Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 15.08.2009. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.279

Rīgā 2007.gada 24.aprīlī (prot. Nr.25 15.§)
Noteikumi par izņēmumiem, kad nepiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.marta Regulu (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85
Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 31.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka to pārvadājumu veidus, kurus veicot nepiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.marta Regulas (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 (turpmāk – regula (EK) Nr. 561/2006), atsevišķus pantus.

(MK 11.08.2009. noteikumu Nr.893 redakcijā)

2. Regulas (EK) Nr. 561/2006 6., 7., 8. un 9.pantu nepiemēro un ar transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites reģistrācijas kontrolierīci transportlīdzekļus var neaprīkot, ja tiek veikts iekšzemes pārvadājums ar transportlīdzekli, kas minēts regulas (EK) Nr. 561/2006 13.panta 1.punkta “a”, “b”, “c”, “d”, “g”, “h”, “i”, “j”, “k”, “l”, “m”, “n”, “o” un “p” apakšpunktā.

(MK 11.08.2009. noteikumu Nr.893 redakcijā)

2.1 Veicot apaļkoku pārvadājumus, regulas (EK) Nr. 561/2006 13.panta 1.punkta “b” apakšpunkta izņēmums attiecināms tikai uz apaļkoku pārvadājumiem no to augšanas vietas ar normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētiem specializētiem transportlīdzekļiem.

(MK 11.08.2009. noteikumu Nr.893 redakcijā)

2.2 Lauksaimniecības uzņēmums, kas minēts regulas (EK) Nr. 561/2006 13.panta 1.punkta “b” apakšpunktā, šo noteikumu izpratnē ir fiziska vai juridiska persona, kas iekļauta Lauku atbalsta dienesta maksājumu saņēmēju datubāzē vai reģistrēta valsts aģentūrā “Lauksaimniecības datu centrs” kā dzīvnieku īpašnieks vai turētājs. Ja persona nav iekļauta minētajās datubāzēs, atbilstība lauksaimniecības uzņēmuma statusam pierādāma saskaņā ar normatīvajiem aktiem lauksaimniecības jomā.

(MK 11.08.2009. noteikumu Nr.893 redakcijā)

3. Regulas (EK) Nr. 561/2006 13.panta 1.punkta "i" apakšpunkta nosacījumu, ka transportlīdzeklis aprīkots ar 10 līdz 17 sēdvietām, apliecina transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītais sēdvietu skaits.

4. Par regulas (EK) Nr. 561/2006 13.panta 1.punkta "b", "c" un "d" apakšpunktā minēto transportlīdzekļa bāzes vietu uzskata transportlīdzekļa stāvvietu, kas piemērota transportlīdzekļa ilglaicīgai novietošanai un atrodas tās fiziskās vai juridiskās personas valdījumā, kas veic pārvadājumu, vai attiecīgajai fiziskajai vai juridiskajai personai ir noslēgts līgums par attiecīgā transportlīdzekļa novietošanu.

5. Regulas (EK) Nr. 561/2006 13.panta 1.punkta "d" apakšpunkta nosacījumu, ka transportlīdzekļa vadīšana nav transportlīdzekļa vadītāja pamatnodarbošanās, apliecina transportlīdzekļa vadītāja darba līgums vai apliecināts darba līguma izraksts, vai cits dokuments, kas apliecina šo faktu. Attiecīgais dokuments atrodas transportlīdzeklī.

6. Veicot pārvadājumu, kas atbilst šo noteikumu 2.punktā minētajiem izņēmumiem, ievēro šādus nosacījumus:

6.1. transportlīdzekļa vadīšanas ilgums 24 stundu periodā nedrīkst pārsniegt 10 stundas, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās vispārējās darba laika organizēšanas prasības;

6.2. ja transportlīdzekļa vadītājs, veicot šo noteikumu 2.punktā minētos pārvadājumus, darba un atpūtas laika uzskaitei neizmanto reģistrācijas kontrolierīci atbilstoši Padomes 1985.gada 20.decembra Regulai (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrol­ierīcēm, ko izmanto autotransportā, tad savu darba laiku kalendāra nedēļā un informāciju par pārvadājumu transportlīdzekļa vadītājs reģistrē saskaņā ar šo noteikumu pielikumu. Pārskats par kārtējo nedēļu un pārskati par iepriekšējām 28 (divdesmit astoņām) dienām atrodas transportlīdzeklī, un transportlīdzekļa vadītājs tos uzrāda pēc kontroles institūciju amatpersonu pieprasījuma. Pēc 29 (divdesmit deviņu) dienu perioda beigām šo pārskatu darba devējs glabā divus gadus.

(Grozīts ar MK 11.08.2009. noteikumiem Nr.893)

7. Dokumenti (transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība, pašpārvadājuma sertifikāts, kravas pavaddokumenti vai citi dokumenti), kas apliecina pārvadājuma atbilstību šajos noteikumos minētajiem attiecīgajiem izņēmumiem, atrodas transportlīdzeklī.

8. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 3.janvāra noteikumus Nr.17 "Noteikumi par izņēmumiem, kad nepiemēro Padomes 1985.gada 20.decembra Regulu (EEK) Nr. 3820/85 par dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz autotransportu" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 5.nr.).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
Pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 24.aprīļa noteikumiem Nr.279
Pārskats par transportlīdzekļa vadītāja darba laiku kalendāra nedēļā

(Pielikums MK 11.08.2009. noteikumu Nr.893 redakcijā)

1. Transportlīdzekļa vadītājs

____________________________________________

(vārds, uzvārds)

2. Laikposms

no ________.gada ____.______________

līdz _______.gada____.______________

 

3. Informācija par pārvadātāju

Nr.

p.k.

Nedēļas diena

Trans­portlī­dzekļa reģistrā­cijas numurs

Pārvadājuma atbilstība regulas (EK) Nr. 561/2006 13.panta 1.punktā minētajam izņēmumam

Bāzes vieta atbilstoši regulas (EK) Nr. 561/2006 13.panta 1.punkta “b”, “c” un “d” apakš­punktam

Darba sākuma laiks

Odometra rādītāji, sākot
darbu (km)

Darba beig­šanas laiks

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Pirmdiena

2.

Otrdiena

3.

Trešdiena

4.

Ceturtdiena

5.

Piektdiena

6.

Sestdiena

7.

Svētdiena

 

Odometra rādītāji,
beidzot darbu (km)

Kopējais darba laiks

Kopējais transportlīdzekļa
vadīšanas laiks

Transportlīdzekļa vadītāja paraksts

9

10

11

12

Nedēļā kopā

 

15.08.2009