Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 18.07.2009. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.711

Rīgā 2006.gada 29.augustā (prot. Nr.44 27.§)
Kārtība, kādā pašvaldības izvēlas piedāvājumus un slēdz līgumus par dzīvojamās mājas vai dzīvojamās telpas nomu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 19.1 panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldības īsteno tiesības vienoties ar dzīvojamo māju īpašniekiem vai valdītājiem (arī ar valsts kapitālsabiedrībām) par tiem piederošu vai to valdījumā esošu neizīrētu dzīvojamo māju vai atsevišķu neizīrētu dzīvojamo telpu nodošanu pašvaldības lietojumā, kā arī kārtību, kādā pašvaldības izvēlas atbilstošākos dzīvojamo māju īpašnieku vai valdītāju (arī valsts kapitālsabiedrību) piedāvājumus.

2. Pašvaldības dome vai tās deleģēta institūcija (turpmāk - pašvaldība) pieņem lēmumu par objekta nomas piedāvājumu atlases organizēšanu. Lēmumā norāda:

2.1. objekta nepieciešamības pamatojumu;

2.2. pretendentiem izvirzāmās prasības (tai skaitā līgumsaistību nosacījumus par pašvaldības tiesībām iznomāto objektu izmantot palīdzības sniegšanai dzīvokļu jautājuma risināšanā un pretendentiem izvirzāmos nosacījumus attiecībā uz līgumsaistībām ar pašvaldības palīdzības saņēmējiem);

2.3. nepieciešamo objektu skaitu, platību, istabu skaitu, atrašanās vietu, prasības objekta labiekārtojumam;

2.4. kārtību un veidu, kādā tiks maksāts par objektu nomu;

2.5. citus nomas līguma nosacījumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" III nodaļā noteiktās palīdzības sniegšanu.

(Grozīts ar MK 14.04.2009. noteikumiem Nr.323)

3. Pašvaldība uzaicinājumu pieteikties nomas piedāvājumu atlasei publicē vietējā laikrakstā, kā arī izliek redzamā vietā pašvaldības vai pakalpojumu centra ēkā.

4. Uzaicinājumā norāda šo noteikumu 2.punktā minēto informāciju un nosaka piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vietu, datumu, laiku un kārtību. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 10 darbdienām no uzaicinājuma publicēšanas dienas.

5. Pašvaldība atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām uzaicinājumā norādītajā vietā un laikā. Piedāvājumu atvēršanā drīkst piedalīties visi pretendenti vai to pārstāvji.

6. Pašvaldība izvērtē piedāvājumu atbilstību uzaicinājumam un izvēlas to piedāvājumu, kas atbilst uzaicinājumā minētajām prasībām un kuram ir viszemākā cena.

7. Pašvaldība protokolē objekta nomas piedāvājumu atlases gaitu. Protokolā norāda:

7.1. atlases identifikācijas numuru un protokolēšanas datumu;

7.2. pašvaldības nosaukumu;

7.3. pieprasīto objektu skaitu, veidu, platību (katram objektam), istabu skaitu, atrašanās vietu, prasības objekta labiekārtojuma līmenim;

7.4. katra pretendenta vārdu, uzvārdu, personas kodu (fiziskajām personām) un nosaukumu, reģistrācijas numuru (juridiskajām personām), piedāvājumus un to cenu;

7.5. tā pretendenta vai pretendentu vārdu, uzvārdu, personas kodu (fiziskajām personām), nosaukumu un reģistrācijas numuru (juridiskajām personām), ar kuru tiks slēgts līgums;

7.6. piedāvāto līgumcenu;

7.7. citas ziņas, ja pašvaldībai tās ir nepieciešamas;

7.8. lēmuma pamatojumu, ja pieņemts lēmums par objektu nomas piedāvājumu atlases izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Lēmuma pamatojumā norāda, kurām pašvaldības izvirzītajām prasībām pretendenti vai to piedāvājumi neatbilst.

8. Pašvaldība triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visiem pretendentiem nosūta šo noteikumu 7.punktā minētā protokola izrakstu (lēmumu), kā arī norāda laiku un vietu, kur pretendents var iepazīties ar pilnu protokola tekstu. Ja informācijas izpaušana var kaitēt sabiedrības interesēm vai to aizsargā likums, pašvaldība pieņem lēmumu par šīs informācijas neizpaušanu.

9. Triju darbdienu laikā pēc lēmuma apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas termiņa beigām, ja attiecīgais lēmums nav apstrīdēts vai pārsūdzēts, pašvaldība ar izvēlēto pretendentu vai pretendentiem noslēdz nomas līgumu. Nomas līgumā iekļauj šādu informāciju:

9.1. pašvaldības nosaukums;

9.2. īpašnieka vārds, uzvārds, personas kods (fiziskajai personai) vai nosaukums, reģistrācijas numurs (juridiskajai personai);

9.3. objekta (objektu) skaits, veids, iznomājamo objektu sastāvs, platība (katram objektam), labiekārtojuma līmenis, istabu skaits, stāvs, kurā objekts atrodas, objekta adrese un nosaukums;

9.4. nomas maksas apmērs un norēķināšanās kārtība;

9.5. nosacījumi telpu īres tiesību nodošanai pašvaldības palīdzības saņēmējiem (piemēram, īres līgumu slēgšanas kārtība, īres maksas un maksas par īrnieka saņemtajiem pakalpojumiem iekasēšanas kārtība);

9.6. nosacījumi nomas līguma nostiprināšanai zemesgrāmatā;

9.7. nosacījumi nomas līguma izbeigšanai;

9.8. nomas līguma termiņš.

10. Slēdzot nomas līgumu, pašvaldība ir tiesīga iekļaut arī papildu līguma nosacījumus, ja tādi ir nepieciešami un puses par tiem vienojas.

11. Pašvaldība nodrošina informācijas par pretendenta izvēli un nomas līguma slēgšanu publisku pieejamību, publicējot to vietējā laikrakstā, kā arī izliekot redzamā vietā pašvaldības ēkā.

12. Pašvaldība reizi pusgadā (līdz 1.februārim un līdz 10.jūlijam) sniedz Ekonomikas ministrijai informāciju par iepriekšējā pusgadā noslēgtajiem nomas līgumiem.

(Grozīts ar MK 14.04.2009. noteikumiem Nr.323; MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.768)

13. (Svītrots ar MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.768.)

14. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumus Nr.655 "Kārtība, kādā pašvaldības slēdz līgumus par dzīvojamās mājas vai dzīvojamās telpas nomu" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 138.nr.).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
18.07.2009