Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.61

Rīgā 2006.gada 21.novembrī (prot. Nr.55, 4.§)

Par pašvaldības pabalstu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Rīgas izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei

 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 4. punktu un 43. panta trešo daļu

 

I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts un izmaksāts pašvaldības pabalsts vecākiem (aizbildņiem) vai to pilnvarotajām personām, ja bērns netiek nodrošināts ar vietu pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu Rīgas administratīvajā teritorijā (turpmāk - pabalsts), kā arī kārtību, kādā tiek atteikta pašvaldības pabalsta piešķiršana vai pārtraukta tā izmaksa.

2. Tiesības saņemt pabalstu par bērnu, kas sasniedzis pusotra gada vecumu līdz četru gadu vecumam (ieskaitot), ir vienam no vecākiem (aizbildņiem), ja:

2.1. bērns gadu iepriekš pieteikts reģistrācijai rindā uz vietu Rīgas pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu (turpmāk - pirmsskola), un iesniegumā norādītajā gadā, uzsākot jauno mācību gadu, ar vietu pirmsskolā netiek nodrošināts;

2.2. bērna un vismaz viena vecāka (aizbildņa) deklarētā dzīvesvieta ir Rīgas administratīvajā teritorijā.

3. Pabalsta apmērs ir Ls 50 mēnesī par katru bērnu. 

II. Pabalsta piešķiršanas kārtība

4. Lai saņemtu pabalstu, viens no vecākiem (aizbildņiem) vai tā pilnvarota persona iesniedz Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamentā Hanzas ielā 7 iesniegumu (pielikums), kam pievienotas šādu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu):

4.1. pases kopija;

4.2. bērna dzimšanas apliecības kopija;

4.3. aizbildnim - Bāriņtiesas lēmuma kopija, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu;

4.4. pilnvarotajai personai - notariāli apstiprinātas pilnvaras kopija.

5. Iesniegums un citi šo saistošo noteikumu 4.punktā noteiktie dokumenti tiek reģistrēti, ievērojot šādus nosacījumus:

5.1. uz iesnieguma tiek izdarīta atzīme par attiecīgā dokumenta saņemšanu;

5.2. pēdējā iesniegtā dokumenta reģistrēšanas datums tiek uzskatīts par visu dokumentu iesniegšanas datumu.

6. Iesniegums tiek izskatīts un lēmums par pabalsta piešķiršanu tiek pieņemts 30 kalendāro dienu laikā no visu dokumentu iesniegšanas dienas.

7. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta Administratīvās pārvaldes priekšnieks.

8. Pabalstu vecākiem (aizbildņiem) aprēķina ar iesnieguma saņemšanas dienu. Par nepilnu mēnesi pabalsts tiek piešķirts proporcionāli dienu skaitam.

9. Pabalsts tiek izmaksāts reizi mēnesī, pārskaitot to uz personas kontu bankā par kārtējo mēnesi līdz 25.datumam. 

III. Pabalsta nepiešķiršanas vai izmaksas pārtraukšanas kārtība

10. Lēmumu par atteikumu piešķirt pabalstu vai pabalsta izmaksas pārtraukšanu un izmaksātās summas atmaksāšanu, ja tā saņemta nepamatoti, pieņem Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta Administratīvās pārvaldes priekšnieks.

11. Pabalstu nepiešķir šādos gadījumos:

11.1. ja persona neatbilst šo saistošo noteikumu 2.punktā noteiktajām prasībām;

11.2. vecāks (aizbildnis) vai tā pilnvarota persona ir sniegusi nepatiesu informāciju;

11.3. ja nav iesniegti visi šo saistošo noteikumu 4.punktā minētie dokumenti.

12. Ja tiek pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt pabalstu, vecāks (aizbildnis) vai tā pilnvarota persona ir tiesīgs atkārtoti iesniegt iesniegumu par pabalsta piešķiršanu pēc visu lēmumā norādīto nepilnību novēršanas. Šajā gadījumā pabalsts tiek piešķirts ar atkārtoti iesniegtā iesnieguma saņemšanas dienu.

13. Pabalsta izmaksu pārtrauc:

13.1. ar dienu, kad bērns tiek nodrošināts ar vietu pirmsskolā Rīgas administratīvajā teritorijā;

13.2. ja tiek konstatēts, ka vecāks (aizbildnis) vai tā pilnvarota persona sniedzis nepatiesas ziņas, lai saņemtu pabalstu;

13.3. ja tiek konstatēts aizbildnības izbeigšanās fakts;

13.4. ja vecākam ar Bāriņtiesas lēmumu ir atņemtas aprūpes tiesības vai ar tiesas spriedumu ir atņemtas aizgādības tiesības;

13.5. ja vecāks (aizbildnis) vai tā pilnvarota persona atsakās no piedāvātās vietas pirmsskolā.

14. Ja pabalsts ir saņemts nepamatoti vecāka (aizbildņa) vai tā pilnvarotas personas vainas dēļ, vecāka (aizbildņa) pienākums ir labprātīgi atmaksāt saņemto summu. Ja nepamatoti saņemtā summa labprātīgi netiek atmaksāta, tā tiek ieturēta Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

15. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu, atteikumu piešķirt pabalstu vai pabalsta izmaksas pārtraukšanu un izmaksātās summas atmaksāšanu, ja tā saņemta nepamatoti, var apstrīdēt Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta direktoram mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, bet Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta direktora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā. 

Noslēguma jautājumi

16. Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departaments ir atbildīgs par sais­tošo noteikumu izpildes novērošanu.

17. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos "Latvijas Vēstnesis" un "Rīgas Balss" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" likumā noteiktajā kārtībā.

Rīgas domes priekšsēdētājs A.Aksenoks

Rīgā 2006.gada 23.novembrī

 


 

Pielikums

Rīgas domes 21.11.2006.

saistošajiem noteikumiem Nr.61

01.JPG (55464 bytes)

02.JPG (86477 bytes)

Rīgas domes priekšsēdētājs A.Aksenoksa

22.12.2006