Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Bankas noteikumi Nr.3

Rīgā 2007.gada 15.martā

"Kredītiestāžu maksājumu statistikas pārskata" sagatavošanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Banku" 39. pantu 

 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. "Kredītiestāžu maksājumu statistikas pārskata" (tālāk tekstā - pārskats) sagatavošanas noteikumi (tālāk tekstā - noteikumi) nosaka prasības maksājumu statistikas apkopošanai, kas nepieciešama, lai veicinātu maksājumu sistēmu raitu darbību Latvijas Republikā un informētu sabiedrību par Latvijas maksājumu sistēmas attīstību.

2. Noteikumi ir saistoši kredītiestādēm, kuras Latvijas Banka iekļāvusi Latvijas Republikas monetāro finanšu iestāžu (tālāk tekstā - MFI) sarakstā (tālāk tekstā - pārskata sniedzēja kredītiestāde).

II. Noteikumos lietotie termini

3. Čeks - vienas puses (trasanta) rakstisks rīkojums otrai pusei (trasātam, parasti kredītiestādei) samaksāt noteiktu summu uz pieprasījumu trasantam vai trešajai pusei, kuru noteicis trasants.

4. Debeta pārvedums - maksātāja autorizēts maksājums, ko uzsāk saņēmējs saņēmēja kredītiestādē. Debeta pārvedumā maksājuma dokumenti tiek nosūtīti no saņēmēja kredītiestādes uz maksātāja kredīt­iestādi, bet naudas līdzekļi - no maksātāja kredītiestādes uz saņēmēja kredītiestādi. Debeta pārvedumā var būt iesaistīta viena vai vairākas kredītiestādes un maksājumu sistēmas.

5. Karšu maksājums - terminālī vai citādi veikts maksājums ar karti.

6. Karte - maksāšanas līdzeklis, kas saskaņā ar līgumu ar kredītiestādi nodrošina autorizētiem lietotājiem vienu vai vairākas funkcijas: skaidrās naudas, elektroniskās naudas (tālāk tekstā - e-nauda) vai maksājumu funkciju. Kartes ar maksājumu funkciju iedala kartēs ar debeta, kredīta vai atliktā debeta funkciju.

7. Karte ar atliktā debeta funkciju - karte, kas dod iespēju autorizētam lietotājam veikt maksājumu transakcijas piešķirtās kredītlīnijas robežās. Piešķirtais kredīts pilnā iztērētās summas apjomā atmaksājams noteiktā perioda beigās.

8. Karte ar debeta funkciju - karte, kas dod iespēju autorizētam lietotājam veikt maksājumu transakcijas tieši no naudas līdzekļiem norēķinu kontā. Karte ar debeta funkciju var būt piesaistīta kontam, kas papildus piedāvā konta pārsnieguma iespējas.

9. Karte ar kredīta funkciju - karte, kas dod iespēju autorizētam lietotājam veikt maksājumu transakcijas piešķirtās kredītlīnijas robežās. Piešķirto kredītu var atmaksāt pa daļām, un atlikums tiek uzskatīts par kredīta pagarinājumu.

10. Klients - ne-MFI un tāda MFI, kas nav kredītiestāde.

11. Kredīta pārvedums - maksājums, ko uzsāk maksātājs maksātāja kredītiestādē ar mērķi nodot naudas līdzekļus saņēmējam. Kredīta pārvedumā gan maksājuma dokumenti, gan naudas līdzekļi tiek nosūtīti no maksātāja kredītiestādes uz saņēmēja kredītiestādi. Kredīta pārvedumā var būt iesaistīta viena vai vairākas kredītiestādes un maksājumu sistēmas.

12. Maksājums - naudas līdzekļu iemaksa, izmaksa vai pārvedums no maksātāja saņēmējam, kas nav atkarīgs no jebkādām citām saistībām starp maksātāju un saņēmēju. Maksājumu var uzsākt maksātājs vai saņēmējs, kas var būt viena un tā pati persona.

13. Terminālis - elektromehāniska iekārta, kas sniedz autorizētiem lietotājiem pieeju noteiktiem pakalpojumiem. Termināļa pakalpojumi pieejami, izmantojot karti ar vienu vai vairākām funkcijām - skaidrās naudas, e-naudas vai maksājumu funkciju.

14. Tiešais debets - maksātāja autorizēta maksātāja konta debetēšana, ko uzsāk saņēmējs saņēmēja kredītiestādē. Parasti tiešā debeta maksājums ir iepriekš autorizēts, t.i., maksātājs autorizējis maksājumu pirms tā uzsākšanas.

15. Terminu "kredītiestāde", "maksāšanas līdzeklis", "e-nauda", "e-naudas institūcija" lietojums atbilst Kredītiestāžu likumam, terminu "MFI", "ne-MFI", "rezidenti" un "nerezidenti" lietojums atbilst Latvijas Bankas "Monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskata un pielikumu sagatavošanas noteikumiem".

III. PĀRSKATA SAGATAVOŠANAS UN IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

16. Pārskata sniedzēja kredītiestāde reizi pusgadā sagatavo pārskatu saskaņā ar veidlapu UPDK 0620562 (1. pielikums).

17. Pārskata sniedzēja kredītiestāde sagatavo pārskatu divos eksemplāros, no kuriem vienu glabā kredītiestādē, bet otru elektroniskā veidā iesniedz Latvijas Bankai. Elektroniskā veidā pārskatu sagatavo un nosūta atbilstoši Latvijas Bankas statistisko pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas normatīvajiem aktiem.

18. Pārskatā skaitliskās vērtības uzrāda veselos skaitļos. Pārskatā lietotā naudas izteiksmes vienība ir lats, un pārskata pozīcijas ārvalstu valūtās pārrēķināmas latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas attiecīgās dienas kursa.

19. Pārskata sniedzēja kredītiestāde pārskatu iesniedz Latvijas Bankai līdz 25. jūlijam un 25. janvārim.

IV. MAKSĀŠANAS LĪDZEKĻI

20. Pārskata 1. daļā "Maksāšanas līdzekļi" uzrāda pārskata sniedzējas kredītiestādes izlaisto un apkalpoto maksāšanas līdzekļu skaitu un apjomu. Uzrāda pārskata sniedzējā kredītiestādē uzsāktos klientu naudas līdzekļu pārvedumus, kuros maksātājs vai saņēmējs ir klients, kā arī kredītiestāžu kredīta pārvedumus, kuros gan maksātājs, gan saņēmējs ir kredītiestāde. Atsevišķi uzrāda maksāšanas līdzekļus latos, eiro un pārējās valūtās.

21. Klientu kredīta pārvedumi

Uzrāda klientu kredīta pārvedumus. Atsevišķi uzrāda klientu kredīta pārvedumus, kuri uzsākti ar maksājuma rīkojumu papīra dokumenta veidā, un elektroniskā veidā uzsāktos kredīta pārvedumus. Uzrāda arī kredīta pārvedumus, kurus klients uzsācis bankomātos ar kredīta pārvedumu funkciju. Regulāro maksājumu un maksājumu rīkojumu paketes gadījumos uzrāda katru individuālo maksājumu.

21.1. Papīra dokumenta veidā uzsāktie kredīta pārvedumi

Uzrāda tos klientu kredīta pārvedumus, kuri uzsākti, pamatojoties uz papīra dokumenta veidā iesniegtu maksājuma rīkojumu. Uzrāda arī citādi uzsāktos klientu kredīta pārvedumus, kuru izpildei elektroniskā veidā nepieciešama kredītiestādes darbinieka iesaistīšana, t.sk. uzrāda maksājumus, kuri uzsākti, izmantojot tālruni vai faksu.

21.2. Bez papīra dokumenta uzsāktie kredīta pārvedumi

Uzrāda tos klientu kredīta pārvedumus, kuri uzsākti, pamatojoties uz maksājuma rīkojumu, kas iesniegts, neizmantojot papīra dokumentu, t.i., elektroniski, un kuru izpildei elektroniskā veidā nav nepieciešama kredītiestādes darbinieka iesaistīšana.

21.2.1. Internetā uzsāktie kredīta pārvedumi

Uzrāda tos klientu kredīta pārvedumus, kuri uzsākti, pamatojoties uz internetā iesniegtu maksājuma rīkojumu.

21.2.2. Kredīta pārvedumi, kuri uzsākti, izmantojot tālruni

Uzrāda tos klientu kredīta pārvedumus, kuri uzsākti, pamatojoties uz elektroniskā veidā iesniegtu maksājuma rīkojumu, izmantojot tālruni.

21.2.3. Pārējie bez papīra dokumenta uzsāktie kredīta pārvedumi

Uzrāda tos bez papīra dokumenta uzsāktos klientu kredīta pārvedumus, kuri nav minēti 21.2.1. un 21.2.2. punktā.

22. Karšu maksājumi

Uzrāda maksājumus ar pārskata sniedzējas kredītiestādes izdotajām kartēm ar maksājumu funkciju, atsevišķi uzrādot maksājumus ar kartēm ar debeta, kredīta un atliktā debeta funkciju, karšu pieņemšanas vietu termināļos Latvijā un ārvalstīs. Uzrāda arī maksājumus internetā pieejamās karšu pieņemšanas vietās un izmantojot tālruni. Uzrāda arī karšu maksājumus, kas veikti ar kartēm, kuras kredītiestāde izdevusi sadarbībā ar mazumtirgotājiem.

23. Tiešais debets

Tiešā debeta maksājumus uzrāda tā kredītiestāde, kurai saņēmējs iesniedzis debeta maksājuma dokumentu. Atkārtoto tiešo debetu gadījumos uzrāda katru individuālo maksājumu.

24. E-naudas maksājumi

Uzrāda klientu e-naudas pārvedumus no maksātāja e-naudas datu nesēja uz saņēmēja e-naudas datu nesēju, atsevišķi uzrādot maksājumus ar e-naudas kartēm un pārējiem e-naudas datu nesējiem.

25. Čeki

Čeku maksājumus uzrāda tā kredītiestāde, kurai saņēmējs iesniedzis čeku samaksai. Uzrāda arī ceļojumu čekus, degvielas čekus, bankas tratas un parādzīmes. Uzrāda arī skaidrās naudas izmaksas pret čekiem.

26. Pārējie maksāšanas līdzekļi

Uzrāda klientu maksāšanas līdzekļus, kas nav ietverti kredīta pārvedumu, karšu maksājumu, tiešā debeta, e-naudas vai čeku maksājumu kategorijā.

27. Nosūtītie pārrobežu maksājumi

Uzrāda pārrobežu maksājumus, kuros kredītiestāde maksājuma dokumentu nosūta saņēmējam uz ārvalstīm. Kredīta pārvedumus uzrāda naudas līdzekļu maksātāja kredītiestāde, tiešo debetu un čekus uzrāda naudas līdzekļu saņēmēja kredītiestāde, un karšu maksājumus uzrāda karšu izdevēja kredītiestāde.

28. Saņemtie pārrobežu maksājumi

Uzrāda pārrobežu maksājumus, kuros kredītiestāde maksājuma dokumentu saņem no ārvalstīm. Kredīta pārvedumus uzrāda naudas līdzekļu saņēmēja kredītiestāde, tiešo debetu un čekus uzrāda naudas līdzekļu maksātāja kredītiestāde, un karšu maksājumus uzrāda karšu pieņēmēja kredītiestāde.

29. Kredītiestāžu kredīta pārvedumi

Uzrāda tikai tos kredītiestāžu pārvedumus, kurus uzsākusi pārskata sniedzēja kredītiestāde savā vai citas kredītiestādes vārdā. Uzrāda kredītiestādes kredīta pārvedumus, kuros iesaistītas tikai kredītiestādes (izņemot e-naudas institūcijas) un centrālās bankas. Atsevišķi uzrāda arī kredītiestāžu nosūtītos un saņemtos pārrobežu kredīta pārvedumus.

V. TRANSAKCIJAS TERMINĀĻOS

30. Pārskata 2. daļā "Transakcijas termināļos" uzrāda karšu maksājumu skaitu un apjomu termināļos neatkarīgi no maksājuma valūtas.

31. Transakcijas iekšzemes termināļos ar iekšzemē izdotajām kartēm

Uzrāda ar pārskata sniedzējas kredītiestādes izdotajām kartēm veiktās transakcijas iekšzemes termināļos.

32. Transakcijas iekšzemes termināļos ar ārvalstīs izdotajām kartēm

Uzrāda pārskata sniedzējas kredītiestādes termināļos veiktās transakcijas ar ārvalstīs izdotajām kartēm.

33. Transakcijas termināļos ārvalstīs ar iekšzemē izdotajām kartēm

Uzrāda ar pārskata sniedzējas kredītiestādes izdotajām kartēm veiktās transakcijas termināļos ārvalstīs.

34. Skaidrās naudas iemaksas bankomātos, skaidrās naudas izmaksas no bankomātiem

Uzrāda ar karti ar skaidrās naudas funkciju veiktās skaidrās naudas iemaksas bankomātos vai izmaksas no tiem.

35. Skaidrās naudas izmaksas, izmantojot karšu pieņemšanas vietu termināļus

Uzrāda skaidrās naudas izmaksas, izmantojot karšu pieņemšanas vietu termināļus (cash-back facility).

36. Maksājumi ar kartēm karšu pieņemšanas vietu termināļos

Uzrāda ar kartēm veiktās maksājumu transakcijas karšu pieņemšanas vietu termināļos.

37. Kredīta pārvedumi bankomātos

Uzrāda bankomātos ar kredīta pārveduma funkciju veiktos kredīta pārvedumus.

38. E-naudas karšu uzlāde un atmaksa

Uzrāda gan e-naudas kartes uzlādes, gan e-naudas atmaksas transakcijas ar kredītiestādi.

VI. KASES TRANSAKCIJAS

39. Pārskata 3. daļā "Kases transakcijas" uzrāda pārskata sniedzējas kredītie­stādes klientu skaidrās naudas iemaksas kredītiestādes kasē un izmaksas no kredītiestādes kases, atsevišķi uzrādot transakcijas latos, eiro un pārējās valūtās. Skaidrās naudas iemaksu un izmaksu transakcijas, kas uzrādītas sadaļā "Transakcijas termināļos", šeit neuzrāda.

VII. GRĀMATOJUMU TRANSAKCIJAS

40. Pārskata 4. daļā "Grāmatojumu transakcijas" uzrāda pārskata sniedzējas kredītiestādes iekšējos grāmatojumus, kas veikti starp kredītiestādes un klientu kontiem saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem un darījumiem, izmantojot finanšu instrumentus. Atsevišķi uzrāda transakcijas latos, eiro un pārējās valūtās.

41. Kredīta pārvedumi

Uzrāda iekšējos grāmatojumus, kuru rezultātā naudas līdzekļi tiek ieskaitīti klienta kontā, neizmantojot kredīta pārvedumu kā maksāšanas līdzekli. Uzrāda kredītiestādes veiktās procentu, dividenžu un kredītu izmaksas klientiem, noguldījumu iemaksas, kā arī vērtspapīru un valūtu pārdošanu klientu vārdā.

42. Tiešais debets

Uzrāda iekšējos grāmatojumus, kuru rezultātā naudas līdzekļi tiek norakstīti no klienta konta, neizmantojot tiešo debetu kā maksāšanas līdzekli. Uzrāda kredītiestādes veikto naudas līdzekļu norakstīšanu no klientu kontiem par iemaksām kredītkaršu kontā, kredītu atmaksām un izmaksas no noguldījumu konta, kā arī vērtspapīru un valūtu pirkšanu klientu vārdā. Uzrāda arī komisijas maksas, kuras tiek grāmatotas atsevišķi no maksāšanas līdzekļa. Ja komisijas maksas tiek grāmatotas kopā ar maksājumu, tās tiek iekļautas pārskata sadaļā "Maksāšanas līdzekļi" pie attiecīgā maksāšanas līdzekļa.

VIII. KLIENTU KONTU SKAITS

43. Pārskata 5. daļā "Klientu kontu skaits" uzrāda pārskata sniedzējas kredītiestādes klientu kontu skaitu pārskata perioda beigās, atsevišķi uzrādot latu, eiro un pārējo valūtu kontus. No kontu kopskaita atsevišķi uzrāda tos kontus, kas pieejami internetā.

44. Klientu kontus uzrāda rezidentu un nerezidentu dalījumā, uzrādot tos klientu kontus, kuros glabātie naudas līdzekļi ir pieprasījuma saistības vai prasības saskaņā ar Latvijas Bankas "Monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskata un pielikumu sagatavošanas noteikumiem".

IX. KARTES

45. Pārskata 6. daļā "Kartes" uzrāda pārskata sniedzējas kredītiestādes izsniegto un spēkā esošo karšu skaitu pārskata perioda beigās. Kartes uzrāda neatkarīgi no to izmantošanas biežuma pārskata periodā. Uzrāda arī kartes, kuras kredītiestāde izdevusi sadarbībā ar mazumtirgotājiem.

46. Ja kartei ir vairākas funkcijas, to uzrāda katrā no attiecīgajām apakškategorijām. Karšu kopskaitā katru karti uzrāda vienreiz.

47. Kartes ar skaidrās naudas funkciju

Uzrāda kartes, ar kurām to autorizētais lietotājs var veikt skaidrās naudas iemaksas vai izmaksas no termināļa.

48. Kartes ar maksājumu funkciju

Uzrāda kartes, kurām ir debeta, kredīta vai atliktā debeta funkcija (vismaz viena no šīm funkcijām), ar kurām to autorizētais lietotājs var veikt maksājumu transakcijas.

49. Kartes ar e-naudas funkciju

Uzrāda kartes, kurās var uzkrāt e-naudu. Atsevišķi uzrāda tās e-naudas kartes, kuras ir vismaz vienreiz uzlādētas, t.i., tiek uzskatītas par aktivizētām.

50. Kombinētās kartes

Uzrāda tās kartes, kuras apvieno vismaz debeta, skaidrās naudas un e-naudas funkciju.

51. Vietējās kartes

Uzrāda pārskata sniedzējas kredītie­stādes izsniegtās kartes, kurām nav starp­tautisko karšu organizāciju zīmola. Šādas kartes parasti paredzētas tikai iekšzemes maksājumiem.

X. TERMINĀĻI, TO TĪKLI UN INTERNETĀ PIEEJAMĀS KARŠU UN E-NAUDAS PIEŅEMŠANAS VIETAS

52. Pārskata 7. daļā "Termināļi, to tīkli un internetā pieejamās karšu un e-naudas pieņemšanas vietas" uzrāda termināļus, to tīklus un internetā pieejamās karšu un e-naudas pieņemšanas vietas, kuras apkalpo pārskata sniedzēja kredītiestāde pārskata perioda beigās.

53. Ja terminālis atbilst vairākām kategorijām, to uzrāda katrā no attiecīgajām pozīcijām. Bankomātu, karšu pieņemšanas vietu un e-naudas termināļu kopskaitā katru termināli uzrāda vienreiz.

54. Bankomāti

Uzrāda termināļus, kas ļauj autorizētajam karšu lietotājam veikt skaidrās naudas izmaksas no sava konta, kā arī citus pakalpojumus, piemēram, veikt skaidrās naudas iemaksas vai kredīta pārvedumus. Termināļos parasti iespējams arī saņemt informāciju par konta atlikumu, taču terminālis tikai ar šādu funkciju nav bankomāts un pozīcijā netiek iekļauts. Atsevišķi uzrāda bankomātus, kuri ļauj veikt skaidrās naudas izmaksas, kredīta pārvedumus un skaidrās naudas iemaksas.

55. Bankomātu tīkli

Uzrāda datus par pārskata sniedzējas kredītiestādes izveidotajiem un apkalpotajiem bankomātu vadības centriem, kuru ietvaros kredītiestāde veic arī bankomātos atļauto transakciju autorizāciju, maksājumu informācijas apkopošanu un nosūtīšanu attiecīgajām starptautiskajām karšu organizācijām vai kredītiestādēm, ja šādas funkcijas nav uzticēts veikt specializētām organizācijām (piemēram, karšu centriem).

56. Karšu pieņemšanas vietu termināļi

Uzrāda termināļus, kas ļauj lietot kartes ar maksājumu funkciju fiziskajās karšu pieņemšanas vietās, lai veiktu bezskaidrās naudas maksājumu transakcijas. Atsevišķi uzrāda elektroniskos maksājumu pieņemšanas vietu termināļus.

57. Karšu pieņemšanas vietu tīkli

Uzrāda informāciju par pārskata sniedzējas kredītiestādes izveidotajiem un apkalpotajiem karšu pieņemšanas vietu vadības centriem, kuru ietvaros kredītie­stāde veic arī karšu transakciju autorizāciju, maksājumu informācijas apkopošanu un nosūtīšanu attiecīgajām starptautiskajām karšu organizācijām vai kredītiestādēm, ja šādas funkcijas nav uzticēts veikt specializētām organizācijām (piemēram, karšu centriem).

58. Karšu ar e-naudas funkciju pieņemšanas termināļi

Atsevišķi uzrāda termināļus, kas ļauj veikt e-naudas karšu uzlādi vai e-naudas atmaksu un kas ļauj veikt maksājumus ar e-naudas karti.

59. Internetā pieejamās karšu un e-naudas pieņemšanas vietas

Uzrāda internetā pieejamās karšu un e-naudas pieņemšanas vietas (t.i., tādas, kuras nav elektromehāniskā iekārta), ko apkalpo pārskata sniedzēja kredītiestāde.

NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

60. Atzīt par spēku zaudējušu Latvijas Bankas padomes 1999. gada 13. maija lēmumu Nr. 57/2 "Par "Kredītiestāžu maksājumu statistikas sagatavošanas noteikumiem"".

61. Noteikumi stājas spēkā 2007. gada 1. jūlijā.

62. Pārskati par 2007. gada 1. pusgadu iesniedzami Latvijas Bankas Statistikas pārvaldei ne vēlāk kā 2007. gada 25. jūlijā.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs


1.pielikums

Latvijas Bankas

2007.gada 15.marta noteikumiem Nr.3

01.JPG (106605 bytes)

02.JPG (96476 bytes)

03.JPG (83994 bytes)

04.JPG (34403 bytes)

05.JPG (60014 bytes)

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs

01.07.2007