Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.34

Jūrmalā 2006.gada 21.decembrī (prot. Nr.29, 51.p.)

Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Jūrmalas pilsētā

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 7. un 9.punktu, Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14.panta sesto daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 "Kārtība, kādā novērtējami maznodrošinātas personas ienākumi un materiālais stāvoklis"

 

1. Vispārīgie nosacījumi

1.1. Noteikumi nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk tekstā - ģimene (persona)) Jūrmalā tiek atzīta par maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis.

1.2. Ģimenes (personas) ienākumus un materiālā stāvokļa atbilstību šajos noteikumos noteiktajam līmenim novērtē un lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam pieņem Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvalde (turpmāk tekstā - labklājības pārvalde), ģimenes (personas), kuru reģistrētā pamatdzīvesvieta (vai pieraksta vieta līdz 2003.gada 1.jūlijam, vai pēdējā reģistrētā dzīvesvieta) ir Jūrmalas pilsēta.

1.3. Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam novērtē, pamatojoties uz iesniegumu un iztikas līdzekļu deklarāciju, kuru iesniedz viens no ģimenes locekļiem vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk tekstā - palīdzības pieprasītājs).

2. Ienākumu un materiālā stāvokļa deklarēšana

2.1. Lai tiktu novērtēti ienākumi un materiālais stāvoklis, palīdzības pieprasītājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju-iesniegumu (turpmāk tekstā - deklarācija), kā arī iesniedz labklājības pārvaldei dokumentus, kas apliecina deklarācijā sniegtās ziņas.

2.2. Deklarācijā palīdzības pieprasītājs norāda ienākumus atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.97 "Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu" 8.punktam. Ienākumi, no kuriem maksājams iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, deklarējami apmērā, kas veidojas pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanas.

2.3. Palīdzības pieprasītājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir atbildīgs par deklarācijā norādīto ziņu patiesumu.

2.4. Labklājības pārvalde pārbauda deklarācijā sniegtās ziņas, pamatojoties uz valsts un pašvaldību institūciju, kā arī citu juridisko un fizisko personu rīcībā esošo informāciju, un palīdzības pieprasītāja dzīvesvietas apsekošanas datiem.

3. Ienākumu un materiālā stāvokļa līmenis, kuru nepārsniedzot ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu

3.1. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli (vai personas ienākumi) pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 80 Ls, un ja:

3.1.1. tai nepieder īpašums, kuru var izmantot ienākumu gūšanai;

3.1.2. tai nav parādsaistību (par parādsaistībām nav uzskatāmi studiju un studējošo kredīti, kredīti mājokļa pielāgošanai invalīdam, parāds par dzīvokļa īri, apsaimniekošanas izdevumiem un komunālajiem pakalpojumiem);

3.1.3. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi;

3.1.4. tai nepieder vērtspapīri:

3.1.5. tā nav izsniegusi aizdevumu;

3.1.6. tā nav noslēgusi uzturlīgumu;

3.1.7. tā neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā, izņemot gadījumus, kad persona, kura atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē, pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojumu izbeigšanas var reģistrēties palīdzības reģistrā pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā;

3.1.8. personas, kuras saskaņā ar Civillikumu ir palīdzības pieprasītāja vai kopā ar pieprasītāju dzīvojošo personu likumīgie apgādnieki, bet nedzīvo kopā ar palīdzības pieprasītāju, atbilst maznodrošinātās personas statusam.

4. Lēmuma par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu paziņošanas kārtība

4.1. Labklājības pārvalde divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu 2.nodaļā minēto ziņu saņemšanas un to pārbaudes paziņo palīdzības pieprasītājam lēmumu par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu vai atteikumu statusa piešķiršanai.

4.2. Ja lēmuma par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam pieņemšanai nepieciešams pieprasīt papildu ziņas vai ja atsevišķu situāciju atrisināšanai nepieciešams labklājības pārvaldes pabalstu piešķiršanas komisijas lēmums, labklājības pārvalde palīdzības pieprasītājam lēmumu paziņo viena mēneša laikā.

4.3. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts:

4.3.1. uz trijiem mēnešiem - ja kaut viens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir darbspējīgs vai persona ir darbspējīga;

4.3.2. uz sešiem mēnešiem - ja neviens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem nav darbspējīgs vai persona ir darbnespējīga.

4.4. Pēc palīdzības pieprasītāja lūguma labklājības pārvalde izsniedz izziņu par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam (saskaņā ar izziņas paraugu pielikumā).

4.5. Ja pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, labklājības pārvalde divu nedēļu laikā, vai 4.2.punktā minētos gadījumos - viena mēneša laikā, rakstveidā informē palīdzības pieprasītāju par atteikumu un tā pamatojumu, kā arī par lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību.

5. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

5.1. Labklājības pārvaldes lēmumu par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt palīdzības pieprasītājs viena mēneša laikā var apstrīdēt pie Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja, bet domes priekšsēdētāja lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

6. Pārējie noteikumi

6.1. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos "Latvijas Vēstnesis" un "Jūrmalas Ziņas". Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs R.Munkevics

 


Pielikums
Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.34 (prot. Nr.29, 51.p.)

02.JPG (73639 bytes)

20.01.2007