Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2007. gada 18. decembra noteikumus Nr. 876 "Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības noteikumi".

Ministru kabineta noteikumi Nr.849

Rīgā 2006.gada 17.oktobrī (prot. Nr.54 6.§)

Noteikumi par transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības prasībām un tirdzniecības valsts reģistrācijas numura zīmju izmantošanas kārtību

Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 4.1 panta ceturto un piekto daļu 

 

I. Vispārīgie jautājumi

1.Noteikumi nosaka transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības prasības un tirdzniecības valsts reģistrācijas numura zīmju (turpmāk - tirdzniecības numura zīmes) izmantošanas kārtību.

2.Noteikumi neattiecas uz traktortehniku, tās piekabēm un to numurētiem agregātiem.

3.Par transportlīdzekļu un to numurēto agregātu (transportlīdzekļa virsbūvju, kabīņu vai rāmju, uz kuriem transportlīdzekļa izgatavotājs norāda transportlīdzekļa identifikācijas numuru) tirdzniecību uzskata šo preču pārdošanu individuālajam sadzīves patēriņam vai izmantošanai, kā arī preču pārdošanu juridiskai personai vai individuālā darba veicējam ražošanai vai tā darbības nodrošināšanai.

4.Komersants ar tirdzniecību nodarbojas īpaši ierīkotā vietā, kas paredzēta transportlīdzekļu un numurēto agregātu tirdzniecībai (turpmāk - tirdzniecības vieta).

5.Komersants vienlaikus var ierīkot vairākas tirdzniecības vietas. Vienā tirdzniecības vietā tirdzniecība atļauta tikai vienam komersantam.

6.Komersants, kam ir reģistrēta tirdzniecības vieta, var saņemt valsts standartam LVS 20:2003 "Transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmes" atbilstošas transportlīdzekļu tirdzniecības numura zīmes.

II. Tirdzniecības vietas reģistrācija

7.Komersants, kas vēlas nodarboties ar transportlīdzekļu un numurēto agregātu tirdzniecību un ir ierīkojis tirdzniecības vietu, reģistrē to valsts akciju sabiedrībā "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (turpmāk - CSDD).

8.Tirdzniecības vietā iekārto teritoriju (ēkā vai norobežotā atklātā laukumā), kurā var izvietot vismaz trīs tirdzniecībai paredzētus transportlīdzekļus vai numurētos agregātus.

9.Tirdzniecības vietā iekārto telpu klientu apkalpošanai un dokumentu uzglabāšanai.

10.Tirdzniecības vietas izvietojums nodrošina brīvu un drošu transportlīdzekļu un gājēju kustību, kā arī ērtu piekļūšanu tirdzniecībā esošiem transportlīdzekļiem un numurētiem agregātiem.

11.Tirdzniecības vietu aprīko ar datoru, drukas iekārtu un interneta pieslēgumu, lai nodrošinātu rēķinu-uzziņu izsniegšanu, izmantojot speciālu transportlīdzekļu un numurēto agregātu tirdzniecībai paredzētu programm­nodrošinājumu tiešā pieslēguma režīmā ar transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistru (turpmāk - tirdzniecības reģistrs). Tirdzniecības reģistrā ir informācija par visu komersantu reģistrētajām tirdzniecības vietām.

12.Lai reģistrētu tirdzniecības vietu, komersants iesniedz CSDD iesniegumu. Iesniegumā komersants apliecina savas īpašuma vai lietošanas tiesības uz attiecīgo tirdzniecības vietu un norāda šādu informāciju:

12.1.komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi, kā arī tirdzniecības vietas adresi, ja tā atšķiras no komersanta adreses, un tirdzniecības vietas tālruņa numuru;

12.2.transportlīdzekļu veidu, ar kādiem paredzēta tirdzniecība attiecīgajā tirdzniecības vietā, norādot atbilstošu transportlīdzekļu vadītāju apliecības kategoriju, kura dod tiesības vadīt šos transportlīdzekļus;

12.3.tirdzniecības vietas kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru, kā arī elektroniskā pasta kontaktadresi tirdzniecības vietā.

13.Kopā ar iesniegumu komersants iesniedz arī tirdzniecības vietas plānu.

14.CSDD reģistrē komersanta tirdzniecības vietu un izsniedz komersantam tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecību (1.pielikums). Tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecību komersants novieto klientiem redzamā vietā.

15.Pēc tirdzniecības vietas reģistrācijas CSDD nodrošina komersantam pieeju tirdzniecības reģistram. Tirdzniecības reģistra pieslēgšanas un lietošanas kārtību nosaka CSDD un komersanta noslēgtajā līgumā.

16.Pirms tirdzniecības reģistra pieslēgšanas komersants iesniedz CSDD paziņojumu (2.pielikums) par personām, kurām uzņēmumā piešķirtas tiesības pieņemt transportlīdzekli vai numurēto agregātu tirdzniecībā un izsniegt ieguvējam rēķinu-uzziņu, kā arī par personām, kurām ir tiesības izsniegt šo noteikumu 34.2. un 68.5.apakšpunktā noteikto dokumentu. Paziņojumā norāda šo personu vārdu, uzvārdu un personas kodu, paraksta paraugu un datumu, ar kuru šīs tiesības piešķirtas, kā arī rēķinu-uzziņu apliecināšanai paredzētā zīmoga kontrolnospiedumu.

17.Pēc paziņojuma iesniegšanas CSDD triju darbdienu laikā piešķir personai pieeju tirdzniecības reģistram. Šo noteikumu 16.punktā minētās darbības persona drīkst veikt pēc tam, kad tai piešķirta pieeja tirdzniecības reģistram.

18.Ja notikušas izmaiņas šo noteikumu 16.punktā minēto personu sarakstā, komersants 15dienu laikā pēc izmaiņu rašanās iesniedz CSDD attiecīgu paziņojumu. Ja kādai personai atņemtas tiesības veikt šo noteikumu 16.punktā minētās darbības, paziņojumā norāda šīs personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, kā arī datumu, no kura šīs tiesības ir atņemtas.

19.Komersants nodrošina, lai tirdzniecības reģistram, dokumentiem par tirdzniecībā esošajiem transportlīdzekļiem un numurētiem agregātiem, kā arī šo noteikumu 49.punktā minētajiem komersanta tirdzniecības lietvedības materiāliem nepiekļūtu nepiederošas personas.

20.Ja mainījušās tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecībā norādītās ziņas par komersantu, mēneša laikā pēc šo izmaiņu rašanās komersants iesniedz CSDD iesniegumu un izmaiņas apliecinošu dokumentu (dokumentu neiesniedz, ja CSDD rīcībā jau ir šāda informācija).

21.Ja pašvaldība mainījusi tirdzniecības vietas adresi, mēneša laikā pēc šo izmaiņu rašanās komersants iesniedz CSDD iesniegumu un dokumentu, kas apliecina citas adreses piešķiršanu tirdzniecības vietai (dokumentu neiesniedz, ja CSDD rīcībā jau ir šāda informācija).

22.Ja komersants vēlas nodarboties ar cita veida transportlīdzekļu vai numurēto agregātu tirdzniecību, nekā norādīts tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecībā, tas iesniedz CSDD iesniegumu un saņem jaunu tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecību.

23. Ja tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecība ir nozaudēta, nozagta vai citādi gājusi bojā, komersants, iesniedzot iesniegumu, informē CSDD un saņem jaunu tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecību ar atzīmi "Dublikāts".

24.Komersanta tirdzniecības vietu izslēdz no tirdzniecības reģistra šādos gadījumos:

24.1.komersants pārtrauc transportlīdzekļu un numurēto agregātu tirdzniecību attiecīgajā tirdzniecības vietā;

24.2.no valsts institūcijas, kurai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības veikt kontroli, saņemta informācija, ka komersants neievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības, vai saņemts pieprasījums par tirdzniecības vietas izslēgšanu no tirdzniecības reģistra, jo komersants neievēro normatīvos aktus, kas nosaka komersanta darbības kārtību, veicot transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecību;

24.3. konstatēts, ka tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecības saņemšanai izmantoti viltoti dokumenti vai iesniegtas nepatiesas ziņas.

25.Pēc tirdzniecības vietas izslēgšanas no tirdzniecības reģistra komersants piecu dienu laikā nodod CSDD tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecību, rēķinu-uzziņu veidlapas un piešķirtās tirdzniecības numura zīmes.

26.Vienas tirdzniecības vietas izslēgšana no tirdzniecības reģistra neierobežo citu šī komersanta tirdzniecības vietu darbību.

III. Transportlīdzekļu un numurēto agregātu tirdzniecības vispārīgie nosacījumi

27.Transportlīdzekli vai numurēto agregātu tirdzniecībai var nodot transportlīdzekļa vai numurētā agregāta īpašnieks vai tā pārstāvis, uzrādot derīgu personu apliecinošu dokumentu vai Latvijā izsniegtu transportlīdzekļa vadītāja apliecību. Transportlīdzekļa vai numurētā agregāta īpašnieka pārstāvis papildus uzrāda dokumentu (pilnvaru), kas apliecina pārstāvja tiesības rīkoties ar transportlīdzekli vai numurēto agregātu, un iesniedz šī dokumenta kopiju. Ja transportlīdzekļa vai numurētā agregāta īpašnieks ir fiziska persona, pilnvarojumam ir obligāts notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinājums.

28. Transportlīdzekļa vai numurētā agregāta tirdzniecība atļauta, ja transportlīdzekli vai numurēto agregātu:

28.1.tirdzniecībai nodevis Latvijā reģistrēta transportlīdzekļa vai numurētā agregāta reģistrētais īpašnieks vai tā pārstāvis;

28.2. komersants, kurš nodarbojas ar transportlīdzekļu tirdzniecību, kā preci ievedis no ārvalsts;

28.3.tirdzniecībai nodevis Latvijā reģistrēts komersants, kurš transport­līdzekli vai numurēto agregātu kā preci ievedis no ārvalsts;

28.4.tirdzniecībai nodevis tā izgatavotājs Latvijā;

28.5.tirdzniecībai nodevusi ārvalsts persona, kurai šis transportlīdzeklis vai numurētais agregāts ir reģistrēts ārvalstīs, vai tās pārstāvis;

28.6.kā valstij piekritīgo mantu tirdzniecībai nodevušas kompetentas valsts vai pašvaldību iestādes.

29.Ja transportlīdzekli vai numurēto agregātu ieguvēja vārdā iegādājas ieguvēja pārstāvis, tas papildus uzrāda dokumentu (pilnvaru), kas apliecina pārstāvja tiesības iegādāties transportlīdzekli vai numurēto agregātu, un iesniedz šī dokumenta kopiju. Ja transportlīdzekļa vai numurētā agregāta ieguvējs ir fiziska persona, pilnvarojumam ir obligāts notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinājums.

30.Transportlīdzekļa vai numurētā agregāta ieguvējam vai tā pārstāvim komersants izsniedz rēķinu-uzziņu, kas apliecina ieguvēja īpašuma tiesības.

31. Rēķins-uzziņa tiek noformēts uz veidlapas atbilstoši normatīvajiem aktiem par transportlīdzekļu reģistrāciju, izdrukājot datus no tirdzniecības reģistra. Rēķins-uzziņa, kas izsniegts neatbilstoši šo noteikumu prasībām, nav derīgs transportlīdzekļa vai numurētā agregāta reģistrācijai CSDD.

32.Pirms komersants pieņem tirdzniecībai no citas personas Latvijā nereģistrētu transportlīdzekli vai numurētu agregātu, to uzrāda agregātu numuru salīdzināšanai.

33.Ar tirdzniecībai paredzētu transportlīdzekli ceļu satiksmē atļauts piedalīties komersanta pārstāvim vai klientam komersanta pārstāvja klātbūtnē tikai izmēģinājuma braucienos, ja tam piekrīt un aktā par transportlīdzekļa pieņemšanu tirdzniecībai to rakstiski apliecinājis šī transportlīdzekļa īpašnieks.

34.Ar Latvijā reģistrētu un no uzskaites noņemtu tirdzniecībai paredzētu transportlīdzekli ir atļauts piedalīties ceļu satiksmē, ja tam ir veikta ikgadējā valsts tehniskā apskate un izmēģinājuma braucienā ir klāt:

34.1.reģistrācijas apliecība;

34.2.tirdzniecības reģistra dokuments, kas izsniegts uz laiku līdz divām dienām un kurā norādīti transportlīdzekļa uzskaites tehniskie dati un komersanta pārstāvis, kuram ir tiesības piedalīties izmēģinājuma braucienā, kā arī cita šajos noteikumos paredzētā informācija;

34.3. noteiktā kārtībā noformēta polise par transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu.

IV. Transportlīdzekļu un numurēto agregātu tirdzniecībai nepieciešamie dokumenti

35.Lai pārdotu Latvijā reģistrētu transportlīdzekli, nepieciešama Latvijā izsniegta transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība (turpmāk - reģistrācijas apliecība) ar CSDD atzīmi par transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites. Pēc transportlīdzekļa pārdošanas reģistrācijas apliecību kopā ar rēķinu-uzziņu izsniedz transportlīdzekļa ieguvējam.

36.Lai pārdotu no ārvalsts kā preci ievestu transportlīdzekli, nepieciešams transportlīdzekļa ārvalsts reģistrācijas dokuments iepriekš reģistrētam transportlīdzeklim vai transportlīdzekļa izgatavotāja vai tā oficiālā pārstāvja izdots dokuments, kas apliecina transportlīdzekļa izcelsmi vai pārdošanas faktu, iepriekš nereģistrētam transportlīdzeklim (turpmāk - uzskaites tehniskos datus apliecinošs dokuments) un īpašuma tiesības apliecinošs dokuments, ar kuru komersants iegādājies transportlīdzekli ārvalstī. Pēc transportlīdzekļa pārdošanas uzskaites tehniskos datus apliecinošu dokumentu kopā ar rēķinu-uzziņu izsniedz ieguvējam. Ja jaunu, iepriekš nereģistrētu transportlīdzekli pārdod komersants - transportlīdzekļa izgatavotāja oficiālais pārstāvis Latvijā -, uzskaites tehniskos datus apliecinošu dokumentu transportlīdzekļa ieguvējam neizsniedz.

37.Lai pārdotu ārvalstī reģistrētu transportlīdzekli, no reģistrētā īpašnieka vai tā pārstāvja kopā ar transportlīdzekli pieņem un patur transportlīdzekļa ārvalsts reģistrācijas dokumentu. Pēc transportlīdzekļa pārdošanas transportlīdzekļa ārvalsts reģistrācijas dokumentu kopā ar rēķinu-uzziņu izsniedz transportlīdzekļa ieguvējam.

38.Lai pārdotu apķīlātu vai valstij piekritīgu mantu - transportlīdzekli, no valsts vai pašvaldību kompetentās institūcijas kopā ar transportlīdzekli pieņem reģistrācijas apliecību vai uzskaites tehniskos datus apliecinošo dokumentu un aktu par mantas nodošanu realizācijai. Pēc transportlīdzekļa pārdošanas reģistrācijas apliecību vai uzskaites tehniskos datus apliecinošo dokumentu kopā ar rēķinu-uzziņu izsniedz transportlīdzekļa ieguvējam.

39.Lai pārdotu transportlīdzekli, kas iegādāts vai ievests no ārvalsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, nepieciešams dokuments, kas apliecina, ka transportlīdzekļa ievešana Eiropas Ekonomikas zonā no trešās valsts ir noformēta normatīvajos aktos par muitas lietām noteiktajā kārtībā (turpmāk - muitas dokuments). Pēc transportlīdzekļa pārdošanas muitas dokumentu kopā ar pārējiem dokumentiem izsniedz transportlīdzekļa ieguvējam. Ja iepriekš nereģistrēta transportlīdzekļa izcelsmes valsts vai iepriekš reģistrēta transport­līdzekļa pēdējās reģistrācijas valsts nav Eiropas Ekonomikas zonas valsts, bet transportlīdzeklis iegādāts kādā no Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, transportlīdzekļa pārdošanai muitas dokuments nav nepieciešams, bet rēķinā-uzziņā izdara atzīmi "ES preces statuss".

40.Lai pārdotu transportlīdzekli, nepieciešams dokuments, kas apliecina, ka transportlīdzeklis atbilst Latvijā apstiprinātajam transportlīdzekļa tipam vai transportlīdzekļa tipam, kura apstiprinājuma sertifikāts ir reģistrēts CSDD, vai arī CSDD izsniegts individuālās apstiprināšanas sertifikāts, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par transportlīdzekļu reģistrāciju šāds dokuments ir iesniedzams transportlīdzekļa reģistrācijai (turpmāk - atbilstības apliecinājums). Pēc pārdošanas šo dokumentu kopā ar pārējiem dokumentiem izsniedz transportlīdzekļa ieguvējam.

41. Lai pārdotu Latvijā izgatavotu transportlīdzekli, no tā izgatavotāja kopā ar transportlīdzekli pieņem atbilstības apliecinājumu. Pēc transportlīdzekļa pārdošanas atbilstības apliecinājumu kopā ar rēķinu-uzziņu izsniedz transportlīdzekļa ieguvējam.

42. Lai pārdotu numurētu agregātu, nepieciešama CSDD izziņa par numurētā agregāta piederību vai akts par mantas nodošanu realizācijai, ja numurēto agregātu kā valstij piekritīgo mantu tirdzniecībai nodevušas kompetentas valsts vai pašvaldību iestādes. Pēc numurētā agregāta pārdošanas CSDD izziņu par numurētā agregāta piederību vai aktu par mantas nodošanu realizācijai kopā ar rēķinu-uzziņu izsniedz transportlīdzekļa ieguvējam.

V. Transportlīdzekļu un numurēto agregātu pieņemšana tirdzniecībai

43.Transportlīdzekli vai numurēto agregātu pieņem tirdzniecībai no īpašnieka vai tā pārstāvja pēc transportlīdzekļa vai numurētā agregāta apskates, un, ja komersanta rīcībā ir visi transportlīdzekļa vai numurētā agregāta tirdzniecībai nepieciešamie dokumenti, kā arī ja tā uzskaites tehniskie dati atbilst iesniegtajos dokumentos norādītajiem datiem un nav aizdomu par agregātu numuru vai iesniegto dokumentu viltojumiem, to var pārdot. Komersantam ir tiesības šajā punktā minētos dokumentus līdz izsniegšanai transportlīdzekļa ieguvējam nodot glabāšanā kredītiestādē vai kredītiestādei uz līdzdalības pamata piederošā finanšu iestādē, kas sniedz finanšu līzinga pakalpojumu, ir pakļauta konsolidētai uzraudzībai un finansējusi komersantu, ja tas paredzēts komersanta un minētās finanšu iestādes rakstiskā līgumā, un tirdzniecības vietā atrodas finanšu iestādes apstiprinātas šo dokumentu kopijas.

44. Par transportlīdzekļa vai numurētā agregāta pieņemšanu tirdzniecībai komersants sastāda aktu. Aktu izsniedz īpašniekam vai tā pārstāvim, kas transportlīdzekli vai numurēto agregātu nodevis tirdzniecībai.

45. Akts ir izdruka no tirdzniecības reģistra.

46. Aktā norāda šādu informāciju:

46.1.komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi, kā arī tirdzniecības vietas adresi, ja tā atšķiras no komersanta adreses, un tirdzniecības vietas tālruņa numuru;

46.2.transportlīdzekļa vai numurētā agregāta īpašnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu vai juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi, kā arī pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu, ja īpašnieka vārdā rīkojas pārstāvis;

46.3. transportlīdzekļa vai numurētā agregāta uzskaites tehniskos datus un valsts reģistrācijas numuru (ja tāds ir);

46.4.reģistrācijas apliecības vai uzskaites tehniskos datus apliecinoša dokumenta nosaukumu, numuru un izdošanas datumu, kā arī citus dokumentus, kuri iesniegti komersantam, nododot transportlīdzekli vai numurēto agregātu tirdzniecībai;

46.5.transportlīdzekļa īpašnieka atļauju vai aizliegumu piedalīties ar transportlīdzekli ceļu satiksmē izmēģinājuma braucienos;

46.6.tā komersanta pārstāvja vārdu un uzvārdu, kas apskatījis transportlīdzekli vai numurēto agregātu pirms pieņemšanas tirdzniecībā;

46.7.akta sastādīšanas datumu un laiku, kā arī citas ziņas, ja tādas nepieciešamas.

47.Papildus aktam komersants un transportlīdzekļa vai numurētā agregāta īpašnieks vai tā pārstāvis var slēgt rakstisku līgumu, nosakot papildu noteikumus transportlīdzekļa vai numurētā agregāta tirdzniecībai.

48.Aktu paraksta komersanta pārstāvis un transportlīdzekļa vai numurētā agregāta īpašnieks vai tā pārstāvis.

49.Akts un citi transportlīdzekļu tirdzniecībai nepieciešamie dokumenti, kuri nav jānodod ieguvējam, vai dokumentu kopijas veido komersanta tirdzniecības lietvedību. Lietvedības dokumentus glabā piecus gadus.

VI. Rēķinu-uzziņu veidlapu izsniegšana

50. Rēķinu-uzziņu veidlapas izgatavo un komersantiem izsniedz CSDD.

51. Lai persona saņemtu rēķinu-uzziņu veidlapas, komersanta pārstāvis iesniedz CSDD attiecīgu pilnvaru. Pilnvara nav jāiesniedz, ja CSDD rīcībā ir Uzņēmumu reģistra informācija par šīs personas tiesībām pārstāvēt komer­santu vai attiecīgais pilnvarojums ir iesniegts CSDD jau iepriekš un tas ir spēkā.

52. Saņemtās rēķinu-uzziņu veidlapas komersants nodod attiecīgajai tirdzniecības vietai. Komersants nodrošina, lai rēķinu-uzziņu veidlapām nepiekļūtu nepiederošas personas un visas veidlapas atrastos tajā tirdzniecības vietā, kurā tās nodevis komersants.

53.Rēķinus-uzziņas aizliegts nodot citām personām vai izsniegt ārpus tirdzniecības vietas, vai izsniegt neaizpildītas vai daļēji aizpildītas rēķinu-uzziņu veidlapas.

54.Ja rēķinu-uzziņu veidlapas nozaudētas, nozagtas vai citādi gājušas bojā, par to nekavējoties rakstiski ziņo Valsts policijai un CSDD.

VII. Rēķinu-uzziņu aizpildīšana un dokumentu noformēšana

55. Noformējot rēķinu-uzziņu, datus par transportlīdzekli vai numurēto agregātu iegūst no tirdzniecības reģistra. Papildus tirdzniecības reģistrā (rēķinā-uzziņā) norāda ieguvēja vārdu, uzvārdu, personas kodu (ārvalstniekiem tikai dzimšanas datumu, ja tam nav piešķirts personas kods) un dzīvesvietu vai juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi. Ja rēķinu-uzziņu izsniedz fiziskai personai, tirdzniecības reģistrā norāda arī ieguvēja uzrādītā personu apliecinošā dokumenta vai Latvijā izsniegtās transportlīdzekļa vadītāja apliecības sēriju un numuru.

56.Ja transportlīdzekli vai numurēto agregātu ieguvēja vārdā iegādājas ieguvēja pārstāvis, tirdzniecības reģistrā papildus ieguvēja datiem norāda ieguvēja pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu, uzrādītā personu apliecinošā dokumenta vai Latvijā izsniegtās transportlīdzekļa vadītāja apliecības sēriju un numuru, kā arī tā dokumenta (pilnvaras) numuru un izsniegšanas datumu, kas apliecina ieguvēja pārstāvja tiesības rīkoties ieguvēja vārdā.

57.Rēķinā-uzziņā norāda dokumentus, kuri kopā ar rēķinu-uzziņu izsniegti ieguvējam.

58.Šo noteikumu 16.punktā minētā persona, kas izsniedz rēķinu-uzziņu, apliecina to ar parakstu un rēķinu-uzziņu apliecināšanai paredzēto zīmogu.

59.Naudas summu, par kādu pārdots transportlīdzeklis vai numurētais agregāts, rēķinā-uzziņā norāda Latvijas Republikas naudas vienībās.

60. Pārdodot Latvijā iepriekš reģistrētu transportlīdzekli, tā reģistrācijas apliecības atvērumā, sadaļā "Atzīme par transporta līdzekļa īpašnieka maiņu", norāda komersanta nosaukumu, rēķina-uzziņas numuru un izdošanas datumu. Ierakstu šo noteikumu 16.punktā minētā persona apliecina ar parakstu un rēķinu-uzziņu apliecināšanai paredzēto zīmogu.

61.Pārdodot Latvijā iepriekš reģistrētu numurēto agregātu, CSDD izziņas par numurētā agregāta piederību atvērumā norāda komersanta nosaukumu, rēķina-uzziņas numuru un izdošanas datumu. Ierakstu šo noteikumu 16.punktā minētā persona apliecina ar parakstu un rēķinu-uzziņu apliecināšanai paredzēto zīmogu.

62. Par rēķinā-uzziņā norādīto ziņu un reģistrācijas dokumentos izdarīto atzīmju atbilstību faktiskajam stāvoklim atbild komersants.

63. Kļūdaini izsniegtu rēķinu-uzziņu anulē, izdarot atzīmi par izsniegtā rēķina-uzziņas anulēšanu tirdzniecības reģistrā un reģistrācijas apliecībā vai attiecīgi izziņā par numurētā agregāta piederību. Atzīmi reģistrācijas apliecībā šo noteikumu 16.punktā minētā persona apliecina ar parakstu un rēķinu-uzziņu apliecināšanai paredzēto zīmogu.

VIII. Tirdzniecības numura zīmju saņemšana un izmantošana

64. Tirdzniecības numura zīmes un tām atbilstošas tirdzniecības numura kartes CSDD izsniedz Latvijā ievestu un nereģistrētu, tirdzniecībai paredzētu transportlīdzekļu pārvietošanai uz tirdzniecības vai glabāšanas vietu vai arī izmēģinājuma braucieniem ar šādiem transportlīdzekļiem.

65.Tirdzniecības numura zīmes izmanto un tās ir derīgas tikai Latvijas Republikas teritorijā.

66.Atbilstoši transportlīdzekļu vadītāju apliecību kategorijām, kuras dod tiesības vadīt attiecīgus transportlīdzekļus, izšķir šādu veidu tirdzniecības numura zīmes:

66.1.A - mopēdiem, motocikliem, tricikliem un kvadricikliem;

66.2.B - vieglajiem automobiļiem un kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 3500 kg;

66.3.C - vieglajiem automobiļiem un kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3500 kg;

66.4.D - autobusiem;

66.5.E - piekabēm.

67.Tirdzniecības numura zīmes veidu norāda tirdzniecības numurā. Konkrētā veida tirdzniecības numura zīmes atļauts izmantot tikai attiecīgo kategoriju transportlīdzekļiem.

68. Piedaloties ceļu satiksmē, komersanta pārstāvim ir klāt:

68.1.transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus apliecinošs dokuments;

68.2.akts par transportlīdzekļa pieņemšanu tirdzniecībai vai transport­līdzekļa īpašuma tiesības apliecinošs dokuments;

68.3.tirdzniecības numura zīmei atbilstoša tirdzniecības numura karte;

68.4.noteiktā kārtībā noformēta polise par transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu;

68.5.tirdzniecības reģistra dokuments, kas izsniegts uz laiku līdz divām dienām un kurā norādīts attiecīgais tirdzniecības numurs un komersanta pārstāvis, kuram ir tiesības tirdzniecības numura zīmes lietot šajā dokumentā norādītajā termiņā (turpmāk - pavadzīme). Noformējot pavadzīmi, datus par transportlīdzekli iegūst no tirdzniecības reģistra. Ja attiecīgais transportlīdzeklis no ārvalsts ievests ostā vai muitas zonā ar citu transportu un tiek pārvietots uz tirdzniecības vai glabāšanas vietu, tam piedaloties ceļu satiksmē, pavadzīmē transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus nenorāda, bet norāda transportlīdzekļa pārvietošanas maršrutu (transportlīdzekļa saņemšanas un tirdzniecības vai glabāšanas vietas adresi). Pavadzīmi šo noteikumu 16.punktā minētā persona apliecina ar parakstu un rēķinu-uzziņu apliecināšanai paredzēto zīmogu.

69.Komersantam izsniegtās tirdzniecības numura zīmes laikā, kad tās netiek izmantotas, uzglabā tirdzniecības vietā.

70. Komersantam nav tiesību saņemtās tirdzniecības numura zīmes nodot citām personām. Komersants nodrošina tādus apstākļus, lai novērstu iespēju nepiederošām personām izmantot tirdzniecības numura zīmes.

71. Lai saņemtu tirdzniecības numura zīmes, komersants CSDD iesniedz:

71.1.iesniegumu nepieciešamā tirdzniecības numura zīmes veida un numura zīmes tipa saņemšanai;

71.2. pilnvaru konkrētai personai saņemt tirdzniecības numurus, ja CSDD rīcībā nav informācijas par šīs personas tiesībām pārstāvēt komersantu;

71.3. iepriekš izsniegtās tirdzniecības numura zīmes kopā ar atbilstošām tirdzniecības numura kartēm, kuru derīguma termiņš ir beidzies.

72. Tirdzniecības numura zīmes izsniedz triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 71.punktā minēto dokumentu iesniegšanas CSDD. Tirdzniecības numura zīmes izsniedz uz laiku līdz vienam gadam.

73.Ja, lietojot tirdzniecības numura zīmes, ir uzlikts sods par administratīviem pārkāpumiem ceļu satiksmē, CSDD jaunas tirdzniecības numura zīmes komersantam neizsniedz līdz naudas soda samaksai.

74.Piecu darbdienu laikā pēc tirdzniecības numura zīmju derīguma termiņa beigām tirdzniecības numura zīmes un tirdzniecības numura kartes komersants nodod CSDD.

IX. Noslēguma jautājumi

75. Šo noteikumu 34.2. un 68.5.apakš­punkts, 11., 15., 16., 17., 18., 31., 32., 45., 55., 56. un 63.punkts stājas spēkā ar 2007.gada 1.aprīli attiecībā uz komersantiem, kam iepriekš nav bijusi izsniegta Satiksmes ministrijas atļauja (licence) transportlīdzekļu un to numurēto agregātu mazumtirdzniecībai, bet attiecībā uz pārējiem komersantiem - ar 2007.gada 1.novembri.

76. Līdz šo noteikumu 75.punktā noteiktajiem termiņiem:

76.1.šo noteikumu 12.punktā minēto iesniegumu iesniedz uz noteikta parauga veidlapas (3.pielikums);

76.2. rēķinu-uzziņu noformē uz stingrās uzskaites veidlapas, kuras viens komplekts sastāv no trim eksemplāriem. Pirmo eksemplāru izsniedz transportlīdzekļa ieguvējam, un tas ir par pamatu transportlīdzekļa vai numurētā agregāta reģistrācijai CSDD, otro komersants nodod CSDD, bet trešais paliek komersanta tirdzniecības lietvedībā;

76.3.aktu par transportlīdzekļa vai numurētā agregāta pieņemšanu tirdzniecībai komersants sastāda divos eksemplāros. Viens eksemplārs paliek komersantam un pēc transportlīdzekļa vai numurētā agregāta pārdošanas tiek uzglabāts komersanta tirdzniecības lietvedībā kopā ar rēķina-uzziņas trešo eksemplāru, otru eksemplāru izsniedz īpašniekam vai tā pārstāvim, kas nodod transportlīdzekli vai numurēto agregātu tirdzniecībai;

76.4.šo noteikumu 16.punktā minēto paziņojumu komersants iesniedz CSDD, pirmo reizi saņemot rēķinu-uzziņu veidlapas;

76.5.ja komersants rēķinu-uzziņu veidlapas ir saņēmis iepriekš, papildus šo noteikumu 51.punktā minētajai pilnvarai tas iesniedz CSDD ne mazāk par 75% no rēķinu-uzziņu otrajiem eksemplāriem, kuriem pievienoti arī bojāto un anulēto rēķinu-uzziņu pirmie un otrie eksemplāri. Rēķinu-uzziņu attiecīgie eksemplāri ir sakomplektēti pa 25 lapām numuru pieaugošā secībā un cauraukloti. Uz auklas galiem uzlīmē atsevišķu lapu, uz kuras norāda cauraukloto lapu skaitu un rēķinu-uzziņu kārtas numuru intervālu. Šos ierakstus komersanta pārstāvis apliecina ar parakstu un rēķinu-uzziņu apliecināšanai paredzēto zīmogu;

76.6.komersants katrā tirdzniecības vietā iekārto īpašu saņemto rēķinu-uzziņu veidlapu uzskaites žurnālu, kurā atzīmē rēķinu-uzziņu veidlapu saņemšanas datumu, numurus, izmantoto rēķinu-uzziņu veidlapu nodošanas datumu CSDD, kā arī nodoto rēķinu-uzziņu otro eksemplāru numurus;

76.7.aizpildot rēķina-uzziņas veidlapas, katra rēķina-uzziņas komplekta visos trijos eksemplāros tekstam jābūt identiskam, izņemot atzīmes rēķina-uzziņas pirmā eksemplāra otrajā pusē, kurā uzskaita dokumentus, kurus kopā ar rēķinu-uzziņu (izņemot transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību vai izziņu par numurētā agregāta piederību) nodod transportlīdzekļa ieguvējam;

76.8.rēķinā-uzziņā aizpilda visas sadaļas. Ja kādai sadaļai nav atbilstošu ziņu, to aizpilda, ierakstot vārdu "nav";

76.9.ja transportlīdzekli vai numurēto agregātu iegādājas ieguvēja pārstāvis, aizpildot rēķina-uzziņas veidlapu, personu apliecinošā dokumenta vai Latvijā izsniegtās vadītāja apliecības veida un sērijas vietā ieraksta vārdu "Nav", bet numura vietā - "Pēc pilnvaras". Pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu, uzrādītā personu apliecinošā dokumenta veidu, sēriju un numuru, kā arī pilnvaras numuru un izsniegšanas datumu norāda rēķina-uzziņas otrā pusē;

76.10.kļūdaini izsniegtu rēķinu-uzziņu anulē, izdarot attiecīgu atzīmi izsniegtajā rēķinā-uzziņā un reģistrācijas apliecībā vai attiecīgi izziņā par numurētā agregāta piederību par izdotā rēķina-uzziņas anulēšanu. Šo atzīmi komersanta pārstāvis apliecina ar parakstu un rēķinu-uzziņu apliecināšanai paredzēto zīmogu.

77.Nederīgās un neizmantotās rēķinu-uzziņu veidlapas komersants nodod CSDD un par to sastāda aktu.

78. Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.novembri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs K.Peters

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.novembri.

 


1.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 17.oktobra noteikumiem Nr.849

01.JPG (41866 bytes)

Satiksmes ministrs K.Peters

 


2.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 17.oktobra noteikumiem Nr.849

02.JPG (71543 bytes)

Satiksmes ministrs K.Peters

 


3.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 17.oktobra noteikumiem Nr.849

03.JPG (46894 bytes)

Satiksmes ministrs K.Peters

01.11.2006