Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.7

Daugavpilī 2006.gada 25.maijā (prot. Nr.10, 41.§)

Bērnu uzņemšanas kārtība Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta 1.daļas 4.punktu, 43.panta 3.daļu, Izglītības likuma 17.panta 1.daļu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi "Bērnu uzņemšanas kārtība Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs" (turpmāk - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā uzņem bērnus Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs (turpmāk - Iestāde).

2. Pirmsskolas izglītības programmu bērni apgūst no 1 līdz 7 gadu vecumam. Obligātā piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošana pamatizglītības apguvei tiek sākta tajā kalendārajā gadā, kurā bērnam aprit pieci gadi. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības pirmsskolas izglītības programmas apguves laiku var pagarināt vai saīsināt par vienu gadu, pamatojoties uz vecāku iesniegumu un ģimenes ārsta atzinumu.

3. Bērnus ar speciālām vajadzībām uzņem speciālā pirmsskolas izglītības iestādē vai vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes speciālajā grupā, atbilstoši iestādes nolikumam un pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes Izglītības pārvaldes (turpmāk - Pārvalde) pedagoģiski medicīniskās komisijas (turpmāk - MPK) atzinumu.

4. Bērnam tiek nodrošināta pirmsskolas izglītības programmas apguve tikai vienā iestādē. Vecākiem ir tiesības mainīt iestādi, ja ir brīvas vietas citās iestādēs.

5. Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošana pamatizglītības uzsākšanai ir obligāta.

6. Pēc vecāku, Iestādes, MPK ierosinājuma un pamatojoties uz ģimenes ārsta atzinumu, bērns obligātās piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanas pamatizglītības uzsākšanai programmu var apgūt mājmācībā šādos gadījumos:

6.1. bērns ar grūtībām iekļaujas kolektīvā;

6.2. bērnam ir slikts veselības stāvoklis;

6.3. bērnam nepieciešami īpaši apstākļi, kurus Iestāde nevar nodrošināt.

II. Norīkojumu izsniegšana un bērnu uzņemšana pirmsskolas izglītības iestādēs

7. Norīkojumu uz attiecīgo iestādi vecāki (aizbildņi) var saņemt Pārvaldē, uzrādot bērna dzimšanas apliecību un izziņu par bērna deklarēto dzīvesvietu.

8. Grupu komplektācija notiek katru gadu no maija trešās pirmdienas līdz 1.septembrim. No maija trešās pirmdienas tiek uzņemti bērni, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Daugavpils pilsētā. No augusta pirmās pirmdienas tiek uzņemti bērni, kuru dzīvesvieta atrodas ārpus Daugavpils pilsētas. Visa gada garumā vecākiem ir iespēja iekārtot bērnu Iestādē, ja ir brīvās vietas.

9. Iestāžu vadītāji regulāri, vienu reizi nedēļā, informē Pārvaldes atbildīgo personu par brīvajām vietām Iestādē.

10. Komplektējot grupas, priekšrocības tiek dotas bērniem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Daugavpils pilsētā:

10.1. iestādes darbinieka bērnam;

10.2. bērnam, kuram Iestādē jau ir uzņemts brālis vai māsa;

10.3. bērnam, kuram ar MPK atzinumu speciālās programmas apguve nomainīta uz vispārējo.

11. Pirms IP norīkojuma izsniegšanas 10.punktā minētajos gadījumos, iestādes vadītājs iesniedz ziņojumu Pārvaldes atbildīgai personai, norādot attiecīgu pamatojumu (10.1.apakšpunkts vai 10.2.apakš­punkts) bērna uzņemšanai.

12. Piesakot bērnu Iestādē, vecāki iesniedz šādus dokumentus:

12.1. IP norīkojumu;

12.2. iesniegumu;

12.3. bērna dzimšanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);

12.4. medicīnisko karti;

12.5. profilaktiskās potēšanas karti;

12.6. MPK atzinumu (ja bērns apgūst programmu speciālajā izglītības iestādē (grupā)).

13. Bērna uzņemšanu iestādē noformē ar iestādes vadītāja rīkojumu, pamatojoties uz 12.punktā minētajiem dokumentiem, norādot pirmsskolas izglītības programmu, kuru bērns apgūs.

III. Dokumenti par piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas pamatizglītības apguves uzsākšanu

14. Bērnam, kurš apgūst vai apguvis piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas programmu, izsniedz attiecīgo izziņu.

15. Pamats izziņas izsniegšanai ir vadītāja rīkojums par piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas programmas apguvi.

16. Izziņu par piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas programmas apguvi vecāki iesniedz vispārējās izglītības iestādē, kurā bērns uzsāks mācības 1. klasē.

17. Ja tiek mainīta Iestāde, kurā bērns apgūst piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas programmu, vecāki iesniedz Iestādei, no kuras bērns vēlas izstāties, izziņu no tās izglītības iestādes, uz kuru bērns vēlas pāriet mācīties. Izziņa bērnam garantē uzņemšanu šajā izglītības iestādē noteiktā datumā. Pēc izziņas saņemšanas bērna personas dokumentus izsniedz bērna vecākiem.

IV. Lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība

18. Lēmumu par norīkojuma izsniegšanu pieņem IP darbinieks.

19. Lēmumu par IP norīkojuma neizsniegšanu vai par bērna uzņemšanas atteikumu var apstrīdēt Daugavpils pilsētas domē. Iesniegums par lēmuma apstrīdēšanu iesniedzams Daugavpils pilsētas domes kancelejā K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja R.Strode

27.07.2006