Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.35

Jūrmalā 2006.gada 21.decembrī (prot. Nr.29, 52.p.)

Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pabalstiem

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 43.panta 13.punktu, Latvijas Republikas likuma "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums" 35.panta 4.daļu 

 

1. Vispārīgie nosacījumi

1.1. Pašvaldības sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu:

1.1.1. krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar nodrošināt savas pamatvajadzības un kuras ir izmantojušas visus materiālos resursus savas situācijas uzlabošanā;

1.1.2. ģimenēm (personām)dzīves kvalitātes uzlabošanai.

1.2. Šie noteikumi nosaka sociālās palīdzības sniegšanas un saņemšanas principus ģimenēm (personām), kuras savu pamatdzīvesvietu ir reģistrējušas Jūrmalas pilsētā.

1.3. Šie noteikumi nosaka Jūrmalas pašvaldības sociālo pabalstu veidus, to saņemšanas kārtību, pabalstu apmēru, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību.

1.4. Saskaņā ar Latvijas Republikas "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma" 35.pantu, citi pabalsti tiek izmaksāti, ja ir apmierināts pamatots pašvaldības trūcīgo iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai.

2. Pašvaldības pabalstu piešķiršanas kārtība

2.1. Pašvaldības sociālos pabalstus piešķir Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvalde (turpmāk tekstā "labklājības pārvalde"), izvērtējot:

2.1.1. personas un tās ģimenes locekļu ienākumus un īpašumus, pamatojoties uz normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegto iztikas līdzekļu deklarāciju - iesniegumu un tajā norādīto ziņu apliecinošiem dokumentiem; valsts un pašvaldību institūciju, kā arī citu juridisko un fizisko personu rīcībā esošo informāciju; pieprasītāja dzīvesvietas apsekošanas datiem;

2.1.2. personām noteikto individuālo līdzdarbības pienākumu pildīšanu saskaņā ar likumu "Par sociālo drošību".

2.2. Labklājības pārvalde, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, var piešķirt ģimenei (personai) vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ tā nespēj apmierināt savas pamatvajadzības.

2.3. Ja kaut viens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir darbspējīgs, pabalstu saņemšanai iesniegtā iztikas līdzekļu deklarācija - iesniegums ir derīga 3 (trīs) mēnešus. Ja neviens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem nav darbspējīgs, pabalstu saņemšanai iesniegtā iztikas līdzekļu deklarācija - iesniegums ir derīga 6 (sešus) mēnešus.

3. Pabalstu veidi

3.1. Pamatpabalsts - pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (turpmāk tekstā "GMI").

3.2. Vienreizēji pabalsti ārkārtas gadījumos un atsevišķu situāciju atrisināšanai, saskaņā ar labklājības pārvaldes vadītājas rīkojumu apstiprinātā budžeta ietvaros.

3.3. Citi pabalsti:

3.3.1. Dzīvokļa pabalsts apkures sezonā;

3.3.2. Veselības aprūpes pabalsts;

3.3.3. Pabalsts personām ar funkcionāliem traucējumiem;

3.3.4. Pabalsts jaundzimušo aprūpei;

3.3.5. Pabalsts audžuģimenei;

3.3.6. Pabalsti bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri sasnieguši pilngadību.

3.3.7. Pabalsts pārtikas un pirmās nepieciešamības preču iegādei;

3.3.8. Pabalsts kurināmā iegādei;

3.3.9. Pabalsts sašķidrinātās gāzes iegādei;

3.3.10. Pabalsts īres maksas segšanai.

3.3.11. Pabalsts ūdens piegādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu pastāvīgās daļas segšanai;

3.3.12. Vienreizējs pabalsts personām, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma vietas;

3.3.13. Apbedīšanas pabalsts.

3.3.14. Vienreizējs pabalsts skolas piederumu iegādei.

3.3.15. Pabalsts zupas virtuves izmantošanai.

4. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI)

4.1. Tiesības saņemt GMI pabalstu ir tām ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, kuru ienākumi ir zemāki par Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikto garantēto minimālo ienākumu līmeni un kuras pilda līdzdarbības pienākumus.

4.2. GMI līmeņa lielumu nosaka katru gadu Latvijas Republikas Ministru kabinets.

5. Dzīvokļa pabalsts apkures sezonai

5.1. Dzīvokļa pabalsts apkures sezonā (turpmāk tekstā "dzīvokļa pabalsts") ir pašvaldības sociālais pabalsts dzīvojamās telpas īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai, un kurš pabalsta pieprasītājam tiek piešķirts vienu reizi apkures sezonā, pamatojoties uz iztikas līdzekļu deklarāciju - iesniegumu un noteiktajiem platības ierobežojumiem:

5.1.1. par visu dzīvokļa kopējo platību - represētās personas ģimenei, redzes invalīdiem, kā arī īrniekam, kurš dzīvo vienistabas dzīvoklī:

5.1.2. par 30 kv.m platību personai, kura dzīvo viena dzīvoklī ar divām un vairāk istabām;

5.1.3. pārējos gadījumos par dzīvokļa kopējo platību, kas nepārsniedz 20 kv.m uz katru personu.

5.2. Dzīvokļa pabalstu ir tiesīgi pieprasīt Jūrmalas pilsētas iedzīvotāji, kuri savu pamatdzīvesvietu ir deklarējuši Jūrmalas pilsētā ne mazāk kā 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas.

5.3. Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu un noteiktu dzīvokļa pabalsta apmēru, pabalsta pieprasītājs (īrnieks, ar kuru noslēgts īres līgums, vai dzīvokļa īpašnieks) labklājības pārvaldē no 1.novembra līdz 30.aprīlim par kārtējā gada apkures sezonu iesniedz aizpildītu iztikas līdzekļu deklarāciju - iesniegumu un papildus uzrāda:

5.3.1. īres vai apsaimniekošanas līgumu;

5.3.2. pabalsta pieprasītāja īres grāmatiņu vai kvīti, kurā fiksēta maksa par īri un komunālajiem pakalpojumiem par iepriekšējo mēnesi;

5.3.3. citus dokumentus pēc labklājības pārvaldes pieprasījuma, ja nepieciešams papildus izvērtēt ģimenes (personas) situāciju.

5.4. Dzīvokļa pabalsta aprēķinos iekļauj maksājumus par:

5.4.1. īri vai apsaimniekošanas izdevumiem, bet ne vairāk kā noteiktā īres vai apsaimniekošanas maksa par kv.m Jūrmalas pilsētā;

5.4.2. ūdensvadu un kanalizācijas pakalpojumiem, bet ne vairāk kā noteiktā tarifa mainīgā daļa vienam iedzīvotājam mēnesī Jūrmalas pilsētā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora lēmumu;

5.4.3. par ūdens piegādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu patstāvīgo daļu, bet ne vairāk kā noteikts Jūrmalas pilsētā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora lēmumu;

5.4.4. apkuri, bet ne vairāk kā noteikts par vienu apsildāmo telpas kvadrātmetru mēnesī Jūrmalas pilsētā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora lēmumu;

5.4.5. karsto ūdeni, bet ne vairāk kā noteikts siltumenerģijas tarifs iedzīvotājam par ūdens uzsildīšanu un piegādi vienai personai mēnesī Jūrmalas pilsētā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora lēmumu;

5.4.6. gāzi, bet ne vairāk kā 6 m3 vienai personai mēnesī;

5.4.7. elektroenerģiju saskaņā ar apmaksāto rēķinu, bet ne vairāk kā 30 kW vienai personai un ne vairāk, kā 100 kW ģimenei;

5.4.8. atkritumu izvešanu, bet ne vairāk kā noteiktais tarifs vienai personai mēnesī Jūrmalas pilsētā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora lēmumu;

5.4.9. siltumtīklu apkalpošanu (tehnisko apkopi), bet ne vairāk kā noteiktais tarifs par kvadrātmetru mēnesī Jūrmalas pilsētā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora lēmumu;

5.4.10. liftu un lifta apkalpošanu;

5.4.11. elektrību koplietošanas telpās;

5.4.12. fiksētā tālruņa līnijas abonēšanu (atsevišķi dzīvojošam pensionāram un invalīdam vai atsevišķi dzīvojošu pensionāru un invalīdu ģimenei, kurā nav darbspējīgu personu). 

* Gadījumā, ja dzīvoklī vai mājā uzstādīti skaitītāji, pabalsts tiek aprēķināts pēc faktiskajiem rādītājiem, bet ne vairāk kā noteikts Jūrmalas pilsētā.

5.5. Dzīvokļa pabalsta aprēķinā ģimenei (personai) pēc īres un komunālo pakalpojumu apmaksas uz katru ģimenes locekli tiek paredzēta pārtikas daļa Ls 65 apmērā, izņemot invalīdu, bērnu invalīdu, nepamatoti politiski represētu personu, Afganistānas kara dalībnieku, Černobiļas AES seku likvidācijas dalībnieku, kuram pārtikas daļa paredzēta Ls 75 apmērā.

5.6. Dzīvokļa pabalsts tiek aprēķināts pēc šādas formulas:

I - (p x n) =E, kur:

I - ģimenes ienākumi mēnesī;

p - noteikumu 5.5.punktā noteiktā pārtikas daļa;

n - ģimenes locekļu skaits;

E - summa, kuru pabalsta pieprasītājam jāsedz pašam;

(K - E) x 6 = Dz.p. - pabalsta apmērs ģimenēm (personām), ja neviens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem nav darbspējīgs;

(K - E) x 3 = Dz.p. - pabalsta apmērs ģimenēm (personām), ja kaut viens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir darbspējīgs;

K - īres un komunālo pakalpojumu noteiktā maksa mēnesī, ņemot vērā 5.4.punktā minētos nosacījumus;

Dz.p. - aprēķinātais dzīvokļa pabalsta apmērs.

5.7. Dzīvokļa pabalsts netiek piešķirts, ja:

5.7.1. ar pabalsta pieprasītāju ir noslēgts uzturlīgums;

5.7.2. dzīvoklis, par kura lietošanas izdevumu segšanu tiek pieprasīts pabalsts, ir privatizēts uz likumīgā apgādnieka vārda;

5.7.3. ja ir stājies spēkā tiesas spriedums par pabalsta pieprasītāja izlikšanu no dzīvokļa, izņemot gadījumus, ja pabalsta pieprasītājs iesniedz apliecinājumu no namsaimniecības rajona par tiesas sprieduma izpildes atlikšanu;

5.7.4. pabalsta pieprasītājs vai viņa ģimenes locekļi darba spējīgā vecumā neveic labklājības pārvaldes noteiktos līdzdarbības pienākumus;

5.7.5. pabalsta pieprasītāja ģimenei pieder vai ir lietošanā divi vai vairāki dzīvošanai derīgi nekustamie īpašumi.

5.8. Piešķirto pabalstu labklājības pārvalde pārskaita SIA "Jūrmalas siltums". Pēc pabalsta pieprasītāja rakstiska iesnieguma, labklājības pārvalde ir tiesīga piešķirto pabalstu pārskaitīt citam pakalpojumu sniedzējam.

6. Veselības aprūpes pabalsts

6.1. Pabalsts paredzēts veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības palielināšanai un ietver:

6.1.1. materiālu palīdzību veselības apdrošināšanas polišu iegādei;

6.1.2. materiālu palīdzību pacientu iemaksu segšanai un veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai;

6.1.3. materiālu palīdzību medikamentu, medicīnas preču iegādei un tehnisko palīglīdzekļu īrei vai iegādei.

6.2. Veselības aprūpes pabalstu ir tiesīgas saņemt šādas iedzīvotāju kategorijas:

6.2.1. ģimenes (personas), kurām ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 80 mēnesī;

6.2.2. vientuļi (kuriem nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku) nestrādājoši invalīdi, kuru ienākumi nepārsniedz Ls 105 mēnesī.

6.2.3. vientuļi (kuriem nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku) nestrādājoši pensionāri, kuru ienākumi nepārsniedz Ls 105 mēnesī;

6.2.4. vientuļas (kurām nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku) nestrādājošas nepamatoti politiski represētas personas, kuru ienākumi nepārsniedz Ls 105 mēnesī;

6.2.5. kopā dzīvojošu, nestrādājošu pensionāru, nestrādājošu invalīdu un nestrādājošu nepamatoti represēto personu ģimenes bez citiem likumīgajiem apgādniekiem (saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma 188.pantu), kuru vienīgie ienākumi ir valsts piešķirtā vecuma pensija vai invaliditātes pensija (tai skaitā piemaksas pie pensijas) un kuru ienākumi nepārsniedz Ls 105 mēnesī vienai personai.

6.3. Veselības aprūpes pabalsta apmērs kalendārajā gadā ir līdz Ls 50 personai.

6.4. Lai lemtu par pabalsta piešķiršanu, personai papildus jāiesniedz sekojošus vajadzību apliecinošus dokumentus:

6.4.1. pamatojumu par nepieciešamo veselības aprūpi, ko izsniedz primārās veselības aprūpes ārsts vai ārsts speciālists;

6.4.2. rēķinu vai stingrās uzskaites maksājuma čeku no ārstniecības iestādes un/vai aptiekas.

7. Pabalsts personām ar funkcionāliem traucējumiem

7.1. Pabalsts paredzēts personām ar funkcionāliem traucējumiem dzīves kvalitātes uzlabošanai medicīnas un higiēnas preču (pamperu, katetru, vienreizēji lietojamo personīgās higiēnas komplektu u.c.) iegādei un ar bērnu invalīda rehabilitāciju saistīto izdevumu segšanai.

7.2. Pabalstu tiesīgi saņemt invalīdi, bērni invalīdi un personas ar funkcionāla rakstura traucējumiem, kā arī personas ar funkcionāla rakstura traucējumiem bez noteiktas invaliditātes.

7.3. Pabalsts tiek piešķirts neatkarīgi no personas ikmēneša ienākumu lieluma.

7.4. Pabalsta saņemšanai nepieciešams iesniegt iesniegumu, dzīvesvietas izziņu, primārās veselības aprūpes ārsta vai ārsta speciālista atzinumu par funkcionālo traucējumu esamību un medicīnas un higiēnas preču iegādes nepieciešamību personai, atzinumu par bērnam invalīdam nepieciešamo rehabilitāciju; personas apliecinoša dokumenta, pensijas vai invaliditātes apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu), rēķinu vai stingrās uzskaites maksājuma čeku no aptiekas vai ārstniecības iestādes.

7.5. Pabalsta apmērs kalendārajā gadā ir līdz Ls 50 personai.

8. Pabalsts jaundzimušo aprūpei

8.1. Pabalsts paredzēts jaundzimušā bērna uzturēšanai.

8.2. Tiesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem, kuriem ir piešķirts personas kods un ja viena no vecākiem un jaundzimušā pamatdzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas pilsētā.

8.3. Jūrmalas pilsētas labklājības pārvalde piešķir un izmaksā pabalstu:

8.3.1. vienam no bērna vecākiem;

8.3.2. personai, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu līdz 12 mēnešu vecumam un, ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.

8.4. Lai saņemtu pabalstu, 8.3.1. un 8.3.2.punktos minētajām personām, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, jāiesniedz Jūrmalas pilsētas labklājības pārvaldē šādi dokumenti:

8.4.1. iesniegums pabalsta saņemšanai sakarā ar bērna piedzimšanu;

8.4.2. bērna dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

8.4.3. dokumentāls apliecinājums, ka persona, kas pieprasa pabalstu, ir deklarējusi savu pamatdzīvesvietu Jūrmalas pilsētā;

8.4.4. dokumentāls apliecinājums, ka bērna pamatdzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas pilsētā.

8.5. Pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā no bērna dzimšanas dienas. Pabalstu piešķir viena mēneša laikā no pieprasīšanas dienas.

8.6. Pabalsta izmaksu var aizturēt vai pabalstu piešķirt mantiskā veidā, ja bērna vecāki vai cita persona bērnu faktiski nekopj un neaudzina, pamatojoties uz Bāriņtiesas vai sociālā darbinieka rakstisku slēdzienu.

8.7. Pabalsta apmērs ir Ls 50 par katru jaundzimušo bērnu.

8.8. Pabalstu nepiešķir, ja bērns pēc piedzimšanas nodzīvojis mazāk kā septiņas diennaktis.

9.Pabalsts audžuģimenei

9.1. Pabalsts paredzēts bērna uzturam, apģērba un mīkstā inventāra iegādei.

9.2. Pabalsts tiek piešķirts ģimenei, saskaņā ar Bāriņtiesas lēmumu par bērna(u) ievietošanu attiecīgā ģimenē, kurai ar Bāriņtiesas lēmumu ir piešķirts audžuģimenes statuss un ar kuru ir noslēgts līgums par bērna (u) uzturēšanu.

9.3. Pašvaldības ikmēneša pabalsts audžuģimenē ievietotā(o) bērna(u) uzturēšanai ir Ls106.

9.4. Pašvaldības ikmēneša pabalsts audžuvecākiem, kuri savu pamatdzīvesvietu deklarējuši Jūrmalas pilsētā, tiek izmaksāta viena no audžuvecākiem audžu ģimenes pienākumu veikšanai:

9.4.1. diviem bērniem - Ls 80 mēnesī;

9.4.2. trīs bērniem - Ls 160 mēnesī;

9.4.3. četriem bērniem- Ls 240 mēnesī;

9.4.4. pieciem bērniem - Ls 320 mēnesī;

9.4.5. sešiem bērniem - Ls 400 mēnesī;

9.4.6. septiņiem bērniem - Ls 480 mēnesī.

10. Pabalsti bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri sasnieguši pilngadību

10.1. Pabalsti bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri sasnieguši pilngadību, ir pašvaldības sociālās garantijas pilngadību sasniegušajiem bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem patstāvīgas dzīves uzsākšanai un dzīves kvalitātes uzlabošanai un par kuriem Jūrmalas pilsētas Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu ārpusģimenes aprūpē.

10.2. Vienreizējs pabalsts bērnam bārenim, kuram beidzas ārpusģimenes aprūpe:

10.2.1. pabalsts paredzēts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

10.2.2. pabalsta apmērs ir Ls 175;

10.2.3. pabalsta saņemšanai jāiesniedz iesniegums, dzīves vietas izziņa, Jūrmalas pilsētas Bāriņtiesas lēmums par ārpusģimenes aprūpes izbeigšanu.

10.3. Vienreizējs pabalsts bērnam bārenim, kuram beidzas ārpusģimenes aprūpe audžuģimenē, pie aizbildņa vai internātskolā:

10.3.1. pabalsts paredzēts patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

10.3.2. pabalsta apmērs ir divu valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā;

10.3.3. pabalsta saņemšanai jāiesniedz iesniegums, dzīves vietas izziņa, Jūrmalas pilsētas Bāriņtiesas lēmums par ārpusģimenes aprūpes izbeigšanu vai personas atbrīvošanu no aizbildņa pienākumu pildīšanas.

10.4. Pabalsts bērnam bārenim izglītības iegūšanai:

10.4.1. pabalsts paredzēts ikmēneša izdevumiem, ja pilngadību sasniegušais bērns nepārtraukti turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu un nav stājies laulībā, un par kuru Jūrmalas pilsētas Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi;

10.4.2. pabalsta apmērs ir valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā un tiek izmaksāts katru mēnesi līdz izglītības iestādes beigšanai.

10.4.3. pabalsta saņemšanai jāiesniedz iesniegums, dzīves vietas izziņa, Jūrmalas pilsētas Bāriņtiesas lēmums par bērna ārpusģimenes aprūpi, izziņa no mācību iestādes.

10.5. Pabalstu bērnam bārenim dzīvojamās telpas īrēšanai:

10.5.1 pabalsts paredzēts bērnam bārenim dzīvojamās telpas īres maksas segšanai līdz laikam, kad bērnam bārenim tiek piešķirta dzīvojamā telpa.

10.5.2. pabalsta apmērs ir līdz Ls 45 mēnesī;

10.5.3. pabalsta saņemšanai jāiesniedz iesniegums, dzīvojamās platības īres līguma kopija (uzrādot oriģinālu), izziņa no dzīvokļu nodaļas, ka bērns bārenis un bez vecāku gādības palikušais bērns ir reģistrēts pašvaldības dzīvokļu rindā dzīvojamās platības saņemšanai.

11. Pabalsts pārtikas un pirmās nepieciešamības preču iegādei

11.1. Pabalsts pārtikas un pirmās nepieciešamības preču iegādei ir paredzēts personu (ģimenes) pamatvajadzību nodrošināšanai.

11.2. Pabalstu ir tiesīgi saņemt:

11.2.1. ģimene (persona), kurai piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

11.2.2. ģimenes, kurās ir trīs un vairāk nepilngadīgi bērni un kur ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 80 mēnesī;

11.2.3. vientuļi nestrādājoši invalīdi (kam nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku), vientuļas nepamatoti politiski represētās personas (kam nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku), un vientuļi (kam nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku) nestrādājoši pensionāri, kuru ienākumi nepārsniedz Ls 105 mēnesī;

11.2.4. kopā dzīvojošu, nestrādājošu pensionāru, nestrādājošu invalīdu un nestrādājošu nepamatoti represēto ģimenes bez citiem likumīgajiem apgādniekiem (saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma 188.pantu), kuru vienīgie ienākumi ir valsts piešķirtā vecuma pensija vai invaliditātes pensija (tai skaitā piemaksas pie pensijas) un kuru ienākumi nepārsniedz Ls 105 mēnesī vienai personai.

11.3. Pabalsta apmērs ir Ls 12 un tiek piešķirts ne vairāk kā 3 reizes kalendārajā gadā.

12. Pabalsts kurināmā iegādei

12.1. Pabalsts kurināmā iegādei ir pabalsts mantiskā veidā mājokļa apkurei ar malku vai oglēm ģimeņu (personu) pamatvajadzību nodrošināšanai.

12.2. Tiesības saņemt pabalstu kurināmā iegādei 100% apmērā ir personai (ģimenēm), kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 80 mēnesī un kuras pilda līdzdarbības pienākumus.

12.3. Tiesības saņemt pabalstu kurināmā iegādei ar 75% apmērā ir atsevišķi dzīvojošam nestrādājošam pensionāram, atsevišķi dzīvojošai nestrādājošai nepamatoti politiski represētajai personai, atsevišķi dzīvojošam nestrādājošam invalīdam, kura ienākumi nepārsniedz Ls 105 mēnesī.

12.4. Tiesības saņemt pabalstu kurināmā iegādei ar 75% apmērā ir atsevišķi dzīvojošu nestrādājošu pensionāru, atsevišķi dzīvojošu nestrādājošu nepamatoti politiski represēto personu, atsevišķi dzīvojošu nestrādājošu invalīdu ģimenēm, kuru vienīgie ienākumi ir valsts piešķirtā vecuma pensija vai invaliditātes pensija (tai skaitā piemaksas pie pensijas), nepārsniedzot Ls 105 mēnesī vienai personai.

12.5. Normatīvi cietā kurināmā iegādei:

12.5.1. malka 5 steri kalendārajā gadā vienai personai, bet ne vairāk kā 8 steri ģimenei kalendārajā gadā;

12.5.2. ogles 2 t kalendārajā gadā vienai personai, bet ne vairāk kā 4 t kalendārajā gadā ģimenei.

13. Pabalsts sašķidrinātās gāzes iegādei

13.1. Pabalsts sašķidrinātās gāzes iegādei ir paredzēts personu (ģimenes) pamatvajadzību nodrošināšanai.

13.2. Pabalstu ir tiesīgi saņemt:

13.2.1. atsevišķi dzīvojoši nestrādājoši pensionāri;

13.2.2. atsevišķi dzīvojoši nestrādājoši invalīdi.

13.2.3. ģimene ar nepilngadīgiem bērniem, kurai piešķirts trūcīgas ģimenes statuss saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

13.3. Pabalstu 30% apmērā no nominālvērtības sašķidrinātās gāzes balonu iegādei 13.2.punktā minētās personas var saņemt par 2 (diviem) sašķidrinātās gāzes baloniem kalendārajā gadā.

13.4. Pabalsta saņemšanai papildus jāiesniedz stingrās uzskaites kvīts par iegādāto sašķidrinātās gāzes balonu.

14. Pabalsts īres maksas segšanai

14.1. Pabalsts īres maksas segšanai ir pašvaldības sociālais pabalsts atvieglojumu saņemšanai par īres maksu, kas noteikta pilsētā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora lēmumu.

14.2. pabalstu 30% apmērā no mēneša īres maksas par platību, kas nepārsniedz 20 kv.m uz katru personu ir tiesīgas saņemt personas, kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 80 mēnesī;

14.2.1. gadījumā, ja ģimene (persona) dzīvo vienistabas dzīvoklī, tai pabalsts piešķirams par visu dzīvokļa kopējo platību;

14.2.2. gadījumā, ja viena persona dzīvo divu vai vairāku istabu dzīvoklī, tai piešķirams pabalsts par platību, kas nepārsniedz 30 kv.m.

14.3. Papildus jāiesniedz maksājuma kvītis par pakalpojumu saņemšanu.

14.4. Pabalstu piešķir uz 2.3.punktā noteikto iztikas līdzekļu deklarācijas - iesnieguma derīguma termiņu, un nepiešķir vienlaicīgi ar dzīvokļa pabalstu apkures sezonā.

15. Pabalsts ūdens piegādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu pastāvīgās daļas segšanai

15.1. Pabalsts ūdens piegādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu pastāvīgās daļas segšanai paredzēts ūdens piegādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu pastāvīgās daļas atlaidei 100% apmērā un tiek piešķirts:

15.1.1. ģimenēm (personām), kurām ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 80 mēnesī;

15.1.2. atsevišķi dzīvojošam nestrādājošam pensionāram, atsevišķi dzīvojošai nestrādājošai nepamatoti politiski represētajai personai, atsevišķi dzīvojošam nestrādājošam invalīdam, kura ienākumi nepārsniedz Ls 105 mēnesī;

15.1.3. atsevišķi dzīvojošu nestrādājošu pensionāru, atsevišķi dzīvojošu nestrādājošu nepamatoti politiski represēto personu, atsevišķi dzīvojošu nestrādājošu invalīdu ģimenēm, kuru vienīgie ienākumi ir valsts piešķirtā vecuma pensija vai invaliditātes pensija (tai skaitā piemaksas pie pensijas), nepārsniedzot Ls 105 mēnesī vienai personai.

15.2. Papildus jāuzrāda un jāiesniedz maksājuma kvīti par pakalpojuma saņemšanu.

15.3. Pabalstu piešķir uz punktā 2.3.noteikto iztikas līdzekļu deklarācijas - iesnieguma derīguma termiņu, un nepiešķir vienlaicīgi ar dzīvokļa pabalstu apkures sezonā.

16. Vienreizējs pabalsts personām, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma vietas

16.1. Vienreizējais pabalsts personām, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma vietas, ir paredzēts personu pamatvajadzību nodrošināšanai, ja personas pēdējā reģistrētā dzīvesvieta ir Jūrmalas pilsētā.

16.2. Pabalsta saņemšanai personai ir jāiesniedz iesniegums, izziņa par atbrīvošanos no ieslodzījuma vietas un izziņa par deklarēto pamatdzīvesvietu Jūrmalas pilsētā vai izziņu par pēdējo reģistrēto dzīvesvietu.

16.3. Vienreizējā pabalsta apmērs ir valsts noteiktā GMI pabalsta apmērā.

16.4. Pabalsts jāpieprasa viena mēneša laikā no atbrīvošanās dienas.

17. Apbedīšanas pabalsts

17.1. Apbedīšanas pabalsts paredzēts apbedīšanas izdevumu segšanai.

17.2. Apbedīšanas pabalstu piešķir gadījumos, ja mirusi persona, par kuru Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra nav piešķīrusi apbedīšanas pabalstu.

17.3. Tiesības saņemt pašvaldības apbedīšanas pabalstu ir fiziskai personai, kura uzņemas apbedīšanu un kuras deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalas pilsēta.

17.4. Lai saņemtu pabalstu, persona, kura uzņēmusies apbedīšanu, iesniedz iesniegumu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņas oriģinālu par apbedīšanas pabalsta nesaņemšanu, miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu) un maksājuma čekus par veiktajiem vai nepieciešamajiem apbedīšanas pakalpojumiem.

17.5. Pabalsta apmērs ir līdz Ls 150.

17.6. Pabalsts ir jāpieprasa ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no miršanas apliecības izsniegšanas brīža.

18. Vienreizējs pabalsts skolas piederumu iegādei

18.1. Vienreizējais pabalsts skolas piederumu iegādei paredzēts skolas piederumu, kancelejas preču, apģērba un citu priekšmetu iegādei.

18.2. Pabalsts tiek piešķirts ģimenēm, kurās ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 80 mēnesī un kuru bērni uzsāk vai turpina mācības vispārizglītojošās skolās vai apgūst obligāto pirmsskolas izglītību.

18.3. Pabalsta saņemšanai papildus jāiesniedz izziņa no mācību iestādes, kurā bērns uzsāk mācības vai turpina mācīties;

18.4. Pabalsta apmērs ir Ls 50 katram skolniekam;

18.5. Pabalsts tiek izmaksāts vienu reizi mācību gadā no 1.augusta līdz 31.decembrim.

19. Pabalsts zupas virtuves izmantošanai

19.1. Pabalsts zupas virtuves pakalpojumu saņemšanai ir mantisks pabalsts krīzes situācijā nonākušām personām pamatvajadzību nodrošināšanai.

19.2. Tiesības saņemt pabalstu ir tām personām (ģimenēm), kurām objektīvu apstākļu dēļ ir ierobežota vai nav iespēja saņemt pietiekamu uzturu.

19.3. Pabalsta saņemšanai jāiesniedz iesniegums un personu apliecinošs dokuments.

20. Labklājības pārvaldes pabalstu piešķiršanas komisija

20.1. Labklājības pārvaldes pabalstu piešķiršanas komisija tiek izveidota ar Jūrmalas pilsētas labklājības pārvaldes vadītājas rīkojumu, komisijas sastāvā iekļaujot labklājības pārvaldes darbiniekus.

20.2. Komisijai ir tiesības lemt par sociālās palīdzības nepieciešamību ģimenei (personai) īpašu dzīves grūtību pārvarēšanai vai mazināšanai situācijā, kad objektīvu apstākļu dēļ ģimene (persona) daļēji vai pilnībā nevar īstenot savas sociālās tiesības.

20.3. Komisijai ir tiesības piešķirt vienreizējus pabalstus ģimenēm (personām) ārkārtas gadījumos (ugunsgrēks, plūdi, apzagšana u.c.) un atsevišķu situāciju atrisināšanai.

21. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

21.1. Ja pilnībā tiek apmierināts pabalsta pieprasītāja prasījums pēc sociālās palīdzības, labklājības pārvalde informē sociālās palīdzības pieprasītāju par piešķirtās sociālās palīdzības apjomu. Ja netiek apmierināts pabalsta pieprasītāja sociālās palīdzības prasījuma apjoms vai sociālā palīdzība tiek atteikta, pabalsta pieprasītājs par to tiek informēts rakstiskā veidā, norādot pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

21.2. Ja sociālās palīdzības pieprasītājs nav apmierināts ar labklājības pārvaldes pieņemto lēmumu, tas ir tiesīgs mēneša laikā no lēmumu paziņošanas brīža labklājības pārvaldes lēmumu apstrīdēt Jūrmalas pilsētas domē pie domes priekšsēdētāja.

21.3. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža.

22. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:

22.1. Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 26.janvāra saistošie noteikumi Nr.3 "Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pabalstiem".

22..2. Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.decembra saistošie noteikumi Nr.27 "Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pabalstiem"".

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs R.Munkevics

20.01.2007