Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 26.10.2012. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.274

Rīgā 2007.gada 24.aprīlī (prot. Nr.25 17.§)
Dabas parka "Dvietes paliene" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par īpaši aizsargājamām
dabas teritorijām
" 14.panta otro daļu un 17.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. dabas parka "Dvietes paliene" (turpmāk - dabas parks) aizsardzības un izmantošanas kārtību;

1.2. dabas parka funkcionālo zonējumu, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzību un teritorijai raksturīgās ainavas saglabāšanu;

1.3. dabas parka apzīmēšanai dabā lietojamās informatīvās zīmes paraugu un tās lietošanas un izveidošanas kārtību;

1.4. dabas parkā esošo dabas pieminekļu - aizsargājamo koku - aizsardzības un izmantošanas kārtību.

2. Dabas parka teritorijā nav spēkā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

3. Dabas parka platība ir 4989 ha. Dabas parka funkcionālo zonu shēma noteikta šo noteikumu 1.pielikumā, bet funkcionālo zonu robežas - šo noteikumu 2.pielikumā.

4. Dabas parka robežas dabā apzīmē ar speciālām informatīvām zīmēm. Informatīvās zīmes paraugs un lietošanas kārtība noteikta šo noteikumu 3.pielikumā. Informatīvo zīmju izveidošanu (sagatavošanu) un izvietošanu nodrošina Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar attiecīgo pašvaldību.

5. Lai nodrošinātu savvaļas sugu un biotopu aizsardzību, atbilstoši to izplatībai dabas parkā ir noteiktas šādas funkcionālās zonas:

5.1. dabas lieguma zona;

5.2. dabas parka zona.

II. Vispārīgie aprobežojumi visā dabas parkā

6. Zemes īpašniekiem (lietotājiem) aizliegts savā īpašumā (lietojumā) ierobežot apmeklētāju pārvietošanos pa ūdenstecēm un ūdenstilpēm, kā arī pārvietošanos pa velomaršrutu un takām, kas norādītas šo noteikumu 1.pielikumā un paredzētas dabas parka apskatei.

7. (Svītrots ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.719)

8. Informāciju par dabas parka īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnēm un īpaši aizsargājamiem biotopiem drīkst izplatīt tikai ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju.

8.1 Dabas aizsardzības pārvalde, izsniedzot rakstisku atļauju šajos noteikumos minētajām darbībām, izmanto dabas aizsardzības plānā ietverto informāciju un jaunāko pieejamo informāciju par īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem dabas parka teritorijā. Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja nav nepieciešama šo noteikumu 9.11., 9.21.2., 9.21.3., 9.21.4., 12.1., 12.13., 12.17.3. un 16.4.2.apakšpunktā minētajām darbībām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ietekmes uz vidi novērtējumu Valsts vides dienests izsniedz tehniskos noteikumus vai veic sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu.

(MK 23.10.2012. noteikumu Nr.719 redakcijā)

9. Visā dabas parkā aizliegts:

9.1. ierīkot atkritumu poligonus, kā arī piesārņot un piegružot vidi ar atkritumiem un uzglabāt atkritumus tam nepiemērotās vietās;

9.2. (svītrots ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.719);

9.3. dedzināt sausās zāles un niedru platības, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams īpaši aizsargājamo sugu un biotopu atjaunošanas pasākumu veikšanai un ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja, kā arī ir rakstiski informēta par ugunsdrošību un ugunsdzēsību atbildīgā institūcija;

9.4. pārvietoties ar mehāniskiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem, kā arī ar dzīvniekiem un dzīvnieku pajūgiem ārpus ceļiem un dabiskām brauktuvēm, izņemot pārvietošanos ar velosipēdiem un gadījumus, ja pārvietošanās notiek pa teritorijas apmeklētājiem speciāli izveidotiem maršrutiem vai pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību, valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu, glābšanas un meklēšanas darbiem vai zinātniskiem pētījumiem;

9.5. kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām vietām (izņemot ugunskurus pagalmos, ugunskurus ciršanas atlieku sadedzināšanai atbilstoši ugunsdrošību un ugunsdzēsību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī ugunskurus tādu sanesumu sadedzināšanai, kurus palu ūdeņi atstāj uz pļavām un laukiem, un tādu ciršanas atlieku sadedzināšanai, kas rodas, izcērtot kokus un krūmus un atjaunojot pļavas);

9.6. būvēt elektronisko sakaru tīklu torņus;

9.7. uzstādīt vēja elektrostacijas;

9.8. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem, tai skaitā dalot kopīpašumu, kā arī noteikt lietošanas tiesības kopīpašumam, ja kāda kopīpašnieka lietošanā paliek mazāk par 10 hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un kuru apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, kā arī uz gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības uzturēšanai;

9.9. pļaut virzienā no lauka malām uz centru, izņemot gadījumus, kad citādi pļaušanu veikt nav iespējams un tiek ievēroti papildu nosacījumi dzīvnieku drošībai - vismaz uz trijām diennaktīm pļavas vidū tiek atstātas vismaz 20 x 20 metru lielas nenopļautas platības vai 20 metru platas nenopļautas joslas;

9.10. pārvietoties ar motorizēto ūdenstransportu, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus;

9.11. celt un ierīkot jaunus aizsprostus un citas ūdens regulēšanas ietaises, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams biotopu atjaunošanas un palienes hidroloģiskā režīma atjaunošanas pasākumu veikšanai (upju dabisko gultņu atjaunošanai, meliorācijas grāvju aizdambēšanai) un saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja;

9.12. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot vai kultivējot) palieņu un terašu pļavas;

9.13. atjaunot mežu stādot vai sējot un ieaudzēt mežu vai pieļaut lauksaimniecības zemju dabisko apmežošanos;

9.14. (svītrots ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.719);

9.15. nosusināt mitrājus;

9.16. medīt bebrus, izmantojot medību rīkus (lamatas, slazdus);

9.17. no 1.marta līdz 31.oktobrim veikt aviācijas lidojumus zemāk par 500 metriem, ja tas nav saistīts ar teritorijas apsaimniekošanu vai uzraudzību, zinātnisko pētījumu veikšanu vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu;

9.18. no 1.aprīļa līdz 31.jūlijam veikt mežsaimniecisko darbību, izņemot meža nekoksnes vērtību ieguvi, meža ugunsdrošības pasākumus, meža atjaunošanu ar rokas darbarīkiem un bīstamo koku (koki, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) ciršanu un novākšanu;

9.19. cirst dobumainus kokus un kokus ar lielām putnu ligzdām (diametrs pārsniedz 50 centimetru);

9.20. rīkot autosacensības, motosacensības, ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus;

9.21. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas:

9.21.1. organizēt brīvā dabā publiskus pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 50 cilvēku;

9.21.2. ierīkot publiski pieejamus izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus;

9.21.3. veikt ceļu, inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju restaurāciju, renovāciju vai rekonstrukciju;

9.21.4. veikt darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa maiņu, izņemot meliorācijas sistēmu un grāvju uzturēšanas pārtraukšanu un bebru aizsprostu nojaukšanu ārpus dabas lieguma zonas;

9.21.5. veikt arheoloģiskās izpētes darbus.

(Grozīts ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.719)

10. Būvniecība dabas parkā pieļaujama atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam, ievērojot normatīvajos aktos un šajos noteikumos noteikto kārtību un ierobežojumus.

III. Dabas lieguma zona

11. Dabas lieguma zona izveidota, lai saglabātu un atjaunotu mitrāju, palieņu pļavu un palieņu mežu biotopus un aizsargātu īpaši aizsargājamo dzīvnieku sugu - griezes (Crex crex), ķikuta (Gallinago media), baltā stārķa (Ciconia ciconia), ormanīša (Porzana porzana), melnā zīriņa (Chlidonias niger), mazā ērgļa (Aquila pomarina) - dzīvotnes un migrējošo ūdensputnu barošanās vietas, kā arī citu dabas lieguma zonā sastopamo īpaši aizsargājamo augu sugu un dzīvnieku sugu populācijas.

12. Dabas lieguma zonā aizliegts:

12.1. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija, izņemot šādas darbības, ja saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja:

12.1.1. izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektu (telšu un atpūtas vietu, stāvlaukumu, tualešu, skatu torņu) būvniecībai un ierīkošanai;

12.1.2. ceļu, inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju restaurācijas, renovācijas vai rekonstrukcijas veikšanai;

12.1.3. palienes hidroloģiskā režīma atjaunošanas pasākumu veikšanai un biotopu atjaunošanas pasākumu veikšanai;

12.2. cirst kokus galvenajā cirtē un rekonstruktīvajā cirtē;

12.3. cirst kokus kopšanas cirtē, ja mežaudzes vecums pārsniedz:

12.3.1. priežu un ozolu audzēm - 60 gadu;

12.3.2. egļu, bērzu, melnalkšņu, ošu un liepu audzēm - 50 gadu;

12.3.3. apšu audzēm - 30 gadu;

12.4. atzarot augošus kokus mežaudzēs, izņemot koku atzarošanu skatu punktu ierīkošanai un uzturēšanai, kā arī satiksmes drošībai uz vispārējās lietošanas ceļiem;

12.5. mežaudzēs cirst nokaltušus kokus un izvākt kritušus kokus, kritalas vai to daļas, kuru diametrs resnākajā vietā pārsniedz 25 cm (izņemot bīstamo koku novākšanu);

12.6. pēc kārtējā gada 1.aprīļa atstāt neizvāktus vai nesadedzinātus ārpus meža zemes cirstos kokus un krūmus vai to daļas;

12.7. ierīkot nometnes un celt teltis ārpus īpaši norādītām vietām;

12.8. ierīkot savvaļas augu, sēņu un dzīvnieku, kā arī to produktu pārdošanas un iepirkšanas punktus;

12.9. ierīkot purvos dzērveņu plantācijas;

12.10. iegūt derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdens ieguvi personiskajām vajadzībām;

12.11. lietot ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus;

12.12. veikt darbības, kas izraisa augsnes eroziju;

12.13. veikt upju padziļināšanu, izņemot upju padziļināšanu hidroloģiskā tīkla atjaunošanai, iepriekš saņemot Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju;

12.14. ierīkot jaunus un padziļināt esošos meliorācijas grāvjus;

12.15. bojāt bebru dambjus un mītnes, izņemot gadījumus, kad bebru darbības dēļ tiek bojāti vai appludināti ceļi, tiek bojātas mežaudzes ārpus dabas lieguma zonas vai nav iespējama pļavu, tīrumu un dārzu apsaimniekošana;

12.16. ierīkot iežogotas platības savvaļas dzīvnieku turēšanai nebrīvē;

12.17. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas:

12.17.1. vākt dabas materiālus kolekcijām;

12.17.2. veikt zinātniskos pētījumus;

12.17.3. ierīkot ūdenstransporta līdzekļu bāzes;

12.18. (svītrots ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.719).

(Grozīts ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.719)

12.1 Dabas lieguma zonā sanitārā cirte atļauta tikai gadījumos, ja meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku vai citādi bojātie koki rada masveidīgas kaitēkļu savairošanās draudus un var izraisīt mežaudžu bojāeju ārpus dabas lieguma zonas un ir saņemts Valsts meža dienesta sanitārais atzinums. Veicot sanitāro cirti, saglabā visus augtspējīgos kokus.

(MK 23.10.2012. noteikumu Nr.719 redakcijā)

12.2 Lai novērstu apdraudējumu dabas lieguma apmeklētājiem un infrastruktūras objektiem, dabas lieguma zonā meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku vai citādi bojātos, vēja gāztos un lauztos kokus cērt citā cirtē. Šādā gadījumā Valsts meža dienests koku ciršanas apliecinājumu izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas.

(MK 23.10.2012. noteikumu Nr.719 redakcijā)

IV. Dabas parka zona

13. Dabas parka zona ir izveidota, lai saglabātu raksturīgo ainavu un kultūrvēsturisko vidi, kā arī veicinātu sugu un biotopu aizsardzību ārpus dabas lieguma zonas.

14. Dabas parka zonā aizliegts:

14.1. cirst kokus kailcirtē un rekonstruktīvajā cirtē;

14.2. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas:

14.2.1. ierīkot iežogotas platības savvaļas dzīvnieku turēšanai nebrīvē;

14.2.2. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija;

14.3. sanitārajā cirtē cirst augtspējīgos kokus;

14.4. veicot kopšanas cirti, izcirst valdošās koku sugas valdaudzes kokus (izņemot augšanā atpalikušos, slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos kokus), ja valdošās koku sugas vecums pārsniedz:

14.4.1. priežu un ozolu audzēm - 60 gadu;

14.4.2. egļu, bērzu, melnalkšņu, ošu un liepu audzēm - 50 gadu;

14.4.3. apšu audzēm - 30 gadu;

14.5. veicot koku ciršanu galvenajā cirtē:

14.5.1. samazināt mežaudzes pirmā stāva biezību zem 0,4, neskaitot stāvošus sausus kokus;

14.5.2. mežaudzē veidot atvērumus, kas lielāki par 0,1 hektāru.

(Grozīts ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.719)

14.1 Mežaudzēs uz hektāru saglabā ne mazāk kā 20 kubikmetrus sausus stāvošus, svaigi vēja gāztus kokus un kritalas, kuru diametrs resnākajā vietā pārsniedz 25 centimetrus. Ja to kopējais apjoms ir lielāks, vispirms saglabā resnākos kokus. Pieļaujams izvākt svaigi vēja gāztus ošus un egles, ja to apjoms pārsniedz 5 kubikmetrus uz hektāru un tie saskaņā ar Valsts meža dienesta atzinumu var izraisīt mežaudžu bojāeju masveidīgas kaitēkļu savairošanās dēļ.

(MK 23.10.2012. noteikumu Nr.719 redakcijā)

V. Dabas pieminekļi

15. Dabas parkā esošie dabas pieminekļi - aizsargājamie koki - ir vietējo un citzemju sugu dižkoki (koki, kuru apkārtmērs 1,3 metru augstumā no koka sakņu kakla vai augstums nav mazāks par šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajiem izmēriem).

(Grozīts ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.719)

16. 10 metru rādiusā ap aizsargājamiem kokiem (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas) aizliegts:

16.1. veikt jebkādu saimniecisko vai cita veida darbību, kura bojā vai varētu bojāt vai iznīcināt dabas pieminekli vai mazināt tā dabisko estētisko nozīmi;

16.2. iegūt derīgos izrakteņus;

16.3. ierīkot atpūtas vietas un nometnes ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām vietām;

16.4. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas:

16.4.1. veikt dabas pieminekļu apsaimniekošanas pasākumus to turpmākajai aizsardzībai un saglabāšanai;

16.4.2. veikt būvniecību;

16.5. veikt jebkādas darbības, kas var negatīvi ietekmēt aizsargājamo koku augšanu un dabisko attīstību;

16.6. apkraut aizsargājamos kokus;

16.7. mainīt vides apstākļus - ūdens un koku barošanās režīmu;

16.8. iznīcināt vai bojāt dabisko zemsedzi, izņemot krūmu un koku ciršanu saskaņā ar šiem noteikumiem un citiem vides aizsardzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

16.9. (svītrots ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.719).

(Grozīts ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.719)

17. Aizsargājamā koka nociršana (novākšana) pieļaujama tikai gadījumos, ja tas kļuvis bīstams (apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) un saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja.

(Grozīts ar MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.719)

18. Ja aizsargājamo koku nomāc vai apēno jaunāki koki un krūmi, atļauta to izciršana aizsargājamā koka vainaga projekcijā un tai piegulošā zonā, izveidojot no kokiem brīvu 10 metru platu joslu (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas līdz apkārtējo koku vainagu projekcijām) saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē koku ciršanu mežā un ārpus tā.

(MK 23.10.2012. noteikumu Nr.719 redakcijā)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Vides ministra vietā - zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 24.aprīļa noteikumiem Nr.274
Dabas parka "Dvietes paliene" funkcionālo zonu shēma

03.JPG (109049 bytes)

04.JPG (97657 bytes)

05.JPG (101874 bytes)

Vides ministra vietā - zemkopības ministrs M.Roze
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 24.aprīļa noteikumiem Nr.274
Dabas parka "Dvietes paliene" funkcionālo zonu robežu apraksts

(Pielikums MK 23.10.2012. noteikumu Nr.719 redakcijā)

I. Dabas parka zona

1. Dabas parka "Dvietes paliene" teritorija, kas neietilpst dabas lieguma zonā, ir dabas parka teritorija.

II. Dabas lieguma zona

2. Dabas lieguma zonas I daļas robežu koordinātu saraksts:

Nr. p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

2.1.

1.

221885

629069

2.2.

2.

221851

629066

2.3.

3.

221822

629087

2.4.

4.

221796

629118

2.5.

5.

221746

629213

2.6.

6.

221753

629225

2.7.

7.

221500

629585

2.8.

8.

221483

629895

2.9.

9.

221463

629931

2.10.

10.

221462

629956

2.11.

11.

221438

629967

2.12.

12.

221416

630215

2.13.

13.

221425

630231

2.14.

14.

221417

630281

2.15.

15.

221390

630326

2.16.

16.

221374

630454

2.17.

17.

221498

630489

2.18.

18.

221470

630554

2.19.

19.

221452

630635

2.20.

20.

221468

630734

2.21.

21.

221477

630899

2.22.

22.

221470

630954

2.23.

23.

221438

631038

2.24.

24.

221307

631252

2.25.

25.

221279

631209

2.26.

26.

221215

631170

2.27.

27.

221150

631161

2.28.

28.

221083

631202

2.29.

29.

221053

631242

2.30.

30.

221124

631281

2.31.

31.

221144

631305

2.32.

32.

221037

631437

2.33.

33.

220914

631405

2.34.

34.

220866

631446

2.35.

35.

220803

631437

2.36.

36.

220790

631459

2.37.

37.

220770

631470

2.38.

38.

220761

631496

2.39.

39.

220746

631483

2.40.

40.

220576

631568

2.41.

41.

220444

631729

2.42.

42.

220396

631681

2.43.

43.

220326

631652

2.44.

44.

220283

631674

2.45.

45.

220245

631739

2.46.

46.

220011

631883

2.47.

47.

219827

631909

2.48.

48.

219761

631948

2.49.

49.

219757

631976

2.50.

50.

219816

632007

2.51.

51.

219899

632131

2.52.

52.

219493

632436

2.53.

53.

219135

632552

2.54.

54.

219064

632487

2.55.

55.

218929

632544

2.56.

56.

218861

632553

2.57.

57.

218947

632855

2.58.

58.

219058

632868

2.59.

59.

219058

632900

2.60.

60.

218741

633073

2.61.

61.

218584

633094

2.62.

62.

218533

633130

2.63.

63.

218508

633042

2.64.

64.

218373

633007

2.65.

65.

218297

632940

2.66.

66.

218094

632941

2.67.

67.

218056

632966

2.68.

68.

218089

633090

2.69.

69.

217965

633126

2.70.

70.

217947

633209

2.71.

71.

217970

633238

2.72.

72.

217839

633343

2.73.

73.

217799

633345

2.74.

74.

217784

633392

2.75.

75.

217685

633440

2.76.

76.

217668

633468

2.77.

77.

217676

633512

2.78.

78.

217651

633556

2.79.

79.

217428

633622

2.80.

80.

217553

633770

2.81.

81.

217584

633790

2.82.

82.

217514

633882

2.83.

83.

217438

633899

2.84.

84.

217434

633871

2.85.

85.

217445

633826

2.86.

86.

217436

633807

2.87.

87.

217420

633815

2.88.

88.

217392

633783

2.89.

89.

217365

633770

2.90.

90.

217325

633736

2.91.

91.

217065

634002

2.92.

92.

217037

634110

2.93.

93.

217086

634176

2.94.

94.

217068

634192

2.95.

95.

217016

634202

2.96.

96.

216791

634209

2.97.

97.

216639

634181

2.98.

98.

216648

634161

2.99.

99.

216571

633976

2.100.

100.

216524

634076

2.101.

101.

216497

633928

2.102.

102.

216491

633907

2.103.

103.

216491

633884

2.104.

104.

216467

633854

2.105.

105.

216448

633845

2.106.

106.

216438

633822

2.107.

107.

216421

633827

2.108.

108.

216410

633821

2.109.

109.

216407

633806

2.110.

110.

216410

633789

2.111.

111.

216381

633772

2.112.

112.

216312

633747

2.113.

113.

216222

633725

2.114.

114.

216236

633697

2.115.

115.

216238

633679

2.116.

116.

216333

633701

2.117.

117.

216440

633746

2.118.

118.

216470

633751

2.119.

119.

216483

633769

2.120.

120.

216528

633744

2.121.

121.

216538

633757

2.122.

122.

216666

633705

2.123.

123.

216740

633660

2.124.

124.

216823

633576

2.125.

125.

216868

633504

2.126.

126.

216886

633445

2.127.

127.

216888

633358

2.128.

128.

216940

633404

2.129.

129.

217777

632842

2.130.

130.

217928

632782

2.131.

131.

218023

632700

2.132.

132.

218008

632679

2.133.

133.

217981

632688

2.134.

134.

218016

632587

2.135.

135.

218044

632380

2.136.

136.

218007

632332

2.137.

137.

218227

632215

2.138.

138.

218232

632204

2.139.

139.

218227

632124

2.140.

140.

218247

632110

2.141.

141.

218240

632186

2.142.

142.

218270

632214

2.143.

143.

218266

632263

2.144.

144.

218294

632300

2.145.

145.

218348

632317

2.146.

146.

218393

632313

2.147.

147.

218577

632218

2.148.

148.

218642

632170

2.149.

149.

218660

632146

2.150.

150.

218731

632146

2.151.

151.

218768

632131

2.152.

152.

218675

632124

2.153.

153.

218642

632100

2.154.

154.

218560

632087

2.155.

155.

218531

632098

2.156.

156.

218496

632098

2.157.

157.

218492

632078

2.158.

158.

218440

632072

2.159.

159.

218427

632057

2.160.

160.

218535

632015

2.161.

161.

218660

632063

2.162.

162.

218781

632085

2.163.

163.

218807

632096

2.164.

164.

218931

632048

2.165.

165.

219025

631983

2.166.

166.

219020

631871

2.167.

167.

219052

631866

2.168.

168.

219063

631838

2.169.

169.

219055

631819

2.170.

170.

219038

631807

2.171.

171.

219041

631753

2.172.

172.

219025

631725

2.173.

173.

219041

631672

2.174.

174.

219023

631623

2.175.

175.

219005

631623

2.176.

176.

218989

631614

2.177.

177.

218991

631581

2.178.

178.

219084

631586

2.179.

179.

219097

631621

2.180.

180.

219198

631725

2.181.

181.

219274

631687

2.182.

182.

219520

631625

2.183.

183.

219586

631599

2.184.

184.

219611

631599

2.185.

185.

219628

631616

2.186.

186.

219850

631503

2.187.

187.

219883

631409

2.188.

188.

220026

631337

2.189.

189.

220052

631288

2.190.

190.

220069

631287

2.191.

191.

220122

631133

2.192.

192.

220133

631059

2.193.

193.

220155

631032

2.194.

194.

220235

631048

2.195.

195.

220256

631059

2.196.

196.

220314

631053

2.197.

197.

220333

631068

2.198.

198.

220350

631127

2.199.

199.

220364

631127

2.200.

200.

220368

631018

2.201.

201.

220320

631005

2.202.

202.

220221

630954

2.203.

203.

220171

630958

2.204.

204.

220112

630944

2.205.

205.

219999

630861

2.206.

206.

219865

630635

2.207.

207.

219897

630633

2.208.

208.

219918

630650

2.209.

209.

219933

630677

2.210.

210.

219957

630652

2.211.

211.

219969

630694

2.212.

212.

220021

630765

2.213.

213.

220043

630816

2.214.

214.

220101

630869

2.215.

215.

220193

630885

2.216.

216.

220240

630883

2.217.

217.

220285

630911

2.218.

218.

220333

630922

2.219.

219.

220362

630942

2.220.

220.

220381

630914

2.221.

221.

220443

630897

2.222.

222.

220464

630874

2.223.

223.

220475

630765

2.224.

224.

220518

630723

2.225.

225.

220536

630663

2.226.

226.

220537

630630

2.227.

227.

220615

630489

2.228.

228.

220615

630462

2.229.

229.

220599

630455

2.230.

230.

220643

630351

2.231.

231.

220661

630200

2.232.

232.

220685

630200

2.233.

233.

220706

630165

2.234.

234.

220723

630018

2.235.

235.

220738

629994

2.236.

236.

220808

629936

2.237.

237.

220786

629817

2.238.

238.

220817

629751

2.239.

239.

220817

629685

2.240.

240.

220924

629516

2.241.

241.

220991

629447

2.242.

242.

221007

629304

2.243.

243.

221127

629185

2.244.

244.

221121

629131

2.245.

245.

221162

629098

2.246.

246.

221209

629089

2.247.

247.

221256

629011

2.248.

248.

221279

628986

2.249.

249.

221272

628958

2.250.

250.

221444

628771

2.251.

251.

221477

628748

2.252.

252.

221494

628705

2.253.

253.

221515

628664

2.254.

254.

221539

628654

2.255.

255.

221577

628651

2.256.

256.

221661

628568

2.257.

257.

221663

628556

2.258.

258.

221727

628588

2.259.

259.

221843

628716

2.260.

260.

221864

628756

2.261.

261.

221885

628878

3. Dabas lieguma zonas II daļas robežu koordinātu saraksts:

Nr. p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

3.1.

1.

216918

636090

3.2.

2.

216612

636453

3.3.

3.

216527

636677

3.4.

4.

216359

636741

3.5.

5.

216322

636854

3.6.

6.

216475

636937

3.7.

7.

216661

637083

3.8.

8.

216677

637216

3.9.

9.

217105

637552

3.10.

10.

216932

637863

3.11.

11.

217547

637845

3.12.

12.

217485

638028

3.13.

13.

216570

638066

3.14.

14.

216210

637980

3.15.

15.

216142

638060

3.16.

16.

216124

638006

3.17.

17.

216195

637631

3.18.

18.

216332

637318

3.19.

19.

216336

637179

3.20.

20.

216262

637129

3.21.

21.

216159

637123

3.22.

22.

216062

637195

3.23.

23.

216047

637229

3.24.

24.

215965

637309

3.25.

25.

215891

637383

3.26.

26.

215901

637445

3.27.

27.

215880

637462

3.28.

28.

215880

637505

3.29.

29.

215934

637543

3.30.

30.

216005

637510

3.31.

31.

216021

637517

3.32.

32.

216034

637545

3.33.

33.

216033

637569

3.34.

34.

215901

637672

3.35.

35.

215745

637762

3.36.

36.

215638

637917

3.37.

37.

215629

638071

3.38.

38.

215590

638089

3.39.

39.

215419

638414

3.40.

40.

215366

638484

3.41.

41.

215334

638573

3.42.

42.

215282

638613

3.43.

43.

215259

638670

3.44.

44.

215246

638759

3.45.

45.

215266

638811

3.46.

46.

215284

638828

3.47.

47.

215342

638992

3.48.

48.

215424

639020

3.49.

49.

215547

638987

3.50.

50.

215564

638993

3.51.

51.

215589

639016

3.52.

52.

215670

639016

3.53.

53.

215705

639020

3.54.

54.

215743

639033

3.55.

55.

215789

639066

3.56.

56.

215785

639286

3.57.

57.

215791

639313

3.58.

58.

215808

639351

3.59.

59.

215829

639385

3.60.

60.

215870

639435

3.61.

61.

215912

639437

3.62.

62.

215937

639393

3.63.

63.

215978

639372

3.64.

64.

216165

639339

3.65.

65.

216261

639291

3.66.

66.

216283

639259

3.67.

67.

216366

639226

3.68.

68.

216385

639273

3.69.

69.

216479

639236

3.70.

70.

216543

639270

3.71.

71.

216539

639303

3.72.

72.

216560

639331

3.73.

73.

216580

639320

3.74.

74.

216610

639316

3.75.

75.

216625

639396

3.76.

76.

216572

639399

3.77.

77.

216561

639380

3.78.

78.

216492

639366

3.79.

79.

216407

639383

3.80.

80.

216240

639453

3.81.

81.

216233

639645

3.82.

82.

215934

639639

3.83.

83.

215860

639604

3.84.

84.

215834

639669

3.85.

85.

215790

639689

3.86.

86.

215744

639694

3.87.

87.

215687

639695

3.88.

88.

215721

639533

3.89.

89.

215494

639412

3.90.

90.

215435

639550

3.91.

91.

215385

639543

3.92.

92.

215351

639626

3.93.

93.

215301

639613

3.94.

94.

215281

639615

3.95.

95.

215266

639639

3.96.

96.

215143

640207

3.97.

97.

215121

640263

3.98.

98.

215086

640290

3.99.

99.

215051

640308

3.100.

100.

215014

640375

3.101.

101.

215001

640338

3.102.

102.

214957

640397

3.103.

103.

214915

640560

3.104.

104.

214878

640568

3.105.

105.

214866

640743

3.106.

106.

214812

640843

3.107.

107.

214829

640908

3.108.

108.

214799

640948

3.109.

109.

214755

640954

3.110.

110.

214687

640976

3.111.

111.

214718

641031

3.112.

112.

214711

641087

3.113.

113.

214779

641150

3.114.

114.

214889

641133

3.115.

115.

214972

641009

3.116.

116.

215017

640889

3.117.

117.

215070

640837

3.118.

118.

215101

640748

3.119.

119.

215123

640748

3.120.

120.

215174

640781

3.121.

121.

215217

640717

3.122.

122.

215198

640667

3.123.

123.

215200

640630

3.124.

124.

215267

640589

3.125.

125.

215296

640546

3.126.

126.

215580

640445

3.127.

127.

215520

640681

3.128.

128.

215828

640663

3.129.

129.

215831

640724

3.130.

130.

215774

640996

3.131.

131.

216101

641034

3.132.

132.

216086

641110

3.133.

133.

216062

641178

3.134.

134.

215788

641600

3.135.

135.

215681

641496

3.136.

136.

215550

641589

3.137.

137.

215391

641661

3.138.

138.

215420

641709

3.139.

139.

215281

641774

3.140.

140.

215307

641831

3.141.

141.

214973

641989

3.142.

142.

214973

642018

3.143.

143.

214922

642038

3.144.

144.

214844

642047

3.145.

145.

214802

642070

3.146.

146.

214725

642087

3.147.

147.

214705

642129

3.148.

148.

214629

642156

3.149.

149.

214492

642161

3.150.

150.

214485

642140

3.151.

151.

214433

642143

3.152.

152.

214397

642173

3.153.

153.

214369

642178

3.154.

154.

214304

642170

3.155.

155.

214326

642095

3.156.

156.

214325

642073

3.157.

157.

214226

641970

3.158.

158.

214208

641933

3.159.

159.

214206

641898

3.160.

160.

214213

641854

3.161.

161.

214233

641808

3.162.

162.

214321

641686

3.163.

163.

214504

641509

3.164.

164.

214533

641473

3.165.

165.

214547

641431

3.166.

166.

214595

641372

3.167.

167.

214724

641286

3.168.

168.

214757

641234

3.169.

169.

214712

641171

3.170.

170.

214667

641136

3.171.

171.

214627

641078

3.172.

172.

214585

641015

3.173.

173.

214559

640995

3.174.

174.

214561

641007

3.175.

175.

214529

641037

3.176.

176.

214472

641127

3.177.

177.

214457

641132

3.178.

178.

214399

641198

3.179.

179.

214202

641389

3.180.

180.

214173

641262

3.181.

181.

214139

641263

3.182.

182.

214124

641284

3.183.

183.

214103

641352

3.184.

184.

214113

641437

3.185.

185.

214146

641485

3.186.

186.

214090

641589

3.187.

187.

214033

641626

3.188.

188.

214014

641665

3.189.

189.

214025

641701

3.190.

190.

214181

641762

3.191.

191.

214228

641770

3.192.

192.

214227

641799

3.193.

193.

214137

641810

3.194.

194.

214070

641804

3.195.

195.

213993

641886

3.196.

196.

213998

641930

3.197.

197.

213988

642008

3.198.

198.

213969

642052

3.199.

199.

213922

642117

3.200.

200.

213892

642136

3.201.

201.

213872

642172

3.202.

202.

213836

642165

3.203.

203.

213806

642206

3.204.

204.

213760

642168

3.205.

205.

213698

642085

3.206.

206.

213751

642105

3.207.

207.

213760

642057

3.208.

208.

213751

642024

3.209.

209.

213779

641993

3.210.

210.

213813

641931

3.211.

211.

213837

641862

3.212.

212.

213894

641769

3.213.

213.

213883

641741

3.214.

214.

213845

641734

3.215.

215.

213787

641791

3.216.

216.

213772

641816

3.217.

217.

213736

641851

3.218.

218.

213613

642012

3.219.

219.

213576

641987

3.220.

220.

213530

641968

3.221.

221.

213474

641955

3.222.

222.

213071

641916

3.223.

223.

213151

641807

3.224.

224.

213175

641740

3.225.

225.

213182

641653

3.226.

226.

213204

641640

3.227.

227.

213208

641597

3.228.

228.

213221

641564

3.229.

229.

213212

641531

3.230.

230.

213295

641405

3.231.

231.

213276

641383

3.232.

232.

213315

641308

3.233.

233.

213343

641201

3.234.

234.

213341

641168

3.235.

235.

213373

641160

3.236.

236.

213414

641132

3.237.

237.

213423

641103

3.238.

238.

213601

640823

3.239.

239.

213532

640778

3.240.

240.

213469

640768

3.241.

241.

213487

640715

3.242.

242.

213480

640696

3.243.

243.

213312

640722

3.244.

244.

213205

640721

3.245.

245.

213189

640742

3.246.

246.

213100

640745

3.247.

247.

213119

640696

3.248.

248.

213111

640677

3.249.

249.

213097

640668

3.250.

250.

213067

640672

3.251.

251.

212997

640542

3.252.

252.

212995

640525

3.253.

253.

212982

640511

3.254.

254.

212953

640505

3.255.

255.

212940

640521

3.256.

256.

212917

640528

3.257.

257.

212882

640509

3.258.

258.

212929

640489

3.259.

259.

212954

640469

3.260.

260.

212910

640410

3.261.

261.

212952

640412

3.262.

262.

212971

640392

3.263.

263.

212932

640356

3.264.

264.

212943

640338

3.265.

265.

212982

640342

3.266.

266.

213019

640379

3.267.

267.

213048

640386

3.268.

268.

213082

640377

3.269.

269.

213105

640378

3.270.

270.

213299

640256

3.271.

271.

213378

640224

3.272.

272.

213614

640249

3.273.

273.

213702

640218

3.274.

274.

213731

640178

3.275.

275.

213773

640083

3.276.

276.

213892

640154

3.277.

277.

213946

640156

3.278.

278.

213958

640131

3.279.

279.

214029

640054

3.280.

280.

214045

640002

3.281.

281.

214073

639992

3.282.

282.

214094

639999

3.283.

283.

214149

640054

3.284.

284.

214216

639998

3.285.

285.

214267

640000

3.286.

286.

214317

639988

3.287.

287.

214357

639973

3.288.

288.

214390

639949

3.289.

289.

214426

639882

3.290.

290.

214428

639816

3.291.

291.

214480

639780

3.292.

292.

214489

639711

3.293.

293.

214578

639671

3.294.

294.

214634

639515

3.295.

295.

214629

639483

3.296.

296.

214606

639460

3.297.

297.

214613

639439

3.298.

298.

214658

639425

3.299.

299.

214701

639322

3.300.

300.

214738

639305

3.301.

301.

214754

639277

3.302.

302.

214782

639256

3.303.

303.

214775

639215

3.304.

304.

214761

639205

3.305.

305.

214763

639178

3.306.

306.

214802

639173

3.307.

307.

214807

639145

3.308.

308.

214733

639085

3.309.

309.

214737

639062

3.310.

310.

214765

639058

3.311.

311.

214806

639024

3.312.

312.

214721

638921

3.313.

313.

214748

638785

3.314.

314.

214680

638703

3.315.

315.

214662

638652

3.316.

316.

214653

638479

3.317.

317.

214646

638439

3.318.

318.

214616

638349

3.319.

319.

214576

638281

3.320.

320.

214565

638242

3.321.

321.

214512

638181

3.322.

322.

214470

638030

3.323.

323.

214500

638033

3.324.

324.

214571

637973

3.325.

325.

214617

637981

3.326.

326.

214655

638043

3.327.

327.

214689

638059

3.328.

328.

214719

638063

3.329.

329.

214797

638149

3.330.

330.

214815

638177

3.331.

331.

214860

638178

3.332.

332.

214867

638035

3.333.

333.

214812

637969

3.334.

334.

214689

637863

3.335.

335.

214701

637833

3.336.

336.

214557

637733

3.337.

337.

214594

637674

3.338.

338.

214638

637634

3.339.

339.

214631

637593

3.340.

340.

214647

637563

3.341.

341.

214687

637538

3.342.

342.

214724

637492

3.343.

343.

214751

637475

3.344.

344.

214803

637406

3.345.

345.

214844

637309

3.346.

346.

214811

637254

3.347.

347.

214835

637203

3.348.

348.

214899

637193

3.349.

349.

214977

637032

3.350.

350.

215034

637017

3.351.

351.

215008

636873

3.352.

352.

215040

636827

3.353.

353.

215040

636767

3.354.

354.

215070

636767

3.355.

355.

215113

636749

3.356.

356.

215151

636707

3.357.

357.

215194

636728

3.358.

358.

215298

636652

3.359.

359.

215271

636615

3.360.

360.

215344

636571

3.361.

361.

215354

636612

3.362.

362.

215379

636608

3.363.

363.

215395

636568

3.364.

364.

215391

636548

3.365.

365.

215521

636493

3.366.

366.

215565

636485

3.367.

367.

215580

636466

3.368.

368.

215582

636444

3.369.

369.

215577

636422

3.370.

370.

215528

636369

3.371.

371.

215518

636348

3.372.

372.

215525

636292

3.373.

373.

215522

636280

3.374.

374.

215379

636059

3.375.

375.

215425

635980

3.376.

376.

215511

636042

3.377.

377.

215603

635960

3.378.

378.

215701

635826

3.379.

379.

215746

635697

3.380.

380.

215774

635581

3.381.

381.

215793

635549

3.382.

382.

215761

635470

3.383.

383.

215744

635467

3.384.

384.

215735

635439

3.385.

385.

215747

635414

3.386.

386.

215870

635254

3.387.

387.

215855

635190

3.388.

388.

215822

635145

3.389.

389.

215898

635069

3.390.

390.

215924

635076

3.391.

391.

215992

634796

3.392.

392.

216032

634684

3.393.

393.

216081

634702

3.394.

394.

216140

634703

3.395.

395.

216172

634642

3.396.

396.

216181

634646

3.397.

397.

216206

634582

3.398.

398.

216131

634526

3.399.

399.

216166

634522

3.400.

400.

216179

634445

3.401.

401.

216173

634411

3.402.

402.

216242

634337

3.403.

403.

216264

634319

3.404.

404.

216253

634304

3.405.

405.

216275

634267

3.406.

406.

216405

634219

3.407.

407.

216475

634182

3.408.

408.

216495

634165

3.409.

409.

216499

634156

3.410.

410.

216626

634189

3.411.

411.

216614

634232

3.412.

412.

216617

634256

3.413.

413.

216601

634278

3.414.

414.

216564

634302

3.415.

415.

216557

634329

3.416.

416.

216560

634349

3.417.

417.

216613

634360

3.418.

418.

216640

634333

3.419.

419.

216684

634321

3.420.

420.

216810

634264

3.421.

421.

216878

634388

3.422.

422.

216902

634481

3.423.

423.

216909

634547

3.424.

424.

216800

634594

3.425.

425.

216796

634660

3.426.

426.

216625

634767

3.427.

427.

216563

634859

3.428.

428.

216525

635007

3.429.

429.

216577

635032

3.430.

430.

216633

635055

3.431.

431.

216636

635107

3.432.

432.

216575

635161

3.433.

433.

216547

635176

3.434.

434.

216528

635261

3.435.

435.

216530

635337

3.436.

436.

216510

635369

3.437.

437.

216565

635396

3.438.

438.

216540

635419

3.439.

439.

216534

635480

3.440.

440.

216549

635545

3.441.

441.

216592

635587

3.442.

442.

216599

635619

3.443.

443.

216561

635619

3.444.

444.

216530

635640

3.445.

445.

216513

635828

3.446.

446.

216536

635832

3.447.

447.

216583

635874

3.448.

448.

216611

635883

3.449.

449.

216632

635863

3.450.

450.

216669

635882

3.451.

451.

216708

635856

3.452.

452.

216776

635900

3.453.

453.

216835

635872

4. Dabas lieguma zonas III daļas robežu koordinātu saraksts:

Nr. p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

4.1.

1.

214832

645706

4.2.

2.

214732

645759

4.3.

3.

214467

645944

4.4.

4.

214414

645951

4.5.

5.

214401

645974

4.6.

6.

214419

645982

4.7.

7.

214149

646149

4.8.

8.

213961

646229

4.9.

9.

213865

646082

4.10.

10.

214053

646015

4.11.

11.

214091

645965

4.12.

12.

214141

645965

4.13.

13.

214129

645919

4.14.

14.

214057

645915

4.15.

15.

213994

645881

4.16.

16.

213939

645838

4.17.

17.

213899

645766

4.18.

18.

213886

645710

4.19.

19.

213880

645695

4.20.

20.

213886

645655

4.21.

21.

213881

645623

4.22.

22.

213854

645575

4.23.

23.

213822

645551

4.24.

24.

213815

645526

4.25.

25.

213821

645495

4.26.

26.

213829

645479

4.27.

27.

213830

645461

4.28.

28.

213824

645445

4.29.

29.

213799

645372

4.30.

30.

213641

645042

4.31.

31.

213650

645033

4.32.

32.

213559

644967

4.33.

33.

213518

644958

4.34.

34.

213502

644938

4.35.

35.

213505

644922

4.36.

36.

213474

644897

4.37.

37.

213474

644865

4.38.

38.

213430

644891

4.39.

39.

213384

644897

4.40.

40.

213281

644975

4.41.

41.

213293

644997

4.42.

42.

213201

645068

4.43.

43.

213216

645109

4.44.

44.

213187

645126

4.45.

45.

213215

645240

4.46.

46.

213178

645262

4.47.

47.

213152

645289

4.48.

48.

213125

645292

4.49.

49.

212983

645337

4.50.

50.

213000

645447

4.51.

51.

212943

645417

4.52.

52.

212798

645433

4.53.

53.

212386

645633

4.54.

54.

212428

645749

4.55.

55.

212412

645778

4.56.

56.

212438

645826

4.57.

57.

212328

645885

4.58.

58.

212289

645919

4.59.

59.

212238

645932

4.60.

60.

212172

645967

4.61.

61.

212135

645970

4.62.

62.

212095

645999

4.63.

63.

212017

646026

4.64.

64.

211962

646022

4.65.

65.

211963

645839

4.66.

66.

211757

645829

4.67.

67.

211762

645975

4.68.

68.

211756

646001

4.69.

69.

211582

646001

4.70.

70.

211579

646159

4.71.

71.

211345

646148

4.72.

72.

211321

646131

4.73.

73.

211279

646127

4.74.

74.

211278

646061

4.75.

75.

211188

646045

4.76.

76.

211168

645942

4.77.

77.

211193

645933

4.78.

78.

211307

645929

4.79.

79.

211322

645913

4.80.

80.

211327

645749

4.81.

81.

211294

645746

4.82.

82.

211158

645758

4.83.

83.

211125

645738

4.84.

84.

211110

645703

4.85.

85.

211111

645683

4.86.

86.

210973

645686

4.87.

87.

210902

645694

4.88.

88.

210754

645729

4.89.

89.

210733

645742

4.90.

90.

210732

645772

4.91.

91.

210605

645783

4.92.

92.

210446

645788

4.93.

93.

210437

645802

4.94.

94.

210404

645836

4.95.

95.

210353

645874

4.96.

96.

210341

645906

4.97.

97.

210335

645854

4.98.

98.

210304

645836

4.99.

99.

210255

645825

4.100.

100.

210244

645678

4.101.

101.

210226

645576

4.102.

102.

210200

645498

4.103.

103.

210123

645481

4.104.

104.

210106

645453

4.105.

105.

209957

645311

4.106.

106.

209913

645285

4.107.

107.

209817

645349

4.108.

108.

209799

645354

4.109.

109.

209677

645442

4.110.

110.

209471

645565

4.111.

111.

209451

645600

4.112.

112.

209433

645568

4.113.

113.

209404

645565

4.114.

114.

209377

645619

4.115.

115.

209373

645666

4.116.

116.

209342

645690

4.117.

117.

209285

645695

4.118.

118.

209252

645750

4.119.

119.

209198

645804

4.120.

120.

209181

645813

4.121.

121.

209104

645722

4.122.

122.

209052

645686

4.123.

123.

209034

645663

4.124.

124.

209056

645618

4.125.

125.

209240

645457

4.126.

126.

209387

645353

4.127.

127.

209493

645313

4.128.

128.

209478

645285

4.129.

129.

209448

645198

4.130.

130.

209442

645163

4.131.

131.

209425

645154

4.132.

132.

209401

645151

4.133.

133.

209383

645176

4.134.

134.

209345

645198

4.135.

135.

209321

645172

4.136.

136.

209355

645112

4.137.

137.

209341

645086

4.138.

138.

209318

645079

4.139.

139.

209315

645067

4.140.

140.

209087

644736

4.141.

141.

209020

644702

4.142.

142.

208952

644652

4.143.

143.

209034

644421

4.144.

144.

209050

644412

4.145.

145.

209058

644381

4.146.

146.

209269

644066

4.147.

147.

209427

644116

4.148.

148.

209558

644178

4.149.

149.

209770

644304

4.150.

150.

209793

644305

4.151.

151.

209901

644375

4.152.

152.

209902

644322

4.153.

153.

210085

644324

4.154.

154.

210178

644296

4.155.

155.

210219

644296

4.156.

156.

210267

644325

4.157.

157.

210359

644287

4.158.

158.

210332

644361

4.159.

159.

210457

644320

4.160.

160.

210614

644305

4.161.

161.

210719

644220

4.162.

162.

210687

644154

4.163.

163.

210589

644024

4.164.

164.

210676

643975

4.165.

165.

210598

643901

4.166.

166.

210715

643861

4.167.

167.

210969

643831

4.168.

168.

211024

643861

4.169.

169.

211058

643848

4.170.

170.

211048

643751

4.171.

171.

211130

643699

4.172.

172.

211263

643675

4.173.

173.

211267

643901

4.174.

174.

211233

643986

4.175.

175.

211380

644022

4.176.

176.

211377

644034

4.177.

177.

211489

644062

4.178.

178.

211598

644106

4.179.

179.

211642

644154

4.180.

180.

211634

644191

4.181.

181.

211687

644235

4.182.

182.

211840

644293

4.183.

183.

211872

644288

4.184.

184.

211867

644221

4.185.

185.

211678

644110

4.186.

186.

211770

644069

4.187.

187.

211874

644050

4.188.

188.

211877

644000

4.189.

189.

211928

643974

4.190.

190.

212061

644000

4.191.

191.

212100

643988

4.192.

192.

212128

643963

4.193.

193.

212276

643940

4.194.

194.

212315

643945

4.195.

195.

212321

644014

4.196.

196.

212362

644062

4.197.

197.

212399

644082

4.198.

198.

212591

643968

4.199.

199.

212574

643945

4.200.

200.

212592

643903

4.201.

201.

212641

643864

4.202.

202.

212680

643792

4.203.

203.

212691

643697

4.204.

204.

212630

643679

4.205.

205.

212465

643666

4.206.

206.

212463

643643

4.207.

207.

212536

643502

4.208.

208.

212540

643468

4.209.

209.

212498

643442

4.210.

210.

212660

643382

4.211.

211.

212732

643307

4.212.

212.

212813

643110

4.213.

213.

212854

642976

4.214.

214.

212872

642964

4.215.

215.

212993

642744

4.216.

216.

213008

642595

4.217.

217.

213004

642515

4.218.

218.

213011

642459

4.219.

219.

213034

642471

4.220.

220.

213102

642256

4.221.

221.

213102

642085

4.222.

222.

213072

642050

4.223.

223.

213088

641947

4.224.

224.

213479

641987

4.225.

225.

213551

642004

4.226.

226.

213625

642041

4.227.

227.

213769

642215

4.228.

228.

213760

642258

4.229.

229.

213783

642318

4.230.

230.

213782

642465

4.231.

231.

213773

642523

4.232.

232.

213799

642544

4.233.

233.

213819

642583

4.234.

234.

213814

642611

4.235.

235.

213862

642622

4.236.

236.

213884

642610

4.237.

237.

213901

642590

4.238.

238.

213895

642572

4.239.

239.

213902

642518

4.240.

240.

214004

642527

4.241.

241.

214023

642555

4.242.

242.

214051

642568

4.243.

243.

214153

642573

4.244.

244.

214198

642468

4.245.

245.

214223

642446

4.246.

246.

214247

642381

4.247.

247.

214274

642207

4.248.

248.

214314

642182

4.249.

249.

214347

642190

4.250.

250.

214319

642357

4.251.

251.

214350

642409

4.252.

252.

214279

642520

4.253.

253.

214232

642631

4.254.

254.

214171

642822

4.255.

255.

214173

642892

4.256.

256.

214066

643178

4.257.

257.

214047

643264

4.258.

258.

214084

643273

4.259.

259.

214108

643656

4.260.

260.

213923

643686

4.261.

261.

213936

643901

4.262.

262.

213906

644009

4.263.

263.

213912

644031

4.264.

264.

213890

644042

4.265.

265.

213967

644368

4.266.

266.

213988

644355

4.267.

267.

214153

644568

4.268.

268.

214178

644574

4.269.

269.

214119

644613

4.270.

270.

214132

644714

4.271.

271.

214223

644733

4.272.

272.

214259

645009

4.273.

273.

214265

645014

4.274.

274.

214349

644979

4.275.

275.

214369

645055

4.276.

276.

214391

645048

4.277.

277.

214453

645189

4.278.

278.

214478

645290

4.279.

279.

214464

645326

4.280.

280.

214527

645394

4.281.

281.

214651

645489

4.282.

282.

214756

645555

4.283.

283.

214747

645577

4.284.

284.

214784

645702

4.285.

285.

214825

645694

4.286.

286.

211831

644639

4.287.

287.

211766

644657

4.288.

288.

211738

644653

4.289.

289.

211711

644664

4.290.

290.

211676

644666

4.291.

291.

211565

644630

4.292.

292.

211494

644630

4.293.

293.

211438

644579

4.294.

294.

211395

644567

4.295.

295.

211327

644498

4.296.

296.

211289

644471

4.297.

297.

211260

644470

4.298.

298.

211187

644486

4.299.

299.

211102

644477

4.300.

300.

211102

644517

4.301.

301.

211055

644528

4.302.

302.

211083

644563

4.303.

303.

211106

644579

4.304.

304.

211113

644597

4.305.

305.

211066

644615

4.306.

306.

211034

644648

4.307.

307.

211043

644636

4.308.

308.

211041

644680

4.309.

309.

211028

644694

4.310.

310.

211009

644692

4.311.

311.

211012

644715

4.312.

312.

210949

644694

4.313.

313.

210871

644650

4.314.

314.

210802

644634

4.315.

315.

210746

644657

4.316.

316.

210742

644683

4.317.

317.

210719

644699

4.318.

318.

210681

644704

4.319.

319.

210661

644733

4.320.

320.

210629

644750

4.321.

321.

210622

644731

4.322.

322.

210598

644729

4.323.

323.

210587

644683

4.324.

324.

210601

644648

4.325.

325.

210633

644623

4.326.

326.

210678

644520

4.327.

327.

210709

644513

4.328.

328.

210743

644488

4.329.

329.

210735

644461

4.330.

330.

210759

644444

4.331.

331.

210845

644342

4.332.

332.

210961

644275

4.333.

333.

211080

644237

4.334.

334.

211263

644213

4.335.

335.

211332

644227

4.336.

336.

211345

644172

4.337.

337.

211402

644139

4.338.

338.

211549

644201

4.339.

339.

211604

644242

4.340.

340.

211621

644272

4.341.

341.

211620

644290

4.342.

342.

211586

644293

4.343.

343.

211681

644339

4.344.

344.

211706

644381

4.345.

345.

211844

644464

4.346.

346.

211867

644508

4.347.

347.

211858

644579

Piezīme.

Robežpunktu koordinātas ir norādītas Latvijas koordinātu sistēmā LKS-92 TM un noapaļotas līdz 1 m. Shēma un robežpunktu koordinātas sastādītas bez robežpunktu uzmērīšanas dabā. Līdz precīzai robežu uzmērīšanai dabā pieļaujamas robežu novirzes no šajos noteikumos aprakstītajām robežām izmantotās kartes mēroga noteiktības robežās atbilstoši dabā esošajām faktiskajām robežām.

3.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 24.aprīļa noteikumiem Nr.274
Informatīvā zīme dabas parka apzīmēšanai un tās lietošanas kārtība

1. Informatīvā zīme dabas parka apzīmēšanai (turpmāk - zīme) ir zaļš kvadrātveida laukums baltā ietvarā ar stilizētu ozollapas piktogrammu.

06.JPG (6899 bytes)

2. Zīmes krāsas (krāsu standarti norādīti PANTONE, CMYK un ORACAL sistēmās) ir šādas:

2.1. kvadrātveida laukums (ozollapas piktogrammas fons) - gaiši zaļā krāsā (PANTONE 362C vai C70 M0 Y100 K0, vai ORACAL ECONOMY 064 (yellow green));

2.2. ozollapas piktogramma - baltā krāsā;

2.3. ozollapas piktogrammas kontūra un ozollapas dzīslojums - tumši zaļā krāsā (PANTONE 3425C vai C100 M0 Y78 K42, vai ORACAL ECONOMY 060 (dark green));

2.4. zīmes ietvars - baltā krāsā.

3. Zīmes lietošanas kārtība:

3.1. uzstādot zīmi dabā, izvēlas vienu no šādiem izmēriem:

3.1.1. 300 x 300 mm;

3.1.2. 150 x 150 mm;

3.1.3. 75 x 75 mm;

3.2. poligrāfiskajos izdevumos zīmes izmēru, saglabājot kvadrāta proporcijas, izvēlas atbilstoši lietotajam mērogam, bet ne mazāku kā 5 x 5 mm;

3.3. pārējos gadījumos, kas nav minēti šī pielikuma 3.1. un 3.2.apakšpunktā, var lietot dažādu izmēru zīmes, saglabājot kvadrāta proporcijas;

3.4. zīme nav uzstādāma uz ceļiem (arī sliežu ceļiem).

Vides ministra vietā - zemkopības ministrs M.Roze
4.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 24.aprīļa noteikumiem Nr.274
Aizsargājamie koki – vietējo un citzemju sugu dižkoki (pēc apkārtmēra vai augstuma)

(Pielikums MK 23.10.2012. noteikumu Nr.719 redakcijā)

Nr.p.k.

Nosaukums latviešu valodā

Nosaukums latīņu valodā

Apkārtmērs 1,3 metru augstumā (metros)

Augstums (metros)

I. Vietējās sugas

1.

Āra bērzs (kārpainais bērzs)Betula pendula (Betula verrucosa)

3,0

33

2.

BaltalksnisAlnus incana

1,6

25

3.

Blīgzna (pūpolvītols)Salix caprea

1,9

22

4.

Eiropas segliņšEuonymus europaeus

1,0

6

5.

Hibrīdais alksnisAlnus x pubescens

1,5

32

6.

MelnalksnisAlnus glutinosa

2,5

30

7.

Meža ābeleMalus sylvestris

1,5

14

8.

Meža bumbierePyrus pyraster

1,5

13

9.

Parastais kadiķisJuniperus communis

0,8

11

10.

Parastais osisFraxinus excelsior

3,5

34

11.

Parastais ozolsQuercus robur

4,0

32

12.

Parastais pīlādzisSorbus aucuparia

1,5

21

13.

Parastais skābardisCarpinus betulus

1,5

20

14.

Parastā apsePopulus tremula

3,5

35

15.

Parastā eglePicea abies

3,0

37

16.

Parastā gobaUlmus glabra

4,0

28

17.

Parastā ievaPadus avium

1,7

22

18.

Parastā (ogu) īveTaxus baccata

0,6

8

19.

Parastā kļavaAcer platanoides

3,5

27

20.

Parastā liepaTilia cordata

3,5

33

21.

Parastā priedePinus sylvestris

2,5

38

22.

Parastā vīksnaUlmus laevis

4,0

30

23.

Purva bērzs (pūkainais bērzs)Betula pubescens (Betula alba)

3,0

32

24.

ŠķetraSalix pentandra

1,6

22

25.

Trauslais vītolsSalix fragilis

4,0

II. Citzemju sugas

26.

Baltais vītolsSalix alba

4,5

20

27.

Baltā robīnijaRobinia pseudoacacia

1,9

20

28.

Balzama baltegleAbies balsamea

1,5

24

29.

Eiropas baltegleAbies alba

2,7

32

30.

Eiropas ciedrupriedePinus cembra

1,6

22

31.

Eiropas dižskābardisFagus sylvatica

3,8

30

32.

Eiropas lapegleLarix decidua

3,2

39

33.

Holandes liepaTilia x europaea

2,8

26

34.

Kalnu kļavaAcer pseudoplatanus

2,2

20

35.

Krimas liepaTilia x euchlora

1,9

20

36.

Lauku kļavaAcer campestre

1,5

18

37.

Lēdebūra lapegleLarix ledebourii

3,0

34

38.

Mandžūrijas riekstkoksJuglans mandshurica

1,6

18

39.

Melnā priedePinus nigra

1,9

23

40.

Menzīsa duglāzijaPseudotsuga menziesii

2,4

30

41.

PapelePopulus spp.

5,0

35

42.

Parastā zirgkastaņaAesculus hippocastanum

3,0

23

43.

Pelēkais riekstkoksJuglans cinerea

2,8

20

44.

Pensilvānijas osisFraxinus pennsylvanica

2,0

23

45.

Platlapu liepaTilia platyphyllos

3,1

27

46.

Rietumu tūjaThuja occidentalis

1,5

16

47.

Saldais ķirsisCerasus avium

1,6

12

48.

Sarkanais ozolsQuercus rubra

1,9

27

49.

Sarkstošais vītolsSalix x rubens

3,1

25

50.

Sibīrijas baltegleAbies sibirica

1,8

30

51.

Sibīrijas ciedrupriedePinus sibirica

1,9

22

52.

Sudraba kļavaAcer saccharinum

3,2

26

53.

Veimuta priedePinus strobus

2,7

36

54.

Vienkrāsas baltegleAbies concolor

1,7

32

26.10.2012