Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 31.12.2018. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumus Nr. 560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.443

Rīgā 2006.gada 30.maijā (prot. Nr.30 8.§)
Valsts pētījumu programmu pieteikšanas, ekspertīzes un finansēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 35.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka valsts pētījumu programmu (turpmāk — programma) pieteikšanas, ekspertīzes un finansēšanas kārtību.

2. Programma ir vienota, tai ir noteikti mērķi, uzdevumi un sasniedzamie rezultāti.

3. Programmas īstenošanai nepieciešamo konkursu organizēšanu, pro­grammas iesniegšanu un vērtēšanu administratīvi nodrošina Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk — ministrija).

II. Programmu vērtēšanas komisijas darbība

4. Ministrija izveido programmu vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija). Komisijas sastāvā iekļauj ministrijas, ar prioritārajiem virzieniem zinātnē saistīto nozaru ministriju, Latvijas Zinātnes padomes (turpmāk – padome) un Latvijas Zinātņu akadēmijas pārstāvjus. Bez balsstiesībām komisijas sastāvā iekļauj Studiju un zinātnes administrācijas (turpmāk – administrācija) pārstāvi.

(MK 12.11.2013. noteikumu Nr.1312 redakcijā)

5. Komisijas sekretariāta funkcijas pilda ministrija.

(MK 12.11.2013. noteikumu Nr.1312 redakcijā)

6. Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētā­ja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

(Grozīts ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1312)

7. Komisijas priekšsēdētājs komisijas sēdes sasauc, kad tas ir nepiecie­šams, nosūtot komisijas locekļiem rakstisku uzaicinājumu. Uzaicinājums satur izskatāmā jautājuma būtības izklāstu un sēdes organizēšanas nepieciešamības pamatojumu.

8. Par kārtējās komisijas sēdes laiku un vietu komisijas priekšsēdētājs paziņo ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms komisijas sēdes.

9. Komisijas sēdes darba kārtību un materiālus komisijas sēdē izskatāma­jos jautājumos sagatavo sekretariāts. Komisijas priekšsēdētājs apstiprina sēdes darba kārtību. Komisijas sekretariāts ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms komisijas sēdes nosūta komisijas locekļiem komisijas sēdes darba kārtību, kā arī materiālus komisijas sēdē izskatāmajos jautājumos. Izņēmuma gadījumā komisi­jas sekretariāts var nosūtīt komisijas locekļiem komisijas sēdes darba kārtību, kā arī materiālus komisijas sēdē izskatāmajos jautājumos īsākā laikposmā, bet ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms komisijas sēdes. Par izsūtīto materiālu saņem­šanas brīdi uzskata to elektronisko kopiju ienākšanas laiku saņēmēja serverī.

10. Komisijas locekļiem ir tiesības ierosināt papildu jautājuma izskatī­šanu, iesniedzot komisijas priekšsēdētājam rakstisku iesniegumu ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms komisijas sēdes.

11. Komisijas priekšsēdētājs izvērtē ie­sniegumu, kas iesniegts šo noteikumu 10.punktā minētajā kārtībā, un lemj par papildu jautājuma iekļaušanu komisijas sēdes darba kārtībā. Par papildu jautājuma iekļaušanu komisijas sēdes darba kārtībā sekretariāts elektroniski informē komisijas locekļus ne vēlāk kā divas darbdienas pirms komisijas sēdes.

(Grozīts ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1312)

12. Komisijas sēdēs, kurās izskata jautājumu par atbalstāmajiem vai norai­dāmajiem programmu projektiem, komisijas locekļi izvērtē iespējamo interešu konfliktu. Ja interešu konflikta nav, attiecīgais komisijas loceklis paraksta sekretariāta sagatavotu objektivitātes un informācijas neizpau­šanas deklarāciju. Ja pastāv interešu konflikts, attiecīgajam komisijas loceklim nav balsstiesību par konkrētā eksperta apstiprināšanu vai par konkrēto atbalstāmo vai noraidāmo programmu.

(Grozīts ar MK 09.12.2008. noteikumiem Nr.1007)

13. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās komisijas priekšsēdētājs un ne mazāk kā divas trešdaļas no komisijas locekļiem.

14. Komisija lēmumu pieņem, komisijas balsstiesīgajiem locekļiem savstarpēji vienojoties. Ja vienošanās nav panākta, komisija lēmumu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

15. Ja komisija nevar pieņemt lēmumu, jautājuma izskatīšanu pārceļ uz nākamo komisijas sēdi un uzdod sekretariātam nodrošināt nepieciešamo papildu informāciju.

16. Komisija lēmumu par jautājumiem, kas nav iekļauti komisijas sēdes vai komisijas ārkārtas sēdes darba kārtībā, var pieņemt arī rakstiskas procedūras veidā.

17. Lēmuma pieņemšanas rakstisko procedūru īsteno šādi:

17.1. komisijas priekšsēdētājs nosūta komisijas locekļiem sekretariāta sagatavoto lēmumprojektu, kā arī lēmuma pieņemšanai nepieciešamos materiālus;

17.2. komisijas locekļi triju darbdienu laikā pēc lēmumprojekta saņemšanas pa elektronisko pastu rakstiski paziņo iebildumus vai priekšlikumus par lēmumprojektu;

17.3. ja par lēmumprojektu ir iebildumi vai priekšlikumi, sekretariāts sagatavo izziņu par komisijas locekļu atzinumos sniegtajiem iebildumiem un priekšlikumiem, komisijas priekšsēdētāja viedokli par tiem (norādot, vai attiecīgais iebildums vai priekšlikums ir ņemts vērā vai noraidīts), kā arī par precizēto lēmumprojektu un nosūta izziņu komisijas locekļiem;

17.4. komisijas locekļi triju darbdienu laikā pēc izziņas saņemšanas dienas pa elektronisko pastu rakstiski paziņo iebildumus vai priekšlikumus par precizēto lēmumprojektu. Komisijas priekšsēdētājs izvērtē iebildumus un priekšlikumus un pieņem galīgo lēmumu par iebildumu un priekšlikumu iekļaušanu lēmumprojektā;

17.5. ja iebildumi un priekšlikumi nav saņemti norādītajā termiņā, lēmumu uzskata par pieņemtu;

17.6. sekretariāts sagatavo lēmumprojektu. Lēmumprojektu paraksta komisijas priekšsēdētājs un komisijas sekretārs. Parakstīto lēmumu sekretariāts nosūta komisijas locekļiem divu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas;

17.7. pēc komisijas priekšsēdētāja ierosinājuma komisijas locekļi lemj par lēmuma rakstisko procedūru citos termiņos.

18. Komisijas sēdes protokolē komisijas sekretārs. Komisijas sēdes protokolā norāda komisijas sēdes locekļus, kuri piedalījušies sēdē, darba kārtību, pieņemtos lēmumus, kā arī izteiktos viedokļus un balsojuma rezultātu.

19. Komisijas sēdes protokola projektu sagatavo sekretariāts un ne vēlāk kā divu darbdienu laikā pēc komisijas sēdes nosūta komisijas locekļiem. Par komisijas sēdes protokola projekta saņemšanas brīdi uzskata tā elektroniskās kopijas ienākšanas laiku saņēmēja serverī.

20. Komisijas locekļi divu darbdienu laikā pēc protokola projekta nosūtī­šanas rakstiski paziņo iebildumus vai priekšlikumus par protokola projektu. Komisijas priekšsēdētājs izvērtē iebildumus un priekšlikumus un lemj par komisijas sēdes protokola precizēšanu. Ja iebildumi un priekšlikumi nav saņemti norādītajā termiņā, protokolu uzskata par apstiprinātu.

21. Apstiprināto komisijas sēdes protokolu paraksta komisijas priekšsēdē­tājs un komisijas sekretārs.

22. Komisijas sekretārs komisijas sēdes protokolu nekavējoties nosūta komisijas locekļiem.

23. Komisijas sēžu protokolus glabā sekretariāts.

III. Programmu iesniegšana un ekspertīze

24. Programmu mērķu un uzdevumu definēšanai ministrija izsludina priekšlikumu konkursu, publicējot par to paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un laikrakstā "Zinātnes Vēstnesis", kā arī ministrijas un padomes mājaslapā. Priekšlikumu konkursā var piedalīties zinātnieki, zinātnieku grupas, zinātniskās institūcijas un valsts institūcijas, kā arī komersanti, biedrības un nodibinājumi, iesniedzot ministrijā iesniegumu valsts pētījumu programmu priekšlikumu konkursam (1.pielikums).

(MK 12.11.2013. noteikumu Nr.1312 redakcijā)

24.1 Iesniegtos priekšlikumus apkopo komisijas izveidota darba grupa katrā prioritārajā zinātnes virzienā. Darba grupā piedalās komisijas locekļi, ja nepieciešams, pieaicinot attiecīgās nozares pārstāvjus un ekspertus. Darba grupas locekļu skaitu un sastāvu apstiprina komisija. Darba grupa lēmumu pieņem, tās locekļiem savstarpēji vienojoties. Darba grupas pieņemtajiem lēmumiem ir ieteikuma raksturs. Ja vienošanās nav panākta, komisija lēmumu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Priekšlikumi vērtējami ar “jā” vai “nē” saskaņā ar šādiem kritērijiem:

24.11. vai priekšlikums atbilst prioritārajam virzienam zinātnē;

24.12. vai priekšlikuma pamatojumam un paredzamajiem rezultātiem ir zinātniskā un praktiskā nozīmība;

24.13. vai priekšlikums ir novitāte.

(MK 09.12.2008. noteikumu Nr.1007 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1312)

25. Komisija pieņem lēmumu par atbalstāmajiem priekšlikumiem un, pamatojoties uz tiem, izstrādā programmu konkursa nolikumu. Nolikumā iekļauj katras programmas mērķus, uzdevumus, minimālo programmas finansējuma apmēru, īstenošanas laiku un atbalstāmās darbības. Ministrija apstiprina konkursa nolikumu un izsludina programmu konkursu, publicējot par to paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un laikrakstā "Zinātnes Vēstnesis". Konkursa nolikumu publicē ministrijas un padomes mājaslapā.

(MK 12.11.2013. noteikumu Nr.1312 redakcijā)

26. Programmai ir vadītājs un izpildītāji. Programmas vadītājs ir zinātnieks, kurš strādā zinātniskajā institūtā, valsts augstskolā vai citā zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētā institūcijā.

27. Programmas vadītājs programmas mērķu īstenošanā iesaista izpil­dītājus, kuru līdzdalība un uzdevumi izklāstīti programmas projektā (turpmāk — projekts). Izpildītāji ir zinātniskie institūti, valsts augstskolas, komercsabiedrības, kā arī citas zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas institūcijas. Komercsabiedrības programmu īstenošanā var piedalīties ar savu līdzfinansējumu.

28. Programmas vadītājs iesniedz projektu ministrijā konkursa nolikumā noteiktajā termiņā. Projekts ir saturisks un organizatorisks programmas īsteno­šanas piedāvājums, kuru atbilstoši komisijas definētajiem programmas mērķiem un uzdevumiem izstrādājis programmas vadītājs kopīgi ar izpildītājiem. Projektu izstrādā laikposmam līdz četriem gadiem, un tam jābūt pēc iespējas detalizē­tākam, lai varētu izvērtēt programmas vadītāja un programmas īstenošanā iesaistīto izpildītāju kompetenci (2.pielikums).

29. Komisija organizē projekta administratīvās atbilstības, kā arī zinātnis­ko un tautsaimniecisko ekspertīzi. Projekta ekspertīzi veic atbilstoši vērtēšanas kritērijiem (3.pielikums).

30. Ja projekts neatbilst šo noteikumu 3.pielikuma 1., 2., 5. vai 8.punktā minētajiem administratīvās atbilstības kritērijiem, projektu noraida. Ja projekts neatbilst šo noteikumu 3.pielikuma 3., 4., 6., 7., 9., 10., 11., 12. vai 13.punktā minētajiem administratīvās atbilstības kritērijiem, projektu nosūta programmas vadītājam precizēšanai. Programmas vadītājs 15 darbdienu laikā no projekta nosūtīšanas dienas precizē projektu un atkārtoti iesniedz ministrijā. Ja atkārtotā administratīvās atbilstības ekspertīze ir negatīva vai projektu neiesniedz noteiktajā termiņā, projektu noraida.

(MK 12.11.2013. noteikumu Nr.1312 redakcijā)

31. Projekta zinātnisko ekspertīzi veic padome, iesaistot vismaz trīs attiecīgās zinātnes nozares ekspertus, kas nepārstāv programmas izpildē iesaistītās institūcijas. Zinātniskajiem ekspertiem jābūt kvalificētiem attiecīgās zinātnes nozares zinātniekiem un jāatbilst Zinātniskās darbības likumā noteiktajiem ekspertu kvalitātes kritērijiem.

32. Projekta tautsaimniecisko ekspertīzi veic divi attiecīgās nozares eksperti, kas nepārstāv programmas izpildē iesaistītās institūcijas. Ekspertus deleģē attiecīgās nozares asociācija vai konfederācija. Katrs eksperts sagatavo savu vērtējumu par projektu un iesniedz to komisijai.

33. Komisija, pamatojoties uz zinātniskās un tautsaimnieciskās ekspertīzes rezultātiem, pieņem lēmumu par atbalstāmajiem projektiem, to izpildītājiem un piešķiramo finansējumu atbilstoši projektā plānotajām programmas izmaksām. Komisija lēmumu par projekta apstiprināšanu pieņem ar balsu vairākumu. Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

(MK 12.11.2013. noteikumu Nr.1312 redakcijā)

33.1 Pamatojoties uz komisijas lēmumu, ministrija iesniedz Ministru kabinetā rīkojuma projektu, kurā norāda programmu nosaukumus, programmu īstenošanas laiku, mērķus un uzdevumus, kā arī programmu vadītājus (turpmāk – Ministru kabineta rīkojums).

(MK 12.11.2013. noteikumu Nr.1312 redakcijā)

34. Informāciju par apstiprinātajām programmām ministrija nedēļas laikā no Ministru kabineta rīkojuma spēkā stāšanās dienas publicē ministrijas un administrācijas mājaslapā.

(MK 12.11.2013. noteikumu Nr.1312 redakcijā)

35. Līgumu slēgšanu ar programmu vadītājiem un izpildītājiem, programmu finansēšanu un programmu izpildes pārraudzību administratīvi nodrošina administrācija.

(MK 12.11.2013. noteikumu Nr.1312 redakcijā)

36. Četru nedēļu laikā no Ministru kabineta rīkojuma spēkā stāšanās dienas administrācija slēdz vienošanos ar programmas vadītāju un izpildītājiem par programmas īstenošanu Ministru kabineta rīkojumā noteiktajā termiņā (turpmāk – vienošanās). Vienošanās nosaka programmas un tās posmu darbu saturu, izpildes termiņus, kā arī pušu tiesības un sasniedzamos rezultātus. Līgumu par programmas posmu izpildi (turpmāk – līgums) administrācija slēdz ar programmas vadītāju un izpildītājiem atsevišķi par katru gadu. Līgumā nosaka posmu darbu saturu, izpildes termiņus, posma izpildes izmaksas un sasniedzamos rezultātus.

(MK 12.11.2013. noteikumu Nr.1312 redakcijā)

36.1 Ja programmu izpildes laiks beidzas pirms Ministru kabineta apstiprināto prioritāro zinātnes virzienu termiņa beigām, programmas vadītājam ir tiesības iesniegt ministrijā iesniegumu par programmas izpildes termiņa pagarināšanu (4.pielikums).

(MK 09.12.2008. noteikumu Nr.1007 redakcijā)

36.2 Pirms lēmuma pieņemšanas par programmas izpildes laika pagarināšanu komisija nosūta saņemto iesniegumu izvērtēšanai zinātniskajiem un tautsaimnieciskajiem ekspertiem šo noteikumu 29., 31. un 32.punktā minētajā kārtībā.

(MK 09.12.2008. noteikumu Nr.1007 redakcijā)

36.3 Komisija, pamatojoties uz zinātniskās un tautsaimnieciskās ekspertīzes rezultātiem, iesniedz ministram priekšlikumu par programmas izpildes laika pagarināšanu un piešķiramā finansējuma apjomu vai par atteikumu pagarināt programmas izpildes laiku.

(MK 09.12.2008. noteikumu Nr.1007 redakcijā)

36.4 Ministrija sagatavo rīkojuma projektu par programmas izpildes laika pagarināšanu. Rīkojumu apstiprina Ministru kabinets.

(MK 09.12.2008. noteikumu Nr.1007 redakcijā)

36.5 Šo noteikumu 36.4 punktā minētā kārtība neattiecas uz šo noteikumu 45.punktā minēto programmu izpildes laika pagarināšanu līdz Ministru kabineta apstiprināto prioritāro zinātnes virzienu termiņa beigām 2009.gadā.

(MK 09.12.2008. noteikumu Nr.1007 redakcijā)

IV. Programmas finansēšana

37. Programmas īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru nosaka atbilstoši projektā plānotajām programmas izmaksām, pamatojoties uz ekspertu vērtējumu par to pamatotību un atbilstību tirgus cenām, pieļaujot procentuālo atšķirību no tirgus salīdzināmās cenas, kas nepārsniedz 10 procentus.

(MK 09.12.2008. noteikumu Nr.1007 redakcijā)

38. Programmas īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru ministrija paredz valsts budžetā kārtējam gadam atbilstoši valsts budžeta programmā “Zinātne” iedalītajiem līdzekļiem un pēc likuma par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprināšanas paziņo programmas vadītājam.

39. Ja kārtējā gada valsts budžeta programmā “Zinātne” iedalītais finansējums ir mazāks, nekā paredzēts programmas īstenošanai, finansējums katrai programmai tiek piešķirts proporcionāli samazinātā apmērā, ņemot vērā programmu īstenošanai iedalītā finansējuma kopējo apjomu valsts budžetā. Līgumu slēdz pēc tam, kad atbilstoši finansējuma izmaiņām ir izdarītas izmaiņas programmā (vai tās posmā). Finansējuma izmaiņas administrācija saskaņo ar programmas vadītāju. Izmaiņas var attiekties uz uzdevumu izpildes apjomu, taču nedrīkst būtiski mainīt programmas mērķus, kā arī vairāk par pusi no programmā minētajiem galvenajiem izpildītājiem.

(MK 09.12.2008. noteikumu Nr.1007 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.592)

40. Pēc programmas (vai tās posma) izpildes programmas vadītājs un izpildītāji kopīgi ar administrāciju atbilstoši līgumā noteiktajam termiņam sastāda programmas (vai tās posma) un programmas ietvaros īstenojamo projektu nodošanas un pieņemšanas aktu.

(MK 12.11.2013. noteikumu Nr.1312 redakcijā)

41. Pēc programmas izpildes programmas vadītājs sagatavo izvērstu programmas pārskatu, kurā analizē rezultātus un to praktisko un zinātnisko nozīmi Latvijas tautsaimniecībā.

42. Pēc programmas otrā posma izpildes un programmas izpildes ministrija sadarbībā ar administrāciju organizē programmas rezultātu novērtēšanu, iesaistot tajā ne vairāk kā trīs attiecīgo zinātņu nozaru ekspertus, kas nepārstāv programmas izpildē iesaistītās institūcijas. Ekspertiem jābūt kvalificētiem attiecīgās nozares zinātniekiem. Komisija, pamatojoties uz ekspertīzes rezultātiem, lemj par programmas un tās projektu:

42.1. turpināšanu, pabeigšanu vai finansēšanas pārtraukšanu;

42.2. uzdevumiem nākamajiem posmiem;

42.3. finansējuma apmēru, tai skaitā par finansējuma palielināšanu vai samazināšanu.

(MK 12.11.2013. noteikumu Nr.1312 redakcijā)

43. Administrācija, pamatojoties uz līgumu un ministrijas lēmumu par valsts budžeta līdzekļu sadali starp programmām, pārskaita programmu izpildītājiem piešķirto finansējumu, ieskaitot to Valsts kases kontos.

(MK 12.11.2013. noteikumu Nr.1312 redakcijā)

44. Visu programmu izpildes nodrošināšanai (piemēram, publicēšanai, šajos noteikumos minētajām ekspertīzēm un uzraudzībai) tiek paredzēti līdzekļi, ne lielāki par vienu procentu no kārtējam gadam ministrijas budžetā programmu finansēšanai iedalītajiem līdzekļiem.

V. Noslēguma jautājums

45. Ar Ministru kabineta 2005.gada 20.jūlija rīkojumu Nr.446 “Par Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammas 05.12.00 “Zinātnes konkurētspējas veicināšana” pasākumiem un valsts pētījumu programmu finansēšanu 2005.gadā” apstiprināto programmu “Informācijas tehnoloģiju zinātniskā bāze”, “Jaunas zāles un biokorekcijas līdzekļi: konstruēšana, transportformas un darbības mehānisms”, “Modernu funkcionālu materiālu mikroelektronikai, nanoelektronikai, fotonikai, biomedicīnai un konstruktīvo kompozītu, kā arī atbilstošu tehnoloģiju izstrāde”, “Lapu koku audzēšanas un racionālas izmantošanas pamatojums, jauni produkti un tehnoloģijas” un “Letonika: pētījumi par vēsturi, valodu un kultūru” izpildes termiņš tiek pagarināts līdz Ministru kabineta apstiprināto prioritāro zinātnes virzienu termiņa beigām 2009.gadā.

(MK 09.12.2008. noteikumu Nr.1007 redakcijā)

46. Ar Ministru kabineta 2010.gada 29.maija rīkojumu Nr.294 "Par valsts pētījumu programmām" apstiprināto programmu "Inovatīvas enerģijas resursu ieguves un izmantošanas tehnoloģijas un zema oglekļa emisiju nodrošināšana ar atjaunojamiem energoresursiem, atbalsta pasākumi vides un klimata degradācijas ierobežošanai", "Inovatīvu daudzfunkcionālu materiālu, signālapstrādes un informātikas tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgiem zinātņu ietilpīgiem produktiem", "Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)", "Jaunu profilakses, ārstniecības, diagnostikas līdzekļu un metožu, biomedicīnas tehnoloģiju izstrāde sabiedrības veselības uzlabošanai" vai "Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas" izpildes termiņu var pagarināt uz laiku līdz četriem mēnešiem pēc Ministru kabineta apstiprināto prioritāro zinātnes virzienu termiņa beigām. Komisija šādu lēmumu pieņem pēc programmas vadītāja iesnieguma saņemšanas par programmas izpildes termiņa pagarināšanu un programmas īstenošanas rezultātu izvērtēšanas.

(MK 12.11.2013. noteikumu Nr.1312 redakcijā)

Ministru prezidenta vietā — ekonomikas ministrs A.Štokenbergs

Izglītības un zinātnes ministra vietā — īpašu uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās I.Gudele
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 30.maija noteikumiem Nr.443

(Pielikums MK 12.11.2013. noteikumu Nr.1312 redakcijā)

Iesniegums valsts pētījumu programmas priekšlikumu konkursam
1. sadaļa – Programmas būtība

1.1. Programmas atbilstība prioritārajam virzienam zinātnē (norāda plānotā pētniecības virziena atbilstību prioritārajam virzienam zinātnē) (obligāti aizpildāmā sadaļa)


 

1.2. Programmas mērķi (obligāti aizpildāmā sadaļa)


 

1.3. Programmas uzdevumi


 

1.4. Programmas pamatojums (apraksta identificētās zinātniskās vai tehnoloģiskās problēmas, to potenciālos risinājumus, ieguvumus un iespējamos pielietojumus) (obligāti aizpildāmā sadaļa)


 

1.5. Programmas iespējamie izpildītāji (norāda institūcijas, iesaistāmos speciālistus, zinātniekus)

InstitūcijaSpeciālisti, zinātnieki
1.1.
 2.
 3.
2.1.
 2.
 3.
...

1.6. Sadarbība ar tautsaimniecības nozares partneriem (norāda ieinteresētās institūcijas un iespējamās sadarbības personas)

InstitūcijaSadarbības personas
1.1.
 2.
 3.
Pamatojums
2.1.
 2.
 3.
Pamatojums
 

1.7. Programmas aktivitātes

Programmas aktivitāte

Rezultāts skaitliskā izteiksmē

skaits

mērvienība

   
   
   

 

2. sadaļa – Programmas paredzamie rezultāti
2.1. Programmas paredzamie rezultāti

Skaits/mērvienība

Laiks mēnešos vai termiņš

   
   
   
   

2.2. Paredzamo rezultātu zinātniskā nozīmība (ne vairāk kā 800 rakstu zīmes) (obligāti aizpildāmā sadaļa)


 

2.3. Paredzamo rezultātu praktiskā, t.sk. tautsaimnieciskā, nozīmība (ne vairāk kā 800 rakstu zīmes) (obligāti aizpildāmā sadaļa)


 


Iesniedzējs     
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

(datums*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts un "datums" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 30.maija noteikumiem Nr.443
Valsts pētījumu programmas projekts

(Pielikums MK 12.11.2013. noteikumu Nr.1312 redakcijā)

1. sadaļa – Programmas apraksts

1.1. Programmas nosaukums un nosaukuma saīsinājums (programmas nosaukums ietverams vienā teikumā, īsi un kodolīgi atklājot programmas saturu; programmas nosaukuma saīsinājums ietverams vienā vārdā )


 

1.2. Programmas vadītājs

 vārds, uzvārds  
 zinātniskais grāds  
 amats  
 kontakti Tālrunis  
   E-pasts  
1.3. Zinātniskā institūcija, kurā strādā programmas vadītājs
 nosaukums  
 reģistrācijas Nr.                     
 nodokļu maksātāja                     
 reģistrācijas numurs                     
 juridiskā adrese Iela, mājas Nr.  
   Pilsēta, novads  
   Valsts  
   Pasta indekss  
1.4. Programmas iesniedzēja kontaktpersona
 vārds, uzvārds  
 institūcija  
 amats  
 kontakti Tālrunis  
   E-pasts  
1.5. Programmas izpildītāji
 institūcijas nosaukums  
 reģistrācijas Nr.                     
 nodokļu maksātāja                     
 reģistrācijas numurs                     
 juridiskā adrese Iela, mājas Nr.  
   Pilsēta, novads  
   Valsts  
   Pasta indekss  
 kontakti Tālrunis  
   E-pasts  
1.6. Programmas tautsaimniecības nozares partneri
 institūcijas nosaukums  
 reģistrācijas Nr.                     
 nodokļu maksātāja                     
 reģistrācijas numurs                     
 juridiskā adrese Iela, mājas Nr.  
   Pilsēta, novads  
   Valsts  
   Pasta indekss  
 kontakti Tālrunis  
   E-pasts  


1.7. Kopsavilkums par programmu (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes)
 
1.8. Programmas pamatojums (sniegt īsu ar valsts pētījumu programmai noteiktajiem mērķiem un izvirzītajiem uzdevumiem saistīto zinātnisko un tautsaimniecisko problēmu aprakstu (problēmu un situācijas izklāstam jābūt skaidram un saprotamam). Norādīt sadarbību ar komersantiem un ietekmi uz sabiedrību. Pamatot, kā paredzētie pasākumi risinās attiecīgos jautājumus. Raksturot līdzšinējos pētījumus un iestrādnes attiecīgajā prioritārajā virzienā Latvijā un pasaulē, neatrisinātos problēmjautājumus. Raksturot piedāvātās programmas saistību un atšķirību ar līdzšinējiem pētījumiem un iestrādnēm. Teksta apjoms ne vairāk kā 7200 rakstu zīmes jeb četras A4 lapas)
 
1.9. Programmas sabiedriskā aktualitāte (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes)
 
1.10. Programmas izpildītāju līdzdalības pamatojums un to uzdevumi (pamatot programmas izpildītāju piesaisti, aprakstīt to veicamos uzdevumus)
 

1.11. Programmas aktivitātes

Nr.p.k.

Programmas aktivitātes

Rezultāts skaitliskā izteiksmē

skaits

mērvienība

    
    
    

1.12. Plānotie programmas izpildes rezultāti

Rezultatīvais rādītājs

Plānotie rezultāti

2014–2017

2014

2015

2016

2017

Zinātniskie rezultatīvie rādītāji

1. Zinātnisko publikāciju skaits     

oriģinālie zinātniskie raksti
(SCOPUS)(SNIP>1)

     

oriģinālie zinātniskie raksti ERIH (A un B) datubāzē iekļautajos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos

     

recenzētas zinātniskās monogrāfijas

     
2. Programmas ietvaros aizstāvēto darbu skaits     

promocijas darbi

     

maģistra darbi

     
3.…     

Programmas popularizēšanas rezultatīvie rādītāji

1. Programmas gaitas un rezultātu popularizēšanas interaktīvie pasākumi, kuru mērķu grupās iekļauti arī izglītojamie, skaits     

konferences

     

semināri

     

rīkotie semināri

     

populārzinātniskas publikācijas

     

izstādes

     
2. …     

Tautsaimnieciskie rezultatīvie rādītāji

1. Zinātniskajai institūcijai programmas ietvaros piesaistītā privātā finansējuma apjoms     
1.1. privātā sektora līdzfinansējums programmā iekļauto projektu īstenošanai     
1.2. ieņēmumi no programmas ietvaros radītā intelektuālā īpašuma komercializēšanas (rūpnieciskā īpašuma tiesību atsavināšana, licencēšana, izņēmumu tiesību vai lietošanas tiesību piešķiršana par atlīdzību)     
1.3. ieņēmumi no līgumdarbiem, kas balstās uz programmas ietvaros radītajiem rezultātiem     
2. Programmas ietvaros pieteikto, reģistrēto un spēkā uzturēto patentu vai augu šķirņu skaits     

Latvijā

     

ārpus Latvijas

     
3. Programmas ietvaros izstrādātās jaunās tehnoloģijas, metodes, prototipi vai pakalpojumi (skaits), kas aprobēti uzņēmumos     
4. Ieviešanai nodoto jauno tehnoloģiju, metožu, prototipu, produktu vai pakalpojumu skaits (noslēgtie līgumi par intelektuālā īpašuma nodošanu)     
5. …     

1.13. Programmas īstenošanas analīze

Stiprās puses

Vājās puses


 
 

Iespējas

Draudi


 
 


1.14. Iespējamo risku samazināšanas vai novēršanas plāns (ne vairāk kā 1800 rakstu zīmes)

 
1.15. Programmas publicitāte (raksturot programmas rezultātu izplatīšanas un sabiedrības informēšanas stratēģiju, ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes)

 
1.16. Programmas ietvaros īstenojamie projekti (norādīt programmas ietvaros īstenojamos projektus, kuri nepieciešami programmas mērķu sasniegšanai un uzdevumu īstenošanai. Norādīt, kāda ir projektu savstarpējā saistība un kāds ir katra projekta ieguldījums programmas mērķa sasniegšanā un uzdevuma īstenošanā)

 

1.17. Programmas izpildes termiņš

Projekta numurs

Projekta nosaukums

1.gads

2.gads

3.gads

4.gads

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

                  
                  
                  

1.18. Programmas īstenošanai nepieciešamais finansējums (euro)

 

1.gads*

2.gads**

3.gads**

4.gads**

1000–9000IZDEVUMI – KOPĀ    
1000Atlīdzība
1100Atalgojums, t.sk.

1110

Mēnešalga

Programmas vadītājam

Projekta Nr.___ vadītājam

Pārējam zinātnes un administratīvajam personālam

1150

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata
1200Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas

1210

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
2000Preces un pakalpojumi

2100

Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni

2110

Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni 
(norāda skaitu, personas, vietas)

2120

Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta un darba braucieni
(norāda skaitu, personas, vietas)

2200Pakalpojumi
2210

Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi

2220

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem

2230

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi

2231

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana

2232

Auditoru, tulku pakalpojumi,  izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem

2243

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana

2264

Iekārtu un inventāra īre un noma

2273

Maksa par zinātniskās pētniecības darbu izpildi

2300

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs

2310

Biroja preces un inventārs

2322

Degviela

2340

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana

5000Pamatkapitāla veidošana

5200

Pamatlīdzekļi

5220

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas

5230

Pārējie pamatlīdzekļi

5233

Bibliotēku krājumi

5238

Datortehnika, sakaru un cita biroju tehnika

......

Piezīmes.

1. Infrastruktūras uzturēšanas izdevumi (EKK kodu 2210; 2220;2230 summa) līdz 10 % no kopējās plānotās summas.

2. * Norādīt precīzu izmaksu apmēru.

3. ** Norādīt indikatīvu izmaksu apmēru.

2. sadaļa – Informācija par programmas projektiem


2.1. Projekts Nr.____
 nosaukums  
 projekta vadītāja                     
 vārds, uzvārds,  
 zinātniskais grāds  
 institūcija  
 amats  
 kontakti Tālrunis  
  E-pasts  

Projekta Nr.____ mērķi


 

Projekta Nr.____ uzdevumi


 

Projektā Nr.____ īstenojamo pasākumu īss apraksts (norādīt, kā plānotās darbības veicinās programmas mērķu sasniegšanu un uzdevumu īstenošanu, raksturot projekta rezultātu zinātnisko un praktisko nozīmību, plānoto vai iespējamo ietekmi uz tautsaimniecību)


 

Projekta Nr.____ rezultātu izplatīšanas un sabiedrības informēšanas stratēģija (raksturot projekta rezultātu izplatīšanas un sabiedrības informēšanas stratēģiju, konkrētus pasākumus, t.sk. plānotās konferences, seminārus, populārzinātniskās publikācijas)


 
Projektā Nr.____ plānotā zinātnes virziena atbilstība prioritārajiem virzieniem zinātnē
Plānotais zinātnes virziens1.
 2.
 3.
 
Sinerģija ar šādu zinātnes virzienu1.
 2.
 3.
 

Projektā Nr.____ plānotās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti

Nr.p.k.

Projekta aktivitāte

Apraksts

Rezultāts

Skaits/mērvienība

     
     
     

Projektā Nr.____ plānotie rezultatīvie rādītāji

Rezultatīvais rādītājs

Plānotie rezultāti

2014–2017

2014

2015

2016

2017

Zinātniskie rezultatīvie rādītāji

1. Zinātnisko publikāciju skaits     

Oriģinālie zinātniskie raksti 
(SCOPUS (SNIP>1)

     

Oriģinālie zinātniskie raksti
ERIH (A un B) datubāzē iekļautajos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos

     

recenzētas zinātniskās monogrāfijas

     
2. Programmas ietvaros aizstāvēto darbu skaits     

promocijas darbi

     

maģistra darbi

     
3.…     

Programmas popularizēšanas rezultatīvie rādītāji

1. Programmas gaitas un rezultātu popularizēšanas interaktīvie pasākumi, kuru mērķu grupās iekļauti arī izglītojamie, skaits:     

konferences

     

semināri

     

rīkotie semināri

     

populārzinātniskas publikācijas

     

izstādes

     
2. …     

Tautsaimnieciskie rezultatīvie rādītāji

      
1. Zinātniskajai institūcijai programmas ietvaros piesaistītā privātā finansējuma apjoms     
1.1. privātā sektora līdzfinansējums programmā iekļauto projektu īstenošanai     
1.2. ieņēmumi no programmas ietvaros radītā intelektuālā īpašuma komercializēšanas (rūpnieciskā īpašuma tiesību atsavināšana, licencēšana, izņēmumu tiesību vai lietošanas tiesību piešķiršana par atlīdzību)     
1.3. ieņēmumi no līgumdarbiem, kas balstās uz programmas ietvaros radītajiem rezultātiem     
2. Programmas ietvaros pieteikto, reģistrēto un spēkā uzturēto patentu vai augu šķirņu skaits     

Latvijā

     

ārpus Latvijas

     
3. Programmas ietvaros izstrādātās jaunās tehnoloģijas, metodes, prototipi vai pakalpojumi (skaits), kas aprobēti uzņēmumos     
4. Ieviešanai nodoto jauno tehnoloģiju, metožu, prototipu, produktu vai pakalpojumu skaits (noslēgtie līgumi par intelektuālā īpašuma nodošanu)     
5. …     


Projekta Nr.____ īstenošanas ilgums 
 

(pilni mēneši)

Projekta izpildītāji:

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds, gads

J*

PLE**

Atalgojums projektā

Amats

Kompetence, veicamie uzdevumi

 Projekta vadītājs
1.       
 Zinātnieki

1.

       

2.

       

3.

       

       
 Doktoranti

1.

       

2.

       

3.

       

       
 Maģistranti

1.

       

2.

       

3.

       

       

Piezīmes.

1. * Ailē veidot atzīmi par zinātniekiem, kuri pirmo doktora grādu ieguvuši pēdējo 10 gadu laikā.

2. ** Pilna darba laika ekvivalents (40 stundas nedēļā).

Projekta Nr.____ īstenošanai nepieciešamais finansējums (euro)

  1.gads*2.gads**3.gads**4.gads**

1000–9000

IZDEVUMI – KOPĀ    
1000Atlīdzība    
1100Atalgojums, t.sk.    

1110

Mēnešalga    
 

Projekta Nr.___ vadītājam

    
 

Pārējam zinātnes un administratīvajam personālam

    

1150

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata    
1200Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas    

1210

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas    
2000Preces un pakalpojumi    
2100Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni    
2110

Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (norāda skaitu, personas, vietas)

    
2120

Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (norāda skaitu, personas, vietas)

    
2200Pakalpojumi    
2210

Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi

    
2220

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem

    
2230

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi

    
2231

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana

    
2232

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem

    
2243

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana

    
2264

Iekārtu un inventāra īre un noma

    
2273

Maksa par zinātniskās pētniecības darbu izpildi

    
2300

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs

    
2310

Biroja preces un inventārs

    
2322

Degviela

    
2340

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana

    
5000Pamatkapitāla veidošana    
5200Pamatlīdzekļi    
5220

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas

    
5230

Pārējie pamatlīdzekļi

    
5233

Bibliotēku krājumi

    
5238

Datortehnika, sakaru un cita biroju tehnika

    
......    

Piezīmes.

1. Infrastruktūras uzturēšanas izdevumi (EKK kodu 2210; 2220;2230 summa) līdz 10 % no kopējās plānotās summas.

2. * Norādīt precīzu izmaksu apmēru.

3. ** Norādīt indikatīvu izmaksu apmēru.

Projekta Nr.__ vadītājs     
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 

(datums)


3. sadaļa – Pielikumi


3.1. Programmas vadītāja CV (norādot 10 nozīmīgākās publikācijas un patentus pēdējo piecu gadu laikā)

3.2. Projektu vadītāju un izpildītāju CV (norādot 10 nozīmīgākās publikācijas un patentus pēdējo piecu gadu laikā)

3.3. Informācija par projektā iesaistāmiem doktorantiem un maģistrantiem

Programmas vadītājs     
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

(datums*)

Piezīme.

* Dokumenta rekvizītus "paraksts un "datums" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 30.maija noteikumiem Nr.443
Kritēriji valsts pētījumu programmu projektu izvērtēšanai

(Pielikums MK 12.11.2013. noteikumu Nr.1312 redakcijā)

1.tabula

Nr.p.k.

Administratīvās atbilstības kritēriji

Vērtējums
(Jā/Nē)

Vērtējuma pamatojums

1.Programmas projekts iesniegts noteiktā termiņā 

N

 
2.Projekta iesniedzējs ir zinātnieks, kurš strādā zinātniskā institūcijā, kas ir reģistrēta Zinātnisko institūciju reģistrā – valsts zinātniskais institūts (atvasināta publiska persona vai valsts aģentūra), valsts augstskola vai valsts augstskolas zinātniskais institūts (publiska aģentūra), cita zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta institūcija 

N

 
3.Programmas projekts ir sagatavots atbilstoši programmas projekta veidlapai, un tā ir pilnībā aizpildīta 

P

 
4.Programmas projektam pievienota tā elektroniskā versija 

P

 
5.Programmas vadītājs atbilst normatīvajā aktā par valsts pētījumu programmu pieteikšanas, ekspertīzes un finansēšanas kārtību noteiktajām prasībām 

N

 
6.Programmas izpildītāji atbilst normatīvajā aktā par valsts pētījumu programmu pieteikšanas, ekspertīzes un finansēšanas kārtību noteiktajām prasībām 

P

 
7.Programmas, t.sk. programmas projektu, plānotais nepieciešamais finansējums atbilst labas grāmatvedības praksei un ir aritmētiski pareizs 

P

 
8.Projekta īstenošanas termiņš nepārsniedz konkursa nolikumā paredzēto laikposmu 

N

 
9.Programmas projekta aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas ar plānoto īstenošanas laika grafiku un nodrošina plānoto rezultātu sasniegšanu 

P

 
10.Programmas projektā plānotie rezultāti un to rādītāji ir precīzi definēti un izmērāmi (sasniedzamie rezultāti ir norādīti vienībās ar konkrētām vērtībām) 

P

 
11.Programmas projektā ir raksturota projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības sistēma un tai nepieciešamie resursi (iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija un pienākumi, materiāli tehniskais nodrošinājums), tie ir atbilstoši projekta vajadzībām 

P

 
12.Programmas projektā norādītās programmas īstenošanas izmaksas atbilst konkursa nolikumā noteiktajām attiecināmajām izmaksām 

P

 
13.Programmas projektā plānotās aktivitātes atbilst konkursa nolikumā noteiktajām atbalstāmajām darbībām, un to nepieciešamība ir pamatota 

P

 

Piezīme. Projekta iesniegumus vērtē ar "Jā" un "Nē" saskaņā ar administratīvās atbilstības kritērijiem. Kritērijos, kas ir vērtējami ar "Jā" vai "Nē", ir divas vērtējuma iespējas:

N – ja saņemts negatīvs vērtējums, projekta iesniegumu noraida;

P – ja konstatē neatbilstību kritērijam, projektu nosūta programmas vadītājam precizēšanai saskaņā ar noteikumu 30.punktu.

2.tabula

Nr.p.k.

Specifiskās vērtēšanas kritēriji

Maksimālais punktu skaits

Vērtējuma pamatojums

Programmas projekta kvalitātes kritēriji
14.Programmas projekta atbilstība definētajiem valsts pētījumu programmu mērķiem un uzdevumiem

10

Jāsasniedz vismaz 7 punkti

 
15.Skaidri parādīta savstarpējā sasaiste starp programmas definēto mērķi, uzdevumiem un plānotajiem projektiem/pasākumiem, tie pamatoti ar attiecīgiem rezultātiem un indikatoriem

10

Jāsasniedz vismaz 7 punkti

 
16.Programmas projektā ir veikts projekta īstenošanas risku izvērtējums

10

Jāsasniedz vismaz 5 punkti

 
17.Programmas īstenošanā iesaistītie cilvēkresursi ir pamatoti un spēs nodrošināt programmas izpildi (pamatots ar PLE*)

10

Jāsasniedz vismaz 6 punkti

 
18.Programmas īstenošanā iesaistīti jaunie zinātnieki, maģistrantūras un doktorantūras studenti (pamatots ar skaitu PLE*)

10

Jāsasniedz vismaz 7 punkti

 
19.Programmas īstenošanā iesaistīto izpildītāju un tautsaimniecības nozares partneru izvēle ir pamatota

10

Jāsasniedz vismaz 6 punkti

 
20.Programmas izpilde termiņā un paredzētajā kvalitātē ir ticama (pieejamie intelektuālie resursi un iestrādnes par tematu), projektā ir parādīti programmas īstenošanas mehānismi (projekta organizācija, plānošana, metodoloģija)

10

Jāsasniedz vismaz 6 punkti

 
21.Programmas projektā norādītās programmas īstenošanas izmaksas atbilst paredzētajam programmas īstenošanas laikposmam, tās ir nepieciešamas un pamatotas, lai sasniegtu projekta rezultātus un īstenotu plānotās darbības, un atbilst tirgus cenām

5

Jāsasniedz vismaz 3 punkti

 
22.Programmas rezultātu izplatīšanas un popularizēšanas stratēģija ir pamatota un spēs sasniegt programmas rezultātos ieinteresētās puses un plašāku sabiedrību

5

Jāsasniedz vismaz 3 punkti

 
Programmas projekta zinātniskās ekspertīzes vērtēšanas kritēriji
23.Programmas projektā paredzēto pētījumu zinātniskā kvalitāte un oriģinalitāte

10

Jāsasniedz vismaz 6 punkti

 
24.Programmas projektā ir definēta risināmā problēma, kā arī projekta iesniegumā plānotās aktivitātes paredz definētās problēmas risināšanu

15

Jāsasniedz vismaz 8 punkti

 
25.Programmas izpildei pieejamais un nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums

10

Jāsasniedz vismaz 5 punkti

 
26.Programmas vadītāja zinātniskā kvalifikācija (pamatota ar CV)

15

Jāsasniedz vismaz 7 punkti

 
27.Programmas izpildē iesaistītā personāla zinātniskā kvalifikācija (pamatota ar CV)

15

Jāsasniedz vismaz 7 punkti

 
28.Pētījumu un paredzamo rezultātu zinātniskā nozīmība (piemēram, pamatota ar starptautiski citējamām publikācijām, patentiem)

15

Jāsasniedz vismaz 7 punkti

 
29.Programmas nozīme Latvijas integrācijas procesā vienotā Eiropas pētniecības telpā

5

Jāsasniedz vismaz 3 punkti

 
Programmas projekta tautsaimnieciskās ekspertīzes vērtēšanas kritēriji
30.Pamatota programmas un projektu mērķu un uzdevumu sasaiste ar aktuāliem sociāliem un ekonomiskiem izaicinājumiem, raksturojot, kādā veidā plānots šos izaicinājumus risināt

10

Jāsasniedz vismaz 6 punkti

 
31.Pamatota sagaidāmo pētniecības rezultātu novitāte salīdzinājumā ar jau zināmiem risinājumiem, kā arī pētniecības rezultāti vērsti, lai, tos ieviešot, lietotājiem veidotos konkurētspējas priekšrocības, kas ļauj palielināt apgrozījumu un eksporta apjomus

10

Jāsasniedz vismaz 6 punkti

 
32.Definēts plānoto pētniecības rezultātu potenciālais praktiskais lietojums, norādot nozares, kur tie izmantojami, un raksturojot konkrētus izmērāmus ieguvumus

10

Jāsasniedz vismaz 6 punkti

 
33.Skaidri noteikti pētījumu ietvaros sasniedzamie rezultāti un aprakstīti rezultātu nodošanas veidi, kā arī apzināti un norādīti potenciālie tautsaimniecības nozares sadarbības partneri Latvijā vai ārvalstīs

10

Jāsasniedz vismaz 6 punkti

 
34.Programmas pētniecības aktivitātes vai radīto rezultātu komercializēšana palielinās privātā sektora finansējuma piesaisti iesaistītajām zinātniskajām institūcijām

10

Jāsasniedz vismaz 6 punkti

 

Programmas projekta kopējais vērtējums

   

Piezīme. * Pilna darba laika ekvivalents (40 stundas nedēļā).

1. Izvērtējot programmas projektu pēc zinātniskās un tautsaimnieciskās ekspertīzes kritērijiem, maksimāli iegūstamais punktu skaits atbilstoši vērtēšanas tabulai – 15 punktu.

0 – nav iespējams izvērtēt, jo pieteikumā nav sniegta informācija

1 – grūti izvērtēt, jo pieteikumā nav sniegta pietiekama informācija

2 – neapmierinoši

3 – ļoti vāji

4 – vāji

5 – gandrīz viduvēji

6 – viduvēji

7 – vairāk nekā viduvēji

8 – gandrīz labi

9 – labi

10 – ļoti labi

11 – gandrīz teicami

12 – teicami

13 – gandrīz izcili

14 – izcili

15 – ļoti izcili

2. Izvērtējot programmas projektu pēc kvalitātes kritērijiem, zinātniskās un tautsaimnieciskās ekspertīzes kritērijiem, maksimāli iegūstamais punktu skaits atbilstoši vērtēšanas tabulai – 10 punktu.

0 – nav iespējams izvērtēt, jo pieteikumā nav sniegta pietiekama informācija

1 – neapmierinoši

2 – ļoti vāji

3 – vāji

4 – gandrīz viduvēji

5 – viduvēji

6 – gandrīz labi

7 – labi

8 – ļoti labi

9 – teicami

10 – izcili

3. Izvērtējot programmas projektu pēc šā pielikuma 18.punktā minētā kvalitātes kritērija, punktu skaits atbilstoši vērtēšanas tabulai – 10 punktu.

0 – nav iespējams izvērtēt, jo pieteikumā nav sniegta pietiekama informācija
1 – iesaistīti līdz 3 % jauno zinātnieku, maģistrantūras un doktorantūras studentu
2 – iesaistīti 3–4 % jauno zinātnieku maģistrantūras un doktorantūras studentu
3 – iesaistīti 5 % jauno zinātnieku, maģistrantūras un doktorantūras studentu
4 – iesaistīti 6 % jauno zinātnieku, maģistrantūras un doktorantūras studentu
5 – iesaistīti 7 % jauno zinātnieku, maģistrantūras un doktorantūras studentu
6 – iesaistīti 8–9 % jauno zinātnieku, maģistrantūras un doktorantūras studentu
7 – iesaistīti 9–11 % jauno zinātnieku, maģistrantūras un doktorantūras studentu
8 – iesaistīti 11–13 % jauno zinātnieku, maģistrantūras un doktorantūras studentu
9 – iesaistīti 13–16 % jauno zinātnieku, maģistrantūras un doktorantūras studentu
10 – iesaistīti vairāk nekā 16 % jauno zinātnieku, maģistrantūras un doktorantūras studentu

4. Izvērtējot programmas projektu pēc kvalitātes un tautsaimnieciskās ekspertīzes vērtēšanas kritērijiem, maksimāli iegūstamais punktu skaits atbilstoši vērtēšanas tabulai – 5 punkti.

0 – nav iespējams izvērtēt, jo pieteikumā nav sniegta pietiekama informācija

1 – vāji

2 – viduvēji

3 – labi

4 – ļoti labi

5 – izcili

4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 30.maija noteikumiem Nr.443

(Pielikums MK 09.12.2008. noteikumu Nr.1007 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1312; grozījumi pielikumā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

01.01.2014