Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 29.09.2012. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.245

Rīgā 2007.gada 10.aprīlī (prot. Nr.23 22.§)
Dabas lieguma "Mugurves pļavas" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par īpaši aizsargājamām
dabas teritorijām
" 14.panta otro daļu un 17.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. dabas lieguma "Mugurves pļavas" (turpmāk - dabas liegums) aizsardzības un izmantošanas kārtību;

1.2. lieguma funkcionālo zonējumu;

1.3. lieguma apzīmēšanai dabā lietojamās speciālās informatīvās zīmes paraugu un tās lietošanas kārtību;

1.4. liegumā esošo dabas pieminekļu - aizsargājamo koku - aizsardzības un izmantošanas kārtību.

2. Dabas lieguma teritorijā nav spēkā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

3. Dabas lieguma platība ir 317 ha. Dabas lieguma funkcionālo zonu shēma noteikta šo noteikumu 1.pielikumā, bet funkcionālo zonu sastāvs un robežu apraksts - šo noteikumu 2.pielikumā.

4. Dabas lieguma robežas dabā apzīmē ar speciālām informatīvām zīmēm. Informatīvās zīmes paraugs un lietošanas kārtība noteikta šo noteikumu 3.pielikumā.

5. Dabas liegumā ir šādas funkcionālās zonas:

5.1. regulējamā režīma zona;

5.2. dabas lieguma zona;

5.3. neitrālā zona.

II. Vispārīgie aprobežojumi visā dabas liegumā

6. Zemes īpašniekiem (lietotājiem) aizliegts savā īpašumā (lietojumā) ierobežot apmeklētāju pārvietošanos pa ceļiem, ūdenstecēm un ūdenstilpēm, kā arī takām, kas norādītas šo noteikumu 1.pielikumā un paredzētas dabas lieguma apskatei.

7. (Svītrots ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.648)

8. Informāciju par dabas liegumā esošajām īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnēm un īpaši aizsargājamiem biotopiem drīkst izplatīt tikai ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju.

8.1 Dabas aizsardzības pārvalde, izsniedzot rakstisku atļauju šajos noteikumos minētajām darbībām, izmanto dabas aizsardzības plānā ietverto informāciju un jaunāko pieejamo informāciju par īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem dabas lieguma teritorijā. Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja nav nepieciešama šo noteikumu 9.4.2., 9.4.3., 9.6., 11.5., 11.6., 14.7., 14.22.2., 14.22.3., 14.22.6., 14.22.7. un 14.22.9.apakšpunktā un 17.punktā minētajām darbībām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ietekmes uz vidi novērtējumu Valsts vides dienests izsniedz tehniskos noteikumus vai veic sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu.

(MK 25.09.2012. noteikumu Nr.648 redakcijā)

9. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts:

9.1. ierīkot jaunus atkritumu poligonus, kā arī piesārņot un piegružot vidi ar atkritumiem un uzglabāt atkritumus tam nepiemērotās vietās;

9.2. (svītrots ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.648);

9.3. uzstādīt vēja elektrostacijas;

9.4. veikt darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa maiņu, izņemot:

9.4.1. bebru aizsprostu nojaukšanu;

9.4.2. ūdens noteces samazināšanas pasākumus zemes īpašumos un šo īpašumu dalīšanas rezultātā izveidotajos jaunajos īpašumos ar kadastra numuru 50900090034, 50900100023, 50680060075, 50680060037 un 50680060100, ja šo darbību veikšanai iepriekš saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja;

9.4.3. biotopu atjaunošanas pasākumus, ja šo darbību veikšanai iepriekš saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja;

9.5. iegūt derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdeni personiskām vajadzībām;

9.6. veikt biotopu atjaunošanas pasākumus, ja nav saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja;

9.7. veikt arheoloģiskās izpētes darbus, ja nav Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstiska saskaņojuma minēto darbību veikšanai, kā arī nav saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja.

(Grozīts ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.648)

III. Regulējamā režīma zona

10. Regulējamā režīma zona izveidota, lai nodrošinātu Pededzes ielejai raksturīgu un īpaši jutīgu aizsargājamo biotopu - parkveida pļavu - saglabāšanu, kā arī citu īpaši jutīgu dabas liegumā esošo dabisko biotopu un īpaši aizsargājamo augu, dzīvnieku un sēņu sugu aizsardzību un apsaimniekošanu.

11. Regulējamā režīma zonā ir aizliegta jebkāda saimnieciskā un cita veida darbība, izņemot šādas darbības:

11.1. teritorijas apmeklēšana;

11.2. zinātnisko pētījumu veikšana;

11.3. vides monitoringa, nacionālā meža monitoringa un meža inventarizācijas veikšana;

11.4. meža ugunsdrošības pasākumu īstenošana, cilvēku glābšana un meklēšana;

11.5. pasākumu īstenošana, kas nepieciešami ekosistēmu, īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai un saglabāšanai, ja iepriekš saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja;

11.6. dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras ierīkošana īpaši norādītās vai speciāli ierīkotās vietās atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam;

11.7. medības;

11.8. makšķerēšana, meža nekoksnes vērtību ieguve;

11.9. ceļu uzturēšana un rekonstrukcija, izņemot darbus, kas saistīti ar zemes lietošanas kategoriju maiņu.

(Grozīts ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.648)

12. Regulējamā režīma zonā sanitārā cirte atļauta tikai gadījumos, ja meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku vai citādi bojātie koki rada masveidīgas kaitēkļu savairošanās draudus un var izraisīt mežaudžu bojāeju ārpus regulējamās režīma zonas un ir saņemts Valsts meža dienesta sanitārais atzinums. Veicot sanitāro cirti, saglabā visus augtspējīgos kokus.

(MK 25.09.2012. noteikumu Nr.648 redakcijā)

IV. Dabas lieguma zona

13. Dabas lieguma zona izveidota, lai saglabātu īpaši aizsargājamus pļavu biotopus (dzīvotnes), citus biotopus (dzīvotnes), kā arī īpaši aizsargājamo dzīvnieku sugu - griezes (Crex crex), ķikuta (Gallinago media), ormanīša (Porzana porzana) un lapkoku praulgrauža (Osmoderma eremita) - dzīvotnes, mazā ērgļa (Aquila pomarina) barošanās vietas, kā arī īpaši aizsargājamo augu sugu dzīvotnes.

14. Dabas lieguma zonā aizliegts:

14.1. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;

14.2. pļaut virzienā no lauka malām uz centru;

14.3. pļaut pļavas pirms 10.jūlija;

14.4. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot vai kultivējot) pļavas, tai skaitā palieņu, terašu un meža pļavas un lauces;

14.5. veikt darbības, kas izraisa augsnes eroziju;

14.6. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem, tai skaitā dalot kopīpašumu, kā arī noteikt lietošanas tiesības kopīpašumam, ja kāda kopīpašnieka lietošanā paliek mazāk par 10 hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un kuru apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, kā arī uz gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības uzturēšanai;

14.7. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija, izņemot:

14.7.1. skatu torņu būvniecībai šo noteikumu 1.pielikumā minētajās vietās;

14.7.2. īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanai;

14.7.3. šo noteikumu 14.22.2. un 14.22.3.apakšpunktā minēto darbību veikšanai;

14.7.4. dabiski apmežojušās zemes kategorijas maiņu uz zemes lietošanas kategoriju "mežs" vai "krūmājs";

14.8. dedzināt sausās zāles un niedru platības un meža zemsedzi, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams īpaši aizsargājamo sugu un biotopu atjaunošanas pasākumu veikšanai un teritorija neatrodas uz kūdras augsnēm, ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja, kā arī ir rakstiski informēta par ugunsdrošību un ugunsdzēsību atbildīgā institūcija;

14.9. cirst kokus galvenajā un rekonstruktīvajā cirtē;

14.10. cirst kokus kopšanas cirtē, ja mežaudzes vecums pārsniedz:

14.10.1. priežu audzēm - 60 gadu;

14.10.2. egļu, bērzu, melnalkšņu un liepu audzēm - 50 gadu;

14.10.3. apšu audzēm - 30 gadu;

14.11. no 1.aprīļa līdz 31.jūlijam veikt mežsaimniecisko darbību un krūmu ciršanu, izņemot meža nekoksnes vērtību ieguvi, meža ugunsdrošības pasākumus, meža atjaunošanu ar rokas darbarīkiem un bīstamo koku (koki, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) ciršanu un novākšanu;

14.12. atzarot augošus kokus mežaudzēs, izņemot koku atzarošanu skatu vietu ierīkošanai un uzturēšanai, kā arī satiksmes drošībai uz ceļiem;

14.13. mežaudzēs cirst jebkura vecuma gobas, ozolus, kļavas, ošus, dobumainus kokus, kā arī sausokņus, kuru caurmērs resnākajā vietā pārsniedz 25 cm, un izvākt gobu, ozolu, kļavu un ošu kritalas, kuru caurmērs resnākajā vietā pārsniedz 25 cm, izņemot bīstamo koku (koki, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) novākšanu;

14.14. cirst vai citādi iznīcināt atsevišķi augošus ozolus un aizvākt un iznīcināt to nokritušos zarus, izņemot bīstamo koku (koki, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) novākšanu;

14.15. pārvietoties ar mehāniskiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem, kā arī ar dzīvniekiem un dzīvnieku pajūgiem ārpus ceļiem un dabiskām brauktuvēm, izņemot pārvietošanos ar velosipēdiem, kā arī gadījumus, ja pārvietošanās notiek pa teritorijas apmeklētājiem speciāli izveidotiem maršrutiem vai pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību, valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu vai glābšanas un meklēšanas darbiem;

14.16. pārvietoties ar motorizēto ūdenstransportu, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus;

14.17. rīkot autosacensības, motosacensības un velosacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus;

14.18. ierīkot nometnes, atpūtas vietas un celt teltis ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām vietām;

14.19. kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām vietām atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam, izņemot ugunskurus pagalmos un ugunskurus, lai sadedzinātu ciršanas atliekas atbilstoši ugunsdrošību un ugunsdzēsību regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

14.20. (svītrots ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.648);

14.21. ierīkot jaunas iežogotas savvaļas dzīvnieku sugu brīvdabas audzētavas;

14.22. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas:

14.22.1. organizēt brīvā dabā masu sporta, izklaides un atpūtas pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 50 cilvēku;

14.22.2. veikt ceļu, inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju restaurā­ciju, renovāciju vai rekonstrukciju;

14.22.3. ierīkot jaunus ceļus;

14.22.4. vākt dabas materiālus kolekcijām;

14.22.5. veikt zinātniskos pētījumus;

14.22.6. ierīkot publiski pieejamus izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus;

14.22.7. ierīkot ūdenstransporta līdzekļu bāzes;

14.22.8. (svītrots ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.648);

14.22.9. celt un ierīkot jaunus aizsprostus un citas ūdens regulēšanas ietaises, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams dabas aizsardzības plānā paredzēto biotopu atjaunošanas pasākumu veikšanai.

(Grozīts ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.648)

14.1 Dabas lieguma zonā sanitārā cirte atļauta tikai gadījumos, ja meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku vai citādi bojātie koki rada masveidīgas kaitēkļu savairošanās draudus un var izraisīt mežaudžu bojāeju ārpus dabas lieguma zonas un ir saņemts Valsts meža dienesta sanitārais atzinums. Veicot sanitāro cirti, saglabā visus augtspējīgos kokus.

(MK 25.09.2012. noteikumu Nr.648 redakcijā)

14.2 Lai novērstu apdraudējumu dabas lieguma apmeklētājiem un infrastruktūras objektiem, dabas lieguma zonā meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku vai citādi bojātos, vēja gāztos un lauztos kokus cērt citā cirtē. Šādā gadījumā Valsts meža dienests koku ciršanas apliecinājumu izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas.

(MK 25.09.2012. noteikumu Nr.648 redakcijā)

15. Būvniecība lieguma zonā pieļaujama atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam, ievērojot šajos noteikumos un būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību un ierobežojumus.

V. Neitrālā zona

16. Neitrālā zona izveidota, lai nodrošinātu raksturīgās ainavas saglabāšanu, teritorijas attīstību un ilgtspējīgu saimniecisko izmantošanu viensētu pagalmos un piemājas zemēs.

17. Neitrālajā zonā aizliegts ierīkot publiski pieejamus izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus, ja nav saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja.

(Grozīts ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.648)

18. Būvniecība neitrālajā zonā pieļaujama atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam, ievērojot šajos noteikumos un būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību un ierobežojumus.

VI. Dabas pieminekļi

19. Šie noteikumi attiecas arī uz dabas liegumā esošajiem dabas pieminekļiem - aizsargājamiem kokiem - vietējo un citzemju sugu dižkokiem (koki, kuru apkārtmērs 1,3 m augstumā no koka sakņu kakla vai augstums nav mazāks par šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajiem izmēriem).

(Grozīts ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.648)

20. 10 m rādiusā ap aizsargājamiem kokiem (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas) aizliegts:

20.1. veikt saimniecisko vai cita veida darbību, kas var negatīvi ietekmēt aizsargājamo koku augšanu un dabisko attīstību vai kuras rezultātā tiek vai var tikt bojāts vai iznīcināts dabas piemineklis vai mazināta tā dabiskā estētiskā nozīme;

20.2. iegūt derīgos izrakteņus;

20.3. iznīcināt vai bojāt dabisko zemsedzi, izņemot krūmu un koku ciršanu saskaņā ar šiem noteikumiem un citiem dabas aizsardzību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem;

20.4. apkraut aizsargājamos kokus;

20.5. mainīt vides apstākļus - ūdens un koku barošanās režīmu;

20.6. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija;

20.7. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rak­stiskas atļaujas:

20.7.1. veikt dabas pieminekļu apsaim­niekošanas pasākumus to turp­mākajai aiz­sardzībai un saglabāšanai;

20.7.2. (svītrots ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.648).

(Grozīts ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.648)

21. Aizsargājamā koka nociršana (novākšana) pieļaujama tikai gadījumos, ja tas kļuvis bīstams (koks apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) un saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja.

(Grozīts ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.648)

22. Ja aizsargājamo koku nomāc vai apēno jaunāki koki un krūmi, atļauta to izciršana aizsargājamā koka vainaga projekcijā un tai piegulošā zonā, izveidojot no kokiem brīvu 10 metru platu joslu (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas līdz apkārtējo koku vainagu projekcijām) saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē koku ciršanu mežā un ārpus tā.

(MK 25.09.2012. noteikumu Nr.648 redakcijā)

23. Ja aizsargājamais koks ir nolūzis vai nozāģēts, koka stumbrs un zari, kuru diametrs ir lielāks par 50 centimetriem, meža zemēs ir saglabājami koka augšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē.

(MK 25.09.2012. noteikumu Nr.648 redakcijā)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.245
Dabas lieguma "Mugurves pļavas" funkcionālo zonu shēma

01.JPG (98066 bytes)

Vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.245
Dabas lieguma "Mugurves pļavas" funkcionālo zonu sastāvs un robežu apraksts

(Pielikums MK 25.09.2012. noteikumu Nr.648 redakcijā)

I. Dabas lieguma zona

1. Dabas lieguma "Mugurves pļavas" teritorija, kas neietilpst regulējamā režīma zonā un neitrālajā zonā, ir dabas lieguma zona.

II. Regulējamā režīma zona

2. Regulējamā režīma zonas I daļas ārējo robežu koordinātu saraksts:

Nr.p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

2.1.

1.

334888

676735

2.2.

2.

334814

676748

2.3.

3.

334730

676817

2.4.

4.

334721

676813

2.5.

5.

334720

676803

2.6.

6.

334733

676767

2.7.

7.

334733

676759

2.8.

8.

334726

676737

2.9.

9.

334716

676727

2.10.

10.

334637

676704

2.11.

11.

334594

676680

2.12.

12.

334551

676677

2.13.

13.

334514

676668

2.14.

14.

334466

676666

2.15.

15.

334466

676655

2.16.

16.

334496

676628

2.17.

17.

334546

676651

2.18.

18.

334554

676644

2.19.

19.

334587

676633

2.20.

20.

334725

676696

2.21.

21.

334769

676668

3. Regulējamā režīma zonas II daļas ārējo robežu koordinātu saraksts:

Nr.p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

3.1.

1.

334492

676609

3.2.

2.

334448

676606

3.3.

3.

334420

676544

3.4.

4.

334426

676536

3.5.

5.

334448

676548

4. Regulējamā režīma zonas III daļas ārējo robežu koordinātu saraksts:

Nr.p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

4.1.

1.

334112

676585

4.2.

2.

334106

676581

4.3.

3.

334079

676580

4.4.

4.

334073

676579

4.5.

5.

334047

676562

4.6.

6.

334038

676553

4.7.

7.

334016

676511

4.8.

8.

334014

676499

4.9.

9.

334018

676479

4.10.

10.

334125

676493

4.11.

11.

334140

676501

4.12.

12.

334142

676515

4.13.

13.

334135

676560

5. Regulējamā režīma zonas IV daļas ārējo robežu koordinātu saraksts:

Nr.p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

5.1.

1.

334565

676563

5.2.

2.

334559

676573

5.3.

3.

334502

676623

5.4.

4.

334501

676610

5.5.

5.

334472

676561

5.6.

6.

334458

676543

5.7.

7.

334441

676529

5.8.

8.

334434

676528

5.9.

9.

334414

676533

5.10.

10.

334397

676522

5.11.

11.

334396

676512

5.12.

12.

334380

676475

5.13.

13.

334369

676467

5.14.

14.

334339

676459

5.15.

15.

334298

676461

5.16.

16.

334244

676461

5.17.

17.

334215

676448

5.18.

18.

334193

676445

5.19.

19.

334178

676448

5.20.

20.

334152

676439

5.21.

21.

334098

676432

5.22.

22.

334060

676441

5.23.

23.

334023

676455

5.24.

24.

334011

676467

5.25.

25.

333994

676504

5.26.

26.

334001

676523

5.27.

27.

334042

676570

5.28.

28.

334072

676588

5.29.

29.

334091

676589

5.30.

30.

334111

676587

5.31.

31.

334116

676603

5.32.

32.

334115

676613

5.33.

33.

334106

676623

5.34.

34.

334132

676623

5.35.

35.

334123

676645

5.36.

36.

334122

676662

5.37.

37.

334123

676674

5.38.

38.

334109

676677

5.39.

39.

334079

676703

5.40.

40.

334070

676706

5.41.

41.

334029

676704

5.42.

42.

334000

676690

5.43.

43.

333961

676663

5.44.

44.

333939

676638

5.45.

45.

333871

676585

5.46.

46.

333809

676561

5.47.

47.

333839

676517

5.48.

48.

333845

676513

5.49.

49.

333864

676516

5.50.

50.

333901

676543

5.51.

51.

333938

676504

5.52.

52.

333954

676521

5.53.

53.

333955

676542

5.54.

54.

333940

676555

5.55.

55.

333921

676557

5.56.

56.

333866

676540

5.57.

57.

333858

676540

5.58.

58.

333849

676545

5.59.

59.

333856

676557

5.60.

60.

333859

676557

5.61.

61.

333863

676551

5.62.

62.

333868

676550

5.63.

63.

333931

676572

5.64.

64.

333939

676571

5.65.

65.

333964

676552

5.66.

66.

333967

676524

5.67.

67.

333960

676508

5.68.

68.

333926

676482

5.69.

69.

333900

676482

5.70.

70.

333916

676460

5.71.

71.

333918

676446

5.72.

72.

333917

676435

5.73.

73.

333908

676422

5.74.

74.

333878

676408

5.75.

75.

333830

676409

5.76.

76.

333816

676419

5.77.

77.

333790

676454

5.78.

78.

333758

676463

5.79.

79.

333752

676458

5.80.

80.

333734

676457

5.81.

81.

333710

676465

5.82.

82.

333709

676455

5.83.

83.

333698

676441

5.84.

84.

333689

676439

5.85.

85.

333686

676440

5.86.

86.

333685

676452

5.87.

87.

333692

676458

5.88.

88.

333692

676462

5.89.

89.

333686

676478

5.90.

90.

333681

676478

5.91.

91.

333680

676465

5.92.

92.

333669

676459

5.93.

93.

333664

676460

5.94.

94.

333657

676466

5.95.

95.

333645

676468

5.96.

96.

333626

676462

5.97.

97.

333717

676398

5.98.

98.

333718

676409

5.99.

99.

333729

676427

5.100.

100.

333760

676437

5.101.

101.

333788

676430

5.102.

102.

333801

676409

5.103.

103.

333809

676402

5.104.

104.

333826

676398

5.105.

105.

333857

676398

5.106.

106.

333858

676403

5.107.

107.

333861

676405

5.108.

108.

333881

676395

5.109.

109.

333893

676407

5.110.

110.

333905

676412

5.111.

111.

333924

676411

5.112.

112.

333934

676418

5.113.

113.

333944

676437

5.114.

114.

333965

676462

5.115.

115.

333972

676465

5.116.

116.

333985

676466

5.117.

117.

333992

676463

5.118.

118.

334014

676444

5.119.

119.

334021

676423

5.120.

120.

334021

676414

5.121.

121.

334028

676407

5.122.

122.

334041

676405

5.123.

123.

334054

676407

5.124.

124.

334096

676426

5.125.

125.

334110

676423

5.126.

126.

334131

676423

5.127.

127.

334276

676451

5.128.

128.

334354

676447

6. Regulējamā režīma zonas V daļas ārējo robežu koordinātu saraksts:

Nr.p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

6.1.

1.

333886

675508

6.2.

2.

333746

675449

6.3.

3.

333741

675439

6.4.

4.

333749

675416

6.5.

5.

333748

675388

6.6.

6.

333753

675383

6.7.

7.

333762

675382

6.8.

8.

333780

675396

6.9.

9.

333788

675398

6.10.

10.

333795

675395

6.11.

11.

333796

675381

6.12.

12.

333794

675370

6.13.

13.

333800

675361

6.14.

14.

333819

675348

6.15.

15.

333829

675346

6.16.

16.

333852

675348

6.17.

17.

333872

675361

6.18.

18.

333872

675381

6.19.

19.

333881

675389

6.20.

20.

333900

675392

6.21.

21.

333908

675396

6.22.

22.

333916

675403

6.23.

23.

333929

675405

6.24.

24.

333934

675420

6.25.

25.

333937

675423

7. Regulējamā režīma zonas VI daļas ārējo robežu koordinātu saraksts:

Nr.p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

7.1.

1.

333256

675750

7.2.

2.

333260

675750

7.3.

3.

333269

675754

7.4.

4.

333272

675760

7.5.

5.

333274

675783

7.6.

6.

333278

675793

7.7.

7.

333283

675798

7.8.

8.

333290

675802

7.9.

9.

333293

675807

7.10.

10.

333293

675813

7.11.

11.

333296

675823

7.12.

12.

333299

675827

7.13.

13.

333304

675831

7.14.

14.

333314

675835

7.15.

15.

333314

675838

7.16.

16.

333327

675858

7.17.

17.

333339

675888

7.18.

18.

333343

675895

7.19.

19.

333360

675900

7.20.

20.

333375

675915

7.21.

21.

333383

675936

7.22.

22.

333391

675944

7.23.

23.

333390

675950

7.24.

24.

333382

675957

7.25.

25.

333381

675963

7.26.

26.

333382

675968

7.27.

27.

333411

675995

7.28.

28.

333414

676002

7.29.

29.

333423

676005

7.30.

30.

333452

675994

7.31.

31.

333458

675994

7.32.

32.

333405

676029

7.33.

33.

333387

676038

7.34.

34.

333374

676042

7.35.

35.

333349

676046

7.36.

36.

333326

676042

7.37.

37.

333318

676035

7.38.

38.

333313

676026

7.39.

39.

333313

676022

7.40.

40.

333322

676000

7.41.

41.

333327

675977

7.42.

42.

333330

675955

7.43.

43.

333331

675943

7.44.

44.

333337

675911

7.45.

45.

333335

675898

7.46.

46.

333329

675882

7.47.

47.

333322

675875

7.48.

48.

333303

675862

7.49.

49.

333263

675850

7.50.

50.

333253

675844

7.51.

51.

333243

675835

7.52.

52.

333238

675829

7.53.

53.

333233

675818

7.54.

54.

333232

675816

7.55.

55.

333248

675786

7.56.

56.

333254

675771

8. Regulējamā režīma zonas VII daļas ārējo robežu koordinātu saraksts:

Nr.p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

8.1.

1.

333997

676717

8.2.

2.

333980

676761

8.3.

3.

333945

676806

8.4.

4.

333920

676822

8.5.

5.

333880

676829

8.6.

6.

333815

676768

8.7.

7.

333782

676732

8.8.

8.

333771

676694

8.9.

9.

333771

676682

8.10.

10.

333791

676584

8.11.

11.

333839

676592

8.12.

12.

333843

676656

8.13.

13.

333859

676663

8.14.

14.

333882

676657

8.15.

15.

333953

676702

8.16.

16.

333967

676690

9. Regulējamā režīma zonas VIII daļas ārējo robežu koordinātu saraksts:

Nr.p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

9.1.

1.

334818

676852

9.2.

2.

334813

676855

9.3.

3.

334801

676847

9.4.

4.

334786

676843

9.5.

5.

334736

676848

9.6.

6.

334722

676847

9.7.

7.

334708

676843

9.8.

8.

334698

676828

9.9.

9.

334706

676802

9.10.

10.

334700

676792

9.11.

11.

334693

676790

9.12.

12.

334670

676797

9.13.

13.

334612

676795

9.14.

14.

334588

676773

9.15.

15.

334490

676794

9.16.

16.

334448

676788

9.17.

17.

334433

676775

9.18.

18.

334362

676828

9.19.

19.

334345

676915

9.20.

20.

334286

676914

9.21.

21.

334274

676904

9.22.

22.

334270

676867

9.23.

23.

334264

676855

9.24.

24.

334256

676853

9.25.

25.

334243

676862

9.26.

26.

334255

676817

9.27.

27.

334246

676814

9.28.

28.

334204

676760

9.29.

29.

334163

676732

9.30.

30.

334110

676740

9.31.

31.

334079

676720

9.32.

32.

334111

676697

9.33.

33.

334141

676686

9.34.

34.

334181

676697

9.35.

35.

334239

676734

9.36.

36.

334252

676736

9.37.

37.

334296

676731

9.38.

38.

334310

676715

9.39.

39.

334358

676688

9.40.

40.

334437

676679

9.41.

41.

334545

676686

9.42.

42.

334568

676691

9.43.

43.

334696

676734

9.44.

44.

334715

676747

9.45.

45.

334721

676764

9.46.

46.

334709

676801

9.47.

47.

334710

676821

9.48.

48.

334716

676831

9.49.

49.

334723

676833

9.50.

50.

334735

676836

9.51.

51.

334776

676830

9.52.

52.

334787

676830

9.53.

53.

334802

676836

10. Regulējamā režīma zonas IX daļas ārējo robežu koordinātu saraksts:

Nr.p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

10.1.

1.

334923

677207

10.2.

2.

334786

677318

10.3.

3.

334742

677327

10.4.

4.

334732

677234

10.5.

5.

334710

677221

10.6.

6.

334781

677152

10.7.

7.

334766

677056

10.8.

8.

334776

677048

10.9.

9.

334773

677027

10.10.

10.

334778

677012

10.11.

11.

334789

676996

10.12.

12.

334812

676976

10.13.

13.

334875

677001

10.14.

14.

334881

677001

10.15.

15.

334890

676999

10.16.

16.

334897

677001

10.17.

17.

334904

677010

10.18.

18.

334907

677018

10.19.

19.

334904

677024

10.20.

20.

334896

677033

10.21.

21.

334874

677041

10.22.

22.

334863

677048

10.23.

23.

334853

677068

10.24.

24.

334850

677085

10.25.

25.

334856

677114

11. Regulējamā režīma zonas X daļas ārējo robežu koordinātu saraksts:

Nr.p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

11.1.

1.

333527

676180

11.2.

2.

333522

676190

11.3.

3.

333479

676231

11.4.

4.

333478

676240

11.5.

5.

333484

676252

11.6.

6.

333489

676255

11.7.

7.

333490

676261

11.8.

8.

333497

676276

11.9.

9.

333503

676280

11.10.

10.

333509

676285

11.11.

11.

333525

676286

11.12.

12.

333528

676290

11.13.

13.

333534

676293

11.14.

14.

333551

676295

11.15.

15.

333554

676306

11.16.

16.

333552

676322

11.17.

17.

333532

676346

11.18.

18.

333526

676337

11.19.

19.

333523

676325

11.20.

20.

333498

676315

11.21.

21.

333495

676317

11.22.

22.

333494

676325

11.23.

23.

333503

676332

11.24.

24.

333503

676345

11.25.

25.

333501

676348

11.26.

26.

333485

676363

11.27.

27.

333427

676375

11.28.

28.

333415

676372

11.29.

29.

333405

676361

11.30.

30.

333404

676349

11.31.

31.

333411

676334

11.32.

32.

333478

676302

11.33.

33.

333480

676293

11.34.

34.

333474

676283

11.35.

35.

333479

676281

11.36.

36.

333476

676270

11.37.

37.

333447

676261

11.38.

38.

333444

676258

11.39.

39.

333444

676251

11.40.

40.

333453

676238

11.41.

41.

333506

676183

11.42.

42.

333517

676178

III. Neitrālā zona

12. Neitrālās zonas I daļas ārējo robežu koordinātu saraksts:

Nr.p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

12.1.

1.

333004

675161

12.2.

2.

332977

675369

12.3.

3.

332972

675373

12.4.

4.

332926

675318

12.5.

5.

332905

675283

12.6.

6.

332887

675290

12.7.

7.

332887

675281

12.8.

8.

332884

675273

12.9.

9.

332908

675136

13. Neitrālās zonas II daļas ārējo robežu koordinātu saraksts:

Nr.p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

13.1.

1.

333172

675634

13.2.

2.

333162

675635

13.3.

3.

333123

675629

13.4.

4.

333073

675630

13.5.

5.

333056

675607

13.6.

6.

333049

675573

13.7.

7.

333056

675542

13.8.

8.

333075

675517

13.9.

9.

333102

675502

13.10.

10.

333136

675499

13.11.

11.

333169

675512

13.12.

12.

333192

675538

13.13.

13.

333201

675574

13.14.

14.

333192

675610

14. Neitrālās zonas III daļas ārējo robežu koordinātu saraksts:

Nr.p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

14.1.

1.

333326

676561

14.2.

2.

333257

676631

14.3.

3.

333243

676517

14.4.

4.

333184

676456

14.5.

5.

333161

676451

14.6.

6.

333102

676462

14.7.

7.

333080

676456

14.8.

8.

333046

676463

14.9.

9.

333030

676450

14.10.

10.

333029

676426

14.11.

11.

333047

676410

14.12.

12.

333050

676393

14.13.

13.

333021

676366

14.14.

14.

333036

676348

14.15.

15.

333041

676351

14.16.

16.

333307

676408

14.17.

17.

333297

676530

Piezīme.

Robežpunktu koordinātas ir norādītas Latvijas koordinātu sistēmā LKS-92 TM un noapaļotas līdz 1 m. Shēma un robežpunktu koordinātas sastādītas bez robežpunktu uzmērīšanas dabā. Līdz precīzai robežu uzmērīšanai dabā pieļaujamas robežu novirzes no šajos noteikumos aprakstītajām robežām izmantotās kartes mēroga noteiktības robežās atbilstoši dabā esošajām faktiskajām robežām.

3.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.245
Speciālā informatīvā zīme dabas lieguma apzīmēšanai un tās lietošanas kārtība

1. Speciālā informatīvā zīme dabas lieguma apzīmēšanai (turpmāk - zīme) ir zaļš kvadrātveida laukums baltā ietvarā ar stilizētu ozollapas piktogrammu.

02.JPG (5381 bytes)

2. Zīmes krāsas (krāsu standarti norādīti PANTONE, CMYK un ORACAL sistēmā) ir šādas:

2.1. kvadrātveida laukums (ozollapas piktogrammas fons) - gaiši zaļā krāsā (PANTONE 362C vai C70 M0 Y100 K0, vai ORACAL ECONOMY 064 (yellow green));

2.2. ozollapas piktogramma - baltā krāsā;

2.3. ozollapas piktogrammas kontūra un ozollapas dzīslojums - tumši zaļā krāsā (PANTONE 3425C vai C100 M0 Y78 K42, vai ORACAL ECONOMY 060 (dark green));

2.4. zīmes ietvars - baltā krāsā.

3. Zīmes lietošanas kārtība:

3.1. uzstādot zīmi dabā, izvēlas vienu no šādiem izmēriem:

3.1.1. 300 x 300 mm;

3.1.2. 150 x 150 mm;

3.1.3. 75 x 75 mm;

3.2. poligrāfiskajos izdevumos zīmes izmēru, saglabājot kvadrāta proporcijas, izvēlas atbilstoši lietotajam mērogam, bet ne mazāku kā 5 x 5 mm;

3.3. pārējos gadījumos, kas nav minēti šī pielikuma 3.1. un 3.2.apakš­punktā, var lietot dažādu izmēru zīmes, saglabājot kvadrāta proporcijas;

3.4. zīme nav uzstādāma uz ceļiem.

4. Zīmes izveidošanu (sagatavošanu) un izvietošanu nodrošina Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar attiecīgo pašvaldību.

Vides ministrs R.Vējonis
4.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.245
Aizsargājamie koki – vietējo un citzemju sugu dižkoki (pēc apkārtmēra vai augstuma)

(Pielikums MK 25.09.2012. noteikumu Nr.648 redakcijā)

Nr.p.k.

Nosaukums latviešu valodā

Nosaukums latīņu valodā

Apkārtmērs 1,3 metru augstumā (metros)

Augstums (metros)

I. Vietējās sugas

1.

Āra bērzs (kārpainais bērzs)Betula pendula (Betula verrucosa)

3,0

33

2.

BaltalksnisAlnus incana

1,6

25

3.

Blīgzna (pūpolvītols)Salix caprea

1,9

22

4.

Eiropas segliņšEuonymus europaeus

1,0

6

5.

Hibrīdais alksnisAlnus x pubescens

1,5

32

6.

MelnalksnisAlnus glutinosa

2,5

30

7.

Meža ābeleMalus sylvestris

1,5

14

8.

Meža bumbierePyrus pyraster

1,5

13

9.

Parastais kadiķisJuniperus communis

0,8

11

10.

Parastais osisFraxinus excelsior

3,5

34

11.

Parastais ozolsQuercus robur

4,0

32

12.

Parastais pīlādzisSorbus aucuparia

1,5

21

13.

Parastais skābardisCarpinus betulus

1,5

20

14.

Parastā apsePopulus tremula

3,5

35

15.

Parastā eglePicea abies

3,0

37

16.

Parastā gobaUlmus glabra

4,0

28

17.

Parastā ievaPadus avium

1,7

22

18.

Parastā (ogu) īveTaxus baccata

0,6

8

19.

Parastā kļavaAcer platanoides

3,5

27

20.

Parastā liepaTilia cordata

3,5

33

21.

Parastā priedePinus sylvestris

2,5

38

22.

Parastā vīksnaUlmus laevis

4,0

30

23.

Purva bērzs (pūkainais bērzs)Betula pubescens (Betula alba)

3,0

32

24.

ŠķetraSalix pentandra

1,6

22

25.

Trauslais vītolsSalix fragilis

4,0

-

II. Citzemju sugas

26.

Baltais vītolsSalix alba

4,5

20

27.

Baltā robīnijaRobinia pseudoacacia

1,9

20

28.

Balzama baltegleAbies balsamea

1,5

24

29.

Eiropas baltegleAbies alba

2,7

32

30.

Eiropas ciedrupriedePinus cembra

1,6

22

31.

Eiropas dižskābardisFagus sylvatica

3,8

30

32.

Eiropas lapegleLarix decidua

3,2

39

33.

Holandes liepaTilia x europaea

2,8

26

34.

Kalnu kļavaAcer pseudoplatanus

2,2

20

35.

Krimas liepaTilia x euchlora

1,9

20

36.

Lauku kļavaAcer campestre

1,5

18

37.

Lēdebūra lapegleLarix ledebourii

3,0

34

38.

Mandžūrijas riekstkoksJuglans mandshurica

1,6

18

39.

Melnā priedePinus nigra

1,9

23

40.

Menzīsa duglāzijaPseudotsuga menziesii

2,4

30

41.

PapelePopulus spp.

5,0

35

42.

Parastā zirgkastaņaAesculus hippocastanum

3,0

23

43.

Pelēkais riekstkoksJuglans cinerea

2,8

20

44.

Pensilvānijas osisFraxinus pennsylvanica

2,0

23

45.

Platlapu liepaTilia platyphyllos

3,1

27

46.

Rietumu tūjaThuja occidentalis

1,5

16

47.

Saldais ķirsisCerasus avium

1,6

12

48.

Sarkanais ozolsQuercus rubra

1,9

27

49.

Sarkstošais vītolsSalix x rubens

3,1

25

50.

Sibīrijas baltegleAbies sibirica

1,8

30

51.

Sibīrijas ciedrupriedePinus sibirica

1,9

22

52.

Sudraba kļavaAcer saccharinum

3,2

26

53.

Veimuta priedePinus strobus

2,7

36

54.

Vienkrāsas baltegleAbies concolor

1,7

32

29.09.2012