Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 07.08.2014. - 30.06.2020. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Rēzeknes pilsētas domes 2020. gada 18. jūnija saistošos noteikumus Nr. 22 "Sabiedriskās kārtības noteikumi Rēzeknē".
Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.20

Rēzeknē 2006.gada 31.jūlijā (prot. Nr.24, 15.§)
Rēzeknes pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas 19.05.1994. likuma “Par pašvaldībām
21.pantu un 43.panta 1.daļas 4.punktu
1. Lietoto terminu skaidrojums

Apstādījumi — kokiem, dekoratīviem krūmiem un puķēm apstādīti laukumi, joslas (parasti apdzīvotās vietās vai gar ceļiem).

Datorsaloni — internetkafejnīcas, internetsaloni, datorsaloni (izņemot datortehnikas un to programmu tirdzniecības vietas), kur par samaksu tiek sniegti interneta, datorspēļu un tamlīdzīga rakstura pakalpojumi.

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja — pašvaldības vai privātpersonas apsaimniekojamā viena vai daudzstāvu dzīvojamā mājā, kurā atrodas vismaz divi dzīvokļu īpašumi un ir koplietošanas telpa (kāpņu telpa, gaitenis u.c.).

Izjādes — pasākumi, kuri tiek organizēti ar mērķi sniegt apmeklētājiem iespēju noteiktā maršrutā vai teritorijā jāt ar zirgiem vai ponijiem un citiem dzīvniekiem, kurus izmanto izjādēm.

Izklaides vietas — kafejnīcas, bāri, restorāni, klubi, spēļu nami, azartspēļu zāles, diskotēkas, deju zāles u.c.

Juridiskā persona — šo noteikumu izpratnē jebkura persona, kura veic noteiktu komercdarbību.

Muzicēšana — dziedāšana vai kāda mūzikas instrumenta spēlēšana.

Pirotehniskais izstrādājums — izstrādājums, kas satur degošu vai eksplozīvu maisījumu un ir paredzēts dūmu, skaņas vai gaismas efekta radīšanai, signalizācijai vai svētku uguņošanai.

Publiski pasākumi — sabiedrībai pieejamas dažādu veidu atklātas akcijas (piemēram, sarīkojumi, koncerti, sporta spēles u.c.), kas tiek organizētas uz ceļiem (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv no braucamās daļas, ietves, nomales, sadalošās joslas, saliņas), tuneļos, laukumos, gājēju apakšzemes pārejās, dzelzceļu stacijās, autoostu un lidostu zālēs, gaiteņos un satiksmes ejās, kā arī parkos, skvēros, citās atklātās, speciāli iekārtotās brīvdabas atpūtas vietās neatkarīgi no zemes vai ēku piederības.

Publiska vieta — ceļi (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv no braucamās daļas, ietves, nomales, sadalošās joslas, saliņas), tuneļi, laukumi, dzelzceļu staciju un autoostu zāles, gaiteņi un satiksmes ejas, kā arī skolu un bērnudārzu teritorijas, parki, skvēri, citas speciāli iekārtotas brīvdabas atpūtas vietas un neiznomāta, neapbūvēta vai citādi neiekārtota valsts vai pašvaldības zeme.

Sabiedriskā kārtība — sabiedrībā vispārpieņemtās uzvedības, morāles un ētikas normas.

Transportlīdzeklis — ceļu satiksmes noteikumu izpratnē ierīce, kas pēc savas konstrukcijas paredzēta braukšanai pa ceļiem ar motora palīdzību vai bez motora.

Zaļā zona — Rēzeknes pilsētas teritorijā publiskā lietošanā esošie meži, apstādījumi un zālāji.

Zālājs (zāliens) — mežos, apstādījumos (parkos, skvēros, dārzos u.c.) vai praktiskām vajadzībām ierīkots laukums ar mākslīgi sēto un/vai pašsēto zāļu zelmeni.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Rēzeknes pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā.

2.2. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuras uzturas Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā.

2.3. Noteikumu profilaktiskais mērķis ir veicināt sabiedriskās kārtības noteikumu cienīšanu, kā arī atturēt personas no pārkāpumu izdarīšanas.

2.4. Naudas sodus, kurus uzliek bērniem vecumā no 14 līdz 18 gadiem, maksā bērnu vecāki, aizbildņi vai personas, kas viņus aizstāj. Ja bērns vecumā no 14 līdz 18 gadiem ir nodarbināts saskaņā ar Darba likumu, uzlikto naudas sodu maksā pats bērns no saviem ienākumiem.

3. Sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpumi un administratīvā atbildība par to izdarīšanu
3.1. Nepiedienīga uzvedība.

3.1.1. Spļaudīšanās publiskās vietās — uzliek naudas sodu līdz 36 (trīsdesmit sešiem) euro.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.53)

3.1.2. Par ubagošanu, zīlēšanu vai uzmākšanos apkārtējiem ar zīlēšanu un buršanu publiskās vietās — izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 15 (piecpadsmit) euro.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.53)

3.1.3. Par punktā 3.1.2. paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, — uzliek naudas sodu no 15 (piecpadsmit) līdz 36 (trīsdesmit sešiem) euro.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.53)

3.1.4. Par sēdēšanu sabiedriskās vietās uz atpūtas soliņu atzveltnēm un uz ielu brauktuvju norobežojošajām konstrukcijām, kā arī par staigāšanu, stāvēšanu pa atpūtas soliņiem, vai gulēšanu uz tiem — izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 8 (astoņiem) euro.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.53)

3.1.5. Par punktā 3.1.4. paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, — uzliek naudas sodu no 8 (astoņiem) līdz 22 (divdesmit diviem) euro.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.53)

3.1.6. Par ielu vai citu publisko vietu, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpu piegružošanu ar sīkiem sadzīves atkritumiem (izsmēķiem, sērkociņiem, sau­lespuķu sēklām, papīriem, pudelēm u.tml.) — izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 8 (astoņiem) līdz 43 (četrdesmit trīs) euro.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.53)

3.1.7. Par punktā 3.1.6. paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, — uzliek naudas sodu no 43 (četrdesmit trīs) līdz 143 (viens simts četrdesmit trīs) euro.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.53)

3.1.8. Uzturēšanās un nakšņošana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju bēniņos, pagrabos, kāpņu telpās — izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 22 (divdesmit diviem) euro.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.53)

3.1.9. Par punktā 3.1.8. paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, — uzliek naudas sodu no 22 (divdesmit diviem) līdz 43 (četrdesmit trīs) euro.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.53)

3.1.10. Par attiecīgās izglītības, kultūras, sporta, medicīnas un citās publiskās iestādēs kārtības noteikumu neievērošanu — izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 43 (četrdesmit trīs) euro.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.53)

3.1.11. Par punktā 3.1.10. paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, — uzliek naudas sodu no 43 (četrdesmit trīs) līdz 214 (divi simti četrpadsmit) euro.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.53)

3.2. Pārkāpumi publiskos pasākumos.

3.2.1. Par jebkādu dzērienu ienešanu stikla iepakojumā publisko pasākumu norises vietās — izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 143 (simt četrdesmit trīs) euro.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.53)

3.2.2. Par bezalkoholisko dzērienu izbraukuma tirdzniecību stikla iepakojumā publisko pasākumu norises vietās — uzliek naudas sodu juridiskajām personām no 43 (četrdesmit trīs) līdz 214 (divi simti četrpadsmit) euro.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.53)

3.2.3. Par atklātu staigāšanu ar asiem priekšmetiem, beisbola vālītēm, stekiem, sitamajiem riņķiem un tamlīdzīgiem rīkiem publisko pasākumu norises vietās, izņemot gadījumus, kad šādi rīki ir nepieciešami pasākuma norisei, — uzliek naudas sodu no 15 (piecpadsmit) līdz 143 (viens simts četrdesmit trīs) euro.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 22.09.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.22; 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.53)

3.2.4. Par ļaunprātīgu iekļūšanu no publikas atdalītajās teritorijās, pārkāpjot ar nožogojuma lentēm, aizsargbarjerām un citām žogveida konstrukcijām noteiktās šādu teritoriju robežas publisko pasākumu norises vietās, — izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 36 (trīsdesmit sešiem) euro.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.53)

3.3. Pārkāpumi alkoholisko dzērienu aprites jomā.

3.3.1. Par alkoholisko dzērienu izbraukuma tirdzniecību publisko pasākumu norises vietās, ja to ar īpašu lēmumu nav atļāvusi Rēzeknes pilsētas dome, — uzliek naudas sodu juridiskajām personām no 285 (divi simti astoņdesmit pieciem) līdz 1400 (viens tūkstotis četri simti) euro.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.53)

3.3.2. Par alkoholisko dzērienu izbraukuma tirdzniecību stikla iepakojumā publisko pasākumu norises vietās — uzliek naudas sodu juridiskajām personām no 72 (septiņdesmit diviem) līdz 712 (septiņi simti divpadsmit) euro.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.53)

3.4. Naktsmiera traucēšana.

3.4.1. Par remontdarbu veikšanu, dažādu mehānismu darbināšanu, klaigāšanu, dziedāšanu, pirotehnisko izstrādājumu lietošanu (izņemot Jaungada un Līgo svētku naktis), skaļu muzicēšanu vai mūzikas atskaņošanu un tamlīdzīgām darbībām, kas traucē iedzīvotāju naktsmieru laikā no plkst. 23.00 līdz 6.00, ja tas nav saskaņots ar Rēzeknes pilsētas domi un/vai ieinteresētiem iedzīvotājiem, — izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 36 (trīsdesmit sešiem) euro.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.53)

3.4.2. Par punktā 3.4.1 paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, — uzliek naudas sodu no 36 (trīsdesmit seši) līdz 214 (divi simti četrpadsmit) euro.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.53)

3.5. Transportlīdzekļu radītie trokšņi.

3.5.1. Par ilgstošu transportlīdzekļu darbināšanu (ilgāk par 10 minūtēm) pie dzīvojamām mājām vai arī citās publiskās vietās, ja tas nav saistīts ar preču izkraušanu, vai neatliekamajiem remontdarbiem, kas traucē iedzīvotāju naktsmieru laikā no plkst. 23.00 līdz 6.00, — izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 15 (piecpadsmit) euro.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.53)

3.5.2. Par punktā 3.5.1. paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, — uzliek naudas sodu no 15 (piecpadsmit) līdz 43 (četrdesmit trīs) euro.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.53)

3.5.3. Bojātas autosignalizācijas lietošana transportlīdzeklī, kā rezultātā notiek autosignalizācijas spontāna iedarbošanās un tās skaņa traucē iedzīvotāju naktsmieru laikā no plkst. 23.00 līdz 6.00, — uzliek naudas sodu no 8 (astoņiem) līdz 72 (septiņdesmit diviem) euro.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.53)

3.6. Pārkāpumi, kas saistīti ar transportlīdzekļu izmantošanu.

3.6.1. Par transportlīdzekļu mazgāšanu, to profilaktisko vai tehnisko apkopi šim nolūkam neparedzētā publiskā vietā — uzliek naudas sodu no 8 (astoņiem) līdz 36 (trīsdesmit sešiem) euro.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.53)

3.6.2. Par punktā 3.6.1. paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, — uzliek naudas sodu no 36 (trīsdesmit sešiem) līdz 285 (divsimt astoņdesmit pieciem) euro.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.53)

3.6.3. Par braukšanu ar transportlīdzekli un/vai to novietošanu stāvēšanai zaļajā zonā — uzliek naudas sodu līdz 72 (septiņdesmit divi) euro.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.53)

3.6.4. Par punktā 3.6.3. paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, — uzliek naudas sodu no 72 (septiņdesmit diviem) līdz 350 (trīssimt piecdesmit) euro.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.53)

3.7. Pārkāpumi, kas saistīti ar bērniem.

3.7.1. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 22.09.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.22)

3.7.2. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 22.09.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.22)

3.7.3. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 22.09.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.22)

3.7.4. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 22.09.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.22)

3.7.5. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 22.09.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.22)

3.7.6. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 22.09.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.22)

3.7.7. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 06.06.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

3.7.8. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 06.06.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

3.7.9. Bērnam, kurš nav sasniedzis 16 gadu vecumu, aizliegts mācību laikā bez izglītības iestādes administrācijas rakstveida atļaujas un nakts laikā no plkst. 21.00 līdz 6.00 atrasties datorsalonos.

(Rēzeknes pilsētas domes 06.06.2014. saistošo noteikumu Nr.29 redakcijā)

3.7.10. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 06.06.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

3.7.11. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 06.06.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

3.7.12. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 06.06.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

3.7.13. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 06.06.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

3.7.14. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 06.06.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

3.7.15. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 06.06.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

3.7.16. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 06.06.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

3.7.17. Bērnam, kurš nav sasniedzis 16 gadu vecumu, aizliegts atrasties publiskā vietā bez vecāku, aizbildņa, audžuģimenes, bērnu aprūpes iestādes vadītāja vai viņu pilnvarotas pilngadīgās personas klātbūtnes nakts laikā no plkst. 22.00 līdz 7.00.

(Rēzeknes pilsētas domes 06.06.2014. saistošo noteikumu Nr.29 redakcijā)

3.7.18. Par bērnu vecumā līdz 14 gadiem rotaļāšanos uz pilsētas ielu, pagalmu braucamās daļas, kā arī par bērnu vecumā līdz 14 gadiem atrašanos būvlaukumos vai celtnēs, kuras nav nodotas ekspluatācijā, — uzliek naudas sodu bērnu vecākiem, aizbildņiem vai personām, kas viņus aizstāj, līdz 36 (trīsdesmit sešiem) euro.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.53)

3.7.19. Par bērnu vecumā no 14 līdz 18 gadiem rotaļāšanos uz pilsētas ielu, pagalmu braucamās daļas, būvlaukumos vai būvobjektos, kā arī par bērnu vecumā no 14 līdz 18 gadiem atrašanos celtnēs, kuras nav nodotas ekspluatācijā, — izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu bērniem līdz 22 (divdesmit divi) euro.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.53)

3.8. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 22.09.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.22)

3.8.1. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 22.09.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.22)

3.8.2. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 22.09.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.22)

3.8.3. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 22.09.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.22)

3.9. Atbildība par citiem pārkāpumiem.

3.9.1. Par vizināšanos ar skrituļslidām, skrituļdēļiem, skrejriteņiem un tamlīdzīgiem rīkiem pa pilsētas ielām, ietvēm, laukumiem — izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 15 (piecpadsmit) euro.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.53)

3.9.2. Par peldēšanos, makšķerēšanu, mazgāšanos, dzīvnieku peldināšanu, veļas mazgāšanu apstādījumu dīķos, strūklakās un upēs, kur tas aizliegts, — uzliek naudas sodu līdz 15 (piecpadsmit) euro.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.53)

3.9.3. Par punktā 3.9.2. paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, — uzliek naudas sodu no 15 (piecpadsmit) euro līdz 29 (divdesmit deviņiem) euro.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.53)

3.9.4. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 22.09.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.22)

3.9.5. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 22.09.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.22)

3.9.6. Par pilsētas apstādījumu bojāšanu, ziedu plūkšanu un tamlīdzīgām darbībām — uzliek naudas sodu līdz 285 (divsimt astoņdesmit pieci) euro.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.53)

3.9.7. Par punktā 3.9.6 paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, — uzliek naudas sodu no 29 (divdesmit deviņiem) euro līdz 143 (simt četrdesmit trīs) euro.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.53)

3.9.8. Par ugunskuru kurināšanu, izņemot publiskos pasākumus, kuros ugunskuru kurināšana ir saskaņota ar Rēzeknes pilsētas domi, un Līgo svētkus, ja tiek ievērota ugunsdrošības tehnika, — uzliek naudas sodu līdz 350 (trīs simti piecdesmit) euro.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.53)

3.9.9. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 22.09.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.22)

3.9.10. Par izjādēm, ja izjāžu vieta un maršruts nav saskaņots ar zemes valdītāju (apsaimniekotāju) vai Rēzeknes pilsētas domi, — uzliek naudas sodu līdz 72 (septiņdesmit divi) euro.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.53)

4. Saistošo noteikumu izpildes kontrole
4.1. Amatpersonas, kuras ir tiesīgas kontrolēt saistošo noteikumu izpildi un sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus savas kompetences ietvaros.

4.1.1. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 06.06.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

4.1.2. Rēzeknes pilsētas domes Administratīvā inspekcija un Pilsētas saimniecības pārvalde kontrolē saistošo noteikumu izpildi. Rēzeknes pilsētas domes Administratīvās inspekcijas un Pilsētas saimniecības pārvaldes amatpersonas ir tiesīgas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus par saistošo noteikumu pārkāpšanu.

(Rēzeknes pilsētas domes 11.07.2014. saistošo noteikumu Nr.41 redakcijā)

4.1.3. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 06.06.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

4.2. Iekasētās soda naudas sadalījums.

4.2.1. 40% no iekasētās soda naudas paliek to institūciju rīcībā, kas uzlikušas sodu, darbinieku materiālajai stimulēšanai un tehnisko līdzekļu iegādei.

4.2.2. 60% no iekasētās soda naudas tiek ieskaitīti Rēzeknes pilsētas domes speciālā budžeta kontā.

5. Pārejas noteikumi

5.1. Rēzeknes pilsētas domes 31.07.2006. saistošie noteikumi Nr.20 “Rēzeknes pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi” stājas spēkā likumā noteiktajā kārtībā.

5.2. Ar šo saistošo noteikumu stāšanos spēkā zaudē spēku Rēzeknes pilsētas domes 10.10.2002. saistošie noteikumi Nr.27 “Rēzeknes pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi”, Rēzeknes pilsētas domes 11.12.2003. saistošie noteikumi Nr.30 “Papildinājumi Rēzeknes pilsētas domes 2002.gada 10.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 27 “Rēzeknes pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi”” un Rēzeknes pilsētas domes lēmums Nr.202 “Par Rēzeknes pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumiem”.

5.3. Rēzeknes pilsētas domes Lietu pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai likumā noteiktajā laikā nodrošināt saistošo noteikumu publicēšanu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un vietējos laikrakstos.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs J.G.Vjakse
07.08.2014