Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 11.09.2008. - 30.12.2010. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumi Nr.62

Rīgā 2007.gada 2.maijā (prot. Nr. 19 2. p.)
Riska darījumu ierobežojumu izpildes noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Kredītiestāžu likuma 35. panta pirmās daļas 3. punktā, 39., 40., 42. un 43. pantā noteikto banku darbību regulējošo prasību un Finanšu instrumentu tirgus likuma 122. pantā noteikto ieguldījumu brokeru sabiedrību darbību regulējošo prasību aprēķināšanas kārtību. Šo noteikumu prasības bankas un ieguldījumu brokeru sabiedrības (turpmāk – iestāde) ievēro individuāli.

2. Terminu lietojums noteikumos atbilst Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2007. gada 2. maija noteikumu Nr. 60 “Minimālo kapitāla prasību aprēķināšanas noteikumi” (turpmāk – MKPA noteikumi) terminu lietojumam.

3. Noteikumi ir saistoši Latvijas Republikā reģistrētām bankām un tām Latvijas Republikā reģistrētajām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kurām ir piemērojamas kapitāla pietiekamību regulējošās prasības saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 121. pantu, ņemot vērā šā likuma 119.1 panta nosacījumus.

4. Iestāde ievēro 1. punktā minētajos likumos noteiktos riska darījumu ierobežojumus pastāvīgi. Ja riska darījums pārsniedz minētos ierobežojumus, iestāde nekavējoties ziņo par to Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (turpmāk – Komisija), pievienojot ziņojumam rīcības plānu limitu ievērošanas atjaunošanai, kura izpildes termiņus saskaņo ar Komisiju.

5. Ja noteikumos nav noteikts citādi, riska darījumus novērtē saskaņā ar Komisijas 2006. gada 24. februāra noteikumiem Nr. 46 “Banku, ieguldījumu brokeru sabiedrību un ieguldījumu pārvaldes sabiedrību gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas noteikumi”.

II. Riska darījumu ierobežojumu ievērošana

6. Par iestādes riska darījumiem uzskatāmi bilances aktīvu posteņos un ārpusbilances posteņos uzrādītie darījumi un atvasinātie instrumenti, kas minēti MKPA noteikumu 89., 90. un 92. punktā, neņemot vērā riska pakāpi vai korekcijas pakāpi, izņemot:

6.1. riska darījumus, kas saskaņā ar MKPA noteikumu prasībām veido pašu kapitāla samazinājumu;

6.2. prasības, kuras izveidojas ārvalstu valūtas pirkšanas vai pārdošanas rezultātā parastos norēķinos, kad iestāde jau ir izpildījusi savas saistības, bet vēl nav saņēmusi darījuma partnera maksājumu, un pēc iestādes maksājuma veikšanas pagājušas ne vairāk kā divas darbdienas (sākot ar trešo darbdienu, šādas prasības uzskatāmas par riska darījumu);

6.3. prasības, kuras izveidojas vērtspapīru pirkšanas vai pārdošanas rezultātā parastos norēķinos, kad iestāde veikusi maksājumu vai piegādājusi vērtspapīrus, bet vēl nav saņēmusi no darījuma partnera vērtspapīrus vai maksājumu, un pēc maksājuma veikšanas vai vērtspapīru piegādes pagājušas ne vairāk kā piecas darbdienas (sākot ar sesto darbdienu, šādas prasības uzskatāmas par riska darījumu).

(Grozīts ar FKTK 14.12.2007. noteikumiem Nr.175)

7. Riska darījumu vērtību nosaka šādi:

7.1. bilances aktīvu posteņos uzrādītajiem darījumiem, kuri minēti MKPA noteikumu 89. punktā, – atbilstoši darījuma uzskaites vērtībai;

7.2. ārpusbilances posteņos uzrādītajiem darījumiem, kuri minēti MKPA noteikumu 90. punktā, – atbilstoši darījuma atlikušajai vērtībai, t.i., ārpusbilances posteņa vērtībai, kas samazināta par izveidoto uzkrājumu summu, neņemot vērā korekcijas pakāpi;

7.3. atvasinātajiem instrumentiem, kuri minēti MKPA noteikumu 92. punktā, – atbilstoši riska darījumu vērtībai, kas aprēķināta saskaņā ar vienu no MKPA noteikumu 1. pielikuma 2. daļā noteiktajām metodēm.

8. Atkāpjoties no 7. punkta prasībām, iestāde, kas rēķina pozīcijas riska, norēķinu un darījuma partnera kredītriska kapitāla prasību tirdzniecības portfeļa riska darījumiem saskaņā ar MKPA noteikumu II sadaļas 3. nodaļas 1.–3. daļu vai, ja Komisija to atļauj, izmantojot iekšējos modeļus, netirdzniecības portfeļa klienta (darījuma partnera) riska darījumu vērtību kopsummu nosaka saskaņā ar šo noteikumu 7. punktu, bet tirdzniecības portfeļa attiecīgā klienta riska darījumu vērtību aprēķina kā šādu vērtību kopsummu:

8.1. visu klienta emitēto finanšu instrumentu tīro garo pozīciju kopsummas un tīro īso pozīciju kopsummas starpība, ja tā ir pozitīva. Katra finanšu instrumenta tīro pozīciju aprēķina saskaņā ar MKPA noteikumu II sadaļas 3. nodaļas 1. daļu;

8.2. klienta emitēto parāda vērtspapīru un kapitāla vērtspapīru tīrā pozīcija, kas izveidojas šo vērtspapīru sākotnējās izvietošanas laikā. Sākotnējās izvietošanas tīrā pozīcija ir atbilstošā vērtspapīra sākotnējās izvietošanas pozīcija, kas samazināta par vērtspapīriem, kas jau izvietoti tirgū vai nodoti sākotnējai izvietošanai trešajai personai;

8.3. tādu tirdzniecības portfelī iekļauto norēķinu riskam un darījuma partnera riskam pakļauto riska darījumu ar klientu (savstarpēji saistītu klientu grupu) vērtība, kas aprēķināta saskaņā ar MKPA noteikumu II sadaļas 3. nodaļas 2. vai 3. daļas prasībām. Nosakot šādu riska darījumu vērtību saskaņā ar MKPA noteikumu 236. punktu, piemēro tikai kredītriska standartizēto pieeju.

9. Ja iestāde iesaistās klienta parāda vērtspapīru vai kapitāla vērtspapīru sākotnējās izvietošanas darījumā, tā izstrādā un ievēro šādu darījumu iekšējās kontroles un uzraudzības procedūras periodā starp sais­tību uzņemšanās dienu un pirmo izvietošanas darbdienu.

10. Viena klienta ierobežojumiem pakļauto riska darījumu vērtība ir ar šo klientu veikto 7. punktā minēto netirdzniecības portfeļa un tirdzniecības portfeļa riska darījumu kopsumma, ja iestāde saņēmusi atļauju nerēķināt pozīcijas riska, norēķinu un darījuma partnera kredītriska kapitāla prasību tirdzniecības portfeļa riska darījumiem. Ja iestāde rēķina pozīcijas riska, norēķinu un darījuma partnera kredītriska kapitāla prasību tirdzniecības portfeļa riska darījumiem, tās viena klienta ierobežojumiem pakļauto riska darījumu vērtība ir ar šo klientu veikto 7. punktā minēto netirdzniecības portfeļa un 8. punktā minēto tirdzniecības portfeļa riska darījumu kopsumma.

11. Savstarpēji saistītu klientu grupas ierobežojumiem pakļauto riska darījumu vērtība ir visu grupā iekļauto klientu riska darījumu vērtību kopsumma.

12. Ar iestādi saistīto personu ierobežojumiem pakļauto riska darījumu vērtība ir visu šādu personu riska darījumu vērtību kopsumma.

13. Iestādes riska darījumu ar klientu, kas ir skaidri, bez nosacījumiem un tieši nodrošināts ar trešās personas galvojumu, var uzskatīt par riska darījumu ar šo trešo personu, kura ir sniegusi galvojumu, nevis par riska darījumu ar šo klientu, ja pastāv visi šādi noteikumi:

13.1. galvojums ir atzīts par piemērotu kredītriska mazināšanai saskaņā ar MKPA noteikumu 3. pielikuma prasībām;

13.2. gadījumos, kad riska darījums un galvojums ir denominēts atšķirīgās valūtās, par nodrošinātu uzskatāmo riska darījuma vērtību rēķina saskaņā ar MKPA noteikumu 3. pielikumā paredzētajiem nosacījumiem par valūtu nesakritību nefondētajai kredīta aizsardzībai;

13.3. riska darījuma un galvojuma termiņu nesakritības gadījumā piemēro MKPA noteikumu 3. pielikumā paredzēto riska darījumu vērtības aprēķina kārtību termiņu nesakritības gadījumā;

13.4. ja riska darījums ar klientu ir daļēji nodrošināts ar trešās personas galvojumu, šo nodrošināto daļu var atzīt par nodrošinātu riska darījumu atbilstoši MKPA noteikumu 3. pielikumā paredzētajiem nosacījumiem.

14. Riska darījumu ierobežojumi neattiecas uz šādiem riska darījumiem:

14.1. aktīvu posteņos uzrādītajām prasībām pret centrālajām valdībām vai centrālajām bankām, dalībvalstu reģionālajām vai vietējām valdībām, ja nenodrošinātajiem riska darījumiem ar šādām centrālajām valdībām, centrālajām bankām, dalībvalstu reģionālajām un vietējām valdībām saskaņā ar MKPA noteikumu kredītriska kapitāla prasības aprēķina standartizēto pieeju piemēro 0 procentu riska pakāpi;

14.2. aktīvu posteņos uzrādītajām prasībām pret starptautiskajām attīstības bankām un starptautiskajām organizācijām, ja nenodrošinātajiem riska darījumiem ar šādām starptautiskajām attīstības bankām un starptautiskajām organizācijām saskaņā ar MKPA noteikumu kredītriska kapitāla prasības aprēķina standartizēto pieeju piemēro 0 procentu riska pakāpi;

14.3. aktīvu posteņos uzrādītajām prasībām, kas ir skaidri, bez nosacījumiem un tieši nodrošinātas ar centrālo valdību, centrālo banku, starptautisko organizāciju vai starptautisko attīstības banku, dalībvalstu reģionālo un vietējo valdību galvojumiem, ja nenodrošinātajiem riska darījumiem ar šādām centrālajām valdībām, centrālajām bankām, dalībvalstu reģionālajām un vietējām valdībām, starptautiskajām organizācijām vai starptautiskajām attīstības bankām saskaņā ar MKPA noteikumu kredītriska kapitāla prasības aprēķina standartizēto pieeju piemēro 0 procentu riska pakāpi;

14.4. citiem riska darījumiem ar centrālajām valdībām, centrālajām bankām, starptautiskajām organizācijām vai starptautiskajām attīstības bankām, dalībvalstu reģionālajām un vietējām valdībām, ja nenodrošinātajiem riska darījumiem ar šādām centrālajām valdībām, centrālajām bankām, dalībvalstu reģionālajām un vietējām valdībām, starptautiskajām organizācijām vai starptautiskajām attīstības bankām saskaņā ar MKPA noteikumu kredītriska kapitāla prasības aprēķina standartizēto pieeju piemēro 0 procentu riska pakāpi, vai riska darījumiem, ko šādas centrālās valdības, centrālās bankas, starptautiskās organizācijas vai starptautiskās attīstības bankas garantē;

14.5. aktīvu posteņos uzrādītajiem riska darījumiem ar centrālajām valdībām vai centrālajām bankām, kas neatbilst 14.1. punkta noteikumiem, bet ir denominēti un finansēti attiecīgās valsts nacionālajā valūtā;

14.6. riska darījumiem ar citām iestādēm ar atlikušo termiņu līdz vienam gadam, ja šādi riska darījumi neveido šo iestāžu pašu kapitālu;

14.7. 80 procentiem no riska darījumiem ar dalībvalstu un MKPA noteikumu 5. pielikumā minēto valstu iestādēm ar atlikušo termiņu, kas pārsniedz vienu gadu, bet nepārsniedz trīs gadus, ja šādi riska darījumi neveido šo iestāžu pašu kapitālu;

14.8. segtajām obligācijām (covered bonds), kas atbilst MKPA noteikumu 2. pielikuma 1. daļas 12. punkta prasībām, (100–RP) procentu apmērā no obligāciju vērtības, kur RP ir saskaņā ar minētā pielikuma 12.4. punktu segtajām obligācijām piemērojamā riska pakāpe;

14.9. ar Komisijas atļauju riska darījumiem ar iestādes meitas sabiedrībām, tās mātes sabiedrību vai mātes sabiedrības meitas sabiedrībām, ja iestāde tiek pakļauta konsolidētajai uzraudzībai, kuru veic Komisija vai citas dalībvalsts uzraudzības institūcija, vai arī ārvalsts uzraudzības institūcija tādā ārvalstī, kurā konsolidētā uzraudzība notiek saskaņā ar līdzvērtīgām prasībām tām, kuras noteiktas Eiropas Savienības direktīvā 2006/48/EK un 2006/49/EK;

14.10. ieguldījumiem apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības pamatkapitālā vai subordinētajā kapitālā, ja tie nepārsniedz 40 procentus no iestādes pašu kapitāla;

14.11. kredītiem, kuri pilnībā nodrošināti ar zemesgrāmatā reģistrētu nekustamā īpašuma hipotēku, ja aizņēmējs un ķīlas devējs ir viena un tā pati fiziskā persona, kura šo nekustamo īpašumu apdzīvo, apdzīvos vai izīrē, un tie atbilst MKPA noteikumu 2. pielikuma 1. daļas 9.2.punkta prasībām, kā arī finanšu līzinga darījumiem, ja iestāde saglabā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kuru līzinga ņēmējs apdzīvo, apdzīvos vai izīrē, kamēr līzinga ņēmējs šo īpašumu neizpērk, − 50 procentu apmērā no nekustamā īpašuma tirgus vērtības vai šā īpašuma vērtības, ko noteicis licencēts vai sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs vai vērtētāji vismaz reizi gadā;

14.12. 50 procentiem no to ārpusbilances posteņos iekļauto riska darījumu vērtības, kuri minēti MKPA noteikumu 90.3. punktā;

14.13. ārpusbilances posteņos iekļautajiem riska darījumiem ar 0 procentu korekcijas pakāpi (sk. MKPA noteikumu 90.4. punktu), ja līgums starp iestādi un attiecīgo klientu vai savstarpēji saistītu klientu grupu paredz, ka tas tiks izpildīts vienīgi tad, ja tā izpildes rezultātā netiks pārsniegti riska darījumu ierobežojumi;

14.14. 80 procentiem no riska darījumu ar dalībvalstu reģionālajām vai vietējām valdībām vērtības vai riska darījumu, kas nodrošināti ar dalībvalstu reģionālo vai vietējo valdību galvojumiem vai vērtspapīriem, vērtības, ja šādiem riska darījumiem saskaņā ar MKPA noteikumu 2. pielikuma 1. daļas 2. punkta prasībām piemēro 20 procentu riska pakāpi;

14.15. riska darījumiem, kas nodrošināti ar tādu centrālo valdību, starptautisko organizāciju, starptautisko attīstības banku, dalībvalstu reģionālo un vietējo valdību vērtspapīriem, kuru prasībām saskaņā ar MKPA noteikumu kredītriska kapitāla prasības aprēķina standartizēto pieeju piemēro 0 procentu riska pakāpi;

14.16. riska darījumiem, kas nodrošināti ar bankā, tās mātes kredītiestādē vai meitas sabiedrībā – kredītiestādē uz noteiktu laiku izvietotu termiņnoguldījumu vai minēto kredītiestāžu emitētu noguldījuma sertifikātu, vai citu būtībā līdzīgu finanšu instrumentu, kurš atrodas attiecīgās iestādes reālā valdījumā. Šāda termiņnoguldījuma atlikušajam termiņam jābūt vienādam ar prasības atlikušo termiņu vai ilgākam par to;

14.17. riska darījumiem, kas nodrošināti ar vērtspapīriem, kas nav minēti 14.15. punktā, bet atbilst šādiem nosacījumiem:

14.17.1. vērtspapīri tiek kotēti regulētajā tirgū, kas ļauj objektīvi noteikt vērtspapīru tirgus vērtību to novērtēšanai;

14.17.2. vērtspapīru tirgus vērtība pārsniedz riska darījumu vērtību, t.i., nodrošinājuma vērtība ir vismaz:

14.17.2.1. 150 procenti no riska darījuma vērtības, ja nodrošinājums ir iestāžu, reģionālo un vietējo valdību emitētie parāda vērtspapīri, izņemot 14.16. punktā minētos,

14.17.2.2. 250 procenti no riska darījuma vērtības, ja nodrošinājums ir akcijas,

14.17.2.3. 200 procenti no riska darījuma vērtības citu vērtspapīru gadījumā;

14.17.3. šādu nodrošināto riska darījumu termiņš nepārsniedz vērtspapīru, kas tiek nodoti kā nodrošinājums, atlikušo termiņu;

14.17.4. vērtspapīri neveido iestādes pašu kapitālu.

(Grozīts ar FKTK 14.12.2007. noteikumiem Nr.175)

15. Iestāde piemēro 14.15.–14.17.punkta atbrīvojumus tikai tad, ja attiecīgais finanšu nodrošinājums atzīts par piemērotu kredītriska mazināšanai saskaņā ar MKPA noteikumu 3. pielikuma prasībām.

(FKTK 14.12.2007. noteikumu Nr.175 redakcijā)

16. Šo noteikumu 14. punkta nolūkā galvojums nozīmē arī saskaņā ar MKPA noteikumu II sadaļas 2. nodaļas 4. daļas un 3. pielikuma prasībām par piemērotiem atzītus kredīta atvasinātos instrumentus, izņemot ar kredītrisku saistītās parādzīmes (credit linked notes).

17. Iestāde, kas riska darījumu ierobežojumu noteikšanai ņem vērā nodrošinājumu, analizē nodrošinājuma emitentus vai devējus attiecībā uz iespējamo koncentrācijas risku un nepieciešamības gadījumā veic pasākumus koncentrācijas riska mazināšanai.

18. Nav pieļaujama 14.15.–14.17. punktā minēto nodrošinājumu sistemātiska izmantošana tikai tai riska darījumu daļai, kas pārsniedz riska darījumu ierobežojumus, ar mērķi panākt ierobežojumu ievērošanu.

19. Riska darījumu ierobežojumu izpildi aprēķina kā klienta (savstarpēji saistītu klientu grupas) vai ar iestādi saistīto personu riska darījumu kopsummas attiecību pret pirmā līmeņa kapitāla un otrā līmeņa kapitāla, kas samazināts par tajā iekļauto MKPA noteikumu 343.7. punktā minēto pozitīvo rezultātu, kopsummu, no kuras atskaitīts saskaņā ar MKPA noteikumu 348.1.–348.5. punkta nosacījumiem aprēķinātais pašu kapitāla samazinājums.

20. Iestāde, kas rēķina un ievēro pozīcijas riska, norēķinu un darījuma partnera riska kapitāla prasību, saņemot Komisijas atļauju, var riska darījumu ierobežojumu aprēķinā viena klienta (savstarpēji saistītu klientu grupas) vai ar iestādi saistīto personu riska darījumu kopsummu attiecināt pret 19. punktā noteikto pašu kapitālu, kas papildināts ar izmantoto trešā līmeņa kapitālu.

21. Iestāde, kas rēķina un ievēro pozīcijas riska, norēķinu un darījuma partnera riska kapitāla prasību, var, saņemot Komisijas atļauju, pārsniegt riska darījuma ierobežojumus tirdzniecības portfelī iekļautajiem riska darījumiem, ja vienlaikus ir izpildīti šādi nosacījumi:

21.1. klienta (savstarpēji saistītu klientu grupas) netirdzniecības portfeļa riska darījumu kopsummas attiecība pret saskaņā ar 19. punktu aprēķināto pašu kapitālu nepārsniedz riska darījumu ierobežojumus, bet pārsniegumu veido tikai tirdzniecības portfelī iekļautie riska darījumi;

21.2. iestādes saskaņā ar 20. punktu noteiktais pašu kapitāla apmērs ir pietiekams, lai segtu arī saskaņā ar 23. punktu aprēķināto papildu kapitāla prasību riska darījumu ierobežojuma pārsniegumam;

21.3. ja kopš brīža, kad izveidojies pārsniegums pār klienta (savstarpēji saistītu klientu grupas) riska darījumu ierobežojumiem, pagājušas ne vairāk kā 10 dienas, šāda klienta (savstarpēji saistītu klientu grupas) tirdzniecības portfeļa riska darījumu kopsumma nepārsniedz 500 procentus no iestādes saskaņā ar 20. punktu noteiktā pašu kapitāla;

21.4. visu pārsniegumu, kas pastāv ilgāk par 10 dienām, kopsumma nepārsniedz 600 procentus no iestādes saskaņā ar 20. punktu noteiktā pašu kapitāla;

21.5. iestāde reizi trijos mēnešos iesniedz Komisijai pārskatu par visiem riska darījumu ierobežojumu pārsniegumiem, iekļaujot tajā klientu vai savstarpēji saistītu klientu grupas klientus identificējošo informāciju un pārsnieguma apmēru.

22. Pārsnieguma, kas minēts 21. punktā, apmēru aprēķina kā klienta (savstarpēji saistītu klientu grupas) netirdzniecības un tirdzniecības portfelī iekļauto riska darījumu kopsummas pārsniegumu pār 25 procentiem no saskaņā ar 20. punktu noteiktā pašu kapitāla apmēra.

23. Pārsnieguma kapitāla prasību aprēķina šādi:

23.1. izvēlas klienta (savstarpēji saistītu klientu grupas) tirdzniecības portfeļa riska darījumus, sākot ar tādiem, kam piemēro augstāko svēršanas likmi, rēķinot specifiskā riska kapitāla prasību, vai augstāko riska pakāpi, rēķinot darījuma partnera vai norēķinu riska kapitāla prasību, saskaņā ar attiecīgi MKPA noteikumu II sadaļas 3.  nodaļas 1. vai 2. un 3. daļu. Riska darījumus izvēlas minēto svēršanas likmju vai riska pakāpju pazemināšanas secībā, līdz to kopsumma ir vienāda ar pārsnieguma apmēru, kas noteikts saskaņā ar 22. punkta prasībām;

23.2. ja pārsniegums nepastāv ilgāk par 10 dienām, papildu kapitāla prasību izvēlētajiem riska darījumiem rēķina kā 200 procentus no šādu riska darījumu kapitāla prasību specifiskajam riskam vai darījuma partnera un norēķinu riskam kopsummas;

23.3. ja pārsniegums pastāv ilgāk par 10 dienām, papildu kapitāla prasību izvēlētajiem riska darījumiem rēķina kā šādu riska darījumu kapitāla prasību specifiskajam riskam vai darījuma partnera un norēķinu riskam reizinājuma ar tabulā uzrādīto koeficientu kopsummu. Pārsniegumā iekļauto riska darījumu kopsummu veido, ievērojot riska darījumiem piemērojamo svēršanas likmju vai riska pakāpju paaugstināšanas secību.

Tabula. Riska darījumu ierobežojumu pārsnieguma kapitāla prasības aprēķinā izmantojamie koeficienti

Pārsnieguma summa salīdzinājumā ar pašu kapitālu

Koeficients

Līdz 40%

200%

No 40% līdz 60%

300%

No 60% līdz 80%

400%

No 80% līdz 100%

500%

No 100% līdz 250%

600%

Virs 250%

900%

24. Iestāde, nosakot pārsnieguma pastāvēšanas ilgumu, nedrīkst ņemt vērā riska darījumus, kuru rezultātā ierobežojumu pārsniegumu veidojošās pozīcijas uz laiku tiek nodotas citai komercsabiedrībai, vai citus mākslīgus darījumus ar komercsabiedrību, riska darījumi ar kuru pārsniedz riska darījumu ierobežojumu, ja šādi darījumi tiek veikti tikai ar nolūku samazināt ierobežojumu pārsniegumu veidojošās pozīcijas pastāvēšanas ilgumu.

III. Komisijas atļaujas saņemšanas kārtība

25. Lai saņemtu 14.9.punktā minēto Komisijas atļauju neierobežot riska darījumus ar iestādes meitas sabiedrībām, mātes sabiedrību vai mātes sabiedrības citām meitas sabiedrībām, ja minētās sabiedrības ir pakļautas konsolidētajai uzraudzībai, kas attiecas arī uz pašu iestādi, iestāde iesniedz Komisijai rakstveida iesniegumu, kuram pievieno pēdējo apstiprināto gada vai starpposma bilanci, peļņas un zaudējumu aprēķinu un riska darījumu kontroles un uzskaites politiku vai procedūras, kas nosaka riska darījumu apmēra kontroli minētajās sabiedrībās un konsolidācijas grupas ietvaros.

(FKTK 05.09.2008. noteikumu Nr.131 redakcijā)

25.1 Lai saņemtu 25.punktā minēto Komisijas atļauju neierobežot riska darījumus ar iestādes mātes sabiedrības citām meitas sabiedrībām, iestāde papildus iesniedz Komisijai dokumentu, kas apliecina mātes sabiedrības uzņemtās saistības segt zaudējumus, kas var rasties iestādei, ja mātes sabiedrības citas meitas sabiedrības nepilda savas saistības pret iestādi.

(FKTK 05.09.2008. noteikumu Nr.131 redakcijā)

26. Lai saņemtu 21. punktā minēto Komisijas atļauju riska darījuma ierobežojumu pārsniegumam tirdzniecības portfelī iekļautajiem riska darījumiem, iestāde iesniedz Komisijai iesniegumu, kuram pievieno šādus dokumentus:

26.1. ierobežojumu pārsnieguma mērķu un to atbilstības iestādes stratēģijai aprakstu;

26.2. pārsniegumu veidojošo riska darījumu un ar tiem saistīto tirgus risku pārvaldīšanas procedūras un politikas, kā arī attiecīgo pozīciju turēšanas ilguma pārraudzības procedūras;

26.3. informācijas sistēmas aprakstu, kas dod iespēju aprēķināt papildu kapitāla prasību pārsniegumam un identificēt un reģistrēt 24. punktā minētos riska darījumus;

26.4. pārsniegumu veidojošo finanšu instrumentu aprakstu un darījumu partneru raksturojumu, riska darījumu limitu struktūru;

26.5. citu papildu informāciju, ko iestāde uzskata par nepieciešamu iesniegt Komisijai.

IV. Pārskatu sagatavošanas kārtība

27. Iestāde sagatavo šādus pārskatus:

27.1. “Lielo riska darījumu pārskatu” (UPDK 0651287 veidlapa; 1. pielikums);

27.2. “Pārskatu par riska darījumiem ar personām, kas saistītas ar iestādi” (UPDK 0651288 veidlapa; 2. pielikums);

27.3. “Riska darījumu ierobežojumiem nepakļauto lielo riska darījumu pārskatu” (UPDK 0651289 veidlapa; 3. pielikums).

28. Iestāde, kura rēķina un ievēro pozīcijas riska norēķinu un darījuma partnera riska kapitāla prasību un ir saņēmusi atļauju pārsniegt riska darījumu ierobežojumus, ievērojot 21. punkta prasības, papildus sagatavo šādus pārskatus:

28.1. “Pārskatu par papildu kapitāla prasību riska darījumu ierobežojumu pārsniegumam” (UPDK 0651290 veidlapa; 4. pielikums);

28.2. “Pārskatu par riska darījumu ierobežojumu pārsniegumu gadījumiem pārskata periodā” (UPDK 0651291 veidlapa; 5. pielikums).

29. Riska darījumu ierobežojumu izpildes pārskatos skaitļus uzrāda veselos tūkstošos latu vai procentos ar diviem cipariem aiz komata.

30. 27.1., 27.3., 28.1. un 28.2. punktā minētajos pārskatos klienta (savstarpēji saistītu klientu grupas klienta) numuru veido šādi:

30.1. klientam – kā klienta kārtas numuru (bez punkta) attiecīgajā pārskatā;

30.2. savstarpēji saistītu klientu grupas klientam – katram savstarpēji saistītu klientu grupas klientam piešķir vienu un to pašu kārtas numuru (bez punkta) attiecīgajā pārskatā, kas atbilst grupas kārtas numuram pārskatā;

30.3. iestādes mātes sabiedrībai, meitas sabiedrībām, citām tās mātes sabiedrības meitas sabiedrībām piešķir numuru “99”.

31. Riska darījumu pārskatos par katru klientu uzrāda šādu informāciju:

31.1. par juridisko personu – reģistrētas komercsabiedrības pilno nosaukumu, reģistrācijas vietas kodu atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 3166 “Valstu un to teritoriju nosaukumu kodi: 1. daļa: Valstu kodi” un reģistrācijas numuru attiecīgajā reģistrā (rezidentiem – Latvijas Republikā, nerezidentiem – attiecīgajā valstī);

31.2. par fizisko personu – vārdu, uzvārdu, reģistrācijas vietas kodu atbilstoši starp­tautiskajam standartam ISO 3166 “Valstu un to teritoriju nosaukumu kodi: 1. daļa: Valstu kodi” un personas kodu vai līdzīgu kodu, kas ļauj nepārprotami identificēt attiecīgo personu.

32. Sagatavojot 27. punktā minētos pārskatus, netirdzniecības portfeļa riska darījumus un tirdzniecības portfeļa riska darījumus, ja iestāde saņēmusi atļauju nerēķināt pozīcijas riska, norēķinu un darījuma partnera kredītriska kapitāla prasību tirdzniecības portfeļa riska darījumiem, uzrāda, sadalot tos šādās grupās:

32.1. kredīti – aizdevumi, debeta atlikumi norēķinu kontos (overdrafts), finanšu līzings, faktorings, kredītiestādē, kas nav pārskata sniedzēja kredītiestāde, izvietotie noguldījumi un citi būtībā līdzīgi darījumi;

32.2. ieguldījumi – parāda vērtspapīri, līdzdalība komercsabiedrību pamatkapitālā un subordinētajā kapitālā, saistības, kas izveidojas klienta vērtspapīru emisijas izvietošanas starpniecības darījuma rezultātā (underwriting), un citi darījumi ar klientu vērtspapīriem;

32.3. galvojumi un citas iespējamās saistības klienta labā – galvojumi, kurus iestāde izsniegusi trešajai personai klienta labā, kā arī citas saistības klienta labā, ja klientam ir tiesības pieprasīt šo saistību izpildi;

32.4. citi riska darījumi – prasības, kas izriet no regulētā tirgū netirgotajiem atvasinātajiem instrumentiem, rezerves iemaksas biržā un citas kārtējās vai nākotnes prasības pret klientu.

33. “Lielo riska darījumu pārskatu” sagatavo, ievērojot šādas prasības:

33.1. pārskatā iekļauj lielos riska darījumus, t.i., riska darījumus ar klientu (savstarpēji saistītu klientu grupu), kuri pārsniedz 10 procentus no pašu kapitāla, ievērojot 13.16. punkta nosacījumus;

33.2. ja riska darījums vai tā daļa nav iekļauta klienta lielo riska darījumu kopsummā, pamatojoties uz 13. punkta nosacījumiem, šādu riska darījumu vai tā daļu, kura ir segta ar galvojumu, uzrāda ailē “Pārnestie riska darījumi” un iekļauj ar klientu, kurš ir sniedzis galvojumu, veikto riska darījumu kopsummā;

33.3. katra klienta (savstarpēji saistītu klientu grupas) riska darījumu kopsummu attiecina pret pašu kapitālu, kas noteikts, ievērojot 19. punkta nosacījumus vai, ja Komisija ir piekritusi trešā līmeņa kapitāla izmantošanai, – 20. punkta nosacījumus.

34. “Pārskatu par riska darījumiem ar personām, kas saistītas ar iestādi” sagatavo, ievērojot šādas prasības:

34.1. pārskatā iekļauj visus iestādes riska darījumus ar personām, kas saistītas ar iestādi, izņemot riska darījumus ar iestādes mātes sabiedrību vai meitas sabiedrību, vai tās mātes sabiedrības meitas sabiedrībām, un iestādes līdzdalību to komercsabiedrību pamatkapitālā, kurās iestādei ir dalība, ievērojot 13.16. punkta nosacījumus;

34.2. ja riska darījums vai tā daļa nav iekļauta ar iestādi saistītas personas riska darījumu kopsummā, pamatojoties uz 13. punkta nosacījumiem, šādu riska darījumu vai tā daļu, kura ir segta ar cita klienta galvojumu, uzrāda ailē “Pārnestie riska darījumi” un iekļauj ar klientu, kurš ir sniedzis galvojumu, veikto riska darījumu kopsummā;

34.3. galvojumus, kurus ar iestādi saistīta persona izsniegusi citai personai, kas tos izmantojusi darījumos ar iestādi, uzrāda kā netiešās saistības;

34.4. katras personas, kas saistīta ar iestādi, riska darījumu kopsummu un visu šādu personu riska darījumu kopsummu attiecina pret pašu kapitālu, kas noteikts, ievērojot 21. punkta nosacījumus vai, ja Komisija ir piekritusi trešā līmeņa kapitāla izmantošanai, – 22. punkta nosacījumus.

35. “Riska darījumu ierobežojumiem nepakļauto lielo riska darījumu pārskatā” iekļauj 14.5.−14.14. un 14.17.punktā minētos riska darījumus ar vienu klientu (savstarpēji saistītu klientu grupu), kuri tiek izslēgti no ierobežojumiem pakļautās riska darījumu kopsummas.

(Grozīts ar FKTK 14.12.2007. noteikumiem Nr.175)

36. “Pārskatā par papildu kapitāla prasību riska darījumu ierobežojumu pārsniegumam” iekļauj katra klienta (savstarpēji saistītu klientu grupas) pārsniegumam aprēķināto kapitāla prasību. Visu klientu (savstarpēji saistītu klientu grupas) pārsnieguma kapitāla prasību kopsummu iekļauj MKPA noteikumu II sadaļas 1. nodaļas 2. daļā noteiktā nepieciešamā pašu kapitāla minimālā apmēra aprēķinā.

37. “Pārskatā par riska darījumu ierobežojumu pārsniegumu gadījumiem pārskata periodā” iekļauj visu klientu vai savstarpēji saistītu klientu grupas riska darījumu ierobežojumu pārsniegumu gadījumus, kas pieļauti pārskata periodā (ceturksnī). Vienam klientam vai savstarpēji saistītu klientu grupai var būt vairāk nekā viens pārsniegums pārskata periodā, un katru no tiem iekļauj atsevišķā pārskata rindā. Tādējādi vienam klientam (savstarpēji saistītu klientu grupai) var būt vairāk nekā viena aizpildīta pārskata rinda.

V. Pārskatu iesniegšanas kārtība

38. “Lielo riska darījumu pārskatu”, “Pārskatu par riska darījumiem ar personām, kas saistītas ar iestādi”, “Riska darījumu ierobežojumiem nepakļauto lielo riska darījumu pārskatu”, “Pārskatu par papildu kapitāla prasību riska darījumu ierobežojumu pārsniegumam” un “Pārskatu par riska darījumu ierobežojumu pārsniegumu gadījumiem pārskata periodā” iestāde sagatavo par stāvokli pārskata ceturkšņa pēdējā mēneša pēdējā datumā un iesniedz Komisijai līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam.

39. Noteikumu 38. punktā minētos pārskatus sagatavo iesniegšanai atbilstoši Komisijas 2004. gada 16. jūlija noteikumiem Nr. 156 “Elektroniskā veidā iesniedzamo statistisko pārskatu sagatavošanas un nosūtīšanas noteikumi”.

40. Ja Komisija konstatē, ka pārskats sagatavots kļūdaini, par to tiek paziņots pārskata iesniedzējam. Ja Komisija nav norādījusi citu termiņu, laboto pārskatu iesniedz ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Komisijas.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīvas 2006/48/EK par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu (pārstrādātā versija);

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīvas 2006/49/EK par ieguldījumu sabiedrību un kredītiestāžu kapitāla pietiekamību.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs U.Cērps
1.pielikums
Finanšu kapitāla tirgus komisijas
02.05.2007. noteikumiem Nr.62 ''Riska darījumu ierobežojumu izpildes noteikumi''

2.pielikums
Finanšu kapitāla tirgus komisijas
02.05.2007. noteikumiem Nr.62 ''Riska darījumu ierobežojumu izpildes noteikumi''

3.pielikums
Finanšu kapitāla tirgus komisijas
02.05.2007. noteikumiem Nr.62 ''Riska darījumu ierobežojumu izpildes noteikumi''

4.pielikums
Finanšu kapitāla tirgus komisijas
02.05.2007. noteikumiem Nr.62 ''Riska darījumu ierobežojumu izpildes noteikumi''

5.pielikums
Finanšu kapitāla tirgus komisijas
02.05.2007. noteikumiem Nr.62 ''Riska darījumu ierobežojumu izpildes noteikumi''

11.09.2008