Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.07.2009. - 01.04.2010. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumus Nr. 316 "Kārtība, kādā veicama valsts pētījumu programmu īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma kontrole".
Ministru kabineta noteikumi Nr.498

Rīgā 2006.gada 20.jūnijā (prot. Nr.33 56.§)
Kārtība, kādā veicama valsts pētījumu programmu īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma kontrole
Izdoti saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 13.panta otrās daļas 3.punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama valsts pētījumu programmu īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma kontrole.

2. Noteikumi ir saistoši tiem zinātniskajiem institūtiem, valsts augstskolām, komercsabiedrībām, kā arī citām zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētajām zinātniskajām institūcijām, kuras piedalās valsts pētījumu programmu (turpmāk - programma) īstenošanā.

3. Programmu īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu un tā lietderības kontroli nodrošina Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk - ministrija) sadarbībā ar Studiju un zinātnes administrāciju.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.595)

4. Lai kontrolētu programmu īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu un tā lietderību, ministrija izveido programmas uzraudzības padomi (turpmāk - padome). Padome darbojas atbilstoši ministrijas noteiktajai kārtībai. Padomē iekļauj Izglītības un zinātnes ministrijas, attiecīgās nozares ministrijas un tās ieteiktus ražotāju un zinātnes pārstāvjus.

5. Padome seko, lai pētījumu virzieni atbilstu programmā noteiktajiem mērķiem un plānotajai programmas izpildes gaitai.

6. Programmas vadītājs līdz kārtējā gada 1.jūlijam iesniedz ministrijā un Studiju un zinātnes administrācijā finanšu pārskatu, bet līdz 1.decembrim - finanšu pārskatu un pārskatu par programmas posma izpildi un rezultātiem (turpmāk - pārskats). Minētos dokumentus ministrija nodod izskatīšanai padomei.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.595)

7. Pārskatā atbilstoši veicamajiem uzdevumiem īsi un koncentrēti izklāsta darbu saturu, izpildes rezultātus un to zinātnisko un tautsaimniecisko nozīmību (pielikums).

8. Ja programmas vadītājs vai Studiju un zinātnes administrācija uzskata, ka atsevišķi pārskata satura elementi uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju, programmas vadītājs pārskatā par to sniedz nepārprotamu norādi.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.595)

9. Programmas vadītājs kopīgi ar izpildītājiem reizi gadā pirms pārskata iesniegšanas organizē programmas rezultātu publisku izskatīšanu un apsprie­šanu, pieaicinot programmas vērtēšanas komisijas locekļus, padomes locekļus un citus interesentus, kā arī sagatavo par to preses relīzi. Programmas rezultātu apspriešanas gaitu protokolē no padomes locekļu vidus izvirzīts pārstāvis.

10. Padome divu nedēļu laikā pēc programmas rezultātu publiskas izskatīšanas un programmas vadītāja finanšu pārskata un pārskata saņemšanas sniedz izglītības un zinātnes ministram ziņojumu par programmas izpildes gaitu, problēmām un rezultātiem (turpmāk - ziņojums), kā arī publicē ziņojumu ministrijas un Studiju un zinātnes administrācijas mājas lapā internetā. Izglītības un zinātnes ministrs ziņojumu ņem vērā, pieņemot lēmumu par attiecīgās programmas turpināšanu.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.595)

11. Ja ziņojums ir negatīvs, ministrijā ir iesniegtas sūdzības vai ir citas problēmas programmas izpildes nodrošināšanā, ministrija ziņojumu nosūta izvērtēšanai Studiju un zinātnes administrācijai.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.595)

12. Studiju un zinātnes administrācija divu nedēļu laikā izvērtē ziņojumu. Ja Studiju un zinātnes administrācijas atzinums ir negatīvs, izglītības un zinātnes ministrs ierosina novērst ziņojumā norādītos trūkumus vai pieņem lēmumu pārtraukt programmas finansēšanu.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.595)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Izglītības un zinātnes ministre B.Rivža
Pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.498
Pārskats par valsts pētījumu programmas izpildes gaitu*
1. Programmas mērķis

 

 

2. Projekta mērķis

 

 

3. Projekta ______. posma darba uzdevumā definētie uzdevumi:
3.1.
3.2.
3.3.

 

4. Projekta ______. posmā definēto uzdevumu izpildes rezultāti: 
4.1.  1.uzdevuma darba saturs, izpildes rezultāti, to zinātniskā un tautsaimnieciskā nozīmība
4.2.  2.uzdevuma darba saturs, izpildes rezultāti, to zinātniskā un tautsaimnieciskā nozīmība
4.3.  3.uzdevuma darba saturs, izpildes rezultāti, to zinātniskā un tautsaimnieciskā nozīmība

 

5. Kopsavilkums

 

 

Piezīme. * Pārskata kopējais apjoms līdz piecām A4 formāta lapām, simbolu lielums - 12 punkti.

 

Projekta vadītājs ____________________________________
                               (paraksts un tā atšifrējums, datums)

Izglītības un zinātnes ministre B.Rivža
01.07.2009