Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 18.07.2014. - 05.03.2019. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.538

Rīgā 2006.gada 27.jūnijā (prot. Nr.34 13.§)
Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfondu finanšu kontroli un auditu
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
vadības likuma
16.panta pirmās daļas 2.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu (turpmāk - struktūrfonds) vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfondu finanšu kontroli un auditu.

2. Finanšu kontroli īsteno, veicot:

2.1. izlases veida pārbaudi struktūrfonda projekta īstenošanas vietā (turpmāk - pārbaude projekta īstenošanas vietā);

2.2. struktūrfonda projekta finansējuma pieprasījuma un izdevumu deklarācijas atbilstības izlases veida pārbaudi;

2.3. struktūrfonda noslēguma izdevumu deklarācijas neatkarīgu pārbaudi.

3. Auditu īsteno, veicot struktūrfondu vadības sistēmas atbilstības un efektivitātes pārbaudi saskaņā ar normatīvo aktu prasībām iekšējā audita jomā.

4. Struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas sagatavo ziņojumu par struktūrfondu vadības un kontroles sistēmu.

5. Vadošā iestāde un maksājumu iestāde var veikt struktūrfondu finanšu kontroli, pārliecinoties par šo noteikumu 13. un 34.punktā minēto prasību izpildi.

6. Struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas šo noteikumu 2. un 3.punktā minētās finanšu kontroles un audita veicējiem nodrošina neierobežotu pieeju visu veidu reģistriem, grāmatvedības dokumentācijai un citai ar struktūrfonda projektu saistītajai informācijai, kas nepieciešama finanšu kontrolei un auditam.

II. Ziņojums par struktūrfondu vadības un kontroles sistēmu

7. Maksājumu iestāde, pirmā līmeņa starpniekinstitūcija, otrā līmeņa starpniekinstitūcija, grantu shēmas apsaimniekotājs un Finanšu ministrijas Audita un revīzijas departaments, kura funkcijas ir nodalītas no vadošās iestādes un maksājumu iestādes funkcijām (turpmāk - neatkarīgā struktūrvienība), katru gadu līdz 31.janvārim sagatavo un iesniedz Finanšu ministrijā ziņojumu par struktūrfondu vadības un kontroles sistēmu attiecīgajā institūcijā.

(Grozīts ar MK 29.09.2009. noteikumiem Nr.1098; MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.189)

8. Ja maksājumu iestāde, pirmā līmeņa starpniekinstitūcija, otrā līmeņa starpniekinstitūcija vai neatkarīgā struktūrvienība iepriekšējā gadā ir izdarījusi grozījumus attiecīgās institūcijas struktūrfondu vadības un kontroles sistēmas aprakstā, kuru vadošā iestāde sagatavojusi saskaņā ar Eiropas Komisijas 2001.gada 2.marta Regulas Nr. 438/2001 5.panta prasībām, tad maksājumu iestāde, pirmā līmeņa starpniekinstitūcija, otrā līmeņa starpniekinstitūcija vai neatkarīgā struk­tūrvienība līdz kārtējā gada 1.martam iesniedz vadošajā iestādē informāciju par attiecīgajām izmaiņām.

9. Vadošā iestāde katru gadu līdz 30.jūnijam sagatavo un iesniedz Eiropas Komisijā ziņojumu par struktūrfondu vadības un kontroles sistēmu un struktūr­fondu vadības un kontroles sistēmas aprakstu, kas aktualizēts saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu.

III. Pārbaude projekta īstenošanas vietā

10. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija pēc līguma ar struktūrfonda finansējuma saņēmēju vai granta finansējuma saņēmēju noslēgšanas veic pārbaudi atklāta konkursa projekta, struktūrfonda nacionālās programmas projekta, grantu shēmas un grantu shēmas projekta (turpmāk - struktūrfonda projekts) īstenošanas vietā.

11. Grantu shēmas apsaimniekotājs pēc līguma ar granta finansējuma saņēmēju noslēgšanas veic pārbaudi grantu shēmas projekta īstenošanas vietā.

12. Ja otrā līmeņa starpniekinstitūcija, veicot pārbaudi grantu shēmas projekta īstenošanas vietā, pārliecinās par grantu shēmas apsaimniekotāja veikto pārbaužu grantu shēmas projektu īstenošanas vietās kvalitāti un efektivitāti, tad otrā līmeņa starpniekinstitūcija var paļauties uz grantu shēmas apsaimniekotāja veikto pārbaužu rezultātiem.

13. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija un grantu shēmas apsaimniekotājs veic pārbaudi projekta īstenošanas vietā, lai pārliecinātos, ka izdevumi, kas pretendē uz atmaksu no struktūrfonda līdzekļiem, ir faktiski veikti un ir attiecināmi finansēšanai no struktūrfonda, kā arī pārbauda, vai:

13.1. struktūrfonda finansējuma saņēmējs un granta finansējuma saņēmējs nodrošina atbilstošu struktūrfonda projekta, līgumu un maksājumu dokumentu glabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tai skaitā:

13.1.1. struktūrfonda projekta iesniegumu un jebkuru ar struktūrfonda projektu saistīto korespondenci;

13.1.2. iepirkuma procedūru dokumentus (piemēram, iepirkuma komisijas sēžu protokolus, lēmumus, sludinājumus, pretendentu piedāvājumus);

13.1.3. struktūrfonda projekta ietvaros noslēgtos līgumus un jebkuru ar līgumiem saistīto korespondenci;

13.1.4. veiktos darbus, piegādes un sniegtos pakalpojumus apliecinošus dokumentus (piemēram, pieņemšanas un nodošanas aktus, preču pavadzīmes-rēķinus, pavadzīmes ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtajiem numuriem, faktūrrēķinus);

13.1.5. veiktos maksājumus apliecinošus dokumentus (piemēram, maksā­jumu uzdevumus, bankas izrakstus par veiktajiem darījumiem);

13.2. struktūrfonda projekta ietvaros veiktie darbi, piegādes, maksājumi un sniegtie pakalpojumi atbilst struktūrfonda projektā paredzētajam, tai skaitā pārbauda, vai:

13.2.1. darbi un piegādes ir veiktas un pakalpojumi ir sniegti saskaņā ar struktūrfonda finansējuma saņēmēja vai granta finansējuma saņēmēja un izpildī­tāja noslēgtajiem līgumiem;

13.2.2. maksājumi ir atbilstoši veiktajiem darbiem, piegādēm un snieg­tajiem pakalpojumiem, un ir tos apliecinoši dokumenti;

13.2.3. ir ievērotas iepirkuma prasības, valsts atbalsta prasības, vides aizsardzības prasības un dzimumu līdztiesības princips;

13.3. pārbaudītie izdevumi ir attiecināmi finansēšanai no struktūrfonda saskaņā ar struktūrfonda finansējuma saņēmēja un otrā līmeņa starpniekinsti­tūcijas vai granta finansējuma saņēmēja un grantu shēmas apsaimniekotāja noslēgtā līguma nosacījumiem;

13.4. ir ievērota publicitātes un vizuālās identitātes atbilstība normatīvo aktu prasībām struktūrfondu publicitātes un vizuālās identitātes jomā;

13.5. struktūrfonda projekts tiek īstenots atbilstoši līgumam, kas noslēgts ar otrā līmeņa starpniekinstitūciju un grantu shēmas apsaimniekotāju.

14. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija un grantu shēmas apsaimniekotājs šo noteikumu 10. un 11.punktā minētās pārbaudes var veikt pirms līguma noslēg­šanas ar struktūrfonda finansējuma saņēmēju vai granta finansējuma saņēmēju, lai pārliecinātos, ka nav uzsāktas struktūrfonda projekta atbalstāmās aktivitātes.

15. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija vai grantu shēmas apsaimniekotājs:

15.1. vismaz reizi struktūrfonda projekta īstenošanas periodā vai vismaz reizi gadā, ja struktūrfonda projekta īstenošanas periods pārsniedz vienu gadu, veic pārbaudi projekta īstenošanas vietā;

15.2. pamatojoties uz struktūrfonda projekta risku izvērtējumu, var veikt pārbaudi vienā struktūrfonda projektā, ja struktūrfonda finansējuma saņēmējs vai granta finansējuma saņēmējs īsteno vairāk nekā vienu attiecīgās otrā līmeņa starpniekinstitūcijas vai grantu shēmas apsaimniekotāja pārziņā esošu struktūr­fonda projektu;

15.3. ja neveic pilnu struktūrfonda projekta pārbaudi, pārbaudes apjomu nosaka atbilstoši otrā līmeņa starpniekinstitūcijas un grantu shēmas apsaimnie­kotāja veiktajam struktūrfonda projekta risku izvērtējumam;

15.4. veic atkārtotu pārbaudi, ja iepriekšējā pārbaudē konstatētas atkāpes no līguma vai struktūrfonda projekta ieviešanas nosacījumiem un ja pārliecībai par to novēršanu ir nepieciešama atkārtota pārbaude projekta īstenošanas vietā.

15.1 Otrā līmeņa starpniekinstitūcija vai grantu shēmas apsaimniekotājs, pamatojoties uz struktūrfonda projekta risku izvērtējumu, piecu gadu laikā pēc līguma noslēgšanas ar struktūrfondu finansējuma saņēmēju vai granta finansējuma saņēmēju, bet ne ātrāk kā pēc pēdējā maksājuma veikšanas struktūrfondu finansējuma saņēmējam vai granta finansējuma saņēmējam, veic pārbaudi projekta īstenošanas vietā:

15.1 1. zema un vidēja riska projektiem – izlases veidā;

15.1 2. augsta riska projektiem – ne retāk kā reizi piecu gadu laikā.

(MK 23.02.2010. noteikumu Nr.189 redakcijā)

16. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija vai grantu shēmas apsaimniekotājs šo noteikumu 15.2. un 15.3.apakšpunktā minēto struktūrfonda projektu risku izvērtējumu aktualizē pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi gadā.

(MK 31.03.2009. noteikumu Nr.295 redakcijā, kas grozīta ar MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.189)

16.1 Otrā līmeņa starpniekinstitūcija vai grantu shēmas apsaimniekotājs pieņem lēmumu par šo noteikumu 15.1 punktā minēto risku izvērtējumu, pamatojoties uz pēdējo aktuālo risku izvērtējumu. Saņemot papildu informāciju par projektu (tajā skaitā par neatbilstībām) un izvērtējot risku izvērtējuma aktualizēšanas nepieciešamību, otrā līmeņa starpniekinstitūcija vai grantu shēmas apsaimniekotājs aktualizē risku izvērtējumu.

(MK 23.02.2010. noteikumu Nr.189 redakcijā)

17. Veicot šo noteikumu 15.1 punktā minēto pārbaudi, otrā līmeņa starpniekinstitūcija vai grantu shēmas apsaimniekotājs pārliecinās, vai:

17.1. struktūrfonda projektā nav notikušas būtiskas pārmaiņas Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulas (EK) Nr. 1260/1999, ar ko nosaka vispārīgus noteikumus par struktūrfondiem, 30.panta 4.punkta izpratnē;

17.2. līdz 2015. gada 3. augustam tiek glabāti visi ar struktūrfonda projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģināli, tai skaitā jebkura ar struktūrfonda projektu saistītā korespondence, sludinājumi, nolikumi, darbu un piegāžu veicēju un pakalpojumu sniedzēju piedāvājumi un piedāvājumu vērtēšanas dokumentācija, struktūrfonda projekta ietvaros noslēgto līgumu dokumentācija un jebkura ar līgumiem saistītā korespondence, veiktos darbus, piegādes, maksājumus un sniegtos pakalpojumus apliecinošā dokumentācija;

17.3. īstenotais struktūrfonda projekts atbilst apstiprinātajā struktūrfonda projekta iesniegumā norādītajiem mērķiem;

17.4. ir ievērotas normatīvajos aktos noteiktās publicitātes un vizuālās identitātes prasības.

(MK 31.03.2009. noteikumu Nr.295 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.07.2014. noteikumiem Nr.395)

18. Ja, veicot pārbaudi projekta īstenošanas vietā, ir konstatēta neatbil­stība, otrā līmeņa starpniekinstitūcija un grantu shēmas apsaimniekotājs ziņo par to saskaņā ar kārtību, kādā jāziņo par konstatētajām neatbilstībām.

19. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija un grantu shēmas apsaimniekotājs nodrošina pārbaužu dokumentēšanu un uzskaiti.

20. Grantu shēmas apsaimniekotājs un otrā līmeņa starpniekinstitūcija iekļauj Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā (turpmāk – vadības informācijas sistēma) šādu informāciju:

20.1. informāciju par nākamajā gadā plānotajām pārbaudēm projekta īstenošanas vietās – līdz iepriekšējā gada 30.decembrim;

20.2. aktuālo informāciju par kārtējā mēnesī plānotajām pārbaudēm projekta īstenošanas vietā – līdz katra mēneša pirmajai dienai;

20.3. par katru plānoto pārbaudi projekta īstenošanas vietā – datumu, kad plānots veikt pārbaudi projekta īstenošanas vietā.

(MK 23.02.2010. noteikumu Nr.189 redakcijā)

21. (Svītrots ar MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.189)

22. (Svītrots ar MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.189)

23. (Svītrots ar MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.189)

24. Grantu shēmas apsaimniekotājs un otrā līmeņa starpniekinstitūcija nodrošina, ka dati par visām projekta pārbaudēm tiek iekļauti vadības informācijas sistēmā piecu darbdienu laikā pēc pārbaudes ziņojuma saskaņošanas.

(MK 23.02.2010. noteikumu Nr.189 redakcijā)

25. (Svītrots ar MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.189)

26. (Svītrots ar MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.189)

IV. Struktūrfonda projekta finansējuma pieprasījuma un izdevumu deklarācijas atbilstības izlases veida pārbaude

27. Otrā līmeņa starpniekinstitūcijas iekšējā audita struktūrvienība, kas nav iesaistīta struktūrfonda īstenošanas uzraudzības un maksājumu veikšanas kontrolē, veic struktūrfonda projekta finansējuma pieprasījuma un izdevumu deklarācijas atbilstības izlases veida pārbaudi.

28. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija izstrādā kārtību, kādā veicamas struk­tūrfonda projektu finansējuma pieprasījumu un izdevumu deklarācijas atbilstības izlases veida pārbaudes. Minētajā kārtībā iekļauj:

28.1. kārtību, kādā nosaka struktūrfonda finansējuma saņēmēju vai granta finansējuma saņēmēju, struktūrfonda projekta veidu un pārbaudāmā finansējuma apmēru;

28.2. kārtību, kādā nosaka cilvēkresursus pārbaužu veikšanai;

28.3. riska novērtējuma veikšanas kārtību;

28.4. pārbaužu plāna izstrādes un izpildes uzraudzības kārtību;

28.5. detalizētas pārbaudes programmas izstrādes kārtību;

28.6. pārbaudes dokumentēšanas kārtību;

28.7. pārbaudes ziņojuma izstrādes kārtību;

28.8. kārtību, kādā sniedzami pārskati par pārbaudes rezultātiem;

28.9. ziņojumā sniegto ieteikumu ieviešanas uzraudzības kārtību;

28.10. dokumentēšanas un dokumentu glabāšanas kārtību.

29. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija pārbauda ne mazāk kā 5 % no kopējiem struktūrfonda projektu attiecināmajiem izdevumiem, kurus maksājumu iestāde ir apliecinājusi, un veicamās pārbaudes apjomu sadala vienmērīgi plānošanas dokumentu ieviešanas periodā.

30. Izlases veidā pārbaudīšanai atlasīto struktūrfonda projektu kopa nodrošina, ka struktūrfonda projekti:

30.1. pārstāv finansēto projektu veidu izlasi;

30.2. pārstāv dažādu struktūrfondu finansējuma saņēmēju izlasi;

30.3. pārstāv struktūrfonda projektus ar dažādu finansējuma apmēru;

30.4. kopumā nodrošina noteikto procentuālo apjomu no kopējiem attiecīgā plānošanas perioda apliecinātajiem izdevumiem.

31. Struktūrfonda projektus finansējuma pieprasījuma un izdevumu dekla­rācijas atbilstības pārbaudei (turpmāk - izlase) izvēlas, veicot riska izvērtējumu un ņemot vērā:

31.1. struktūrfonda projekta veidu;

31.2. struktūrfonda projekta apjomu;

31.3. krāpšanas un nelikumību iespējamību struktūrfonda projektā;

31.4. struktūrfonda projekta sarežģītību un noviržu iespējamību;

31.5. informāciju par veikto pārbaudi projekta īstenošanas vietās;

31.6. struktūrfonda finansējuma saņēmēja vai granta finansējuma saņēmēja juridisko statusu;

31.7. struktūrfonda projekta pārbaudāmā finansējuma apmēru.

32. Augsta riska projekta neiekļaušanu pārbaužu plānā nepieciešams pamatot.

33. Izlases veidā atlasītajā struktūrfonda projektā pārbaudāmo apjomu nosaka, veicot risku novērtējumu un ņemot vērā:

33.1. struktūrfonda projekta īstenošanai piešķirto finansējuma apmēru;

33.2. finansējuma saņēmēja juridisko statusu;

33.3. struktūrfonda projekta veidu;

33.4. iesaistīto institūciju (partneru) skaitu;

33.5. plānotās un veiktās iekšējās pārbaudes un auditus;

33.6. informāciju par veiktajām pārbaudēm projektu īstenošanas vietās.

34. Izlases veidā atlasītajā struktūrfonda projektā finansējuma pieprasījuma un izdevumu deklarācijas atbilstības izlases veida pārbaudi veic, lai pārliecinātos, ka:

34.1. otrā līmeņa starpniekinstitūcijas vadības un kontroles sistēmas efekti­vitāte un darbība atbilst struktūrfondu vadības un iekšējā audita jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem;

34.2. struktūrfonda finansējuma saņēmēja un granta finansējuma saņēmēja projekta vadība atbilst struktūrfondu vadību regulējošiem normatīvajiem aktiem;

34.3. struktūrfonda projekta finansējuma pieprasījums ir pārbaudīts un izdevumu deklarācija ir sagatavota un pārbaudīta atbilstoši otrā līmeņa starpniek­institūcijas izstrādātajām iekšējām procedūrām un ar struktūrfonda finansējuma saņēmēju noslēgtajiem līgumiem;

34.4. grāmatvedības reģistros un struktūrfonda projekta finansējuma piepra­sījumā un izdevumu deklarācijā atspoguļotie izdevumi ir apmaksāti, pakalpojumi saņemti un materiālās vērtības ir izlietotas noteiktajā struktūrfonda projekta ievie­šanas periodā un saskaņā ar grāmatvedību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

34.5. struktūrfondu projekta finansējuma pieprasījumā vai izdevumu deklarācijā norādītais attiecināmo izdevumu apmērs ir pamatots ar attaisnojuma dokumentiem un ir attiecināms saskaņā ar noslēgto līgumu finansēšanai no struktūrfonda;

34.6. veiktie izdevumi atbilst attiecīgā struktūrfonda projekta līguma prasībām, kā arī ar darbu izpildītājiem noslēgtajos līgumos noteiktajiem uzdevu­miem un faktiski paveiktajam darbam;

34.7. grāmatvedības reģistri atbilst attaisnojuma dokumentiem;

34.8. laikus un nepieciešamajā apmērā ir nodrošināts struktūrfonda projekta īstenošanai nepieciešamais finansējums, struktūrfonda projektā apstiprinātais struktūrfonda finansējums un nacionālais finansējums;

34.9. ir ievērotas iepirkuma prasības;

34.10. ir ievērotas valsts atbalsta prasības, vides aizsardzības prasības un dzimumu līdztiesības princips;

34.11. publicitāte un vizuālā identitāte atbilst normatīvo aktu prasībām struktūrfondu publicitātes un vizuālās identitātes jomā;

34.12. otrā līmeņa starpniekinstitūcijas, struktūrfonda finansējuma saņēmēja un granta finansējuma saņēmēja attaisnojuma dokumentu glabāšana atbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par struktūrfondu vadību.

35. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija, izstrādājot pārbaužu plānu, ņem vērā plānoto izdevumu apmēru struktūrfonda projekta finansējuma pieprasījuma un izdevumu deklarācijas atbilstības izlases veida pārbaudes veikšanas brīdī. Ja struktūrfondu projektu finansējuma pieprasījuma un izdevumu deklarācijas atbil­stības izlases veida pārbaudes gaitā konstatē, ka maksājumu iestādes apliecināto izdevumu apmērs ir mazāks par plānoto, otrā līmeņa starpniekinstitūcija atbilstoši precizē pārbaužu plānu.

36. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija iesniedz Finanšu ministrijā:

36.1. struktūrfonda projekta finansējuma pieprasījuma un izdevumu dekla­rācijas atbilstības izlases veida pārbaužu plāna projektu nākamajam gadam - katru gadu līdz 15.novembrim;

36.2. aktualizēto struktūrfonda projekta finansējuma pieprasījuma un izdevumu deklarācijas atbilstības izlases veida pārbaužu plānu - ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc tā apstiprināšanas.

37. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija nodrošina veikto struktūrfonda projekta finansējuma pieprasījuma un izdevumu deklarācijas atbilstības izlases veida pārbaužu dokumentēšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

38. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija pēc struktūrfonda projekta finansējuma pieprasījuma un izdevumu deklarācijas atbilstības izlases veida pārbaudes pabeigšanas sagatavo ziņojumu. Ziņojumā norāda šādu informāciju:

38.1. pārbaudes mērķis;

38.2. pārbaudes apjoms (norādot fondu, prioritāti, pasākumu, aktivitāti, apakšaktivitāti, struktūrfonda projekta nosaukumu);

38.3. pārbaudes veicēji un laiks;

38.4. informācija par struktūrfonda projektu (norādot projekta mērķi, projekta apstiprināšanas datumu, otrā līmeņa starpniekinstitūcijas un struktūr­fonda finansējuma saņēmēja līguma parakstīšanas datumu, kā arī grozījumus, kas tika veikti projekta īstenošanas laikā);

38.5. informācija par izlases veida pārbaudi struktūrfonda projekta īsteno­šanas vietā, par struktūrfonda projekta finansējuma pieprasījuma un izdevumu deklarācijas atbilstības izlases veida pārbaudi, kā arī par citām pārbaudēm struktūrfonda projekta ietvaros (iekšējā audita, vadošās iestādes vai maksājumu iestādes veiktajām pārbaudēm);

38.6. informācija par pārbaudē konstatētajām kļūdām, to apjomu un veiktajām korekcijām vadības un kontroles sistēmā;

38.7. specifiskie projekta ieviešanas aspekti (norādot informāciju par kopējo struktūrfonda projekta progresu, vai tas tiks īstenots atbilstoši plānotajam, kā arī atklātās novirzes, problēmas struktūrfonda projekta ieviešanā);

38.8. apkopojums par izveidoto finanšu vadības un kontroles sistēmu un tās vērtējumu, procesu izsekojamību (vai iespējams salīdzināt izdevumu dekla­rāciju ar grāmatvedības uzskaiti un attiecīgajiem attaisnojuma dokumentiem), norādot trūkumus, ja tādi tika konstatēti dokumentu glabāšanā un finanšu kontrolē;

38.9. publicitātes pasākumu apraksts saskaņā ar normatīvo aktu prasībām struktūrfondu publicitātes un vizuālās identitātes jomā (norādot informāciju par iepirkuma procedūrām, vides, dzimumu līdztiesības, valsts atbalsta jautājumiem);

38.10. auditoru secinājumi par izdevumu deklarācijas atbilstību un patiesumu (norādot problēmas, kas liecina par izveidotās vadības un kontroles sistēmas trūkumiem un kam jāpievērš vadošās iestādes, maksājumu iestādes un otrā līmeņa starpniekinstitūcijas uzmanība);

38.11. kopīgie secinājumi par pārējiem pārbaudītajiem jautājumiem;

38.12. struktūrfonda projekta kopējā summa (latos un eiro);

38.13. deklarēto izdevumu summa (latos un eiro);

38.14. apliecināto un atmaksai no Eiropas Komisijas pieprasīto izdevumu summa (latos un eiro);

38.15. auditoru viedoklis par apliecināto un atmaksai no Eiropas Komisijas pieprasīto izdevumu:

38.15.1. attiecināmo daļu (latos un eiro);

38.15.2. neattiecināmo daļu (latos un eiro);

38.16. ieteikumi un to īstenošanas grafiks.

39. Pārbaudes veicēji paraksta sagatavoto ziņojumu un iesniedz otrā līmeņa starpniekinstitūcijas vadītājam. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija ziņojuma kopiju nedēļas laikā pēc tā parakstīšanas iesniedz Finanšu ministrijā.

40. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija katru gadu līdz 20.janvārim (par iepriek­šējā gada otro pusi) un 20.jūlijam (par pārskata gada pirmo pusi) iesniedz Finanšu ministrijā pārskatu par visām veiktajām struktūrfonda projekta finansējuma pieprasījuma un izdevumu deklarācijas atbilstības izlases veida pārbaudēm.

41. Pārskatos par veiktajām struktūrfonda projekta finansējuma pieprasī­juma un izdevumu deklarācijas atbilstības izlases veida pārbaudēm iekļauj šādu informāciju:

41.1. struktūrfonda projekta numurs;

41.2. finansējuma saņēmēja nosaukums;

41.3. pārbaudes datums;

41.4. struktūrfonda projekta kopējā summa (latos un eiro);

41.5. apliecināto izdevumu summa (latos un eiro);

41.6. kopējie maksājumu iestādes apliecinātie izdevumi uz kārtējā gada 30.jūniju (latos un eiro);

41.7. pārbaudīto izdevumu summa un tās procentuālais apjoms no pārskata periodā maksājumu iestādes apliecinātajiem attiecināmajiem izdevumiem (latos un eiro);

41.8. pārbaudīto izdevumu summa un tās procentuālais apjoms no kopē­jiem maksājumu iestādes apliecinātajiem attiecināmajiem izdevumiem (latos un eiro);

41.9. secinājumi, ieteikumi un informācija par apstiprināto ieteikumu īstenošanu;

41.10. pārbaudītie izdevumi (katram pasākumam atsevišķi).

(Grozīts ar MK 21.10.2008. noteikumiem Nr.877)

42. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija par pārbaudē konstatētajām neatbilstī­bām ziņo vadošajai iestādei saskaņā ar kārtību, kādā jāziņo par konstatētajām neatbilstībām.

V. Noslēguma izdevumu deklarācijas neatkarīga pārbaude

43. Neatkarīgā struktūrvienība veic struktūrfonda noslēguma izdevumu deklarācijas neatkarīgu pārbaudi un sagatavo atzinumu par noslēguma izdevumu deklarāciju (turpmāk - atzinums).

44. Neatkarīgā struktūrvienība līdz 2009.gada 11.maijam izstrādā noslē­guma izdevumu deklarāciju pārbaužu gada plānu un nosūta to vadošajai iestādei un otrā līmeņa starpniekinstitūcijai.

(MK 21.10.2008. noteikumu Nr.877 redakcijā, kas grozīta ar MK 31.03.2009. noteikumiem Nr.295)

45. (Svītrots ar MK 21.10.2008. noteikumiem Nr.877.)

46. Vadošā iestāde septiņu darbdienu laikā pēc otrā līmeņa starpniek­institūcijas noslēguma izdevumu deklarācijas oriģināla saņemšanas izskata un sagatavo apliecinājumu tās apstiprināšanai un kopā ar noslēguma izdevumu deklarācijas oriģinālu līdz 2009.gada 10.jūlijam iesniedz to neatkarīgajā struktūrvienībā un maksājumu iestādē.

(MK 21.10.2008. noteikumu Nr.877 redakcijā, kas grozīta ar MK 31.03.2009. noteikumiem Nr.295)

47. Neatkarīgā struktūrvienība, sagatavojot ziņojumu par struktūrfonda noslēguma izdevumu deklarācijas neatkarīgu pārbaudi un atzinumu par noslēguma izdevumu deklarāciju, pārliecinās par:

47.1. vadības un kontroles sistēmas efektivitāti;

47.2. iepriekš veikto pārbaužu rezultātiem un to ieteikumu īstenošanu;

47.3. noslēguma izdevumu deklarācijas un noslēguma maksājuma piepra­sījumā iekļauto darījumu likumību un pareizību;

47.4. struktūrfonda projektu īstenošanas atbilstību plānošanas dokumen­tiem un tajos noteiktajiem mērķiem.

(Grozīts ar MK 21.10.2008. noteikumiem Nr.877)

48. Ja pārbaudē nav iespējams gūt pamatotu pārliecību par kādu no šo noteikumu 47.punktā minētajiem kritērijiem vai ir konstatēti būtiski vadības un kontroles sistēmas trūkumi, neatkarīgā struktūrvienība nodrošina papildu izdevumu izlases veida pārbaudes un testus.

(Grozīts ar MK 21.10.2008. noteikumiem Nr.877)

49. Neatkarīgā struktūrvienība 40 darbdienu laikā pēc vadošās iestādes sagatavotā programmas noslēguma ziņojuma projekta saņemšanas sagatavo un nosūta vadošajai iestādei, maksājumu iestādei un attiecīgajai otrā līmeņa starpniekinstitūcijai saskaņošanai ziņojuma par veiktajām pārbaudēm projektu.

(MK 23.02.2010. noteikumu Nr.189 redakcijā)

50. Ja vadošajai iestādei, maksājumu iestādei vai attiecīgajai otrā līmeņa starpniekinstitūcijai ir komentāri par ziņojuma projektu, attiecīgā iestāde tos rakstiski iesniedz neatkarīgajā struktūrvienībā 14 darbdienu laikā pēc ziņojuma projekta saņemšanas.

(Grozīts ar MK 21.10.2008. noteikumiem Nr.877)

51. Ja neatkarīgā struktūrvienība ir konstatējusi nozīmīgus trūkumus vadības un kontroles sistēmā, tad pēc šo noteikumu 49.punktā minētā ziņojuma projekta saņemšanas vadošā iestāde izveido darba grupu un informē par to neatkarīgo struktūrvienību. Darba grupā iekļauj vadošās iestādes, maksājumu iestādes, attiecīgās pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas un attiecīgās otrā līmeņa starpniekinstitūcijas pārstāvjus.

(Grozīts ar MK 21.10.2008. noteikumiem Nr.877)

52. Darba grupa izvērtē saņemto informāciju, pieņem lēmumu turpmākai rīcībai un informē par to neatkarīgo struktūrvienību.

(Grozīts ar MK 21.10.2008. noteikumiem Nr.877)

53. Neatkarīgā struktūrvienība izvērtē saņemtos vadošās iestādes, maksā­jumu iestādes un attiecīgās otrā līmeņa starpniekinstitūcijas komentārus vai šo noteikumu 52.punktā minēto darba grupas lēmumu un, ja nepieciešams, precizē ziņojumu.

54. Pamatojoties uz ziņojumā minēto informāciju, neatkarīgā struktūrvie­nība sagatavo atzinumu atbilstoši Eiropas Komisijas 2001.gada 2.marta Regulas Nr. 438/2001 III pielikuma indikatīvajam modelim.

55. Neatkarīgā struktūrvienība sagatavo ziņojumu un atzinumu un ne vēlāk kā septiņas darbdienas pirms attiecīgā datuma, kad noslēguma izdevumu deklarācija, ziņojums un atzinums iesniedzams Eiropas Komisijā, nosūta attiecīgo ziņojumu un atzinumu maksājumu iestādei, bet minēto dokumentu kopijas – vadošajai iestādei un attiecīgajai otrā līmeņa starpniekinstitūcijai.

(MK 23.02.2010. noteikumu Nr.189 redakcijā)

56. (Svītrots ar MK 31.03.2009. noteikumiem Nr.295.)

57. (Svītrots ar MK 31.03.2009. noteikumiem Nr.295.)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
18.07.2014