uz vismaz piecu gadu datiem.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

129. Neatkarīgi no šā pielikuma 112. punkta prasībām iestāde nepiešķir vienlīdzīgu nozīmi senākiem datiem, ja tā ir pārliecināta, ka ar jaunākajiem datiem iespējams labāk prognozēt zaudējumu līmeni.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

130. Iestāde, ieviešot IRB pieeju kredītriska kapitāla prasības noteikšanai, drīkst samazināt atbilstošo datu novērojuma periodu līdz diviem gadiem.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

131. Minēto perioda ilgumu palielina par vienu gadu, kamēr tas sasniedz piecus gadus.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

 

2.2.3. Īpašās prasības attiecībā uz pašu veiktajām korekcijas pakāpju aplēsēm

132. Iestāde aplēš darījumu kategorijas vai portfeļa korekcijas pakāpes, balstoties uz darījumu kategorijas vai portfeļa vidējām faktiskajām korekcijas pakāpēm, izmantojot visas saistību neizpildes, kas novērotas datu avotos (default weighted average – saistību neizpildes vidējais svērtais lielums).

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

133. Iestāde izmanto korekcijas pakāpju aplēses, kurās ņemta vērā iespējamā ekonomikas lejupslīde, ja tās ir konservatīvākas nekā ilgtermiņa vidējais rādītājs.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

134. Ciktāl ir paredzams, ka reitingu sistēma visu laiku sniegs pastāvīgas realizētās korekcijas pakāpes katrai darījumu kategorijai vai portfelim, iestāde veic korekcijas savās riska parametru aplēsēs katrai darījumu kategorijai vai portfelim, lai ierobežotu ekonomikas lejupslīdes ietekmi uz nepieciešamā pašu kapitāla apmēru.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

135. Iestādes korekcijas pakāpju aplēsēs atspoguļo iespēju parādniekam izņemt papildu summu līdz brīdim, kad iedarbojas saistību neizpildes notikuma mehānisms, un pēc tam.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

136. Korekcijas pakāpju aplēsēm veido lielāku drošības rezervi, ja var pamatoti prognozēt, ka starp saistību neizpildes biežumu un korekcijas pakāpes lielumu būs izteikti pozitīva korelācija.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

137. Sākot korekcijas pakāpju aplēses, iestāde ievēro savas īpašās politikas un stratēģijas, kas pieņemtas attiecībā uz kontu pārraudzību un maksājumu veikšanu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

138. Iestāde ņem vērā savu spēju un gatavību novērst turpmāku kreditēšanu apstākļos, kas ir tuvi saistību neizpildei, kā, piemēram, līguma nosacījumu pārkāpšanas vai citu tehnisku saistību neizpildes notikumu gadījumā.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

139. Iestādei ir adekvātas sistēmas un procedūras, lai pārraudzītu iespējamos kreditēšanas apmērus, izmantotās un neatmaksātās summas no piešķirtajām kredītlīnijām un katra parādnieka un katras parādnieku un/vai darījumu kategorijas neatmaksātās summas.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

140. Iestāde ir spējīga pārraudzīt neatmaksāto atlikumu apmēru katru dienu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

141. Ja iestāde riska darījumu riska svērtās vērtības aprēķinam un iekšējām vajadzībām izmanto atšķirīgas korekcijas pakāpju aplēses, to nosaka dokumentāri.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

2.2.3.1. Riska darījumi ar komercsabiedrībām, iestādēm, centrālajām valdībām un centrālajām bankām

142. Korekcijas pakāpju aplēses balstās uz vismaz piecu gadu datiem, palielinot šo periodu katru gadu pēc IRB pieejas ieviešanas par vienu gadu, līdz tas sasniegs septiņus gadus vismaz vienam datu avotam.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

143. Ja pieejamais novērojuma periods jebkuram avotam ietver ilgāku periodu un šie dati attiecas uz apskatāmo jautājumu, izmanto ilgāko periodu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

2.2.3.2. Mazo riska darījumu portfelis

144. Neatkarīgi no šā pielikuma 135. punkta prasībām iestāde var atspoguļot apmēru, ko turpmāk klients izmantos pašlaik iespējamo saistību ietvaros, vai nu savās korekcijas pakāpju, vai arī SNZ aplēsēs.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

145. Korekcijas pakāpju aplēses balstās uz vismaz piecu gadu datiem.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

146. Neatkarīgi no šā pielikuma 132. punkta prasībām iestāde nepiešķir vienlīdzīgu nozīmi senākiem datiem, ja tā ir pārliecināta, ka ar jaunākajiem datiem iespējams labāk prognozēt kredītu izmantošanu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

147. Iestāde, ieviešot IRB pieeju kredītriska kapitāla prasības noteikšanai, drīkst samazināt atbilstošo datu novērojuma periodu līdz diviem gadiem.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

148. Šā pielikuma 147. punktā minēto perioda ilgumu palielina par vienu gadu, kamēr tas sasniedz piecus gadus.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

2.2.4. Minimālās prasības galvojuma un kredīta atvasināto instrumentu ietekmes novērtējumam

2.2.4.1. Riska darījumi ar komercsabiedrībām, iestādēm, centrālajām valdībām un centrālajām bankām, ja iestāde izmanto savas SNZ aplēses, un mazo riska darījumu portfeļa riska darījumi

149. Prasības, kas noteiktas šā pielikuma 151.–161. punktā, nepiemēro iestādes, centrālās valdības un centrālās bankas izsniegtajiem galvojumiem, ja iestāde ir saņēmusi atļauju piemērot standartizēto pieeju kredītriska kapitāla prasības aprēķinam riska darījumiem ar šādiem darījumu partneriem. Šādā gadījumā piemēro prasības, kas izvirzītas MKPA noteikumu II sadaļas 2. nodaļas 4. daļā.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

150. Šā pielikuma 151.–161. punkta prasības mazo riska darījumu portfeļa riska darījumu galvojumiem attiecas arī uz riska darījumu sadalīšanu kategorijās vai portfeļos un uz SNV aplēsēm.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

2.2.4.2. Piemēroti galvotāji un galvojumi

151. Iestādei ir skaidri noteikti kritēriji tiem galvotājiem, ko tā ņem vērā riska darījumu vērtības aprēķināšanai.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

152. Atzītiem galvotājiem piemēro tos pašus noteikumus, kas 19.39. punktā izklāstīti attiecībā uz parādniekiem.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

153. Galvojumu noformē rakstveidā, un tas ir neatsaucams no galvotāja puses. Galvojums ir spēkā līdz saistību pilnīgai apmierināšanai (galvojuma apmēra un satura ziņā), un to var likumīgi vērst pret galvotāju tajā jurisdikcijā, kurā galvotājam atrodas aktīvi, pret kuriem var vērst piedziņu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

154. Galvojumu, kas paredz nosacījumus, kuros galvotājam var nebūt izpildes pienākuma (nosacīti galvojumi), gadījumā iestāde paredz, ka reitingu piešķiršanas kritērijos adekvāti ņemta vērā jebkāda riska mazināšanas efekta iespējamā pavājināšanās.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

2.2.4.3. Korekcijas kritēriji

155. Iestādei ir skaidri noteikti kritēriji, lai, aprēķinot riska darījumu riska svērto vērtību, galvojumu ietekmi sadalītu atbilstoši kategorijām, portfeļiem vai SNZ aplēsēm.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

156. Mazo riska darījumu portfeļa un piemērotu nopirkto debitoru parādu gadījumā iestādei ir skaidri noteikti kritēriji, lai pielāgotu procesu, kurā riska darījumus sadala kategorijās vai portfeļos, galvojumu ietekmei. Šie kritēriji atbilst šā pielikuma 19.–39. punktā noteiktajām minimālajām prasībām.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

157. Kritēriji ir ticami un saprātīgi. Tajos ņemta vērā galvotāja spēja un gatavība pildīt savas galvojumā noteiktās saistības, iespējamais grafiks, pēc kāda galvotājs veiks apmaksu, korelācijas pakāpe starp galvotāja spēju veikt galvojumā noteiktās saistības un parādnieka spēju atmaksāt aizdevumu un to, kādā mērā parādniekam saglabājas atlikušais risks.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

2.2.4.4. Kredīta atvasinātie instrumenti

158. MKPA noteikumu 6. pielikuma 4. daļā noteiktās minimālās prasības galvojumiem attiecas arī uz kredīta atvasinātajiem instrumentiem.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

159. Attiecībā uz nesakritību starp bāzes parādu un kredīta atvasinātā instrumenta atsauces parādu vai parādu, ko izmanto, lai noteiktu, vai ir noticis kredīta notikums, ir spēkā MKPA noteikumu 3 pielikuma 2. daļas 38. punktā noteiktās prasības.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

160. Mazā riska darījumu portfeļa un piemērotu nopirkto debitoru parādu gadījumā šā pielikuma 158. un 159. punkts attiecas uz riska darījumu iedalīšanu kategorijās vai portfeļos.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

161. Kritēriji paredz kredīta atvasinātā instrumenta maksājumu struktūru un piesardzīgu izvērtējumu ietekmei, kāda tam ir uz parādu atgūšanas līmeni un grafiku. Iestāde ņem vērā arī to, kādā mērā saglabājas citu veidu atlikušie riski.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

2.2.5. Minimālās prasības nopirktajiem debitoru parādiem

2.2.5.1. Juridiskā pamatotība

162. Darījuma struktūra visos paredzētajos apstākļos nodrošina iestādes faktiskās īpašumtiesības un kontroli pār visiem debitoru parādu maksājumiem.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

163. Ja parādnieks veic maksājumus tieši preču vai pakalpojumu pārdevējam vai parādus apkalpojošajai komercsabiedrībai, iestāde regulāri pārliecinās, vai maksājumi tiek veikti pilnībā un līgumā noteiktajos termiņos.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

164. Parādus apkalpojošā komercsabiedrība ir tāda komercsabiedrība, kas ikdienā pārvalda nopirkto debitoru parādu portfeli vai citus riska darījumus.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

165. Iestādei ir procedūras, lai pārliecinātos, ka īpašumtiesības uz debitoru parādiem un saņemamajiem maksājumiem ir aizsargātas pret kavējumiem saistībā ar bankrotu vai tiesisku apstrīdēšanu, kas varētu būtiski aizkavēt aizdevēja iespējas realizēt vai nodot trešajai personai debitoru parādus vai saglabāt kontroli pār maksājumu saņemšanu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

2.2.5.2. Uzraudzības sistēmu efektivitāte

166. Iestāde pārrauga gan nopirkto debitoru parādu kvalitāti, gan pārdevēja un parādus apkalpojošās komercsabiedrības finansiālo stāvokli.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

167. Iestāde izvērtē korelāciju starp nopirkto debitoru parādu kvalitāti un gan pārdevēja, gan parādus apkalpojošās komercsabiedrības finansiālo stāvokli, un tai ir iekšējās politikas un procedūras, kas nodrošina pietiekamu aizsardzību pret jebkādām neparedzētām situācijām, ieskaitot iekšējā reitinga noteikšanu katram pārdevējam un katrai parādus apkalpojošajai komercsabiedrībai.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

168. Iestādei ir skaidras un efektīvas politikas un procedūras, lai noteiktu pārdevēja un parādus apkalpojošās komercsabiedrības piemērotību.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

169. Iestāde vai tās pārstāvis regulāri pārbauda pārdevējus un parādu apkalpojošās komercsabiedrības, lai pārliecinātos par pārdevēja vai parādus apkalpojošās komercsabiedrības pārskatu precizitāti, atklātu krāpšanas gadījumus vai darbības nepilnības un pārliecinātos par pārdevēja kreditēšanas politiku kvalitāti un parādus apkalpojošās komercsabiedrības parādu iekasēšanas politiku un procedūru kvalitāti. Šajās pārbaudēs atklātos faktus dokumentē.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

170. Iestāde izvērtē īpašības, kas piemīt nopirkto debitoru parādu portfeļiem, ieskaitot pārsniegtos avansus, vēsturiskos datus par pārdevēja kavētajiem parādiem, zaudētajiem parādiem un nedrošo parādu uzkrājumiem, maksājumu termiņiem un nosacījumiem un iespējamajiem korespondējošajiem kontiem.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

171. Iestādei ir efektīvas politikas un procedūras, lai apkopotā veidā uzraudzītu atsevišķu debitoru koncentrēšanu vai nu nopirkto debitoru parādu portfeļu ietvaros, vai starp tiem.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

172. Iestāde pārliecinās, ka tā no parādus apkalpojošās komercsabiedrības saņem savlaicīgus un pietiekami detalizētus pārskatus par debitoru parādu kavējumu ilgumu un atgūstamās vērtības samazinājuma apmēru, lai nodrošinātu atbilstību iestādes noteiktajiem kritērijiem un avansu izsniegšanas politikai, kas reglamentē darījumus ar nopirktajiem debitoru parādiem.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

173. Iestāde nodrošina efektīvus līdzekļus, ar ko pārraudzīt un ievērot parādu pārdevēja pārdošanas nosacījumus un atgūstamās vērtības samazinājumu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

2.2.5.3. Darbības sistēmu efektivitāte

174. Iestādei ir izstrādātas sistēmas un procedūras, lai jau sākuma posmā atklātu pārdevēja finanšu stāvokļa un nopirkto debitoru parādu kvalitātes pasliktināšanos un aktīvi reaģētu uz problēmām, kas radušās.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

175. Iestāde izstrādā skaidras un efektīvas politikas, procedūras un informācijas sistēmas, lai uzraudzītu līguma nosacījumu pārkāpumus, un skaidras un efektīvas politikas, lai ierosinātu sākt tiesvedību un rīkotos ar problemātiskajiem nopirktajiem debitoru parādiem.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

2.2.5.4. Sistēmu, ar kurām kontrolē nodrošinājumu, kredīta pieejamību un naudas līdzekļus, efektivitāte

176. Iestādei ir izstrādātas skaidras un efektīvas politikas un procedūras, kas nosaka nopirkto debitoru parādu, kredītu un naudas līdzekļu kontroli.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

177. Rakstveida iekšējās politikas nosaka visus nopirkto debitoru parādu programmas būtiskos elementus, ieskaitot avansa līmeni, piemērotu nodrošinājumu, vajadzīgo dokumentāciju, koncentrācijas limitus un veidu, kā jārīkojas ar ienākošajiem naudas līdzekļiem.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

178. Šā pielikuma 177. punktā minētajos elementos ir pienācīgi ņemti vērā visi attiecīgie būtiskie faktori, ieskaitot pārdevēja un parādus apkalpojošās komercsabiedrības finanšu stāvokli, riska koncentrāciju, nopirkto debitoru parādu kvalitātes tendences, pārdevēja klientūru, un iekšējās sistēmas nodrošina, lai maksājumi avansā notiktu tikai pret noteikto nodrošinājumu un dokumentāciju.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

2.2.5.5. Atbilstība iestādes iekšējām politikām un procedūrām

179. Iestāde nodrošina efektīvu iekšējo kontroles procesu, lai izvērtētu atbilstību visām iekšējām politikām un procedūrām. Procesā ietilpst iestādes nopirkto debitoru parādu programmas visu kritisko fāžu regulāras pārbaudes, pārliecināšanās par pienākumu sadalīšanu, pirmkārt, starp pārdevēja un parādus apkalpojošās komercsabiedrības novērtēšanā un parādnieka novērtēšanā iesaistīto personālu un, otrkārt, starp pārdevēja un parādus apkalpojošās komercsabiedrības novērtēšanā un pārdevēja un parādus apkalpojošās komercsabiedrības klātienes pārbaudēs iesaistīto personālu, kā arī grāmatvedības daļas darbības izvērtēšana, īpašu uzmanību pievēršot personāla kvalifikācijai, pieredzei, darbinieku skaitam un automatizētajām sistēmām.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

3. Iekšējo aplēšu apstiprinājums

180. Iestādei ir stabilas sistēmas, lai apstiprinātu reitingu sistēmu, procesu un visu attiecīgo riska parametru aplēšu precizitāti un konsekvenci.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

181. Iestādes iekšējais apstiprinājuma process tai ļauj konsekventi un saprātīgi izvērtēt iekšējo reitingu un riska parametru aplēšu sistēmu darbību.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

182. Iestāde regulāri salīdzina faktisko saistību nepildīšanas līmeni ar katrai kategorijai aplēstajām SNV, un, ja faktiskais saistību neizpildes līmenis neiekļaujas šai kategorijai paredzētajā intervālā, iestāde īpaši analizē novirzes iemeslus.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

183. Iestāde, kas izmanto savus aplēstos SNZ un/vai korekcijas pakāpes, veic šā pielikuma 182. punktā minētajai analoģisku analīzi arī SNZ un/vai korekcijas pakāpes aplēsēm.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

184. Šā pielikuma 182. un 183. punktā minētajos salīdzinājumos izmanto vēsturiskos datus, kas aptver pēc iespējas ilgāku laika posmu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

185. Iestāde dokumentē metodes un datus, kas izmantoti šā pielikuma 182. un 183. punktā minētajai salīdzināšanai. Šo analīzi un dokumentāciju pārskata un koriģē vismaz reizi gadā.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

186. Iestāde izmanto arī kvantitatīvus novērtējuma un apstiprinājuma paņēmienus un salīdzinājumu ar attiecīgajiem ārējo datu avotiem. Analīze balstās uz datiem, kas attiecas uz konkrēto portfeli, un tie tiek regulāri pārskatīti un koriģēti un aptver attiecīgo novērošanas laika posmu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

187. Iestādes iekšējie novērtējumi attiecībā uz tās reitingu sistēmu darbību balstās uz pēc iespējas ilgāku laika posmu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

188. Metodes un datus kvantitatīvajai apstiprināšanai izmanto konsekventi visu laiku. Aplēšu un apstiprinājuma metožu un datu izmaiņas (gan attiecībā uz datu avotiem, gan aptverto laika posmu) dokumentē.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

189. Iestādei ir stabili iekšējie standarti tādām situācijām, kad realizētās SNV, SNZ, korekcijas pakāpju un kopējo zaudējumu, ja izmanto paredzamo zaudējumu aplēses, novirzes no sagaidāmā rādītāja kļūst pietiekami nozīmīgas, lai apšaubītu aplēšu derīgumu. Šajos standartos ir ņemti vērā biznesa cikli un līdzīgs sistemātiskais mainīgums saistību neizpildes pieredzē.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

190. Ja realizētās vērtības joprojām ir lielākas nekā sagaidāmās vērtības, iestāde pārskata aplēses, tās paaugstinot, lai tās atspoguļotu saistību neizpildes un zaudējumu pieredzi.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

4. Kapitāla vērtspapīru riska svērtās vērtības aprēķins uz iekšējiem modeļiem balstītās pieejas ietvaros

4.1. Kapitāla prasība un riska kvantitatīvā noteikšana

191. Aprēķinot kapitāla prasību, iestāde ņem vērā, ka iespējamo zaudējumu aplēses ir noturīgas pret negatīvām tirgus tendencēm, kas attiecas uz iestādes specifisko portfeļu ilgtermiņa riska profilu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

192. Dati, ko izmanto, lai iegūtu ieņēmumu sadalījumu, atspoguļo ilgāko izlases periodu, par ko ir pieejami dati, un tie saprātīgi atspoguļo iestādes specifisko kapitāla vērtspapīru riska profilu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

193. Izmantotie dati ir pietiekami, lai nodrošinātu konservatīvas, statistiski ticamas un stabilas zaudējumu aplēses, kas nebalstās tikai uz subjektīviem spriedumiem.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

194. Iestādes piemērotais šoka aprēķins nodrošina iespējamo zaudējumu piesardzīgas aplēses attiecīgajā ilgtermiņa tirgū vai biznesa ciklā.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

195. Iestāde kombinē pieejamo datu empīrisku analīzi ar korekcijām, kas balstās uz dažādiem faktoriem, lai panāktu tādus modeļa rezultātus, kas ir pietiekami reāli un konservatīvi.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

196. Veidojot RPV modeļus, ar ko nosaka iespējamos ceturkšņa zaudējumus, iestāde var izmantot ceturkšņa datus vai ekstrapolēt īsāka laika posma datus ceturkšņa ekvivalentā, izmantojot analītiskā ziņā piemērotu metodi, ko pamato empīriska pieredze, ar labi pārdomāta un izstrādāta procesa un analīzes palīdzību. Šādu pieeju piemēro visu laiku konservatīvi un konsekventi.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

197. Ja ir pieejami vienīgi ierobežoti attiecīgie dati, iestāde piemēro atbilstošu drošības rezervi.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

198. Izmantotie modeļi spēj adekvāti aptvert visus nozīmīgos riskus, ko satur ieņēmumi no kapitāla vērtspapīriem, ieskaitot iestādes kapitāla vērtspapīru portfeļa vispārējo un specifisko risku.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

199. Iekšējie modeļi adekvāti izskaidro cenu izmaiņas laika gaitā, aptver gan iespējamo koncentrācijas lielumu, gan tās sastāva izmaiņas un ir stabili attiecībā pret negatīvām tirgus tendencēm.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

200. Riska parametri, kas ir ietverti datos, ko izmanto aplēsēm, ir saskaņoti vai vismaz salīdzināmi ar datiem par iestādes kapitāla vērtspapīriem.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

201. Iekšējais modelis ir atbilstošs iestādes kapitāla vērtspapīru portfeļa riska profilam un sarežģītībai.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

202. Ja iestādei ir būtiski portfeļi, kuru vērtības izmaiņas ir izteikti nelineāras, tad iekšējos modeļus izveido tā, lai pienācīgi ietvertu ar šādiem vērtspapīriem saistītos riskus.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

203. Atsevišķo pozīciju saskaņošana ar starpnieku pozīcijām, tirgus indeksiem un riska faktoriem ir ticama, saprātīga un konceptuāli nevainojama.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

204. Iestāde ar empīriskas analīzes palīdzību pārliecinās par riska faktoru piemērotību, ieskaitot to spēju aptvert gan vispārējo, gan specifisko risku.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

205. Ieņēmumu no kapitāla vērtspapīriem svārstīguma aplēses ietver atbilstošus un pieejamus datus, informāciju un metodes. Izmanto neatkarīgi pārskatītus iekšējos datus vai ārējo avotu datus (ieskaitot ar citām iestādēm kopīgos datus).

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

206. Pastāv stingra un visaptveroša stresa pārbaudes programma.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

4.2. Riska pārvaldīšanas process un kontrole

207. Kapitāla prasības aprēķinam paredzētu iekšējo modeļu izstrādāšanai un izmantošanai iestāde izstrādā un ievieš politikas, procedūras un kontroli, lai nodrošinātu modeļa un modelēšanas procesa integritāti.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

208. Šā pielikuma 207. punktā minētajās politikās, procedūrās un kontrolē ietilpst iekšējā modeļa pilnīga integrācija visās iestādes pārvaldīšanas informācijas sistēmās un iestādes portfelī iekļauto kapitāla vērtspapīru portfeļa pārvaldīšanā. Iekšējie modeļi ir pilnībā integrēti iestādes riska pārvaldīšanas infrastruktūrā, ja tos konkrēti lieto šādiem mērķiem: kapitāla vērtspapīru portfeļa darbības rezultāta noteikšanai un izvērtēšanai (ieskaitot to pārvērtēšanu, pamatojoties uz to riska lielumu), ekonomiskā kapitāla iedalīšanai kapitāla vērtspapīriem un kopējās kapitāla pietiekamības un ieguldījumu pārvaldīšanas procesa novērtēšanai.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

209. Šā pielikuma 207. punktā minētajās politikās, procedūrās un kontrolē ietilpst arī pārvaldīšanas sistēmu, procedūru un kontroles funkciju izveidošana, lai nodrošinātu visu iekšējā modelēšanas procesa elementu periodisku un neatkarīgu pārskatīšanu, ieskaitot modeļu pārskatīšanas rezultātu apstiprināšanu, modeļu ievaddatu pārbaudīšanu un modeļu rezultātu pārskatīšanu, piemēram, riska aprēķinu tiešu pārbaudi.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

210. Pārskatos novērtē modeļu ievaddatu un rezultātu precizitāti, pilnīgumu un piemērotību, un tie ir vērsti gan uz tādu iespējamo kļūdu atklāšanu un ierobežošanu, kas saistītas ar noteiktām nepilnībām, gan uz vēl nezināmu modeļa nepilnību identificēšanu. Šādu pārskatīšanu var veikt iekšēja neatkarīga struktūrvienība vai neatkarīga ārēja trešā puse.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

211. Iestādei ir adekvātas sistēmas un procedūras, lai uzraudzītu ieguldījumu limitus un kapitāla vērtspapīru riska darījumu apmēru.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

212. Struktūrvienības, kas atbild par modeļa izstrādāšanu un piemērošanu, nav funkcionāli atkarīgas no struktūrvienībām, kas atbild par atsevišķo ieguldījumu pārvaldīšanu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

213. Atbildīgajiem par jebkuru modelēšanas procesu ir atbilstoša kvalifikācija. Vadība norīko modelēšanas vajadzībām pietiekami prasmīgu un kompetentu personālu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

4.3. Apstiprināšana un dokumentēšana

214. Iestādē tiek izveidota stabila sistēma, lai apstiprinātu savu iekšējo modeli un modelēšanas procesu precizitāti un konsekvenci. Visi iekšējo modeļu un modelēšanas procesa būtiskie elementi un apstiprināšanas process tiek dokumentēts.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

215. Iestāde izmanto iekšējās apstiprināšanas procesus, lai konsekventi un saprātīgi izvērtētu savu iekšējo modeļu un procesu darbību.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

216. Metodes un datus kvantitatīvajai apstiprināšanai izmanto visu laiku konsekventi. Aplēšu un apstiprināšanas metožu un datu izmaiņas (gan attiecībā uz datu avotiem, gan aptvertajiem laika posmiem) dokumentē.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

217. Iestāde regulāri salīdzina faktisko kapitāla vērtspapīru peļņu (kas aprēķināta, izmantojot realizētos un nerealizētos ieņēmumus un zaudējumus) ar modelētajām prognozēm. Šādos salīdzinājumos izmanto vēsturiskos datus, kas aptver pēc iespējas ilgāku laika posmu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

218. Iestāde dokumentē metodes un datus, kas izmantoti šā pielikuma 217. punktā minētajam salīdzinājumam.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

219. Analīzi un dokumentāciju pārskata un koriģē vismaz reizi gadā.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

220. Iestāde izmanto arī citus kvantitatīvās apstiprināšanas paņēmienus un salīdzināšanu ar attiecīgajiem ārējo datu avotiem.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

221. Analīze balstās uz datiem, kas attiecas uz konkrēto portfeli un kuri tiek regulāri pārskatīti un koriģēti. Šādi dati aptver attiecīgo novērošanas laika posmu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

222. Iestādes iekšējie novērtējumi attiecībā uz tās modeļu darbības rezultātiem balstās uz pēc iespējas ilgāku laika posmu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

223. Iestādei ir stabili iekšējie standarti rīcībai tādās situācijās, kad faktiskās kapitāla vērtspapīru peļņas salīdzinājums ar modelētajām prognozēm liek apšaubīt aplēšu vai pašu modeļu derīgumu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

224. Šā pielikuma 223. punktā minētajos standartos ir ņemti vērā biznesa cikli un līdzīgs sistemātiskais mainīgums kapitāla vērtspapīru peļņā.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

225. Visas iekšējo modeļu korekcijas, kas veiktas modeļu pārskatīšanas rezultātā, nosaka dokumentāri, un tās tiek veiktas saskaņā ar iestādes modeļu pārskatīšanas standartiem.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

226. Iekšējie modeļi un modelēšanas process tiek dokumentēts, ieskaitot modelēšanā iesaistīto personu atbildību, modeļu apstiprināšanu un modeļu pārskatīšanas procesu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

5. Korporatīvā pārvaldība un uzraudzība

5.1. Korporatīvā pārvaldība

227. Visus reitingu piešķiršanas un aplēšu procesa nozīmīgos aspektus apstiprina iestādes padome vai tās iecelta revidentu komiteja un valde.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

228. Apstiprinājumā iesaistītajām personām ir vispārēja izpratne par iestādes reitingu sistēmām, un viņas detalizēti izprot ar tiem saistītos vadības ziņojumus.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

229. Iestādes valde ziņo iestādes padomei vai ieceltajai revidentu komitejai par būtiskām izmaiņām vai atkāpēm no noteiktajām politikām, kas būtiski ietekmēs iestādes reitingu sistēmu darbību.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

230. Iestādes valdei ir izpratne par reitingu sistēmu uzbūvi un darbību.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

231. Iestādes valde pastāvīgi pārliecinās par reitingu sistēmu pienācīgu darbību.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

232. Struktūrvienība, kas realizē kredītriska kontroles funkciju, regulāri informē iestādes valdi par reitingu procesa darbības kvalitāti, jomām, kurās nepieciešami uzlabojumi, un agrāk atklāto trūkumu novēršanas gaitu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

233. Uz iekšējiem reitingiem balstīta iestādes kredītriska profila analīze ir būtiska daļa vadības ziņojumos padomei vai komitejai un valdei. Vadības ziņojumi ietver vismaz reitingu kategorijām noteikto riska profilu, riska darījumu migrāciju starp kategorijām, attiecīgo parametru aplēses katrai kategorijai un faktisko saistību neizpildes līmeni, un pašu noteikto SNZ un korekcijas pakāpju salīdzinājumu ar aplēsēm un stresa testu rezultātiem.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

234. Vadības ziņojumu biežums ir atkarīgs no informācijas nozīmīguma un veida un saņēmēja hierarhijas pakāpes.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

5.2. Kredītriska kontrole

235. Struktūrvienība, kas realizē kredītriska kontroles funkciju, nav atkarīga no personāla un vadītājiem, kas atbild par riska darījumu sākšanu vai atjaunošanu, un ir tieši pakļauta iestādes valdei.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

236. Struktūrvienība, kas realizē kredītriska kontroles funkciju, ir atbildīga par reitingu sistēmu izveidošanu vai izvēli, to īstenošanu, uzraudzību un darbību.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

237. Šā pielikuma 236. punktā minētā struktūrvienība regulāri sagatavo un analizē pārskatus par reitingu sistēmu rezultātiem.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

238. Struktūrvienību, kas realizē kredītriska kontroles funkcijas, atbildības joma ietver:

• reitingu kategoriju un portfeļu testēšanu un uzraudzīšanu;

• iestādes reitingu sistēmu kopsavilkuma vadības ziņojuma sagatavošanu un analīzi;

• tādu procedūru ieviešanu, ar ko pārbauda, vai kategorijas un portfeļa definīcijas tiek konsekventi piemērotas struktūrvienībās un ģeogrāfiskajos reģionos;

• jebkādu reitingu piešķiršanas procesa pārskatīšanu un grozīšanu, ieskaitot izmaiņu iemeslu pārskatīšanu;

• reitingu kritēriju pārskatīšanu, lai izvērtētu, vai tie joprojām ļauj prognozēt risku. Izmaiņas reitingu piešķiršanas procesā, kritērijos vai individuālā reitinga parametros dokumentē un šo dokumentāciju saglabā;

• aktīvu piedalīšanos reitingu piešķiršanas procesā izmantoto modeļu izveidē vai izvēlē, to ieviešanā un apstiprināšanā;

• reitingu procesā izmantoto modeļu uzraudzību un pārraudzību;

• reitingu procesā izmantoto modeļu pastāvīgu pārskatīšanu un grozījumu veikšanu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

239. Neatkarīgi no šā pielikuma 238. punkta noteikumiem iestāde, kas izmanto ar citām iestādēm kopīgus datus saskaņā ar šā pielikuma 83. un 84. punktu, var izmantot ārpakalpojumus šādiem uzdevumiem:

• informācijas sagatavošanai attiecībā uz kategoriju un portfeļu testēšanu un uzraudzību;

• iestādes reitingu sistēmu vadības ziņojuma sagatavošanai;

• informācijas, kas attiecas uz reitingu kritēriju pārskatīšanu, lai izvērtētu, vai tie joprojām ļauj prognozēt risku, sagatavošanai;

• reitingu procesa, kritēriju vai individuālā reitinga parametru izmaiņu dokumentēšanai;

• informācijas, kas attiecas uz reitingu procesā izmantoto modeļu pastāvīgu pārskatīšanu un to grozījumiem, sagatavošanai.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

240. Iestāde, kas izmanto šā pielikuma 239. punkta iespējas, nodrošina, ka Komisijai ir piekļuve visai attiecīgajai informācijai, kas nepieciešama, lai pārbaudītu atbilstību minimālajām prasībām, un ka Komisija var veikt pārbaudes klātienē pie trešās personas tādā pašā mērā kā iestādē.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

5.3. Iekšējais audits

241. Iekšējais audits vai cita līdzvērtīga neatkarīga audita struktūrvienība vismaz reizi gadā pārskata iestādes reitingu sistēmas un to darbību, ieskaitot kreditēšanas funkciju realizāciju un SNV, SNZ, paredzamo zaudējumu un korekcijas pakāpju aplēses.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

242. Pārskatā ietver visu spēkā esošo minimālo prasību ievērošanas analīzi.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

4. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
02.05.2007. noteikumiem Nr. 64

_______________________________________
(iestādes nosaukums)

___________________________________
(pašnovērtējuma veikšanas datums)

 

AMP izmantošanai operacionālā riska kapitāla prasības noteikšanā noteikto prasību atbilstības pašnovērtējums

1. Kvalitatīvie kritēriji

1. Iestādē ir izveidota neatkarīga operacionālā riska kontroles funkcija.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

2. Iestādes darbībai piemītošā operacionālā riska mērīšanas iekšējais modelis ir integrēts iestādes ikdienas operacionālā riska pārvaldīšanas procesos un tā darbības pārbaudes ir regulāras un pietiekamas.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

3. Iestāde nodrošina, ka datu plūsmas un procesi, kas saistīti ar operacionālā riska mērīšanas iekšējo modeli, ir skaidri (saprotami) un izsekojami.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

4. Pārskati par operacionālā riska pārvaldīšanu, kuros iekļauj informāciju par iestādes darbībai piemītošo operacionālo risku un operacionālajiem zaudējumiem, tiek regulāri gatavoti un iesniegti atbildīgajiem darbiniekiem, struktūrvienību vadītājiem, iestādes valdei un padomei.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

5. Iestādei ir izstrādātas procedūras korektīvo pasākumu veikšanai saskaņā ar pārskatos par operacionālā riska pārvaldīšanu iekļauto informāciju.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

6. Iestādei ir dokumentēta tās darbības apjomam, veidiem un sarežģītībai piemērota un efektīva operacionālā riska pārvaldīšanas sistēma.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

7. Iestādei ir izstrādātas un dokumentētas procedūras tās darbības atbilstības dokumentētajām politikām un procedūrām nodrošināšanai.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

8. Iestādei ir izstrādāta un dokumentēta kārtība konstatēto neatbilstību novēršanai.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

 

9. Iekšējā audita dienests vai ārējie revidenti regulāri pārbauda iestādes operacionālā riska pārvaldīšanas procesus un operacionālā riska mērīšanas iekšējā modeļa lietošanu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

2. Kvantitatīvie kritēriji

2.1. Iekšējais modelis

10. Operacionālā riska aprēķinā ietver operacionālā riska notikumus, kuriem ir zema iestāšanās varbūtība un kas var radīt būtiskus zaudējumus, lietojot piesardzības standartu, kas ir pielīdzināms 99.9 procentu ticamības intervālam viena gada periodā.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

11. Lai sasniegtu šā pielikuma 10. punktā minēto piesardzības standartu, iestāde tās operacionālā riska mērīšanas iekšējā modelī izmanto četru elementu – iekšējo datu, ārējo datu, datu par scenāriju analīzi un datu par rādītāju, kas atspoguļo uzņēmējdarbības vidi un iekšējo kontroli, – kombinētu lietošanu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

12. Iestāde izstrādā un dokumentē tai atbilstošu metodi šā pielikuma 11. punktā minēto elementu lietošanai tās iekšējā modelī, nosakot katra atsevišķā elementa īpatsvaru un izvairoties no vairākkārtējas kvalitatīvo vērtējumu vai operacionālā riska mazināšanai lietoto metožu, kas jau atzītas kredītriska un atgūstamās vērtības samazinājuma riska kapitāla prasības vai tirgus risku kapitāla prasību aprēķinos, ietekmes izmantošanas.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

13. Iestāde tās operacionālā riska mērīšanas iekšējā modelī ietver arī nozīmīgus operacionālā riska rašanās cēloņus (izraisītājus), kas ietekmē būtisku operacionālo zaudējumu ar zemu rašanās varbūtību novērtējumu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

14. Iestāde tās operacionālā riska mērīšanas iekšējā modelī var atzīt operacionālo zaudējumu un atsevišķu operacionālā riska aplēšu savstarpējo korelāciju, ja iestādes sistēmas korelāciju aprēķināšanai ir piesardzīgas, tiek īstenotas, ievērojot integritātes principu, un tajās ir ņemta vērā nenoteiktība, kas piemīt šādiem korelācijas aprēķiniem, jo īpaši ārkārtējos apstākļos.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

15. Iestāde apstiprina tās korelācijas pieņēmumus, lietojot piemērotas kvantitatīvās un kvalitatīvās metodes.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

2.2. Iekšējie dati

16. Lietojot attīstīto operacionālā riska mērīšanas pieeju, iestāde aprēķina operacionālā riska kapitāla prasību, balstoties uz vismaz piecu gadu minimālo vēsturisko novērojumu periodu par tās iekšējiem operacionālajiem zaudējumiem.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

17. Iestāde var sākt aprēķināt operacionālā riska kapitāla prasību, lietojot attīstīto operacionālā riska mērīšanas pieeju, ja vēsturisko novērojumu periods par tās iekšējiem operacionālajiem zaudējumiem ir vismaz trīs gadi, pakāpeniski palielinot vēsturisko novērojumu periodu līdz vismaz pieciem gadiem.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

18. Iestādes iekšējie dati par tās operacionālajiem zaudējumiem tiek klasificēti darbības jomās atbilstoši MKPA noteikumu II sadaļas 4. nodaļas 3. daļas 9. tabulai un operacionālā riska notikumu veidos atbilstoši MKPA noteikumu II sadaļas 4. nodaļas 5. daļas 10. tabulai.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

19. Iestādes iekšējie dati par tās operacionālajiem zaudējumiem aptver visus iestādei būtiskos darbības veidus un riska darījumus visās tās attiecīgajās apakšsistēmās, piemēram, struktūrvienībās vai meitas sabiedrībās, un ģeogrāfiskās atrašanās vietās.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

20. Iekšējos datos par operacionālajiem zaudējumiem, ko izmanto iekšējā modelī, var neiekļaut tos darbības veidus vai riska darījumus, kuri atsevišķi un kopā būtiski neietekmē vispārējās operacionālā riska aplēses.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

21. Iestādes iekšējie dati par tās operacionālajiem zaudējumiem ietver informāciju ne tikai par iestādes bruto operacionālo zaudējumu apmēru, bet arī par operacionālā riska notikumu iestāšanās datumiem, jebkādu atgūto bruto operacionālo zaudējumu apmēru, kā arī citu aprakstošu informāciju par operacionālā riska notikumu, kuru dēļ radušies operacionālie zaudējumi, rašanās cēloņiem.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

22. Iestāde, lai nodrošinātu iekšējo datu par tās operacionālajiem zaudējumiem atbilstību šā pielikuma 18.–21. punktā minētajām prasībām, nosaka un dokumentē katrai darbības jomai vai notikumu veidam atbilstošu minimālo bruto operacionālo zaudējumu apmēru jeb slieksni, ar kuru tā sāk apkopot iekšējos datus par tās operacionālajiem zaudējumiem.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

23. Iestāde nosaka un dokumentē kritērijus tās operacionālo zaudējumu klasificēšanai noteiktajās darbības jomās un notikumu veidos, ņemot vērā, ka:

• operacionālos zaudējumus, kuri saistīti ar kredītrisku un kuri sākotnēji iekļauti iestādes iekšējās datu bāzēs, kurās reģistrē ar kredītrisku saistītu informāciju, iekļauj arī iestādes iekšējās datu bāzēs, kurās reģistrē ar operacionālo risku saistītu informāciju. Šādus zaudējumus identificē atsevišķi un neņem vērā, aprēķinot operacionālā riska kapitāla prasību, kamēr vien tos ņem vērā kredītriska kapitāla prasības aprēķināšanā;

• operacionālos zaudējumus, kas saistīti ar tirgus riskiem, ņem vērā, aprēķinot operacionālā riska kapitāla prasību.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

24. Iestāde nosaka un dokumentē specifiskus kritērijus tādu operacionālo zaudējumu klasificēšanai noteiktajās darbības jomās un notikumu veidos, kas rodas kāda notikuma dēļ struktūrvienībā, kura ir iesaistīta citu struktūrvienību darbības nodrošināšanā, piemēram, IT struktūrvienībā, vai darbībā, kas aptver vairāk nekā vienu darbības jomu vai arī rodas no vairākiem saistītiem notikumiem kādā noteiktā laika periodā.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

25. Iestāde nosaka un dokumentē procedūras tās vēsturisko iekšējo datu par operacionālajiem zaudējumiem atbilstības esošajiem apstākļiem novērtēšanai, piemēram, darbības veidiem, tehnoloģiskajiem procesiem, operacionālā riska pārvaldīšanas procedūrām.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

26. Šā pielikuma 25. punktā minētajās procedūrās iekļauj tādu situāciju aprakstus, kurās pieļaujama iestādes vēsturisko iekšējo datu par tās operacionālajiem zaudējumiem novērtējuma neievērošana, mērogošana vai citi pielāgojumi, un precizē, kādā apmērā minētie pielāgojumi ir iespējami un kurš ir tiesīgs pieņemt lēmumus par novērtējuma neievērošanu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

2.3. Ārējie dati

27. Iestāde tās operacionālā riska mērīšanas iekšējā modelī iekļauj tās darbībai atbilstošus ārējos datus (publiskie dati vai kopējā sistēmā apstrādāti citu (līdzīgu) iestāžu dati), īpaši gadījumos, ja pastāv retu, bet būtisku operacionālo zaudējumu rašanās varbūtība.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

28. Iestāde nosaka, dokumentē un regulāri pārskata gadījumus, kuros lieto ārējos datus, un metodes ārējo datu iekļaušanai tās operacionālā riska mērīšanas iekšējā modelī, piemēram, veicot mērogošanu vai kvalitatīvas korekcijas.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

29. Iestāde nodrošina, ka tās noteiktos un dokumentētos ārējo datu lietošanas gadījumus un metodes to iekļaušanai tās operacionālā riska mērīšanas iekšējā modelī regulāri pārbauda trešā persona.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

2.4. Scenāriju analīze

30. Iestāde novērtē tās darbībai būtisku operacionālo zaudējumu rašanās varbūtību, pamatojoties uz ekspertu, piemēram, iestādes riska pārvaldīšanas ekspertu, novērtējumiem par šādu operacionālo zaudējumu rašanās varbūtību un to iespējamo apmēru (scenāriju analīze) un atbilstošiem ārējiem datiem.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

31. Iestāde var izteikt ekspertu novērtējumus kā parametrus pieņemtajam operacionālo zaudējumu statistiskajam sadalījumam.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

32. Iestāde lieto scenāriju analīzi, lai novērtētu tās operacionālā riska mērīšanas iekšējā modelī iestrādāto korelācijas pieņēmumu iespējamo noviržu ietekmi, īpaši, lai novērtētu operacionālos zaudējumus, kas var rasties vairāku operacionālā riska notikumu vienlaicīgas iestāšanās rezultātā.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

33. Iestāde regulāri pārvērtē tās darbībai būtisku operacionālo zaudējumu rašanās varbūtību, izmantojot scenāriju analīzi, kurā ņemti vērā faktiskie operacionālie zaudējumi.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

2.5. Uzņēmējdarbības vides un iekšējās kontroles rādītāji

34. Iestāde tās operacionālā riska novērtēšanas metodoloģijā ietver uzņēmējdarbības vides un iekšējās kontroles galvenos rādītājus, kas var mainīt tās darbībai piemītošo operacionālo risku, piemēram, darbības apjoma pieaugums, darbinieku mainība, jaunu darbības veidu vai produktu ieviešana (turpmāk – rādītāji).

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

35. Iestāde izstrādā un dokumentē rādītāju lietošanas tās operacionālā riska mērīšanas iekšējā modelī kārtību un pamato katra rādītāja izvēli kā nozīmīgu operacionālā riska rašanās cēloni (izraisītāju), balstoties uz pieredzi un ņemot vērā ekspertu atzinumus attiecīgajās darbības jomās.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

36. Iestādei ir pamatojums operacionālā riska aplēšu jutīguma attiecībā pret pārmaiņām rādītājos.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

37. Iestādei ir pamatojums dažādu rādītāju īpatsvaram tās operacionālā riska mērīšanas iekšējā modelī.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

38. Iestādei ir pamatojums tam, kā operacionālā riska mērīšanas iekšējā modelī ietver operacionālā riska pārmaiņas, ko rada operacionālā riska kontroles uzlabošana, un iespējamo operacionālā riska palielināšanos, ko rada darbības apjoma pieaugums vai lielāka operāciju (darījumu) sarežģītība.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

39. Iestāde regulāri izvērtē un apstiprina rādītāju lietošanu operacionālā riska mērīšanas iekšējā modelī un to pielietošanas rezultātā iegūtos datus, veicot salīdzinājumu ar iestādes iekšējiem datiem par tās faktiskajiem operacionālajiem zaudējumiem un atbilstošiem ārējiem datiem.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

40. Iestāde nodrošina, ka 35.–38. punktā minēto kārtību regulāri pārbauda trešā persona.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

5. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
02.05.2007. noteikumiem Nr. 64

_______________________________________
(iestādes nosaukums)

___________________________________
(pašnovērtējuma veikšanas datums)

 

IMM izmantošanai darījumu partnera kredītriska kapitāla prasības aprēķināšanā noteikto prasību atbilstības pašnovērtējums

1. Prasības darījumu partnera kredītriska kontrolei

1. Iestādei ir izveidota risku kontroles struktūrvienība, kas ir atbildīga par darījumu partnera kredītriska pārvaldīšanas sistēmas izveidošanu un ieviešanu, ieskaitot modeļa sākotnējo apstiprināšanu un turpmāko uzraudzību.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

2. Šā pielikuma 1. punktā minētā struktūrvienība kontrolē ievadīto datu integritāti, sagatavo un analizē pārskatus par iestādes riska mērīšanas modeļa rezultātiem, ieskaitot attiecības starp riska darījumu vērtību un iestādes kredīta un tirdzniecības limitiem novērtējumu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

3. Šā pielikuma 1. punktā minētajai struktūrvienībai ir jābūt neatkarīgai no struktūrvienībām, kas ir atbildīgas par kredītu izsniegšanu, finanšu instrumentu darījumu noslēgšanu vai tirdzniecību, tās darbība netiek ietekmēta, tai ir pietiekams skaits darbinieku, kam ir pieredze darbā ar modeļiem, tā atskaitās tieši iestādes valdei vai tās loceklim.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

4. Šā pielikuma 1. punktā minētās struktūrvienības darbība ir cieši saistīta ar iestādes kredītriska ikdienas pārvaldīšanas procesu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

5. Šā pielikuma 1. punktā minētās struktūrvienības darbības rezultāts ir iestādes kredītriska un vispārējā riska profila plānošanas, pārraudzības un kontroles procesa neatņemama sastāvdaļa.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

6. Iestādei ir izstrādāta darījumu partnera kredītriska pārvaldīšanas politika, procesi un sistēmas, kas ir konceptuāli pamatotas un tiek lietotas integrēti.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

7. Darījumu partnera kredītriska pārvaldīšanas sistēmas ietver darījumu partnera kredītriska identifikāciju, mērīšanu, pārvaldīšanu, apstiprināšanu un iekļaušanu iekšējos pārskatos.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

8. Iestādes riska pārvaldīšanas politikā ņem vērā tirgus, likviditātes, juridisko un operacionālo risku, kas var būt saistīts ar darījumu partnera kredītrisku.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

9. Iestāde nesāk darījumus ar darījumu partneri, pirms tā nav novērtējusi tā kredītspēju, un pienācīgi ņem vērā norēķinu kredītrisku un kredītrisku periodā pirms norēķinu veikšanas.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

10. Darījumu partnera kredītrisku pārvalda tik visaptveroši, cik iespējams, darījumu partnera līmenī (apkopojot darījumu partnera kredītriskam pakļautos riska darījumus ar citiem darījumu partnera riska darījumiem, kas tiek pakļauti kredītriskam) un iestādes līmenī.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

11. Iestādes padome un valde aktīvi iesaistās darījumu partnera kredītriska kontroles procesā un uzskata to par būtisku un iestādes darbībai nozīmīgu aspektu, kuram vajadzīgi ievērojami resursi.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

12. Iestādes valde tiek informēta par izmantotā modeļa ierobežojumiem un pieņēmumiem, kā arī par šo ierobežojumu un pieņēmumu ietekmi uz rezultātu ticamību.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

13. Iestādes valde ņem vērā arī tirgus vides nepastāvību un ar iestādes darbību sais­tītus jautājumus un to atspoguļošanu modelī.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

14. Ikdienā sagatavotos pārskatus par iestādes darījumu partnera kredītriska lielumu izskata tāda līmeņa vadītāji, kam ir pietiekams pilnvarojums pieprasīt samazināt gan kredītu daļas darbinieku vai dīleru pozīcijas, gan iestādes kopējo darījumu partneru kredītriska lielumu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

15. Iestādes darījumu partnera kredītriska pārvaldīšanas sistēma tiek lietota saskaņoti ar iekšējiem kredītu un tirdzniecības limitiem.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

16. Kredītu un tirdzniecības limitu ievērošana tiek pastāvīgi kontrolēta, lietojot riska mērīšanas modeli, un šo limitu ievērošanas nodrošināšanu modelī labi izprot kredītu daļas darbinieki un vadītāji, dīleri un valde.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

17. Iestādes darījumu partnera kredītriska mērīšanas process iekļauj ikdienas un dienas laikā izlietoto kredītlīniju novērtējumu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

18. Iestāde izvērtē pašreizējo riska darījuma vērtību, gan ņemot vērā nodrošinājumu (tīrā riska darījumu vērtība), gan neņemot vērā nodrošinājumu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

19. Portfeļa un darījumu partnera līmenī iestāde aprēķina un pārrauga maksimālo riska darījuma vērtību vai potenciālo nākamo riska darījuma vērtību ticamības intervālā, ko izvēlas iestāde.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

20. Iestāde pārrauga lielos riska darījumus vai koncentrētās pozīcijas, tajā skaitā savstarpēji saistītu darījumu partneru grupas riska darījumus, koncentrāciju vienā nozarē, tirgū u.tml.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

21. Iestādei ir izstrādāta pastāvīga un rūpīga stresa testēšanas programma kā papildinājums darījumu partnera kredītriska analīzei, kas balstās uz iestādes ikdienas darījumu partnera kredītriska novērtējuma modeļa rezultātiem.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

22. Stresa pārbaužu rezultātus periodiski izskata iestādes valde, un tos atspoguļo darījumu partnera kredītriska pārvaldīšanas politikā un limitos, kurus noteikusi valde un padome.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

23. Ja stresa pārbaudes atklāj neaizsargātību pret noteiktu apstākļu kopu, nekavējoties veic pasākumus, lai nodrošinātos pret iespējamo risku.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

24. Iestādei ir noteikta kārtība, kādā tiek pārraudzīta darījumu partnera kredītriska pārvaldīšanas sistēmas darbības atbilstība tās iekšējām politikām, kontroles veidiem un procedūrām.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

25. Iestādes darījumu partnera kredītriska pārvaldīšanas sistēmas darbība tiek dokumentēta un sniedz skaidrojumu par empīriskajām metodēm, kas tiek izmantotas darījumu partnera kredītriska lieluma mērīšanai.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

26. Iestāde regulāri veic neatkarīgu savas darījumu partnera kredītriska pārvaldīšanas sistēmas izvērtējumu, izmantojot sava iekšējā audita pārbaudes.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

27. Šā pielikuma 26. punktā minētā izvērtējuma ietvaros vērtē arī iestādes struktūrvienības, kas minēta šā pielikuma 1. punktā, un darījumu partnera kredītriska kontroles funkciju realizējošo darbinieku vai struktūrvienību darbību.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

28. Periodiski, bet ne retāk kā reizi gadā, iestāde veic visa tās darījumu partnera kredītriska pārvaldīšanas procesa pārbaudi, kas ietver darījumu partnera kredītriska pārvaldīšanas sistēmas un procesa dokumentācijas pietiekamības izvērtējumu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

29. Šā pielikuma 28. punktā minētā pārbaude ietver arī darījumu partnera kredītriska kontroles struktūrvienības darbības un organizācijas novērtējumu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

30. Šā pielikuma 28. punktā minētā pārbaude ietver arī darījumu partnera kredītriska lieluma mērīšanas rezultātu izmantošanu ikdienas riska pārvaldīšanā.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

31. Šā pielikuma 28. punktā minētā pārbaude ietver arī uz riska novērtējumu balstīto cenu noteikšanas modeļu un riska novērtēšanas sistēmas, ko izmanto klientu apkalpošanas un uzskaites daļas personāls, apstiprināšanas procesu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

32. Šā pielikuma 28. punktā minētā pārbaude ietver arī visu nozīmīgo izmaiņu darījumu partnera kredītriska mērīšanas procesā apstiprinājumu pārbaudi.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

33. Šā pielikuma 28. punktā minētā pārbaude ietver arī riska aprēķināšanas modelī ietvertā darījumu partnera kredītriska darbības jomu un veidu pārbaudi.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

34. Šā pielikuma 28. punktā minētā pārbaude ietver arī pārvaldīšanas informācijas sistēmas integritātes novērtējumu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

35. Šā pielikuma 28. punktā minētā pārbaude ietver arī darījumu partnera kredītriska datu precizitātes un pilnības pārbaudi.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

36. Šā pielikuma 28. punktā minētā pārbaude ietver arī pārbaudes procesu, ko iestāde izmanto, lai pārliecinātos par darījumu partnera kredītriska iekšējos modeļos izmantoto datu avotu konsekvenci, savlaicīgumu, drošību un ticamību, ieskaitot datu avotu neatkarības pārbaudi.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

37. Šā pielikuma 28. punktā minētā pārbaude ietver arī svārstīguma un korelāciju pieņēmumu precizitātes un atbilstības pārbaudi.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

38. Šā pielikuma 28. punktā minētā pārbaude ietver arī novērtēšanas un riska pārveidošanas aprēķinu precizitātes pārbaudi.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

39. Šā pielikuma 28. punktā minētā pārbaude ietver arī pārbaudes procesā, ko iestāde izmanto modeļa precizitātes novērtēšanas nolūkā, veikto biežo atpakaļejošo pārbaužu rezultātu izvērtēšanu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

2. Lietošanas tests

40. Ar iekšējā modeļa palīdzību izveidoto riska darījumu sadalījums efektīvās sagaidāmās pozitīvās riska darījumu vērtības aprēķināšanai ir cieši saistīts ar iestādes ikdienas darījumu partnera kredītriska pārvaldīšanas procesu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

41. Iekšējā modeļa rezultātiem ir liela nozīme kredītu apstiprināšanā, darījumu partnera kredītriska pārvaldīšanā, iekšējā kapitāla sadalē un iestādes korporatīvās vadības procesā.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

42. Iestāde veic modeļa darbības pierakstus, kas ļauj sekot iekšējā modeļa izmantošanai darījumu partnera kredītriska darījumu sadalījuma veidošanā.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

43. Veicot šā pielikuma 42. punktā minētos pierakstus, iestāde pārliecinās, ka tā izmanto modeli riska darījumu sadalījuma, uz kura pamata nosaka sagaidāmo pozitīvo riska darījumu vērtību, veidošanai, kas atbilst MKPA noteikumu 1. pielikumā noteiktajām minimālajām prasībām izmantot modeli vismaz vienu gadu, pirms to plānots sākt izmantot kapitāla prasības aprēķinā.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

44. Modelis, ko izmanto riska darījumu sadalījuma veidošanai, ir daļa no darījumu partnera kredītriska pārvaldīšanas sistēmas, kas ietver darījumu partnera kredītriska identifikāciju, mērīšanu, pārvaldīšanu, apstiprināšanu un iekšējos pārskatus par darījumu partnera kredītrisku.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

45. Šā pielikuma 44. punktā minētajā sistēmā iekļauj kredītlīniju (apvienojot darījumu partnera kredītriska riska darījumus ar citu šā darījumu partnera riska darījumu kredītrisku) izmantošanas novērtējumu un iekšējā kapitāla sadali.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

46. Iestāde kopā ar sagaidāmo pozitīvo riska darījumu vērtību novērtē un pārvalda pašreizējo riska darījumu vērtību. Ja nepieciešams, iestāde nosaka pašreizējo riska darījumu vērtību, gan ņemot vērā nodrošinājumu, gan neņemot to vērā.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

47. Iestāde izmanto arī citus, šā pielikuma iepriekšējos punktos neminētus, darījumu partnera kredītriska lieluma mērījumus, piemēram, maksimālo riska darījumu vērtību vai potenciālo nākotnes riska darījumu vērtību, pamatojoties uz riska darījumu sadalījumu, ko aprēķina ar to pašu modeli, ko izmanto sagaidāmās pozitīvās riska darījumu vērtības aprēķināšanai.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

48. Iestādei ir sistēmas, ar kurām iespējams aprēķināt sagaidāmo pozitīvo riska darījumu vērtību ik dienu, ja vien tā nav guvusi pamatojumu tam, ka tās darījumu partnera kredītriska lieluma noteikšanai ir pietiekami retāki aprēķini.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

49. Iestāde sagaidāmās pozitīvās riska darījumu vērtības aprēķināšanai izmanto laika periodu, kas adekvāti atspoguļo nākamo naudas plūsmu un līgumu termiņu struktūru, un sagaidāmās pozitīvās riska darījumu vērtības aprēķinus veic, ņemot vērā riska darījumu būtiskumu un struktūru.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

50. Riska darījumu vērtību nosaka, seko tās izmaiņām un kontrolē visu savstarpējā ieskaita kopu riska darījumu pastāvēšanas laikā (ne tikai viena gada laikā).

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

51. Iestāde izstrādā procedūras darījumu partnera kredītriska identifikācijai un kontrolei gadījumos, kad riska darījumu ilgums pārsniedz vienu gadu. Turklāt prognozēto riska darījumu vērtības pieaugumu iekļauj iestādes iekšējā kapitāla modelī.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

3. Stresa testēšana

52. Iestāde nodrošina pienācīgu stresa testēšanas procesu darījumu partnera kredītriska kapitāla prasības novērtēšanai.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

53. Stresa pārbaudes rezultātus salīdzina ar sagaidāmo pozitīvo riska darījumu vērtību, un iestāde tos izmanto kā daļu no iekšējā kapitāla pietiekamības noteikšanas procesa.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

54. Stresa pārbaude ietver tādus ekonomiskos nosacījumus, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt iestādes kredītriska lielumu, kas var radīt iestādei ārkārtas izdevumus, un novērtēšanu attiecībā uz iestādes spēju pārvarēt šādas izmaiņas.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

55. Iestāde veic stresa pārbaudes tās darījumu partnera kredītriska maksimālā lieluma noteikšanai, iekļaujot tajās vienlaicīgi tirgus risku un kredītriska faktoru stresa pārbaudes.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

56. Stresa pārbaudēs iekļauj koncentrācijas risku (vienam darījumu partnerim vai darījumu partneru grupai), korelācijas risku attiecībā uz tirgus risku un kredītrisku (piemēram, pieņemot, ka ievērojamas tirgus pārmaiņas var vai nu palielināt riska darījuma vērtību, vai arī ievērojami pasliktināt kredīta kvalitāti, vai iespējama abu gadījumu vienlaicīga iestāšanās) un risku, ka darījumu partnera pozīciju likvidācija var izraisīt pārmaiņas tirgū. Stresa pārbaudēs atspoguļo arī šādu tirgus izmaiņu ietekmi uz iestādes pašu pozīcijām, ietverot šo ietekmi darījumu partnera kredītriska novērtēšanā.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

4. Korelācijas risks

57. Iestāde pienācīgi novērtē riska darījumus, kuri ievērojami paaugstina vispārējo korelācijas risku.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

58. Iestāde izstrādā procedūras, lai identificētu, uzraudzītu un kontrolētu specifiskā korelācijas riska gadījumus, iesaistoties riska darījumā un visā tā darbības laikā.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

5. Modelēšanas procesa integritāte

59. Modelis atspoguļo darījuma nosacījumus un specifikācijas savlaicīgi, pilnīgi un piesardzīgi. Šie nosacījumi ietver līguma vai instrumenta nosacīto vērtību un citas naudas plūsmas, termiņus, bāzes instrumentus, maržinālos aizdevumus un atbilstošus savstarpējā ieskaita līgumus.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

60. Nosacījumus un specifikācijas uzglabā datu bāzē, kurai veic plānveidīgu un periodisku auditu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

61. Procedūra par savstarpējā ieskaita līgumu atzīšanu nosaka, ka pirms savstarpējā ieskaita līguma ievadīšanas datu bāzē nepieciešams saņemt juridisku atzinumu par tiesisku savstarpējā ieskaita līguma izpildes iespējamību.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

62. Šā pielikuma 61. punktā minētā līguma ievadīšanu datu bāzē, saņemot juridisku apstiprinājumu, nodrošina neatkarīga iestādes struktūrvienība vai darbinieks.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

63. Darījuma noteikumu un specifikāciju datu ievadīšanu iekšējā modelī pārbauda iekšējais audits, un tiek izstrādāta savstarpējās informācijas saskaņošanas procedūra starp iekšējo modeli un darījumu datu bāzi, lai pastāvīgi pārbaudītu, vai darījuma nosacījumi un specifikācijas sagaidāmās pozitīvās riska darījumu vērtības noteikšanā ir atspoguļotas pareizi vai vismaz piesardzīgi.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

64. Modelī izmanto pašreizējos tirgus datus, lai aprēķinātu pašreizējo riska darījuma vērtību.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

65. Ja svārstību un korelāciju aplēsēm tiek izmantoti vēsturiskie dati, tos izmanto vismaz par trijiem gadiem un atjauno reizi ceturksnī vai biežāk, ja tas atbilst tirgus apstākļiem.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

66. Dati aptver visus ekonomiskos apstākļus, piemēram, pilnu biznesa ciklu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

67. Darījumu struktūrvienības noteikto cenu apstiprina struktūrvienība, kas ir neatkarīga no darījumu struktūrvienības.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

68. Šā pielikuma 64. un 65. punktā minētos datus iegūst neatkarīgi no darbības jomām un ievada iekšējā modelī savlaicīgi un pilnīgi.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

69. Šā pielikuma 64. un 65. punktā minētos datus uzglabā drošā datu bāzē, kurai veic plānveidīgu un periodisku auditu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

70. Iestādei ir nepieciešama arī rūpīgi izstrādāta tās iekšējā modelī ietverto datu integritātes pārbaudes procedūra, lai attīrītu datus no kļūdainiem un/vai neatbilstošiem datiem.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

71. Tādā mērā, kā iekšējais modelis izmanto aptuvenus tirgus datus, ieskaitot datus par jauniem produktiem, par kuriem nav pieejami vēsturiski dati par trijiem gadiem, iekšējā procedūrā noteiktā kārtībā izvērtē piemērotās aplēstās vērtības, un iestāde empīriski pārliecinās, ka aplēstās vērtības konservatīvi ataino bāzes riskus nelabvēlīgos tirgus apstākļos.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

72. Ja iekšējā modelī tiek ņemta vērā nodrošinājuma ietekme uz savstarpējā ieskaita kopas tirgus vērtības izmaiņām, iestādes rīcībā ir jābūt piemērotiem vēsturiskiem datiem, lai modelētu nodrošinājuma vērtības svārstības.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

73. Modelis tiek apstiprināts iekšējā apstiprināšanas procesa ietvaros. Šis process ir iekļauts iestādes vispārējā modeļu apstiprināšanas politikā un apstiprināšanas procedūrās.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

74. Apstiprināšanas process nosaka pārbaužu veidus, kas nepieciešami, lai pārliecinātos par modeļa integritāti un identificētu nosacījumus, kurus ievērojot pieņēmumus var uzskatīt par nepareiziem un sagaidāmā pozitīvā riska darījumu vērtība var tikt novērtēta pārāk zemu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

75. Apstiprināšanas procedūrā iekļauj sagaidāmās pozitīvās riska darījumu vērtības modeļa pilnīguma novērtējumu, piemēram, novērtējumu, vai sagaidāmās pozitīvās riska darījumu vērtības modelis aptver visus produktus, kas būtiski ietekmē darījumu partnera kredītrisku.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

76. Iestāde novēro attiecīgos riskus un izstrādā procedūras, lai koriģētu sagaidāmās pozitīvās riska darījumu vērtības aplēses, ja šie riski būtiski paaugstinās.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

77. Iestāde identificē un pārvalda tās riska darījumu specifisko korelācijas risku.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

78. Riska darījumiem, kuros riska profils pieaug pēc viena gada, iestāde regulāri salīdzina sagaidāmās pozitīvās riska darījumu vērtības aplēses viena gada laikā ar sagaidāmo pozitīvo riska darījumu vērtību riska darījuma darbības laikā.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

79. Īstermiņa (īsākiem par vienu gadu) riska darījumiem iestāde regulāri salīdzina riska darījuma aizvietošanas vērtību (pašreizējo riska darījuma vērtību) un realizēto riska darījuma vērtību un/vai uzglabā datus, kas ļauj veikt šādu salīdzinājumu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

80. Iestāde izstrādā iekšējās procedūras, lai pirms darījuma iekļaušanas savstarpējā ieskaita kopā pārliecinātos, ka attiecībā uz darījumu ir noslēgts tiesiski īstenojams līgums par savstarpējo ieskaitu, kas atbilst MKPA noteikumu 1. pielikuma 7. daļā noteiktajām atbilstības prasībām.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

81. Iestāde, kas izmanto nodrošinājumu, lai mazinātu darījumu partnera kredītrisku, izstrādā iekšējās procedūras, lai pirms nodrošinājuma ietekmes atzīšanas aprēķinos pārbaudītu, vai nodrošinājums atbilst attiecīgajiem juridiskās noteiktības standartiem, kas aprakstīti MKPA noteikumu 3. pielikumā.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

6. Apstiprināšanas prasības sagaidāmās pozitīvās riska darījumu vērtības (tālāk tekstā – SPRDV) modeļiem

82. Iestādes SPRDV modelis atbilst tirgus risku modeļiem noteiktās kvalitatīvās apstiprināšanas prasībām (sk. šā pielikuma 94.–97. punktu).

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

83. Aprēķinot darījumu partnera riska darījuma vērtību, procentu likmes, valūtas maiņas kursi, kapitāla instrumentu cenas, preču cenas un citi tirgus risku faktori tiek prognozēti ilgākam (piemērotam darījumu partnera kredītriska noteikšanai) laika periodam.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

84. Tirgus risku faktoru prognožu modeļa rezultātu atbilstību reālajiem tirgus risku faktoriem novērtē arī ilgākā laika periodā nekā šā pielikuma 83. punktā minētos faktorus.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

85. Cenu noteikšanas modeļu, ko izmanto darījumu partnera kredītriskam pakļautā riska darījuma vērtības noteikšanai saskaņā ar tirgus risku faktoru nākotnes izmaiņu šoka scenāriju, darbību pārbauda kā daļu no modeļa apstiprināšanas procesa.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

86. Cenu noteikšanas modeļos iespējas līgumiem riska darījumu vērtības noteikšanai ņem vērā iespējas līguma vērtības nelineāro raksturu attiecībā pret tirgus riska faktoriem.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

87. SPRDV modelis izmanto un saglabā specifisko darījumu informāciju, lai noteiktu vienotu riska darījumu vērtību savstarpējā ieskaita kopas līmenī.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

88. Iestāde pārbauda, vai riska darījumi ir iekļauti atbilstošajā savstarpējā ieskaita kopā SPRDV modeļa ietvaros.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

89. SPRDV modelī iekļauj arī specifisko darījumu informāciju par maržinālo vienošanos vai drošības rezervi, lai ņemtu vērā to ietekmi. Modelis ņem vērā gan sākuma drošības depozītu, gan iespējamās tā izmaiņas nākotnē un ar šo procesu saistīto naudas plūsmu starp darījumu partneriem.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

90. SPRDV modelis ņem vērā maržinālās vienošanās nosacījumus (vienpusējās vai divpusējās), norēķinu biežumu, maržinālā riska periodu, maržinālo slieksni, pirms sākas maržinālās iemaksas, kurām iestāde ir piekritusi, un minimālā pārskaitījuma summu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

91. SPRDV modelis vai nu modelē nodrošinājuma tirgus vērtības izmaiņas, vai arī koriģē nodrošinājuma vērtību saskaņā ar MKPA noteikumu 3. pielikuma prasībām.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

92. Darījumu partnera reprezentatīvo portfeļu statiska un vēsturiska atpakaļejošā pārbaude ir daļa no modeļa apstiprināšanas procesa. Iestāde regulāri veic šādas atpakaļ­ejošās pārbaudes vairākiem reprezentatīviem darījumu partnera portfeļiem (faktiskiem vai hipotētiskiem).

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

93. Šā pielikuma 92. punktā minētos reprezentatīvos portfeļus izvēlas, pamatojoties uz jutīgumu pret būtiskiem riska faktoriem un korelāciju starp tiem riska faktoriem, kas var radīt iestādei risku.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

7. Tirgus risku modeļiem noteiktās kvalitatīvās apstiprināšanas prasības

94. Iestādei ir procedūras, lai pārliecinātos, ka tās modeļus adekvāti novērtē no modeļu izveides neatkarīgi un atbilstoši kvalificēti speciālisti, un tādējādi gūtu pārliecību par modeļu konceptuālo pamatotību un adekvātu visu attiecīgo risku aptveršanu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

95. Novērtējumu veic pēc modeļa sākotnējās izveides, regulāri, pēc jebkuru būtisku modeļa izmaiņu veikšanas, kā arī nozīmīgu tirgus strukturālo izmaiņu vai portfeļa struktūras izmaiņu gadījumos, ko, iespējams, sākotnēji neietver modelis.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

96. Attīstoties novērtēšanas tehnikām un veidojoties labākajai praksei, iestāde koriģē modeļu novērtēšanai izmantotās metodes.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

97. Modeļu novērtējums neaprobežojas tikai ar atpakaļejošo pārbaužu veikšanu, bet ietver arī vismaz:

• pārbaudes, kas pārliecina, ka modeļos izmantotie pieņēmumi ir atbilstoši riskam un nenovērtē to ne par zemu un ne par augstu;

• iestādes izveidotus modeļu novērtēšanas testus attiecībā uz portfeļu struktūru un riskiem;

• hipotētisko portfeļu izmantošanu, lai pārliecinātos par modeļu spēju atspoguļot konkrētas strukturālas iezīmes, kas varētu kļūt aktuālas, piemēram, nozīmīgus pamatriskus un koncentrācijas risku.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

6. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
02.05.2007. noteikumiem Nr. 64

_______________________________________
(iestādes nosaukums)

___________________________________
(pašnovērtējuma veikšanas datums)

 

RPV iekšējā modeļa izmantošanai tirgus risku kapitāla prasības noteikšanai noteikto prasību atbilstības pašnovērtējums

1. Iestādes tirgus risku pārvaldīšanas sistēma

1. RPV iekšējais modelis ir cieši saistīts ar ikdienas risku pārvaldīšanas procesu iestādē un kalpo kā pamats pārskatu par risku ietekmes apmēru sagatavošanai iestādes vadībai.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

2. Iestādē ir izveidota neatkarīga risku kontroles struktūrvienība, kas pakļauta tieši iestādes vadībai.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

3. Šā pielikuma 2. punktā minētā struktūrvienība ir atbildīga par iestādes RPV iekšējo modeļu izveidošanu un ieviešanu, sagatavo un analizē ikdienas pārskatus, kas iegūti, izmantojot RPV iekšējo modeļu rezultātus, un izstrādā priekšlikumus atbilstošu pasākumu veikšanai, lai iekšēji noteiktie limiti netiktu pārsniegti.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

4. Risku kontroles struktūrvienība veic arī sākotnējo un pastāvīgu RPV iekšējo modeļu darbības pārbaudi un apstiprināšanu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

5. Iestādes vadība ir iesaistīta risku kontroles procesā, un risku kontroles struktūrvienības sagatavotos ikdienas pārskatus izskata tāda līmeņa vadītāji, kam ir pietiekams pilnvarojums samazināt gan atsevišķu dīleru pozīciju apmēru, gan iestādes kopējo riskiem pakļauto darījumu apmēru.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

6. Iestādei ir pietiekams skaits darbinieku, kam ir pieredze darbā ar sarežģītiem modeļiem ne tikai tirdzniecības operāciju ar finanšu instrumentiem veikšanā, bet arī risku kontrolē, auditā un darījumu uzskaitē.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

7. Iestāde ir izstrādājusi procedūras tirgus risku pārvaldīšanai, kā arī procedūras visu prasību attiecībā uz RPV iekšējā modeļa funkcionēšanu ievērošanas kontrolei.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

8. RPV iekšējo modeļu darbība tiek dokumentēta un atspoguļo pieņemamu risku mērīšanas precizitāti.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

9. Iestāde regulāri veic stresa testēšanu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

10. Stresa testu rezultātus izskata iestādes vadība, un tie tiek ņemti vērā, izstrādājot iestādes politikas dokumentus un tajos noteiktos limitus.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

11. Stresa testēšanas scenāriji modelē tirgus nelikviditāti saspringtos tirgus apstākļos, koncentrācijas risku, vienpusējus tirgus, gadījuma un pēkšņas saistību neizpildes riskus, nelineāras produktu cenu izmaiņas, būtiskas problēmas iespējas līgumiem, kad to atrisināšana līdz līguma termiņa beigām ir maz ticama, pozīcijas ar cenu pārrāvumiem un citus riskus, ko RPV iekšējais modelis ietver nepilnīgi.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

12. Izmantotās stresa situācijas atspoguļo portfeļu būtību un laiku, kas būtu nepieciešams, lai nodrošinātos pret riskiem vai pārvaldītu riskus saspringtos tirgus apstākļos.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

13. Regulāro iekšējo auditu ietvaros tiek veikta neatkarīga RPV iekšējo modeļu darbības pārbaude.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

14. Šā pielikuma 13. punktā minētā pārbaude aptver gan struktūrvienību, kas veic tirdzniecību ar finanšu instrumentiem, darbību, gan neatkarīgās risku kontroles struktūrvienības darbību.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

15. Vismaz reizi gadā iestāde veic visu tās tirgus risku pārvaldīšanas procesa pārbaudi.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

16. Šā pielikuma 15. punktā minētā pārbaude ietver risku pārvaldīšanas sistēmas un procesa dokumentācijas pietiekamības un riska kontroles struktūrvienības darbības novērtējumu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

17. Šā pielikuma 15. punktā minētā pārbaude ietver arī RPV iekšējo modeļu izmantošanu ikdienas risku pārvaldīšanā un vadības informācijas sistēmas integritātes pārbaudi.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

18. Šā pielikuma 15. punktā minētā pārbaude ietver arī riska izcenošanas modeļu un riska novērtēšanas sistēmu, ko izmanto tirdzniecības un uzskaites personāls, apstiprināšanas procesu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

19. Šā pielikuma 15. punktā minētā pārbaude ietver arī tādu jautājumu kā – kādus tirgus riskus un kādā apmērā aptver RPV iekšējie modeļi.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

20. Šā pielikuma 15. punktā minētā pārbaude ietver arī jebkuru nozīmīgu izmaiņu RPV iekšējā modelī apstiprināšanu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

21. Šā pielikuma 15. punktā minētā pārbaude ietver arī pozīciju datu precizitātes un pilnības, korelācijas un mainīguma pieņēmumu precizitātes un atbilstības, novērtēšanas un riska jutīguma aprēķinu precizitātes pārbaudes.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

22. Šā pielikuma 15. punktā minētā pārbaude ietver arī pārbaudes procesu, ko iestāde izmanto, lai pārliecinātos par RPV iekšējos modeļos izmantoto datu avotu konsekvenci, savlaicīgumu un drošumu, ietverot arī šo datu avotu neatkarības pārbaudi.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

23. Šā pielikuma 15. punktā minētā pārbaude ietver arī pārbaudes procesu, ko iestāde izmanto RPV iekšējo modeļu precizitātes novērtēšanas nolūkā veikto atpakaļejošo pārbaužu rezultātu izvērtēšanai.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

2. RPV iekšējam modelim noteiktās kvalitatīvās apstiprināšanas prasības

24. Iestādei ir procedūras, lai pārliecinātos, ka tās RPV iekšējos modeļus adekvāti novērtē no RPV iekšējo modeļu izveides neatkarīgi un atbilstoši kvalificēti speciālisti, un tādējādi gūtu pārliecību par modeļu konceptuālo pamatotību un adekvātu visu attiecīgo risku aptveršanu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

25. Novērtējumu veic pēc RPV iekšējā modeļa sākotnējās izveides, periodiski, pēc jebkuru būtisku modeļa izmaiņu veikšanas, kā arī nozīmīgu tirgus strukturālo izmaiņu vai portfeļa struktūras izmaiņu gadījumos, ko, iespējams, sākotnēji neietver RPV iekšējais modelis.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

26. Attīstoties novērtēšanas tehnikām un veidojoties labākajai praksei, iestāde koriģē RPV iekšējo modeļu novērtēšanai izmantotās metodes.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

27. RPV iekšējo modeļu novērtējums neaprobežojas tikai ar atpakaļejošo pārbaužu veikšanu, bet ietver arī vismaz:

• pārbaudes, kas pārliecina, ka RPV iekšējos modeļos izmantotie pieņēmumi ir atbilstoši riskam un nenovērtē to ne par zemu un ne par augstu;

• iestādes izveidotus RPV iekšējo modeļu novērtēšanas testus attiecībā uz portfeļu struktūru un riskiem;

• hipotētisko portfeļu izmantošanu, lai pārliecinātos par RPV iekšējo modeļu spēju atspoguļot konkrētas strukturālas iezīmes, kas varētu kļūt aktuālas, piemēram, nozīmīgus pamatriskus un koncentrācijas risku.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

3. Kvalitatīvās prasības RPV iekšējam modelim

28. RPV iekšējais modelis precīzi ietver visus iestādei nozīmīgos iespējas līgumu vai iespējas līgumiem pielīdzināmo pozīciju cenu noteikšanas riskus.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

29. Jebkuri riski, kurus RPV iekšējais modelis neaptver, tiek atbilstoši segti ar pašu kapitālu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

30. Ar iespējas līgumiem saistīto risku mērīšanas procesā ņem vērā nelineārās cenu izmaiņas iespējas līgumu pozīcijām, kā arī risku mērīšanas sistēma aptver iespējas līgumu bāzes aktīvu cenu svārstību riska faktorus jeb vega risku.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

31. Atkarībā no iestādes darījumu apmēra un biežuma attiecīgajos tirgos RPV iekšējais modelis aptver pietiekamu daudzumu riska faktoru.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

32. Lai noteiktu procentu likmju riska lielumu, RPV iekšējais modelis ietver riska faktorus, kas atbilst procentu likmēm katrā valūtā, kurā iestādei ir procentu likmju jutīgas bilances vai ārpusbilances pozīcijas.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

33. Ienesīguma līknes modelē, izmantojot kādu no vispārēji atzītām metodēm.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

34. Būtiskas procentu likmju jutīgas pozīcijas sadala atbilstoši nozīmīgākajām valūtām un tirgiem. Atbilstošās ienesīguma līknes sadala vismaz sešos termiņa intervālos, lai aptvertu procentu likmju svārstības.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

35. RPV iekšējais modelis ietver arī nepilnīgas korelācijas starp dažādu līkņu izliekumiem risku.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

36. Lai noteiktu ārvalstu valūtas riska lielumu, RPV iekšējais modelis ietver riska faktorus, kas atbilst zeltam un ārvalstu valūtām, kurās denominētas iestādes pozīcijas.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

37. Ieguldījumiem ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās ņem vērā informāciju par atbilstošo ieguldījumu fondu ārvalstu valūtas pašreizējo pozīciju.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

38. Iestāde var izmantot trešās puses sagatavotu pārskatu par ieguldījumu fonda ārvalstu valūtas pozīciju, ja minētā pārskata pareizība ir atbilstoši pārbaudīta.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

39. Ja iestādei nav ticamas informācijas par ieguldījumu fonda ārvalstu valūtas pozīcijām, atbilstošā pozīcija jāizslēdz no portfeļa, kam piemēro RPV iekšējo modeli, un šīs pozīcijas kapitāla prasību aprēķina saskaņā ar MKPA noteikumu 3. nodaļas 4. daļā minētajām prasībām.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

40. Lai noteiktu kapitāla vērtspapīru riska lielumu, RPV iekšējais modelis ietver atsevišķu riska faktoru katram no kapitāla tirgiem, kuros iestādei ir nozīmīgas pozīcijas.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

41. Lai noteiktu preču riska lielumu, RPV iekšējais modelis ietver atsevišķu riska faktoru katrai precei, kurā iestādei ir nozīmīga pozīcija. RPV iekšējais modelis ietver arī risku, kas saistīts ar nepilnīgu korelāciju starp līdzīgām, bet ne identiskām precēm, un izmaiņām nākotnes cenās, kas radušās termiņu nesaskaņotības rezultātā. Ņem vērā arī tirgus raksturojumu, piegādes datumus un darījumu partneriem paredzētās iespējas slēgt pozīcijas.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

42. Korelāciju noteikšanas sistēma ir atbilstoša un ieviesta tādā veidā, ka iestāde var izmantot empīriskas korelācijas starp riska faktoriem.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

4. Kvantitatīvās prasības RPV aprēķinam

43. RPV aprēķins tiek veikts vismaz vienu reizi darba dienā.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

44. Aprēķinot RPV, tiek piemērots 99. percentiles vienpusējs ticamības intervāls.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

45. RPV aprēķinā iekļauto pozīciju turēšanas periods pielīdzināms 10 darba dienām.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

46. Pastāv vismaz vienu gadu ilgs vēsturisks novērošanas periods, izņemot gadījumus, kad īsāku novērošanas periodu attaisno ievērojamas cenu svārstības.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

47. Visa datu kopa tiek aktualizēta ne retāk kā reizi ceturksnī.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

5. RPV iekšējais modelis specifiskā riska kapitāla prasības aprēķinam

48. RPV iekšējais modelis izskaidro portfelī iekļauto finanšu instrumentu cenu vēsturiskās izmaiņas.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

49. RPV iekšējais modelis ņem vērā iestādes īpašumā esošo finanšu instrumentu koncentrācijas pakāpi un izmaiņas portfeļa struktūrā.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

50. RPV iekšējais modelis uzrāda ticamus rezultātus, neskatoties uz nelabvēlīgiem apstākļiem un faktoriem.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

51. RPV iekšējais modelis precīzi atspoguļo specifisko risku, ko pierāda atpakaļejošās pārbaudes.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

52. Ja atpakaļejošo pārbaudi veic uz apakšportfeļu bāzes, tad šo apakšportfeļu izvēlei jābūt konsekventai.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

53. RPV iekšējais modelis aptver nosaukumam piesaistīto (name-related) pamatrisku, kas nozīmē, ka modelis ir jutīgs pret individuāli raksturīgām atšķirībām starp līdzīgām, bet ne identiskām pozīcijām.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

54. RPV iekšējais modelis atspoguļo gadījuma risku.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

55. Ja iestādes portfelis ir pakļauts gadījuma riskam, kas neatbilst šā pielikuma 43.–47. punktā izvirzītajām minimālajām kvantitatīvajām prasībām RPV aprēķinam, t.i., tam nevar piemērot 10 darba dienām pielīdzināmu turēšanas periodu un 99. percentiles vienpusēju ticamības intervālu (augsta riska gadījumi ar mazu varbūtību), šādu gadījumu ietekmes novērtējumu ietver iestādes kapitāla pietiekamības iekšējā novērtējumā.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

56. Iestādes RPV iekšējais modelis konservatīvi novērtē risku, kas saistīts ar mazāk likvīdu pozīciju eksistenci un pozīcijām ar ierobežotu cenu pieejamību reālu tirgus scenāriju gadījumā.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

57. RPV iekšējais modelis atbilst 46. un 47. punktā datiem izvirzītajām minimālajām prasībām.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

58. Ja dati ir nepietiekami vai neatspoguļo pozīcijas vai portfeļa patiesās svārstības, iestāde var izmantot konservatīvus pieņēmumus attiecībā uz šo datu aizvietošanu.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

59. Attīstoties novērtēšanas tehnikām un veidojoties labākajai praksei, iestāde koriģē RPV iekšējo modeļu novērtēšanai izmantotās metodes.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

 

60. Iestādei ir metode, lai kapitāla prasības aprēķinā ietvertu arī tādu tās tirdzniecības portfeļa pozīciju saistību neizpildes risku, kas ir pieaugošs salīdzinājumā ar saistību neizpildes risku, ko ietver RPV aprēķinā, pamatojoties uz šā pielikuma 48.–58. punktā minētajām prasībām.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

61. Lai izvairītos no dubultās uzskaites, iestāde, aprēķinot pieaugošo saistību neizpildes risku, ņem vērā to, cik lielā mērā saistību neizpildes risks jau ir ietverts RPV aprēķinā.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

62. Šā pielikuma 61. punktā minētā prasība īpaši attiecas uz saistību neizpildes riskam pakļautajām pozīcijām, attiecībā uz kurām pastāv iespēja tās slēgt un kuras faktiski varētu slēgt 10 darba dienu laikā pēc nelabvēlīgu tirgus nosacījumu iestāšanās vai citām pazīmēm par kreditēšanas vides pasliktināšanos.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

63. Ja iestāde pieaugošo saistību neizpildes risku ietver kapitāla prasības aprēķinā, aprēķinot papildu kapitāla prasību, tai ir atbilstoša metodoloģija iegūto rezultātu pārbaudei.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

64. Šā pielikuma 60. punktā minētā iestādes izvēlētā metode atbilst standartiem, kas salīdzināmi ar MKPA noteikumu II sadaļas 2. nodaļas 3. daļā minētajiem, pieņemot nemainīgu riska līmeni.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

65. Metode nepieciešamības gadījumā tiek koriģēta, lai atspoguļotu likviditātes, koncentrācijas, risku ierobežošanas un metodes izvēles iespējas ietekmi uz pieaugošo sais­tību neizpildes risku.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

66. Iestāde, kas neizmanto iekšēji izstrādātu metodi pieaugoša saistību neizpildes riska apmēra noteikšanai, aprēķina papildu kapitāla prasību, izmantojot vai nu MKPA noteikumu II sadaļas 2. nodaļas 2. daļā minētajai vai arī MKPA noteikumu II sadaļas 2. nodaļas 3. daļā minētajai atbilstošu pieeju.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

67. Riska darījumu, kas veido naudas vai sintētiskās vērtspapirizēšanas pozīcijas, par kuru vērtību samazina pašu kapitālu saskaņā ar MKPA noteikumu 348.6. punktu vai kam būtu piemērojama MKPA noteikumu 4. pielikumā minētā 1 250 procentu riska pakāpe, ar iekšēji izstrādāto metodi aprēķinātā papildu kapitāla prasība ir vismaz vienāda ar to, kuru iegūtu, izmantojot MKPA noteikumu 348.6. punktā minēto metodi vai piemērojot MKPA noteikumu 4. pielikumā minēto 1 250 procentu riska pakāpi.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

68. Iestāde, kas šā pielikuma 67. punktā minētajos darījumos ir tirgotājs, var izmantot citu metodi, ja iestādei ir nolūks tirgoties, ja pastāv likvīds divvirzienu tirgus vērtspapirizēšanas riska darījumiem vai arī tādas sintētiskās vērtspapirizēšanas gadījumā, kas pamatojas tikai uz kredīta atvasinātajiem instrumentiem, vērtspapirizēšanas riska darījumiem pašiem vai visiem riska komponentiem, no kuriem tie sastāv. Divvirzienu tirgus šajā gadījumā pastāv, ja eksistē neatkarīgi godprātīgi pirkšanas un pārdošanas piedāvājumi tādā veidā, ka cena ir loģiski saistīta ar pēdējo tirdzniecības cenu vai pašreizējās godprātīgās konkurējošās pirkšanas un pārdošanas kotācijas var tikt iegūtas vienas darba dienas laikā un darījums par šādu cenu nokārtots atbilstoši tirdzniecības tradīcijām salīdzinoši īsā laikā.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

69. Lai iestāde varētu izmantot atšķirīgu pieeju, tai ir pietiekams tirgus datu daudzums, kas nodrošina, ka iestādes metode, ko tā izmanto pieauguša saistību neizpildes riska noteikšanai saskaņā ar šajā punktā minēto, pilnībā aptver saistību neizpildes riska koncentrāciju.

Atbilstības izvērtējums*

Vērtējuma pamatojums

Atsauce uz iestādes iekšējiem dokumentiem,
norādot atbilstošo punktu
* Atbilst, neatbilst, daļēji atbilst, nav piemērojams. Iestāde izvērtē un pamato (aprakstot) atbilstību kritērijam, pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem – politikām, procedūrām, pārskatiem u.c.

28.05.2014