Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.06.2017. - 12.01.2020. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumi Nr.69

Rīgā 2007.gada 2.maijā (prot. Nr. 19 11. p.)
Privāto pensiju fondu pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi

(Noteikumu nosaukums FKTK 21.05.2010. noteikumu Nr.143 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par privātajiem pensiju fondiem"
23. panta 9.1 daļu, 25. panta piekto daļu un 28. panta sesto daļu
(FKTK 21.05.2010. noteikumu Nr.143 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi ir izstrādāti, lai iegūtu informāciju uzraudzības veikšanai, kā arī Finanšu kontu pārskata, Maksājumu bilances un EUROSTAT statistiskā pārskata sagatavošanai.

2. Noteikumi nosaka pārskatu par privātā pensiju fonda (tālāk tekstā – pensiju fonds) un tā reģistrēto pensiju plānu darbību sagatavošanas un iesniegšanas kārtību, kā arī pensiju plāna ārvalstu valūtas atklātās pozīcijas aprēķināšanas kārtību.

(FKTK 21.05.2010. noteikumu Nr.143 redakcijā)

3. Pensiju fonds atbilstoši šo noteikumu prasībām sagatavo šādus pārskatus:

3.1. "Pensiju fonda bilances pārskatu" (1. pielikums);

3.2. "Pensiju fonda peļņas vai zaudējumu aprēķinu" (2. pielikums);

3.3. "Atsevišķu pensiju fonda bilances pārskata pozīciju izvērsumu" (3. pielikums);

3.4. "Pārskatu par pensiju plānu aktīviem un saistībām" (4. pielikums).

(FKTK 08.03.2012. noteikumu Nr.70 redakcijā)

4. Pensiju fonds, kurš piedāvā noteikto iemaksu plānu ar garantētu ienesīgumu vai noteikto izmaksu plānu vai pensiju plānā paredz biometrisko risku segumu (tālāk tekstā – noteikto izmaksu pensiju plāni), sagatavo 3. punktā minētos pārskatus un:

4.1. "Pensiju fonda pārskatu par pensiju tehnisko rezervju segumu ar aktīviem" (5. pielikums);

4.2. "Pensiju fonda pārskatu par pensiju tehnisko rezervju un pensiju tehnisko rezervju seguma termiņstruktūru" (6. pielikums);

4.3. "Pensiju fonda pārskatu par pensiju tehnisko rezervju saskaņošanu pa valūtām" (7. pielikums);

4.4."Pārskatu par pensiju fonda pašu līdzekļiem un maksātspējas prasību izpildi" (8. pielikums).

(FKTK 08.03.2012. noteikumu Nr.70 redakcijā)

5. Pensiju fonds par katru reģistrēto pensiju plānu sagatavo šādus pārskatus:

5.1. "Pensiju plāna neto aktīvu pārskatu" (9. pielikums);

5.2. "Pensiju plāna neto aktīvu kustības pārskatu" (10. pielikums);

5.3. "Pensiju plāna ieguldījumu portfeļa pārskatu" (11. pielikums);

5.4. "Pārskatu par pensiju plāna atklātajām ārvalstu valūtu pozīcijām" (12. pielikums);

5.5. "Pārskatu par pensiju plāna aktīvu un saistību termiņstruktūru" (13. pielikums);

5.6. "Pārskatu par pensiju plāna dalībniekiem" (14. pielikums);

5.7. "Pārskatu par pensiju plāna dalībnieku vecuma struktūru un dalības stāžu" (15. pielikums).

(FKTK 08.03.2012. noteikumu Nr.70 redakcijā)

6. Pensiju fonds, kurš pieņem iemaksas no citas dalībvalsts darba devēja un iesaistītā valsts ir noteikusi prasību pensiju plāna aktīvu un saistību saskaņošanai pa valūtām, par attiecīgo pensiju plānu sagatavo 5. punktā minētos pārskatus un "Pārskatu par pensiju plāna aktīvu un saistību saskaņošanu pa valūtām" (16. pielikums).

(FKTK 08.03.2012. noteikumu Nr.70 redakcijā)

7. Pārskatus sagatavo, ievērojot šādas prasības:

7.1. pārskatos lietojamā naudas vienība ir euro;

7.2. valsts kodu norāda atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 3166 "Standartizētie valsts un teritoriju kodi;

7.3. valūtu kodus norāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 4217 “Valūtu un resursu kodi”;

7.4. ieguldījumus starptautiskajā organizācijā, kas nav reģistrēta kā vienas valsts rezidents, piemēram, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka, Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Eiropas Investīciju banka, Starptautisko norēķinu banka, norāda pozīcijā "Starptautisko institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri" un valsts kodu norāda kā divu zīmju kodu atbilstoši Latvijas Bankas tīmekļa vietnē pieejamajam starptautisko organizāciju kodu sarakstam;

7.5. ailē “Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods” norāda tās valsts kodu, kurā reģistrēts vērtspapīra emitents, vai gadījumos, kad saskaņā ar emisijas prospektu saistību izpildi uzņemas (garantē) cita komercsabiedrība, tās reģistrācijas (izcelsmes) valsts kodu;

7.6. ailē "Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods" norāda valsts, kurā finanšu instruments iekļauts regulētā tirgū, kodu. Ja pārvedami vērtspapīri vai naudas tirgus instrumenti iegūti darījumu rezultātā ārpus regulētā tirgus, norāda valsts kodu regulētajam tirgum, kurā tie tiek tirgoti. Ja finanšu instrumentiem, par kuru iegādi darījumi ir noslēgti vairākos regulētajos tirgos, ir vienādi ISIN kodi, tad norāda regulētā tirgus valsts kodu, kurā noslēgti darījumi par lielākās vērtspapīru daļas (skaita) iegādi, bet, ja attiecīgi iegādāto vērtspapīru skaits ir vienāds, tad norāda tā regulētā tirgus valsts kodu, kurā veikts agrākais darījums. Pozīcijā "Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības" šo aili aizpilda, ja ieguldījumu apliecības ir iekļautas regulētā tirgū;

7.7. darījuma partneru sektoru dalījums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 21.05.2013. regulas (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā (tālāk tekstā – Regula Nr. 549/2013) 2. nodaļai. Darījuma partneru rezidentu sektoru dalījums, izņemot rezidentu sektora "Nefinanšu sabiedrības" un "Mājsaimniecības" dalījumu, ir pieejams Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļa vietnē. Ja darījuma partneru rezidentu sektors nav identificējams Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļa vietnē, to saskaņā ar Regulas Nr. 549/2013 2. nodaļā noteiktajiem principiem klasificē sektorā "Nefinanšu sabiedrības" vai "Mājsaimniecības". Darījuma partneru un ieguldītāju sektora kodu norāda atbilstoši šādām vērtībām:

7.7.1. "SK11" – nefinanšu sabiedrības;

7.7.2. "SK122" – noguldījumus pieņemošas sabiedrības, izņemot centrālo banku;

7.7.3. "SK123" – naudas tirgus fondi;

7.7.4. "SK124" – ieguldījumu fondi un alternatīvo ieguldījumu fondi, izņemot naudas tirgus fondus;

7.7.5. "SK125" – citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus;

7.7.6. "SK126" – finanšu palīgsabiedrības;

7.7.7. "SK127" – piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji;

7.7.8. "SK128" – apdrošināšanas sabiedrības;

7.7.9. "SK129" – pensiju fondi;

7.7.10. "SK1311" – centrālās valdības;

7.7.11. "SK1312" – pavalsts valdības;

7.7.12. "SK1313" – vietējās valdības;

7.7.13. "SK1314" – sociālās nodrošināšanas fondi;

7.7.14. "SK14" – mājsaimniecības;

7.7.15. "SK15" – mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas;

7.8. termiņa dalījuma pazīmi aizpilda, ņemot vērā darījuma sākotnējo termiņu, un norāda vienu no šādām vērtībām:

7.8.1. "01G" – īstermiņa – līdz vienam gadam (ieskaitot);

7.8.2. "99G" – ilgtermiņa (virs viena gada).

(Grozīts ar FKTK 21.05.2010. noteikumiem Nr.143; FKTK 23.07.2014. noteikumiem Nr.147)

8. Noteikumos lietotais termins "fondi" ietver gan ieguldījumu fondus, gan alternatīvo ieguldījumu fondus, pārējie lietotie termini atbilst likumā "Par privātajiem pensiju fondiem", Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (tālāk tekstā – Komisija) noteikumos par privāto pensiju fondu gada pārskata sagatavošanu un Latvijas Bankas noteikumos "Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi" lietotajiem terminiem.

(FKTK 23.07.2014. noteikumu Nr.147 redakcijā)

9. Pārskatos iekļauto pozīciju saturs un novērtēšana atbilst Komisijas 19.05.2006. noteikumu Nr. 100 “Privāto pensiju fondu gada pārskata sagatavošanas noteikumi” prasībām, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.

II. Pārskatu sagatavošana

10. “Pensiju fonda bilances pārskata” (1. pielikums) 2800. pozīcijā “Pensiju tehniskās rezerves, neto” atspoguļo pensiju fonda neto pensiju tehniskās rezerves noteikto izmaksu pensiju plāniem, kas aprēķinātas atbilstoši Komisijas 24.12.2004. noteikumiem Nr. 299 “Noteikumi par apdrošinātāju un privāto pensiju fondu tehnisko rezervju izveidošanu un aprēķināšanas metodēm”.

11. “Pensiju fonda peļņas vai zaudējumu aprēķina” (2. pielikums) 12. pozīcijā “Izmaksas noteikto izmaksu pensiju plāniem” uzrāda pensiju fonda izmaksas noteikto izmaksu pensiju plāniem, lai nodrošinātu saistības papildpensiju izmaksai.

12. "Atsevišķu pensiju fonda bilances pārskata pozīciju izvērsumā" (3. pielikums) un "Pārskatā par pensiju plānu aktīviem un saistībām" (4. pielikums) sniedz informāciju par privātā pensiju fonda bilances pozīciju un pensiju plānu prasību un saistību iedalījumu pēc valstīm, valūtām, darījumu partnera sektoriem un termiņa pazīmes. Konsultācijas par šo pārskatu sagatavošanu sniedz Latvijas Bankas Statistikas pārvalde.

(FKTK 23.07.2014. noteikumu Nr.147 redakcijā)

13. (Svītrots ar FKTK 23.07.2014. noteikumiem Nr.147)

14. “Pensiju fonda pārskatu par pensiju tehnisko rezervju saskaņošanu pa valūtām” (7. pielikums) sagatavo, ievērojot Komisijas 26.04.2007. noteikumu Nr. 54 “Noteikumi par tehnisko rezervju un to seguma saskaņošanu pa valūtu veidiem” prasības.

15. “Pārskatu par pensiju fonda pašu līdzekļiem un maksātspējas prasību izpildi” (8. pielikums) sagatavo atbilstoši Komisijas 26.10.2006. noteikumiem Nr. 187 “Privāto pensiju fondu maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķināšanas noteikumi”.

16. “Pensiju plāna neto aktīvu kustības pārskata” (10. pielikums) 201. pozīcijā “Pensiju fonda iemaksas” uzrāda no pensiju fonda saņemtās iemaksas, lai nodrošinātu noteikto izmaksu pensiju plānu saistības papildpensiju izmaksai.

17. “Pensiju plāna ieguldījumu portfeļa pārskatā” (11. pielikums) sniedz informāciju par pensiju plāna aktīvu ģeogrāfisko izvietojumu, kā arī sadala ieguldījumus regulētajā tirgū tirgotos finanšu instrumentos un pārējos finanšu instrumentos un ieguldījumos:

17.1. pārskata 1. sadaļas “Kopsavilkums” pozīcijā “Ieguldījumu portfelis kopā” (pozīcijas kods 300) atsevišķi norāda ieguldījumus finanšu instrumentos, ko emitējušas:

17.1.1. ar pensiju fondu vienā koncernā esošas komercsabiedrības;

17.1.2. komercsabiedrības, kas ar pensiju fondu noslēgušas kolektīvās dalības līgumus;

17.1.3. ar iemaksu veicošo darba devēju vienā koncernā esošas komercsabiedrības;

17.1.4. pārējos koncernos esošas komercsabiedrības;

17.2. pārskata 3. sadaļas "Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu" 2. ailē "Līdzdalība emitenta pamatkapitālā" uzrāda pensiju plāna īpašumā esošo attiecīgā emitenta kapitāla vērtspapīru nominālvērtības attiecību pret emitenta apmaksātā pamatkapitāla apmēru, kas izteikta procentos, savukārt 3. ailē "Balsstiesības" uzrāda pensiju plāna iegūto balsstiesību skaita attiecību pret emitenta balsstiesību kopskaitu, kas izteikta procentos;

17.3. pārskata 4. sadaļas "Fondu (izņemot ieguldījumus riska kapitāla tirgū un nekustamā īpašuma alternatīvo ieguldījumu fondos) ieguldījumu apliecības (daļas)" pozīcijā "Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības" norāda ieguldījumus gan ieguldījumu fondos, kuri iekļauti tirgošanai regulētajā tirgū, gan publiskā apgrozībā esošajos ieguldījumu fondos;

17.4. pārskata 5. sadaļas "Ieguldījumi riska kapitāla tirgū" 2. ailē "Ieguldījumu uzskaites vērtības attiecība pret emitenta emitēto vērtspapīru vērtību":

17.4.1. 8100. pozīcijā "Ieguldījumi komercsabiedrību kapitālā" norāda komercsabiedrības kapitāla vērtspapīru nominālvērtības attiecību pret emitenta pamatkapitāla apmēru, kas izteikta procentos, vai

17.4.2. 8200. pozīcijā "Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos" norāda ieguldījumu daļas uzskaites vērtības attiecību pret attiecīgā alternatīvā ieguldījumu fonda neto aktīvu vērtību, kas izteikta procentos;

17.5. pārskata 6. sadaļas "Atvasinātie finanšu instrumenti":

17.5.1. B ailē "Atvasinātā finanšu instrumenta veids" norāda atvasinātā finanšu instrumenta veidu (iespējamos atvasināto finanšu instrumentu veidus skatīt Komisijas 11.11.2011. noteikumos Nr. 242 "Fonda kopējā riska un riska darījumu apmēra ar darījumu partneri aprēķināšanas normatīvie noteikumi");

17.5.2. 1. un 3. ailē "Ieguldījumu uzskaites vērtība; aktīvi" uzrāda atvasināto finanšu instrumentu pozitīvās uzskaites vērtības, bet 2. un 4. ailē "Ieguldījumu uzskaites vērtība; saistības" – negatīvās uzskaites vērtības absolūtos skaitļos;

17.5.3. 5. ailē ''Riska darījumu apmērs" norāda ieguldījumus viena emitenta emitētos atvasinātajos finanšu instrumentos (tālāk tekstā – riska darījumu apmērs). Riska darījumu apmēru aprēķina, summējot pozitīvās ar attiecīgo darījumu partneri noslēgto atvasināto finanšu instrumentu darījumu uzskaites jeb tirgus (mark-to-market) vērtības;

17.6. pārskata 7. sadaļas “Noguldījumi un prasības pret kredītiestādēm” 5. ailē atspoguļo noguldījumu pamatsummu. Noguldījumu pamatsumma ir kredītiestādē pārskata datumā kontos esošie naudas līdzekļi, kas kredītiestādei ir jāatmaksā saskaņā ar līguma noteikumiem. Noguldījumu pamatsummu veido visu termiņnoguldījumu un prasību uz pieprasījumu (izņemot prasības uz pieprasījumu turētājbankā) uzskaites vērtību kopsumma, ko samazina par uzkrāto procentu summu, ja līgums neparedz uzkrāto procentu izmaksu līguma laušanas gadījumā.

(Grozīts ar FKTK 08.03.2012. noteikumiem Nr.70; FKTK 23.07.2014. noteikumiem Nr.147)

18. “Pārskatu par pensiju plāna atklātajām ārvalstu valūtu pozīcijām” (12. pielikums) sagatavo, ievērojot šādas prasības:

18.1. visas summas, kas izteiktas ārvalsts valūtā, atspoguļo euro, pārrēķinot pēc grāmatvedībā izmantojamā ārvalsts valūtas kursa pārskata datumā;

18.2. pārskata A ailē “Valūtas kods” norāda visu valūtu, kādās ir izvietoti pensiju plāna aktīvi un kādās pensiju plāns uzņēmies saistības, valūtu kodus;

18.3. katras ārvalsts valūtas tīrā atklātā pozīcija tiek aprēķināta kā šādu lielumu kopsumma:

18.3.1. tīrā bilances pozīcija, t.i., starpība starp pensiju plāna aktīviem un saistībām un neto aktīviem, ieskaitot uzkrātos procentus. Ja valūtas pirkšanas un pārdošanas tagadnes līgumu (spot) uzskaitei ir lietota norēķinu datuma uzskaite (settlement date accounting), šādu līgumu saņemamās summas iekļauj aktīvu kopsummā un maksājamās summas – saistību kopsummā;

18.3.2. tīrā nākotnes pozīcija (net forward position), t.i., starpība starp visām nākotnē saņemamajām un maksājamajām summām par noslēgtajiem ārvalstu valūtu nākotnes līgumiem, ieskaitot regulētā tirgū tirgotos ārvalstu valūtu nākotnes līgumus un bilances pozīcijā neiekļautās ārvalstu valūtu mijmaiņas līgumu (swaps) pamatsummas, kā arī nākamo periodu tīrie ienākumi/izdevumi, kuri vēl nav uzkrāti, bet kuru risks jau ir pilnīgi ierobežots ar ārvalstu valūtu nākotnes līgumiem, un nopirkto iespējas līgumu (options) delta ekvivalents, t.i., iespējas līguma bāzes aktīva tirgus cena, kas reizināta ar delta koeficientu (koeficientu, kas parāda attiecību starp iespējas līguma cenas un bāzes aktīva cenas izmaiņām, ja bāzes aktīva cenas izmaiņas ir nelielas);

18.4. katras ārvalsts valūtas tīrā atklātā pozīcija tiek klasificēta kā garā, ja tās tīrās bilances pozīcijas un tīrās nākotnes pozīcijas kopsumma ir pozitīva, un kā īsā, ja tās tīrās bilances pozīcijas un tīrās nākotnes pozīcijas kopsumma ir negatīva;

18.5. pensiju plāna ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija ir atsevišķu ārvalstu valūtu tīro garo pozīciju summas vai tīro īso pozīciju summas lielākā absolūtā vērtība.

(Grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

19. “Pārskatā par pensiju plāna aktīvu un saistību termiņstruktūru” (13. pielikums) aktīvus grupē atbilstoši atlikušajam atmaksas vai pārdošanas termiņam, saistības – atbilstoši atlikušajam izpildes termiņam. Par atlikušo termiņu uzskatāms laiks no pārskata datuma līdz līguma izbeigšanas datumam vai datumam, kad saskaņā ar līguma noteikumiem jāveic maksājumi. Sagatavojot pārskatu, ievēro šādus nosacījumus:

19.1. aktīvu atlikušo atmaksas vai pārdošanas termiņu nosaka saskaņā ar spēkā esošajā līgumā paredzētajiem atmaksas vai pārdošanas termiņiem;

19.2. aktīvus, kas ieguldīti ar tiesībām tos saņemt pēc pieprasījuma, uzrāda termiņa grupā “uz pieprasījumu”;

19.3. tirdzniecības nolūkā turētos un pārdošanai pieejamos finanšu instrumentus, kurus var pārdot īsā laikā bez ievērojamiem zaudējumiem, uzrāda kā aktīvus “uz pieprasījumu” vai termiņu grupā atbilstoši attiecīgā finanšu instrumenta pārdošanas iespējamajam termiņam;

19.4. aktīvus, kuru atmaksas vai pārdošanas termiņš nav noteikts, uzskata par beztermiņa ieguldījumiem un uzrāda termiņa grupā “no 5 gadiem”;

19.5. saistību atlikušo termiņu nosaka saskaņā ar spēkā esošajā līgumā noteiktajiem izpildes termiņiem;

19.6. termiņa grupā kā saistības “uz pieprasījumu” uzrāda:

19.6.1. saistības izmaksāt uzkrāto papildpensijas kapitālu pensiju plāna dalībniekiem, ja tiesības uz uzkrāto papildpensiju ir iestājušās;

19.6.2. saistības ar nenoteiktu izpildes termiņu un pienākumu tās izpildīt pēc pieprasījuma.

20. “Pārskatā par pensiju plāna dalībniekiem” (14. pielikums) sniedz informāciju par pensiju plāna dalībniekiem, pamatojoties uz dalībnieku pastāvīgo dzīvesvietu:

20.1. ailē “Kas vairs neveic vai par kurām/kuriem vairs netiek veiktas iemaksas” atspoguļo to dalībnieku skaitu, kas pēdējo 12 mēnešu laikā nav veikuši iemaksas, bet vēl nav sasnieguši pensiju plānā noteikto pensijas vecumu;

20.2. ailē “Kas sasniegušas/sasnieguši pensiju plānā noteikto pensijas vecumu” atspoguļo to dalībnieku skaitu, kas ir sasnieguši pensiju plānā noteikto pensijas vecumu, vairs neveic iemaksas un saņem papildpensijas kapitālu pa daļām. To dalībnieku skaitu, kas ir sasnieguši pensiju plānā noteikto pensijas vecumu, bet kuri paši vai par kuriem turpina veikt iemaksas pensiju plānā, atspoguļo ailē “Kas veic vai par kurām/kuriem tiek veiktas iemaksas (aktīvās dalībnieces/aktīvie dalībnieki)”;

20.3. ailē “Kas mantojušas/mantojuši cita dalībnieka uzkrāto papildpensijas kapitālu” atspoguļo to dalībnieku skaitu, kas saņem mantoto papildpensijas kapitālu pa daļām;

20.4. ailē “Dalībnieku vai par dalībniekiem veiktās iemaksas, veselos euro” atspoguļo pensiju plānu dalībnieku, to labā veikto darba devēju un trešo personu iemaksu, kā arī pārskaitījumu no citiem pensiju fondiem kopsummu ģeogrāfiskajā dalījumā.

(Grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

21. “Pārskatā par pensiju plāna dalībnieku vecuma struktūru un dalības stāžu” (15. pielikums) atspoguļo pensiju plāna dalībnieku skaitu un to uzkrāto papildpensijas kapitālu atbilstoši norādītajām vecuma grupām un dalības stāžam pensiju fondu sistēmā (ja dalībnieks pārnācis no cita pensiju fonda vai plāna, dalības stāžu uzrāda, ņemot vērā viņa iepriekšējo dalības stāžu citos pensiju fondos vai plānos).

III. Pārskatu iesniegšana

22. Pensiju fonds sagatavo:

22.1. 3., 4., 5.1.–5.6. un 6. punktā minētos pārskatus par stāvokli katra ceturkšņa pēdējā datumā un iesniedz Komisijai līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam;

22.2. 5.7. punktā minēto pārskatu par stāvokli ceturtā ceturkšņa pēdējā datumā un iesniedz Komisijai līdz nākamā gada 30. janvārim.

23. Pārskatus sagatavo iesniegšanai atbilstoši Komisijas 14.10.2008. normatīvajiem noteikumiem Nr. 146 "Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi". Informāciju sniedz elektroniski XBRL (Extensible Business Reporting Language) faila formātā saskaņā ar Komisijas sagatavoto taksonomiju, kas publicēta Komisijas interneta mājaslapā (www.fktk.lv). Ja respondents pārskatus nevar sagatavot XBRL faila formātā, tad tos var iesniegt XLSX (Microsoft Excel Open XML) faila formātā, aizpildot Komisijas sagatavoto XLSX failu, kas publicēts Datu ziņošanas sistēmā (https://dati.fktk.lv).

(FKTK 31.01.2017. noteikumu Nr. 10 redakcijā; sk. 29. punktu)

24. Ja Komisija konstatē, ka pensiju fonda iesniegtais pārskats sagatavots kļūdaini, par to tiek paziņots pārskata iesniedzējam. Ja Komisija nav norādījusi citu termiņu, laboto pārskatu iesniedz ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Komisijas.

25. Konsultācijas par pārskata sagatavošanu sniedz Komisijas Regulējošo prasību un statistikas departaments.

IV. Noslēguma jautājumi

26. (Svītrots ar FKTK 23.07.2014. noteikumiem Nr. 147)

27. Noteikumi stājas spēkā 01.06.2007.

28. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem Komisijas 08.08.2003. noteikumus Nr. 179 “Privāto pensiju fondu ceturkšņa pārskata sagatavošanas noteikumi”.

29. Pārskatus, kas sagatavoti atbilstoši 23. punktam par stāvokli 30.06.2017., Komisijai iesniedz līdz 30.08.2017.

(FKTK 31.01.2017. noteikumu Nr. 10 redakcijā)

30. Informācijas saņemšanas un datu apstrādes nepārtrauktības nodrošināšanai pensiju fonds līdz 30.09.2017. papildus sagatavo un iesniedz pārskatus saskaņā ar prasībām, kuras bija spēkā līdz 01.06.2017.

(FKTK 31.01.2017. noteikumu Nr. 10 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 03.06.2003. Direktīvas 2003/41/EK par papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju darbību un uzraudzību.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs U.Cērps
1.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 02.05.2007
noteikumiem Nr.69

(Pielikums FKTK 23.07.2014. noteikumu Nr.147 redakcijā)

Pensiju fonds_______________

 

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 30. aprīlim, 30. jūlijam, 30. oktobrim un 30. janvārim

Pensiju fonda bilances pārskats

20__. gada ____________________________

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Rezidenti

Nerezidenti

Kopā (01+02)

A

B

01

02

03

Aktīvi    
Kase

1110

   
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

1120

   
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs

1130

   
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

1140

 

 

 

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

1150

 

 

 

Fondu ieguldījumu apliecības (daļas)

1160

 

 

 

t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas

1161

 

 

 

Atvasinātie finanšu instrumenti

1170

 

 

 

Kopā (1110+1120+1130+1140+1150+1160+1170)

1100

   
t.sk. ieguldījumi komercsabiedrībās, kuras ar pensiju fondu noslēgušas kolektīvās dalības līgumu

1101

   
t.sk. ieguldījumi ar pensiju fondu koncernā esošās komercsabiedrībās

1102

   
Debitoru parādi

1200

   
Aizdevumi

1210

   
Nemateriālie aktīvi

1300

 

X

 
Pamatlīdzekļi

1400

 

X

 
Ieguldījumu īpašums

1410

 

 

 
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

1500

 

 

 
Pārējie aktīvi

1600

 

 

 
KOPĀ AKTĪVI (1100+1200+1210+1300+1400+1410+1500+1600)

1001

 

 

 
Pensiju plānu aktīvi

1002

 

 

 
AKTĪVU KOPSUMMA (1001+1002)

1000

 

 

 
Saistības
Saistības pret kredītiestādēm

2100

 

 

 
Saistības pret pārējiem kreditoriem

2200

 

 

 
Pārējās saistības

2300

 

 

 
Uzkrājumi

2400

 

X

 
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi

2500

 

 

 
Atvasinātie finanšu instrumenti

2700

 

 

 
Pensiju tehniskās rezerves, neto (2810-2820)

2800

 

X

 
Pensiju tehniskās rezerves, bruto

2810

 

X

 
Pārapdrošinātāja daļa

2820

 

X

 
Kapitāls un rezerves (2610+...+2670)

2600

 

 

 
Apmaksātais pamatkapitāls

2610

 

 

 
Akciju emisijas uzcenojums

2620

 

 

 
Pašu akcijas (-)

2630

 

X

 
Pārvērtēšanas rezerve

2640

 

X

 
Iepriekšējo gadu zaudējumi (-)

2650

 

X

 
Pārskata perioda peļņa/zaudējumi (+/-)

2660

 

X

 
Rezerves kapitāls un pārējās rezerves

2670

 

X

 
KOPĀ SAISTĪBAS (2100+2200+2300+2400+2500+2600+2700+2800)

2001

 

 

 
Pensiju plānu saistības

2002

 

 

 
Pensiju plānu neto aktīvi

2003

   
SAISTĪBU KOPSUMMA (2001+2002+2003)

2000

   

 

Pensiju fonda valdes priekšsēdētājs / __________________________________ /________________________ 
  

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

 
Izpildītājs_______________________________________________________ 
 (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese) 
2.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 02.05.2007
noteikumiem Nr.69

(Pielikums grozīts ar FKTK 08.03.2012. noteikumiem Nr.70; FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

FKTK-NOT69P02.JPG (127687 bytes)

3.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 02.05.2007
noteikumiem Nr.69

(Pielikums FKTK 23.07.2014. noteikumu Nr.147 redakcijā)

Pensiju fonds_______________

 

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 30. aprīlim, 30. jūlijam, 30. oktobrim un 30. janvārim
Pārskats paredzēts nosūtīšanai Latvijas Bankai

Atsevišķu pensiju fonda bilances pārskata pozīciju izvērsums

20__. gada ____________________________

Pozīcijas nosaukums

Valsts kods

Valūtas kods

Darījumu partnera
sektora kods

Termiņa dalījuma
pazīme

Uzskaites vērtība
(veselos euro)

Aktīvi

 

 

 

 

 

Kase (1110)

X

 

X

X

 

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm (1120)

 

 

 

X

 

Termiņnoguldījumi (1130)

 

 

 

 

 

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1140)

 

 

 

 

 

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1150)

 

 

 

X

 

t.sk. regulētā tirgū tirgotās akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

 

 

 

X

 

t.sk. līdzdalība asociēto un radniecīgo komercsabiedrību pamatkapitālā

 

 

 

X

 

Fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1160)

 

 

 

X

 

Atvasinātie finanšu instrumenti (1170)

 

 

 

X

 

Debitoru parādi (1200)

 

 

 

X

 

Aizdevumi (1210)

 

 

 

 

 

Avansa maksājumi par nemateriālajiem aktīviem un pamatlīdzekļiem (daļa no 1300 un 1400)

X

X

X

X

 

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi (1500)

 

 

 

X

 

Pārējie aktīvi (1600)

 

 

 

X

 

Saistības

 

 

 

 

 

Saistības (2100, 2200, 2300)

 

 

 

 

 

Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi (2500)

 

 

 

X

 

Atvasinātie finanšu instrumenti (2700)

 

 

 

X

 

Apmaksātais pamatkapitāls (2610)

 

X

 

X

 

 

Pensiju fonda valdes priekšsēdētājs/ __________________________________ /________________________ 
 

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

 
Izpildītājs_______________________________________________________ 
 (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese) 
4.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 02.05.2007.
noteikumiem Nr.69

(Pielikums FKTK 23.07.2014. noteikumu Nr.147 redakcijā)

Pensiju fonds_______________

 

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 30. aprīlim, 30. jūlijam, 30. oktobrim un 30. janvārim
Pārskats paredzēts nosūtīšanai Latvijas Bankai

Pārskats par pensiju plānu aktīviem un saistībām

20__. gada ____________________________

Pozīcijas nosaukums

Valsts kods

Valūtas kods

Darījumu partnera sektora kods

Termiņa dalījuma pazīme

Uzskaites vērtība (veselos euro)

Aktīvi

 

 

 

 

 

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm (1110)   

X

 
Termiņnoguldījumi (1120)     
Prasības no reverse repo darījumiem (1130)     
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1140)     
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1150)   

X

 
t.sk. regulētā tirgū tirgotās akcijas   

X

 
Fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1160)   

X

 
Atvasinātie finanšu instrumenti (1170)   

X

 
Debitoru parādi (1180)   

X

 
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi (1190)   

X

 
Pārējie aktīvi (1220)   

X

 
Saistības

 

 

 

 

 

Saistības no repo darījumiem (2100)     
Atvasinātie finanšu instrumenti (2200)   

X

 
Pārējās saistības (2300)   

X

 
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi (2400)   

X

 

 

Pensiju fonda valdes priekšsēdētājs/ __________________________________ /________________________ 
 

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

 
Izpildītājs_______________________________________________________ 
 (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese) 
5.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 02.05.2007.
noteikumiem Nr.69

(Pielikums FKTK 23.07.2014. noteikumu Nr.147 redakcijā)

Pensiju fonds________________________________

 

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 30. aprīlim, 30. jūlijam, 30. oktobrim un 30. janvārim

Pensiju fonda pārskats par pensiju tehnisko rezervju segumu ar aktīviem

20___. gada __________________

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Ieguldījumu uzskaites vērtība (veselos euro)

Ieguldījumu uzskaites vērtības attiecība pret pensiju tehnisko rezervi, neto (%)

A

B

1

2

Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti

 

 

 

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1000(01))

110

 

 

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (4000(01))

120

 

 

Fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (6000(01)+12201(1))

130

 

 

Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (8001(01))

140

 

 

Atvasinātie finanšu instrumenti (9000(01))

150

 

 

Kopā (110+...+150)

100

 

 

Pārējie finanšu instrumenti un ieguldījumi

 

  
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (2000(01))

210

 

 

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (5000(01))

220

 

 

Fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (7000(01)+12200(01)-122201(01))

230

 

 

Prasības pret kredītiestādēm (241+242+243+244)

240

 

 

Termiņnoguldījumi (11000(02))

241

  
Prasības uz pieprasījumu (11000(03))

242

  
Atvasinātie finanšu insrumenti (10000(01))

243

  
Prasības no reverse repo darījumiem (11000(08))

244

  
Prasības pret pārējiem darījumu partneriem no reverse repo darījumiem

250

  
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū ((8000(01)-8001(01))

260

  
Ieguldījumu īpašums (12100(01))

270

  
Kopā (210+220+230+240+250+260+270)

200

 

 

TEHNISKO REZERVJU SEGUMS KOPĀ (100+200), t.sk. ieguldījumi finanšu instrumentos, ko emitējušas

400

 

 

ar pensiju fondu vienā koncernā esošas komercsabiedrības

 

 

 

1. Komercsabiedrība A

 

 

 

2. Komercsabiedrība B

 

 

 

3. ...

 

 

 

komercsabiedrības, kas ar pensiju fondu noslēgušas kolektīvās dalības līgumus

 

 

 

1. Komercsabiedrība C

 

 

 

2. Komercsabiedrība D

 

 

 

3. ...

 

 

 

ar iemaksu veicošo darba devēju vienā koncernā esošas komercsabiedrības

 

 

 

1. Koncerns A

 

 

 

2. Koncerns B

 

 

 

3. ...

 

 

 

pārējos koncernos esošas komercsabiedrības

 

 

 

1. Koncerns C

 

 

 

2. Koncerns D

 

 

 

3. ...

 

 

 

Pensiju tehniskās rezerves, neto (1. pārskata 2800. pozīcija)

500

  

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū

Vērtspapīra ISIN kods

Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods

Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā*

Kredītreitingu piešķīrušās aģentūras nosaukums*

Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods

Ieguldījumu uzskaites vērtība (veselos euro)

Ieguldījumu uzskaites vērtības attiecība pret pensiju tehnisko rezervi, neto (%)

A

B

C

D

E

F

G

H

01

02

Regulētā tirgū tirgotie

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri

 

 

       
1. Emitents A

 

X

 

 

 

 

 

 

 
2. Emitents B

 

X

 

 

 

 

 

 

 
3. ...

 

X

 

 

 

 

 

 

 
Kopā (1+2+3+...)

1100

X

X

X

X

X

X

 

 
Starptautisko institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri

 

 

       
1. Emitents C

 

X

 

 

X

X

 

 

 
2. Emitents D

 

X

 

 

X

X

 

 

 
3. ...

 

X

 

 

X

X

 

 

 
Kopā (1+2+3+...)

1200

X

X

X

X

X

X

 

 
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri

 

 

       
1. Emitents A

 

X

 

 

 

 

 

 

 
2. Emitents B

 

X

 

 

 

 

 

 

 
3. ...

 

X

 

 

 

 

 

 

 
Kopā (1+2+3+...)

1300

X

X

X

X

X

X

 

 
Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri

 

 

       
1. Emitents E

 

X

 

 

X

X

 

 

 
2. Emitents F

 

X

 

 

X

X

 

 

 
3. ...

 

X

 

 

X

X

 

 

 
Kopā (1+2+3+...)

1400

X

X

X

X

X

X

 

 
Kopā (1100+ ... +1400)

1000

 

X

X

X

X

X

 

 
Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri

 

 

       
1. Emitents A

 

 

 

 

 

 

X

 

 
2. Emitents B

 

 

 

 

 

 

X

 

 
3. ...

 

 

 

 

 

 

X

 

 
Kopā (1+2+3+...)

2100

X

X

X

X

X

X

 

 
Starptautisko institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri

 

 

  

 

 

 

  
1. Emitents C

 

 

 

 

X

X

X

 

 
2. Emitents D

 

 

 

 

X

X

X

 

 
3. ...

 

 

 

 

X

X

X

 

 
Kopā (1+2+3+...)

2200

X

X

X

X

X

X

 

 
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri

 

 

       
1. Emitents A

 

 

 

 

 

 

X

 

 
2. Emitents B

 

 

 

 

 

 

X

 

 
3. ...

 

 

 

 

 

 

X

 

 
Kopā (1+2+3+...)

2300

X

X

X

X

X

X

 

 
Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri

 

 

  

 

 

 

  
1. Emitents E

 

 

 

 

X

X

 

 

 
2. Emitents F

 

 

 

 

X

X

 

 

 
3. ...

 

 

 

 

X

X

 

 

 
Kopā (1+2+3+...)

2400

X

X

X

X

X

X

 

 
Kopā (2100+ ... +2400)

2000

X

X

X

X

X

X

 

 

* Aizpilda par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsti, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valsts.

3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū

Vērtspapīra ISIN kods

Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods

Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods

Ieguldījumu uzskaites vērtība
(veselos euro)

Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)

Balsstiesības (%)

Ieguldījumu uzskaites vērtības attiecība pret pensiju tehnisko rezervi, neto
(%)

A

B

C

D

E

F

01

02

03

04

Regulētā tirgū tirgotie Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri

 

 

       
1. Emitents A

 

X

 

 

 

 

 

 

 

2. Emitents B

 

X

 

 

 

 

 

 

 

3. ...

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (1+2+3+...)

4000

X

X

X

X

 

X

X

 

Pārējie
Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri

 

 

      

 

1. Emitents C

 

 

X

 

X

 

 

 

 

2. Emitents D

 

 

X

 

X

 

 

 

 

3. ...

 

 

X

 

X

 

 

 

 

Kopā (1+2+3+...)

5000

X

X

X

X

 

X

X

 

4. Fondu (izņemot ieguldījumus riska kapitāla tirgū un nekustamā īpašuma alternatīvo ieguldījumu fondos) ieguldījumu apliecības (daļas)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Vērtspapīra ISIN kods

Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods

Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods

Ieguldījumu uzskaites vērtība (veselos euro)

Fonda neto aktīvu vērtība (veselos euro)

Ieguldījumu uzskaites vērtības attiecība pret fonda neto aktīviem
(%)

Ieguldījumu uzskaites vērtības attiecība pret pensiju tehnisko rezervi, neto
(%)

A

B

C

D

E

01

02

03

04

Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ieguldījumu fonds A

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ieguldījumu fonds B

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ...

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (1+2+3+...)

6100

X

X

X

 

X

X

 

Regulētā tirgū tirgoto alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Alternatīvo ieguldījumu fonds C

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Alternatīvo ieguldījumu fonds D

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ...

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (1+2+3+...)

6200

X

X

X

 

X

X

 

Kopā (6100+6200)

6000

X

X

X

 

X

X

 

Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Alternatīvo ieguldījumu fonds E

 

 

 

X

 

 

 

 

2. Alternatīvo ieguldījumu fonds F

 

 

 

X

 

 

 

 

3. ...

 

 

 

X

 

 

 

 

Kopā (1+2+3+...)

7000

X

X

X

 

X

X

 

Kopā tādu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (daļas)

7001

X

X

X

 

X

X

X

5. Ieguldījumi riska kapitāla tirgū

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Valūtas kods

Vērtspapīra ISIN kods

Emitenta reģistrācijas valsts kods

Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods

Ieguldījumu uzskaites vērtība
(veselos euro)

Ieguldījumu uzskaites vērtības attiecība pret emitenta emitēto vērtspapīru vērtību
(%)

Ieguldījumu uzskaites vērtības (04. aile) attiecība pret pensiju tehnisko rezervi, neto
(%)

A

B

C

D

E

F

01

02

03

Ieguldījumi komercsabiedrību kapitālā

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Emitents A

 

 

 

  

 

 

 

2. Emitents B

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ...

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (1+2+3+...)

8100

X

X

X

X

 

X

 

Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos

 

       
1. Alternatīvo ieguldījumu fonds A

 

 

   

 

 

 

2. Alternatīvo ieguldījumu fonds B

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ...

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (1+2+3+...)

8200

X

X

X

X

 

X

 

Kopā (8100+8200)

8000

X

X

X

X

 

X

 

t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri

8001

X

X

X

X

 

X

X

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts

6. Atvasinātie finanšu instrumenti

Pozīcijas nosaukums

Atvasinātā finanšu instrumenta veids

Pozīcijas kods

Darījumu partnera/ kredītiestādes reģistrācijas valsts kods

Līgumā noteiktais darījuma izpildes datums

Uzskaites vērtība
(veselos euro)

Riska darījumu apmēra (01. aile) attiecība pret pensiju tehnisko rezervi, neto
(%)

aktīvi

saistības

A

B

C

D

E

01

02

03

Regulētā tirgū tirgotie atvasinātie finanšu instrumenti 

 

     
Darījumu partneris A 

 

     
Darījumu partneris A 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

Darījumu partneris B 

 

     
Darījumu partneris B 

 

 

 

 

 

 
... 

 

 

 

 

 

 

Kopā

X

9000

X

X

 

 

X

Pārējie atvasinātie finanšu instrumenti 

 

     
Kredītiestāde A 

 

    

 

Kredītiestāde A 

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

Kredītiestāde B 

 

     
Kredītiestāde B 

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

Kopā

X

10000

X

X

 

 

X

7. Noguldījumi un prasības pret kredītiestādēm

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods

Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība

Prasības uz pieprasījumu

Uzkrātie procenti par noguldījumiem

Noguldījumu pamatsumma (02+03-04)*

Noguldījumu pamatsummas attiecība pret pensiju tehnisko rezervi, neto (%)

Atvasināto finanšu instrumentu riska darījumu apmērs

Prasības no reverse repo darījumiem

Pārējo ieguldījumu uzskaites vērtība

Prasību (05+07+08+09) kopsummas attiecība pret pensiju tehnisko rezervi, neto (%)

A

B

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

1. Kredītiestāde A**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kredītiestāde B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (1+2+3+...)

11000

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret līdzekļu turētāju.
** Pirmo norāda līdzekļu turētāju.

8. Ieguldījumi nekustamajā īpašumā

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Nekustamā īpašuma vai alternatīvā ieguldījumu fonda reģistrācijas valsts kods

Ieguldījumu uzskaites vērtība
(veselos euro)

Ieguldījumu uzskaites vērtības attiecība pret pensiju tehnisko rezervi, neto (%)

  

A

B

C

01

02

  
Ieguldījumu īpašums

 

 

 

 

  
1. Nekustamais īpašums A

 

 

 

 

  
2. Nekustamais īpašums B

 

 

 

 

  
3. ...

 

 

 

 

  
Kopā (1+2+3+...)

12100

X

 

 

  
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumos paredzēti ieguldījumi ieguldījumu īpašumā, ieguldījumu apliecības daļas

 

 

 

 

  
1. Alternatīvo ieguldījumu fonds A

 

 

 

 

  
2. Alternatīvo ieguldījumu fonds B

 

 

 

 

  
3. ...

 

 

 

 

  
Kopā (1+2+3+...)

12200

X

 

 

  
t.sk. regulētā tirgū tirgoto alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas

12201

X

 

X

  
Kopā (12100+12200)

12000

X

 

X

  

 

Pensiju fonda valdes priekšsēdētājs    
  

 

 

 

 

 

(paraksts)

  

(vārds, uzvārds)

   
Izpildītājs      
 

 

 

 

 

 

 

(vārds, uzvārds)

  (tālruņa numurs)(e-pasta adrese)
6.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 02.05.2007.
noteikumiem Nr.69

(Pielikums FKTK 23.07.2014. noteikumu Nr.147 redakcijā)

Pensiju fonds_____________________

 

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 30. aprīlim, 30. jūlijam, 30. oktobrim un 30. janvārim

Pensiju fonda pārskats par pensiju tehnisko rezervju un tehnisko rezervju seguma termiņstruktūru

20___. gada ____________________________

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Ar atlikušo termiņu

Kopā
(01+...+05)

līdz 3 mēnešiem

no 3 mēnešiem līdz 1 gadam

no 1 līdz 3 gadiem

no 3 līdz 5 gadiem

no 5 gadiem

A

B

01

02

03

04

05

06

Pensiju tehnisko rezervju segums

 

 

 

 

 

 

 

Noguldījumi kredītiestādēs

11

 

 

 

 

 

 

Prasības pret kredītiestādēm no reverse repo darījumiem

12

 

 

 

 

 

 

Prasības pret pārējiem darījumu partneriem no reverse repo darījumiem

13

 

 

 

 

 

 

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

14

 

 

 

 

 

 

Atvasinātie finanšu instrumenti

15

 

 

 

 

 

 

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

16

 

 

 

 

 

 

Fondu ieguldījumu apliecības (daļas)

17

 

 

 

 

 

 

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

18

 

 

 

 

 

 

Ieguldījumu īpašums

19

 

 

 

 

 

 

Pārējie aktīvi

20

 

 

 

 

 

 

Kopā pensiju tehnisko rezervju segums

01

 

 

 

 

 

 

Pensiju plāna dalībniekiem aprēķinātās pensiju tehniskās rezerves

02

 

 

 

 

 

 

 

Pensiju fonda valdes priekšsēdētājs/ __________________________________ /________________________ 
 

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

 
Izpildītājs_______________________________________________________ 
 (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese) 
7.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 02.05.2007
noteikumiem Nr.69

(Pielikums grozīts ar FKTK 08.03.2012. noteikumiem Nr.70; FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

FKTK-NOT69P07_PAGE_1.JPG (77877 bytes)

8.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 02.05.2007
noteikumiem Nr.69

(Pielikums grozīts ar FKTK 08.03.2012. noteikumiem Nr.70; FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

FKTK-NOT69P08.JPG (195603 bytes)

9.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 02.05.2007.
noteikumiem Nr.69

(Pielikums FKTK 23.07.2014. noteikumu Nr.147 redakcijā)

Pensiju fonds_____________________
Pensiju plāns _____________________

 

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 30. aprīlim, 30. jūlijam, 30. oktobrim un 30. janvārim

Pensiju plāna neto aktīvu pārskats

20___. gada ____________________________

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa
(veselos euro)

A

B

1

Aktīvi

 

 

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

1110

 
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs

1120

 
Prasības no reverse repo darījumiem (1131+1132)

1130

 
Prasības pret kredītiestādēm

1131

 
Prasības pret pārējiem darījumu partneriem

1132

 
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

1140

 
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

1150

 
Fondu ieguldījumu apliecības (daļas)

1160

 
Atvasinātie finanšu instrumenti

1170

 
Debitoru parādi

1180

 
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

1190

 
Ieguldījumu īpašums

1210

 
Pārējie aktīvi

1220

 
KOPĀ AKTĪVI (1110+1120+1130+1140+...+1220)

1000

 
Saistības

 

 

Saistības no repo darījumiem (2110+2120)

2100

 
Saistības pret kredītiestādēm

2110

 
Saistības pret pārējiem darījumu partneriem

2120

 
Atvasinātie finanšu instrumenti

2200

 
Pārējās saistības

2300

 
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi

2400

 
KOPĀ SAISTĪBAS (2100+2200+2300+2400)

2000

 
NETO AKTĪVI (1000–2000)

3000

 

 

Pensiju fonda valdes priekšsēdētājs/ __________________________________ /________________________ 
 

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

 
Izpildītājs_______________________________________________________ 
 (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese) 
10.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 02.05.2007
noteikumiem Nr.69

(Pielikums grozīts ar FKTK 08.03.2012. noteikumiem Nr.70; FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

FKTK-NOT69P10.JPG (213810 bytes)

11.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 02.05.2007
noteikumiem Nr.69

(Pielikums FKTK 23.07.2014. noteikumu Nr.147 redakcijā)

Pensiju fonds ________________________________
Pensiju plāns ________________________________

 

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 30. aprīlim, 30. jūlijam, 30. oktobrim un 30. janvārim

Pensiju plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

20___. gada ________________

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Ieguldījumu uzskaites vērtība (veselos euro)

Ieguldījumu uzskaites vērtības attiecība pret pensiju plāna aktīvu kopsummu (%)

Pensiju plāna noteikumos paredzētais ierobežojums (%)

A

B

01

02

03

Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti

 

 

 

 

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1000(01))

110

 

 

 

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (4000(01))

120

 

 

 

Fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (6000(01)+12201(01))

130

 

 

 

Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (8001(01))

140

 

 

 

Atvasinātie finanšu instrumenti (9000(01)+(03))

150

 

 

 

Kopā (110+...+150)

100

 

 

 

Pārējie finanšu instrumenti un ieguldījumi

 

   
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (2000(01))

210

 

 

 

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (5000(01))

220

 

 

 

Fondu ieguldījumu apliecības (daļas) [7000(01)+12200(01)-12201(01)]

230

 

 

 

Prasības pret kredītiestādēm (241+242+243+244)

240

 

 

 

Termiņnoguldījumi (11000(02))

241

   
Prasības uz pieprasījumu (11000(03))

242

   
Atvasinātie finanšu instrumenti (10000(01)+(03))

243

   
Prasības no reverse repo darījumiem (11000(08))

244

   
Prasības pret pārējiem darījumu partneriem no reverse repo darījumiem

250

   
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (8000(01)-8001(01))

260

   
Ieguldījumu īpašums (12100(01))

270

   
Kopā (210+220+230+240+250+260+270)

200

 

 

 

IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200), t.sk. ieguldījumi finanšu instrumentos, ko emitējušas

300

 

 

 

ar pensiju fondu vienā koncernā esošas komercsabiedrības

 

 

 

 

1. Komercsabiedrība A

 

 

 

 

2. Komercsabiedrība B

 

 

 

 

3. ...

 

 

 

 

komercsabiedrības, kas ar pensiju fondu noslēgušas kolektīvās dalības līgumus

 

 

 

 

1. Komercsabiedrība C

 

 

 

 

2. Komercsabiedrība D

 

 

 

 

3. ...

 

 

 

 

ar iemaksu veicošo darba devēju vienā koncernā esošas komercsabiedrības

 

 

 

 

1. Koncerns A

 

 

 

 

2. Koncerns B

 

 

 

 

3. ...

 

 

 

 

pārējos koncernos esošas komercsabiedrības

 

 

 

 

1. Koncerns C

 

 

 

 

2. Koncerns D

 

 

 

 

3. ...

 

 

 

 

PENSIJU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (9. pielikuma 1000. pozīcija)

500

  

 

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

<\table>

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū

Vērtspapīra ISIN kods

Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods

Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā*

Kredītreitingu piešķīrušās aģentūras nosaukums*

Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods

Ieguldījumu uzskaites vērtība (veselos euro)

Ieguldījumu uzskaites vērtības attiecība pret pensiju plāna aktīvu kopsummu
(%)

Pensiju plāna noteikumos paredzētais ierobežojums
(%)

A

B

C

D

E

F

G

H

01

02

03

Regulētā tirgū tirgotie

Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri

1. Emitents A

X

2. Emitents B

X

3. ...

X

Kopā (1+2+3+...)

1100

X

X

X

X

X

X

Starptautisko institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri

1. Emitents C

X

X

X

2. Emitents D

X

X

X

3. ...

X

X

X

Kopā (1+2+3+...)

1200

X

X

X

X

X

X

Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri

1. Emitents A

X

2. Emitents B

X

3. ...

X

Kopā (1+2+3+...)

1300

X

X

X

X

X

X

Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri

1. Emitents E

X

X

X

2. Emitents F

X

X

X

3. ...

X

X

X

Kopā (1+2+3+...)

1400

X

X

X

X

X

X

Kopā (1100+ ... +1400)

1000

X

X

X

X

X

X

Pārējie

Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri

1. Emitents A

X

2. Emitents B

X

3. ...

X

Kopā (1+2+3+...)

2100

X

X

X

X

X

X

Starptautisko institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri

1. Emitents C

X

X

X

2. Emitents D

X

X

X

3. ...

X

X

X

Kopā (1+2+3+...)

2200

X

X

X

X

X

X

Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri

1. Emitents A

X

2. Emitents B

X

3. ...

X

Kopā (1+2+3+...)

2300

X

X

X

X

X

X

Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri

1. Emitents C

X

X

2. Emitents D

X

X

3. ...

X

X

Kopā (1+2+3+...)

2400

X

X

X

X

X

X

Kopā (2100+ ... +2400)

2000

X

X

X

X

X

X

* Aizpilda par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsti, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valsts.

3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū

Vērtspapīra ISIN kods

Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods

Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods

Ieguldījumu uzskaites vērtība
(veselos euro)

Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)

Balsstiesības (%)

Ieguldījumu uzskaites vērtības (01. aile) attiecība pret pensiju plāna aktīvu kopsummu
(%)

Pensiju plāna noteikumos paredzētais ierobežojums
(%)

A

B

C

D

E

F

01

02

03

04

05

Regulētā tirgū tirgotie Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri

1. Emitents E

X

2. Emitents F

X

3. ...

X

Kopā (1+2+3+...)

4000

X

X

X

X

X

X

Pārējie
Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri

1. Emitents G

X

X

2. Emitents H

X

X

3. ...

X

X

Kopā (1+2+3+...)

5000

X

X

X

X

X

X

4. Fondu (izņemot ieguldījumus riska kapitāla tirgū un nekustamā īpašuma alternatīvo ieguldījumu fondos) ieguldījumu apliecības (daļas)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Vērtspapīra ISIN kods

Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods

Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods

Ieguldījumu uzskaites vērtība (veselos euro)

Fonda neto aktīvu vērtība (veselos euro)

Ieguldījumu uzskaites vērtības attiecība pret fonda neto aktīviem
(%)

Ieguldījumu uzskaites vērtības attiecība pret pensiju plāna aktīvu kopsummu
(%)

A

B

C

D

E

01

02

03

04

Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības

1. Ieguldījumu fonds A

2. Ieguldījumu fonds B

3. ...

Kopā (1+2+3+...)

6100

X

X

X

X

X

Regulētā tirgū tirgoto alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas

1. Alternatīvo ieguldījumu fonds C

2. Alternatīvo ieguldījumu fonds D

3. ...

Kopā (1+2+3+...)

6200

X

X

X

X

X

Kopā (6100+6200)

6000

X

X

X

X

X

Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas

1. Alternatīvo ieguldījumu fonds E

X

2. Alternatīvo ieguldījumu fonds F

X

3. ...

X

Kopā (1+2+3+...)

7000

X

X

X

X

X

Kopā tādu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (daļas)

7001

X

X

X

X

X

X

5. Ieguldījumi riska kapitāla tirgū

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Valūtas kods

Vērtspapīra ISIN kods

Emitenta reģistrācijas valsts kods

Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods

Ieguldījumu uzskaites vērtība
(veselos euro)

Ieguldījumu uzskaites vērtības attiecība pret emitenta emitēto vērtspapīru vērtību (%)

Ieguldījumu uzskaites vērtības attiecība pret pensiju plāna aktīvu kopsummu
(%)

Pensiju plāna noteikumos paredzētais ierobežojums
(%)

A

B

C

D

E

F

01

02

03

04

Ieguldījumi komercsabiedrību kapitālā

1. Emitents A

2. Emitents B

3. ...

Kopā (1+2+3+...)

8100

X

X

X

X

X

Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos

1. Alternatīvo ieguldījumu fonds A

2. Alternatīvo ieguldījumu fonds B

3. ...

Kopā (1+2+3+...)

8200

X

X

X

X

X

Kopā (8100+8200)

8000

X

X

X

X

X

t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri

8001

X

X

X

X

X

X

X

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

6. Atvasinātie finanšu instrumenti

Pozīcijas nosaukums

Atvasinātā finanšu instrumenta veids

Pozīcijas kods

Darījumu partnera reģistrācijas valsts kods

Līgumā noteiktais darījuma izpildes datums

Ieguldījumu uzskaites vērtība
(veselos euro)

Riska darījumu apmērs
(01)+ (03)
(veselos euro)

Riska darījumu apmēra (05. aile) attiecība pret pensiju plāna aktīvu kopsummu
(%)

Riska ierobežošanai

Pārējie darījumi

aktīvi

saistības

aktīvi

saistības

A

B

C

D

E

01

02

03

04

05

06

Regulētā tirgū tirgotie atvasinātie finanšu instrumenti

Darījumu partneris A

Darījumu partneris A

...

Darījumu partneris B

Darījumu partneris B

...

Kopā

X

9000

X

X

X

Pārējie atvasinātie finanšu instrumenti

Kredītiestāde A

Kredītiestāde A

...

Kredītiestāde B

Kredītiestāde B

...

Kopā

X

10000

X

X

X

7. Noguldījumi un prasības pret kredītiestādēm

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods

Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība

Prasības uz pieprasījumu

Uzkrātie procenti

Noguldījumu pamatsumma (02+03-04)*

Noguldījumu pamatsummas attiecība pret pensiju plāna aktīvu kopsummu (%)

Atvasināto finanšu instrumentu riska darījumu apmērs

Prasību no reverse repo darījumiem uzskaites vērtība

Pārējo ieguldījumu uzskaites vērtība

Prasību (05+07+08+09) kopsummas attiecība pret pensiju plāna aktīvu kopsummu (%)

A

B

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

1. Kredītiestāde A**

2. Kredītiestāde B

3. ...

Kopā (1+2+3+...)

11000

X

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret līdzekļu turētāju.
** Pirmo norāda līdzekļu turētāju.

8. Ieguldījumi nekustamajā īpašumā

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Nekustamā īpašuma vai alternatīvā ieguldījumu fonda reģistrācijas valsts kods

Ieguldījumu uzskaites vērtība
(veselos euro)

Ieguldījumu uzskaites vērtības attiecība pret pensiju plāna aktīvu kopsummu (%)

A

B

C

01

02

Ieguldījumu īpašums

1. Nekustamais īpašums A

2. Nekustamais īpašums B

3. ...

Kopā (1+2+3+...)

12100

X

Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz ieguldīt ieguldījumu īpašumā, ieguldījumu daļas

1. Alternatīvo ieguldījumu fonds A

2. Alternatīvo ieguldījumu fonds B

3. ...

Kopā (1+2+3+...)

12200

X

t.sk. regulētā tirgū tirgoto alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas

12201

X

X

Kopā (12100+12200)

12000

X

X

Pensiju fonda valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

(vārds, uzvārds)

(tālruņa numurs, e-pasta adrese)

12.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 02.05.2007
noteikumiem Nr.69

(Pielikums grozīts ar FKTK 08.03.2012. noteikumiem Nr.70; FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

FKTK-NOT69P12.JPG (52713 bytes)

13.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 02.05.2007.
noteikumiem Nr.69

(Pielikums FKTK 23.07.2014. noteikumu Nr.147 redakcijā)

Pensiju fonds_____________________
Pensiju plāns _____________________

 

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 30. aprīlim, 30. jūlijam, 30. oktobrim un 30. janvārim

Pārskats par pensiju plāna aktīvu un saistību termiņstruktūru

20___. gada ____________________________

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Ar atlikušo termiņu

Kopā
(01+... +06)

uz pieprasījumu

līdz 3 mēnešiem

no 3 mēnešiem līdz 1 gadam

no 1 līdz 3 gadiem

no 3 līdz 5 gadiem

no 5 gadiem

A

B

01

02

03

04

05

06

07

Aktīvi

 

 

 

 

 

 

 

 

Noguldījumi kredītiestādēs

11

 

 

 

 

 

 

 

Prasības pret kredītiestādēm no reverse repo darījumiem

12

 

 

 

 

 

 

 

Prasības pret pārējiem darījumu partneriem no reverse repo darījumiem

13

 

 

 

 

 

 

 

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

14

 

 

 

 

 

 

 

Atvasinātie finanšu instrumenti

15

 

 

 

 

 

 

 

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

16

 

 

 

 

 

 

 

Fondu ieguldījumu apliecības (daļas)

17

 

 

 

 

 

 

 

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

18

 

 

 

 

 

 

 

Ieguldījumu īpašums

19

 

 

 

 

 

 

 

Pārējie aktīvi

20

 

 

 

 

 

 

 

Kopā aktīvi

01

 

 

 

 

 

 

 

Saistības

 

 

 

 

 

 

 

 

Saistības no repo darījumiem pret kredītiestādēm

21

 

 

 

 

 

 

 

Saistības no repo darījumiem pret pārējiem darījumu partneriem

22

 

 

 

 

 

 

 

Atvasinātie finanšu instrumenti

23

 

 

 

 

 

 

 

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

24

 

 

 

 

 

 

 

Pārējās saistības

25

 

 

 

 

 

 

 

Kopā saistības

02

 

 

 

 

 

 

 

Neto aktīvi (01-02)

03

 

 

 

 

 

 

 

Saistības izmaksāt uzkrāto papildpensijas kapitālu pensiju plāna dalībniekiem

04

 

 

 

 

 

 

 

(03-04)

05

 

 

 

 

 

 

Pensiju fonda valdes priekšsēdētājs/ __________________________________ /________________________ 
 

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

 
Izpildītājs_______________________________________________________ 
 (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)
14.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 02.05.2007
noteikumiem Nr.69

(Pielikums grozīts ar FKTK 08.03.2012. noteikumiem Nr.70; FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

FKTK-NOT69P14_PAGE_1.JPG (79182 bytes)

15.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 02.05.2007
noteikumiem Nr.69

(Pielikums grozīts ar FKTK 08.03.2012. noteikumiem Nr.70)

FKTK-NOT69P15_PAGE_1.JPG (94507 bytes)

FKTK-NOT69P15_PAGE_2.JPG (5283 bytes)

16.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 02.05.2007
noteikumiem Nr.69

(Pielikums grozīts ar FKTK 08.03.2012. noteikumiem Nr.70; FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

01.06.2017